КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 серпня 2013 р. N 632


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 серпня 2013 р. N 632

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Пункт 9 Технiчного регламенту щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2008 р. N 536 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 43, ст. 1415; 2011 р., N 89, ст. 3236), викласти в такiй редакцiї:

     "9. Перелiк нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi медичних виробiв вимогам цього Технiчного регламенту, формується та публiкується вiдповiдно до закону.

     Медичнi вироби, що вiдповiдають вимогам стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, вважаються такими, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     До перелiку нацiональних стандартiв за поданням Держлiкслужби включаються монографiї (фармакопейнi статтi) Державної фармакопеї України, зокрема стосовно хiрургiчного шовного матерiалу та взаємодiї мiж лiкарськими засобами i матерiалами, що застосовуються в медичних виробах, якi мiстять такi лiкарськi засоби.".

     2. Пункт 9 Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 липня 2008 р. N 621 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 52, ст. 1737; 2011 р., N 89, ст. 3236), викласти в такiй редакцiї:

     "9. Перелiк нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi активних медичних виробiв, якi iмплантують, вимогам цього Технiчного регламенту, формується та публiкується вiдповiдно до закону.

     Активнi медичнi вироби, якi iмплантують, що вiдповiдають вимогам стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, вважаються такими, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     До перелiку нацiональних стандартiв за поданням Держлiкслужби включаються монографiї (фармакопейнi статтi) Державної фармакопеї України стосовно взаємодiї мiж лiкарськими засобами i матерiалами, що застосовуються в медичних виробах, якi мiстять такi лiкарськi засоби.".

     3. У Технiчному регламентi щодо медичних виробiв для лабораторної дiагностики in vitro, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 липня 2008 р. N 641 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 53, ст. 1773; 2011 р., N 89, ст. 3236):

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Перелiк нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi медичних виробiв для лабораторної дiагностики in vitro вимогам цього Технiчного регламенту, формується та публiкується вiдповiдно до закону.

     Медичнi вироби для лабораторної дiагностики in vitro, що вiдповiдають вимогам стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, вважаються такими, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.";

     у другому реченнi пункту 44 слова "гармонiзованим нацiональним стандартам" замiнити словами "стандартам, включеним до перелiку нацiональних стандартiв";

     в абзацi другому пункту 69 слово "гармонiзованого" виключити;

     у другому реченнi пункту 82 слово "гармонiзованими" виключити.

     4. У пунктi 3 плану заходiв iз застосування Технiчного регламенту мийних засобiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 717 "Про затвердження Технiчного регламенту мийних засобiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 63, ст. 2128; 2012 р., N 43, ст. 1663), текст графи "Найменування заходу", викласти у такiй редакцiї:

     "3. Формування та публiкування перелiку нацiональних стандартiв щодо визначення методiв проведення випробування мийних засобiв на вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту".

     5. У другому реченнi абзацу другого пункту 50 Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 66, ст. 2216), слова "застосування яких вiдповiдає" замiнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi засобiв захисту".

     6. Абзац п'ятий пункту 26 Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 р. N 856 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 73, ст. 2459), викласти в такiй редакцiї:

     "список застосованих повнiстю або частково стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi приладу вимогам цього Технiчного регламенту;".

     7. Абзац четвертий пункту 37 Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2008 р. N 898 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 78, ст. 2612), викласти в такiй редакцiї:

     "список застосованих повнiстю або частково стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi обладнання вимогам цього Технiчного регламенту;".

     8. Абзац перший пункту 30 Технiчного регламенту безпеки iграшок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2008 р. N 901 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 78, ст. 2615), пiсля слiв "вимогам нацiональних стандартiв," доповнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi iграшки вимогам цього Технiчного регламенту,".

     9. Абзац шостий пункту 47 Технiчного регламенту неавтоматичних зважувальних приладiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2009 р. N 190 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 18, ст. 574), викласти в такiй редакцiї:

     "список застосованих повнiстю або частково стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi вимогам цього Технiчного регламенту, i опис рiшень, прийнятих на виконання вимог цього Технiчного регламенту, якщо згаданi стандарти не були застосованi;".

     10. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2009 р. N 268 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки простих посудин високого тиску" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 23, ст. 748; 2011 р., N 95, ст. 3467):

     1) у пiдпунктi 1 пункту 20 Технiчного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого зазначеною постановою, слова i цифри "у разi добровiльного застосування є доказом вiдповiдностi посудин вимогам Технiчного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого наказом Держспоживстандарту вiд 3 червня 2010 р. N 198" замiнити словами "вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi посудин вимогам цього Технiчного регламенту";

     2) у пунктi 2 текст графи "Найменування заходу" плану заходiв iз застосування Технiчного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого зазначеною постановою, слова "якi у разi добровiльного застосування є доказом" замiнити словами "добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ".

     11. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2009 р. N 332 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо суттєвих вимог до засобiв вимiрювальної технiки" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 27, ст. 905; 2012 р., N 3, ст. 85):

     1) в абзацi шостому пункту 52 Технiчного регламенту щодо суттєвих вимог до засобiв вимiрювальної технiки, затвердженого зазначеною постановою, слова "перелiк стандартiв та/або" замiнити словами "список стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки вимогам цього Технiчного регламенту, та/або список";

     2) у планi заходiв iз застосування Технiчного регламенту щодо суттєвих вимог до засобiв вимiрювальної технiки, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 3 у графi "Найменування заходу" слова "гармонiзованi з європейськими нацiональнi стандарти, що пiдтверджують вiдповiднiсть" замiнити словами "нацiональнi стандарти, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi";

     у пунктi 4 текст графи "Найменування заходу" викласти у такiй редакцiї:

     "4. Сформувати та опублiкувати перелiк нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки вимогам Технiчного регламенту".

     12. У пiдпунктi 5 пункту 9 Технiчного регламенту лiфтiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 2009 р. N 465 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 36, ст. 1227), слова "добровiльне застосування яких є доказом" замiнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ".

     13. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 50, ст. 1705; 2013 р., N 50, ст. 1790):

     1) пункт 13 Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженого зазначеною постановою, пiсля слiв "розробляє перелiк нацiональних стандартiв," доповнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та";

     2) у графi "Найменування заходу" плану заходiв iз застосування Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженого зазначеною постановою:

     пункт 1 пiсля слiв "нацiональних стандартiв," доповнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та";

     у пунктi 2 слова "що гармонiзованi з європейськими" замiнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам".

     14. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 785 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 58, ст. 2028; 2012 р., N 53, ст. 2138):

     1) у пiдпунктi 8 пункту 5 та пунктi 11 Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання, затвердженого зазначеною постановою, слова "стандартам, добровiльне" замiнити словами "стандартам та добровiльне";

     2) у пунктi 2 плану заходiв iз застосування Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання, затвердженого зазначеною постановою, у графi "Найменування заходу" слова "гармонiзованих з європейськими" замiнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам".

     15. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 жовтня 2009 р. N 1076 "Про затвердження Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 79, ст. 2671):

     1) пункт 7 Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такiй редакцiї:

     "7. Перелiк нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi канатних дорiг вимогам цього Технiчного регламенту, формується та публiкується вiдповiдно до закону.";

     2) у планi заходiв iз застосування Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 2 у графi "Найменування заходу" слова "доводить вiдповiднiсть" замiнити словами "може сприйматися як доказ вiдповiдностi";

     у пунктi 8 у графi "Найменування заходу" слова "гармонiзованих з мiжнародними" замiнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам".

     16. У Технiчному регламентi низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 66, ст. 2702):

     в абзацi другому пункту 6 слова "стандартам, добровiльне" замiнити словами "стандартам та добровiльне";

     в абзацi п'ятому пункту 3 додатка 3 до Технiчного регламенту слово "перелiк" замiнити словом "список";

     абзац четвертий пункту 3 додатка 4 до Технiчного регламенту викласти в такiй редакцiї:

     "посилання на стандарти, включенi до перелiку нацiональних стандартiв;".

     17. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 сiчня 2011 р. N 35 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки обладнання, що працює пiд тиском" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 5, ст. 246):

     1) в абзацi п'ятому пункту 54 Технiчного регламенту безпеки обладнання, що працює пiд тиском, затвердженого зазначеною постановою, слова "у разi добровiльного застосування є доказом" замiнити словами "вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ";

     2) у планi заходiв iз застосування Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 4 у графi "Найменування заходу" слова "якi у разi добровiльного застосування є доказом" замiнити словами "добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ";

     у пунктi 8 у графi "Найменування заходу" слова "у тому числi гармонiзованих з мiжнародними та європейськими, добровiльне застосування яких є доказом" замiнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ".

     18. У планi заходiв iз застосування Технiчного регламенту пiротехнiчних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2011 р. N 839 "Про затвердження Технiчного регламенту пiротехнiчних виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 60, ст. 2416):

     у пунктi 2 текст графи "Найменування заходу" викласти в такiй редакцiї:

     "2. Складення та опублiкування перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi пiротехнiчних виробiв вимогам Технiчного регламенту; пiдготовка плану державної стандартизацiї щодо розроблення нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам, та їх актуалiзацiя";

     у пунктi 7 у графi "Найменування заходу" слова "гармонiзованих з європейськими" замiнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам".

     19. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 листопада 2011 р. N 1147 "Про затвердження Технiчного регламенту прогулянкових суден" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 87, ст. 3168):

     1) пiдпункт 5 пункту 20 Технiчного регламенту прогулянкових суден, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такiй редакцiї:

     "5) список застосованих повнiстю або частково стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi продукцiї вимогам цього Технiчного регламенту;";

     2) у планi заходiв щодо застосування Технiчного регламенту прогулянкових суден на 2011 - 2015 роки, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 1 текст графи "Найменування заходу" викласти в такiй редакцiї:

     "1. Формування та опублiкування перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi продукцiї вимогам Технiчного регламенту прогулянкових суден (далi - Технiчний регламент)";

     у пунктi 7 у графi "Найменування заходу" слова "гармонiзованих з європейськими" замiнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам".

     20. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 р. N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 9, ст. 344):

     1) абзац перший пункту 11 Технiчного регламенту безпеки машин, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такiй редакцiї:

     "11. Мiнекономрозвитку публiкує перелiк нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi машин основним вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я цього Технiчного регламенту.";

     2) у планi заходiв iз застосування Технiчного регламенту безпеки машин, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 2 у графi "Найменування заходу" слово "вимогам" замiнити словами "основним вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я";

     у пунктi 3 у графi "Найменування заходу" слова "гармонiзованих з європейськими" замiнити словами "якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.