Документ скасований: Постанова КМУ № 771 від 21.08.2019

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 серпня 2008 р. N 761


Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 липня 2011 року N 777,
вiд 8 квiтня 2013 року N 235,
вiд 28 серпня 2013 року N 632,
вiд 11 лютого 2016 року N 76,
вiд 20 березня 2020 року N 226,
вiд 8 квiтня 2020 року N 271

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент засобiв iндивiдуального захисту, що додається.

     11. Установити, що на час дiї пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України та пункту 96 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України введення в обiг засобiв iндивiдуального захисту, включених до перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020р. N 224 (Офiцiйний вiсник України, 2020р., N 26, ст. 971), дозволяється:

     якщо вони вiдповiдають вимогам затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту; або

     на пiдставi повiдомлення Державної служби з питань працi про введення в обiг окремих засобiв iндивiдуального захисту, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я.

     При цьому дiя затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту не поширюється на засоби iндивiдуального захисту, на якi видано таке повiдомлення Державною службою з питань працi.

     Для введення в обiг на пiдставi повiдомлення Державної служби з питань працi таких засобiв iндивiдуального захисту заявник подає до зазначеного органу заяву iз зазначенням мети введення в обiг, iнформацiї щодо виробника, назви виробiв, номера партiї або серiйного номера, обсягу партiї, а також данi щодо призначення виробу та способу дiї. За результатами опрацювання поданих документiв Державна служба з питань працi видає заявнику вiдповiдне повiдомлення. Розгляд документiв та видача повiдомлення здiйснюються на безоплатнiй основi.

(постанову доповнено пунктом 11 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.2020р. N 226, пункт 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2020р. N 271)

     2. Державнiй службi з питань працi забезпечити застосування Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2016р. N 76)

     3. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 серпня 2008 р. N 761

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
засобiв iндивiдуального захисту

Загальнi положення

     1. Цей Технiчний регламент визначає вимоги до рiвня безпеки засобiв iндивiдуального захисту, проведення процедури оцiнки вiдповiдностi таким вимогам, встановлює правила маркування зазначених засобiв, та введення їх в обiг.

     Пiд засобом iндивiдуального захисту (далi - засiб захисту) слiд розумiти спорядження, що призначається для носiння користувачем та/або забезпечення його захисту вiд однiєї або кiлькох видiв небезпеки для життя чи здоров'я.

     До засобiв захисту також належать:

     поєднання кiлькох видiв пристосування чи спорядження, що призначаються для забезпечення захисту користувача вiд одного чи кiлькох видiв потенцiального (одночасного) ризику;

     захисне пристосування чи спорядження, що призначається для носiння користувачем або забезпечення його захисту, яке є частиною або використовується разом з iншим обладнанням;

     замiннi компоненти засобiв захисту, що необхiднi для їх нормального функцiонування та використовуються тiльки для таких засобiв.

     2. Засоби захисту подiляються на три категорiї:

     1) перша категорiя - засоби захисту, що мають конструкцiю простої складностi i призначаються для захисту вiд:

     незначної механiчної дiї (садовi рукавички, наперстки тощо);

     впливу слабких мийних засобiв, наслiдки дiї яких легко усуваються (рукавички для захисту вiд впливу розчинiв мийних засобiв);

     температурного впливу при взаємодiї з поверхнями, нагрiтими до температури, що не перевищує 50° C, i нешкiдливого механiчного впливу (рукавички, фартухи тощо);

     впливу погодних умов (головнi убори, сезонний одяг, взуття тощо);

     слабких ударiв та вiбрацiї, що не впливають на життєво важливi органи та не здатнi спричиняти невилiковнi ушкодження (легкi захиснi шоломи, рукавички, легке взуття тощо);

     сонячного свiтла (сонцезахиснi окуляри);

     2) друга категорiя - засоби захисту, що мають конструкцiю середньої складностi i не належать до першої i третьої категорiї;

     3) третя категорiя - засоби захисту, що мають конструкцiю високої складностi i призначаються для захисту вiд небезпеки, яка загрожує життю людей, або небезпеки заподiяння невилiковних тiлесних ушкоджень, ступiнь якої користувач засобiв захисту не може визначити своєчасно.

     До третьої категорiї належать:

     фiльтрувальнi пристрої для захисту дихальних шляхiв вiд впливу твердих i рiдких аерозолiв, подразнювальних речовин, токсичних i радiоактивних газiв;

     пристрої для захисту дихальних шляхiв, що забезпечують повну iзоляцiю вiд навколишнього природного середовища, зокрема призначенi для застосування пiд водою;

     засоби захисту, що забезпечують частковий захист вiд впливу хiмiчних речовин та iонiзуючого випромiнювання;

     аварiйне спорядження, що призначається для використання при високих температурах, вплив яких можна порiвняти з впливом нагрiтого до температури 100° C або вище повiтря i якi супроводжуються/не супроводжуються iнфрачервоним випромiнюванням, вiдкритим полум'ям або видiленням великої кiлькостi розплавлених речовин;

     аварiйне спорядження, що призначається для використання при низьких температурах, вплив яких можна порiвняти з впливом повiтря з температурою до мiнус 50° C;

     засоби захисту вiд ураження електричним струмом;

     абзац дев'ятий пiдпункту 3 пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.07.2011р. N 777)

     засоби захисту вiд падiння з висоти.

     3. Спорядження, що постачається на ринок у комплектi iз засобом захисту та призначається для поєднання з iншим зовнiшнiм (додатковим) пристосуванням, є невiд'ємною частиною такого засобу.

     4. Вiльний обiг засобiв захисту на територiї України дозволяється тiльки у разi безпеки таких засобiв для життя та здоров'я, забезпечення захисту користувача вiд травм та захворювань за умови використання за призначенням i з урахуванням належного рiвня обслуговування та експлуатацiї.

     5. Виробник або його уповноважена особа чи постачальник повинен бути ознайомлений з прийнятим згiдно з Технiчним регламентом рiшенням, що обмежує введення засобiв захисту у вiльний обiг з обґрунтуванням його причин та одночасним повiдомленням про передбаченi законодавством захиснi заходи та граничнi строки їх виконання.

     6. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на засоби захисту, що:

     1) регламентуються iншими технiчними регламентами;

     2) спецiально призначаються для використання у Збройних Силах або забезпечення правопорядку (шоломи, щити тощо);

     3) призначаються для самооборони (балони з аерозолем, особиста зброя для самооборони тощо);

     4) застосовуються на борту суден, лiтакiв та пiд час рятувальних робiт i не призначаються для постiйного носiння;

     5) призначаються для використання приватними особами з метою захисту вiд:

     впливу несприятливих атмосферних умов (головнi убори, сезонний одяг, взуття, парасолi тощо);

     вогкостi i вологи (рукавички для захисту рук пiд час миття посуду тощо);

     впливу високої температури (рукавички тощо).

Вимоги до рiвня безпеки засобiв захисту

     7. Засiб захисту повинен забезпечувати належний ступiнь захисту вiд небезпеки i мати таку конструкцiю, що у передбачуваних умовах експлуатацiї забезпечує максимально можливий рiвень захисту користувача засобу, який може без ускладнень провадити пов'язану з ризиком дiяльнiсть.

     8. Оптимальним рiвнем захисту, що враховується у процесi розроблення конструкцiї засобу захисту, є рiвень, при якому ефективнiсть використання такого засобу не знижується в перiод впливу факторiв ризику.

     Якщо передбачуванi умови експлуатацiї дають змогу видiлити кiлька рiвнiв небезпеки одного виду, в ходi розроблення конструкцiї засобу захисту необхiдно враховувати вiдповiдний рiвень захисту.

     9. У процесi використання у передбачуваних умовах експлуатацiї засоби захисту не повиннi створювати додаткових факторiв ризику.

     10. Матерiали, з яких виготовляється засiб захисту, а також продукти розпаду таких матерiалiв не повиннi негативно впливати на здоров'я користувача такого засобу та/або оточуючих.

     11. Поверхня кожної складової частини засобу захисту, що пiд час використання торкається або потенцiйно може торкатися користувача такого засобу, повинна бути гладенькою, без гострих країв, деталей, що виступають та можуть спричинити подразнення шкiри або травми.

     12. Обмеження рухiв, положення або чуттєвого сприйняття користувачем засобiв захисту, що обумовленi застосуванням засобу захисту, повинне бути мiнiмальним.

     13. Засiб захисту повинен мати конструкцiю, яка забезпечує урахування особливостей будови тiла людини. Такий засiб повинен залишатися в передбачуваному положеннi протягом усього часу використання незалежно вiд умов навколишнього природного середовища, рухiв та положення користувача.

     Засiб захисту повинен мати систему регулювання/крiплення або випускатися в кiлькох розмiрах.

     14. Засiб захисту в передбачуваних умовах експлуатацiї повинен бути стiйким до впливу факторiв навколишнього природного середовища.

     15. У разi коли виробник випускає кiлька моделей засобiв захисту рiзного класу або типу, що призначаються для одночасного захисту сумiжних частин тiла вiд комбiнованих видiв небезпеки, такi засоби повиннi бути сумiснi один з одним.

     16. Система регулювання засобу захисту повинна бути сконструйована i виготовлена так, щоб у передбачуваних умовах експлуатацiї користувач мiг визначити правильнiсть її регулювання.

     17. Засоби захисту, що закривають частини тiла, повиннi забезпечувати достатнiй рiвень вентиляцiї з метою зменшення потовидiлення. У разi неможливостi виконання таких вимог зазначенi засоби захисту повиннi бути обладнанi пристроями, що поглинають пiт.

     18. Обмеження поля зору або зниження гостроти зору користувача, зумовлене застосуванням засобiв захисту, що призначаються для захисту обличчя, очей i дихальних шляхiв, повинне бути мiнiмальним.

     Ступiнь нейтральностi оптичних систем засобiв захисту повинен вiдповiдати iнтенсивностi та/або тривалостi їх використання.

     У разi потреби такi засоби захисту повиннi мати пристрої або оброблятися засобами, що запобiгають утворенню конденсату.

     Моделi засобiв захисту, що призначаються для користувачiв з порушенням зору, не повиннi ускладнювати використання окулярiв i контактних лiнз.

     19. Дата виготовлення та/або дата закiнчення строку служби зазначаються на кожнiй складовiй частинi засобу захисту i на кожнiй його запаснiй частинi, що постачається на ринок, з метою уникнення неправильного прочитання дат, якi обов'язково зазначаються на упаковцi.

     Якщо виробник з певної причини не може зазначити строк служби засобу захисту безпосередньо на самому засобi, вiн повинен подати покупцевi iнформацiю про мiнiмальний строк служби виробу з урахуванням його якостi, найбiльш сприятливих умов зберiгання, експлуатацiї, очищення i технiчного обслуговування.

     20. У разi коли iснує ймовiрнiсть погiршення захисних характеристик засобу захисту внаслiдок частого очищення згiдно з iнструкцiєю, виробник повинен зазначити на кожному засобi захисту, що постачається на ринок, та у документацiї, що додається до кожного такого засобу, максимальну кiлькiсть процедур очищення, пiсля виконання яких вирiб необхiдно здати на перевiрку чи утилiзацiю.

     21. У разi коли в передбачуваних умовах експлуатацiї може виникнути небезпека зчеплення засобу захисту з об'єктом, що рухається, мiцнiсть матерiалу, з якого виготовлено зазначений засiб захисту, розраховується так, щоб вiн у цей час рвався або ламався, забезпечуючи безпеку користувача.

     22. Засоби захисту, що призначаються для використання в аварiйних та iнших нештатних ситуацiях, повиннi бути простими у використаннi. Час, необхiдний для крiплення та/або зняття засобу захисту, повинен бути мiнiмальним.

     23. Засоби захисту, що призначаються для використання у вибухонебезпечних ситуацiях, не повиннi бути можливим джерелом iскри, яка виникає внаслiдок електростатичного розряду, або iскри iншого походження, здатної стати причиною займання вибухонебезпечної сумiшi.

     24. До засобiв захисту третьої категорiї додається документацiя, що мiстить:

     вiдомостi, призначенi винятково для фахiвцiв, якi з їх урахуванням дають вiдповiднi iнструкцiї користувачевi;

     iнструкцiї, якi дають змогу користувачевi перевiрити правильнiсть регулювання i можливiсть експлуатацiї засобу захисту.

     Якщо засiб захисту оснащений сигналiзацiєю, що спрацьовує у разi зниження рiвня захисту до неприпустимого, така сигналiзацiя повинна сприйматися користувачем в умовах, для яких призначається зазначений засiб.

     25. Складовi частини засобу захисту, що пiдлягають регулюванню i замiнi користувачем, повиннi мати таку конструкцiю, яка дає змогу їх вiдрегулювати, закрiпити i замiнити без допомоги iнструментiв.

     26. У разi коли засiб захисту складається з пристосувань, приєднаних до зовнiшнього пристрою, такi пристосування повиннi бути сконструйованi та виготовленi з урахуванням того, щоб зазначений засiб приєднувався тiльки до пристрою вiдповiдного типу.

     27. Система циркуляцiї рiдини у разi оснащення нею засобу захисту повинна бути сконструйована i виготовлена так, щоб рiдина вiльно циркулювала у межах усiєї частини тiла, що пiдлягає захисту, незалежно вiд положення i рухiв користувача в передбачуваних умовах експлуатацiї.

     28. Iдентифiкацiйнi або розпiзнавальнi знаки, якi прямо або дотично стосуються захисних властивостей засобу захисту та якими вiн маркується, повиннi мати форму гармонiзованих пiктограм або iдеограм i чiтко читатися протягом усього передбачуваного строку служби такого засобу. Крiм того, такi знаки повиннi мiстити точну i повну iнформацiю, що не допускає неоднозначного тлумачення та подається українською мовою та мовою країни, в якiй дане пристосування використовується. У разi коли на вирiб неможливо нанести всi або деякi маркувальнi знаки у зв'язку з малим розмiром засобу захисту, такi знаки наносяться на упаковцi або зазначаються в документацiї, що додається до нього.

     29. Засiб захисту, що призначається для:

     використання в ситуацiях, коли користувачевi необхiдно видiлятися на фонi iнших об'єктiв, повинен бути оснащений не менш як одним пристроєм, що випромiнює пряме або вiдбите свiтло вiдповiдної iнтенсивностi i має фотометричнi та колориметричнi властивостi;

     захисту користувача одночасно вiд кiлькох видiв небезпеки, повинен вiдповiдати основним вимогам до засобiв захисту вiд кожного виду небезпеки;

     захисту вiд механiчних ударiв, повинен мати амортизацiйнi властивостi, достатнi для забезпечення захисту частин тiла, що зазнають удару.

     Ступiнь захисту, що забезпечує такий засiб, визначається з урахуванням максимального ступеня захисту, при якому розмiр i маса засобу захисту не зменшують ефективностi його використання.

     30. Матерiали, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту тiла або його частин вiд поверхневих ушкоджень, повиннi забезпечувати достатнiй захист вiд подряпин, порiзiв, проколiв у передбачуваних умовах експлуатацiї таких засобiв.

     31. Пiдошва взуття для запобiгання ковзанню повинна бути розроблена, виготовлена або оснащена додатковими складовими частинами, що забезпечують задовiльне зчеплення з поверхнею залежно вiд характеру i стану такої поверхнi.

     32. Засоби захисту, що призначаються для запобiгання падiнню з висоти, повиннi мати систему ременiв для крiплення до тiла користувача i систему крiплення до надiйної точки опори. У передбачуваних умовах експлуатацiї використання зазначених засобiв захисту повинне обмежувати шлях вертикального падiння користувача таким чином, щоб запобiгти його зiткненню з перешкодами. Гальмiвне зусилля, що виникає при цьому, не повинне спричиняти тiлесних ушкоджень користувачевi або шкодити складовим частинам засобiв захисту.

     Пiсля припинення руху користувач засобу захисту повинен перебувати у прийнятному положеннi до надання йому допомоги.

     У документацiї до засобу захисту, що призначається для запобiгання падiнню з висоти, зазначаються:

     вимоги до опорної точки i мiнiмальної висоти, на якiй повинен перебувати користувач;

     iнформацiя про крiплення системи ременiв на тiлi користувача i приєднання засобу захисту до точки опори;

     данi про результати його випробувань, а також вимоги до перiодичного огляду засобу захисту та його випробувань.

     33. Засоби захисту, що призначаються для захисту вiд впливу механiчної вiбрацiї, повиннi достатньо послаблювати складовi вiбрацiї, яка впливає на частину тiла, що захищається. Ефективне значення сумарного прискорення, що передається користувачевi засобу складовими вiбрацiї, не повинне перевищувати граничних значень, якi рекомендуються з урахуванням максимальної величини i тривалостi передбачуваного впливу протягом одного дня на частину тiла, що захищається.

     34. Засоби захисту, що призначаються для захисту будь-якої частини тiла вiд статичного здавлювання, повиннi його послаблювати достатньою для запобiгання серйозним травмам або хронiчним захворюванням мiрою.

     35. Засоби захисту, що призначаються для захисту вiд утоплення, повиннi якнайшвидше повертати на поверхню знесиленого користувача або такого, що втратив свiдомiсть унаслiдок падiння у рiдке середовище, не заподiюючи шкоди його здоров'ю, i пiдтримувати його до надання допомоги в положеннi, що не ускладнює дихання.

     Засоби захисту можуть бути надувнi, виготовленi цiлком або частково з плавучих матерiалiв, а також наповнюватися газом автоматично або вручну.

     36. У передбачуваних умовах експлуатацiї:

     засоби захисту повиннi без шкоди для їх ефективностi витримувати удар об поверхню рiдкого середовища i бути стiйкими до факторiв, що властивi для такого середовища;

     час наповнення надувних засобiв захисту повинен бути мiнiмальним.

     Вiдповiдно до передбачуваних умов експлуатацiї деякi типи засобiв захисту повиннi бути обладнанi всiма засобами наповнення та/або свiтловим чи звуковим пристроєм сигналiзацiї та/або пристроєм зчеплення i крiплення для витягування користувача з рiдкого середовища та/або призначенi для тривалого використання протягом часу, коли iснує небезпека падiння користувача у рiдке середовище або коли користувач частково занурений у таке середовище.

     37. Засiб захисту, здатний у передбачуваних умовах експлуатацiї достатньо пiдтримувати користувача на поверхнi рiдкого середовища, повинен забезпечувати свободу рухiв користувача, зокрема давати змогу користувачевi пливти i вживати заходiв для порятунку себе та iнших людей.

     38. Засоби захисту, що призначаються для захисту вiд шкiдливого впливу шуму, повиннi знижувати шум до рiвня, що не перевищує величину, еквiвалентну величинi припустимого рiвня впливу шуму. Такi засоби маркуються шляхом нанесення на них iнформацiї про рiвень послаблення шуму та iндексу комфортностi. У разi неможливостi розмiщення зазначеної iнформацiї на засобi захисту її наносять на упаковцi.

     39. Тепловий опiр i механiчна мiцнiсть засобiв захисту, що призначаються для захисту частин тiла вiд впливу тепла та/або вогню, повиннi вiдповiдати передбачуваним умовам експлуатацiї таких засобiв.

     Матерiали та iншi складовi частини, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту вiд променевого i конвекцiйного тепла, повиннi мати вiдповiдний коефiцiєнт передачi падаючого теплового потоку. Ступiнь вогнестiйкостi таких матерiалiв повинен виключати можливiсть самозаймання у передбачуваних умовах експлуатацiї.

     Якщо зовнiшня поверхня зазначених матерiалiв та iншi складовi частини мають вiдбивальнi властивостi, здатнiсть такої поверхнi до вiдбивання повинна бути достатньою для вiдбивання теплового потоку та iнфрачервоного випромiнювання.

     40. Матерiали та iншi складовi частини, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для короткочасного використання при високих температурах навколишнього природного середовища, i засоби захисту, якi можуть пiддаватися впливу нагрiтих речовин, зокрема великої кiлькостi розплавлених матерiалiв, повиннi мати достатнiй тепловий опiр протягом часу, доки користувач не залишить небезпечну зону i не звiльниться вiд засобу захисту.

     Матерiали та iншi складовi частини засобу захисту повиннi мати достатню ударну мiцнiсть.

     Ступiнь вогнестiйкостi матерiалiв, з яких виготовляються засоби захисту i якi можуть пiддаватися впливу вiдкритого вогню, а також матерiалiв, що використовуються для виготовлення пожежного спорядження, повинен вiдповiдати класу небезпеки для передбачуваних умов експлуатацiї. Зазначенi матерiали не повиннi плавитися i сприяти поширенню полум'я.

     Готовий до застосування засiб захисту в передбачуваних умовах експлуатацiї повинен мати такi властивостi:

     кiлькiсть тепла, що передається користувачевi, повинна бути настiльки невисокою, щоб температура частини тiла, яку необхiдно захистити, не пiдвищувалася до величини, при якiй виникає бiль або ймовiрнiсть заподiяння шкоди здоров'ю користувача;

     з метою уникнення опiкiв захисна оболонка засобу захисту не повинна торкатися шкiри користувача i пропускати рiдину або пару;

     якщо засiб захисту оснащений охолоджувальними пристроями, що призначаються для поглинання падаючого тепла за допомогою випарювання рiдини або твердої речовини, конструкцiя такого засобу повинна забезпечувати вiдведення летких речовин вiд користувача i запобiгати їх прониканню пiд захисну оболонку засобу;

     дихальний пристрiй, яким оснащений засiб захисту, повинен забезпечувати належний ступiнь захисту в передбачуваних умовах експлуатацiї. Документацiя, яка додається до засобiв захисту, що призначаються для короткочасного використання при високих температурах, повинна мiстити iнформацiю, необхiдну для визначення максимально припустимого рiвня впливу тепла на користувача, що передається йому пристосуванням пiд час використання за призначенням.

     41. Тепловий опiр i механiчна мiцнiсть засобiв захисту, що призначаються для захисту частин тiла вiд впливу низьких температур, повиннi вiдповiдати передбачуваним умовам експлуатацiї.

     Матерiали та iншi складовi частини, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту вiд низьких температур, повиннi мати коефiцiєнт передачi прямого теплового потоку, що вiдповiдає передбачуваним умовам експлуатацiї. Гнучкi матерiали, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту вiд впливу низьких температур, повиннi зберiгати гнучкiсть, щоб не обмежувати свободу рухiв користувача.

     Матерiали засобiв захисту та їх складовi частини, якi можуть зазнати впливу великої кiлькостi охолоджених рiдких речовин, повиннi мати достатню ударну мiцнiсть.

     Готовий до використання засiб захисту в передбачуваних умовах експлуатацiї повинен мати такi властивостi:

     кiлькiсть тепла, що пропускається засобом захисту, повинна бути такою, щоб температура частини тiла, яку необхiдно захистити (у тому числi фаланги пальцiв, у разi, коли такими частинами є ноги або руки), не знижувалася до величини, при якiй виникає бiль або ймовiрнiсть заподiяння шкоди здоров'ю користувача;

     з метою уникнення переохолодження захисна оболонка засобу захисту не повинна торкатися шкiри користувача i пропускати дощову воду.

     Дихальний пристрiй, яким обладнаний засiб захисту, повинен забезпечувати належний ступiнь захисту в передбачуваних умовах експлуатацiї.

     Документацiя до моделей засобiв захисту, що призначаються для захисту вiд впливу низьких температур пiд час короткочасного використання, повинна мiстити, зокрема, iнформацiю, необхiдну для визначення максимально допустимого впливу низьких температур на користувача.

     42. Засоби захисту, що призначаються для захисту всього тiла або його частини вiд ураження електричним струмом, повиннi забезпечувати достатню iзоляцiю при напругах, впливу яких може зазнати користувач при найбiльш несприятливих умовах.

     Струм витоку на захисну оболонку засобу захисту такого класу, що вимiрюється пiд час випробувань при напругах, визначених у передбачуваних умовах експлуатацiї, повинен бути мiнiмальним у всiх випадках.

     На засобi захисту та його упаковцi, що призначається для роботи з електрообладнанням, яке перебуває пiд напругою, або поряд з ним, необхiдно наносити маркування iз зазначенням класу захисту та/або вiдповiдної робочої напруги, серiйного номера, дати виготовлення. Крiм того, на зовнiшнiй поверхнi захисної оболонки такого засобу необхiдно передбачати мiсце для запису дати введення його в експлуатацiю, проведення перiодичних оглядiв i перевiрок та випробувань.

     У документацiї зазначається сфера застосування засобу захисту, а також характер i перiодичнiсть проведення перевiрки його дiелектричних властивостей.

     43. Засоби захисту, що призначаються для захисту органiв зору вiд гострих або хронiчних ушкоджень, якi виникають унаслiдок впливу неiонiзуючого випромiнювання, повиннi поглинати або вiдбивати бiльшу частину енергiї випромiнювання в небезпечному дiапазонi частот, не послаблюючи при цьому складовi випромiнювання, що перебувають у видимiй частинi спектра, не порушуючи контрастностi зображення i здатностi користувача розрiзняти кольори вiдповiдно до передбачуваних умов експлуатацiї.

     Захиснi окуляри повиннi мати коефiцiєнт свiтлопроникностi, при якому iнтенсивнiсть випромiнювання не перевищує максимально допустимого значення.

     Захиснi окуляри не повиннi втрачати свої властивостi внаслiдок впливу випромiнювання в передбачуваних умовах експлуатацiї. На упаковцi кожного виробу, що постачається на ринок, зазначається коефiцiєнт свiтлопроникностi.

     Окуляри, що призначаються для захисту вiд випромiнювання одного виду, класифiкуються за коефiцiєнтом захисту. Документацiя повинна мiстити дiаграми, що дають змогу вибрати найпридатнiшi засоби захисту з урахуванням таких факторiв, як вiдстань до джерела випромiнювання i спектральний розподiл випромiнювання на такiй вiдстанi.

     Виробник повинен зазначати вiдповiдний коефiцiєнт свiтлопроникностi на кожному екземплярi захисних окулярiв.

     44. Матерiали та iншi складовi частини, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту всiх частин тiла вiд радiоактивного пилу, газу, рiдини або сумiшей, повиннi забезпечувати у передбачуваних умовах експлуатацiї ефективний захист вiд проникнення забруднювальних речовин.

     Залежно вiд природи i стану забруднювальних речовин засоби захисту повиннi забезпечувати належний ступiнь непроникностi за допомогою захисної оболонки та/або системи вентиляцiї i герметизацiї, що запобiгають зворотному розсiюванню забруднювальних речовин.

     Проведення процедури знезаражування засобiв захисту не повинне впливати на його придатнiсть для повторного використання протягом передбачуваного строку служби.

     45. Iнтенсивнiсть випромiнювання електронiв (бета-випромiнювання) або випромiнювання протонiв (рентгенiвське випромiнювання, гама-випромiнювання), що вiдбиваються засобами захисту для захисту користувача вiд зовнiшньої радiацiї шляхом повного або часткового ослаблення випромiнювання, повинна бути незначною.

     Матерiали та iншi складовi частини, з яких виготовляються такi засоби захисту, повиннi забезпечувати ступiнь захисту користувача, що вiдповiдає передбачуваним умовам експлуатацiї, без обмеження його рухiв, унаслiдок яких може збiльшитися час впливу випромiнювання.

     На засобовi захисту повинна бути нанесена iнформацiя про тип i товщину матерiалiв.

     46. Засоби захисту, що призначаються для захисту дихальних шляхiв, повиннi забезпечувати надходження до органiзму користувача придатного для дихання повiтря, коли такий користувач перебуває в забрудненому середовищi чи в середовищi з недостатнiм або надмiрним вмiстом кисню.

     Придатне для дихання повiтря повинне надходити через фiльтр за допомогою повiтропроводу.

     Матерiали та iншi складовi частини, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту дихальних шляхiв, повиннi забезпечувати дихання користувача протягом усього перiоду їх використання у передбачуваних умовах експлуатацiї.

     Герметичнiсть маски, падiння тиску при вдиханнi i (в разi, коли засiб захисту є фiльтрувальним пристроєм) ефективнiсть очищення повiтря повиннi гарантувати захист вiд проникнення з навколишнього природного середовища забрудненого повiтря в об'ємi, здатному завдати шкоди здоров'ю користувача.

     Засоби захисту, що призначаються для захисту дихальних шляхiв, повиннi маркуватися iдентифiкацiйним знаком виробника. Крiм того, на таких засобах зазначаються характеристики, властивi даному типу пристосування, та додається iнструкцiя.

     Документацiя, що додається до пристроїв фiльтрувального типу, повинна також мiстити iнформацiю про строки зберiгання фiльтрiв в оригiнальнiй упаковцi.

     47. Засоби захисту, що призначаються для захисту всiх частин тiла вiд контакту з небезпечними речовинами, у тому числi з такими, що iнфiкують, повиннi запобiгати проникненню або дифузiї зазначених речовин через захисну оболонку в передбачуваних умовах експлуатацiї.

     Матерiали, з яких виготовленi зазначенi засоби захисту, а також їх конструкцiї повиннi забезпечувати повну герметизацiю, що дає змогу використовувати засоби захисту протягом тривалого перiоду.

     У разi коли небезпечнi речовини за своєю природою або в передбачуваних умовах використання мають пiдвищену проникну здатнiсть, що обмежує максимальний строк безперервного використання засобу захисту, необхiдно провести випробування такого засобу з метою визначення його класифiкацiйної приналежностi за критерiєм ефективностi. На засобах захисту, що пройшли випробування, наноситься маркування з найменуваннями або кодовими позначеннями речовин, використаних пiд час випробувань, а також iнформацiя про допустимий час забезпечення захисту. У разi потреби документацiя повинна мiстити опис зазначених кодових позначень, докладний опис стандартних випробувань та iнформацiю, необхiдну для визначення максимально припустимого строку використання засобу захисту в рiзних передбачуваних умовах експлуатацiї.

     48. Засоби захисту, що призначаються для захисту дихальних шляхiв у водолазному спорядженнi, повиннi забезпечувати у передбачуваних умовах експлуатацiї подачу до органiзму користувача придатної для дихання газоподiбної сумiшi.

     У разi коли вимагають передбачуванi умови експлуатацiї, до складу зазначених засобiв захисту повиннi входити:

     костюм, що захищає користувача вiд пiдвищеного тиску рiдини на глибинi занурення та/або вiд впливу холоду;

     система сигналiзацiї, що повiдомляє користувача про можливе припинення подачi придатної для дихання газоподiбної сумiшi;

     рятувальний костюм, що забезпечує повернення користувача на поверхню.

Вимоги до виготовлення засобiв захисту

     49. З метою виготовлення будь-якої моделi засобу захисту виробник повинен мати документи, що мiстять:

     1) данi про матерiали, з яких буде виготовлено моделi засобу захисту, детальне креслення зазначеного засобу, до якого у разi потреби додаються примiтки з розрахунками i результатами випробувань дослiдного зразка, що необхiднi для визначення ступеня вiдповiдностi засобу захисту основним вимогам;

     2) опис випробувального i контрольного обладнання, за допомогою якого засiб захисту перевiряється на вiдповiднiсть стандартам та iншим технiчним вимогам;

     3) найменування та мiсцезнаходження виробника або його уповноваженої особи чи постачальника;

     4) iнструкцiю з експлуатацiї, збереження, очищення, обслуговування та дезiнфекцiї засобу захисту. Засоби, що рекомендуються для очищення, технiчного обслуговування та дезiнфекцiї, не повиннi мати негативного впливу на засiб захисту або користувача при дотриманнi iнструкцiї;

     5) характеристику засобу захисту, одержану за результатами технiчних випробувань;

     6) iнформацiю про:

     клас захисту засобу, що вiдповiдає рiвню його безпеки та сферi застосування;

     додатковi складовi частини i характеристики запасних частин;

     строк використання засобу захисту i його складових частин;

     упаковку, що вiдповiдає вимогам до транспортування засобiв захисту;

     значення маркувальних знакiв i написiв.

     Зазначенi документи подаються українською мовою або мовою країни, в якiй засiб захисту використовуватиметься.

Процедура оцiнки вiдповiдностi

     50. Оцiнку вiдповiдностi засобiв захисту вимогам цього Технiчного регламенту виробник або його уповноважена особа чи постачальник проводить шляхом застосування процедур (модулiв оцiнки вiдповiдностi), визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, якi застосовуються в технiчних регламентах" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

     Оцiнка вiдповiдностi засобiв захисту, що належать до першої категорiї, проводиться згiдно з модулем A. У разi коли користувач засобiв захисту може самостiйно оцiнити ступiнь захисту вiд мiнiмальної небезпеки або шкiдливої дiї та своєчасно виявити таку дiю, перевiрка на вiдповiднiсть стандартам з офiцiйно опублiкованого перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi засобiв захисту вимогам цього Технiчного регламенту, не проводиться.

(абзац другий пункту 50 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)

     Оцiнка вiдповiдностi засобiв захисту, що належать до другої та третьої категорiї, проводиться за вибором виробника вiдповiдно до модуля B у комбiнацiї з модулем C або D.

     51. Пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi виробник або його уповноважена особа чи постачальник:

     складає декларацiю про вiдповiднiсть згiдно з додатком, яку пред'являє на вимогу призначених органiв державної влади;

     маркує кожну одиницю засобу захисту нацiональним знаком вiдповiдностi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     Нацiональний знак вiдповiдностi, який повинен легко читатися i не стиратися протягом передбачуваного строку служби, наноситься на видному мiсцi кожного засобу захисту, що постачається на ринок, та його упаковцi.

 

Додаток
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть засобу iндивiдуального захисту вимогам Технiчного регламенту

 
(повне найменування виробника або його уповноваженої особи чи
 
постачальника; їх мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi виробника або його уповноваженої особи чи постачальника)
пiдтверджує, що  
(повне найменування засобу iндивiдуального захисту, тип, марка, модель)
  ,
який виготовляється згiдно з  
(назва та позначення нормативних документiв, що
  ,
пiдтверджують вiдповiднiсть Технiчному регламенту)
вiдповiдає Технiчному регламенту.
Сертифiкат вiдповiдностi*  
(номер сертифiката, дата його реєстрацiї,
  .
строк дiї, найменування та мiсцезнаходження призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Декларацiя складена пiд вiдповiдальнiсть  
(виробника або його уповноваженої
  .
особи чи постачальника (потрiбне вписати)
_____________________________
(посада особи, що склала декларацiю)
____________
(пiдпис)
_____________________
(iнiцiали та прiзвище)
М. П. ____________ 20__ р.

____________
* За умови використання виробником модуля, в якому процедура оцiнки вiдповiдностi засобу iндивiдуального захисту здiйснюється призначеним органом.

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 235)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.