Документ скасований: Постанова КМУ № 355 від 24.05.2017

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 червня 2009 р. N 679


Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 липня 2012 року N 613,
вiд 8 квiтня 2013 року N 235,
вiд 15 травня 2013 року N 446,
вiд 28 серпня 2013 року N 632

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання та план заходiв з його застосування, що додаються.

     2. Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї забезпечити застосування затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2013р. N 446)
 
Прем'єр-мiнiстр України
Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 червня 2009 р. N 679

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання

(У текстi Технiчного регламенту слово "Держспоживстандарт" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Мiнекономрозвитку", а слово "Мiнтрансзв'язку" - словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 травня 2013 року N 446)

Загальнi положення

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги до радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, процедуру оцiнки вiдповiдностi такого обладнання, правила маркування та введення його в обiг.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на радiообладнання i телекомунiкацiйне кiнцеве (термiнальне) обладнання, за винятком:

     1) радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання спецiального призначення, яке використовується виключно в цiлях, пов'язаних iз забезпеченням громадського порядку i безпеки держави;

     2) радiообладнання, яке використовується радiоаматорами для прийому високоточних сигналiв часу i/або частоти;

     3) кабелiв та дротiв;

     4) обладнання, яке забезпечує лише приймання i призначене виключно для приймання програм радiо- i телевiзiйного мовлення;

     5) обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 2007 р. N 1103 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 67, ст. 2588);

     6) обладнання та систем для керування повiтряним рухом (систем зв'язку, спостереження, автоматизованої диспетчерської служби, навiгацiї тощо).

     3. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються у такому значеннi:

     електромагнiтнi завади - електромагнiтне збурення, яке погiршує характеристики обладнання, каналу передавання чи системи;

     iнтерфейс - точка закiнчення мережi, що є точкою фiзичного приєднання, в якiй споживачевi надається доступ до телекомунiкацiйної мережi загального користування, та/або радiоiнтерфейс, що визначає радiоканал мiж радiообладнанням;

     комплект конструкторської документацiї - технiчна документацiя з декларацiєю про вiдповiднiсть пристроїв вимогам цього Технiчного регламенту;

     пристрiй - будь-яке обладнання, яке є радiообладнанням, телекомунiкацiйним кiнцевим (термiнальним) обладнанням або тим та iншим;

     радiообладнання - радiоелектроннi засоби та випромiнювальнi пристрої вiдповiдно до Закону України "Про радiочастотний ресурс України";

     телекомунiкацiйне кiнцеве (термiнальне) обладнання - кiнцеве обладнання вiдповiдно до Закону України "Про телекомунiкацiї", яке призначене для використання у системах проводового зв'язку.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про телекомунiкацiї", "Про радiочастотний ресурс України", "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi", "Про пiдтвердження вiдповiдностi".

     4. Цей Технiчний регламент розроблений з метою:

     захисту життя та здоров'я людей вiд небезпеки, пов'язаної з дiєю електричного струму та електромагнiтного випромiнювання пiд час використання радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання;

     захисту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, телекомунiкацiйних мереж загального користування, iнших пристроїв та систем, на функцiонування яких можуть впливати електромагнiтнi завади, перенапруга та надмiрний струм;

     запобiгання створенню радiообладнанням i телекомунiкацiйним кiнцевим (термiнальним) обладнанням електромагнiтних завад, перенапруги та надмiрного струму;

     забезпечення нацiональної безпеки i суспiльних iнтересiв, запобiгання зловживанням, пов'язаним з використанням радiочастотного ресурсу;

     створення належних умов для введення в обiг в Українi радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання.

     5. На пристрiй, який має у своєму складi як елемент конструкцiї або як додатковий пристрiй медичний вирiб, визначений Технiчним регламентом щодо медичних виробiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2008 р. N 536 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 43, ст. 1415), i активний медичний вирiб, визначений Технiчним регламентом щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 липня 2008 р. N 621 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 52, ст. 1737), поширюється дiя цього Технiчного регламенту з обов'язковим дотриманням вимог технiчних регламентiв щодо медичних виробiв.

     6. Дотримання вимог цього Технiчного регламенту обов'язкове для:

     виробникiв, уповноважених ними осiб - резидентiв України; осiб, якi здiйснюють введення в обiг пристроїв (далi - постачальник);

     призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi пристроїв (далi - призначенi органи);

     НКРЗI, Держспоживстандарту та Мiнтрансзв'язку.

(абзац четвертий пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2012р. N 613)

     7. Введення в обiг пристроїв на територiї України дозволяється лише за умови дотримання вимог цього Технiчного регламенту в разi належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням таких пристроїв. Введення в обiг пристроїв без декларацiї про вiдповiднiсть, оформленої згiдно з додатком до цього Технiчного регламенту, та нацiонального знака вiдповiдностi, нанесеного згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188), забороняється.

     8. У разi встановлення факту застосування декларацiї про вiдповiднiсть та маркування нацiональним знаком вiдповiдностi з порушенням вимог цього Технiчного регламенту виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник на вимогу НКРЗI та Держспоживiнспекцiї вживає заходiв до припинення вiдвантаження та реалiзацiї пристроїв i вилучення їх з обiгу.

(пункт 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2012р. N 613, вiд 15.05.2013р. N 446)

Вимоги до пристроїв

     9. Пристрої, на якi поширюється дiя цього Технiчного регламенту, повиннi вiдповiдати вимогам щодо:

     1) захисту здоров'я i забезпечення безпеки споживачiв, iнших осiб з урахуванням технiчного регламенту щодо безпеки низьковольтного обладнання, але без встановлення граничної напруги;

     2) забезпечення електромагнiтної сумiсностi з урахуванням технiчного регламенту щодо електромагнiтної сумiсностi;

     3) ефективного використання радiочастотного ресурсу (для радiообладнання);

     4) забезпечення пiд час пiдключення до телекомунiкацiйної мережi загального користування:

     можливостi взаємодiї пристроїв через таку мережу з iншими пристроями та пiдключення до iнтерфейсiв вiдповiдного типу на всiй територiї України;

     сталої роботи мережi (пiдключення пристрою не повинне завдавати шкоди мережi, заважати її функцiонуванню або призводити до зловживання ресурсами мережi, тим самим погiршуючи характеристики якостi послуг).

     10. Використання пристроїв, сфера застосування яких визначається особливостями їх призначення, повинне також залежно вiд умов застосування давати змогу забезпечити:

     1) реалiзацiю права споживача на захист персональних даних та конфiденцiйнiсть;

     2) гарантований доступ до служб екстреної допомоги;

     3) можливiсть використання пристрою особами з обмеженими фiзичними можливостями.

     11. Пристрої, якi були введенi в обiг до початку обов'язкового застосування вимог цього Технiчного регламенту, залишаються в обiгу без додаткового пiдтвердження вiдповiдностi протягом строку, який встановлює Мiнтрансзв'язку для кожного пристрою вiдповiдно до законодавства.

     12. Мiнтрансзв'язку оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi технiчнi специфiкацiї iнтерфейсiв телекомунiкацiйної мережi загального користування, через якi повиннi надаватися послуги, а також регулярно оприлюднює новi версiї таких специфiкацiй. Обсяг специфiкацiї повинен бути достатнiм для забезпечення можливостi виготовлення телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, яке дає змогу отримувати послуги, доступнi через вiдповiдний iнтерфейс. Специфiкацiї повиннi мiстити серед iншого iнформацiю, необхiдну виробникам для проведення за власним вибором вiдповiдних випробувань щодо дотримання вимог цього Технiчного регламенту, якi стосуються телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання.

Нацiональнi стандарти як доказова база Технiчного регламенту

     13. Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку розробляє перелiк нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких повнiстю або частково може сприйматись як доказ вiдповiдностi пристрою вимогам цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв).

(пункт 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)

     14. За поданням Мiнтрансзв'язку перелiк нацiональних стандартiв затверджується i перiодично оновлюється Держспоживстандартом, який публiкує його в офiцiйному виданнi.

     15. У разi коли виникають сумнiви щодо достатностi тих чи iнших нацiональних стандартiв як свiдчення вiдповiдностi вимогам цього Технiчного регламенту, Мiнтрансзв'язку оприлюднює коментар стосовно тлумачення таких стандартiв i умов, за яких дотримання зазначених стандартiв є свiдченням дотримання вимог цього Технiчного регламенту, або подає на розгляд Держспоживстандарту пропозицiю щодо вилучення таких стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв.

Введення пристроїв в обiг

     16. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник вчиняє такi дiї:

     готує технiчну документацiю, наведену в пунктi 12 Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003р., N 41, ст. 2175; 2011р., N 67, ст. 2581) (далi - Технiчний регламент модулiв оцiнки вiдповiдностi), та складає декларацiю про вiдповiднiсть пристрою цьому Технiчному регламенту;

(абзац другий пункту 16 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2013р. N 446)

     залежно вiд виду пристрою здiйснює пiдтвердження вiдповiдностi за однiєю з процедур, передбачених цим Технiчним регламентом.

     Застосування радiообладнання на територiї України дозволяється за умови його внесення до Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування. Ввезення з-за кордону, реалiзацiя та експлуатацiя радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв здiйснюються за наявностi дозволу, що видається у порядку, встановленому законодавством.

     17. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник подає споживачевi разом iз пристроєм:

     декларацiю про вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту, на зворотному боцi якої може мiститься вiдмiтка центрального органу виконавчої влади в галузi зв'язку про погодження застосування засобiв телекомунiкацiй у телекомунiкацiйних мережах загального користування;

(абзац другий пункту 17 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2013р. N 446)

     настанову щодо безпечної експлуатацiї (викладену державною мовою).

     На упаковцi та в настановi з експлуатацiї повинна бути зазначена необхiдна iнформацiя про призначення пристрою. Для телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання та радiообладнання з можливiстю пiдключення до телекомунiкацiйної мережi загального користування повинна бути наведена iнформацiя про спосiб пiдключення до зазначеної мережi. Для усiх пристроїв така iнформацiя повинна бути розмiщена на видному мiсцi.

     18. Керуючись законодавством України, оператор телекомунiкацiй (провайдер) має право не пiдключати до телекомунiкацiйної мережi загального користування телекомунiкацiйне кiнцеве (термiнальне) обладнання у разi вiдсутностi документiв про пiдтвердження вiдповiдностi вимогам цього Технiчного регламенту.

     19. Дозволяється застосування в Українi лише тих пристроїв, якi вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту та якi дозволяється використовувати в Українi згiдно iз законодавством.

     20. Визначення можливостi застосування радiообладнання на територiї України здiйснюється, зокрема, з урахуванням принципу забезпечення електромагнiтної сумiсностi, у тому числi вiдповiдно до статтi 26 Закону України "Про радiочастотний ресурс України".

     21. У разi коли радiообладнання, що створює радiозавади, та обладнання, на яке впливають зазначенi радiозавади, вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, але такi радiозавади заважають нормальному функцiонуванню зазначеного обладнання, i якщо сторони не досягли згоди стосовно заходiв щодо усунення радiозавад, НКРЗI вiдповiдно до статтi 56 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" повинна запропонувати заходи щодо усунення радiозавад.

(пункт 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2012р. N 613)

Процедура оцiнки вiдповiдностi

     22. Для оцiнки вiдповiдностi пристроїв вимогам цього Технiчного регламенту застосовують процедуру оцiнки вiдповiдностi, встановлену Технiчним регламентом модулiв оцiнки вiдповiдностi.

     23. На вибiр виробника або уповноваженої ним особи - резидента України чи постачальника:

     телекомунiкацiйне кiнцеве (термiнальне) обладнання пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi iз застосуванням модуля А або процедури дослiдження конструкцiї, наведеної у пунктi 26 цього Технiчного регламенту, або модулiв H чи H1;

(абзац другий пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2013р. N 446)

     радiообладнання, до якого застосовано стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi iз застосуванням модуля A1 або процедури дослiдження конструкцiї, наведеної у пунктi 26 цього Технiчного регламенту, або модулiв H чи H1;

(абзац третiй пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2013р. N 446)

     радiообладнання, до якого не застосовано стандарти з перелiку нацiональних стандартiв (або застосовано частково), пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi iз застосуванням процедури дослiдження конструкцiї, наведеної у пунктi 26 цього Технiчного регламенту, або модулiв H чи H1.

(абзац четвертий пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2013р. N 446)

     24. Модуль А застосовують вiдповiдно до Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi з урахуванням того, що:

     технiчна документацiя, зазначена у пунктi 12 Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi, повинна серед iншого мiстити технiчнi характеристики пристрою i звiти про його випробування, проведене у випробувальнiй лабораторiї, що акредитована в нацiональнiй системi акредитацiї України;

(абзац другий пункту 24 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2013р. N 446)

     оформлення технiчної документацiї здiйснюється державною мовою;

     якщо виробник не може зазначити усi необхiднi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, якi свiдчать про вiдповiднiсть пристрою вимогам, установленим у пунктах 9 i 10 цього Технiчного регламенту, модуль А для процедури оцiнки вiдповiдностi не застосовують;

     у разi модернiзацiї пристрою, змiни конструкцiї, що може вплинути на його характеристики, оцiнка вiдповiдностi проводиться повторно.

     25. Модуль A1 застосовують вiдповiдно до Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi з урахуванням того, що випробування пристроїв повинне бути проведено у випробувальнiй лабораторiї, що акредитована в нацiональнiй системi акредитацiї України.

(пункт 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2013р. N 446)

     26. У разi коли дотримання стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв не дає змоги повнiстю забезпечити дотримання вимог, установлених у пунктах 9 i 10 цього Технiчного регламенту, або коли вiдповiднi стандарти вiдсутнi, застосовують процедуру дослiдження конструкцiї, яка повинна вiдповiдати пункту 25 цього Технiчного регламенту з урахуванням того, що:

     виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник подає комплект конструкторської документацiї (далi - комплект) одному або кiльком призначеним органам, причому кожному з призначених органiв вiн повiдомляє про iншi органи, якi отримали такий комплект;

     призначений орган проводить експертизу комплекту i робить висновок щодо вiдповiдностi конструкцiї пристрою вимогам цього Технiчного регламенту. У разi позитивного висновку - видає сертифiкат дослiдження конструкцiї; у разi негативного висновку - повiдомляє про це виробнику або уповноваженiй ним особi - резиденту України чи постачальнику у письмовому виглядi;

     кожний призначений орган подає iншим призначеним органам iнформацiю про виданi та скасованi сертифiкати дослiдження конструкцiї i доповнення до них;

     виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник зберiгає комплект протягом 10 рокiв пiсля виготовлення останнього зразка продукцiї i подає його для перевiрки на вимогу контролюючих органiв, визначених законодавством.

     27. Модулi H i H1 застосовують вiдповiдно до Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi.

(пункт 27 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2013р. N 446)

     28. На вибiр виробника або уповноваженої ним особи - резидента України чи постачальника вiдповiднiсть пристрою вимогам пiдпунктiв 1 i 2 пункту 9 цього Технiчного регламенту може бути продемонстрована iз застосуванням процедур, установлених технiчним регламентом щодо електромагнiтної сумiсностi та технiчним регламентом щодо безпеки низьковольтного обладнання.

     29. Оцiнку вiдповiдностi пристроїв проводять призначенi органи.

Маркування нацiональним знаком вiдповiдностi

     30. На пристроях, якi вiдповiдають усiм визначеним для них вимогам, повинен бути нанесений нацiональний знак вiдповiдностi, зазначений у пунктi 7 цього Технiчного регламенту. За нанесення нацiонального знака вiдповiдностi вiдповiдає виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник.

     У разi застосування процедури оцiнки вiдповiдностi вiдповiдно до пунктiв 25, 26 або 27 цього Технiчного регламенту до нацiонального знака вiдповiдностi додається номер призначеного органу згiдно з реєстром таких органiв. Усi iншi позначки, що можуть бути нанесенi на пристрiй, не повиннi погiршувати видимiсть та розбiрливiсть нацiонального знака вiдповiдностi.

     Нацiональний знак вiдповiдностi наноситься на пристрiй та/або на етикетку, тару, упаковку (у разi її наявностi), експлуатацiйну та товаросупровiдну документацiю тощо. Пристрiй не повинен мати жодних позначок, якi є подiбними до нацiонального знака вiдповiдностi та можуть ввести в оману щодо наявностi або вiдсутностi нацiонального знака вiдповiдностi.

     31. У разi коли встановлено, що нацiональний знак вiдповiдностi застосовується з порушенням вимог пункту 30 цього Технiчного регламенту, виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник повинен вжити заходiв до припинення порушення вiдповiдно до пункту 8 цього Технiчного регламенту на умовах, визначених Держспоживiнспекцiєю та НКРЗI, довести пристрiй до стану вiдповiдностi вимогам, установленим у пунктах 9 i 10 цього Технiчного регламенту, i пiдтвердити цю вiдповiднiсть в установленому порядку.

(абзац перший пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2012р. N 613, вiд 15.05.2013р. N 446)

     У разi тривалого порушення законодавства НКРЗI та Держспоживiнспекцiя згiдно iз законодавством вживають вiдповiдних заходiв до обмеження чи заборони введення в обiг пристрою або вилучення його з обiгу.

(абзац другий пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2012р. N 613)

     32. Пристрої, що вводяться в обiг, iдентифiкують шляхом позначення типу, номера партiї та/або серiйного номера i найменування виробника або постачальника.

     Якщо на пристрiй поширюється дiя iнших технiчних регламентiв, якi також вимагають нанесення нацiонального знака вiдповiдностi, наявнiсть такого знака означає, що пристрiй вiдповiдає також вимогам таких технiчних регламентiв. У цьому разi в документах, повiдомленнях або iнструкцiях, що супроводжують пристрiй, повиннi бути наведенi реєстрацiйнi данi щодо опублiкування в офiцiйних документах застосованих технiчних регламентiв.

 

Додаток
до Технiчного регламенту
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 травня 2013 р. N 446)

ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ

 
(повне найменування виробника або уповноваженої ним особи - резидента України, або постачальника,
 
його адреса, код згiдно з ЄДРПОУ (за наявностi)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи)
пiдтверджує, що   ,
(повна назва пристрою, тип, марка, модель)
що виготовляється за  
(назва та позначення технiчної документацiї,
 
номер партiї та/або серiйнi номери для iдентифiкацiї)
на  
(повне найменування виробника, його адреса та мiсце виробництва продукцiї;
  ,
для вiтчизняного виробника код згiдно з ЄДРПОУ)

вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, а також нормативним документам, застосування яких є доказом вiдповiдностi пристрою вимогам зазначеного Технiчного регламенту (у разi їх застосування):

Позначення пункту роздiлу "Вимоги до пристроїв" Технiчного регламенту Позначення нормативного документа Назва, номер i дата атестата акредитацiї випробувальної лабораторiї Номер i дата протоколу (звiту) випробувань
Пiдпункт 1 пункту 9 (безпека)      
Пiдпункт 2 пункту 9 (електромагнiтна сумiснiсть)      
Пiдпункт 3 пункту 9 (радiо)      
Пiдпункт 4 пункту 9 (пiдключення до телекомунiкацiйної мережi загального користування)      
Сертифiкат, звiт або висновок (за наявностi)  
(назва документа, його номер, дата, строк дiї
 
реєстрацiї, найменування та адреса призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Оцiнка вiдповiдностi пристрою проведена за процедурою  
(позначення модуля або
 
процедури "дослiдження конструкцiї" вiдповiдно до Технiчного регламенту)
Декларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть виробника/ уповноваженої особи/постачальника (необхiдне пiдкреслити).
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
МП _____ ____________________ 20__ р.
(дата)

 

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 235, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2013р. N 446)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 червня 2009 р. N 679
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 травня 2013р. N 446)

ПЛАН
заходiв iз застосування Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання

Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання
1. Формування та публiкування перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматись як доказ вiдповiдностi пристроїв вимогам Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання (далi - Технiчний регламент) Мiнекономрозвитку
Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
постiйно
2. Розроблення та перегляд нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам, на пристрої, на якi поширюється дiя Технiчного регламенту Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
Мiнекономрозвитку
постiйно
3. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi пристроїв вимогам Технiчного регламенту та публiкування перелiку таких органiв Мiнекономрозвитку
Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
-"-
4. Приведення власних нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з Технiчним регламентом Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
Мiнекономрозвитку
у разi потреби
5. Обов'язкове застосування Технiчного регламенту Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку з 1 грудня 2013 року
6. Внесення змiн до Технiчного регламенту Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
Мiнекономрозвитку
у разi потреби
 
(План у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2013р. N 446, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.