Документ скасований: Постанова КМУ № 355 від 24.05.2017

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 травня 2013 р. N 446


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 50, ст. 1705; 2012 р., N 52, ст. 2079) змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд.70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 травня 2013 р. N 446

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679

     1. Пункт 2 постанови викласти в такiй редакцiї:

     "2. Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї забезпечити застосування затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.".

     2. У Технiчному регламентi радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженому зазначеною постановою:

     1) у пунктах 8 i 31 слово "Держспоживстандарт" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держспоживiнспекцiя" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) абзац другий пункту 16 викласти в такiй редакцiї:

     "готує технiчну документацiю, наведену в пунктi 12 Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2011 р., N 67, ст. 2581) (далi - Технiчний регламент модулiв оцiнки вiдповiдностi), та складає декларацiю про вiдповiднiсть пристрою цьому Технiчному регламенту;";

     3) абзац другий пункту 17 викласти в такiй редакцiї:

     "декларацiю про вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту, на зворотному боцi якої може мiститься вiдмiтка центрального органу виконавчої влади в галузi зв'язку про погодження застосування засобiв телекомунiкацiй у телекомунiкацiйних мережах загального користування;";

     4) у пунктi 23:

     в абзацi другому слова "або модуля Н" замiнити словами i цифрою "або модулiв Н чи Н1";

     в абзацi третьому слова "модуля Aa або" замiнити словами i цифрою "модуля А1 або", а слова "або модуля Н" - словами i цифрою "або модулiв Н чи Н1";

     в абзацi четвертому слова "або модуля Н" замiнити словами i цифрою "або модулiв Н чи Н1";

     5) в абзацi другому пункту 24 цифри "22" замiнити цифрами "12";

     6) у пунктi 25 слова i цифри "Модуль Aa застосовують вiдповiдно до пiдпункту "a" пункту 25" замiнити словами i цифрою "Модуль А1 застосовують вiдповiдно до";

     7) пункт 27 викласти в такiй редакцiї:

     "27. Модулi Н i Н1 застосовують вiдповiдно до Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi.";

     8) у текстi Технiчного регламенту слово "Держспоживстандарт" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Мiнекономрозвитку", а слово "Мiнтрансзв'язку" - словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку" у вiдповiдному вiдмiнку;

     9) додаток до Технiчного регламенту викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до Технiчного регламенту
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 травня 2013 р. N 446)

ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ

 
(повне найменування виробника або уповноваженої ним особи - резидента України, або постачальника,
 
його адреса, код згiдно з ЄДРПОУ (за наявностi)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи)
пiдтверджує, що   ,
(повна назва пристрою, тип, марка, модель)
що виготовляється за  
(назва та позначення технiчної документацiї,
 
номер партiї та/або серiйнi номери для iдентифiкацiї)
на  
(повне найменування виробника, його адреса та мiсце виробництва продукцiї;
  ,
для вiтчизняного виробника код згiдно з ЄДРПОУ)

вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, а також нормативним документам, застосування яких є доказом вiдповiдностi пристрою вимогам зазначеного Технiчного регламенту (у разi їх застосування):

Позначення пункту роздiлу "Вимоги до пристроїв" Технiчного регламенту Позначення нормативного документа Назва, номер i дата атестата акредитацiї випробувальної лабораторiї Номер i дата протоколу (звiту) випробувань
Пiдпункт 1 пункту 9 (безпека)      
Пiдпункт 2 пункту 9 (електромагнiтна сумiснiсть)      
Пiдпункт 3 пункту 9 (радiо)      
Пiдпункт 4 пункту 9 (пiдключення до телекомунiкацiйної мережi загального користування)      
Сертифiкат, звiт або висновок (за наявностi)  
(назва документа, його номер, дата, строк дiї
 
реєстрацiї, найменування та адреса призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Оцiнка вiдповiдностi пристрою проведена за процедурою  
(позначення модуля або
 
процедури "дослiдження конструкцiї" вiдповiдно до Технiчного регламенту)
Декларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть виробника/ уповноваженої особи/постачальника (необхiдне пiдкреслити).
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
МП _____ ____________________ 20__ р.".
(дата)

     3. План заходiв iз застосування Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затверджений зазначеною постановою, викласти в такiй редакцiї:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 червня 2009 р. N 679
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 травня 2013 р. N 446)

ПЛАН
заходiв iз застосування Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання

Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання
1. Формування та публiкування перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматись як доказ вiдповiдностi пристроїв вимогам Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання (далi - Технiчний регламент) Мiнекономрозвитку
Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
постiйно
2. Розроблення та перегляд нацiональних стандартiв, що гармонiзованi з європейськими, на пристрої, на якi поширюється дiя Технiчного регламенту Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
Мiнекономрозвитку
постiйно
3. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi пристроїв вимогам Технiчного регламенту та публiкування перелiку таких органiв Мiнекономрозвитку
Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
-"-
4. Приведення власних нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з Технiчним регламентом Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
Мiнекономрозвитку
у разi потреби
5. Обов'язкове застосування Технiчного регламенту Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку з 1 грудня 2013 року
6. Внесення змiн до Технiчного регламенту Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
Мiнекономрозвитку
у разi потреби

".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.