КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 липня 2012 р. N 613


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 липня 2012 р. N 613

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2001 р. N 818 "Про порядок надання спецiальних дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав, представництвами мiжнародних органiзацiй в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 28, ст. 1264; 2006 р., N 15, ст. 1118):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Нацiональнiй комiсiї з питань регулювання зв'язку" замiнити словами "Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї,";

     2) у Порядку надання спецiальних дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав, представництвами мiжнародних органiзацiй в Українi, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 6 слова "(далi - Комiсiя)" виключити;

     у першому реченнi абзацу другого пункту 21 слова "письмово повiдомляє про це Комiсiю, яка" виключити;

     у текстi Порядку слова "Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку", "Державна iнспекцiя зв'язку" i "Комiсiя" в усiх вiдмiнках замiнити словом "НКРЗI";

     3) у додатках 7 та 10 до Порядку слова "Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку" замiнити словами "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї".

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 грудня 2005 р. N 1208 "Про затвердження Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 51, ст. 3196; 2008 р., N 84, ст. 2815):

     1) у пунктi 3 постанови слова "Нацiональнiй комiсiї з питань регулювання зв'язку" замiнити словами "Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     2) у Нацiональнiй таблицi розподiлу смуг радiочастот України, затвердженiй зазначеною постановою, слова "Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку" в усiх вiдмiнках замiнити словом "НКРЗI".

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2006 р. N 815 "Про затвердження Плану використання радiочастотного ресурсу України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 24, ст. 1771):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Нацiональнiй комiсiї з питань регулювання зв'язку" замiнити словами "Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї,";

     2) в абзацi дев'ятнадцятому Плану використання радiочастотного ресурсу України, затвердженого зазначеною постановою, слова "Нацiональною комiсiєю з питань регулювання зв'язку" замiнити словом "НКРЗI".

     4. У Порядку залучення додаткових позабюджетних коштiв для проведення конверсiї радiочастотного ресурсу України в смугах радiочастот загального користування, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 2007 р. N 993 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 57, ст. 2290):

     у пунктi 3 слова "Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку (далi - Комiсiя)" замiнити словом "НКРЗI";

     у текстi Порядку слово "Комiсiя" в усiх вiдмiнках замiнити словом "НКРЗI".

     5. У додатку 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 жовтня 2008 р. N 954 "Про встановлення лiмiту легкових автомобiлiв, що обслуговують органи виконавчої влади, iншi державнi органи, установи та органiзацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 84, ст. 2824) позицiю "Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку" замiнити позицiєю "НКРЗI".

     6. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2008 р. N 1147 "Про затвердження розмiру плати за видiлення номерного ресурсу i порядок її внесення" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 100, ст. 3337) слова "Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї," у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. У пунктi 76 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 р. N 270 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 23, ст. 750), слово "НКРЗ" замiнити словом "НКРЗI".

     8. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 2009 р. N 506 "Про затвердження Порядку проведення Державною фiнансовою iнспекцiєю, її територiальними органами державного фiнансового аудиту окремих господарських операцiй" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 39, ст. 1307; 2010 р., N 11, ст. 526) слово "НКРЗ" замiнити словом "НКРЗI".

     9. У Технiчному регламентi радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 50, ст. 1705):

     в абзацi четвертому пункту 6, пунктах 8 i 31 слово "НКРЗ" замiнити словом "НКРЗI";

     у пунктi 21 слова "Державна iнспекцiя зв'язку" замiнити словом "НКРЗI".

     10. У додатках до Державної цiльової економiчної програми розвитку внутрiшнього ринку на перiод до 2012 року, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2009 р. N 828 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 60, ст. 2120; 2011 р., N 77, ст. 2854):

     1) у пунктi 5 додатка 1 слова "Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку" замiнити словами "НКРЗI";

     2) у пунктi 11 додатка 2 слово "НКРЗ" замiнити словом "НКРЗI".

     11. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 листопада 2009 р. N 1185 "Про утворення Мiжвiдомчої ради з координацiї здiйснення заходiв щодо впровадження цифрового телерадiомовлення" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 86, ст. 2910) позицiї "Голова НКРЗ" i "Член НКРЗ" замiнити вiдповiдно позицiями "Голова НКРЗI (за згодою)" i "Член НКРЗI (за згодою)".

     12. У перелiку певних дiй щодо провадження господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi, якi не можуть провадитися на пiдставi декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2010 р. N 725 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2240; 2011 р., N 35, ст. 1437):

     1) у пунктi 71 слова "крiм тих, що не потребують отримання дозволу НКРЗ" замiнити словами "крiм тих, ввезення з-за кордону яких здiйснюється на бездозвiльнiй основi";

     2) пункт 72 виключити.

     13. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 квiтня 2011 р. N 421 "Про утворення Мiжвiдомчої комiсiї з питань забезпечення цiнової стабiльностi на основнi соцiально значущi товари i послуги" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 30, ст. 1296) позицiю "Член НКРЗ" замiнити позицiєю "Член НКРЗI (за згодою)".

     14. У пiдпунктi 2 пункту 3 Методики розрахункiв розмiрiв лiцензiйного збору за видачу або продовження строку дiї лiцензiї на мовлення, лiцензiї провайдера програмної послуги, визначення розмiру плати за переоформлення лiцензiї та видачу дублiката лiцензiї на мовлення, лiцензiї провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2011 р. N 412 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 28, ст. 1196), слово "НКРЗ" замiнити словом "НКРЗI".

     15. У графi "Найменування органу державного ринкового нагляду" перелiку органiв державного ринкового нагляду та сфер їх вiдповiдальностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2011 р. N 573 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 41, ст. 1687), слово "НКРЗ" замiнити словом "НКРЗI".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.