Документ скасований: Постанова КМУ № 8 від 05.01.2021

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 серпня 2011 р. N 839


Про затвердження Технiчного регламенту пiротехнiчних виробiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 серпня 2013 року N 632

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент пiротехнiчних виробiв та план заходiв з його застосування, що додаються.

     2. Визначити Мiнiстерство внутрiшнiх справ вiдповiдальним за застосування Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

     3. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 серпня 2011 р. N 839

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
пiротехнiчних виробiв

Загальнi положення

     1. Цей Технiчний регламент визначає основнi вимоги до безпечностi використання пiротехнiчних виробiв з метою захисту життя та здоров'я людей i охорони навколишнього природного середовища.

     Технiчний регламент розроблений з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2007/23/ЄС вiд 23 травня 2007 р. про випуск на ринок пiротехнiчних виробiв.

     2. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     засiб iнiцiацiї пiротехнiчного виробу - механiзм або пристрiй, за допомогою якого пiротехнiчний вирiб приводиться в дiю;

     небезпечна зона дiї пiротехнiчного виробу - частина простору навколо працюючого пiротехнiчного виробу, в якому хоча б один небезпечний чинник досягає високого рiвня небезпеки;

     особа iз спецiальною пiдготовкою - особа, що пройшла навчання за спецiальнiстю "пiротехнiк", отримала єдину книжку пiдривника або посвiдчення пiротехнiка встановленого зразка i має право керувати використанням та/або використовувати на територiї України феєрверки (феєрверочнi вироби) класу 4, сценiчнi пiротехнiчнi вироби класу Т2 та/або пiротехнiчнi вироби класу Р2;

     пiротехнiчна сумiш - сукупнiсть компонентiв (елементiв), призначених для спорядження пiротехнiчного виробу з метою одержання рiзноманiтних ефектiв;

     пiротехнiчний вирiб - вирiб, призначений для створення свiтлового, iскрового, димового, звукового та/або змiшаного ефекту шляхом горiння (вибуху) пiротехнiчної сумiшi та/або вибухової речовини;

     пiротехнiчнi вироби, призначенi для транспортних засобiв, - складовi частини системи безпеки транспортного засобу, що мiстять пiротехнiчнi речовини, призначенi для активiзацiї засобiв безпеки транспортного засобу;

     сценiчнi пiротехнiчнi вироби - пiротехнiчнi вироби, призначенi для використання на сценi як у примiщеннi, так i на вiдкритому просторi, зокрема тi, що використовуються пiд час кiно- та телезйомок;

     феєрверки (феєрверочнi вироби) - пiротехнiчнi вироби, призначенi для використання пiд час проведення розважальних заходiв;

     феєрверки (феєрверочнi вироби) загального використання - пiротехнiчнi вироби, що вiльно реалiзуються населенню з урахуванням вимог цього Технiчного регламенту, поводження з якими не потребує спецiальних знань та навичок, а використання таких виробiв з дотриманням вимог iнструкцiї щодо їх застосування забезпечує захист життя та здоров'я людей i охорону навколишнього природного середовища;

     феєрверки (феєрверочнi вироби) професiйного використання - пiротехнiчнi вироби, призначенi виключно для використання особами iз спецiальною пiдготовкою.

     Iншi термiни вживаються в значеннi, наведеному в Законах України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi", "Про пiдтвердження вiдповiдностi" та "Про стандартизацiю".

     3. Дотримання вимог цього Технiчного регламенту є обов'язковим для:

     1) виробникiв пiротехнiчних виробiв та їх уповноважених представникiв - резидентiв України;

     2) постачальникiв пiротехнiчних виробiв (далi - постачальники);

     3) центральних органiв виконавчої влади, на якi покладено функцiї з технiчного регулювання та нагляду за безпечнiстю пiротехнiчних виробiв;

     4) призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi пiротехнiчних виробiв (далi - призначенi органи).

     4. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     1) пiротехнiчнi вироби, призначенi вiдповiдно до законодавства для некомерцiйного використання вiйськовими формуваннями, правоохоронними органами спецiального призначення, Державною спецiальною службою транспорту, органами внутрiшнiх справ або органами i пiдроздiлами цивiльного захисту;

     2) пiротехнiчнi вироби, призначенi для авiацiйної та космiчної промисловостi;

     3) ударнi капсулi (пiстони), спецiально призначенi безпосередньо для iграшок, на якi поширюється дiя Технiчного регламенту безпеки iграшок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2008 р. N 901 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 78, ст. 2615);

     4) вибуховi речовини промислового призначення;

     5) сценiчнi пiротехнiчнi вироби, що використовуються пiд час кiно- та телезйомок;

     6) боєприпаси вiйськового призначення (у тому числi холостi), зокрема тi, що використовуються у вогнепальнiй зброї та артилерiї;

     7) сiрники;

     8) пiротехнiчнi вироби, що використовуються виключно для проведення випробувань i дослiджень.

     5. На ярмарках, виставках та/або презентацiях, якi проводяться з метою продажу пiротехнiчних виробiв, можуть використовуватися пiротехнiчнi вироби, що не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, за умови, що на них зазначається найменування та дата проведення ярмарку, виставки та/або презентацiї, а також iнформацiя про те, що пiротехнiчнi вироби не пiдлягають продажу.

     6. Державний нагляд i контроль у сферi виробництва та обiгу пiротехнiчних виробiв здiйснюються згiдно iз законом.

     7. Якщо виробник пiротехнiчного виробу або уповноважений ним представник - резидент України чи постачальник виявив, що пiротехнiчний вирiб може становити загрозу для життя та здоров'я людей, вiн повинен здiйснити тимчасовi заходи для вилучення такого виробу з ринку, заборони його виробництва або обмеження подальшої реалiзацiї.

Класифiкацiя пiротехнiчних виробiв

     8. Пiротехнiчнi вироби подiляються на:

     1) феєрверки (феєрверочнi вироби):

     класу 1 (феєрверки (феєрверочнi вироби) загального використання, що мають дуже низький рiвень небезпеки та шуму i можуть використовуватися у житлових будiвлях);

     класу 2 (феєрверки (феєрверочнi вироби) загального використання, що мають низький рiвень небезпеки та шуму i не призначенi для використання у житлових будiвлях);

     класу 3 (феєрверки (феєрверочнi вироби) загального використання, що мають середнiй рiвень небезпеки i не призначенi для використання у житлових будiвлях);

     класу 4 (феєрверки (феєрверочнi вироби) професiйного використання, що мають високий рiвень небезпеки);

     2) сценiчнi пiротехнiчнi вироби:

     класу Т1 (сценiчнi пiротехнiчнi вироби, що мають низький рiвень небезпеки);

     класу Т2 (сценiчнi пiротехнiчнi вироби, що мають високий рiвень небезпеки i призначенi для використання виключно особами iз спецiальною пiдготовкою);

     3) пiротехнiчнi вироби, зокрема тi, що призначенi для транспортних засобiв:

     класу Р1 (пiротехнiчнi вироби, що мають низький рiвень небезпеки);

     класу Р2 (пiротехнiчнi вироби, що мають високий рiвень небезпеки i призначенi для використання виключно особами iз спецiальною пiдготовкою).

     9. Виробник пiротехнiчного виробу визначає клас, призначення, рiвень небезпеки та шуму такого виробу. Пiдтвердження розподiлу пiротехнiчних виробiв за класами в рамках проведення процедури оцiнки вiдповiдностi здiйснює призначений орган.

Вiковi обмеження

     10. Пiротехнiчнi вироби заборонено продавати або передавати особам, якi не досягли такого вiку:

     1) феєрверки (феєрверочнi вироби):

     класу 1 - 12 рокiв;

     класу 2 - 16 рокiв;

     класу 3 - 18 рокiв;

     2) сценiчнi пiротехнiчнi вироби класу Т1 та пiротехнiчнi вироби класу Р1 - 18 рокiв.

     11. Заборонено продавати або передавати феєрверки (феєрверочнi вироби) класу 4, сценiчнi пiротехнiчнi вироби класу Т2 та пiротехнiчнi вироби класу Р2 особам, що не мають спецiальної пiдготовки.

Основнi вимоги до безпечностi пiротехнiчних виробiв

     12. Пiротехнiчний вирiб повинен:

     1) мати визначенi його виробником експлуатацiйнi характеристики, що повiдомляються призначеному органовi пiд час проведення процедури оцiнки вiдповiдностi з метою гарантування безпечностi та надiйностi такого виробу;

     2) бути сконструйованим та виготовленим з урахуванням вимог до його безпечної утилiзацiї;

     3) пiд час використання за призначенням функцiонувати належним чином.

     13. Перевiрцi пiдлягають:

     1) конструкцiя, розмiри та якiсть пiротехнiчного виробу, в тому числi розгорнутий хiмiчний склад пiротехнiчної сумiшi та/або вибухової речовини;

     2) фiзична та хiмiчна стiйкiсть пiротехнiчного виробу та сумiснiсть його складових частин за всiх звичайних i передбачуваних атмосферних умов (температура, вологiсть);

     3) наявнiсть засобiв, призначених для запобiгання випадковому запуску пiротехнiчного виробу;

     4) наявнiсть iнструкцiї та маркування українською мовою щодо безпечного використання (у тому числi радiусу небезпечної зони дiї), зберiгання та утилiзацiї пiротехнiчного виробу;

     5) стiйкiсть пiротехнiчного виробу, комплектувальних виробiв та паковання до пошкоджень, спричинених звичайними та передбачуваними умовами зберiгання та транспортування.

     14. Пiд час транспортування пiротехнiчний вирiб повинен мiстити пiротехнiчну сумiш, тобто бути готовим до використання (у разi вiдсутностi iнших рекомендацiй виробника такого виробу).

     15. Пiротехнiчнi вироби не повиннi мiстити:

     1) промисловi вибуховi речовини, крiм димного пороху або спалахувальної сумiшi;

     2) вибуховi речовини вiйськового призначення.

     16. Виробник пiротехнiчного виробу повинен:

     1) визначити клас пiротехнiчного виробу вiдповiдно до пункту 8 цього Технiчного регламенту;

     2) забезпечити виготовлення пiротехнiчного виробу з таких матерiалiв, щоб їх уламки не загрожували життю та здоров'ю людини, майну та навколишньому природному середовищу;

     3) забезпечити захист пiротехнiчного виробу вiд випадкового запуску чи запалення;

     4) визначити строк використання пiротехнiчного виробу;

     5) забезпечити виготовлення пiротехнiчного виробу таким чином, щоб пiд час його використання максимальний рiвень шуму не перевищував 120 ДБ поза небезпечною зоною дiї пiротехнiчного виробу;

     6) дотримуватися вимог до радiусу небезпечної зони дiї пiротехнiчного виробу, який для феєрверкiв (феєрверочних виробiв) класу 1 повинен становити не бiльш як 1 метр, класу 2 - не бiльш як 8 метрiв, класу 3 - не бiльш як 15 метрiв, феєрверкiв (феєрверочних виробiв) класу 4 - бiльш як 15 метрiв (радiус небезпечної зони дiї повинен бути визначений у нормативнiй документацiї на пiротехнiчний вирiб). У разi необхiдностi радiус небезпечної зони дiї пiротехнiчного виробу може бути змiнений;

     7) визначити радiус небезпечної зони дiї пiротехнiчного виробу, призначеного для транспортних засобiв i сценiчного пiротехнiчного виробу.

     17. Покриття запального гнiту засобу iнiцiацiї пiротехнiчного виробу повинно мати достатню механiчну стiйкiсть, а параметри часу його горiння зазначаються в маркуваннi.

     Електрозапалювачi засобу iнiцiацiї пiротехнiчного виробу повиннi бути захищенi вiд впливу електромагнiтних полiв та електростатичного розряду i мати експлуатацiйну документацiю.

     Проводи електрозапалювачiв засобу iнiцiацiї пiротехнiчного виробу повиннi мати достатню iзоляцiю та бути стiйкими до механiчних пошкоджень.

Пакування та транспортування пiротехнiчних виробiв

     18. Пакування та транспортування пiротехнiчних виробiв здiйснюються вiдповiдно до Європейської угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв, Закону України "Про перевезення небезпечних вантажiв" та правил перевезення небезпечних вантажiв на вiдповiдному видi транспорту.

Процедура оцiнки вiдповiдностi

     19. Процедура оцiнки вiдповiдностi пiротехнiчних виробiв вимогам цього Технiчного регламенту проводиться призначеними органами вiдповiдно до Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, якi застосовуються в технiчних регламентах, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

     20. Для проведення процедури оцiнки вiдповiдностi пiротехнiчного виробу його виробник застосовує один з таких модулiв:

     1) модуль В та на вибiр модуль C або D, або E;

     2) модуль G;

     3) модуль H (для феєрверкiв (феєрверочних виробiв) класу 4).

     У разi отримання позитивних результатiв процедури оцiнки вiдповiдностi виробник пiротехнiчного виробу складає декларацiю про вiдповiднiсть за формою згiдно з додатком, копiя якої зберiгається виробником або уповноваженим ним представником - резидентом України протягом 10 рокiв пiсля виробництва останнього зразка пiротехнiчного виробу.

Маркування пiротехнiчних виробiв

     21. Виробник пiротехнiчного виробу наносить на такi вироби, крiм тих, що призначенi для транспортних засобiв, розбiрливе та незмивне маркування українською мовою, а на пiротехнiчнi вироби, що експортуються, - також мовою країни-iмпортера.

     22. Маркування пiротехнiчних виробiв, крiм тих, що призначенi для транспортних засобiв, мiстить такi вiдомостi:

     найменування та адреса виробника пiротехнiчного виробу або у разi, коли виробник не зареєстрований на територiї України, - також найменування та адреса уповноваженого ним представника - резидента України;

     найменування та тип пiротехнiчного виробу;

     вiковi обмеження, визначенi у пунктi 10 цього Технiчного регламенту;

     клас пiротехнiчного виробу;

     iнструкцiя щодо використання та зберiгання пiротехнiчного виробу;

     мiсяць та рiк виготовлення пiротехнiчного виробу;

     строк зберiгання пiротехнiчного виробу;

     радiус небезпечної зони дiї пiротехнiчного виробу;

     вага пiротехнiчної сумiшi та/або вибухової речовини.

     Маркування феєрверкiв (феєрверочних виробiв) i сценiчних пiротехнiчних виробiв додатково мiстить такi вiдомостi:

     для феєрверкiв (феєрверочних виробiв) класу 1 i сценiчних пiротехнiчних виробiв класу Т1 - радiус небезпечної зони дiї пiротехнiчного виробу та у разi потреби попередження щодо використання виключно на вiдкритому просторi;

     для феєрверкiв (феєрверочних виробiв) класiв 2 i 3 - радiус небезпечної зони дiї пiротехнiчного виробу та попередження щодо використання виключно на вiдкритому просторi;

     для феєрверкiв (феєрверочних виробiв) класу 4 i сценiчних пiротехнiчних виробiв класу Т2 - радiус небезпечної зони дiї пiротехнiчного виробу та попередження щодо використання виключно особами iз спецiальною пiдготовкою.

     Якщо на феєрверку (феєрверочному виробi) i сценiчному пiротехнiчному виробi недостатньо мiсця для нанесення маркування, маркування наноситься на найменшiй одиницi паковання такого виробу.

     Маркування пiротехнiчних виробiв, призначених для транспортних засобiв, повинно мiстити такi вiдомостi:

     найменування виробника пiротехнiчного виробу або уповноваженого ним представника - резидента України;

     найменування та тип пiротехнiчного виробу;

     клас пiротехнiчного виробу;

     строк зберiгання пiротехнiчного виробу;

     iнструкцiя щодо безпечного використання та зберiгання пiротехнiчного виробу;

     мiсяць та рiк виготовлення пiротехнiчного виробу.

     Якщо на пiротехнiчному виробi, призначеному для транспортних засобiв, недостатньо мiсця для нанесення маркування, маркування наноситься на його паковання.

Нацiональний знак вiдповiдностi

     23. Нацiональний знак вiдповiдностi обов'язково наноситься на пiротехнiчний вирiб згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     У разi неможливостi нанесення нацiонального знака вiдповiдностi на пiротехнiчний вирiб такий знак наноситься на його паковання.

     Поряд з нацiональним знаком вiдповiдностi наноситься iдентифiкацiйний номер призначеного органу, що провiв процедуру оцiнки вiдповiдностi пiротехнiчного виробу.

     24. На пiротехнiчнi вироби або на їх паковання забороняється наносити знаки чи написи, якi можуть бути помилково сприйнятi як нацiональний знак вiдповiдностi.

 

Додаток
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть

 
(повне найменування виробника пiротехнiчного виробу або його
 
уповноваженого представника - резидента України чи постачальника,
 
його мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ в разi його наявностi)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи)
пiдтверджує, що   ,
(повне найменування пiротехнiчного виробу, тип, марка, модель)
що виготовляється згiдно з   ,
(найменування та позначення документацiї)
вiдповiдає Технiчному регламенту пiротехнiчних виробiв, а також  
 
(найменування та позначення нормативних документiв, добровiльне застосування яких
  ,
є доказом вiдповiдностi пiротехнiчних виробiв вимогам Технiчного регламенту пiротехнiчних виробiв)
а процедура оцiнки вiдповiдностi проведена згiдно iз зазначеним Технiчним регламентом.
Сертифiкати  
(номер сертифiката, дата його реєстрацiї, строк дiї)
виданi   .
(найменування та мiсцезнаходження призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi пiротехнiчного виробу)
Декларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть виробника пiротехнiчного виробу або його уповноваженого представника чи постачальника.
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

М. П.
___ ____________ 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 серпня 2011 р. N 839

ПЛАН
заходiв iз застосування Технiчного регламенту пiротехнiчних виробiв

Найменування заходу Вiдповiдальнi
за виконання
Строк виконання
1. Утворення консультацiйно-методичного центру iз застосування Технiчного регламенту пiротехнiчних виробiв (далi - Технiчний регламент) МВС 2011 рiк
2. Складення та опублiкування перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi пiротехнiчних виробiв вимогам Технiчного регламенту; пiдготовка плану державної стандартизацiї щодо розроблення нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам, та їх актуалiзацiя Мiнекономрозвитку, МВС щороку
3. Приведення у разi потреби нормативно-правових актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з положеннями Технiчного регламенту МВС, Мiнекономрозвитку, iншi центральнi органи виконавчої влади 2011 рiк
4. Популяризацiя впровадження Технiчного регламенту за допомогою засобiв масової iнформацiї, семiнарiв, конференцiй тощо - " - 2011 - 2014 роки
5. Пiдготовка вiтчизняних виробникiв пiротехнiчних виробiв до виготовлення таких виробiв згiдно з вимогами Технiчного регламенту Агентство держмайна, Держгiрпромнагляд - " -
6. Сприяння застосуванню виробниками пiротехнiчних виробiв Технiчного регламенту Агентство держмайна починаючи з 2011 року
7. Поетапне розроблення та впровадження нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам, вiдповiдно до планiв державної стандартизацiї, доопрацювання та актуалiзацiя нацiональних стандартiв МВС, Мiнекономрозвитку щороку
8. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi пiротехнiчних виробiв для проведення процедури оцiнки вiдповiдностi таких виробiв вимогам Технiчного регламенту Мiнекономрозвитку, МВС 2011 рiк
9. Коригування Технiчного регламенту за результатами його застосування (у разi потреби) МВС, Мiнекономрозвитку щороку
 
(план iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.