Документ скасований: Постанова КМУ № 515 від 11.07.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 жовтня 2008 р. N 901


Про затвердження Технiчного регламенту безпеки iграшок

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 квiтня 2013 року N 235

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент безпеки iграшок, що додається.

     2. Мiнiстерству промислової полiтики здiйснювати контроль за дотриманням вимог затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

     3. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 жовтня 2008 р. N 901

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпеки iграшок

Загальнi положення

     1. Цей Технiчний регламент визначає вимоги до безпеки iграшок, процедуру оцiнки їх вiдповiдностi таким вимогам, установлює правила маркування, а також введення в обiг iграшок як iмпортованих, так i вiтчизняного виробництва, їх продажу i безкоштовного розповсюдження (далi - введення iграшок в обiг).

     2. У цьому Технiчному регламентi пiд поняттям "iграшка" розумiється продукцiя (iгровий матерiал), призначена для гри з нею дiтей вiком до 14 рокiв.

     3. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     ялинковi прикраси;

     моделi-копiї, призначенi для дорослих колекцiонерiв;

     iнвентар, призначений для колективних iгор на iгрових майданчиках;

     спортивний iнвентар;

     глибоководне спорядження;

     фольклорнi ляльки, декоративнi та подiбнi вироби, призначенi для дорослих колекцiонерiв;

     гральнi автомати, що встановлюються в громадських мiсцях (торговельних центрах, на вокзалах тощо);

     розрiзнi картинки-головоломки з кiлькiстю елементiв понад 500 або без малюнка, призначенi для фахiвцiв;

     пневматичнi рушницi та пiстолети;

     феєрверки, у тому числi ударнi капсулi (пiстони), за винятком ударних капсулiв, спецiально призначених для iграшок;

     пращi та катапульти;

     набори дротикiв з металевими наконечниками;

     печi, праски електричнi та iншi функцiональнi вироби, що працюють вiд джерел електричного струму з номiнальною напругою понад 24 В;

     вироби з нагрiвними елементами, призначенi для використання пiд наглядом дорослих та з навчальною метою;

     моделi транспортних засобiв, оснащенi двигунами внутрiшнього згоряння;

     iграшки з паровими двигунами;

     велосипеди: спортивнi чи для їзди автомобiльними дорогами;

     вiдеоiгри, якi можуть пiдключатися до пристрою з вiдеоекраном, що працює вiд джерела електричного струму з номiнальною напругою понад 24 В;

     соски-пустушки для немовлят;

     точнi копiї вогнепальної зброї;

     ювелiрнi прикраси для дiтей.

     4. Введення iграшок в обiг дозволяється тiльки якщо вони вiдповiдають вимогам безпеки для життя та здоров'я споживачiв у разi використання за призначенням за умови передбачуваної поведiнки дiтей.

     5. Рiшення, яке приймається на виконання цього Технiчного регламенту, зокрема таке, що стосується обмеження введення iграшок в обiг, повинно бути обґрунтованим та доводитися до вiдома заiнтересованих сторiн з одночасним повiдомленням про встановлений законодавством порядок його оскарження.

Основнi вимоги до безпеки

     6. Iграшки повиннi бути безпечними для споживачiв, не створювати у разi їх використання небезпеки для життя та здоров'я i ризику отримання фiзичної травми. Небезпека може бути пов'язана з конструкцiєю iграшки та складом матерiалiв, з яких вона виготовлена, зокрема такою, яку неможливо повнiстю усунути шляхом змiни конструкцiї та складу матерiалiв без змiни функцiї або позбавлення iграшки її важливих властивостей (невiддiльна).

     Рiвень небезпеки, пов'язаної з користуванням iграшкою, не повинен перевищувати рiвень здатностi дiтей чи осiб, якi їх доглядають, усунути таку небезпеку.

     7. На пакованнi та (або) етикетцi, в iнструкцiї з експлуатацiї iграшок зазначаються:

     мiнiмальний вiк дитини, для якої призначена iграшка, та у разi потреби iнформацiя про обов'язковий нагляд з боку дорослих пiд час користування нею;

     iнформацiя для дiтей та осiб, якi їх доглядають, про небезпеку, пов'язану з використанням iграшки, способи її усунення.

Вимоги до фiзичних та механiчних властивостей

     8. Iграшки, їх деталi та з'єднання (крiплення) повиннi мати необхiдну механiчну мiцнiсть, а в разi потреби - стiйкiсть до навантаження пiд час користування ними з тим, щоб не виникло ризику отримання фiзичної травми.

     9. Конструкцiя iграшок та їх доступнi кромки, кiнцi, виступи, проводи, дроти, рухомi частини i засоби крiплення повиннi бути такими, щоб пiд час користування ними не виникло ризику отримання фiзичної травми.

     10. Iграшки (їх складовi частини та будь-якi вiдокремлюванi деталi), призначенi для дiтей вiком до трьох рокiв, повиннi мати розмiри, якi унеможливлюють їх ковтання та (або) вдихання.

     11. Iграшки, їх складовi частини та паковання, в яке їх помiщають для роздрiбної торгiвлi, не повиннi становити небезпеку стискання чи удушення дитини.

     12. Конструкцiя iграшок, призначених для гри на мiлководдi та пiдтримання дiтей на водi, повинна бути такою, щоб у разi використання за призначенням небезпека втрати iграшкою плавучостi, а дитиною - можливостi триматися на водi була виключена.

     13. Конструкцiя iграшок з можливим доступом усередину, зокрема тих, що мають вентиляцiю, повинна передбачати можливiсть виходу з iграшки без сторонньої допомоги.

     14. Iграшки, якi дають змогу вiльно пересуватися або призначенi для їзди з вiльним обертанням колiс, повиннi мати легкокероване гальмо або гальмiвну систему, що зменшує кiнетичну енергiю їх руху, для запобiгання нещасним випадкам.

     15. Форма ракет (кульок) та їх складових частин, що розвивають кiнетичну енергiю пiд час запуску, повинна бути такою, щоб пiд час використання iграшки виключити можливiсть виникнення небезпеки одержання фiзичної травми дитиною або третiми особами.

     16. Конструкцiя iграшок з нагрiвними елементами повинна бути такою, щоб:

     максимальна температура будь-якої доступної поверхнi не викликала опiку у разi дотику до неї;

     рiдина та газ, що мiстяться усерединi, не досягали температури i тиску, здатних у разi їх виходу з iграшки за умови її використання за призначенням спричинити опiк, обшпарювання чи iншi фiзичнi травми.

     17. В iграшках з ударним капсулем рiвень звуку (iмпульсний шум пiд час гри за умови одиничних пострiлiв) не повинен перевищувати 95 децибелiв.

     18. Iграшка не повинна змiнювати колiр через вiдмивання барвникiв, форму та масу пiд час гiгiєнiчного догляду за нею (миття, прання тощо).

     Матерiали, з яких виготовлено декоративне та захисне покриття iграшки, повиннi бути стiйкими до слини, поту, а також до нейтрального мила (господарчого, дитячого тощо), що застосовується пiд час вологої обробки.

Вимоги до займистостi матерiалiв

     19. Iграшки повиннi виготовлятися з таких матерiалiв, що не мiстять небезпечних легкозаймистих речовин, якi становлять небезпеку для дитини, а саме:

     не горять пiд дiєю полум'я чи iскри або iншого потенцiйного джерела вогню;

     є важкозаймистими (полум'я загасає одразу пiсля усунення причини його виникнення);

     у разi займання горять повiльно (полум'я поширюється з незначною швидкiстю);

     незалежно вiд хiмiчного складу обробленi таким чином, щоб уповiльнити процес горiння.

     Такi речовини не повиннi спричиняти небезпеку загоряння iнших матерiалiв, що використовувалися для виготовлення iграшки.

     20. Iграшки, зокрема матерiали та обладнання для хiмiчних дослiдiв, складання моделей з пластмаси чи керамiки, емалювання, фотографiчних робiт, якi через необхiднi для використання властивостi мiстять небезпечнi речовини чи сполуки, дозволенi до використання згiдно з документами центрального органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я, не повиннi мiстити речовини чи сполуки, здатнi набувати властивостей займистостi внаслiдок випарювання незаймистих летких компонентiв.

     21. Iграшки не повиннi:

     бути вибухонебезпечними або мiстити елементи чи речовини, здатнi вибухати пiд час користування ними. Ця вимога не поширюється на ударнi капсулi (пiстони), що спецiально призначенi для iграшок;

     мiстити речовини та сполуки, якi можуть вибухати внаслiдок хiмiчної реакцiї, нагрiвання або змiшування з окислювальними речовинами, або такi, що мiстять леткi компоненти, що займаються в повiтрi i здатнi утворювати займисту чи вибухонебезпечну пару (повiтряну сумiш).

Вимоги до хiмiчних властивостей

     22. Хiмiчний композицiйний склад iграшки або її окремих складових частин не повинен негативно впливати на органiзм дитини пiд час використання iграшки, зокрема випадкового ковтання, вдихання чи доторкання до шкiри, слизових оболонок, у тому числi очей.

     23. Кiлькiсть речовини у розчиннiй формi, що може потрапити в органiзм дитини пiд час користування iграшкою, не повинна перевищувати таких значень (мiлiграмiв на день): сурми - 0,2, миш'яку - 0,1, барiю - 25, кадмiю - 0,6, хрому - 0,3, свинцю - 0,7, ртутi - 0,5, селену - 5 або iнших значень для цих або iнших речовин, показник токсикологiчного ризику яких може бути науково обґрунтований та визначений в документах центрального органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

     24. У разi коли обмежена кiлькiсть небезпечних речовин чи сполук є необхiдною для використання певних iграшок (матерiали та обладнання для хiмiчних дослiдiв, складання моделей з пластмаси чи керамiки, емалювання, фотографiчних робiт), їх концентрацiя не повинна перевищувати максимально допустимої, визначеної для кожної речовини чи сполуки центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

Вимоги до електричних властивостей

     25. Живлення електричних iграшок здiйснюється вiд джерел електричного струму з номiнальною напругою, що не перевищує 24 В. При цьому в жодну частину iграшки не повинна подаватися напруга бiльш як 24 В.

     Частини iграшок, що пiдключаються до джерела живлення, здатного спричинити електричний удар, повиннi мати надiйно iзольованi i механiчно захищенi проводи чи iншi провiдники, через якi подається електричний струм, з метою запобiгання виникненню небезпеки такого удару.

     26. Конструкцiя iграшок повинна бути такою, щоб максимальна температура на їх зовнiшнiй, вiдкритiй, та (або) доступнiй поверхнi не могла спричинити опiк.

Санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги

     27. Проектування та конструювання iграшок проводиться вiдповiдно до гiгiєнiчних вимог, якi визначаються центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

Вимоги до радiоактивностi

     28. Iграшки не повиннi мiстити радiоактивних елементiв або речовин у формi чи концентрацiї, здатнiй завдати шкоди здоров'ю дитини. Вмiст природних радiоактивних речовин не повинен перевищувати рiвень, установлений центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

Процедура оцiнки вiдповiдностi, вимоги до маркування

     29. Оцiнку вiдповiдностi iграшок вимогам цього Технiчного регламенту виробник або уповноважений представник проводить iз застосуванням процедури оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, якi застосовуються в технiчних регламентах, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175).

     30. У разi коли процес виробництва iграшок вiдповiдає вимогам нацiональних стандартiв, застосовується процедура оцiнки вiдповiдностi за модулем Aa (внутрiшнiй контроль виробництва).

     Виробник або уповноважений представник складає декларацiю про вiдповiднiсть iграшки вимогам Технiчного регламенту за формою згiдно з додатком та наносить нацiональний знак вiдповiдностi на кожнiй iграшцi або її пакованнi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     Виробник або уповноважений представник зберiгає разом з технiчною документацiєю копiю декларацiї про вiдповiднiсть iграшки вимогам Технiчного регламенту протягом трьох рокiв пiсля виготовлення останньої iграшки i надає їх для перевiрки в установлених законодавством випадках.

     31. Якщо виробник пiд час виготовлення певних видiв iграшок не застосував нацiональнi стандарти чи застосував їх частково, або на їх виготовлення стандартiв не iснує, для пiдтвердження вiдповiдностi iграшок основним вимогам цього Технiчного регламенту застосовується модуль B (перевiрка типу) в комбiнацiї з модулем C (вiдповiднiсть типу).

     Оцiнку вiдповiдностi iграшки вимогам цього Технiчного регламенту проводить за вибором виробника або уповноваженого представника орган з оцiнки вiдповiдностi. Зразок кiнцевої продукцiї повинен бути дослiджений i випробуваний на вiдповiднiсть вимогам нацiональних стандартiв.

     Виробник повинен:

     вжити заходiв для того, щоб виробничий процес забезпечував вiдповiднiсть виготовлених iграшок технiчнiй документацiї та вимогам цього Технiчного регламенту;

     нанести на iграшку (або її паковання) iдентифiкацiйний номер обраного ним органу з оцiнки вiдповiдностi.

     Пiсля проведення перевiрки виробник або уповноважений представник зберiгає технiчну документацiю разом з копiєю сертифiката перевiрки типу протягом трьох рокiв пiсля виготовлення останньої iграшки i подає їх на вимогу визначеним законодавством органам виконавчої влади.

     У разi коли виробник не є резидентом України та вiдсутнiй уповноважений представник, технiчна документацiя та декларацiя про вiдповiднiсть iграшок вимогам цього Технiчного регламенту зберiгається особою, яка ввела iграшку в обiг.

     32. На iграшку та (або) її етикетку (паковання) наноситься нацiональний знак вiдповiдностi та iдентифiкацiйний номер органу з оцiнки вiдповiдностi згiдно з державним реєстром таких органiв.

     33. Маркування повинно легко читатися, бути чiтким, зрозумiлим i не змиватися. Для невеликих за розмiром iграшок i таких, що складаються з дрiбних деталей, допускається нанесення маркування на етикетку (паковання) або супровiдну документацiю.

     Маркування мiстить:

     товарний знак та (або) найменування виробника або уповноваженого представника чи особи, що вiдповiдає за введення iграшок в обiг (у разi, коли виробник чи уповноважений представник не провадить дiяльностi на територiї України);

     адресу виробника та (або) уповноваженого представника чи особи, що вiдповiдає за введення iграшок в обiг (у разi, коли виробник чи уповноважений представник не провадить дiяльностi на територiї України).

     У разi ненанесення зазначених вiдомостей на iграшку, слiд звертати увагу споживача на доцiльнiсть збереження етикетки (паковання) або супровiдної документацiї.

     Забороняється нанесення на iграшки, їх етикетку (паковання) знакiв чи написiв, подiбних до нацiонального знака вiдповiдностi.

     Обсяг iнформацiї, що мiститься на етикетцi (пакованнi) або в супровiднiй документацiї, повинен бути достатнiм для iдентифiкацiї виробника або уповноваженого представника чи особи, що вiдповiдає за введення iграшок в обiг (у разi, коли виробник чи уповноважений представник не провадить дiяльностi на територiї України).

     Iграшки повиннi мiстити попереджувальну iнформацiю про небезпеку, пов'язану з їх експлуатацiєю, та способи запобiгання виникненню такої небезпеки.

     Якщо визначеними законодавством органами нагляду встановлено, що iграшки, на якi нанесено нацiональний знак вiдповiдностi, використовуються не за призначенням або здатнi створити небезпеку життю та (або) здоров'ю споживачiв, органи виконавчої влади вживають згiдно iз законодавством вiдповiдних заходiв до вилучення їх з обiгу. У рiшеннi про вжиття таких заходiв зазначаються пiдстави його прийняття, зокрема:

     невiдповiднiсть основним вимогам цього Технiчного регламенту (якщо iграшка не вiдповiдає вимогам нацiональних стандартiв);

     неправильне застосування вимог нацiональних стандартiв;

     недолiки стандартiв щодо безпечностi.

     Органи виконавчої влади вживають вiдповiдно до законодавства заходiв для забезпечення вибiркового контролю за введеними в обiг iграшками з метою пiдтвердження їх вiдповiдностi вимогам цього Технiчного регламенту.

     34. Паковання iграшок, якi можуть виявитися небезпечними для дiтей вiком до трьох рокiв, повинне мiстити застереження "Для дiтей вiком старше трьох рокiв" або "Обережно! Не допускається для використання дiтьми вiком до трьох рокiв" iз стислим роз'ясненням небезпеки.

     35. Iнструкцiя з експлуатацiї похилих жолобiв, гойдалок, кiлець, трапецiй, канатiв та iнших iграшок, що крiпляться до поперечок, повинна мiстити iнформацiю про необхiднiсть:

     регулярного проведення перевiрки засобiв крiплення та додержання вимог iнструкцiї з попередженням, що в разi недодержання таких вимог користування iграшкою може призвести до падiння чи перекидання;

     додержання порядку складання iграшки iз застереженням, якi частини становлять небезпеку в разi їх неправильного застосування.

     36. Паковання функцiональних iграшок, що є масштабними копiями пристроїв чи установок, призначених для дорослих, повинне мiстити застереження: "Увага! Користуватися пiд безпосереднiм наглядом дорослих". До таких iграшок додається iнструкцiя з експлуатацiї, що мiстить iнформацiю про правила безпеки, яких повинен дотримуватися споживач, про характер небезпеки, пов'язаної з недодержанням вимог безпеки, необхiднi заходи з надання першої допомоги та необхiднiсть зберiгання iграшки в мiсцях, не доступних для дiтей вiком до трьох рокiв.

     37. В iнструкцiї з експлуатацiї (або пакованнi) iграшок, виготовлених з використанням матерiалiв, що мiстять небезпечнi речовини та сполуки, наводяться:

     iнформацiя - застереження про небезпечний характер зазначених речовин чи сполук i заходи безпеки, яких слiд дотримуватися користувачевi;

     перелiк заходiв з надання першої допомоги;

     iнформацiя про необхiднiсть зберiгання iграшки у мiсцях, не доступних для дiтей вiком до трьох рокiв.

     На пакованнi iграшок, зокрема матерiалiв та обладнання для хiмiчних дослiдiв, складання моделей з пластмаси чи керамiки, емалювання, фотографiчних робiт, розмiщується таке застереження: "Увага! Тiльки для дiтей вiком понад ... рокiв. Використовувати пiд наглядом дорослих". При цьому вiк, починаючи з якого дозволяється використання iграшки, визначається виробником.

     38. На пакованнi дитячих ковзанiв та роликових дощок (у разi введення їх в обiг як iграшок) розмiщується таке застереження: "Увага! Обов'язкова наявнiсть захисного спорядження". Крiм того, в iнструкцiї з експлуатацiї таких iграшок наводиться застереження щодо обережного користування ними для запобiгання падiнню та зiткненню, у зв'язку з чим може бути завдано шкоди дитинi або третiм особам, а також рекомендацiї щодо можливого захисного спорядження (шоломiв, рукавичок, наколiнникiв, налокiтникiв тощо).

     39. На iграшках, призначених для гри на мiлководдi та пiдтримання дiтей на водi, розмiщується таке застереження: "Увага! Допускається використання на мiлководдi i тiльки пiд наглядом дорослих".

     40. Маркування та оформлення супровiдної документацiї здiйснюється державною мовою.

 

Додаток
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть iграшок вимогам Технiчного регламенту

 
(найменування виробника або уповноваженого представника чи
 
особи, що вiдповiдає за введення iграшки в обiг,
 
їх мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (за наявностi)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи)
пiдтверджує, що   ,
(найменування iграшки)
яка випускається за   ,
(назва та позначення технiчної документацiї)
вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту безпеки iграшок, а також
 
(зазначаються нормативнi документи,
 
якi пiдтверджують вiдповiднiсть iграшки
 
вимогам Технiчного регламенту)
Процедура оцiнки вiдповiдностi проведена згiдно iз зазначеним Технiчним регламентом.
Сертифiкат вiдповiдностi*  
(дата реєстрацiї та номер сертифiката вiдповiдностi,
  .
строк його дiї; найменування та мiсцезнаходження призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Декларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть виробника або уповноваженого представника чи особи, що вiдповiдає за введення iграшки в обiг (непотрiбне закреслити).
____________________________
(посада особи, що склала декларацiю)
_______________
(пiдпис)
___________________
(iнiцiали та прiзвище)
М. П. ___ ____________ 20__ р.

____________
* За умови використання виробником модуля, в якому процедура оцiнки вiдповiдностi iграшки проводиться призначеним органом.

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 235)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.