КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 серпня 2008 р. N 717


Про затвердження Технiчного регламенту мийних засобiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 червня 2012 року N 499,
вiд 8 квiтня 2013 року N 235,
вiд 12 червня 2013 року N 408,
вiд 28 серпня 2013 року N 632,
вiд 12 червня 2019 року N 498,
вiд 12 лютого 2020 року N 88,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2019р. N 498)

     1. Затвердити Технiчний регламент мийних засобiв, що додається.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2019р. N 498)

     2. Мiнiстерству економiки забезпечити впровадження Технiчного регламенту.

(пункт 2 у редакцiї постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.06.2012р. N 499, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2013р. N 408, вiд 12.06.2019р. N 498, вiд 12.02.2020р. N 88, вiд 18.08.2021р. N 875)
 
Прем'єр-мiнiстр України
Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 серпня 2008 р. N 717
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 червня 2013 р. N 408)

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
мийних засобiв

     1. Цей Технiчний регламент установлює вимоги до мийних засобiв i поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу.

     Технiчний регламент розроблено з урахуванням Регламенту N 648/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС вiд 31 березня 2004 р. про мийнi засоби.

     2. Уведення в обiг мийних засобiв та поверхнево-активних речовин можливе тiльки в разi, коли вони не загрожують безпецi навколишнього природного середовища та вiдповiдають вимогам щодо:

     рiвня бiологiчного розкладу поверхнево-активних речовин;

     маркування мийних засобiв;

     iнформацiї, яка надається на запит визначених законодавством органiв виконавчої влади;

     обмеження щодо вмiсту фосфатiв та iнших сполук фосфору в мийних засобах.

     3. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     здатнiсть до первинного бiологiчного розкладу поверхнево-активної речовини - бiологiчна трансформацiя (структурна змiна) поверхнево-активної речовини за допомогою мiкроорганiзмiв, що призводить до втрати її поверхнево-активних властивостей;

     здатнiсть до повного бiологiчного розкладу поверхнево-активної речовини - повне перероблення поверхнево-активної речовини мiкроорганiзмами пiд впливом кисню з утворенням вуглекислого газу, води, мiнеральних солей, будь-яких наявних у водному розчинi елементiв та нових мiкробних (бактерiальних) компонентiв (бiомаси);

     iнгредiєнт - будь-яка хiмiчна речовина синтетичного або натурального походження, що входить до складу мийного засобу;

     мийний засiб - будь-яка речовина або препарат, що мiстять мило та/або iншi поверхнево-активнi речовини, призначенi для прання або очищення та використання в побутi i промисловостi, у формi рiдини, порошку, пасти, бруска, плитки, таблетки тощо;

     мило тверде - продукт, вироблений з жирової сировини тваринного та рослинного походження, гiдрованих жирiв або їх сумiшей та синтетичних жирних кислот методом лужного омилювання;

     очищення - вiдокремлення забруднень вiд основи з переведенням їх у стан розчину чи дисперсiї;

     поверхнево-активна речовина - будь-яка органiчна речовина та/або препарат, що використовуються в мийних засобах, мають поверхнево-активнi властивостi та складаються з однiєї або бiльше гiдрофiльних груп i однiєї або бiльше гiдрофобних груп такого характеру та розмiру, якi можуть знизити рiвень поверхневого натягу води, сформувати мономолекулярнi шари, що розтiкаються або адсорбуються на межi мiж водою i повiтрям, емульсiї та/або мiкроемульсiї, та/або мiцели, а також можуть адсорбуватися на межi мiж водою i твердою поверхнею;

     пральний порошок - синтетичний порошкоподiбний мийний засiб загального користування для побутового прання, зокрема в громадських пральнях;

     прання - видалення рiзноманiтних забруднень з тканин;

     препарат - сумiш або розчин, який складається з двох або бiльше речовин;

     промисловий мийний засiб - засiб, що використовується спецiальним персоналом поза побутовою сферою для миття та очищення iз застосуванням спецiальних засобiв;

     речовина - хiмiчний елемент та його сполуки в природному станi або тi, що отриманi в результатi будь-якого технологiчного процесу, включаючи будь-якi добавки, необхiднi для забезпечення їх стiйкостi, та будь-якi домiшки, що утворюються пiд час технологiчного процесу, крiм будь-якого розчинника, що може бути вiдокремлений, не впливаючи на їх стiйкiсть або не змiнюючи їх складу;

     типовий представник асортиментного (модельного) ряду - представник сукупностi мийних засобiв або поверхнево-активних речовин, об'єднаних однiєю торговельною маркою та функцiональним призначенням, а для мийних засобiв також за умови використання поверхнево-активних речовин однакових за складом.

(пункт 3 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 88, у зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим)

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про стандартизацiю", "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

(абзац пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2019р. N 498)

     4. Вимоги цього Технiчного регламенту поширюються на:

     мийнi засоби, призначенi для прання або очищення та введенi в обiг на територiї України для потреб споживача (користувача);

     мийнi засоби, призначенi для замочування, полоскання, пiдкрохмалювання, апретування, пом'якшування або вибiлювання виробiв з тканин;

     мийнi засоби, призначенi для очищення поверхонь, матерiалiв, виробiв, механiзмiв, механiчних пристроїв, транспортних засобiв та допомiжного обладнання, iнструментарiю, апаратури тощо;

     iншi мийнi засоби, призначенi для використання пiд час прання та очищення.

     5. Вимоги цього Технiчного регламенту не поширюються на:

     мило тверде;

     косметичнi засоби;

     поверхнево-активнi речовини, якi мають дезiнфiкуючi властивостi;

     мийнi засоби, що мiстять не бiльш як 0,2 вiдсотка поверхнево-активних речовин.

     6. Iдентифiкацiйною ознакою мийного засобу є його призначення. Iнформацiя про призначення зазначається в маркуваннi та iнструкцiї iз застосування мийного засобу.

Рiвень бiологiчного розкладу поверхнево-активних речовин, якi входять до складу мийного засобу

     7. Рiвень повного бiологiчного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, повинен становити за 28 днiв не менш як 60 вiдсоткiв (за двоокисом вуглецю) або 70 вiдсоткiв (за загальним органiчним вуглецем).

     У разi коли рiвень повного бiологiчного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, є менш як 60 вiдсоткiв (за двоокисом вуглецю) або 70 вiдсоткiв (за загальним органiчним вуглецем), для промислових мийних засобiв повинна застосовуватися вимога щодо первинного бiологiчного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу.

     8. Рiвень первинного бiологiчного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, повинен становити не менш як 80 вiдсоткiв.

     9. Вимоги, установленi пунктами 7 i 8 цього Технiчного регламенту, не застосовуються до iнгредiєнтiв, якi не є поверхнево-активними речовинами.

Обмеження щодо вмiсту фосфатiв та iнших фосфорних сполук у мийних засобах

     10. На окремi мийнi засоби застосовуються обмеження щодо вмiсту в них фосфатiв та iнших фосфорних сполук згiдно з додатком 1.

Маркування мийного засобу

     11. Мийний засiб маркується шляхом нанесення на зовнiшню поверхню паковання чи етикетку напису чiткими лiтерами, що не змиваються протягом строку придатностi такого засобу, iз зазначенням:

     найменування та iнформацiї про призначення мийного засобу;

     торговельної марки (за наявностi) або торговельного знака, найменування, мiсцезнаходження та номера телефону виробника мийного засобу або його уповноваженого представника;

     iнформацiї про склад мийного засобу згiдно з додатком 2;

     адреси, зокрема електронної пошти (за наявностi), та номера телефону, за якими можна одержати технiчний опис iнгредiєнтiв;

     iнструкцiї iз застосування, заходiв безпеки та спецiальних застережень згiдно iз законодавством, а в разi їх вiдсутностi - вимог, наведених у ДСТУ ГОСТ 31340:2009 "Попереджувальне маркування хiмiчної продукцiї. Загальнi вимоги";

     маси нетто чи об'єму;

     дати виготовлення;

     строку придатностi;

     умов зберiгання (в разi потреби).

     У разi коли мийний засiб постачається нерозфасованим, iнформацiя, зазначена в абзацах другому, третьому i п'ятому цього пункту, повинна мiститися в супровiднiй документацiї.

     12. Маркування пральних порошкiв i мийних засобiв для побутових посудомийних машин повинне мiстити iнформацiю про дозування мийного засобу згiдно з додатком 2.

     13. Маркування мийного засобу здiйснюється згiдно iз законодавством про мови.

     14. Маркування паковання рiдкого мийного засобу не повинне мiстити графiчного зображення продуктiв харчування, зокрема фруктiв, у разi, коли таке зображення може ввести споживача (користувача) в оману стосовно його застосування, крiм випадкiв зображення продуктiв харчування разом з речами побуту, що прямо вказують на призначення засобу.

     15. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на зовнiшню поверхню паковання або на етикетку мийного засобу. У разi коли мийний засiб постачається нерозфасованим, знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на супровiднi документи.

(пункт 15 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2019р. N 498)

Випробування мийних засобiв та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу

     16. Випробування мийних засобiв та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу, проводяться згiдно з нацiональними стандартами, перелiк яких затверджується Мiнекономiки.

(пункт 16 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2019р. N 498, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 88)

Iнформацiя, яка надається виробниками мийних засобiв

     17. Виробник мийного засобу забезпечує зберiгання документацiї, що мiстить:

     1) результати випробувань бiологiчного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу;

     2) результати випробувань мийного засобу щодо вмiсту в ньому фосфатiв та iнших сполук фосфору;

     3) технiчний опис iнгредiєнтiв згiдно з додатком 2.

Процедура оцiнки вiдповiдностi

     18. Для проведення оцiнки вiдповiдностi мийних засобiв на вибiр виробника або його уповноваженого представника застосовується модуль А1 (внутрiшнiй контроль виробництва з проведенням випробувань продукцiї пiд наглядом) або модуль F1 (вiдповiднiсть на основi перевiрки продукцiї), що визначенi у модулях оцiнки вiдповiдностi, якi використовуються для розроблення процедур оцiнки вiдповiдностi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 сiчня 2016р. N 95 (Офiцiйний вiсник України, 2016р., N 16, ст. 625).

(пункт 18 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2019р. N 498)

     З метою перевiрки вiдповiдностi продукцiї вимогам цього Технiчного регламенту з використанням модуля A1 (внутрiшнiй контроль виробництва з проведенням випробувань продукцiї пiд наглядом) проводяться належнi випробування типових представникiв вiдповiдного асортиментного (модельного) ряду мийних засобiв або поверхнево-активних речовин.

(пункт 18 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 88)

     За вибором виробника зазначенi випробування проводяться акредитованою випробувальною лабораторiєю виробника або пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, обраного виробником.

(пункт 18 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 88)

     У разi отримання позитивних результатiв випробувань типових представникiв вiдповiдного асортиментного (модельного) ряду мийних засобiв або поверхнево-активних речовин такий асортиментний (модельний) ряд мийних засобiв або поверхнево-активних речовин вважається затвердженим. У такому випадку призначений орган з оцiнки вiдповiдностi видає документ про вiдповiднiсть асортиментного (модельного) ряду мийних засобiв або поверхнево-активних речовин вимогам цього Технiчного регламенту (звiт, висновок тощо).

(пункт 18 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 88)

     Перевiрка вiдповiдностi асортиментного (модельного) ряду мийних засобiв або поверхнево-активних речовин вимогам цього Технiчного регламенту здiйснюється кожнi два роки та у разi змiни виробничого процесу та/або сировини для виготовлення мийних засобiв.

(пункт 18 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 88)

     19. За результатами проведення оцiнки вiдповiдностi виробник або його уповноважений представник складає декларацiю про вiдповiднiсть мийного засобу вимогам цього Технiчного регламенту за формою згiдно з додатком 3 та наносить у встановленому порядку знак вiдповiдностi технiчним регламентам на зовнiшню поверхню паковання чи етикетку, або на супровiднi документи - у разi коли мийний засiб постачається нерозфасованим.

(пункт 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2019р. N 498)

     20. Виробник або його уповноважений представник обов'язково формує комплект технiчної документацiї, що пiдтверджує вiдповiднiсть мийного засобу вимогам цього Технiчного регламенту та включає такi документи:

     нормативний документ, згiдно з яким виробляється мийний засiб, або специфiкацiю виробника на мийний засiб;

     висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи на продукцiю, виданий у встановленому порядку;

     опис та iнструкцiю iз застосування мийного засобу;

     iнформацiю про склад мийного засобу iз зазначенням перелiку iнгредiєнтiв, якi застосованi пiд час виробництва такого засобу, типу (анiоннi, катiоннi, амфотернi, неiоногеннi, дезiнфектант тощо), молекулярної маси та кiлькостi поверхнево-активних речовин;

     сертифiкат вiдповiдностi, виданий призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi (у разi застосування модуля F1 (вiдповiднiсть на основi перевiрки продукцiї), або документ про вiдповiднiсть (звiт, висновок тощо), виданий призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi, чи протокол випробувань, виданий акредитованою випробувальною лабораторiєю виробника (у разi застосування модуля A1 (внутрiшнiй контроль виробництва з проведенням випробувань продукцiї пiд наглядом);

(абзац шостий пункту 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2019р. N 498, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 88)

     декларацiю про вiдповiднiсть мийного засобу вимогам цього Технiчного регламенту.

     21. Виробник або його уповноважений представник зберiгає комплект технiчної документацiї протягом п'яти рокiв пiсля виготовлення останньої партiї мийного засобу i надає його для проведення перевiрки в установлених законодавством випадках.

     22. У разi коли виробник не є резидентом України та вiдсутнiй уповноважений представник, комплект технiчної документацiї зберiгається особою, що вiдповiдає за введення мийного засобу в обiг.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

ОБМЕЖЕННЯ
щодо вмiсту фосфатiв та iнших сполук фосфору в мийних засобах

Найменування мийного засобу Обмеження Дата застосування обмеження
1. Пральний порошок загальний вмiст фосфору не повинен становити чи перевищувати 0,5 грама в рекомендованiй кiлькостi та/або дозуваннi прального порошку для використання в основному циклi процесу прання у жорсткiй водi для стандартного завантаження пральної машини через 12 мiсяцiв з дня набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 червня 2013 р. N 408
2. Мийний засiб для побутових посудомийних машин загальний вмiст фосфору не повинен становити чи перевищувати 0,3 грама в стандартнiй дозi мийного засобу для використання в основному циклi миття для завантаження посудомийної машини столовим набором на 12 персон 1 сiчня 2017 р.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

МАРКУВАННЯ
та iнгредiєнти мийного засобу

Iнформацiя про склад мийного засобу

     1. У разi коли масова частка фосфатiв, фосфонатiв, анiонних, катiонних, амфотерних, неiоногенних поверхнево-активних речовин, вибiлювачiв на основi кисню або хлору, етилендiамiнтетраоцтової кислоти та її солей, нiтрилтриоцтової кислоти та її солей, фенолiв, зокрема галогенiзованих, парадихлорбензолу, ароматичних, алiфатичних, галогенiзованих вуглеводнiв, мила, цеолiтiв, полiкарбоксилатiв становить бiльш як 0,2 вiдсотка складу мийного засобу, iнформацiя про наявнiсть у складi мийного засобу даних iнгредiєнтiв зазначається в маркуваннi у такому дiапазонi масової частки:

     менш як 5 вiдсоткiв;

     вiд 5 до 15 вiдсоткiв;

     вiд 15 до 30 вiдсоткiв;

     понад 30 вiдсоткiв.

     2. Iнформацiя про наявнiсть у складi мийного засобу таких iнгредiєнтiв, як ензими, дезiнфектанти, оптичнi вибiлювачi, запашнi речовини (ароматизатори), консерванти, зазначається незалежно вiд їх масової частки.

Iнформацiя про дозування мийного засобу

     3. Маркування прального порошку повинне мiстити:

     iнформацiю про рекомендовану кiлькiсть та/або дозування мийного засобу в мiлiлiтрах або грамах залежно вiд способу прання та/або миття, а також ступеня забруднення тканин та використання води рiзної жорсткостi (м'якої, середньої та жорсткої) для одного чи двох циклiв процесу прання;

     розмiтку щодо дозування мийного засобу iз застосуванням мiрного кухля (за наявностi) залежно вiд використання води рiзної жорсткостi.

     У разi використання мийних засобiв, призначених для видалення складних забруднень, маса стандартного завантаження в пральну машину сухих тканин становить 4,5 кiлограма, а засобiв, призначених для прання делiкатних тканин, - 2,5 кiлограма (у разi прання у водi середньої жорсткостi).

     4. Маркування мийного засобу для побутових посудомийних машин мiстить iнформацiю про стандартну дозу засобу в грамах або мiлiлiтрах чи кiлькостi таблеток для використання в основному циклi миття для завантаження посудомийної машини столовим набором на 12 персон, а також води рiзної жорсткостi.

Технiчний опис iнгредiєнтiв

     5. У технiчному описi iнгредiєнтiв зазначається їх перелiк у такому дiапазонi масової частки:

     понад 10 вiдсоткiв;

     вiд 1 до 10 вiдсоткiв;

     вiд 0,1 до 1 вiдсотка;

     менш як 0,1 вiдсотка.

     Домiшки, що утворюються в мийному засобi пiд час технологiчного процесу його виробництва, не вважаються iнгредiєнтами.

     Ароматизатор, ефiрна олiя або барвник вважаються єдиним iнгредiєнтом та жодний з їх складових компонентiв не зазначається, крiм тих алергенних ароматичних речовин, загальна концентрацiя яких у мийному засобi перевищує граничне значення, визначене в пунктi 1 цього додатка.

     У технiчному описi зазначається загальна хiмiчна назва кожного iнгредiєнта або його назва вiдповiдно до номенклатури Мiжнародного союзу теоретичної та прикладної хiмiї (International Union of Pureand Applied Chemistry / IUPAC), реєстрацiйний номер iнгредiєнта, установлений Хiмiчною реферативною службою (Chemical Abstracts Service Registry / CAS), i назва iнгредiєнта вiдповiдно до номенклатури Мiжнародної номенклатури косметичних iнгредiєнтiв (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients / INCI) (за наявностi), назва iнгредiєнта, визначена Державною фармакопеєю України та/або Європейською фармакопеєю (за наявностi).

Публiкацiя технiчного опису iнгредiєнтiв

     6. Виробники мийних засобiв розмiщують на веб-сайтi технiчний опис iнгредiєнтiв, крiм iнформацiї про:

     дiапазони масової частки;

     компоненти ароматизаторiв, ефiрних олiй та барвникiв.

     Для промислових мийних засобiв така iнформацiя зазначається у довiдкових листках технiчних даних.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть Технiчному регламенту мийних засобiв

 
(повне найменування виробника мийного засобу або уповноваженого представника,
 
його мiсцезнаходження)
пiдтверджує, що   ,
(повна назва мийного засобу та iдентифiкацiйнi данi (у разi потреби)
який виготовляється   ,
(повне найменування виробника та його мiсцезнаходження)
вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту.
Сертифiкат вiдповiдностi*  
(номер, дата реєстрацiї, строк дiї,
 
найменування та мiсцезнаходження органу з оцiнки вiдповiдностi)
Декларацiю складено пiд повну вiдповiдальнiсть виробника або уповноваженого представника.
____________________________
(найменування посади)
_______________
(пiдпис)
___________________
(iнiцiали та прiзвище)
М. П.

___ ____________ 20__ р.

____________
     * Зазначається в разi використання виробником модуля, в якому процедура оцiнки вiдповiдностi мийного засобу проводиться призначеним органом.

(Технiчний регламент iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.06.2012р. N 499, вiд 08.04.2013р. N 235, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2013р. N 408)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 серпня 2008 р. N 717
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 червня 2012 р. N 499)

ПЛАН
заходiв iз застосування Технiчного регламенту мийних засобiв

План заходiв виключено

(План заходiв у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.06.2012р. N 499, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2013р. N 408, вiд 28.08.2013р. N 632, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2019р. N 498)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.