Документ скасований: Постанова КМУ № 27 від 16.01.2019

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 сiчня 2011 р. N 35


Про затвердження Технiчного регламенту безпеки обладнання, що працює пiд тиском

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 серпня 2013 року N 632,
вiд 11 лютого 2016 року N 76,
вiд 28 грудня 2016 року N 1055,
вiд 4 липня 2018 року N 814,
(враховуючи змiни, внесенi постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 2019 року N 272)

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Технiчний регламент безпеки обладнання, що працює пiд тиском, та план заходiв з його застосування, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 сiчня 2011 р. N 35

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпеки обладнання, що працює пiд тиском

(У текстi Технiчного регламенту слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi (далi - центральний орган виконавчої влади)" i "центральний орган виконавчої влади" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Держпрацi" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2016 року N 76)

Загальнi положення

     1. Цей Технiчний регламент встановлює основнi вимоги до безпеки, проектування, виготовлення, оцiнки вiдповiдностi, маркування та введення в обiг обладнання, що працює пiд тиском, а також визначає порядок нагляду за дотриманням зазначених вимог.

     Цей Технiчний регламент розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради Європи вiд 29 травня 1997 р. N 97/23/ЄС про обладнання, що працює пiд тиском.

     2. Наведенi у цьому Технiчному регламентi термiни використовуються у такому значеннi:

     1) автоклав - герметична посудина для проведення фiзико-хiмiчних процесiв при пiдвищенiй температурi та пiд тиском, що вище атмосферного, яка має технологiчну кришку iз затвором;

     2) агрегат - кiлька одиниць обладнання iз взаємопов'язаними функцiями, що працюють пiд тиском та об'єднанi виробником в одну конструкцiю;

     3) дозволенi матерiали - основнi матерiали, що допущенi до застосування для виготовлення, монтажу i ремонту обладнання, що працює пiд тиском, вiдповiдно до вимог, наведених у нормативно-правових актах з питань охорони працi;

     4) експлуатацiйний тиск (PS) - максимально допустимий надлишковий тиск, зазначений виробником, пiд яким може працювати обладнання. У цьому Технiчному регламентi використовується розмiрнiсть тиску у барах.

     Такий тиск може виникнути у певному мiсцi обладнання, зазначеному виробником, зокрема у мiсцi з'єднання запобiжних та/або обмежувальних пристроїв або у найвищiй точцi обладнання, або у будь-якому iншому мiсцi за умови нормальної експлуатацiї;

     5) елемент обладнання, що працює пiд тиском, - складова частина, призначена для виконання однiєї з основних функцiй та з'єднана з iншими складовими частинами в єдине цiле;

     6) запобiжнi пристрої - засоби, призначенi для захисту обладнання, що працює пiд тиском, вiд перевищення припустимих параметрiв, зокрема пристрої для безпосереднього обмеження тиску (запобiжнi клапани, розривнi мембрани, гнучкi стрижнi, системи аварiйного скидання тиску та обмежувальнi пристрої); пристрої та приладдя, якi приводять у дiю коригувальнi пристрої або забезпечують вiдсiкання або вiдсiкання з одночасним блокуванням роботи обладнання у неприпустимих режимах (реле тиску чи температурнi перемикачi або поплавцевi вимикачi); контрольно-вимiрювальнi та регулювальнi пристрої (SRMCR);

     7) категорiя обладнання, що працює пiд тиском, - характеристика, яка визначає рiвень його небезпеки залежно вiд групи робочого середовища, тиску, мiсткостi, номiнального дiаметра та добутку тиску на мiсткiсть чи тиску на номiнальний дiаметр, а також технiчнi вимоги до нього та порядок проведення оцiнки вiдповiдностi обладнання вимогам цього Технiчного регламенту;

     8) котел - пристрiй, що має топку i призначений для отримання гарячої води або пари пiд тиском вище атмосферного, що використовується як теплоносiй поза самим пристроєм;

     9) мiнiмально (максимально) допустима температура (TS) - зазначена виробником мiнiмальна (максимальна) температура для роботи обладнання. У цьому Технiчному регламентi використовується розмiрнiсть мiнiмально (максимально) допустимої температури у градусах Цельсiя;

     10) мiсткiсть (V) - внутрiшнiй об'єм камери, що вимiрюється у лiтрах, включаючи об'єм патрубкiв до першого з'єднання, але за винятком об'єму постiйних (вбудованих) внутрiшнiх деталей;

     11) нерознiмне з'єднання - з'єднання, яке може бути роз'єднане лише шляхом руйнування;

     12) номiнальний дiаметр (DN) - загальний критерiй, що використовується для характеристики всiх компонентiв трубопроводу, крiм тих, що характеризуються зовнiшнiм дiаметром або дiаметром нарiзки. Загальний критерiй не має розмiрностi та дорiвнює приблизно внутрiшньому дiаметру трубопроводу в мiлiметрах, заокругленому до найближчої величини iз стандартного ряду;

     13) обладнання, що працює пiд тиском (далi - обладнання), - посудини, котли, автоклави, трубопроводи та їх елементи, прилади, агрегати, запобiжнi пристрої i приладдя, що працюють пiд тиском;

     14) посудина, що працює пiд тиском, - герметично закрита ємнiсть для проведення фiзико-хiмiчних процесiв або розмiщення робочого середовища, включаючи її приладдя, за допомогою якого вона безпосередньо з'єднана з iншим обладнанням. Одна посудина може складатися з кiлькох робочих ємностей, що використовуються за рiзних або однакових умов;

     15) прилади, що працюють пiд тиском, - устатковання з робочою функцiєю, на яке дiє робочий тиск;

     16) робоче середовище - газ, рiдина або пара у чистому виглядi чи у виглядi сумiшi. Робоче середовище може мiстити суспензiю твердих речовин i подiляється на газоподiбне (гази, зрiдженi гази, розчиненi пiд тиском гази, пара) i рiдке.

     Газоподiбне та рiдке робоче середовище подiляється на двi групи.

     До першої групи належить вибухонебезпечне, дуже легкозаймисте, легкозаймисте, займисте (якщо максимально допустима температура вище точки спалаху), дуже-отруйне, отруйне, пожежонебезпечне середовище.

     До другої групи належать усi iншi робочi середовища, не зазначенi у першiй групi;

     17) складальна одиниця - вирiб, елементи якого пiдлягають з'єднанню мiж собою виробником, зокрема нарiзному, або шляхом зварювання, розвальцьовування тощо;

     18) розрахунковий тиск - максимально допустимий надлишковий тиск в обладнаннi, який ураховується пiд час розрахунку мiцностi для обґрунтування основних розмiрiв, що забезпечують надiйну роботу протягом розрахункового ресурсу;

     19) трубопровiд - сукупнiсть деталей i складальних одиниць iз труб з елементами, що є їх складовими частинами (трiйники, перехiдники, вiдводи, трубопровiдна арматура), якi призначенi для транспортування робочого середовища вiд джерела до споживачiв.

     Iншi термiни використовуються у значеннi, наведеному в Законах України "Про стандартизацiю", "Про пiдтвердження вiдповiдностi", "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" та у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технiчного дiагностування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 21, ст. 1434).

     3. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на обладнання, що працює пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного понад 0,5 бара, а саме на:

     1) посудини, що працюють пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного бiльше нiж на 0,5 бара;

     2) прилади та агрегати мiсткiстю понад два лiтри для одержання пари або гарячої води з температурою понад 110° C, що пiдiгрiваються полум'ям або iншим чином i яким загрожує небезпека перегрiву (в тому числi автоклави та скороварки), або iнше обладнання та агрегати, якщо виробник має намiр вводити їх в обiг як обладнання, що працює пiд тиском;

     3) трубопроводи;

     4) агрегати для одержання гарячої води з температурою не вище 110° C, якi вручну забезпечуються твердим паливом i добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) яких перевищує 50 бар на лiтр;

     5) запобiжнi пристрої та прилади, що працюють пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного бiльше нiж на 0,5 бара.

     4. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     1) трубопроводи i системи труб, що спроектованi для транспортування робочого середовища до берегової чи прибережної установки або вiд неї, включно до останнього перекривального пристрою на територiї установки, включаючи допомiжне обладнання, призначене спецiально для такого трубопроводу (крiм обладнання, що працює пiд тиском, яке може використовуватися на станцiях, якi регулюють тиск, або на компресорних станцiях);

     2) мережi водопостачання i водовiдведення, а також функцiонально пов'язане з ними обладнання, зокрема пiдвiднi водоводи гiдросилових установок на гiдроелектростанцiях, напiрнi труби, напiрнi шахти, напiрнi тунелi для води та спецiальне приладдя, функцiонально пов'язане з ними;

     3) обладнання, спецiально сконструйоване для застосування на пiдприємствах ядерної енергетики, несправнiсть якого може призвести до вивiльнення радiоактивностi;

     4) обладнання, що використовується для здiйснення контролю за свердловинами, призначеними для промислової розвiдки та експлуатацiї родовищ нафти, природного газу, природного тепла, а також пiдземних резервуарiв (сховищ), для того, щоб пiдтримувати або регулювати рiвень тиску у свердловинах, включаючи фонтанну арматуру нафтових свердловин, їх трубопроводи i розподiльнi системи, а також функцiонально пов'язанi з ними пристрої;

     5) ємностi для аерозолiв;

     6) обладнання, призначене для використання у транспортних засобах;

     7) обладнання, категорiя якого нижче першої та на яке поширюється сфера дiї технiчних регламентiв:

     безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2009 р. N 268 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 23, ст. 748);

     безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 933 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 78, ст. 2765);

     лiфтiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 2009 р., N 465 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 36, ст. 1227);

     безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 83, ст. 2822);

     щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2008 р. N 536 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 43, ст. 1415);

     приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018р. N 814;

(абзац сьомий пiдпункту 7 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 814)

     обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016р. N 1055 (Офiцiйний вiсник України, 2008р., N 78, ст. 2612);

(абзац восьмий пiдпункту 7 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1055)

     8) прилади в оболонках i деталi машин, розмiри, вибiр матерiалу i конструкцiї яких визначаються, в першу чергу, вимогами щодо достатнього рiвня мiцностi, жорсткостi i стабiльностi вiдносно статичного i динамiчного виробничого впливу або iншими пов'язаними з виробництвом критерiями, для конструкцiї яких тиск не є iстотним фактором. До зазначених приладiв, зокрема, належать:

     двигуни, включаючи турбiни i двигуни внутрiшнього згоряння;

     паровi машини, газовi i паровi турбiни, турбогенератори, компресори, насоси, виконавчi механiзми;

     доменнi печi iз системою охолодження включно, рекуперативнi повiтронагрiвачi (каупери), пиловловлювачi, пристрої для очищення колосникового газу, печi шахтного типу iз системою охолодження, газовi конвертори та котли для плавлення, переплавлення, видалення газiв, лиття сталi та кольорових металiв;

     оболонки для електричного високовольтного обладнання (розподiльнi пристрої та розподiльнi механiзми, трансформатори i машини з частинами, що обертаються);

     оболонки та кожухи, якi працюють пiд тиском, призначенi для укриття компонентiв електричних i телефонних кабелiв;

     судна, ракети, лiтаки або рухомi плавучi морськi платформи, а також обладнання, спецiально призначене для встановлення на борту або в ракетному двигунi;

     обладнання, що працює пiд тиском i складається з еластичної оболонки, зокрема, пневматичнi шини, повiтрянi подушки, м'ячi, повiтрянi кулi, надувнi човни;

     глушники шуму вiд вихлопiв або вiд всмоктування газiв;

     пляшки або сифони для газованих напоїв;

     посудини для транспортування i розподiлу напоїв, у яких добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) не перевищує 500 бар на лiтр i максимально допустимий тиск не перевищує 7 бар;

     обладнання, на яке поширюється дiя Закону України "Про приєднання України до Європейської Угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв (ДОПНВ)";

     радiатори i трубопроводи водяних систем опалення;

     посудини для зберiгання рiдини, тиск газу на яку становить не бiльш як 0,5 бара;

     обладнання, оцiнка вiдповiдностi якого регулюється iншими технiчними регламентами.

Категорiї обладнання

     5. У цьому Технiчному регламентi обладнання класифiкується за чотирма категорiями, позначеними римськими цифрами I, II, III i IV. Критерiї вiднесення обладнання до вiдповiдної категорiї зазначенi у таблицi та додатках 1 - 9.

Посудини, що працюють пiд тиском бiльше нiж
0,5 бара
Обладнання для одержання пари або гарячої води
газоподiбне робоче середовище рiдке робоче середовище робоче середовище - пара чи перегрiта вода
перша група друга група перша група друга група
I категорiя
V бiльше 1
PS х V = 25 - 50
V бiльше 1
PS х V = 50 - 200
PS = 0,5 - 10
PS х V бiльше 200
1) V = 0,1 - 10
PS бiльше 1000
V = 2 - 20
PS х V менше 50
    (V бiльше 20) 2) PS = 10 - 500
PS х V бiльше 10000
 
II категорiя
V бiльше 1
PS х V = 50 - 200
V бiльше 1
PS х V = 200 - 1000
1) V бiльше 1
PS = 10 - 500
PS х V бiльше 200
2) V = 0,1 - 1
PS бiльше 500
V бiльше 10
PS бiльше 500
PS х V бiльше 10000
V = 2 - 400
PS = 0,5 - 32
PS х V = 50 - 200
III категорiя
1) V = 0,1 - 1
PS = 200 - 1000
2) V бiльше 1
PS х V = 200 - 1000
1) V = 0,1 - 1
PS = 1000 - 3000
2) V бiльше 1
PS х V = 1000 - 3000
3) V бiльше 750
PS = 0,5 - 4
PS х V бiльше 3000
V бiльше 1
PS бiльше 500
  V = 6,25 - 1000
PS = 0,5 - 32
PS х V = 200 - 3000
IV категорiя
1) V = 0,1 - 1
PS бiльше 1000
2) V бiльше 1
PS х V бiльше 1000
1) V = 0,1 - 1
PS бiльше 3000
2) V = 1 - 750
PS х V бiльше 3000
3) V бiльше 750
PS бiльше 4
    1) V = 2 - 94
PS бiльше 32
2) V = 94 - 1000
PS х V бiльше 3000
3) V бiльше 1000

     6. Категорiя посудин, запобiжних пристроїв та приладiв, що працюють пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного бiльше нiж на 0,5 бара, визначається:

     1) для газоподiбного робочого середовища i рiдкого робочого середовища, тиск пари якого при максимально допустимiй температурi перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мбар) бiльше нiж на 0,5 бара:

     для робочого середовища першої групи, якщо мiсткiсть перевищує один лiтр i добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) перевищує 25 бар на лiтр або якщо тиск перевищує 200 бар, - згiдно з таблицею та додатком 1. При цьому посудини, що використовуються для нестабiльних газiв, якi згiдно з додатком 1 пiдпадають пiд I або II категорiю, вiдносяться до категорiї не нижче III;

     для робочого середовища другої групи, якщо мiсткiсть перевищує один лiтр i добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) перевищує 50 бар на лiтр або якщо тиск перевищує 1000 бар, а також для всiх переносних вогнегасникiв i балонiв для засобiв iндивiдуального захисту органiв дихання - згiдно з таблицею та додатком 2. При цьому переноснi вогнегасники i ємностi у складi засобiв iндивiдуального захисту органiв дихання вiдносяться до категорiї не нижче III;

     2) для рiдкого робочого середовища, тиск пари якого при максимально допустимiй температурi перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мбар) не бiльше нiж на 0,5 бара:

     для робочого середовища першої групи, якщо мiсткiсть перевищує один лiтр i добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) перевищує 200 бар на лiтр або якщо тиск перевищує 500 бар, - згiдно з таблицею та додатком 3;

     для робочого середовища другої групи, якщо тиск перевищує 10 бар i добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) перевищує 10000 бар на лiтр або якщо тиск перевищує 1000 бар, - згiдно з таблицею та додатком 4;

     3) якщо посудина складається з кiлькох камер, її вiдносять до найвищої категорiї, з числа тих, до яких належать камери. Якщо одна камера мiстить рiзнi робочi середовища, класифiкацiя здiйснюється вiдповiдно до того робочого середовища, що належить до найвищої категорiї.

     7. Категорiя обладнання для одержання пари або гарячої води визначається:

     1) для приладiв та агрегатiв мiсткiстю понад два лiтри, що призначенi для одержання пари або гарячої води з температурою понад 110° C, якi пiдiгрiваються полум'ям або iншим чином i яким загрожує небезпека перегрiву (включаючи всi автоклави та скороварки), - згiдно з таблицею та додатком 5;

     2) для агрегатiв для одержання гарячої води з температурою не вище 110° C, якi вручну забезпечуються твердим паливом i добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) яких перевищує 50 бар на лiтр, - згiдно з таблицею та додатком 5.

     Автоклави пiсля проведення перевiрки проектної документацiї вiдносяться до III категорiї.

     8. Категорiя трубопроводу визначається:

     1) для газоподiбного робочого середовища i рiдкого робочого середовища, тиск пари якого при максимально допустимiй температурi перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мбар) бiльше нiж на 0,5 бара:

     для середовища першої групи, якщо його номiнальний дiаметр перевищує 25, - згiдно з додатком 6. При цьому трубопровiдна арматура, яка згiдно з додатком 6 вiдноситься до I або II категорiї i призначена для транспортування нестабiльних газiв, повинна бути вiднесена до категорiї не нижче III;

     для середовища другої групи, якщо його номiнальний дiаметр перевищує 32 i добуток експлуатацiйного тиску на номiнальний дiаметр (PS х DN) перевищує 1000 бар, - згiдно з додатком 7. При цьому трубопровiдна арматура, яка згiдно з додатком 7 належить до II категорiї i призначена для робочих середовищ з температурою бiльш як 350° C, повинна бути вiднесена до категорiї не нижче III;

     2) для рiдкого робочого середовища, тиск пари якого при максимально допустимiй температурi перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мбар) не бiльше нiж на 0,5 бара:

     для середовища першої групи, якщо його номiнальний дiаметр перевищує 25 i добуток експлуатацiйного тиску на номiнальний дiаметр (PS х DN) перевищує 2000 бар, - згiдно з додатком 8;

     для середовища другої групи, якщо його тиск перевищує 10 бар, номiнальний дiаметр перевищує 200 i добуток експлуатацiйного тиску на номiнальний дiаметр (PS х DN) перевищує 5000 бар, - згiдно з додатком 9.

     9. Запобiжнi пристрої, якi виконують захиснi функцiї, вiдносяться до IV категорiї. Дозволяється визначати категорiю запобiжних пристроїв, якi виконують захиснi функцiї та встановлюються на складальних одиницях обладнання, зазначеного у пунктах 6 - 8 цього Технiчного регламенту, а також складальних одиницях агрегатiв, вiдповiдно до категорiї одиницi обладнання, на яку вони встановлюються.

Вимоги до безпеки обладнання

     10. Посудини, запобiжнi пристрої, прилади, що працюють пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного бiльше нiж на 0,5 бара, обладнання для одержання пари або гарячої води та трубопроводи повиннi вiдповiдати вимогам пунктiв 10 - 47 цього Технiчного регламенту.

     Агрегати, що використовуються для одержання гарячої води з температурою не вище 110° C, вручну забезпечуються твердим паливом i добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) яких перевищує 50 бар на лiтр, повиннi вiдповiдати вимогам пунктiв 30 - 32, 37 i 43 цього Технiчного регламенту.

     11. Обладнання та/або складальнi одиницi, що працюють пiд тиском, наведенi у пунктах 6, 7 i 9 цього Технiчного регламенту, максимальнi граничнi значення яких меншi нiж тi, за якими вони можуть бути вiднесенi до I категорiї, повиннi проектуватися i виготовлятися з урахуванням передових досягнень iнженерної практики, що забезпечує безпеку їх застосування. До такого обладнання та/або складальних одиниць повиннi додаватися детальнi iнструкцiї з монтажу та експлуатацiї. Зазначенi обладнання та одиницi повиннi мати позначки, що дають змогу визначити виробника або його повноважного представника.

     12. Викладенi в цьому Технiчному регламентi вимоги до безпеки обладнання (далi - вимоги) є обов'язковими для виробникiв, уповноважених осiб та постачальникiв.

     Вимоги поширюються також на окремi складальнi одиницi, якщо вони є джерелом небезпеки.

     13. Виробник зобов'язаний провести аналiз ризикiв, якi виникають у зв'язку з використанням обладнання, для визначення рiвня його небезпеки. Обладнання конструюється i виробляється виходячи з результатiв зазначеного аналiзу.

     14. Для забезпечення безпеки обладнання застосовуються технiчнi вимоги, що дiють на момент проектування i виготовлення виробiв, а також вимоги щодо захисту здоров'я i безпеки користувача.

     15. Обладнання повинно бути сконструйоване, виготовлене, випробуване, оснащене (у разi необхiдностi) i встановлене у спосiб, що гарантує його безпечне використання за умови виконання приписiв виробника та додержання передбачених умов експлуатацiї. У разi коли iснує ризик неналежного застосування обладнання, воно повинно бути сконструйоване таким чином, щоб запобiгти виникненню небезпеки, пов'язаної з таким застосуванням.

     16. Спосiб оцiнки вiдповiдностi обладнання вимогам до безпеки визначається виходячи з необхiдностi запобiгання виникненню небезпеки або її мiнiмiзацiї шляхом здiйснення захисних заходiв. При цьому виробник повинен надати користувачевi роз'яснення про залишкову небезпеку та спецiальнi заходи для запобiгання її виникненню пiд час установлення (монтажу) та/або експлуатацiї обладнання.

Вимоги до проектування обладнання

     17. Обладнання повинно проектуватися з урахуванням вирiшальних для його безпечностi факторiв, що дiють протягом усього перiоду експлуатацiї, зокрема навантаження, яке виникає у разi використання обладнання за призначенням i в iнших передбачуваних умовах. Особливе значення мають такi фактори:

     внутрiшнiй i зовнiшнiй тиск;

     робоче середовище;

     робоча температура та температура навколишнього середовища;

     статичний тиск i вага заповненого робочим середовищем обладнання в умовах експлуатацiї та пiд час випробувань;

     навантаження, обумовлене перемiщенням, дiєю вiтру i впливом земної поверхнi;

     реакцiї та реактивнi моменти в несучих елементах, крiпленнях, трубопроводах;

     корозiя, ерозiя i втома матерiалу;

     руйнування, пов'язане з нестабiльним робочим середовищем.

     При цьому слiд ураховувати ймовiрнiсть одночасного виникнення рiзних видiв навантаження.

     18. Для розрахунку необхiдного навантаження у разi, коли добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) менше нiж 6000 бар на лiтр або добуток експлуатацiйного тиску на номiнальний дiаметр (PS х DN) менше 3000 бар, застосовується експериментальний метод, передбачений пунктом 22 цього Технiчного регламенту.

     У всiх iнших випадках розрахунок здiйснюється за методами, зазначеними у пунктах 19 - 21 цього Технiчного регламенту, якi у разi необхiдностi доповнюються експериментальним методом.

     19. Пiд час застосування методiв розрахунку тиску та iнших видiв навантаження враховуються такi умови:

     1) обмеження навантаження, допустимого для обладнання у разi виявлення несправностей, якi можуть бути передбаченi, зазначається залежно вiд умов експлуатацiї у паспортi на вирiб. При цьому враховуються фактори, якi дають змогу повнiстю запобiгти виникненню небезпеки, зумовленої особливостями виготовлення, фактичними умовами експлуатацiї, зокрема рiвнем напруженостi, способами розрахунку навантаження, властивостями матерiалiв, рiвнем забезпечення достатнього запасу мiцностi;

     2) використовується один з таких методiв розрахунку (вiдповiдно до конкретних умов методи можуть бути доповненi або поєднанi мiж собою):

     за формулами;

     за результатами аналiтичних дослiджень;

     за результатами дослiдження матерiалiв на мiцнiсть;

     3) розрахунки проводяться вiдповiдно до нормативної документацiї за узгодженими в установленому порядку методиками.

     20. Стiйкiсть (мiцнiсть) обладнання вiдносно навантаження визначається з урахуванням таких вимог:

     розрахунковий тиск не може бути нижче максимально допустимого;

     ураховуються статичний i динамiчний тиск робочого середовища, а також руйнiвна дiя нестабiльного робочого середовища;

     якщо посудина подiлена на окремi вiдсiки, слiд враховувати, що коли тиск у певному вiдсiку максимально можливий, у сусiдньому з ним - мiнiмально можливий;

     розрахункова температура задовольняє вимогам безпеки;

     ураховуються всi можливi комбiнацiї температури i тиску, якi можуть виникнути у передбачуваних умовах експлуатацiї;

     максимальне напруження i його концентрацiя повиннi перебувати в межах безпечного значення;

     застосовуються показники властивостей матерiалiв, передбаченi пунктами 6 - 9 цього Технiчного регламенту та вiдповiдними факторами безпеки.

     Властивостi матерiалiв, якi використовуються для виготовлення обладнання, характеризуються за такими показниками:

     межа текучостi, що вiдповiдає 0,2 вiдсотка чи 1 вiдсотку вiдносної деформацiї у разi випробування на розтягнення (розрив) при розрахунковiй температурi;

     межа мiцностi (тимчасовий опiр розриву при розтягненнi);

     межа повзучостi;

     витривалiсть матерiалу, наприклад межа втоми за умови знакозмiнного навантаження;

     модуль пружностi;

     величина пластичної деформацiї;

     ударна в'язкiсть надрiзаного зразка.

     Крiм того, слiд враховувати вплив на властивостi матерiалiв таких факторiв, як спосiб проведення технологiчних i неруйнiвних випробувань, якiсть нерознiмних з'єднань матерiалiв, умови експлуатацiї, а також передбачуванi змiни властивостей матерiалiв, насамперед корозiю, повзучiсть, витривалiсть вiдповiдно до умов застосування обладнання.

     21. Якщо товщина стiнок за результатами розрахункiв стабiльностi не забезпечує досягнення достатнього рiвня стабiльностi структури обладнання, вживаються заходи для запобiгання виникненню небезпеки, зумовленої його транспортуванням.

     22. Експериментальний метод дослiдження конструкцiї обладнання передбачає випробування кожного виробу або типового зразка за програмою, яка розробляється перед початком випробувань та мiстить умови їх проведення, критерiї приймання i допустимi вiдхилення.

     Фактичнi значення основних розмiрiв i технiчних показникiв обладнання визначаються перед початком випробувань.

     Пiд час випробувань у разi необхiдностi здiйснюється спостереження за критичними частинами обладнання з використанням iнструментiв, якi дають змогу визначати рiвень деформацiї i напруження з достатньою точнiстю.

     Зазначена програма передбачає випробування тиском з метою проведення перевiрки обладнання щодо вiдсутностi характерних нещiльностей та деформацiй, розмiри яких перевищують допустимi граничнi значення, за умови, що тиск вiдрiзняється вiд максимально допустимого на величину, визначену вiдповiдно до вимог безпеки.

     Пiд час визначення випробувального тиску враховується вiдмiннiсть мiж показниками, установленими для певних геометричних розмiрiв i властивостей матерiалiв за результатами випробувань, та показниками, допустимими для конструкцiї, вiдмiннiсть мiж розрахунковою температурою i температурою пiд час випробувань, а також ризик, зумовлений втомою або повзучiстю матерiалу. Програма випробувань повинна враховувати умови експлуатацiї обладнання, зокрема тривалiсть експлуатацiї при певнiй температурi, кiлькiсть циклiв навантаження певної величини тощо.

     У разi потреби проводяться додатковi випробування щодо iншого специфiчного впливу, зокрема корозiї, агресивного зовнiшнього середовища.

     23. Конструкцiя пристроїв для обслуговування обладнання повинна насамперед вiдповiдати вимогам безпеки. Особливо увагу слiд звертати на пристрої для замикання i вiдкривання, пристосування для обмеження фiзичного доступу за умови надмiрного тиску або вакууму всерединi обладнання. Крiм того, контролюються небезпечнi витоки iз запобiжних клапанiв, температура зовнiшньої поверхнi з урахуванням призначення устатковання, розпад нестабiльного робочого середовища.

     Обладнання iз знiмними запiрними пристроями оснащується автоматичним або ручним приводом, за допомогою якого проводиться перевiрка щодо можливостi небезпечного вiдкривання таких пристроїв.

     У разi коли запiрний пристрiй може швидко спрацювати, обладнання оснащується пристроєм для блокування з метою запобiгання вiдкриванню запiрного пристрою, якщо тиск або температура робочого середовища становлять небезпеку.

     24. Обладнання проектується у спосiб, який забезпечує можливiсть проведення перевiрок щодо його безпеки, зокрема передбачаються отвори для доступу всередину. Iншi заходи, необхiднi для забезпечення безпечного стану обладнання, можуть бути здiйсненi, якщо:

     розмiр обладнання не дає змоги забезпечити доступ усередину;

     вiдкривання обладнання негативно впливає на його вмiст;

     доведено, що матерiал, з якого виготовлене обладнання, не ушкоджено, i не iснує ризику виникнення шкiдливих процесiв усерединi обладнання.

     25. У разi коли необхiдно запобiгти шкiдливому впливу (гiдравлiчний удар, вакуумне руйнування, корозiя чи неконтрольованi хiмiчнi реакцiї) або забезпечити безпечне очищення, контроль i нагляд за обладнанням, конструкцiєю пристрою повиннi передбачатися спорожнення i продування обладнання.

     26. У разi потреби слiд передбачити запобiжнi заходи проти корозiї чи iншого хiмiчного впливу на обладнання, зокрема нанесення вiдповiдного покриття на його стiнки (облицювання). При цьому необхiдно враховувати передбачуванi та ймовiрнi способи застосування обладнання.

     27. У разi коли iснує ризик виникнення iнтенсивної ерозiї або зношення обладнання, необхiдно вжити заходiв для:

     мiнiмiзацiї їх наслiдкiв шляхом збiльшення товщини стiнок або нанесення на них вiдповiдного покриття (облицювання);

     замiни найбiльш зношених частин;

     забезпечення стабiльної експлуатацiї такого обладнання користувачем за допомогою iнструкцiї з монтажу та експлуатацiї, зазначеної в пунктi 37 цього Технiчного регламенту.

     28. Складальнi одиницi, якi використовуються пiд час монтажу обладнання, повиннi бути надiйними, вiдповiдати умовам експлуатацiї та забезпечувати правильнiсть складення окремих вузлiв та деталей, їх iнтеграцiю i монтаж.

     29. З метою забезпечення безпеки пiд час заповнення i спорожнення обладнання його конструкцiя та тип оснащення визначаються з урахуванням таких ризикiв:

     переповнення чи занадто високий тиск, особливо з урахуванням ступеня заповнення i тиску пари при нормальнiй (вихiднiй) температурi та нестiйкостi обладнання;

     неконтрольоване вивiльнення робочого середовища, що перебуває пiд тиском;

     небезпека, пов'язана з приєднанням i роз'єднанням окремих пристроїв.

     30. У разi коли експлуатацiя обладнання за передбачуваних умов пов'язана з небезпекою виходу за межi допустимих показникiв, воно оснащується необхiдними запобiжними пристроями або проводиться його пiдготовка для такого оснащення (якщо обладнання не входить до складу складальної одиницi).

     Запобiжнi пристрої (їх комбiнацiя), якi застосовуються для забезпечення стабiльностi допустимих показникiв, визначаються залежно вiд типу обладнання або його складальної одиницi та умов експлуатацiї.

     Пристрої або їх комбiнацiї виконують такi функцiї:

     захиснi;

     iндикаторнi та/або попереджувальнi (у разi потреби), якi дають змогу автоматично чи за допомогою ручного керування вжити заходiв для забезпечення експлуатацiї обладнання у межах допустимих показникiв.

     31. До запобiжних пристроїв застосовуються такi вимоги, як надiйнiсть, наявнiсть запасу мiцностi та надiйного захисту, а також вiдповiднiсть передбаченим умовам експлуатацiї, до яких, зокрема, належать помилковi дiї персоналу, стiйкiсть у разi вiдмови, резервування, рiзнобiчнiсть i автоматичний нагляд.

     Зазначенi пристрої не призначенi для виконання будь-яких iнших функцiй, за винятком випадкiв, коли вони не впливають на запобiжнi функцiї.

     32. Пристрої для обмеження тиску повиннi конструюватися таким чином, щоб експлуатацiйний тиск не перевищував максимально допустимого значення. Короткочасне перевищення такої величини повинне бути обмежене 10 вiдсотками максимально допустимого тиску за допомогою пристроїв для обмеження тиску.

     33. Пристрої для контролю температури повиннi вiдповiдати вимогам безпечного проектування i мати належний дiапазон вимiрювання з урахуванням установленого часу реагування.

     34. Обладнання повинно бути сконструйоване або оснащене таким чином, щоб у разi виникнення зовнiшньої пожежi забезпечувалось додержання вимог щодо мiнiмiзацiї шкоди.

Вимоги до виготовлення обладнання

     35. Виробник обладнання пiд час його виготовлення повинен додержуватися таких вимог:

     1) деталi не повиннi мати пошкоджень, подряпин чи характеризуватися вiдхиленням механiчних властивостей, яке може вплинути на безпеку обладнання;

     2) нерознiмнi з'єднання матерiалiв i сумiжних частин не повиннi мати поверхневих i внутрiшнiх пошкоджень (дефектiв), якi можуть вплинути на безпеку обладнання;

     3) показники механiчних властивостей нерознiмних з'єднань повиннi бути не меншi нiж мiнiмальнi показники властивостей матерiалiв, що з'єднуються, за винятком випадкiв, коли пiд час розрахунку конструкцiй спецiально враховувались iншi значення вiдповiдних показникiв;

     4) нерознiмнi з'єднання частин обладнання, що забезпечують його стiйкiсть щодо тиску, а також частини, що з'єднуються, повиннi виготовлятися з додержанням вимог технологiчних процесiв квалiфiкованим персоналом, атестованим згiдно з вимогами вiдповiдних нормативно-правових актiв з охорони працi;

     5) технологiя виконання нерознiмних з'єднань (технологiя зварювання) повинна бути атестована згiдно з вимогами нормативно-правових актiв з охорони працi;

     6) неруйнiвний контроль нерознiмних з'єднань частин обладнання повинен проводитися квалiфiкованим персоналом, атестованим згiдно з вимогами вiдповiдних нормативно-правових актiв з охорони працi. У разi виготовлення обладнання III i IV категорiї атестацiя персоналу засвiдчується незалежним органом з атестацiї персоналу неруйнiвного контролю згiдно з вимогами нормативно-правових актiв з охорони працi;

     7) у разi коли iснує небезпека, що властивостi матерiалу в результатi технологiчного процесу виготовлення можуть змiнитися настiльки, що це вплине на безпеку обладнання, на вiдповiднiй стадiї виготовлення проводиться його термообробка;

     8) запроваджуються i належним чином виконуються процедури, необхiднi для забезпечення можливостi iдентифiкацiї матерiалiв, якi використовуються пiд час виготовлення деталей i впливають на стiйкiсть щодо тиску (вiд стадiї надходження матерiалiв у процесi виготовлення до стадiї приймання готового обладнання).

Вимоги до приймання готового обладнання

     36. Пiд час приймання готове обладнання пiдлягає таким перевiркам:

     1) остаточна перевiрка шляхом огляду обладнання i проведення аналiзу документацiї з метою визначення, чи виконуються вимоги цього Технiчного регламенту. При цьому можуть бути врахованi результати випробувань (перевiрок), що проводилися пiд час виготовлення обладнання. Остаточнiй перевiрцi пiдлягають внутрiшнi i зовнiшнi частини обладнання, якi не можуть бути оглянутi у складi готового обладнання;

     2) контрольнi (приймально-здавальнi) випробування обладнання, що включають випробування тиском, як правило, гiдростатичним.

     У разi випробування посудин, що працюють пiд тиском, гiдростатичний тиск повинен вiдповiдати бiльшому з таких значень:

     1,25-кратному значенню експлуатацiйного тиску (1,25 х PS) з урахуванням максимально допустимого тиску i максимально допустимої температури;

     1,43-кратному значенню експлуатацiйного тиску (1,43 х PS).

     Перевiрка обладнання, що належить до I категорiї, за умови його серiйного виготовлення може проводиться iз застосуванням методiв статистики.

     Якщо проведення гiдростатичного випробування недоцiльне або таке випробування не може бути проведене, проводяться iншi випробування, ефективнiсть яких доведена. Перед таким випробуванням проводяться додатковi випробування, наприклад, методами неруйнiвного контролю або iншими рiвнозначними методами вiдповiдно до нормативних документiв;

     3) перевiрка складальних одиниць включає також перевiрку (випробування) елементiв, що виконують запобiжнi функцiї, пiд час якої перевiряється, чи в повнiй мiрi виконанi вимоги пунктiв 31 i 32 цього Технiчного регламенту та вимоги нормативно-правових актiв з охорони працi.

     37. У разi введення в обiг обладнання до нього може додаватися iнструкцiя з монтажу та експлуатацiї, яка мiстить iнформацiю про:

     послiдовнiсть монтажу, у тому числi з'єднання рiзного обладнання, що працює пiд тиском;

     порядок введення в експлуатацiю;

     особливостi експлуатацiї;

     здiйснення нагляду, зокрема контролю з боку користувача.

     Iнструкцiя повинна мiстити характеристики обладнання, нанесенi на ньому (за винятком серiйного номера), попередження щодо небезпеки, зумовленої неналежним використанням, проектнi показники, зокрема повзучiсть матерiалу (розрахунковий перiод експлуатацiї в годинах при визначенiй температурi), втома та витривалiсть матерiалу (розрахункова кiлькiсть циклiв за визначених величин навантаження), корозiя обладнання (поправка на корозiю пiд час проектування).

     У разi потреби до iнструкцiї додається технiчна документацiя (креслення, дiаграми) державною мовою, необхiдна для правильного розумiння iнструкцiї.

Вимоги до матерiалiв, що використовуються для виготовлення обладнання

     38. Матерiали, що використовуються для виготовлення обладнання, якщо вони не пiдлягають замiнi, повиннi бути розрахованi на весь перiод його експлуатацiї. Матерiали для виготовлення, монтажу i ремонту обладнання та його елементiв повиннi вiдповiдати вимогам нормативно-правових актiв з охорони працi або бути допущенi до експлуатацiї пiд час виготовлення обладнання згiдно з вимогами таких актiв.

     39. Матерiали, що використовуються пiд час зварювання, та iншi з'єднувальнi матерiали повиннi вiдповiдати вимогам пунктiв 40 i 41 цього Технiчного регламенту.

     40. Вимоги до матерiалiв, з яких виготовляються частини обладнання:

     1) матерiали повиннi вiдповiдати умовам експлуатацiї, передбаченим у технiчнiй характеристицi обладнання та/або визначеним за результатами випробувань, зокрема щодо достатньо високої в'язкостi (пластичностi), щоб запобiгти крихкому зламу частин обладнання.

     У разi використання крихкого матерiалу повиннi бути вжитi заходи до запобiгання зламу;

     2) матерiали повиннi бути достатньо стiйкими щодо хiмiчного впливу робочого середовища, для якого призначене обладнання. Хiмiчнi та фiзичнi властивостi матерiалу протягом усього перiоду експлуатацiї обладнання не повиннi iстотно змiнюватися;

     3) властивостi матерiалiв не повиннi iстотно змiнюватися через старiння;

     4) матерiали повиннi бути придатними для перероблення;

     5) матерiали повиннi вiдповiдати вимогам щодо з'єднання рiзних матерiалiв.

     41. Пiд час вибору матерiалiв виробник обладнання повинен враховувати показники, зазначенi у пунктi 20 цього Технiчного регламенту, а також властивостi матерiалiв i вимоги до них.

     У технiчнiй документацiї наводяться данi щодо додержання вимог цього Технiчного регламенту до матерiалiв, а також застосування матерiалiв iноземного виробництва та матерiалiв, виготовлених за новiтнiми технологiями i допущених до експлуатацiї пiд час виготовлення обладнання, вiдповiдно до вимог пункту 38 цього Технiчного регламенту.

     42. Властивостi матерiалiв, з яких виготовляються найбiльш важливi деталi, що перебувають пiд тиском i призначенi для обладнання II - IV категорiї, перевiряються у разi необхiдностi шляхом проведення випробувань.

     Якщо виробником матерiалу застосована система управлiння якiстю, сертифiкована призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi, вважається, що поданi виробником матерiали вiдповiдають вимогам цього роздiлу за наявностi документiв, що пiдтверджують їх властивостi.

     43. Прилади та агрегати, що пiдiгрiваються полум'ям або iншим способом i щодо яких iснує небезпека перегрiву, зазначенi у пiдпунктi 1 пункту 7 цього Технiчного регламенту, можуть бути частинами:

     обладнання, що виробляє пару чи гарячу воду (паровi та водогрiйнi котли, пароперегрiвачi, промiжнi пароперегрiвачi, котли-утилiзатори, котли для спалювання вiдходiв, що пiдiгрiваються полум'ям);

     котлiв з електричним пiдiгрiвом або електродних котлiв, або автоклавiв разом з їх оснащенням i у разi необхiдностi пристосуваннями для одержання питної води i подачi пального;

     технологiчних пiдiгрiвачiв iнших речовин, крiм пари та гарячої води, згiдно з пунктом 6 цього Технiчного регламенту (нагрiвачi для хiмiчних i подiбних середовищ, а також обладнання для харчової промисловостi).

     Таке обладнання повинно вiдповiдати вимогам, зазначеним у пунктах 10 - 42 цього Технiчного регламенту, i бути розрахованим, сконструйованим та виготовленим у спосiб, що дає змогу запобiгати або мiнiмiзувати ризик виникнення несправностей деталей, що працюють пiд тиском, зумовлений перегрiвом, для чого:

     - застосовуються запобiжнi пристрої, здатнi у разi необхiдностi обмежити такi експлуатацiйнi параметри, як подача та вiдведення тепла, рiвень робочого середовища, для запобiгання небезпецi мiсцевого або загального перегрiву;

     - визначаються мiсця вiдбору проб, необхiдних для оцiнки властивостей робочого середовища з метою запобiгання небезпецi, пов'язанiй з осадженням та/або корозiєю;

     - вживаються заходи для усунення небезпеки, зумовленої осадженням для запобiгання небезпечному накопиченню схильних до спалаху сумiшей горючих речовин з повiтрям, а також зворотному удару полум'я;

     - створюються умови для надiйного вiдведення залишкового тепла пiсля вимикання обладнання.

     44. Пiд час проектування i виготовлення трубопроводiв, зазначених у пунктi 8 цього Технiчного регламенту, виробник гарантує:

     усунення небезпеки, що зумовлена надмiрним навантаженням, пов'язаним з неприпустимим пересуванням або докладанням надмiрних зусиль до фланцiв, з'єднань, компенсаторiв або шлангiв, шляхом створення пiдпор, закрiплення, анкерування, пiдгонки чи попереднього напруження (натягу);

     наявнiсть пристроїв для осушення або видалення вiдкладень у найбiльш заглиблених частинах трубопроводу для газоподiбного робочого середовища, якщо всерединi може виникнути конденсацiя рiдини, щоб запобiгти пошкодженням, зумовленим гiдравлiчним ударом або корозiєю;

     урахування можливостi пошкодження, викликаного турбулентнiстю або вихроутворенням. При цьому застосовуються положення пункту 27 цього Технiчного регламенту;

     урахування явища втоми матерiалу через вiбрацiю труб;

     забезпечення перекриття вiдгалужень трубопроводiв з робочим середовищем першої групи, якi через їх розмiри можуть стати причиною виникнення небезпеки;

     чiтке зазначення робочого середовища з одного i того самого боку з'єднання у мiсцях вiдбору проб для мiнiмiзацiї небезпеки, пов'язаної з його випадковим випуском;

     зазначення у технiчнiй документацiї положення та форми трубопроводiв, у тому числi дальнiх, для полегшення проведення наглядових, iнспекцiйних i ремонтних робiт.

     45. Застосування наведених у пунктах 46 i 47 цього Технiчного регламенту вимог обов'язкове на всiх стадiях виготовлення обладнання. Якщо зазначенi вимоги не застосовуються, зокрема у разi, коли матерiал не має офiцiйного найменування i не зазначається в стандартах, виробник повинен вжити заходiв для забезпечення загального рiвня безпеки вiдповiдно до пункту 38 цього Технiчного регламенту.

     46. Сумарна допустима напруженiсть матерiалу за умови переважно статичного навантаження i температури за межами дiапазону, в якому iстотно проявляється повзучiсть, залежно вiд застосованого матерiалу, не повинна переходити за межi таких найнижчих значень:

     1) феритова сталь, включаючи нормалiзовану сталь (прокат нормалiзований), за винятком дрiбнозернистої сталi i сталi, що пройшла спецiальну термообробку, - 2/3Re.t i 5/12Rm,20;

     2) аустенiтна сталь:

     за вiдносного подовження, що перевищує 30 вiдсоткiв, - 2/3Re.t;

     за вiдносного подовження, що перевищує 35 вiдсоткiв, - 5/6Re.t i 1/3Rm,t;

     3) нелеговане i низьколеговане сталеве литво - 10/19Re.t i 1/3Rm,20;

     4) алюмiнiй - 2/3Re.t;

     5) легованi алюмiнiєвi сплави, що не загартовуються, - 2/3Re.t i 5/12Rm,20;

     де Re.t - межа текучостi, яка визначається при розрахунковiй температурi як:

     - верхня межа текучостi для матерiалiв, якi мають нижню i верхню межу текучостi;

     - 1 вiдсоток - межа текучостi, що вiдповiдає 1 вiдсотку вiдносного подовження у разi випробування на розтяг для аустенiтної сталi i нелегованого алюмiнiю;

     - 0,2 вiдсотка - межа текучостi, що вiдповiдає 0,2 вiдсотка вiдносного подовження у разi випробування на розтяг у всiх iнших випадках;

     Rm,20 - межа мiцностi (мiнiмальне значення мiцностi на розрив, тимчасового опору розриву) при 20° C;

     Rm,t - межа мiцностi (тимчасовий опiр розриву) при розрахунковiй температурi.

     47. У разi застосування зварних з'єднань коефiцiєнти зварювання не повиннi виходити за межi таких величин:

     1 - для обладнання, перевiрка наявностi недолiкiв з'єднання якого передбачає руйнiвнi випробування або неруйнiвний контроль;

     0,85 - для обладнання, яке пiдлягає вибiрковим неруйнiвним випробуванням;

     0,7 - якщо проводиться тiльки оглядова перевiрка обладнання (без неруйнiвних випробувань).

     У разi необхiдностi слiд брати до уваги характер напруженого стану i механiчно-технологiчнi властивостi з'єднання.

Процедура оцiнки вiдповiдностi

     48. Оцiнка вiдповiдностi обладнання вимогам цього Технiчного регламенту проводиться виробником або його уповноваженим представником - резидентом України чи особою, що вiдповiдає за введення обладнання в обiг (далi - постачальник), iз застосуванням процедур (модулiв оцiнки вiдповiдностi), визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, якi застосовуються в технiчних регламентах" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

     49. Оцiнка вiдповiдностi обладнання проводиться з урахуванням його категорiї за такими модулями оцiнки вiдповiдностi або їх комбiнацiями:

     I категорiя - модуль A або Aa;

     II категорiя - модуль Aa або Dd, або Ee;

     III категорiя - модуль B у комбiнацiї iз Cc або B у комбiнацiї з E, або Bb у комбiнацiї з D, або Bb у комбiнацiї з F, або H;

     IV категорiя - модуль B у комбiнацiї з D або B у комбiнацiї з F, або G, або Hh.

     Протягом перших п'яти рокiв, починаючи з дати обов'язкового застосування цього Технiчного регламенту, для обладнання I категорiї застосовується лише модуль Aa, пiсля чого оцiнка вiдповiдностi зазначеного обладнання також може бути проведена за модулем A.

     Модулi або їх комбiнацiї, що використовуються для певної категорiї, вважаються еквiвалентними i можуть обиратися на розсуд виробника або його уповноваженого представника, або постачальника. Допускається обирати модуль, який вiдповiдає вищiй категорiї, нiж передбачена для певного обладнання.

     Виробник або його уповноважений представник, або постачальник складає декларацiю про вiдповiднiсть за формою згiдно з додатком 10 i наносить на обладнання нацiональний знак вiдповiдностi згiдно з вимогами пунктiв 60 - 64 цього Технiчного регламенту.

     Нацiональний знак вiдповiдностi наноситься разом з iдентифiкацiйним номером призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган), який провiв роботу з оцiнки вiдповiдностi. Вимоги до призначеного органу визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 6, ст. 223).

     50. У разi одиничного виготовлення обладнання, яке належить до III категорiї та пiдпадає пiд дiю пiдпункту 2 пункту 6 цього Технiчного регламенту, в рамках процедури, передбаченої модулем H, призначений орган здiйснює приймання кожного виробу або доручає приймання виробниковi вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 36 цього Технiчного регламенту. При цьому виробник iнформує призначений орган про програму виробництва.

     51. У порядку вiдхилення вiд процедури оцiнки вiдповiдностi Держпрацi може дозволити з дослiдницькою метою введення в обiг i виготовлення одиничного обладнання i складальних одиниць, що працюють пiд тиском, з видачею дозволу на вiдхилення вiд процедури оцiнки вiдповiдностi.

     52. Дiя положень про проведення оцiнки вiдповiдностi обладнання поширюється також на окремi елементи такого обладнання.

     53. Технiчна документацiя, що подається для проведення процедури оцiнки вiдповiдностi призначеному органовi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, якi застосовуються в технiчних регламентах" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31), повинна мiстити вiдомостi про застосованi матерiали, атестацiю технологiї виконання нерознiмних з'єднань (за наявностi) та персоналу згiдно з вимогами вiдповiдних нормативно-правових актiв з охорони працi. При цьому призначений орган:

     проводить експертизу технiчної документацiї та погоджує застосування матерiалiв iноземного виробництва i матерiалiв, виготовлених за новiтнiми технологiями, якщо на них не поширюється дiя чинних стандартiв та вони не входять до перелiку дозволених матерiалiв, згiдно з вимогами нормативно-правових актiв з охорони працi;

     перевiряє достовiрнiсть вiдомостей, що мiстяться в документах i сертифiкатах, поданих виробником вiдповiдного матерiалу;

     з'ясовує, чи проведена атестацiя технологiї виконання нерознiмних з'єднань та персоналу, який виконує операцiї з нерознiмних з'єднань i неруйнiвного контролю, згiдно з вимогами нормативно-правових актiв з охорони працi.

     54. Оцiнка вiдповiдностi за модулем Bb (перевiрка типу конструкцiї) проводиться призначеним органом на всiх стадiях проектування, виготовлення та застосування обладнання з метою оцiнки вiдповiдностi його конструкцiї вимогам цього Технiчного регламенту. При цьому призначений орган:

     проводить експертизу технiчної документацiї щодо конструкцiї обладнання;

     погоджує застосування матерiалiв iноземного виробництва та матерiалiв, виготовлених за новiтнiми технологiями, якщо на них не поширюється дiя чинних стандартiв та вони не входять до перелiку дозволених матерiалiв, згiдно з вимогами вiдповiдних нормативно-правових актiв з охорони працi;

     з'ясовує, чи проведена атестацiя технологiї виконання нерознiмних з'єднань та персоналу, який виконує операцiї з нерознiмних з'єднань i неруйнiвного контролю, згiдно з вимогами нормативно-правових актiв з охорони працi;

     проводить перевiрку елементiв обладнання на вiдповiднiсть вимогам стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi обладнання вимогам цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв).

(абзац п'ятий пункту 54 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)

     У разi коли пiд час проектування елементiв обладнання виробник застосував стандарти, включенi до перелiку нацiональних стандартiв, призначений орган проводить перевiрки, необхiднi для пiдтвердження належного застосування таких стандартiв.

     Якщо зазначенi стандарти не були застосованi, призначений орган перевiряє вiдповiднiсть елементiв обладнання вимогам цього Технiчного регламенту.

     У разi коли конструкцiя обладнання вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, призначений орган видає заявниковi сертифiкат перевiрки типу конструкцiї, до якого додається перелiк технiчної документацiї. Копiя сертифiката зберiгається призначеним органом.

     Виробник або його уповноважений представник зберiгає протягом 10 рокiв копiї сертифiкатiв перевiрки типу конструкцiї i додаткiв до них разом з технiчною документацiєю. У разi коли виробник або його уповноважений представник не є резидентами України, зобов'язання щодо зберiгання технiчної документацiї та копiй сертифiкатiв перевiрки типу конструкцiї покладається на постачальника.

     55. У разi проведення процедури оцiнки вiдповiдностi за модулем C (вiдповiднiсть типовi на основi внутрiшнього контролю виробництва та за результатами проведених випробувань продукцiї пiд наглядом через довiльнi iнтервали часу) виробник або його уповноважений представник, або постачальник гарантує i декларує, що обладнання вiдповiдає типу, зазначеному у сертифiкатi перевiрки типу, та вимогам цього Технiчного регламенту.

     Виробник або його уповноважений представник, або постачальник складає декларацiю про вiдповiднiсть i наносить на кожний вирiб нацiональний знак вiдповiдностi. Пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу на кожний вирiб наноситься також iдентифiкацiйний номер такого органу.

     Призначений орган проводить перевiрку обладнання пiд своїм наглядом через довiльнi iнтервали часу, для чого вiдбирає на мiсцi виробництва зразки кiнцевої продукцiї, проводить дослiдження та їх випробування згiдно з вiдповiдними стандартами з перелiку нацiональних стандартiв або рiвноцiннi випробування для встановлення вiдповiдностi зразкiв вимогам цього Технiчного регламенту.

     У разi коли один чи бiльше перевiрених зразкiв не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, призначений орган вживає в межах своєї компетенцiї заходiв для приведення обладнання у вiдповiднiсть з такими вимогами.

     56. Документацiя системи управлiння якiстю, що подається для проведення процедури оцiнки вiдповiдностi згiдно з модулем D (забезпечення якостi виробництва), модулем E (забезпечення якостi продукцiї), модулем F (перевiрка продукцiї) та модулем H (цiлковите забезпечення якостi), повинна мiстити iнформацiю про результати аналiзу звiтiв про iнспекцiйнi перевiрки, результати випробувань, данi про повiрку засобiв вимiрювальної технiки, атестацiю персоналу i наявнiсть допускiв у працiвникiв, що працюють у сферi виготовлення обладнання, зокрема тих, що виконують операцiї з нерознiмних з'єднань i неруйнiвного контролю, згiдно з вимогами нормативно-правових актiв з охорони працi.

     57. У разi проведення оцiнки вiдповiдностi за модулем Dd (забезпечення якостi виробництва) виробник або його уповноважений представник, або постачальник гарантує i декларує, що елементи обладнання вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту. У такому разi виробник або його уповноважений представник подає технiчну документацiю, що мiстить iнформацiю про результати аналiзу звiтiв про iнспекцiйнi перевiрки, результати випробувань, данi про повiрку засобiв вимiрювальної технiки, атестацiю персоналу i наявнiсть допускiв у працiвникiв, що працюють у сферi виготовлення обладнання, зокрема тих, що виконують операцiї з нерознiмних з'єднань i неруйнiвного контролю згiдно з вимогами нормативно-правових актiв з охорони працi.

     Призначений орган регулярно проводить перевiрку пiдтримки виробником у належному станi системи управлiння якiстю та подає виробниковi звiти за її результатами. Зазначенi перевiрки плануються виходячи з необхiдностi проведення один раз на три роки оцiнювання системи управлiння якiстю в повному обсязi.

     Виробник зберiгає протягом 10 рокiв пiсля виготовлення останнього зразка обладнання iз застосуванням сертифiкованої системи управлiння якiстю та подає в установленому законодавством порядку документацiю системи управлiння якiстю.

     58. У разi застосування процедури оцiнки вiдповiдностi за модулем Ee (забезпечення якостi продукцiї) виробник або його уповноважений представник, або постачальник гарантує i декларує, що продукцiя вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту i наносить на кожний вирiб нацiональний знак вiдповiдностi.

     Виробник повинен застосовувати сертифiковану призначеним органом систему управлiння якiстю, згiдно з якою додатково до вимог модуля Е кожний елемент обладнання дослiджується i випробовується вiдповiдно до вимог стандартiв з числа включених до перелiку нацiональних стандартiв або пiдлягає рiвноцiнним випробуванням (зокрема, у разi приймання готової продукцiї) для перевiрки вiдповiдностi обладнання вимогам цього Технiчного регламенту.

     59. Процедура оцiнки вiдповiдностi за модулем Hh (цiлковите забезпечення якостi разом з перевiркою конструкцiї i спецiальним наглядом пiд час приймання) додатково до вимог модуля H включає перевiрку конструкцiї обладнання.

     Призначений орган за результатами перевiрки конструкцiї, технологiї виготовлення i настанови з експлуатацiї обладнання видає виробниковi сертифiкат перевiрки типу конструкцiї, якщо вона вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту. Сертифiкат перевiрки типу конструкцiї повинен мiстити результати перевiрок, умови його чинностi, данi, необхiднi для iдентифiкацiї сертифiкованої конструкцiї, та у разi необхiдностi опис способу функцiонування обладнання або його складової частини.

Маркування

     60. Маркування нацiональним знаком вiдповiдностi обладнання, вiдповiднiсть якого вимогам цього Технiчного регламенту пiдтверджена в установленому порядку, здiйснюється згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188) шляхом нанесення знака на незнiмну частину обладнання та/або на маркувальну табличку.

     Мiсце та спосiб нанесення нацiонального знака вiдповiдностi визначається виробником продукцiї. Спосiб нанесення повинен забезпечити його чiткiсть та розбiрливiсть протягом усього перiоду експлуатацiї обладнання. Дозволяється наносити нацiональний знак вiдповiдностi також на тару, упакування, експлуатацiйну та товарно-супровiдну документацiю тощо.

     61. Нацiональний знак вiдповiдностi не наноситься на кожний вирiб, з яких складається агрегат, а також на окремi одиницi обладнання, якi в момент їх приєднання до агрегату вже мали нанесений нацiональний знак вiдповiдностi.

     62. Якщо на обладнання поширюється дiя iнших технiчних регламентiв, якi також передбачають нанесення нацiонального знака вiдповiдностi, наявнiсть знака свiдчить про вiдповiднiсть також вимогам зазначених технiчних регламентiв.

     У разi коли один або кiлька таких технiчних регламентiв протягом певного перехiдного перiоду передбачають можливiсть вибору виробником процедури оцiнки вiдповiдностi, нанесення нацiонального знака вiдповiдностi пiдтверджує вiдповiднiсть виробу вимогам лише тих технiчних регламентiв, що були застосованi у конкретному випадку.

     У такому разi в технiчнiй документацiї та iнструкцiї з монтажу та експлуатацiї, якi згiдно iз зазначеними технiчними регламентами додаються до виробiв, повиннi бути наведенi посилання на такi регламенти.

     63. Забороняється наносити на обладнання позначення, якi можуть бути помилково прийнятi за нацiональний знак вiдповiдностi. Iнше маркування може наноситися на обладнання тiльки за умови, що воно не впливає на видимiсть i розбiрливiсть нанесеного нацiонального знака вiдповiдностi.

     64. Поряд з нанесеним нацiональним знаком вiдповiдностi на маркувальнiй табличцi наводиться така iнформацiя:

     1) для всiх видiв обладнання:

     найменування i адреса виробника або iншi данi, необхiднi для його iдентифiкацiї, та у разi необхiдностi вiдомостi про його повноважного представника;

     рiк виготовлення;

     данi, якi забезпечують iдентифiкацiю типу обладнання (тип, номер серiї або партiї, iндивiдуальний номер обладнання);

     данi щодо найважливiших допустимих верхнiх i нижнiх граничних значень (експлуатацiйний тиск, допустима температура тощо);

     2) залежно вiд виду обладнання наводяться iншi показники, необхiднi для забезпечення безпеки монтажу, експлуатацiї, використання, нагляду i проведення регулярних перевiрок:

     мiсткiсть, лiтрiв;

     розрахунковий тиск, бар;

     тиск, за якого проводилося випробування (iз зазначенням дати проведення), бар;

     тиск, згiдно з яким вiдрегульованi запобiжнi пристрої, бар;

     номiнальний дiаметр (для трубопроводiв);

     потужнiсть, кiловат;

     напруга мережi, вольт;

     передбачений спосiб використання;

     коефiцiєнт заповнення, кiлограмiв на лiтр;

     максимальна маса заповнювача, кiлограмiв;

     маса порожнього виробу, кiлограмiв;

     група продукту (робоче середовище);

     3) у разi необхiдностi робиться попереджувальний напис iз застереженням щодо неналежного поводження з обладнанням.

     У разi коли обладнання має невеликi розмiри та є частиною оснащення виробу, показники можуть бути наведенi на етикетцi, що закрiплюється на виробi.

     Данi стосовно маси обладнання з максимальною масою заповнювача i попереджувальнi написи можуть бути наведенi на етикетцi або в iншiй зручнiй формi так, щоб вони залишались чiткими i розбiрливими протягом усього перiоду експлуатацiї.

     Дозволяється не наносити нацiональний знак вiдповiдностi, позначення i попереджувальнi написи, про якi йдеться в цьому роздiлi, на окремi частини, що входять до складу обладнання або його вузла, за наявностi вiдмiток про їх вiдповiднiсть у технiчнiй документацiї.

     65. У разi коли призначеним органом або iншими наглядовими органами встановлено, що нацiональний знак вiдповiдностi застосовується з порушенням вимог законодавства, виробник або уповноважений ним представник - резидент України чи постачальник повинен вжити заходiв для припинення порушення, довести обладнання до стану вiдповiдностi вимогам, зазначеним у цьому Технiчному регламентi, та пiдтвердити таку вiдповiднiсть у встановленому порядку.

     Якщо правомiрнiсть нанесення нацiонального знака вiдповiдностi не доведена, Держпрацi вживає заходiв для того, щоб обмежити або заборонити введення в обiг такого обладнання та забезпечити його вилучення з обiгу.

     66. Обладнання, яке виробляється за кордоном i вводиться в обiг на територiї України, повинно вiдповiдати вимогам цього Технiчного регламенту.

Введення в обiг обладнання, що працює пiд тиском

     67. Введення в обiг обладнання дозволяється у разi, коли воно розроблене, виготовлене та випробуване згiдно з цим Технiчним регламентом i вiдповiдає вимогам щодо забезпечення безпеки людей, майна i навколишнього природного середовища протягом усього перiоду експлуатацiї.

     Державний нагляд за безпекою обладнання здiйснюється пiд час його введення в експлуатацiю та в процесi експлуатацiї Держпрацi.

     68. Виключнi повноваження щодо заборони, обмеження або перешкоджання введенню в обiг та експлуатацiю обладнання, на яке нанесений нацiональний знак вiдповiдностi, має Держпрацi за умови виявлення порушень пiд час оцiнки вiдповiдностi обладнання або з iншої обґрунтованої причини.

     69. Пiд час введення обладнання в обiг виробник або його уповноважений представник - резидент України, або постачальник повинен вжити заходiв для:

     проведення процедури оцiнки вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом;

     декларування вiдповiдностi обладнання та його маркування нацiональним знаком вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом за наявностi позитивних результатiв оцiнки вiдповiдностi.

     70. Обладнання, що не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, дозволяється демонструвати на торговельних ярмарках, виставках, презентацiях тощо за наявностi на ньому позначки, яка пiдтверджує, що таке обладнання не призначене для введення в обiг до приведення у вiдповiднiсть з вимогами цього Технiчного регламенту та проведення процедури вiдповiдностi. Пiд час монтажу, демонтажу i демонстрування обладнання повиннi бути вжитi заходи для забезпечення безпеки.

     71. У разi коли виявлено, що обладнання, на яке нанесений нацiональний знак вiдповiдностi, пiд час експлуатацiї за призначенням може становити небезпеку для людей, майна i навколишнього природного середовища, призначений орган негайно iнформує про це Держпрацi iз зазначенням причини такої небезпеки, зокрема:

     невiдповiднiсть обладнання вимогам, визначеним у цьому Технiчному регламентi;

     неквалiфiковане застосування нацiональних стандартiв;

     наявнiсть недолiкiв у стандартах з числа включених до перелiку нацiональних стандартiв;

     застосування виробником матерiалiв, не дозволених для виготовлення обладнання згiдно з вимогами вiдповiдних нормативно-правових актiв з охорони працi.

     72. Держпрацi вживає всiх необхiдних заходiв для усунення виробником або його уповноваженим представником - резидентом України, або постачальником порушень вимог цього Технiчного регламенту, доведення обладнання до стану вiдповiдностi зазначеним вимогам та пiдтвердження такої вiдповiдностi у встановленому порядку.

     Якщо порушення зумовленi недолiками стандартiв, Держпрацi негайно залучає центральний орган виконавчої влади у сферi стандартизацiї до усунення зазначених недолiкiв.

     73. Рiшення, що обмежує введення в обiг чи потребує вилучення з обiгу обладнання або захисної системи, повинне бути детально обґрунтоване.

     Таке рiшення доводиться в установленi строки до вiдома виробника або його уповноваженого представника - резидента України, або постачальника.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

КРИТЕРIЇ
вiднесення до вiдповiдної категорiї посудин для газоподiбного робочого середовища першої групи та рiдкого робочого середовища першої групи, тиск пари якого перевищує нормальний атмосферний тиск бiльше нiж на 0,5 бара

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

КРИТЕРIЇ
вiднесення до вiдповiдної категорiї посудин для газоподiбного робочого середовища другої групи та рiдкого робочого середовища другої групи, тиск пари якого перевищує нормальний атмосферний тиск бiльше нiж на 0,5 бара

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

КРИТЕРIЇ
вiднесення до вiдповiдної категорiї посудин для рiдкого робочого середовища першої групи, тиск пари якого перевищує нормальний атмосферний тиск не бiльше нiж на 0,5 бара

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

КРИТЕРIЇ
вiднесення до вiдповiдної категорiї посудин для рiдкого робочого середовища другої групи, тиск пари якого перевищує нормальний атмосферний тиск не бiльше нiж на 0,5 бара

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

КРИТЕРIЇ
вiднесення до вiдповiдної категорiї обладнання для одержання пари або гарячої води

 

Додаток 6
до Технiчного регламенту

КРИТЕРIЇ
вiднесення до вiдповiдної категорiї трубопроводiв для газоподiбного робочого середовища першої групи та рiдкого робочого середовища першої групи, тиск пари якого перевищує нормальний атмосферний тиск бiльше нiж на 0,5 бара

 

Додаток 7
до Технiчного регламенту

КРИТЕРIЇ
вiднесення до вiдповiдної категорiї трубопроводiв для газоподiбного робочого середовища другої групи та рiдкого робочого середовища другої групи, тиск пари якого перевищує нормальний атмосферний тиск бiльше нiж на 0,5 бара

 

Додаток 8
до Технiчного регламенту

КРИТЕРIЇ
вiднесення до вiдповiдної категорiї трубопроводiв для рiдкого робочого середовища першої групи, тиск пари якого перевищує нормальний атмосферний тиск не бiльше нiж на 0,5 бара

 

Додаток 9
до Технiчного регламенту

КРИТЕРIЇ
вiднесення до вiдповiдної категорiї трубопроводiв для рiдкого робочого середовища другої групи, тиск пари якого перевищує нормальний атмосферний тиск не бiльше нiж на 0,5 бара

 

Додаток 10
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть

 
(повне найменування виробника або його уповноваженого представника
 
чи постачальника, мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ)
 
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)
пiдтверджує, що обладнання (вузол), що працює пiд тиском  
 
(найменування обладнання (вузла) iз зазначенням типу, марки, моделi)
  ,
яке виготовляється згiдно з  
  ,
(найменування технiчної документацiї)
вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту безпеки обладнання, що працює пiд тиском, згiдно з
 
(найменування документа)
  .
Процедура оцiнки вiдповiдностi обладнання (вузла), що працює пiд тиском, за заявкою виробника або уповноваженого представника, або постачальника проведена призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi.
Сертифiкат  
(номер i дата реєстрацiї кожного сертифiката
 
iз зазначенням строку дiї)
виданi   .
(найменування та мiсцезнаходження призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Декларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть виробника (уповноваженого представника, постачальника).
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
 
М. П. (дата)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 сiчня 2011 р. N 35

ПЛАН
заходiв iз застосування Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском

Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання, роки
Пiдготовчий етап
1. Утворення консультацiйно-методичного центру з питань застосування Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском (далi - Технiчний регламент) Державна служба з питань працi Державне агентство з управлiння корпоративними правами та майном
Державна служба технiчного регулювання
2011
2. Популяризацiя впровадження Технiчного регламенту за допомогою засобiв масової iнформацiї, а також шляхом проведення семiнарiв, конференцiй - " - 2011 - 2012
3. Приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з положеннями Технiчного регламенту - " - 2011 - 2013
4. Формування, опублiкування та актуалiзацiя перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi обладнання вимогам Технiчного регламенту Державна служба технiчного регулювання
Державне агентство з управлiння корпоративними правами та майном Державна служба з питань працi
постiйно
5. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi обладнання, що працює пiд тиском, вимогам Технiчного регламенту Державна служба технiчного регулювання
Державна служба з питань працi
2011 - 2013
6. Пiдготовка вiтчизняних пiдприємств-виробникiв до виробництва обладнання згiдно з вимогами Технiчного регламенту Державне агентство
з управлiння корпоративними правами та майном
2011 - 2013
Добровiльне застосування Технiчного регламенту
7. Забезпечення добровiльного застосування пiдприємствами-виробниками вимог Технiчного регламенту пiд час проведення процедури оцiнки вiдповiдностi обладнання, що працює пiд тиском Державне агентство з управлiння корпоративними правами та майном
Державна служба з питань працi
Державна служба технiчного регулювання
2011 - 2012
8. Розроблення нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi обладнання вимогам Технiчного регламенту, i внесення у разi потреби змiн до них Державне агентство з управлiння корпоративними правами та майном
Державна служба з питань працi
постiйно
Обов'язкове застосування Технiчного регламенту
9. Внесення (у разi потреби) змiн до Технiчного регламенту за результатами його добровiльного застосування Державна служба з питань працi
Державне агентство з управлiння корпоративними правами та майном
Державна служба технiчного регулювання
2013
10. Забезпечення застосування пiдприємствами Технiчного регламенту - " - - " -
 
(план iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632, вiд 11.02.2016р. N 76)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.