Документ скасований: Постанова КМУ № 438 від 21.06.2017

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 22 квiтня 2009 р. N 465


Про затвердження Технiчного регламенту лiфтiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 квiтня 2013 року N 235,
вiд 28 серпня 2013 року N 632,
вiд 11 лютого 2016 року N 76

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент лiфтiв, що додається.

     2. Державнiй службi з питань працi забезпечити впровадження Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2016р. N 76)

     3. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 квiтня 2009 р. N 465

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
лiфтiв

Загальнi положення

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги до лiфтiв i запобiжних комплектувальних виробiв, якi є обов'язковими для виконання юридичними або фiзичними особами, що проектують, виробляють, здiйснюють монтаж та забезпечують експлуатацiю лiфтiв у будiвлях та спорудах, а також особами, що постачають лiфти i запобiжнi комплектувальнi вироби на ринок.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту:

     1) поширюється на лiфти, якi обслуговують будiвлi, мають кабiни, що рухаються уздовж жорстких напрямних з кутом нахилу не бiльш як 15° вiд вертикалi i призначаються для перевезення людей; людей i вантажiв; тiльки вантажiв;

     2) не поширюється на:

     канатнi дороги i фунiкулери, що призначаються для перевезення людей;

     лiфти, спецiально спроектованi i спорудженi для використання у вiйськових формуваннях;

     канатнi пiдйомнi пристрої для копалень;

     театральнi пiдйомники;

     пiдйомники, якими оснащуються транспортнi засоби;

     лiфти, що з'єднанi з машинами i призначаються виключно для доступу працiвникiв до робочого мiсця;

     агрегати iз зубчастою передачею;

     будiвельнi пiдйомники, що призначаються для перевезення людей чи людей i вантажiв.

     3. Термiни, що вживаються в цьому Технiчному регламентi, мають таке значення:

     виробник запобiжних комплектувальних виробiв - юридична або фiзична особа, яка бере на себе вiдповiдальнiсть за проектування, виготовлення запобiжних комплектувальних виробiв, нанесення на них нацiонального знака вiдповiдностi i складення декларацiї про вiдповiднiсть згiдно з додатком 1;

     виробник лiфта - юридична або фiзична особа, яка бере на себе вiдповiдальнiсть за проектування, виготовлення i постачання на ринок лiфта, нанесення на нього нацiонального знака вiдповiдностi i складення декларацiї про вiдповiднiсть;

     запобiжний комплектувальний вирiб - складова частина лiфта, що забезпечує його безпечну експлуатацiю. Перелiк запобiжних комплектувальних виробiв наведено в додатку 2;

     монтажник лiфта - юридична або фiзична особа, яка здiйснює монтаж i постачання на ринок лiфта, нанесення на нього нацiонального знака вiдповiдностi i складення декларацiї про вiдповiднiсть;

     постачальник - юридична або фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що вводить в обiг лiфт або комплектувальнi вироби у разi, коли виробник не є резидентом України та вiдсутнiй його уповноважений представник;

     постачання лiфта на ринок - процедура, пiд час якої монтажник уперше передає лiфт користувачевi;

     придатнiсть до експлуатацiї - вiдповiднiсть лiфта усiм вимогам з його безпечного функцiонування;

     призначений орган - орган з оцiнки вiдповiдностi, вимоги до якого визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 6, ст. 223);

     типовий зразок лiфта - модель лiфта, в технiчнiй документацiї на яку зазначається спосiб виконання основних вимог його безпечної експлуатацiї i в якiй використовуються аналогiчнi запобiжнi комплектувальнi вироби.

     У комплектi технiчної документацiї на лiфт обов'язково зазначаються всi допустимi вiдхилення вiд типового зразка лiфта.

     4. У разi коли пов'язанi з експлуатацiєю лiфтiв види небезпеки, зазначенi в пунктах 20 - 43 цього Технiчного регламенту, повнiстю чи частково мiстяться в iнших технiчних регламентах, необхiдно керуватися такими технiчними регламентами.

     5. Державний нагляд за безпекою лiфта здiйснюється Держпрацi пiд час введення його в експлуатацiю та в процесi експлуатацiї.

(пункт 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2016р. N 76)

     6. Технiчна експертиза робочого проекту або робочої документацiї лiфтiв, їх компонентiв i вузлiв, реєстрацiя, огляд, випробування та експертне обстеження (технiчне дiагностування), введення їх в експлуатацiю проводяться вiдповiдно до Закону України "Про охорону працi", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2003 р. N 1631 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв Державним комiтетом з нагляду за охороною працi та його територiальними органами" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 42, ст. 2222) i вiд 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технiчного дiагностування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 21, ст. 1434).

     7. Лiфти i запобiжнi комплектувальнi вироби з нанесеним на них нацiональним знаком вiдповiдностi та складеною декларацiєю про вiдповiднiсть вважаються такими, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

Процедура оцiнки вiдповiдностi

     8. Оцiнку вiдповiдностi лiфтiв i запобiжних комплектувальних виробiв вимогам цього Технiчного регламенту проводить виробник та/або його уповноважена особа, монтажник, постачальник шляхом застосування модулiв згiдно з Технiчним регламентом модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, якi застосовуються в технiчних регламентах, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

     9. Для проведення оцiнки вiдповiдностi лiфта виробник та/або його уповноважена особа, монтажник, постачальник застосовує за власним вибором:

     1) модуль B (перевiрка типу) у комбiнацiї з модулем F (перевiрка продукцiї) або модулем E (забезпечення якостi продукцiї), або модулем D (забезпечення якостi виробництва) у разi, коли з використанням модуля B перевiрено конструкцiю лiфта;

     2) модуль B (перевiрка типу) у комбiнацiї з модулем F (перевiрка продукцiї) або модулем E (забезпечення якостi продукцiї), або модулем D (забезпечення якостi виробництва) у разi, коли з використанням модуля B перевiрено конструкцiю типового зразка лiфта;

     3) модуль H (цiлковите забезпечення якостi) у комбiнацiї з модулем F (перевiрка продукцiї) або модулем E (забезпечення якостi продукцiї), або модулем D (забезпечення якостi виробництва) у разi, коли з використанням модуля H перевiрено забезпечення якостi конструкцiї лiфта;

     4) модуль G (перевiрка одиниць продукцiї);

     5) модуль H (цiлковите забезпечення якостi) з обстеженням конструкцiї у разi, коли така конструкцiя не повною мiрою вiдповiдає нацiональним стандартам, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi лiфтiв вимогам цього Технiчного регламенту.

(пiдпункт 5 пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)

     Пiд час проведення процедур згiдно з пiдпунктами 1 - 3 цього пункту вiдповiдальна за проектування лiфта особа повинна подати виробнику та/або його уповноваженiй особi, монтажниковi, постачальнику технiчну документацiю та iнформацiю, необхiдну для забезпечення повної безпеки роботи лiфта.

     10. За результатами оцiнки вiдповiдностi, проведеної згiдно з пунктом 9 цього Технiчного регламенту, виробник та/або його уповноважена особа, монтажник, постачальник повинен:

     нанести на поверхню лiфта нацiональний знак вiдповiдностi та скласти декларацiю про вiдповiднiсть;

     забезпечити зберiгання протягом 10 рокiв пiсля постачання лiфта на ринок копiї декларацiї про вiдповiднiсть;

     пред'являти на вимогу призначеного органу копiї декларацiй про вiдповiднiсть та протоколiв випробувань.

     11. Для проведення оцiнки вiдповiдностi запобiжних комплектувальних виробiв виробник та/або його уповноважена особа, монтажник, постачальник застосовує за своїм вибором модуль B (перевiрка типу) у комбiнацiї з модулем C (вiдповiднiсть типу) чи модулем E (забезпечення якостi продукцiї) або модуль H (цiлковите забезпечення якостi).

     За результатами оцiнки вiдповiдностi запобiжних комплектувальних виробiв виробник та/або його уповноважена особа, монтажник, постачальник повинен:

     нанести нацiональний знак вiдповiдностi на кожний вирiб згiдно з вимогами цього Технiчного регламенту та скласти декларацiю про вiдповiднiсть;

     забезпечити зберiгання протягом 10 рокiв пiсля закiнчення випуску виробу копiї декларацiї про його вiдповiднiсть.

     12. У разi невиконання зобов'язань, покладених на виробника та/або його уповноважену особу, монтажника згiдно з пунктами 8 - 11 цього Технiчного регламенту, вони покладаються на постачальника.

Маркування

     13. На лiфти i запобiжнi комплектувальнi вироби, вiдповiднiсть яких пiдтверджено згiдно з пунктами 9 i 11 цього Технiчного регламенту, наноситься нацiональний знак вiдповiдностi.

     14. Опис та правила застосування нацiонального знака вiдповiдностi затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     15. Нацiональний знак вiдповiдностi чiтко наноситься на видному мiсцi поверхнi кабiни кожного лiфта i запобiжного комплектувального виробу або на етикетцi, прикрiпленiй до виробу.

     Iншi види маркування на лiфти i запобiжнi комплектувальнi вироби наносяться поряд з нацiональним знаком вiдповiдностi.

     16. У кожнiй кабiнi лiфта прикрiплюється табличка з чiтким зазначенням номiнальної вантажопiдйомностi у кiлограмах та максимально дозволеної кiлькостi пасажирiв.

     17. У разi коли лiфт оснащений пристроєм для вивiльнення осiб без сторонньої допомоги, в його кабiнi прикрiплюється табличка з належним чином оформленою iнструкцiєю.

     18. З метою забезпечення належного застосування нацiонального знака вiдповiдностi призначений орган повинен:

     зобов'язати виробника та/або його уповноважену особу, монтажника, постачальника у разi виявлення факту неналежного нанесення знака вiдповiдностi привести вирiб у вiдповiднiсть з установленими цим Технiчним регламентом вимогами;

     вжити невiдкладних заходiв з метою обмеження чи встановлення заборони щодо постачання на ринок запобiжного комплектувального виробу або його вилучення з ринку i встановлення заборони щодо експлуатацiї лiфта у разi повторного виявлення факту неналежного нанесення знака вiдповiдностi, а також поiнформувати про такий факт Держпрацi.

(абзац третiй пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2016р. N 76)

Основнi вимоги до лiфтiв та запобiжних комплектувальних виробiв

     19. У процесi проектування та виготовлення кабiни лiфта передбачається його мiсткiсть та мiцнiсть, що вiдповiдають максимальнiй кiлькостi пасажирiв i номiнальнiй вантажопiдйомностi.

     20. Кабiна пасажирського лiфта повинна бути спроектована i виготовлена таким чином, щоб не спричиняти перешкод чи труднощiв для пасажирiв з обмеженими фiзичними можливостями на входi в лiфт та пiд час користування ним. Кабiна обов'язково обладнується пристроями регулювання, необхiдними для забезпечення зручностi пасажирiв.

     Функцiї засобiв управлiння в таких лiфтах чiтко визначаються на табличцi, яка прикрiплюється в кабiнi.

     21. Засоби, що використовуються для утримання кабiни, крiплення та будь-якi контактнi частини проектуються з урахуванням умов експлуатацiї та виготовлення, якостi використаних матерiалiв, необхiдного рiвня загальної безпеки та зведення до мiнiмуму ризику падiння кабiни.

     У разi використання тягових канатiв чи ланцюгiв необхiдно передбачити не менш як два незалежних канати чи ланцюги кожний з власною системою крiплення за винятком лiфтiв, призначених для перевезення вантажiв. Такi канати чи ланцюги не повиннi мати з'єднань чи стикiв, крiм випадкiв, коли це необхiдно для закрiплення чи утворення петлi.

     22. Проектування, виготовлення та монтаж лiфтiв необхiдно здiйснювати з урахуванням запобiгання нормальному пуску в разi перевищення номiнальної вантажопiдйомностi.

     23. Усi лiфти (крiм лiфтiв з привiдною системою, що запобiгає перевищенню швидкостi) повиннi бути оснащенi обмежувачем швидкостi.

     Швидкiснi лiфти забезпечуються пристроєм регулювання та обмеження швидкостi.

     24. Конструкцiєю лiфтiв, якi приводяться в рух фрикцiйними шкiвами, необхiдно передбачати стiйкiсть тягового каната на шкiвi за рахунок тертя.

     25. Призначенi для перевезення людей; людей i вантажiв лiфти повиннi оснащуватися окремими механiчними та електричними пристроями, що забезпечують пересування кабiни. Зазначена вимога не поширюється на лiфти, в яких замiсть противаг використовується друга кабiна.

     26. Можливiсть доступу до обладнання лiфта i пов'язаних з ним пристроїв, а також до простору, в якому пересувається кабiна, передбачається тiльки для технiчного персоналу пiд час обслуговування лiфта та аварiйних ситуацiй. Необхiдно, щоб користування лiфтом унеможливлювалося пiсля того, як персонал отримає доступ до зазначеного простору.

     27. Групи лiфтiв можуть оснащуватися спiльними чи з'єднаними мiж собою схемами виклику лiфта.

     28. Пiд час монтажу електричного обладнання лiфтiв необхiдно передбачити:

     неможливiсть застосування його схем замiсть iнших схем, безпосередньо не пов'язаних з лiфтом, а також виникнення небезпечної ситуацiї внаслiдок несправностi електрообладнання;

     можливiсть пiдключення та вiдключення електропостачання пiд навантаженням;

     залежнiсть руху кабiни лiфта вiд електричних запобiжних пристроїв та окремої запобiжної електричної схеми.

     29. З метою уникнення ризику травмування людини у разi, коли кабiна перебуває в крайньому нижньому або крайньому верхньому положеннi, необхiдно передбачити наявнiсть достатнього вiльного простору мiж дном шахти i частинами кабiни, що виступають, а також мiж стелею шахти та дахом кабiни лiфта.

     У разi коли таку вимогу виконати неможливо, допускаються iншi способи запобiгання зазначеному ризику.

     30. Дверi шахти, встановленi на посадкових майданчиках, повиннi мати механiчний замок з урахуванням передбачених умов експлуатацiї.

     Блокувальний пристрiй безпеки у режимi нормальної експлуатацiї повинен запобiгати:

     руху кабiни (заданого чи випадкового) у разi незачинених i незаблокованих дверей шахти;

     вiдчинення дверей шахти до зупинення кабiни у зонi посадкового майданчика.

     У разi коли лiфт обладнаний пристроєм регулювання точностi зупинки кабiни за швидкiстю вирiвнювання, дозволяється пересування кабiни з вiдкритими дверима бiля посадкового майданчика.

     31. Кабiна лiфта повинна мати стiни i дверi на всю її висоту, суцiльну пiдлогу та стелю, крiм вентиляцiйних отворiв. Дверi лiфта повиннi бути сконструйованi та змонтованi так, щоб кабiна не починала рухатися, доки не зачиняться дверi, i зупинялася у разi їх вiдчинення, крiм випадку пересування бiля посадкового майданчика.

     За наявностi ризику потрапляння людини у промiжок мiж кабiною та шахтою або за вiдсутностi шахти дверi кабiни повиннi лишатися зачиненими i заблокованими пiд час зупинення лiфта мiж поверхами.

     32. Лiфт обов'язково оснащується пристроями, якi запобiгають вiльному падiнню чи неконтрольованому пiдйому кабiни у разi припинення електроживлення чи вiдмови комплектувальних виробiв.

     Пристрiй, який запобiгає вiльному падiнню кабiни, повинен бути вiдокремлений вiд засобiв, що використовуються для пiдвiшування, та здатний зупиняти кабiну з номiнальним завантаженням на максимальнiй швидкостi. Будь-яке задане таким пристроєм зупинення незалежно вiд умов завантаження не повинне спричиняти шкiдливого для пасажирiв гальмування.

     33. Мiж дном шахти та пiдлогою кабiни встановлюються буфери. Вiльний простiр пiд кабiною визначається з урахуванням розмiру буферiв у максимально стиснутому станi.

     Зазначена вимога не поширюється на лiфти, в яких кабiна входить до вiльного простору завдяки конструкцiї привiдної системи.

     34. Лiфт повинен мати конструкцiю та будову, якими забезпечується неможливiсть приведення його в рух у разi, коли пристрiй, що запобiгає вiльному падiнню кабiни, перебуває у неробочому станi.

     35. Дверi шахти, дверi кабiни чи обоє дверей з електроприводом оснащуються пристроєм, що забезпечує пiд час їх зачинення уникнення небезпеки для пасажирiв.

     36. Дверi шахти, зокрема дверi iз скляними частинами, що використовуються для протипожежного захисту будинку, повиннi мати достатнiй рiвень вогнестiйкостi, що забезпечується цiлiснiстю та особливостями iзоляцiї (запобiгання поширенню вогню) та теплопередачi (теплового випромiнювання).

     37. Лiфт повинен мати конструкцiю та будову, що виключає ризик зiткнення противаг з кабiною чи їх падiння на кабiну.

     38. Кабiна лiфта оснащується засобами:

     що забезпечують вивiльнення людей;

     двостороннього зв'язку для забезпечення постiйного спiлкування пасажира з диспетчерською службою.

     39. У разi розiгрiвання механiзмiв лiфта до температури, що перевищує максимальну, установлену згiдно з технiчною документацiєю, лiфт повинен завершити задане перемiщення i не реагувати на новi команди.

     40. Кабiна лiфта забезпечується достатнiм рiвнем вентиляцiї для пасажирiв, у тому числi в разi зупинення на тривалий час.

     41. Кабiна оснащується системою освiтлення, що використовується пiд час користування лiфтом, а також у разi, коли дверi вiдчиненi на посадковому майданчику. Передбачаються також засоби аварiйного освiтлення.

     42. Конструкцiєю та будовою засобiв зв'язку, зазначених у пунктi 38 цього Технiчного регламенту, та аварiйного освiтлення передбачається їх функцiонування за вiдсутностi достатнього рiвня електроживлення. Тривалiсть такого функцiонування повинна бути достатньою для вивiльнення пасажирiв.

     43. Схеми керування лiфтом, якi можуть використовуватися у разi виникнення пожежi, розробляються i виготовляються з урахуванням того, щоб їх використання забезпечило запобiгання зупиненню лiфта в певних положеннях i прiоритетнiсть управлiння лiфтом рятувальною службою.

     44. На лiфти поширюються основнi вимоги безпеки життя та здоров'я людей Технiчного регламенту будiвельних виробiв, будiвель i споруд, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 р. N 1764 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 51, ст. 3415).

     45. До запобiжного комплектувального виробу додається викладена українською мовою iнструкцiя з експлуатацiї.

     46. До кожного лiфта додається документацiя українською мовою, яка повинна мiстити, зокрема:

     iнструкцiю з експлуатацiї, креслення та схеми, що стосуються експлуатацiї та технiчного обслуговування, здiйснення контролю, проведення ремонту, перiодичних перевiрок i операцiй з вивiльнення пасажирiв;

     журнал реєстрацiї ремонтiв та проведення перiодичних перевiрок.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть лiфта вимогам Технiчного регламенту

 
(повне найменування виробника та/або його уповноваженої особи,
 
постачальника; їх мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи)
пiдтверджує, що  
(повне найменування лiфта (запобiжного комплектувального виробу),
  ,
тип, марка, модель)
який виготовляється згiдно з  
(назва та позначення нормативних документiв, що
  ,
пiдтверджують вiдповiднiсть Технiчному регламенту)
вiдповiдає Технiчному регламенту.
Сертифiкат вiдповiдностi*  
(номер сертифiката, дата його реєстрацiї, строк дiї
  .
найменування та мiсцезнаходження призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Декларацiя складена пiд вiдповiдальнiсть виробника та/або його уповноваженої особи, постачальника.
_____________________________
(посада особи, що склала декларацiю)
____________
(пiдпис)
_____________________
(iнiцiали та прiзвище)
М. П. ____________ 20__ р.

____________
* За умови використання виробником модуля, в якому процедура оцiнки вiдповiдностi лiфта (запобiжного комплектувального виробу) здiйснюється призначеним органом

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 235)

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ПЕРЕЛIК
запобiжних комплектувальних виробiв

     1. Пристрої для блокування дверей шахти.

     2. Пристрої для запобiгання падiнню кабiни та неконтрольованому руху вгору.

     3. Пристрої, що обмежують швидкiсть.

     4. Буфери (амортизатори) енергонакопичувального типу нелiнiйнi або з гасiнням зворотного руху (пружиннi буфери, пружиннi накладки).

     5. Буфери (амортизатори) енергорозсiювального типу (гiдравлiчнi буфери, буфери тертя).

     6. Запобiжнi пристрої, якi монтуються до затискачiв гiдравлiчних силових систем, якщо вони служать для запобiгання падiнню.

     7. Електричнi пристрої у виглядi запобiжних вимикачiв.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.