Документ скасований: Постанова КМУ № 96 від 27.01.2016

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 сiчня 2007 р. N 59


Про затвердження Порядку здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 липня 2012 року N 664,
вiд 18 червня 2012 року N 708

     Вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про пiдтвердження вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв, що додається.

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2002 р. N 376 "Про затвердження Порядку надання органам iз сертифiкацiї повноважень на проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi у законодавчо регульованiй сферi" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 13, ст. 661).

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 сiчня 2007 р. N 59

ПОРЯДОК
здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв

(У текстi Порядку слово "Держспоживстандарт" у всiх вiдмiнках замiнено словом "Мiнекономрозвитку" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2012 року N 664)

     1. Цей Порядок визначає процедуру призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi, що перевiряють вiдповiднiсть продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв (далi - орган з оцiнки вiдповiдностi) та надання такому органовi вiдповiдних повноважень.

     Технiчними регламентами можуть встановлюватися особливостi здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi, що, зокрема, стосуються порядку здiйснення призначення, вимог (критерiїв, умов), яким повиннi вiдповiдати призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi, порядку проведення монiторингу (перевiрки) вiдповiдностi призначених органiв таким вимогам i прийняття рiшень у разi встановлення невiдповiдностi.

(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.06.2012р. N 708)

     2. Орган з оцiнки вiдповiдностi призначається за умови, що:

     1) орган є юридичною особою - резидентом України;

     2) вiн може пiдтвердити вiдповiдний рiвень компетентностi;

     3) кiлькiсть квалiфiкованого персоналу органу, в тому числi аудиторiв, якi атестованi в установленому порядку та працюють на постiйних умовах, достатня для проведення робiт з оцiнки вiдповiдностi;

     4) орган не використовує частково або повнiстю фiнансовi та матерiальнi ресурси розробникiв, виробникiв (постачальникiв) продукцiї;

     5) iнформацiйно-технiчне забезпечення органу дає можливiсть проводити роботи з оцiнки вiдповiдностi;

     51) вiн акредитований нацiональним органом України з акредитацiї, а в разi коли нацiональний орган України з акредитацiї не здiйснює акредитацiю вiдповiдних видiв дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, - нацiональним органом з акредитацiї iншої держави;

(пункт 2 доповнено пiдпунктом 51 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2012р. N 664)

     6) створено власнi акредитованi лабораторiї (центри) для проведення випробувань продукцiї, зазначеної в технiчному регламентi, та/або укладено вiдповiднi угоди з iншими лабораторiями (центрами);

     7) має власну систему управлiння якiстю;

     8) його досвiд з проведення робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї становить не менше нiж три роки;

     9) створено фонд нормативних документiв та нормативно-правових актiв з питань дiяльностi у сферi оцiнки вiдповiдностi, який постiйно поновлюється;

     10) створено страховий фонд (укладено страхову угоду) або наявнi кошти у розмiрi, достатньому для вiдшкодування в установленому законодавством порядку фiзичним чи юридичним особам збиткiв, завданих унаслiдок провадження ним дiяльностi як призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi;

     11) не має комерцiйної або iншої заiнтересованостi щодо продукцiї, процесу, послуги, якi оцiнює. Орган, його керiвник i персонал, уповноваженi проводити роботи з оцiнки вiдповiдностi, не повиннi iдентифiкуватися як розробник, виробник (постачальник), монтажник або користувач вiдповiдної продукцiї, процесу, послуги або як уповноважений представник однiєї з таких осiб;

     12) оплата працi персоналу органу, який проводить роботи з оцiнки вiдповiдностi, не залежить вiд їх кiлькостi та результатiв;

     13) орган вiдповiдає вимогам (критерiям, умовам) до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi, установленим вiдповiдним технiчним регламентом.

(пункт 2 доповнено пiдпунктом 13 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.06.2012р. N 708)

     Абзац пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.06.2012р. N 708)

     3. Орган з оцiнки вiдповiдностi, що має намiр отримати призначення, подає центральному органу виконавчої влади, на який покладено виконання функцiй технiчного регулювання у визначенiй сферi дiяльностi (далi - центральний орган виконавчої влади), заяву за формою, встановленою Мiнекономрозвитку.

     Перелiк документiв, якi орган з оцiнки вiдповiдностi додає до заяви, та їх форму затверджує Мiнекономрозвитку за погодженням з центральним органом виконавчої влади.

     4. Центральний орган виконавчої влади протягом 30 робочих днiв пiсля надходження заяви вiд органу з оцiнки вiдповiдностi:

     проводить аналiз поданих документiв i в разi потреби перевiрку такого органу на вiдповiднiсть вимогам, установленим пунктом 2 цього Порядку;

     має право у разi потреби вимагати вiд органу з оцiнки вiдповiдностi подання додаткової iнформацiї.

     У разi коли поданi документи вiдповiдають встановленим законодавством вимогам, центральний орган виконавчої влади готує пропозицiї щодо призначення органу з оцiнки вiдповiдностi i надсилає їх Мiнекономрозвитку.

     Якщо орган з оцiнки вiдповiдностi не вiдповiдає вимогам, встановленим пунктом 2 цього Порядку, центральний орган виконавчої влади надсилає йому повiдомлення з обґрунтуванням вiдмови у поданнi до Мiнекономрозвитку пропозицiй щодо його призначення.

     5. Мiнекономрозвитку протягом 30 робочих днiв пiсля надходження документiв вiд центрального органу виконавчої влади:

     перевiряє достовiрнiсть вiдомостей, зазначених у документах органу з оцiнки вiдповiдностi;

     проводить у разi потреби разом з центральним органом виконавчої влади перевiрку органу з оцiнки вiдповiдностi на вiдповiднiсть встановленим до нього вимогам;

     приймає рiшення та видає наказ про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi, копiї якого надсилає зазначеному органу та центральному органовi виконавчої влади;

     повертає центральному органу виконавчої влади поданi документи разом з вiдповiдним висновком у разi вiдмови у призначеннi органу з оцiнки вiдповiдностi.

     6. Центральний орган виконавчої влади та Мiнекономрозвитку для забезпечення об'єктивностi результатiв передбаченої пунктами 4 i 5 цього Порядку перевiрки залучають до її проведення незаiнтересованi пiдприємства, установи, органiзацiї та окремих фахiвцiв, робота яких оплачується органом з оцiнки вiдповiдностi на договiрних засадах.

     7. Рiшення про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi переглядається Мiнекономрозвитку вiдповiдно до цього Порядку у разi внесення змiн до технiчного регламенту, але не рiдше нiж один раз на п'ять рокiв.

     За результатами перегляду Мiнекономрозвитку видає наказ щодо продовження дiї рiшення про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi, тимчасове припинення дiї чи скасування такого рiшення.

     8. Дiю рiшення про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi може бути тимчасово припинено або таке рiшення може бути скасовано у разi:

     подання призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi заяви про тимчасове припинення дiї рiшення або його скасування;

     подання центральним органом виконавчої влади обґрунтованих пропозицiй щодо тимчасового припинення дiї рiшення або його скасування;

     виявлення недостовiрних вiдомостей у документах призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi;

     виявлення фактiв порушення законодавства з питань оцiнки вiдповiдностi, вчинених призначеним органом пiд час виконання своїх обов'язкiв;

     створення перешкод призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi пiд час проведення перевiрки його дiяльностi.

     Тимчасове припинення дiї рiшення або його скасування здiйснюється Мiнекономрозвитку, який iнформує про це у десятиденний строк орган з оцiнки вiдповiдностi та центральний орган виконавчої влади.

     Iнформацiя про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi, тимчасове припинення дiї або скасування такого рiшення опублiковується в офiцiйному виданнi Мiнекономрозвитку або розмiщується на його офiцiйному веб-сайтi.

     9. Орган з оцiнки вiдповiдностi, щодо якого центральним органом виконавчої влади або Мiнекономрозвитку прийнято рiшення про вiдмову у призначеннi, повторно подає заяву пiсля усунення всiх виявлених недолiкiв, але не ранiше нiж через рiк пiсля прийняття попереднього рiшення.

     10. Оскарження рiшення про вiдмову у призначеннi, тимчасове припинення дiї та скасування такого рiшення здiйснюється в судовому порядку.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.