КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 липня 2018 р. N 814


Про затвердження Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 сiчня 2019 року N 27,
вiд 3 квiтня 2019 року N 272,
вiд 20 березня 2019 року N 245,
вiд 12 лютого 2020 року N 102,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до частини першої статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, що додається.

     2. Мiнiстерству економiки забезпечити впровадження затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102, вiд 18.08.2021р. N 875)

     3. Установити, що надання на ринку або введення в експлуатацiю приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, якi вiдповiдають вимогам Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 р. N 856 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 73, ст. 2459), та введенi в обiг до дня набрання чинностi цiєю постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невiдповiдностi таких приладiв вимогам Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

     4. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 сiчня 2011 р. N 35 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки обладнання, що працює пiд тиском" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 5, ст. 246; 2017 р., N 8, ст. 236) i вiд 28 грудня 2016 р. N 1069 "Про затвердження перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 50, ст. 1550) змiни, що додаються.

     5. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     6. Ця постанова набирає чинностi через 15 мiсяцiв з дня її опублiкування.

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.2019р. N 272)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 липня 2018 р. N 814

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
приладiв, що працюють на газоподiбному паливi

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги до приладiв, що працюють на газоподiбному паливi (далi - прилади), та арматури до них.

     Цей Технiчний регламент розроблено на основi Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради вiд 9 березня 2016 р. про прилади, що спалюють газоподiбнi палива, та скасування Директиви 2009/142/ЄС.

     2. Для цiлей цього Технiчного регламенту прилад вважається таким, що "нормально експлуатується", з дотримання таких умов:

     прилад належно встановлений i регулярно обслуговується згiдно з iнструкцiями виробника;

     прилад експлуатується за умови нормативних змiн якостi та нормативного коливання тиску подачi газу, визначених законодавством;

     прилад експлуатується за призначенням або за iнших передбачуваних умов.

     3. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на прилади, спецiально спроектованi:

     для використання у промислових процесах, що здiйснюються у промислових примiщеннях;

     для використання на повiтряних суднах та залiзницях;

     для тимчасового використання у лабораторiях в дослiдницьких цiлях.

     Прилад вважається "спецiально спроектованим", коли конструкцiя призначена тiльки для розв'язання конкретних потреб для конкретного процесу або експлуатацiї.

     4. Якщо для вiдповiдних приладiв або арматури вимоги, встановленi цим Технiчним регламентом, бiльш детально визначенi iншими технiчними регламентами, дiя цього Технiчного регламенту не застосовується або його застосування припиняється до таких приладiв або арматури в частинi зазначених вимог.

     5. Встановлена у пунктi 32 додатка 1 суттєва вимога щодо рацiонального використання енергiї не застосовується до приладiв, на якi поширюється дiя технiчних регламентiв, прийнятих вiдповiдно до пунктiв 31 - 34 Технiчного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 804.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.2019р. N 245)

     6. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     арматура - пристрої безпеки, контролюючi або регулюючi пристрої та їх складальнi вузли, призначенi для вмонтування в прилад або складання приладу;

     введення в експлуатацiю - використання приладу за його призначенням кiнцевим споживачем (користувачем) в Українi в перший раз;

     введення в обiг - надання приладу або арматури на ринку України в перший раз;

     вiдкликання - будь-який захiд, спрямований на забезпечення повернення приладу, який вже був наданий кiнцевому споживачу (користувачу), або арматури, яка вже була надана виробнику приладу;

     виробник - будь-яка фiзична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє прилад або арматуру або доручає її розроблення чи виготовлення та реалiзує такий прилад або арматуру пiд своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг), або використовує прилад для власних цiлей;

(абзац шостий пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     вилучення з обiгу - будь-який захiд, спрямований на запобiгання наданню на ринку приладу або арматури, що перебуває в ланцюгу постачання продукцiї;

     газоподiбне паливо - будь-яке паливо, яке за температури 15°C i пiд тиском 1 бар перебуває в газоподiбному станi;

     гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;

(абзац дев'ятий пункту 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     горiння - процес, у якому газоподiбне паливо вступає в реакцiю з киснем, який супроводжується видiленням тепла та свiтла;

     група газiв - зазначений дiапазон чисел Воббе, в рамках якого перебувають визначенi типи газiв;

     енергетична ефективнiсть - спiввiдношення мiж вихiдною продуктивнiстю приладу та споживаною енергiєю;

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник iнформує, що прилад або арматура вiдповiдає вимогам, якi застосовуються до них та визначенi в технiчних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

     iмпортер - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обiг на ринку України прилад або арматуру походженням з iншої країни;

     категорiя приладу - класифiкацiя приладу за ознаками сiмейства газiв та/або груп газiв, для яких прилад був спроектований за умови безпечного спалювання за рiвня ефективностi, який зазначений на його маркуваннi;

     надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання приладу або арматури для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесi провадження господарської дiяльностi;

     орган з оцiнки вiдповiдностi - орган, що провадить дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, зокрема калiбрування, випробування, сертифiкацiю та iнспектування;

     оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що суттєвi вимоги цього Технiчного регламенту, якi стосуються приладу або арматури, були виконанi;

     прання - повний процес прання, включаючи сушiння та прасування;

     приготування їжi - процес готування або пiдiгрiвання їжi рiзними методами для споживання з використанням тепла;

     прилади - прилади спалювання газоподiбного палива, якi використовуються для приготування їжi, охолодження, кондицiонування, опалення примiщень, нагрiву води, освiтлення чи прання, а також пальники з примусовою тягою та нагрiвальне обладнання, що оснащене такими пальниками;

     промислове примiщення - примiщення, в якому здiйснюється промисловий процес, безпечнiсть якого регулюється нормативно-правовими актами з охорони працi;

     промисловий процес - видобуток, вирощування, очищення, переробка, виробництво, виготовлення або пiдготовка матерiалiв, рослин, тварин, продуктiв тваринного походження, харчових продуктiв або iнших продуктiв з метою їх комерцiйного використання;

     розповсюджувач - будь-яка iнша, нiж виробник або iмпортер, фiзична чи юридична особа в ланцюгу постачання, яка надає прилад або арматуру на ринку України;

     сiмейство газiв - група газоподiбного палива з подiбною поведiнкою пiд час горiння, пов'язана мiж собою дiапазоном чисел Воббе;

     суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, iмпортер та розповсюджувач;

     технiчна специфiкацiя - документ, що встановлює технiчнi вимоги, яким повиннi вiдповiдати прилад або арматура;

     уповноважений представник - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка одержала вiд виробника письмове доручення дiяти вiд його iменi стосовно визначених у такому дорученнi завдань;

     число Воббе - показник взаємозамiнностi газоподiбних палив, що використовується для порiвняння енергiї, що видiляється пiд час згоряння в приладi рiзних за складом газоподiбних палив.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

Надання на ринку та введення в експлуатацiю

     7. Прилади можуть бути наданi на ринку та введенi в експлуатацiю у разi, коли за нормальної експлуатацiї вони вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     8. Арматура може бути надана на ринку тiльки у разi, коли вона вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

Суттєвi вимоги

     9. Прилади та арматура повиннi вiдповiдати суттєвим вимогам, встановленим в додатку 1.

Вiльний рух

     10. Надання на ринку та введення в експлуатацiю на територiї України приладiв, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, не може бути заборонено або обмежено чи створено будь-якi iншi перешкоди стосовно тих аспектiв, якi охоплюються цим Технiчним регламентом.

     11. Надання на ринку на територiї України арматури, що вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, не може бути заборонено або обмежено чи створено будь-якi iншi перешкоди стосовно тих ризикiв, якi охоплюються цим Технiчним регламентом.

     12. Показ приладiв або арматури, якi не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, пiд час проведення ярмаркiв, виставок, демонстрацiй або iнших заходiв здiйснюється за наявностi видимого позначення, на якому чiтко зазначено, що такi прилади або арматура не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту та не можуть бути наданi на ринку до приведення їх у вiдповiднiсть з вимогами цього Технiчного регламенту. Пiд час демонстрацiї приладiв або арматури вживаються належнi заходи до безпеки для захисту осiб, домашнiх тварин i майна.

Обов'язки виробникiв

     13. Виробники пiд час введення своїх приладiв або арматури в обiг або використання їх у своїх цiлях гарантують, що вони спроектованi та виготовленi вiдповiдно до суттєвих вимог, встановлених у додатку 1.

     14. Виробники складають технiчну документацiю, визначену в додатку 2, та проводять або доручають уповноваженому представнику проведення вiдповiдної процедури оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктами 41 - 44 цього Технiчного регламенту.

     Якщо вiдповiднiсть приладу або арматури вимогам, якi до них застосовуються, була доведена вiдповiдною процедурою оцiнки вiдповiдностi, виробники складають декларацiю про вiдповiднiсть та наносять знак вiдповiдностi технiчним регламентам.

     15. Виробники зберiгають технiчну документацiю та декларацiю про вiдповiднiсть протягом десяти рокiв пiсля введення приладу або арматури в обiг.

     16. Виробники забезпечують дотримання процедур, необхiдних для пiдтримання вiдповiдностi серiйного виробництва вимогам цього Технiчного регламенту. При. цьому повиннi враховуватися змiни в конструкцiї чи характеристиках приладу або арматури та змiни в нацiональних стандартах, якi є iдентичними гармонiзованим європейським стандартам та вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi приладу або арматури вимогам цього Технiчного регламенту, або в iнших технiчних специфiкацiях, шляхом посилання на якi декларується вiдповiднiсть приладу або арматури.

     Зважаючи на ризики, якi становить прилад, виробники з метою захисту здоров'я та безпеки споживачiв (користувачiв) проводять вибiрковi випробування приладiв, що наданi на ринку, розглядають звернення споживачiв (користувачiв), дослiджують прилади, що не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, i випадки вiдкликання приладiв i арматури та у разi потреби ведуть облiк звернень щодо невiдповiдностi приладiв i арматури встановленим вимогам i випадкiв їх вiдкликання, а також iнформують розповсюджувачiв про будь-який такий монiторинг.

     17. Виробники гарантують, що на їх приладах та арматурi зазначено тип, номер партiї чи серiйний номер або iнший елемент, який дає змогу їх iдентифiкувати, та написи вiдповiдно до додатка 3.

     Якщо через, розмiр або характер приладу або арматури нанесення вiдповiдного позначення неможливе, виробники гарантують, що необхiдна iнформацiя зазначається на її пакуваннi або в документi, що супроводжує такий прилад або арматуру.

     18. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу, яка повинна вказувати на єдине мiсце, за яким можна звернутися до виробника:

     на приладi, а якщо це неможливо, - на його пакуваннi чи в документi, що супроводжує такий прилад. Контактнi данi наводяться згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов;

     на арматурi, а якщо це неможливо, - на її пакуваннi чи в документi, що супроводжує таку арматуру. Контактнi данi наводяться згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     19. Прилад супроводжується iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, визначеними пунктом 7 додатка 1, складеними виробниками згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов. Зазначенi iнструкцiї та iнформацiя про безпечнiсть, а також будь-яке маркування повиннi бути чiткими, зрозумiлими та розбiрливими.

     Арматура супроводжується копiєю декларацiї про вiдповiднiсть, яка, крiм iншого, повинна мiстити iнструкцiї щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатацiї та технiчного обслуговування вiдповiдно до пункту 11 додатка 1, складеними згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     Якщо одному користувачу постачається велика кiлькiсть арматури, така партiя може супроводжуватися однiєю копiєю декларацiї про вiдповiднiсть.

     20. Якщо виробники вважають або мають пiдстави вважати, що прилад або арматура, якi вони ввели в обiг, не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, вони негайно вживають коригувальних заходiв, необхiдних для приведення таких приладiв або арматури у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами, вилучення її з обiгу та/або її вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо прилад або арматура становить ризик, виробники негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такого приладу або арматури вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi коригувальнi заходи.

     21. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники надають всю iнформацiю та документацiю, необхiдну для демонстрування вiдповiдностi приладу або арматури вимогам цього Технiчного регламенту (в паперовiй або електроннiй формi). На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких дiй, якi вживаються для усунення ризикiв, що становлять введенi ними в обiг прилад або арматура.

Обов'язки уповноважених представникiв

     22. Виробник на пiдставi письмового доручення може визначити уповноваженого представника.

     Обов'язки виробника, передбаченi пунктом 13 цього Технiчного регламенту, та обов'язок щодо складення технiчної документацiї не повиннi включатися до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.

     23. Уповноважений представник виконує завдання, визначенi у дорученнi, одержаному вiд виробника, яке дає йому змогу як мiнiмум:

     зберiгати декларацiю про вiдповiднiсть i технiчну документацiю для надання їх на запити органiв державного ринкового нагляду протягом десяти рокiв пiсля введення приладу або арматури в обiг;

     на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати всю iнформацiю та документацiю, необхiдну для демонстрування вiдповiдностi приладу або арматури вимогам цього Технiчного регламенту;

     на вимогу органу державного ринкового нагляду спiвпрацювати з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, що становлять прилад або арматура, на якi поширюється дiя доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов'язки iмпортерiв

     24. Iмпортери вводять в обiг лише прилади або арматуру, якi вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     25. Перед введенням приладу в обiг iмпортери пересвiдчуються в тому, що виробник провiв вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi, визначену в пунктах 41 - 44 цього Технiчного регламенту, склав технiчну документацiю, нанiс на прилад знак вiдповiдностi технiчним регламентам, що прилад супроводжується iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, визначеними пунктом 7 додатка 1, а також в тому, що виробник виконав вимоги, встановленi у пунктах 17 i 18 цього Технiчного регламенту.

     Перед введенням арматури в обiг iмпортери пересвiдчуються у тому, що виробник провiв вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi, визначену в пунктах 41 - 44 цього Технiчного регламенту, склав технiчну документацiю, нанiс на арматуру знак вiдповiдностi технiчним регламентам, що арматура супроводжується копiєю декларацiї про вiдповiднiсть та iнструкцiями щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатацiї та технiчного обслуговування вiдповiдно до пункту 11 додатка 1, а також в тому, що виробник виконав вимоги, встановленi у пунктах 17 i 18 цього Технiчного регламенту.

     Якщо iмпортер вважає або має пiдстави вважати, що прилад або арматура не вiдповiдає суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1, вiн не вводить прилад або арматуру в обiг до приведення їх у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами. Якщо прилад або арматура становить ризик, iмпортер повiдомляє про це виробнику та вiдповiдному органу державного ринкового нагляду.

     26. Iмпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу;

     на приладi, а якщо це неможливо, - на його пакуваннi чи в документi, що супроводжує такий прилад. Контактнi данi наводяться згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов;

     на арматурi, а якщо це неможливо, - на її пакуваннi чи в документi, що супроводжує таку арматуру. Контактнi данi наводяться згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     27. Iмпортери забезпечують супроводження:

     приладу iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, визначеними в пунктi 7 додатка 1, якi складенi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов;

     арматури копiєю декларацiї про вiдповiднiсть та iнструкцiями щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатацiї та технiчного обслуговування вiдповiдно до пункту 11 додатка 1, якi складенi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     28. Iмпортери забезпечують, щоб умови зберiгання чи транспортування приладу або арматури (доки вони перебувають пiд їх вiдповiдальнiстю) не ставили пiд загрозу їх вiдповiднiсть суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1.

     29. Зважаючи на ризики, якi становить прилад, iмпортери з метою захисту здоров'я та безпеки споживачiв (користувачiв) проводять вибiрковi випробування приладiв, що наданi на ринку, розглядають звернення споживачiв (користувачiв), дослiджують прилади, що не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, i випадки вiдкликання таких приладiв i арматури та у разi потреби ведуть облiк звернень щодо невiдповiдностi приладiв i арматури встановленим вимогам i випадкiв їх вiдкликання, а також iнформують розповсюджувачiв про будь-який такий монiторинг.

     30. Якщо iмпортери вважають або мають пiдстави вважати, що прилад або арматура, якi введенi в обiг, не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, вони негайно вживають коригувальних заходiв, необхiдних для приведення такого приладу або арматури у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами, вилучення їх з обiгу та/або їх вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо прилад або арматура становлять ризик, iмпортери негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть таких приладу або арматури вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi коригувальнi заходи.

     31. Iмпортери протягом десяти рокiв пiсля введення припаду або арматури в обiг зберiгають копiю декларацiї про вiдповiднiсть або для надання її на запити органiв державного ринкового нагляду та забезпечують можливiсть надання зазначеним органам за їх запитами доступу до технiчної документацiї.

     32. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду iмпортери надають всю iнформацiю та документацiю, необхiднi для демонстрування вiдповiдностi приладу або арматури вимогам цього Технiчного регламенту (в паперовiй або електроннiй формi). На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду iмпортери спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких дiй, якi вживаються для усунення ризикiв, що становлять введенi ними в обiг прилад або арматура.

Обов'язки розповсюджувачiв

     33. Розповсюджувачi пiд час надання приладу або арматури на ринку дiють згiдно з вимогами цього Технiчного регламенту.

     34. Перед наданням приладу на ринку розповсюджувачi перевiряють, що на прилад нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, вiн супроводжується iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, визначеними у пунктi 7 додатка 1, якi складенi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов, а виробник та iмпортер виконали вимоги, визначенi у пунктах 17, 18 i 26 цього Технiчного регламенту вiдповiдно.

     Перед наданням арматури на ринку розповсюджувачi перевiряють, що на арматурi нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, вона супроводжується копiєю декларацiї про вiдповiднiсть та iнструкцiями щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатацiї та технiчного обслуговування вiдповiдно до пункту 11 додатка 1, якi складенi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов, а виробник та iмпортер виконали вимоги, визначенi у пунктах 17, 18 i 26 цього Технiчного регламенту вiдповiдно.

     Якщо розповсюджувач вважає або має пiдстави вважати, що прилад або арматура не вiдповiдають суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1, вiн не надає такi прилад або арматуру на ринок до приведення їх у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами. Якщо прилад або арматура становлять ризик, розповсюджувач повiдомляє про це виробнику або iмпортеру, а також вiдповiдному органу державного ринкового нагляду.

     35. Розповсюджувачi забезпечують, щоб умови зберiгання чи транспортування приладу або арматури (доки вони перебувають пiд їх вiдповiдальнiстю) не ставили пiд загрозу їх вiдповiднiсть суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1.

     36. Розповсюджувачi, якi вважають або мають пiдстави вважати, що прилад або арматура, якi вони надали на ринку, не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, пересвiдчуються у вжиттi коригувальних заходiв, необхiдних для приведення таких приладу або арматури у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення їх з обiгу та/або вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо зазначенi прилад або арматура становлять ризик, розповсюджувачi негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть таких приладу або арматури вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi коригувальнi заходи.

     37. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi надають всю iнформацiю та документацiю, необхiднi для демонстрування вiдповiдностi приладу або арматури вимогам цього Технiчного регламенту (в паперовiй або електроннiй формi). На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, що становлять наданi ними на ринку прилад або арматура.

Випадки покладення обов'язкiв виробникiв на iмпортерiв та розповсюджувачiв

     38. Якщо iмпортер або розповсюджувач вводить прилад або арматуру в обiг пiд своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг) або модифiкує вже введений в обiг прилад або арматуру в такий спосiб, що може вплинути на їх вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту, вiн вважається виробником та виконує обов'язки виробника, встановленi цим Технiчним регламентом.

Iдентифiкацiя суб'єктiв господарювання

     39. Суб'єкти господарювання надають органам державного ринкового нагляду за їх запитами iнформацiю, що дає змогу iдентифiкувати:

     будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм прилад або арматуру; будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили прилад або арматуру. Суб'єкти господарювання надають iнформацiю, визначену в цьому пунктi, протягом десяти рокiв пiсля того, як їм було поставлено прилад або арматуру, та протягом десяти рокiв пiсля того, як вони поставили прилад або арматуру.

Вiдповiднiсть приладiв та арматури. Презумпцiя вiдповiдностi приладiв та арматури

     40. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

(абзац перший пункту 40 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     Вiдповiднiсть приладiв або арматури стандартам, якi включенi до перелiку нацiональних стандартiв, чи їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi таких приладiв або арматури суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, якi охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

(абзац другий пункту 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

Процедури оцiнки вiдповiдностi для приладiв та арматури

     41. Перед введенням в обiг приладу або арматури виробник забезпечує виконання процедур оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктами 42 i 43 цього Технiчного регламенту.

     42. Вiдповiднiсть приладiв та арматури, що виготовляються серiйно, вимогам цього Технiчного регламенту оцiнюється шляхом застосування процедури експертизи типу (модуль B - експертиза типу - поєднання експертизи типового зразка та його проекту), визначеної у пунктах 1 - 11 додатка 2, у поєднаннi за вибором виробника з однiєю з таких процедур оцiнки вiдповiдностi:

     вiдповiднiсть типу на основi внутрiшнього контролю виробництва з проведенням перевiрок продукцiї пiд наглядом через випадковi iнтервали часу (модуль C2), визначеної у пунктах 12 - 17 додатка 2;

     вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi виробничого процесу (модуль D), визначеної у пунктах 18 - 33 додатка 2;

     вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi продукцiї (модуль E), визначеної у пунктах 34 - 49 додатка 2;

     вiдповiднiсть типу на основi перевiрки продукцiї (модуль F), визначеної у пунктах 50 - 63 додатка 2.

     43. Якщо прилад або арматура виготовленi в одиничнiй чи невеликiй кiлькостi, виробник може обрати одну з процедур оцiнки вiдповiдностi, визначених у пунктi 42 цього Технiчного регламенту, або процедуру оцiнки вiдповiдностi на основi перевiрки одиницi продукцiї (модуль G), визначену в пунктах 64 - 72 додатка 2.

     44. Звiти та листування щодо процедур оцiнки вiдповiдностi приладу або арматури, зазначених у пунктах 42 i 43 цього Технiчного регламенту, повиннi складатися державною мовою або мовою, прийнятною для сторiн.

Декларацiя про вiдповiднiсть

     45. У декларацiї про вiдповiднiсть зазначається про дотримання суттєвих вимог, визначених у додатку 1.

     46. Декларацiя про вiдповiднiсть складається згiдно з примiрною структурою, встановленою в додатку 4, мiстить вiдомостi, визначенi у вiдповiдних процедурах оцiнки вiдповiдностi, встановленi в додатку 2, та постiйно оновлюється. Декларацiя про вiдповiднiсть приладу або арматури складається або перекладається згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     47. З метою забезпечення вiдповiдностi готових приладiв застосовним суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1, декларацiя про вiдповiднiсть для арматури повинна мiстити характеристики арматури та iнструкцiї щодо вмонтування в прилад або складання приладу.

     48. Якщо на прилад або арматуру поширюється дiя кiлькох технiчних регламентiв, що вимагають складення декларацiї про вiдповiднiсть, складається єдина декларацiя про вiдповiднiсть стосовно всiх таких технiчних регламентiв. У такiй декларацiї про вiдповiднiсть зазначаються вiдповiднi технiчнi регламенти, включаючи вiдомостi про їх офiцiйне опублiкування.

     Єдина декларацiя про вiдповiднiсть може мати форму досьє, яке складається з вiдповiдних окремих декларацiй про вiдповiднiсть.

     49. Виробник шляхом складення декларацiї про вiдповiднiсть бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть приладу або арматури вимогам, установленим у цьому Технiчному регламентi.

     50. Копiя декларацiї про вiдповiднiсть повинна надаватися разом з арматурою.

Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам

     51. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам застосовується згiдно iз загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими статтею 30 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

Правила та умови нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам

     52. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на прилад та арматуру або на табличку з технiчними даними та повинен бути видимим, розбiрливим i стiйкiм до стирання. Якщо це є неможливим або невиправданим через характер приладу або арматури, знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на пакування та на документ, що супроводжує прилад або арматуру.

     53. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься перед введенням приладу або арматури в обiг.

     54. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам супроводжується iдентифiкацiйним номером призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, якщо такий орган залучений на етапi контролю виробництва приладу або арматури, та двома останнiми цифрами року нанесення такого знака. Iдентифiкацiйний номер призначеного органу наноситься самим органом або за його вказiвкою виробником або уповноваженим представником.

     55. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам та iдентифiкацiйний номер призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi можуть супроводжуватися будь-яким iншим маркуванням, що вказує на особливий ризик або особливостi використання.

     56. Обмежувальнi (коригувальнi) заходи в разi неналежного застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам вживаються вiдповiдно до законодавства.

Написи

     57. Написи, визначенi в додатку 3, наносяться на прилад або на табличку з технiчними даними та повиннi бути видимими, розбiрливими та стiйкими до стирання, i у вiдповiдних випадках - на арматуру або на табличку з технiчними даними.

     58. Написи, визначенi в додатку 3, наносяться перед введенням приладу або арматури в обiг.

Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi

     59. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для виконання ними як третiми сторонами завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

Спецiальнi вимоги до призначених органiв

     60. Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi вiдповiдати загальним вимогам, установленим пунктом 1 частини першої статтi 32 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", та спецiальним вимогам, установленим пунктами 61 - 68 цього Технiчного регламенту.

     61. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути третьою стороною, органом, незалежним вiд особи, що надає прилад або арматуру на оцiнку вiдповiдностi.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi, який є членом об'єднання пiдприємцiв, що представляє юридичних осiб та/або фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi беруть участь у проектуваннi, виготовленнi, реалiзацiї, монтажi, використаннi чи технiчному обслуговуваннi приладiв або арматури, якi вiн оцiнює, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежностi такого органу та вiдсутностi будь-якого конфлiкту iнтересiв.

     62. Орган з оцiнки вiдповiдностi (його керiвник, заступники керiвника та персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi) не повинен:

     бути проектувальником, виробником, iмпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи вiдповiдальним за технiчне обслуговування приладiв або арматури, якi вiн оцiнює, або представником будь-якої iз зазначених сторiн. Зазначена вимога не виключає можливостi використання оцiнюваних приладiв або арматури, яка є необхiдною для роботи органу з оцiнки вiдповiдностi, чи використання таких приладiв або арматури в своїх цiлях;

     брати безпосередньої участi у проектуваннi, виготовленнi чи спорудженнi, реалiзацiї, монтажi, використаннi чи технiчному обслуговуваннi приладiв або арматури, якi вiн оцiнює, або представляти сторони, що беруть участь у такiй дiяльностi. Такий орган не повинен провадити будь-яку дiяльнiсть, яка може суперечити незалежностi його суджень або його доброчесностi стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, на провадження якої вiн призначається або призначений. Така вимога, зокрема, стосується послуг з консультування.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен забезпечувати, щоб дiяльнiсть субпiдрядникiв або дочiрнiх пiдприємств, якi ними залучаються до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi, не впливала на конфiденцiйнiсть iнформацiї, об'єктивнiсть i неупередженiсть дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi таких органiв.

     63. Орган з оцiнки вiдповiдностi та його персонал повинен провадити дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi належним чином та з технiчною компетентнiстю у вiдповiднiй сферi, бути вiльним вiд будь-якого тиску та спонукання, зокрема фiнансового характеру, якi могли б впливати на його судження або результати його дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, особливо з боку осiб чи груп осiб, заiнтересованих у результатах такої дiяльностi.

     64. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути здатним виконувати всi завдання, якi покладенi на нього згiдно з додатком 2 та стосовно яких вiн призначається чи був призначений, незалежно вiд того, чи такi завдання виконуються самим органом з оцiнки вiдповiдностi, чи вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi у будь-який час i для кожної процедури оцiнки вiдповiдностi та кожного виду чи категорiї приладiв або арматури, стосовно яких вiн призначається чи був призначений, повинен мати необхiднi:

     квалiфiкований та досвiдчений персонал для виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi;

     описи процедур, згiдно з якими проводиться оцiнка вiдповiдностi, що забезпечують прозорiсть i вiдтворюванiсть таких процедур. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен мати вiдповiднi полiтики та процедури тощо, що дають змогу розрiзняти завдання, якi вiн виконує як призначений орган, та iншу дiяльнiсть;

     процедури для провадження дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi з належним урахуванням розмiру суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй вiн провадить дiяльнiсть, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва вiдповiдних приладiв або арматури та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен мати необхiднi для виконання в належний спосiб технiчних i адмiнiстративних завдань з оцiнки вiдповiдностi засоби, а також мати доступ до всього необхiдного обладнання чи матерiально-технiчної бази.

     65. Персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, повинен мати:

     технiчну i професiйну пiдготовку, що охоплює всю дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, стосовно якої орган з оцiнки вiдповiдностi був призначений;

     достатнi знання вимог, якi стосуються робiт з оцiнки вiдповiдностi, якi вiн проводить, та вiдповiднi повноваження для проведення таких робiт;

     вiдповiднi знання та розумiння суттєвих вимог, встановлених у додатку 1, стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, що застосовуються, вiдповiдних положень законодавства Європейського Союзу та нацiонального законодавства;

     навички iз складення сертифiкатiв, протоколiв та звiтiв, якi пiдтверджують проведення робiт з оцiнки вiдповiдностi.

     66. Повинна бути забезпечена неупередженiсть органу з оцiнки вiдповiдностi його керiвника, заступникiв керiвника та персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi.

     Оплата працi керiвника, заступникiв керiвника органу з оцiнки вiдповiдностi та його персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, не повинна залежати вiд кiлькостi проведених робiт з оцiнки вiдповiдностi чи їх результатiв.

     67. Персонал органу з оцiнки вiдповiдностi повинен забезпечувати дотримання вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї, яка захищається в режимi комерцiйної таємницi, одержаної пiд час виконання своїх завдань згiдно з додатком 2, крiм її надання у визначених законом випадках вiдповiдним уповноваженим органам. Майновi права повиннi бути захищенi.

     68. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен брати участь у вiдповiднiй дiяльностi iз стандартизацiї або забезпечувати iнформованiсть свого персоналу, який вiдповiдає за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть.

     Призначений орган бере участь у вiдповiднiй дiяльностi секторальної групи призначених органiв, утвореної згiдно з пунктом 81 цього Технiчного регламенту, забезпечує iнформованiсть свого персоналу, який вiдповiдає за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть, а також застосовує документи, пiдготовленi за результатами роботи зазначеної групи, як загальнi настанови.

Залучення призначеними органами субпiдрядникiв та дочiрнiх пiдприємств

     69. У разi коли призначений орган залучає до виконання конкретних робiт, пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi, субпiдрядника або дочiрнє пiдприємство, вiн повинен пересвiдчитися у тому, що зазначений субпiдрядник чи дочiрнє пiдприємство вiдповiдає вимогам, визначеним у пунктах 61 - 68 цього Технiчного регламенту, та повiдомити про це органу, що призначає.

     70. Призначенi органи несуть повну вiдповiдальнiсть за роботи, що виконуються субпiдрядниками або дочiрнiми пiдприємствами, незалежно вiд їх мiсцезнаходження.

     71. Субпiдрядник або дочiрнє пiдприємство можуть бути залученi до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi лише за згодою замовника.

     72. Призначенi органи повиннi зберiгати для надання на запити органу, що призначає, вiдповiднi документи стосовно оцiнювання квалiфiкацiї залучених субпiдрядникiв або дочiрнiх пiдприємств i робiт, що виконуються ними, згiдно з додатком 2.

Обов'язки призначених органiв стосовно їх дiяльностi

     73. Призначенi органи проводять оцiнку вiдповiдностi згiдно з процедурами оцiнки вiдповiдностi, встановленими в додатку 2.

     74. Оцiнка вiдповiдностi повинна проводитися у пропорцiйний спосiб без покладення зайвого навантаження на суб'єктiв господарювання.

     Призначенi органи повиннi:

     провадити свою дiяльнiсть з належним урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй вiн провадить дiяльнiсть, його структури, ступеня складностi технологiчного процесу виробництва вiдповiдних приладу або арматури та масового чи серiйного характеру виробничого процесу;

     дотримуватися ступеня вимогливостi та рiвня захисту, що є необхiдними для вiдповiдностi приладу або арматури вимогам цього Технiчного регламенту.

     75. Якщо призначений орган вважає, що виробником не були виконанi суттєвi вимоги, встановленi в додатку 1 або у вiдповiдних стандартах з перелiку нацiональних стандартiв чи iнших технiчних специфiкацiях, зазначений орган вимагає вiд виробника вжиття вiдповiдних коригувальних заходiв та не видає документ про вiдповiднiсть.

     76. Якщо пiд час проведення монiторингу вiдповiдностi приладу або арматури пiсля видачi документа про вiдповiднiсть призначений орган виявить, що прилад або арматура вже не вiдповiдають вимогам, зазначений орган вимагає вiд виробника вжиття вiдповiдних коригувальних заходiв i в разi потреби призупиняє або скасовує виданий документ про вiдповiднiсть.

     77. Якщо коригувальних заходiв не було вжито або вони не дали необхiдних результатiв, призначений орган залежно вiд обставин обмежує сферу дiї, призупиняє або скасовує будь-який документ про вiдповiднiсть.

Апеляцiї на рiшення призначених органiв

     78. Подання та розгляд апеляцiй на рiшення призначених органiв здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

Обов'язки призначених органiв стосовно надання iнформацiї

     79. Призначенi органи iнформують орган, що призначає, про:

     будь-яку вiдмову у видачi, обмеження сфери, призупинення або скасування документа про вiдповiднiсть;

     будь-якi обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких органiв;

     будь-якi запити щодо надання iнформацiї про дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, одержанi ними вiд органiв державного ринкового нагляду.

     На запит органу, що призначає, призначенi органи також iнформують його про дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, яка провадиться в межах сфери їх призначення, та будь-яку iншу дiяльнiсть, включаючи транскордонну дiяльнiсть та роботи за договорами субпiдряду.

     80. Призначенi органи надають iншим органам з оцiнки вiдповiдностi, якi призначенi згiдно з цим Технiчним регламентом та провадять подiбну дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, що охоплює такi самi прилади або арматуру, вiдповiдну iнформацiю з питань, якi стосуються негативних результатiв оцiнки вiдповiдностi та на їх запит - також позитивних результатiв оцiнки вiдповiдностi.

Координацiя призначених органiв

     81. Вiдповiдна координацiя та спiвпраця мiж органами з оцiнки вiдповiдностi, призначеними згiдно з цим Технiчним регламентом, здiйснюється у формi секторальної групи або груп призначених органiв.

     Призначенi органи беруть участь у роботi секторальної групи або груп призначених органiв безпосередньо або через визначених представникiв.

Державний ринковий нагляд i контроль приладiв та арматури

     82. Державний ринковий нагляд i контроль введених в обiг приладiв та арматури здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" з урахуванням вимог цього Технiчного регламенту.

Формальна невiдповiднiсть

     83. Заходи щодо усунення формальної невiдповiдностi вживаються вiдповiдним суб'єктом господарювання, якщо орган державного ринкового нагляду встановить таку невiдповiднiсть:

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам було нанесено з порушенням загальних принципiв маркування зазначеним знаком, установлених законом, або вимог, визначених у пунктах 52 - 56 цього Технiчного регламенту;

     не було нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам;

     написи, визначенi в додатку 3, не нанесенi або нанесенi з порушенням вимог, визначених у пунктах 57 i 58 цього Технiчного регламенту;

     iдентифiкацiйний номер призначеного органу, залученого на етапi контролю виробництва, було нанесено з порушенням вимог пунктiв 52 - 56 цього Технiчного регламенту або не нанесено;

     декларацiю про вiдповiднiсть не було складено або було складено з порушенням вимог, установлених цим Технiчним регламентом;

     копiя декларацiї про вiдповiднiсть не супроводжує арматуру;

     технiчна документацiя або вiдсутня, або є неповною;

     iнформацiя, визначена у пунктi 18 або 26 цього Технiчного регламенту, вiдсутня, є неправдивою або неповною;

     не виконано будь-яку iншу з адмiнiстративних вимог, установлених у пунктах 13 - 21 або 24 - 32 цього Технiчного регламенту.

     84. Якщо формальну невiдповiднiсть, зазначену в пунктi 83 цього Технiчного регламенту не усунено, органи державного ринкового нагляду повиннi вжити усiх необхiдних заходiв до обмеження чи заборони надання вiдповiдного приладу або арматури на ринку або забезпечити їх вiдкликання чи вилучення з обiгу.

Таблиця вiдповiдностi

     85. Таблиця вiдповiдностi положень Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради вiд 9 березня 2016 р. про прилади, що спалюють газоподiбнi палива, та скасування Директиви 2009/142/ЄС та цього Технiчного регламенту наведена в додатку 5.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

СУТТЄВI ВИМОГИ
до приладiв та арматури

     1. Суттєвi вимоги, викладенi в Технiчному регламентi приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, є обов'язковими.

     2. Суттєвi вимоги повиннi бути iнтерпретованi та застосованi з урахуванням сучасного стану науки i технологiї пiд час проектування i виготовлення приладiв та арматури, а також технiчних та економiчних рiшень, якi узгоджуються з високим ступенем енергоефективностi, захисту здоров'я та безпеки.

Загальнi вимоги

     3. Прилади повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, щоб бути здатними функцiонувати безпечно i не представляти жодної небезпеки для людей, домашнiх тварин або майна пiд час використання за призначенням.

     Арматура повинна бути спроектована i виготовлена таким чином, щоб бути здатною функцiонувати вiдповiдно до її цiльового призначення для вмонтування в прилад або складання приладу.

     4. Виробник зобов'язаний провести аналiз ризикiв з метою виявлення тих, що вiднесенi до його приладу або арматури. Потiм вiн повинен спроектувати i виготовити прилад з урахуванням оцiнки ризикiв.

     5. Пiд час вибору найбiльш прийнятних рiшень виробник повинен застосовувати принципи, викладенi нижче, в такому порядку:

     усунути або зменшити ризики, наскiльки це можливо (по сутi безпечне проектування i виготовлення);

     вжити необхiдних заходiв захисту щодо ризикiв, якi не можуть бути усуненi;

     iнформувати користувачiв про залишковi ризики через будь-якi недолiки прийнятих захисних заходiв i зазначити, чи необхiднi якiсь особливi запобiжнi заходи.

     6. Пiд час проектування i виготовлення приладу, а також пiд час складання iнструкцiй виробник повинен передбачити не тiльки використання приладу за призначенням, але i його використання за iнших передбачуваних умов.

     7. Всi прилади повиннi:

     супроводжуватися iнструкцiєю з монтажу, призначеною для монтажника; супроводжуватися iнструкцiєю з експлуатацiї та технiчного обслуговування, призначеною для користувача;

     мати вiдповiднi попереджувальнi написи, якi повиннi також мiститися на пакуваннi.

     8. Iнструкцiї з монтажу, призначенi для монтажника, повиннi мiстити:

     всi iнструкцiї з монтажу, налагодження та технiчного обслуговування, необхiднi для забезпечення того, щоб такi операцiї були виконанi належним чином, щоб прилад мiг бути використаний безпечно;

     iнформацiю про технiчнi характеристики iнтерфейсу мiж приладом i його середовищем монтажу, що дає змогу правильно пiдключатися до мережi газопостачання, подавати допомiжну енергiю, повiтря в камеру згоряння i системи вiдкачування димових газiв.

     9. Iнструкцiї з експлуатацiї та технiчного обслуговування, призначенi для користувача, повиннi мiстити всю iнформацiю, необхiдну для безпечного використання i, зокрема, звертати увагу користувача на будь-якi обмеження експлуатацiї.

     Виробник повинен зазначати в iнструкцiї як додатковий захiд необхiднiсть проведення будь-яких з перерахованих робiт тiльки квалiфiкованим спецiалiстом.

     Виробник приладу повинен включати в iнструкцiю, що супроводжує прилад, всю необхiдну iнформацiю з налагодження, експлуатацiї та технiчного обслуговування арматури в складi готового приладу залежно вiд обставин.

     10. Попереджувальнi повiдомлення на приладi та його пакуваннi повиннi чiтко зазначати тип використовуваного газу, тиск подачi газу, категорiю приладу i будь-якi обмеження щодо його використання, зокрема обмеження, що прилад повинен бути встановлений тiльки в тих мiсцях, де є достатньою вентиляцiя, щоб гарантувати мiнiмiзацiю ризикiв.

     11. Для арматури iнструкцiї щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатацiї та технiчного обслуговування повиннi бути наданi як частина декларацiї про вiдповiднiсть.

Матерiали

     12. Матерiали для приладiв або арматури повиннi вiдповiдати своєму призначенню i витримувати механiчне, хiмiчне i теплове навантаження, якому вони будуть пiддаватися.

Загальнi вимоги до дизайну та конструкцiї

     13. Суттєвi вимоги, що застосовуються до приладiв, застосовуються також до арматури.

     14. Прилади повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, щоб за умови нормальної експлуатацiї вони були стабiльнi, не було спотворення, пошкодження або зносу, що може призвести до погiршення їх безпеки.

     15. Конденсат, вироблений пiд час пуску та/або використання, не повинен впливати на безпеку приладiв.

     16. Прилади повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, щоб: мiнiмiзувати ризик вибуху в разi виникнення пожежi зовнiшнього походження; вода i неприйнятне повiтря не проникали в газовий контур.

     17. Уразi нормативного коливання допомiжної енергiї прилади повиннi продовжувати працювати безпечно.

     18. Аномальнi коливання або вiдмова допомiжної енергiї, або її вiдновлення не повинно призвести до небезпечної ситуацiї.

     19. Прилади повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, щоб: уникнути будь-яких газових ризикiв, пов'язаних з небезпекою електричного походження. У разi потреби повиннi бути врахованi результати оцiнки вiдповiдностi вимогам з безпеки вiдповiдно до Технiчного регламенту радiообладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 45, ст. 1396), та Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3526);

     уникнути будь-яких газових ризикiв, пов'язаних з небезпекою, якi здiйснюються з електромагнiтних завад. У разi потреби повиннi бути врахованi результати оцiнки вiдповiдностi з електромагнiтної сумiсностi вiдповiдно до Технiчного регламенту радiообладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р. N 45, ст. 1396), та Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 2, ст. 72).

     20. Всi частини приладу повиннi витримувати механiчнi та тепловi навантаження, яким вони пiддаються без будь-яких деформацiй, що впливають на їх безпеку.

     21. Прилади повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, що вiдмова захисного, контролюючого або регулюючого пристрою не може призвести до небезпечної ситуацiї.

     22. Якщо прилад оснащений захисними i контролюючими пристроями, функцiонування захисних пристроїв не повинно вiдмiнятися функцiями контролюючих пристроїв.

     23. Всi частини приладiв, якi встановленi або вiдрегульованi на стадiї виробництва i якi не повиннi управлятися користувачем або монтажником, повиннi бути вiдповiдним чином захищенi.

     24. Важелi та iншi контролюючi пристрої та настройки повиннi бути чiтко позначенi i мати вiдповiднi iнструкцiї, щоб запобiгти будь-якiй помилцi в експлуатацiї/використаннi, їх конструкцiя повинна бути такою, щоб виключити можливiсть випадкового натискання кнопок.

Витiк незгорiлого газу

     25. Прилади повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, щоб: швидкiсть витоку газу була безпечною;

     видiлення газу за будь-якого стану експлуатацiї було обмежено для уникнення небезпечного скупчення незгорiлого газу в приладi.

     26. Прилади, призначенi для використання в закритих примiщеннях i кiмнатах, повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, щоб запобiгти викиду незгорiлого газу в усiх ситуацiях, якi можуть призвести до небезпечного накопичення незгорiлого газу в таких примiщеннях.

     27. Прилади, призначенi i спроектованi для спалювання газу, що мiстить окис вуглецю або iншi токсичнi компоненти, не повиннi становити небезпеку для здоров'я людей i домашнiх тварин, якi зазнали впливу.

Запалювання

     28. Прилади повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, що за умови їх нормальної експлуатацiї забезпечувалося плавне первинне та повторне запалювання i перехресний спалах.

Горiння

     29. Прилади повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, що за умови їх нормальної експлуатацiї:

     процес згоряння повинен бути стабiльним i продукти згоряння не повиннi мiстити неприпустимi концентрацiї речовин, шкiдливих для здоров'я; не буде випадкового викиду продуктiв згорання.

     30. Прилади, пiдключенi до димоходу для розсiювання продуктiв згоряння, повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, щоб унеможливити за неналежної тяги попадання продуктiв згоряння в небезпечнiй кiлькостi в закритих примiщеннях або прилеглих до них кiмнатах.

     31. Прилади повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, що за умови їх нормальної експлуатацiї вони не утворюють концентрацiю окису вуглецю або iнших речовин, якi становлять небезпеку для здоров'я людей i домашнiх тварин.

Рацiональне використання енергiї

     32. Прилади повиннi бути спроектованi i виготовленi таким чином, щоб забезпечити рацiональне використання енергiї, що вiдображає сучасний стан технiки з урахуванням аспектiв безпеки.

Температура

     33. Частини приладiв, якi призначенi для встановлення або розмiщення в безпосереднiй близькостi вiд поверхнi, не повиннi досягати температур, якi становлять небезпеку.

     34. Температура поверхнi частин приладiв, призначених для поводження за нормальної експлуатацiї, не повинна становити небезпеку для користувача.

     35. Температура поверхнi зовнiшнiх частин приладiв, за винятком поверхонь або частин, якi пов'язанi з передачею тепла, не повиннi в умовах експлуатацiї становити небезпеку для здоров'я людей, що пiддаються опромiненню, i, зокрема, для дiтей i лiтнiх людей, для яких вiдповiдний час реакцiї повинен бути врахований.

Контакт з їжею i водою, що призначенi для споживання людиною

     36. Матерiали i деталi, з яких виготовлюється прилад, якi можуть перебувати в контактi з харчовими продуктами або питною водою, яка призначена для споживання людиною, не повиннi погiршувати їх якiсть.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ПРОЦЕДУРИ ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI
приладiв та арматури

МОДУЛЬ B
(експертиза типу - поєднання експертизи типового зразка та його проекту)

     1. Експертиза типу є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, в якiй призначений орган з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган) дослiджує технiчний проект приладу або арматури та перевiряє i засвiдчує, що технiчний проект приладу або арматури вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi (далi - Технiчний регламент), якi застосовуються до них.

     2. Експертиза типу виконується шляхом оцiнки адекватностi технiчної документацiї та пiдтвердних доказiв, встановлених у пунктi 3 цього додатка, а також проведення дослiдження зразка завершеного приладу або арматури, що є репрезентативними для передбачуваного виробництва (поєднання експертизи типового зразка та його проекту).

     3. Виробник подає заявку на експертизу типу лише одному призначеному органу за своїм вибором, в якiй зазначається найменування та адреса виробника, а в разi подання заявки уповноваженим представником - також його найменування i адреса та iнформацiя про те, що така заявка не подана до жодного iншого призначеного органу, до якої додаються:

     1) технiчна документацiя, яка дає можливiсть оцiнити вiдповiднiсть приладу або арматури вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них, i включає належний аналiз та оцiнку ризику (ризикiв). У технiчнiй документацiї зазначаються застосовнi вимоги та охопленi, наскiльки це стосується такої оцiнки, питання проектування, виробництва та функцiонування приладу або арматури.

     Технiчна документацiя повинна у вiдповiдних випадках мiстити принаймнi такi елементи:

     загальний опис приладу або арматури;

     ескiзний проект, виробничi креслення та схеми компонентiв, складальних вузлiв, електричних кiл тощо;

     описи та пояснення, необхiднi для розумiння зазначених креслень i схем та функцiонування приладу або арматури;

     список застосованих повнiстю чи частково стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 40 Технiчного регламенту, а у разi, коли зазначенi стандарти не були застосованi, - описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам Технiчного регламенту, а також список iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв у технiчнiй документацiї повиннi бути зазначенi тi частини, якi були застосованi;

     результати виконаних проектних розрахункiв/проведених дослiджень тощо;

     протоколи випробувань;

     iнструкцiї з монтажу та експлуатацiї приладу;

     декларацiю про вiдповiднiсть арматури, яка повинна мiстити iнструкцiї щодо вмонтування в прилад або складання приладу;

     2) зразки продукцiї, що є репрезентативними для передбаченого виробництва. Призначений орган може затребувати додатковi зразки продукцiї, якщо це необхiдно для виконання програми випробувань;

     3) пiдтверднi докази щодо адекватностi рiшення технiчного проекту. Такi пiдтверднi докази повиннi мiстити посилання на всi використанi документи, зокрема якщо вiдповiднi нацiональнi стандарти та/або технiчнi специфiкацiї, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi продукцiї суттєвим вимогам, не були застосованi повнiстю. У разi потреби пiдтверднi докази повиннi включати результати випробувань, проведених вiдповiдною лабораторiєю виробника або iншою випробувальною лабораторiєю вiд iменi виробника та пiд його вiдповiдальнiсть.

     4. У разi потреби виробник повинен також представити призначеному органу такi документи:

     сертифiкат експертизи типу i декларацiю про вiдповiднiсть вмонтованої арматури;

     атестати i сертифiкати, що стосуються методiв виробництва та/або iнспектування, та/або монiторингу приладу або арматури;

     будь-який iнший документ, який сприятиме проведенню оцiнки вiдповiдностi призначеним органом.

     5. Призначений орган:

     1) стосовно приладу або арматури - проводить експертизу технiчної документацiї та пiдтвердних доказiв з метою оцiнки адекватностi технiчного проекту приладу або арматури;

     2) стосовно зразка (зразкiв):

     перевiряє, що зразок (зразки) був (були) виготовлений (виготовленi) вiдповiдно до технiчної документацiї, та визначає елементи, що були розробленi згiдно iз застосованими положеннями вiдповiдних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 40 Технiчного регламенту, а також елементи, що були розробленi вiдповiдно до iнших технiчних специфiкацiй;

     проводить вiдповiднi дослiдження i випробування або доручає їх проведення з метою перевiрки того, що у разi обрання виробником для застосування рiшення вiдповiдних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 40 Технiчного регламенту, вони були застосованi правильно;

     проводить вiдповiднi дослiдження i випробування або доручає їх проведення з метою перевiрки того, що у разi незастосування виробником рiшень з вiдповiдних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 40 Технiчного регламенту, прийнятi виробником рiшення про застосування iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй вiдповiдають вiдповiдним суттєвим вимогам Технiчного регламенту;

     погоджує з виробником мiсце проведення дослiджень i випробувань.

     6. Призначений орган складає звiт про оцiнку, в якому наводяться данi про дiї, виконанi згiдно з пунктом 5 цього додатка, та їх результати. Призначений орган може оприлюднити (повнiстю або частково) змiст зазначеного звiту лише за згодою виробника, за винятком випадкiв, коли призначений орган виконує свої зобов'язання перед органом, що призначає.

     7. Якщо типовий зразок приладу або арматури вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту, призначений орган видає виробнику сертифiкат експертизи типу. У такому сертифiкатi зазначається найменування i адреса виробника, висновки за результатами експертизи, умови чинностi сертифiката (якщо такi є) та данi, необхiднi для iдентифiкацiї затвердженого типу, такi як тип газу, категорiя приладу та тиск подачi газу, i у разi потреби опис її функцiонування. До сертифiката експертизи типу можуть додаватися один чи бiльше додаткiв.

     У сертифiкатi експертизи типу та додатках до нього повинна мiститися вся вiдповiдна iнформацiя, яка дає змогу оцiнювати вiдповiднiсть виготовлених приладiв або арматури дослiдженому типовому зразку, що пройшов експертизу, та здiйснювати контроль пiд час експлуатацiї. А також повиннi зазначатися будь-якi умови його видачi та супроводжуватися описом та кресленнями (зображеннями), необхiдними для iдентифiкацiї затвердженого типу.

     Сертифiкат експертизи типу повинен мати максимальний строк дiї десять рокiв з дня його видачi.

     Якщо типовий зразок приладу або арматури не вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них, призначений орган вiдмовляє у видачi сертифiката експертизи типу та повiдомляє про це заявнику з наданням докладного обґрунтування своєї вiдмови.

     8. Призначений орган повинен постiйно вiдслiдковувати будь-якi змiни загальновизнаного рiвня сучасного розвитку науки i технiки, якi можуть вказувати на те, що затверджений тип приладу або арматури вже не вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них, та повинен визначити, чи такi змiни потребують подальшого вивчення. Якщо це так, призначений орган повинен повiдомити про це виробнику.

     Виробник повинен iнформувати призначений орган, який зберiгає технiчну документацiю стосовно сертифiката експертизи типу, про всi модифiкацiї затвердженого типу, що можуть вплинути на вiдповiднiсть приладу або арматури суттєвим вимогам Технiчного регламенту або на умови чинностi такого сертифiката. Такi модифiкацiї потребують додаткового затвердження у формi доповнення до первинного сертифiката експертизи типу.

     9. Призначений орган повинен iнформувати орган, що призначає, про виданi або скасованi ним сертифiкати експертизи типу та/або будь-якi доповнення до них, а також перiодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелiк рiшень про вiдмову у видачi сертифiката та/або будь-яких доповнень до нього та сертифiкатiв експертизи типу та/або будь-яких доповнень до них, дiю яких вiн зупинив чи встановив щодо них iншi обмеження.

     Призначений орган повинен iнформувати iншi призначенi органи про вiдмови у видачi сертифiката експертизи типу та/або будь-яких доповнень до нього, про сертифiкати та/або будь-якi доповнення до них, якi вiн скасував, зупинив дiю чи встановив щодо них iншi обмеження, а на запит - також про виданi ним сертифiкати експертизи типу та/або доповнення до них.

     Орган, що призначає, вiдповiднi органи державного ринкового нагляду та iншi призначенi органи мають право на запити одержувати копiю сертифiкатiв експертизи типу та/ або доповнень до них. Орган, що призначає, та вiдповiднi органи державного ринкового нагляду мають право на запити одержувати копiю технiчної документацiї та результати дослiджень, проведених призначеним органом. Призначений орган зберiгає копiю сертифiката експертизи типу, додаткiв i доповнень до нього, а також технiчний файл, включаючи подану виробником документацiю, до закiнчення строку дiї такого сертифiката.

     10. Виробник повинен зберiгати копiю сертифiката експертизи типу, додаткiв i доповнень до нього разом з технiчною документацiєю для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом десяти рокiв пiсля введення останнього зразка приладу або арматури в обiг.

     11. Уповноважений представник виробника може подати заявку згiдно з пунктом 3 цього додатка та виконувати обов'язки, визначенi в пунктах 8 i 10 цього додатка, за умови визначення таких обов'язкiв у дорученнi.

МОДУЛЬ C2
(вiдповiднiсть типу на основi внутрiшнього контролю виробництва з проведенням перевiрок продукцiї пiд наглядом через випадковi iнтервали часу)

     12. Вiдповiднiсть типу на основi внутрiшнього контролю виробництва з проведенням перевiрок продукцiї пiд наглядом через випадковi iнтервали часу є тiєю частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi у пунктах 13 - 16 цього додатка, та гарантує i декларує пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що вiдповiднi прилади або арматура вiдповiдають типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту, що застосовуються до них.

Виробництво

     13. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i його монiторинг забезпечували вiдповiднiсть виготовлених приладiв або арматури типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту, що застосовуються до них.

Перевiрка продукцiї

     14. Призначений орган, обраний виробником, повинен проводити перевiрку продукцiї або доручати її проведення через випадковi iнтервали часу (один рiк чи менше) з метою перевiрки якостi внутрiшнього контролю приладiв або арматури з урахуванням, зокрема, технологiчної складностi приладiв або арматури та обсягу виробництва. З метою перевiрки вiдповiдностi продукцiї вiдповiдним вимогам Технiчного регламенту адекватна вибiрка зразкiв готових приладiв або арматури, вiдiбраних призначеним органом у мiсцi їх виготовлення перед введенням в обiг, дослiджується та пiдлягає проведенню належних випробувань, визначених вiдповiдними частинами стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 40 Технiчного регламенту, та/або рiвнозначних випробувань, визначених в iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiях, для перевiрки вiдповiдностi приладу або арматури типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту. Якщо вiдiбранi зразки не вiдповiдають прийнятному рiвню якостi, призначений орган повинен вжити належних заходiв.

     Процедура вiдбору зразкiв, яка застосовується, призначена для визначення, того, чи є процес виробництва приладу або арматури в допустимих межах з метою забезпечення вiдповiдностi приладу або арматури.

     Виробник пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу наносить iдентифiкацiйний номер такого органу на кожний прилад або арматуру пiд час виробничого процесу.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та декларацiя про вiдповiднiсть

     15. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам на кожний окремий прилад або арматуру, що вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та застосованим вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них.

     16. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної моделi приладу або арматури та зберiгає її для подання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом десяти рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка приладу або арматури цiєї моделi. У декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель приладу або арматури, для якої її складено.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть подається вiдповiдним органам державного ринкового нагляду на їх запити. Копiя декларацiї про вiдповiднiсть арматури супроводжує кожну одиницю арматури, а у вiдповiдних випадках - партiю арматури.

Уповноважений представник

     17. Обов'язки виробника, визначенi у пунктах 15 i 16 цього додатка, вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення таких обов'язкiв у дорученнi.

МОДУЛЬ D
(вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi виробничого процесу)

     18. Вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi виробничого процесу є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi у пунктах 19, 29 i 30 цього додатка, та гарантує i декларує пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що вiдповiднi прилади або арматура вiдповiдають типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них.

Виробництво

     19. Виробник забезпечує функцiонування схваленої системи управлiння якiстю для виробництва, контролю та випробувань готових приладiв або арматури згiдно з пунктами 20 - 24 цього додатка та пiдлягає нагляду згiдно з пунктами 25 - 28 цього додатка.

Система управлiння якiстю

     20. Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на оцiнку системи управлiння якiстю стосовно вiдповiдних приладiв або арматури, в якiй зазначається:

     найменування та адреса виробника, а в разi подання заявки уповноваженим представником - також його найменування i адреса;

     iнформацiя про те, що така заявка не подана до жодного iншого призначеного органу;

     уся вiдповiдна iнформацiя про прилад або арматуру, що затверджена вiдповiдно до модуля B.

     До заявки додаються:

     документацiя стосовно системи управлiння якiстю;

     технiчна документацiя щодо затвердженого типу та копiя сертифiката експертизи типу.

     21. Система управлiння якiстю повинна забезпечувати вiдповiднiсть приладiв або арматури типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту, що застосовуються до них.

     Усi прийнятi виробником елементи, вимоги та положення системи управлiння якiстю повиннi бути систематично i упорядковано задокументованi у виглядi полiтик, процедур та iнструкцiй, викладених у письмовiй формi. Документацiя стосовно системи управлiння якiстю повинна забезпечувати однозначне тлумачення програм, планiв, настанов i записiв щодо якостi.

     Зазначена документацiя повинна мiстити, зокрема, належний опис:

     цiлей у сферi якостi та органiзацiйної структури, обов'язкiв i повноважень керiвництва стосовно якостi продукцiї;

     вiдповiдних методiв виробництва, контролю якостi та забезпечення якостi, процесiв i системних заходiв, якi будуть застосовуватися;

     дослiджень i випробувань, якi будуть проводитися до, пiд час та пiсля виробництва, а також перiодичностi їх проведення;

     записiв щодо якостi виробничого процесу та/або продукцiї (протоколи контролю та результати випробувань, данi калiбрувань, звiтiв про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу тощо);

     засобiв монiторингу, за допомогою яких, досягається необхiдний рiвень якостi продукцiї, та ефективного функцiонування системи управлiння якiстю.

     22. Призначений орган повинен оцiнити систему управлiння якiстю з метою визначення рiвня її вiдповiдностi вимогам, зазначеним у пунктi 21 цього додатка.

     Призначений орган повинен припускати вiдповiднiсть вимогам, наведеним у пунктi 21 цього додатка, тих елементiв системи управлiння якiстю, що вiдповiдають вiдповiдним вимогам стандарту з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 40 Технiчного регламенту.

     Група з аудиту, крiм членiв з досвiдом стосовно систем управлiння якiстю, повинна мати у своєму складi принаймнi одного члена з досвiдом оцiнювання вiдповiдної продукцiї та технологiї її виробництва, а також знаннями застосованих вимог Технiчного регламенту. Проведення аудиту повинно включати вiдвiдування пiдприємств виробника з метою їх оцiнки. Група з аудиту повинна оцiнити технiчну документацiю, зазначену в абзацi сьомому пункту 20 цього додатка, з метою перевiрки здатностi виробника визначати вiдповiднi вимоги Технiчного регламенту та проводити дослiдження, необхiднi для забезпечення вiдповiдностi приладу або арматури таким вимогам.

     Призначений орган повинен повiдомити виробнику про своє рiшення. Зазначене повiдомлення повинно мiстити висновки аудиту та обґрунтоване рiшення за результатами оцiнки.

     23. Виробник повинен виконувати зобов'язання, що виникають в результатi схвалення системи управлiння якiстю, та пiдтримувати її в адекватному та ефективному станi.

     24. Виробник зобов'язаний повiдомляти призначеному органу, який схвалив систему управлiння якiстю, про будь-якi запланованi змiни у системi управлiння якiстю.

     Призначений орган повинен оцiнити будь-якi запропонованi змiни та прийняти рiшення щодо того, чи буде змiнена система управлiння якiстю у подальшому вiдповiдати вимогам, зазначеним у пунктi 21 цього додатка, чи необхiдно провести повторну оцiнку.

     Призначений орган повинен повiдомити виробнику про своє рiшення. Зазначене повiдомлення повинно мiстити висновки дослiдження та обґрунтоване рiшення за результатами оцiнки.

Нагляд пiд вiдповiдальнiстю призначеного органу

     25. Призначений орган здiйснює нагляд з метою пересвiдчитися в належному виконаннi виробником обов'язкiв, що виникають в результатi схвалення системи управлiння якiстю.

     26. Для цiлей оцiнки виробник зобов'язаний надавати призначеному органу доступ до мiсць виробництва, контролю, випробувань i зберiгання продукцiї, а також усю необхiдну iнформацiю, зокрема:

     документацiю щодо системи управлiння якiстю;

     записи щодо якостi (протоколи контролю та результати випробувань, данi калiбрувань, звiти стосовно квалiфiкацiї вiдповiдного персоналу тощо).

     27. Призначений орган повинен проводити перiодичнi аудити щонайменше один раз кожнi два роки, щоб пересвiдчитися в тому, що виробник пiдтримує в належному станi та застосовує систему управлiння якiстю, та надавати виробнику звiт про аудит.

     28. Крiм проведення перiодичних аудитiв, призначений орган може здiйснювати вiдвiдування виробника без попередження. Пiд час таких вiдвiдувань призначений орган може у разi потреби проводити випробування продукцiї або доручати їх проведення з метою перевiрки правильностi функцiонування системи управлiння якiстю. Призначений орган повинен надавати виробнику звiт про вiдвiдування, а у разi проведення випробувань - протокол випробувань.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та декларацiя про вiдповiднiсть

     29. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам та пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу, зазначеного в пунктi 20 цього додатка, його iдентифiкацiйний номер на кожний окремий прилад або арматуру, що вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та застосованим вимогам Технiчного регламенту.

     30. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної моделi приладу або арматури та зберiгає її для подання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом десяти рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка приладу або арматури цiєї моделi. У декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель приладу або арматури, для якої її складено.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть подається вiдповiдним органам державного ринкового нагляду на їх запити. Копiя декларацiї про вiдповiднiсть арматури супроводжує кожну одиницю арматури, а у вiдповiдних випадках - партiю арматури.

     31. Виробник повинен протягом десяти рокiв пiсля введення останнього зразка приладу або арматури в обiг зберiгати для надання органам ринкового нагляду:

     документацiю, зазначену в пунктi 20 цього додатка;

     iнформацiю про схвалення змiн, зазначених у пунктi 24 цього додатка;

     рiшення та звiти призначеного органу, зазначенi у пунктах 24, 27 i 28 цього додатка.

     32. Призначений орган повинен iнформувати:

     орган, що призначає, про виданi або скасованi ним документи щодо схвалення системи управлiння якiстю, а також перiодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелiк рiшень про вiдмову у видачi документа щодо схвалення системи та документiв щодо схвалення системи управлiння якiстю, дiю яких вiн зупинив чи встановив щодо них iншi обмеження;

     iншi призначенi органи про вiдмову у видачi документiв щодо схвалення системи управлiння якiстю, про документи щодо схвалення системи, дiю яких вiн зупинив, скасував чи встановив щодо них iншi обмеження, а на запит - також про виданi ним документи щодо схвалення системи управлiння якiстю.

Уповноважений представник

     33. Обов'язки виробника, визначенi у пунктах 20, 24, 29, 30 i 31 цього додатка, можуть бути виконанi його уповноваженим представником вiд його iменi i пiд його вiдповiдальнiсть за умови, що вони зазначенi в дорученнi, одержаному вiд виробника.

МОДУЛЬ E
(вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi продукцiї)

     34. Вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi продукцiї є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi у пунктах 35, 45 i 46 цього додатка, та гарантує i декларує пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що вiдповiднi прилади або арматура вiдповiдають типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них.

Виробництво

     35. Виробник забезпечує функцiонування схваленої системи управлiння якiстю для контролю та випробувань готових приладiв або арматури згiдно з пунктами 36 - 40 цього додатка та пiдлягає нагляду згiдно з пунктами 41 - 44 цього додатка.

Система управлiння якiстю

     36. Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на проведення оцiнки системи управлiння якiстю стосовно вiдповiдних приладiв або арматури, в якiй зазначається:

     найменування та адреса виробника, а в разi подання заявки уповноваженим представником - також його найменування i адреса;

     iнформацiя про те, що така заявка не подана до жодного iншого призначеного органу;

     уся вiдповiдна iнформацiя про заявлену категорiю продукцiї.

     До заявки додаються:

     документацiя стосовно системи управлiння якiстю;

     технiчна документацiя щодо затвердженого типу та копiя сертифiката експертизи типу.

     37. Система управлiння якiстю повинна забезпечувати вiдповiднiсть приладiв або арматури типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них.

     Усi прийнятi виробником елементи, вимоги та положення системи управлiння якiстю повиннi бути систематично i упорядковано задокументованi у виглядi полiтик, процедур та iнструкцiй, викладених у письмовiй формi. Документацiя стосовно системи управлiння якiстю повинна забезпечувати однозначне тлумачення програм, планiв, настанов i записiв щодо якостi.

     Зазначена документацiя повинна мiстити, зокрема, належний опис:

     цiлей у сферi якостi та органiзацiйної структури, обов'язкiв i повноважень керiвництва стосовно якостi продукцiї;

     дослiджень i випробувань, якi будуть проводитися пiсля виробництва;

     записiв щодо якостi виробничого процесу та/або продукцiї (протоколи контролю та результати випробувань, данi калiбрувань, звiтiв про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу тощо);

     засобiв монiторингу, за допомогою яких досягається необхiдний рiвень ефективного функцiонування системи управлiння якiстю.

     38. Призначений орган повинен оцiнити систему управлiння якiстю з метою визначення рiвня її вiдповiдностi вимогам, зазначеним у пунктi 37 цього додатка.

     Призначений орган повинен припускати вiдповiднiсть вимогам, зазначеним у пунктi 37 цього додатка, тих елементiв системи управлiння якiстю, що вiдповiдають вiдповiдним вимогам стандарту з перелiку нацiональних стандартiв, зазначеного у пунктi 40 Технiчного регламенту.

     Група з аудиту, крiм членiв з досвiдом стосовно систем управлiння якiстю, повинна мати у своєму складi принаймнi одного члена з досвiдом оцiнювання вiдповiдної продукцiї та технологiї її виробництва, а також знаннями застосованих вимог Технiчного регламенту. Проведення аудиту повинно включати вiдвiдування пiдприємств виробника з метою їх оцiнки. Група з аудиту повинна оцiнити технiчну документацiю, зазначену в абзацi сьомому пункту 36 цього додатка, з метою перевiрки здатностi виробника визначати вiдповiднi вимоги Технiчного регламенту та проводити дослiдження, необхiднi для забезпечення вiдповiдностi приладу або арматури таким вимогам.

     Призначений орган повинен повiдомити виробнику про своє рiшення. Зазначене повiдомлення повинно мiстити висновки аудиту та обґрунтоване рiшення за результатами оцiнки.

     39. Виробник повинен виконувати обов'язки, пов'язанi iз забезпеченням функцiонування схваленої системи управлiння якiстю, та пiдтримувати її в адекватному та ефективному станi.

     40. Виробник зобов'язаний повiдомляти призначеному органу, який схвалив систему управлiння якiстю, про будь-якi запланованi змiни у системi управлiння якiстю.

     Призначений орган повинен оцiнити будь-якi запропонованi змiни та прийняти рiшення щодо того, чи буде змiнена система управлiння якiстю у подальшому вiдповiдати вимогам, зазначеним у пунктi 37 цього додатка, чи необхiдно провести повторну оцiнку.

     Призначений орган повинен повiдомити виробнику про своє рiшення. Зазначене повiдомлення повинно мiстити висновки дослiдження та обґрунтоване рiшення за результатами оцiнки.

Нагляд пiд вiдповiдальнiстю призначеного органу

     41. Призначений орган здiйснює нагляд з метою пересвiдчитися в належному виконаннi виробником обов'язкiв, що виникають в результатi схвалення системи управлiння якiстю.

     42. Для цiлей оцiнки виробник зобов'язаний надавати призначеному органу доступ до мiсць виробництва, контролю, випробувань i зберiгання продукцiї, а також усю необхiдну iнформацiю, зокрема:

     документацiю щодо системи управлiння якiстю;

     записи щодо якостi (протоколи контролю та результати випробувань, данi калiбрувань, звiти стосовно квалiфiкацiї вiдповiдного персоналу тощо).

     43. Призначений орган повинен проводити перiодичнi аудити щонайменше один раз кожнi два роки, щоб пересвiдчитися в тому, що виробник пiдтримує в належному станi та застосовує систему управлiння якiстю, та надавати виробнику звiт про проведення аудиту.

     44. Крiм проведення перiодичних аудитiв, призначений орган може здiйснювати вiдвiдування виробника без попередження. Пiд час таких вiдвiдувань призначений орган може у разi потреби проводити випробування продукцiї або доручати їх проведення з метою перевiрки правильностi функцiонування системи управлiння якiстю. Призначений орган повинен надавати виробнику звiт про вiдвiдування, а у разi проведення випробувань - протокол випробувань.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та декларацiя про вiдповiднiсть

     45. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам та пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу, зазначеного в пунктi 36 цього додатка, його iдентифiкацiйний номер на кожний окремий прилад або арматуру, що вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них.

     46. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної моделi приладу або арматури та зберiгає її для подання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом десяти рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка приладу або арматури цiєї моделi. У декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель приладу або арматури, для якої її складено.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть подається вiдповiдним органам державного ринкового нагляду на їх запити. Копiя декларацiї про вiдповiднiсть арматури супроводжує кожну одиницю арматури, а у вiдповiдних випадках - партiю арматури.

     47. Виробник повинен протягом десяти рокiв пiсля введення останнього зразка приладу або арматури в обiг зберiгати для надання органам ринкового нагляду:

     документацiю, зазначену в пунктi 36 цього додатка;

     iнформацiю про схвалення змiн, зазначених у пунктi 40 цього додатка;

     рiшення та звiти призначеного органу, зазначенi у пунктах 40, 43 i 44 цього додатка.

     48. Призначений орган повинен iнформувати:

     орган, що призначає, про виданi або скасованi ним документи щодо, схвалення системи управлiння якiстю, а також перiодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелiк рiшень про вiдмову у видачi документа щодо схвалення системи та документiв щодо схвалення системи управлiння якiстю, дiю яких вiн зупинив чи встановив щодо них iншi обмеження;

     iншi призначенi органи про вiдмову у видачi документiв щодо схвалення системи управлiння якiстю, про документи щодо схвалення системи, дiю яких вiн зупинив, скасував чи встановив щодо них iншi обмеження, а на запит - також про виданi ним документи щодо схвалення системи управлiння якiстю.

Уповноважений представник

     49. Обов'язки виробника, визначенi у пунктах 36, 40, 45, 46 i 47 цього додатка, вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язкiв у дорученнi.

МОДУЛЬ F
(вiдповiднiсть типу на основi перевiрки продукцiї)

     50. Вiдповiднiсть типу на основi перевiрки продукцiї є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi у пунктах 51, 55, 60 i 61 цього додатка, та гарантує i декларує пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що вiдповiднi прилади або арматура, до яких було застосовано вимоги пункту 52 цього додатка, вiдповiдають типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, i вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них.

Виробництво

     51. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i його монiторинг забезпечували вiдповiднiсть виготовлених приладiв або арматури затвердженому типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, i вимогам Технiчного регламенту, що застосовуються до них.

Перевiрка

     52. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi, обраний виробником, проводить належнi дослiдження i випробування з метою перевiрки вiдповiдностi приладiв або арматури затвердженому типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вiдповiдним вимогам Технiчного регламенту.

     Дослiдження i випробування для перевiрки вiдповiдностi приладiв або арматури вiдповiдним вимогам проводяться за вибором виробника або шляхом проведення дослiдження та випробування кожного приладу або арматури згiдно з пунктами 53 i 54 цього додатка, або шляхом проведення дослiдження та випробування приладiв або арматури iз застосуванням статистичних методiв згiдно з пунктами 55 - 59 цього додатка.

Перевiрка вiдповiдностi шляхом проведення дослiдження та випробування кожного приладу або арматури

     53. Кожний прилад або арматура повиннi бути окремо дослiдженi та повиннi пiдлягати належним випробуванням, якi визначенi у вiдповiдному (вiдповiдних) стандартi (стандартах) з перелiку нацiональних стандартiв, зазначеного у пунктi 40 Технiчного регламенту, та/або рiвнозначним випробуванням, встановленим у вiдповiдних технiчних специфiкацiях, з метою перевiрки їх вiдповiдностi затвердженому типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вiдповiдним вимогам Технiчного регламенту.

     За вiдсутностi такого стандарту призначений орган повинен прийняти рiшення про те, якi випробування необхiдно провести.

     54. Призначений орган видає сертифiкат вiдповiдностi на пiдставi проведених дослiджень та випробувань i наносить свiй iдентифiкацiйний номер на кожний затверджений прилад або арматуру або доручає його нанесення пiд свою вiдповiдальнiсть.

     Виробник повинен зберiгати сертифiкати вiдповiдностi для надання на запити органiв державного ринкового нагляду для iнспекцiйних цiлей протягом десяти рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка приладу або арматури цiєї моделi.

Статистична перевiрка вiдповiдностi

     55. Виробник повинен вживати всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i його монiторинг забезпечували однорiднiсть кожної виробленої партiї та надавати свої прилади або арматуру для перевiрки у формi однорiдних партiй.

     56. Зразки приладiв або арматури вiдбираються випадковим чином з кожної парти згiдно з вимогами пункту 57 цього додатка. Усi вiдiбранi зразки приладiв або арматури дослiджуються та пiдлягають належним випробуванням, визначеним вiдповiдними частинами стандарту (стандартiв), включеного (включених) до перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 40 Технiчного регламенту, та/або рiвнозначним випробуванням, установленим у вiдповiдних технiчних специфiкацiях, з метою перевiрки вiдповiдностi приладiв або арматури вимогам Технiчного регламенту та визначається, приймається вiдповiдна партiя продукцiї чи бракується. За вiдсутностi такого стандарту призначений орган повинен прийняти рiшення про те, якi випробування необхiдно провести.

     57. Призначений орган застосовує систему вiдбору зразкiв з такими характеристиками: рiвень якостi, що вiдповiдає iмовiрностi приймання 95 вiдсоткiв, з показником невiдповiдностi мiж 0,5 i 1,5 вiдсотка;

     граничне значення якостi, що вiдповiдає iмовiрностi приймання 5 вiдсоткiв, з показником невiдповiдностi мiж 5 i 10 вiдсотками.

     58. У разi прийняття партiї усi прилади або арматура такої партiї вважаються такими, що пройшли перевiрку, крiм тих приладiв або арматури з вибiрки, якi не пройшли випробування.

     Призначений орган видає сертифiкат вiдповiдностi щодо проведених дослiджень i випробувань та наносить свiй iдентифiкацiйний номер на кожний затверджений прилад або арматуру або доручає його нанесення пiд свою вiдповiдальнiсть.

     Виробник повинен зберiгати сертифiкати вiдповiдностi для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом десяти рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка приладу або арматури цiєї моделi.

     59. Якщо партiя бракується, призначений орган або вiдповiдний орган державного ринкового нагляду повинен вжити належних заходiв для запобiгання введенню такої партiї в обiг. У разi частого бракування партiй призначений орган може зупинити статистичну перевiрку та вжити належних заходiв.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та декларацiя про вiдповiднiсть

     60. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам та пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу, зазначеного у пунктi 52 цього додатка, його iдентифiкацiйний номер на кожний прилад або арматуру, що вiдповiдає затвердженому типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них.

     61. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної моделi приладу або арматури та зберiгає її для подання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом десяти рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка приладу або арматури цiєї моделi. У декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель приладу або арматури, для якої її складено.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть подається вiдповiдним органам державного ринкового нагляду на їх запити. Копiя декларацiї про вiдповiднiсть арматури супроводжує кожну одиницю арматури, а у вiдповiдних випадках - партiю арматури.

     У разi надання призначеним органом, зазначеним у пунктi 52 цього додатка, своєї згоди та пiд його вiдповiдальнiсть виробник також може наносити iдентифiкацiйний номер такого призначеного органу на прилад або арматуру.

     62. За згодою призначеного органу та пiд його вiдповiдальнiсть виробник може наносити iдентифiкацiйний номер цього призначеного органу на продукцiю в процесi виробництва.

Уповноважений представник

     63. Обов'язки виробника вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення таких обов'язкiв у дорученнi. Уповноважений представник не може виконувати обов'язки виробника, визначенi у пунктах 51 i 55 цього додатка.

МОДУЛЬ G
(вiдповiднiсть на основi перевiрки одиницi продукцiї)

     64. Вiдповiднiсть на основi перевiрки одиницi продукцiї є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi у пунктах 65 - 68, 70 i 71 цього додатка, та гарантує i декларує пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що вiдповiдний прилад або арматура, до яких було застосовано положення пункту 69 цього додатка, вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них.

Технiчна документацiя

     65. Виробник розробляє технiчну документацiю та надає її призначеному органу, зазначеному в пунктi 69 цього додатка. Технiчна документацiя дає можливiсть оцiнити вiдповiднiсть приладiв або арматури вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них, i включає проведення належного аналiзу та оцiнки ризику (ризикiв). У технiчнiй документацiї визначаються застосовнi вимоги та охопленi, наскiльки це стосується такої оцiнки, питання проектування, виробництва та функцiонування приладу або арматури.

     66. Технiчна документацiя повинна у вiдповiдних випадках мiстити принаймнi такi елементи:

     загальний опис приладу або арматури;

     ескiзний проект, виробничi креслення та схеми компонентiв, складальних вузлiв, електричних кiл тощо;

     описи та пояснення, необхiднi для розумiння зазначених креслень i схем та функцiонування приладу або арматури;

     список застосованих повнiстю чи частково стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 40 Технiчного регламенту, а уразi, коли зазначенi стандарти не були застосованi, - описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам Технiчного регламенту, а також список iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв у технiчнiй документацiї повиннi бути зазначенi тi частини, якi були застосованi;

     результати виконаних проектних розрахункiв, проведених дослiджень тощо;

     протоколи випробувань;

     iнструкцiї з монтажу та експлуатацiї приладу;

     iнструкцiї для арматури щодо вмонтування в прилад або складання приладу.

     67. У разi потреби виробник повинен також представити призначеному органу такi документи:

     сертифiкат експертизи типу i декларацiю про вiдповiднiсть, що стосується арматури, вмонтованої в прилад;

     атестати i сертифiкати, що стосуються методiв виробництва та iнспектування та монiторингу приладу або арматури;

     будь-який iнший документ, який сприятиме проведенню оцiнки вiдповiдностi призначеним органом.

     Виробник повинен зберiгати технiчну документацiю для подання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом десяти рокiв пiсля введення останнього зразка приладу або арматури в обiг.

Виробництво

     68. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i його монiторинг забезпечували вiдповiднiсть виготовлених приладiв або арматури вимогам Технiчного регламенту, що застосовуються до них.

Перевiрка

     69. Призначений орган, обраний виробником, повинен проводити або доручати проведення належних дослiджень i випробувань, визначених у вiдповiдних стандартах, включених до перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 40 Технiчного регламенту, та/або рiвнозначних випробувань, визначених в iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiях, для перевiрки вiдповiдностi приладу або арматури вимогам Технiчного регламенту. За вiдсутностi такого стандарту призначений орган повинен прийняти рiшення про те, якi випробування необхiдно провести.

     У вiдповiдних випадках призначеним органом може бути вирiшено, що дослiдження i випробування можуть бути проведенi пiсля вмонтування в прилад або складання приладу.

     Виробник повинен зберiгати сертифiкати вiдповiдностi для надання на запити органiв державного ринкового нагляду для iнспекцiйних цiлей протягом десяти рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка приладу або арматури цiєї моделi.

     Призначений орган видає сертифiкат вiдповiдностi на пiдставi проведених дослiджень та випробувань i наносить свiй iдентифiкацiйний номер на кожний затверджений прилад або арматуру або доручає його нанесення пiд свою вiдповiдальнiсть.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та декларацiя про вiдповiднiсть

     70. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам та пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу, зазначеного у пунктi 69 цього додатка, його iдентифiкацiйний номер на кожний прилад або арматуру, що вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до них.

     71. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для приладу або арматури та зберiгає її для подання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом десяти рокiв пiсля введення в обiг приладу або арматури. У декларацiї про вiдповiднiсть повинен бути iдентифiкований прилад або арматура, для яких її складено.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть подається вiдповiдним органам державного ринкового нагляду на їх запити. Копiя декларацiї про вiдповiднiсть арматури супроводжує кожну одиницю арматури, а у вiдповiдних випадках - партiю арматури.

Уповноважений представник

     72. Обов'язки виробника, визначенi у пунктах 65 - 67, 70 i 71 цього додатка, вiд його iменi i пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення таких обов'язкiв у дорученнi.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

НАПИСИ

     1. На прилад чи табличку з технiчними даними повинен бути нанесений знак вiдповiдностi технiчним регламентам разом з такою iнформацiєю:

     найменування виробника, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарiв i послуг);

     тип приладу, номер партiї чи серiйний номер приладу або iнший елемент, що дає змогу його iдентифiкувати;

     тип використовуваного джерела електроживлення, коли це може бути застосовано;

     категорiя приладу;

     номiнальний тиск живлення приладу;

     необхiдна iнформацiя для забезпечення належного i безпечного монтажу вiдповiдно до характеристики приладу.

     2. На арматуру чи на табличку з технiчними даними повинна бути нанесена iнформацiя, визначена у пунктi 1 цього додатка.

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть (N XXXX)*

1. Прилад або арматура / модель приладу або арматури (назва продукцiї, позначення типу, номер партiї чи серiйний номер**)
 
 
2. Найменування та мiсцезнаходження виробника, у разi потреби - також його уповноваженого представника
 
 
3. Ця декларацiя про вiдповiднiсть видана пiд виключну вiдповiдальнiсть виробника.
4. Об'єкт декларацiї (iдентифiкацiя приладу або арматури, яка забезпечує її простежуванiсть; може включати зображення, якщо це необхiдно для iдентифiкацiї зазначених приладу або арматури)
 
 
(опис приладу або арматури)
5. Об'єкт декларацiї вiдповiдає вимогам технiчних регламентiв  
 
6. Посилання на вiдповiднi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, що були застосованi, або посилання на iншi технiчнi специфiкацiї, стосовно яких декларується вiдповiднiсть,
 
 
7. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi  
 
(найменування, iдентифiкацiйний номер згiдно з реєстром призначених органiв)
виконав  
(опис виконаних дiй)
i видав сертифiкат  
(деталi, включаючи дату, у разi потреби iнформацiю
 
про строк та умови дiї сертифiката)
8. Для арматури повиннi бути iнструкцiї щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладiв.
9. Додаткова iнформацiя  
Пiдписано вiд iменi та за дорученням  
___________________________
(мiсце та дата видачi)
___________________________
(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада)
___________________________
(пiдпис)

____________
* Присвоєння виробником номера декларацiї про вiдповiднiсть с необов'язковим.
** Зазначенi номери можуть бути також лiтерно-цифровими позначеннями.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI
положень Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради вiд 9 березня 2016 р. про прилади, що спалюють газоподiбнi палива, та скасування Директиви 2009/142/ЄС та Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi

Положення Регламенту ЄС Положення Технiчного регламенту
Стаття 1 (1) абзац перший пункту 1
  абзац другий пункту 1
Стаття 1 (2) пункт 2
Стаття 1 (3) пункт 3
Стаття 1 (4) пункт 4
Стаття 1 (5) пункт 5
Стаття 1 (6)  
Стаття 2 пункт 6
Стаття 3 (1) пункт 7
Стаття 3 (2) пункт 8
Стаття 3 (3)  
Стаття 4  
Стаття 5 пункт 9
Стаття 6 (1) пункт 10
Стаття 6 (2) пункт 11
Стаття 6 (3) пункт 12
Стаття 7 (1) пункт 13
Стаття 7 (2) пункт 14
Стаття 7 (3) пункт 15
Стаття 7 (4) пункт 16
Стаття 7 (5) пункт 17
Стаття 7 (6) пункт 18
Стаття 7 (7) пункт 19
Стаття 7 (8) пункт 20
Стаття 7 (9) пункт 21
Стаття 8 (1) пункт 22
Стаття 8 (2) пункт 23
Стаття 9 (1) пункт 24
Стаття 9 (2) пункт 25
Стаття 9 (3) пункт 26
Стаття 9 (4) пункт 27
Стаття 9 (5) пункт 28
Стаття 9 (6) пункт 29
Стаття 9 (7) пункт 30
Стаття 9 (8) пункт 31
Стаття 9 (9) пункт 32
Стаття 10 (1) пункт 33.
Стаття 10 (2) пункт 34
Стаття 10 (3) пункт 35
Стаття 10 (4) пункт 36
Стаття 10 (5) пункт 37
Стаття 11 пункт 38
Стаття 12 пункт 39
Стаття 13 пункт 40
Стаття 14 (1) пункт 41
Стаття 14 (2) пункт 42
Стаття 14 (3) пункт 43
Стаття 14 (4) пункт 44
Стаття 15 (1) пункт 45
Стаття 15 (2) пункт 46
Стаття 15 (3) пункт 47
Стаття 15 (4) пункт 48
Стаття 15 (5) пункт 49
Стаття 15 (6) пункт 50
Стаття 16 пункт 51
Стаття 17 (1) пункт 52
Стаття 17 (2) пункт 53
Стаття 17 (3) пункт 54
Стаття 17 (4) пункт 55
Стаття 17 (5) пункт 56
Стаття 18 (1) пункт 57
Стаття 18 (2) пункт 58
Стаття 19 пункт 59
Стаття 20  
Стаття 21  
Стаття 22  
Стаття 23 (1) пункт 60
Стаття 23 (2)  
Стаття 23 (3) пункт 61
Стаття 23 (4) пункт 62
Стаття 23 (5) пункт 63
Стаття 23 (6) пункт 64
Стаття 23 (7) пункт 65
Стаття 23 (8) пункт 66
Стаття 23 (9)  
Стаття 23 (10) пункт 67
Стаття 23 (11) пункт 68
Стаття 24  
Стаття 25 (1) пункт 69
Стаття 25 (2) пункт 70
Стаття 25 (3) пункт 71
Стаття 25 (4) пункт 72
Стаття 26  
Стаття 27  
Стаття 28  
Стаття 29  
Стаття 30  
Стаття 31 (1) пункт 73
Стаття 31 (2) пункт 74
Стаття 31 (3) пункт 75
Стаття 31 (4) пункт 76
Стаття 31 (5) пункт 77
Стаття 32 пункт 78
Стаття 33 (1) пункт 79
Стаття 33 (2) пункт 80
Стаття 34  
Стаття 35 пункт 81
Стаття 36 пункт 82
Стаття 37  
Стаття 37  
Стаття 38  
Стаття 39  
Стаття 40 (1) пункт 83
Стаття 40 (2) пункт 84
  пункт 85
Стаття 41  
Стаття 42  
Стаття 43  
Стаття 44  
Стаття 45  
Стаття 46  
Додаток I додаток 1
Додаток II  
Додаток III додаток 2
Додаток IV додаток 3
Додаток V додаток 4
Додаток VI  
  додаток 5

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 липня 2018 р. N 814

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 сiчня 2011 р. N 35 i вiд 28 грудня 2016 р. N 1069

     1. Пункт 1 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.01.2019р. N 27)

     2. Пункт 27 перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1069, викласти в такiй редакцiї:

"

27. Прилади, що працюють на газоподiбному паливi, та арматура до них постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018 р. N 814 "Про затвердження Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi" Держпродспоживслужба

".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 липня 2018 р. N 814

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 р. N 856 "Про затвердження Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 73, ст. 2459).

     2. Пункт 7 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2013 р. N 235 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

     3. Пункт 6 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 серпня 2013 р. N 632 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.