КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 лютого 2020 р. N 102


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня її опублiкування, крiм:

     пiдпункту 1 пункту 1, пункту 2, пiдпункту 1 пункту 3, пiдпункту 1 пункту 4, пiдпункту 1 пункту 5, пункту 6, пiдпункту 1, абзацiв четвертого та шостого пiдпункту 2 пункту 7, пiдпункту 1, абзацу дев'ятого пiдпункту 2 пункту 8, пiдпункту 1 пункту 9, пiдпункту 1 пункту 11, пункту 12, пiдпункту 1 пункту 13 змiн, затверджених цiєю постановою, якi набирають чинностi з дня опублiкування цiєї постанови;

     абзацу другого пiдпункту 2 пункту 9 змiн, затверджених цiєю постановою, який набирає чинностi одночасно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 р. N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 70, ст. 2457).

Прем'єр-мiнiстр України О. ГОНЧАРУК

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 лютого 2020 р. N 102

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 р. N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 9, ст. 344; 2018 р., N 56, ст. 1969):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Технiчному регламентi безпеки машин, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 2:

     в абзацi п'ятому пiдпункту 1 слова i цифру "в абзацi п'ятому пiдпункту 2" замiнити словами i цифрами "у пiдпунктi 21";

     у пiдпунктi 2:

     в абзацi третьому слова "знiмне обладнання або" замiнити словом "знiмнi";

     абзац п'ятий виключити;

     доповнити пункт пiдпунктом 21 такого змiсту:

     "21) незавершена машина - сукупнiсть вузлiв, яка є майже машиною, але самостiйно не може виконувати конкретну функцiю. Система приводу машини є незавершеною машиною. Незавершена машина призначена тiльки для вбудовування або з'єднання з iншою машиною або з iншою незавершеною машиною чи устаткуванням, разом утворюючи машину, на яку поширюється дiя цього Технiчного регламенту;";

     у пiдпунктi 3:

     абзац другий пiсля слiв "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарiв i послуг)";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;";

     в останньому абзацi слова "технiчна специфiкацiя," виключити;

     пункт 3 доповнити абзацом такого змiсту:

     "незавершенi машини.";

     в абзацi першому пункту 8 слова ", крiм незавершеної машини," виключити;

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

     Вiдповiднiсть машини нацiональним стандартам, якi включенi до перелiку нацiональних стандартiв, або їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi такої машини тим суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я цього Технiчного регламенту, що охоплюються такими стандартами або їх частинами.";

     у назвi роздiлу "Процедура оцiнки вiдповiдностi машини, крiм незавершеної машини" слова ", крiм незавершеної машини" виключити.

     2. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2015 р. N 607 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо пляшок, якi використовуються як мiрнi ємностi" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 69, ст. 2268) слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства".

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1062 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладiв" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3524):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Технiчному регламентi щодо неавтоматичних зважувальних приладiв, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 3:

     пiдпункт 3 пiсля слiв "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарiв i послуг)";

     пiдпункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;";

     у пунктi 36:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "36. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.";

     в абзацi другому слово "передбаченi" замiнити словом "охопленi".

     4. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3526):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Технiчному регламентi низьковольтного електричного обладнання, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 3:

     абзац четвертий пiсля слiв "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарiв i послуг)";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;";

     абзац перший пункту 34 викласти в такiй редакцiї:

     "34. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.".

     5. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 2, ст. 72; 2018 р., N 56, ст. 1969):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Технiчному регламентi з електромагнiтної сумiсностi обладнання, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 3:

     пiдпункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) вироби авiацiйної технiки, на якi поширюється дiя Повiтряного кодексу України та якi призначенi виключно для використання у повiтрi, а саме:

     повiтрянi судна, крiм безпiлотних повiтряних суден, та призначенi для них двигуни, гвинти, деталi та обладнання, що не потребує встановлення на борту повiтряного судна (будь-який прилад, обладнання, механiзм, апаратура, додаткове пристосування, програмне забезпечення чи допомiжний пристрiй, що розмiщуються експлуатантом на борту повiтряного судна, не є його частиною i використовується або призначений для використання пiд час експлуатацiї або управлiння повiтряним судном, пiдтримки виживання пасажирiв або здатнi вплинути на безпечну експлуатацiю повiтряного судна);

     безпiлотнi повiтрянi судна та призначенi для них двигуни, гвинти, деталi та обладнання, що не потребує встановлення на борту безпiлотного повiтряного судна, конструкцiя яких сертифiкована вiдповiдно до статтi 13 Повiтряного кодексу України, якi призначенi для роботи лише на частотах, розподiлених згiдно з регламентами радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку для захищеного авiацiйного використання;";

     пiдпункт 21 виключити;

     у пунктi 6:

     пiдпункт 4 пiсля слiв "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарiв i послуг)";

     пiдпункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;";

     пiдпункт 15 пiсля слова "включаючи" доповнити словом "калiбрування,";

     останнiй абзац пiсля слiв "наведеному у" доповнити словами "Повiтряному кодексi України,";

     абзац перший пункту 38 викласти в такiй редакцiї:

     "38. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.".

     6. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1193 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо деяких товарiв, якi фасують за масою та об'ємом у готову упаковку" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 10, ст. 441) слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства".

     7. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 сiчня 2016 р. N 94 "Про затвердження Технiчного регламенту законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 16, ст. 624):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Технiчному регламентi законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, затвердженому зазначеною постановою:

     пункт 43 викласти в такiй редакцiї:

     "43. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.";

     у пунктi 44 слово "також" виключити, а слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     пункт 45 пiсля слова i цифри "додатку 2" доповнити словами ", якi охоплюються такими стандартами та технiчними специфiкацiями чи їх частинами";

     у пунктi 92 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     пiдпункт 5 пункту 3 додатка 3 до Технiчного регламенту пiсля слiв "перелiку нацiональних стандартiв" доповнити словами "для цiлей застосування Технiчного регламенту".

     8. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2016 р. N 163 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв вимiрювальної технiки" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 21, ст. 830):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Технiчному регламентi засобiв вимiрювальної технiки, затвердженому зазначеною постановою:

     пiдпункт 5 пункту 4 пiсля слiв "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарiв i послуг)";

     у пунктi 10 слово i цифру "таблицi 1" замiнити словом "таблицею";

     у пунктах 19, 20 i 28 цифри "31" замiнити цифрами "32";

     у пунктах 21, 29 i 36 цифри "32" замiнити цифрами "33";

     пункт 42 викласти в такiй редакцiї:

     "42. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

     Вiдповiднiсть засобiв вимiрювальної технiки стандартам з перелiку нацiональних стандартiв або їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi таких засобiв вимiрювальної технiки суттєвим вимогам, установленим у додатку 1, та вимогам, установленим вiдповiдно у додатках 3 - 12, якi охоплюються такими стандартами чи їх частинами.";

     у пунктi 43 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     роздiл "Акредитованi випробувальнi лабораторiї виробникiв" викласти в такiй редакцiї:

"Акредитованi внутрiшнi органи з оцiнки вiдповiдностi виробникiв

     82. Акредитований внутрiшнiй орган з оцiнки вiдповiдностi виробника (далi - акредитований внутрiшнiй орган) може бути залучений для провадження дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi на пiдприємствах, в установах, органiзацiях (далi - пiдприємство), частиною яких вiн є, з метою виконання процедур оцiнки вiдповiдностi, встановлених у пунктах 7 - 13 (модуль А2) i пунктах 30 - 35 (модуль С2) додатка 2. Акредитований внутрiшнiй орган повинен бути вiдокремленим пiдроздiлом пiдприємства та не повинен брати участi у розробленнi, виробництвi, постачаннi, встановленнi, використаннi чи обслуговуваннi засобiв вимiрювальної технiки, якi вiн оцiнює.

     83. Акредитований внутрiшнiй орган повинен вiдповiдати таким вимогам:

     1) бути акредитованим нацiональним органом з акредитацiї або нацiональним органом з акредитацiї iншої держави;

     2) акредитований внутрiшнiй орган та його персонал повиннi мати визначене мiсце в органiзацiйнiй структурi пiдприємства та використовувати такi методи звiтування в межах пiдприємства, частиною якого є зазначений орган, що забезпечують їх неупередженiсть i демонстрацiю цiєї неупередженостi вiдповiдному нацiональному органовi з акредитацiї;

     3) акредитований внутрiшнiй орган та його персонал не повиннi бути вiдповiдальними за розроблення, виготовлення, постачання, встановлення, експлуатацiю або обслуговування засобiв вимiрювальної технiки, якi вони оцiнюють, та провадити будь-яку дiяльнiсть, яка могла б суперечити незалежностi або доброчесностi їх суджень стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi;

     4) акредитований внутрiшнiй орган повинен надавати свої послуги виключно пiдприємству, частиною якого вiн є.

     84. Акредитований внутрiшнiй орган не пiдлягає призначенню. Пiдприємство, частиною якого є акредитований внутрiшнiй орган, або нацiональний орган з акредитацiї повиннi надавати органу, що призначає, за його запитом iнформацiю про акредитацiю вiдповiдного акредитованого внутрiшнього органу.";

     у пунктi 92 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     у додатку 2 до Технiчного регламенту пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10. З метою оцiнювання якостi внутрiшнього контролю засобiв вимiрювальної технiки за вибором виробника акредитований внутрiшнiй орган з оцiнки вiдповiдностi виробника (далi - акредитований внутрiшнiй орган) або призначений орган з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган) проводять перевiрки засобiв вимiрювальної технiки або доручають їх проведення через довiльнi iнтервали часу, визначенi таким акредитованим внутрiшнiм органом або призначеним органом, з урахуванням, зокрема, технологiчної складностi виготовлення засобiв вимiрювальної технiки та обсягiв виробництва. Достатня вибiрка зразкiв готових засобiв вимiрювальної технiки, вiдiбраних акредитованим внутрiшнiм органом або призначеним органом у мiсцi виготовлення та перед введенням засобiв вимiрювальної технiки в обiг, повинна бути дослiджена шляхом проведення випробувань, передбачених вiдповiдними частинами нацiональних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв для цiлей застосування Технiчного регламенту, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки (далi - перелiк нацiональних стандартiв), та/або нормативними документами Мiжнародної органiзацiї законодавчої метрологiї, та/або еквiвалентних випробувань, передбачених iншими вiдповiдними технiчними специфiкацiями, з метою перевiрки вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки вiдповiдним вимогам Технiчного регламенту. У разi вiдсутностi такого нацiонального стандарту або нормативного документа Мiжнародної органiзацiї законодавчої метрологiї акредитований внутрiшнiй орган або призначений орган приймає рiшення щодо випробувань, якi повиннi бути проведенi.

     У разi коли кiлькiсть вiдповiдних засобiв вимiрювальної технiки у вибiрцi не вiдповiдає прийнятному рiвню якостi, акредитований внутрiшнiй орган або призначений орган повинен вжити вiдповiдних заходiв.";

     в абзацах першому i другому пункту 32 слова "випробувальна лабораторiя" в усiх вiдмiнках замiнити словами "акредитований внутрiшнiй орган" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "такою" виключити.

     9. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1055 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 8, ст. 236):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Технiчному регламентi обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi п'ятому пункту 3 слова i цифри "постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 66, ст. 2216)" замiнити словами i цифрами "постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 р. N 771 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 70, ст. 2457)";

     у пунктi 4:

     абзац шостий пiсля слiв "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарiв i послуг)";

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;";

     абзац перший пункту 38 викласти в такiй редакцiї:

     "38. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.";

     у третьому реченнi абзацу третього пункту 5 додатка 4 до Технiчного регламенту слова i цифру "в абзацi сьомому пункту 4" замiнити словами i цифрами "у пiдпунктi 3 пункту 3";

     у третьому реченнi абзацу третього пункту 5 додатка 7 до Технiчного регламенту слова "в абзацi шостому" замiнити словами "в абзацi четвертому".

     10. У Технiчному регламентi обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 24, ст. 683):

     у пунктi 8:

     пiдпункт 6 пiсля слiв "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарiв i послуг)";

     пiдпункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;";

     у пунктi 46:

     абзац перший пiсля слiв "перелiку нацiональних стандартiв" доповнити словами "для цiлей застосування цього Технiчного регламенту";

     абзац другий замiнити абзацами такого змiсту:

     "Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

     Вiдповiднiсть матерiалiв, компонентiв i електричного та електронного обладнання стандартам з перелiку нацiональних стандартiв або їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi таких матерiалiв, компонентiв i електричного та електронного обладнання вимогам пунктiв 9 - 11 цього Технiчного регламенту, якi охоплюються такими нацiональними стандартами чи їх частинами.".

     11. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018 р. N 151 "Про затвердження Технiчного регламенту безпечностi iграшок" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 23, ст. 805):

     1) у пунктi 5 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Технiчному регламентi безпечностi iграшок, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 4:

     абзац четвертий пiсля слiв "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарiв i послуг)";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;";

     пункт 40 викласти в такiй редакцiї:

     "40. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

     Вiдповiднiсть iграшки стандартам з перелiку нацiональних стандартiв чи їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi такої iграшки вимогам щодо безпечностi, встановленим у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту та додатку 2, охоплених цими стандартами або їх частинами.".

     12. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018 р. N 536 "Про затвердження Технiчного регламенту рухомого обладнання, що працює пiд тиском" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 55, ст. 1921) слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства".

     13. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018 р. N 814 "Про затвердження Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 80, ст. 2659):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Технiчному регламентi приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 6:

     абзац шостий пiсля слiв "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарiв i послуг)";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;";

     у пунктi 40:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "40. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.";

     в абзацi другому слово "приладу" замiнити словом "приладiв".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.