КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 сiчня 2013 р. N 62


Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 серпня 2013 року N 632,
вiд 4 липня 2018 року N 533,
вiд 12 лютого 2020 року N 102

(З 22 серпня 2020 року до цiєї постанови будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 2 пункту 1 Змiн, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 лютого 2020 року N 102)

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     1. Затвердити Технiчний регламент безпеки машин, що додається.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     2. Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства забезпечити впровадження затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533, вiд 12.02.2020р. N 102)

     3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 933 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин та устаткування" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 78, ст. 2765).

     4. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 сiчня 2013 р. N 62

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпеки машин

(У текстi Технiчного регламенту слова "основнi вимоги" i "нацiональний знак вiдповiдностi" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "суттєвi вимоги" i "знак вiдповiдностi технiчним регламентам" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018 року N 533)

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги до машин щодо захисту життя або здоров'я людини, захисту тварин або рослин, а також майна та охорони навколишнього природного середовища, процедуру оцiнки вiдповiдностi машин та вимоги до їх обiгу на ринку України та/або введення в експлуатацiю.

     Технiчний регламент розроблено з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/42/ЄС вiд 17 травня 2006 р. щодо машин i механiзмiв та внесення змiн до Директиви 95/16/ЄС.

     2. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються у такому значеннi:

     1) машина:

     сукупнiсть взаємозв'язаних частин або компонентiв, з яких принаймнi один є рухомим, що мають у своєму складi або пристосованi до приєднання силового приводу iншого, нiж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з'єднанi для виконання визначених функцiй;

     сукупнiсть взаємозв'язаних частин або компонентiв, з яких принаймнi один є рухомим, що мають у своєму складi або пристосованi до приєднання силового приводу iншого, нiж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з'єднанi для виконання визначених функцiй; зазначенi взаємозв'язанi частини або компоненти не мають компонентiв для їх встановлення на мiсцi або для з'єднання з джерелом енергiї та руху;

     сукупнiсть взаємозв'язаних частин або компонентiв, з яких принаймнi один є рухомим, що мають у своєму складi або пристосованi до приєднання силового приводу iншого, нiж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з'єднанi для виконання визначених функцiй; зазначенi взаємозв'язанi частини або компоненти мають чи не мають компонентiв для їх встановлення на мiсцi або для з'єднання з джерелом енергiї та руху, готовi до встановлення i спроможнi до виконання визначених функцiй тiльки за умови необхiдностi їх монтування на транспортному засобi або в будiвлi чи спорудi;

     комбiнацiя взаємозв'язаних частин чи компонентiв, зазначених в абзацах другому - четвертому цього пiдпункту, та незавершених машин, зазначених в абзацi п'ятому пiдпункту 2 цього пункту, якi для досягнення спiльної мети з'єднуються i керуються так, що дiють як єдине цiле;

     сукупнiсть взаємозв'язаних частин або компонентiв, принаймнi один з яких є рухомим, що з'єднанi та призначенi для пiдiймання вантажiв, єдиним джерелом живлення яких є безпосереднє прикладення зусилля людини;

(абзац шостий пiдпункту 1 пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     2) устаткування:

     змiнне обладнання - обладнання, яке пiсля введення в експлуатацiю машини (трактора) приєднує до такої машини (трактора) безпосередньо оператор для змiни її функцiй або надання нової функцiї, за умови, що це обладнання не є запасною частиною чи iнструментом;

     знiмнi механiчнi пристрої трансмiсiї - знiмне обладнання або компоненти для передачi потужностi вiд самохiдної машини або трактора до iншої машини шляхом приєднання їх до валiв вiдбирання та приймання потужностi. У разi введення в обiг разом з огорожею вони повиннi розглядатися як один вирiб;

     ланцюги, канати та текстильнi стрiчки - ланцюги, канати та текстильнi стрiчки, виробленi та призначенi для пiдйомних робiт як частини пiдiймальних машин або пiднiмального приладдя;

     незавершена машина - сукупнiсть, яка є майже машиною, але самостiйно не може виконувати конкретну функцiю. Зокрема, незавершеною машиною є привод машини. Незавершена машина призначена тiльки для вбудовування або з'єднання з iншою машиною або з iншою незавершеною машиною, разом утворюючи машину, на яку поширюється дiя цього Технiчного регламенту;

(абзац п'ятий пiдпункту 2 пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     пiднiмальне приладдя - компоненти або обладнання, що не є частинами пiдiймальної машини, але дають змогу утримувати вантаж, розмiщуються мiж машиною i вантажем чи на самому вантажi, або є невiд'ємною частиною вантажу та самостiйно вводяться в обiг, зокрема стропи та їх компоненти є пiднiмальним приладдям;

     пристрiй безпеки - компонент, який:

     - призначений для виконання функцiї безпеки;

     - незалежно вiд машини вводять в обiг;

     - загрожує безпецi людей у разi збою та/або неналежного функцiонування;

     - не є необхiдним для функцiонування машини або якщо цей компонент може бути замiнений звичайним компонентом для забезпечення функцiонування машини.

     Для всiх машин та устаткування, на якi поширюються вимоги та процедури цього Технiчного регламенту, надалi використовується термiн "машина";

     3) iншi термiни:

     виробник - юридична або фiзична особа, яка здiйснює проектування та/або виробництво машини або незавершеної машини, на яку поширюється дiя цього Технiчного регламенту, та є вiдповiдальною за вiдповiднiсть машини або незавершеної машини цьому Технiчному регламенту з метою введення її в обiг пiд власним найменуванням чи торговельною маркою або для власного використання. У разi вiдсутностi виробника згiдно з наведеним визначенням будь-яка фiзична або юридична особа, що вводить в обiг або в експлуатацiю машину чи незавершену машину, на яку поширюється дiя цього Технiчного регламенту, повинна вважатися виробником;

(абзац другий пiдпункту 3 пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     введення в експлуатацiю машини - перше використання за призначенням машини, на яку поширюється дiя цього Технiчного регламенту, в Українi;

     введення в обiг - перше надання на ринку України машини або незавершеної машини з метою розповсюдження або використання за плату чи безоплатно;

     гармонiзований європейський стандарт - технiчна специфiкацiя, яка не має зобов'язуючого характеру та прийнята органом стандартизацiї, а саме Європейським комiтетом iз стандартизацiї (CEN), Європейським комiтетом iз стандартизацiї в електротехнiцi (CENELEC) або Європейським iнститутом телекомунiкацiйних стандартiв (ETSI), на основi мандата, наданого Європейською Комiсiєю згiдно з установленою процедурою;

(пiдпункт 3 пункту 2 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами шостим - двадцять третiм)

     тип машини - класифiкацiя за ознаками призначеного застосування, конструктивної подiбностi та ризику;

     уповноважений представник - будь-яка юридична або фiзична особа - резидент України, що отримала письмове доручення вiд виробника на виконання вiд його iменi певних зобов'язань чи процедур, пов'язаних з цим Технiчним регламентом.

     У додатках 1 - 6 термiни вживаються у такому значеннi:

     застосування машини за призначенням - використання машин вiдповiдно до iнформацiї, наведеної в iнструкцiях;

     захисний пристрiй - пристрiй (крiм огорожi), який зменшує ризик самостiйно або в комбiнацiї з огорожею;

     обґрунтовано передбачуване застосування машини не за призначенням - використання машини у такий спосiб, який не передбачено в iнструкцiях, але який можна легко передбачити, враховуючи поведiнку людини;

     суттєвi вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я - обов'язковi положення, що стосуються розроблення та вироблення продукцiї, на яку поширюється дiя цього Технiчного регламенту, для забезпечення високого рiвня захисту здоров'я та безпеки людей i у разi потреби свiйських тварин та майна, а у застосовних випадках - навколишнього природного середовища;

(абзац дванадцятий пiдпункту 3 пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     небезпека - потенцiйне джерело травмування або заподiяння шкоди здоров'ю;

     небезпечна зона - будь-яка зона усерединi та/або ззовнi машини, у якiй особа наражається на ризик для здоров'я або небезпеку;

     незахищена особа - будь-яка особа, яка повнiстю або частково перебуває у небезпечнiй зонi;

     огорожа - частина машини, яка використовується спецiально для забезпечення захисту шляхом створення фiзичної перешкоди;

     оператор - особа або особи, задiянi у встановленнi, роботi, керуваннi, налагоджуваннi, обслуговуваннi, чищеннi, ремонтуваннi або транспортуваннi машини;

     орган керування - елемент системи керування або пристрою керування машиною (рукоятка, кермо, педаль, кнопка тощо), на який безпосередньо дiє оператор для подачi команди на виконання машиною вiдповiдної функцiї;

     абзац дев'ятнадцятий пiдпункту 3 пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     пристрiй керування - пристрiй, що забезпечує здiйснення машиною вiдповiдної функцiї, на виконання якої подав команду оператор через орган керування;

     ризик - комбiнацiя iмовiрностi i ступеня тяжкостi травми або шкоди для здоров'я, яка може виникнути в небезпечнiй ситуацiї;

     система керування - сукупнiсть взаємозв'язаних пристроїв керування, механiчних, електричних i iнших компонентiв, якi без втручання оператора забезпечують виконання машиною послiдовностi функцiй, що попередньо визначенi оператором, пiсля подачi оператором команди на пуск машини.

     У цьому Технiчному регламентi термiни "знак вiдповiдностi технiчним регламентам", "надання на ринку", "орган з оцiнки вiдповiдностi", "оцiнка вiдповiдностi", "презумпцiя вiдповiдностi", "призначення", "технiчна специфiкацiя", "технiчний регламент" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"; термiн "нацiональний стандарт" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандартизацiю".

(абзац пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     3. Вимоги цього Технiчного регламенту поширюються на:

     усi типи машин, наведенi у пiдпунктi 1 пункту 2 цього Технiчного регламенту;

     усi типи устаткування, наведенi у пiдпунктi 2 пункту 2 цього Технiчного регламенту.

     4. Вимоги цього Технiчного регламенту не поширюються на:

     пристрої безпеки, призначенi для використання як запаснi частини для замiни iдентичних пристроїв на машинi, що постачає виробник цiєї машини;

     спецiальне обладнання, призначене для використання в парках розваг та/або на ярмарках;

     машини, якi цiлеспрямовано створенi для застосування в ядернiй промисловостi та пошкодження яких може призвести до радiоактивного випромiнювання;

     зброю, в тому числi вогнепальну;

     такi транспортнi засоби:

     - сiльськогосподарськi та лiсогосподарськi трактори, за винятком машин, що змонтованi на таких транспортних засобах;

(абзац сьомий пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     - колiснi транспортнi засоби (у тому числi дво- i триколiснi транспортнi засоби) та причепи до них, на якi поширюється дiя Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мiнiнфраструктури вiд 17 серпня 2012р. N 521 "Про затвердження Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання i виданих виробниками сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв або обладнання", за винятком машин, що змонтованi на таких транспортних засобах;

(абзац восьмий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     - автомобiлi, призначенi виключно для змагань;

     - транспортнi засоби, призначенi для перевезення повiтряними, автомобiльними, рейковими чи водними шляхами, за винятком машин, що змонтованi на таких засобах;

     морськi судна та плаваючi платформи разом з машинами, встановленими на їх борту;

     машини, цiлеспрямовано розробленi i виробленi для вiйськових цiлей або для охорони громадського порядку;

     машини, цiлеспрямовано розробленi та виробленi для дослiдницьких цiлей i використання в лабораторiях;

     шахтне канатне пiднiмальне обладнання;

     устаткування, призначене для перемiщення акторiв пiд час театральних вистав;

     високовольтне електричне обладнання, а саме:

     - комутацiйне обладнання i апаратура управлiння;

     - трансформатори;

     низьковольтне електричне та електронне обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015р. N 1067 (Офiцiйний вiсник України, 2015р., N 102, ст. 3526), а саме:

(абзац дев'ятнадцятий пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     - побутовi електроприлади, призначенi для домашнього використання;

     - аудiо- i вiдеообладнання;

     - iнформацiйно-технологiчне обладнання;

     - офiснi машини загального призначення;

     - комутацiйне обладнання i апаратура управлiння;

     - електричнi двигуни.

     5. Перелiк пристроїв безпеки, наведений у додатку 10, повинен актуалiзуватися (поновлюватися) з урахуванням змiн, якi вносяться до додатка V Директиви 2006/42/ЄС.

Взаємозв'язок з iншими технiчними регламентами

     6. Якщо вимоги щодо запобiгання або усунення небезпек, якi визначенi в додатках 1 - 6, повнiстю або частково конкретизовано вимогами iнших технiчних регламентiв, цей Технiчний регламент не повинен застосовуватися щодо таких небезпек або його застосування стосовно зазначених небезпек припиняється починаючи з дати введення обов'язкового застосування зазначених технiчних регламентiв.

     Якщо на машину поширюється дiя iнших технiчних регламентiв, якi охоплюють iншi аспекти i також передбачають маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, наявнiсть знака вiдповiдностi технiчним регламентам на машинi означає, що вона вiдповiдає також iншим технiчним регламентам.

     У разi коли протягом перехiдного перiоду застосування таких технiчних регламентiв виробнику або його уповноваженому представнику дозволяється вибирати заходи щодо їх застосування, знак вiдповiдностi технiчним регламентам вказує на вiдповiднiсть вимогам лише тих технiчних регламентiв, якi були застосованi виробником або його уповноваженим представником. У такому разi особливостi застосування технiчних регламентiв наводяться в декларацiї про вiдповiднiсть.

Введення в обiг та/або в експлуатацiю

     7. Органи виконавчої влади повиннi вживати належних заходiв для:

     забезпечення введення в обiг та/або в експлуатацiю лише тих машин, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, якi на них поширюються, та не спричиняють небезпеку здоров'ю i безпецi людей та у разi потреби свiйським тваринам або майну, а у застосовних випадках - навколишньому природному середовищу, за умови належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням або в обґрунтовано передбачуваних умовах;

(абзац другий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     забезпечення введення в обiг лише тих незавершених машин, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, якi на них поширюються.

     8. До введення машини, крiм незавершеної машини, в обiг та/або в експлуатацiю виробник або його уповноважений представник:

     забезпечує її вiдповiднiсть суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, зазначеним у додатках 1 - 6;

(абзац другий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     забезпечує доступ до технiчного файла, вимоги до якого зазначенi у додатку 12;

(абзац третiй пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     готує необхiдну iнформацiю, передбачену цим Технiчним регламентом, зокрема iнструкцiї;

     проводить вiдповiднi процедури з метою оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктами 13 - 15 цього Технiчного регламенту;

     складає декларацiю про вiдповiднiсть, вимоги до якої зазначенi у додатку 7, яка додається до машини;

     наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам.

     До введення в обiг незавершеної машини виробник або його уповноважений представник повинен забезпечити проведення процедури, зазначеної у пунктах 16 i 17 цього Технiчного регламенту.

     Для цiлей процедур, зазначених у пунктах 13 - 16 цього Технiчного регламенту, виробник або його уповноважений представник повинен мати засоби, необхiднi для забезпечення вiдповiдностi машини суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, зазначеним у додатках 1 - 6, або мати доступ до таких засобiв.

     Абзац десятий пункту 8 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Виробник машини (незавершеної машини) або його уповноважений представник зберiгає оригiнал декларацiї (декларацiї про вбудовування незавершеної машини) протягом щонайменше 10 рокiв вiд дати вироблення останньої машини (незавершеної машини).

     9. Машини, на якi нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам i якi супроводжуються декларацiєю про вiдповiднiсть, повиннi вважатися органами виконавчої влади як такi, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     Органи виконавчої влади не повиннi забороняти, обмежувати або перешкоджати введенню в обiг та/або в експлуатацiю машин та устаткування, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     Органи виконавчої влади не повиннi забороняти, обмежувати або перешкоджати введенню в обiг незавершених машин, якщо виробник або його уповноважений представник склав декларацiю про вбудовування, вимоги до якої встановленi у додатку 8. У декларацiї про вбудовування зазначається, що незавершена машина пiдлягає вбудовуванню в машину або з'єднанню з iншою незавершеною машиною з метою створення машини.

     10. Пiд час проведення ярмаркiв, виставок, презентацiй i подiбних заходiв органи виконавчої влади не повиннi перешкоджати показу машин або незавершених машин, якi не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, за умови, що вони матимуть видимий напис, в якому чiтко зазначається, що машини (незавершенi машини) не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту та не можуть бути наданi на ринку до приведення їх у вiдповiднiсть з цим Технiчним регламентом. При цьому пiд час демонстрацiї таких машин або незавершених машин, що не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, повиннi бути вжитi адекватнi заходи безпеки для захисту людей.

     11. Перелiк нацiональних стандартiв, що є iдентичними гармонiзованим європейським стандартам та вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi машин суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я цього Технiчного регламенту, затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

(абзац перший пункту 11 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632, вiд 04.07.2018р. N 533)

     Вiдповiднiсть машини вимогам нацiонального стандарту, який включений до зазначеного перелiку, надає презумпцiю вiдповiдностi такої машини тим суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, що охоплюються таким нацiональним стандартом.

(абзац другий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

Процедура оцiнки вiдповiдностi машини, крiм незавершеної машини

     12. Виробник або його уповноважений представник з метою оцiнки вiдповiдностi машини повинен застосувати одну з процедур оцiнки вiдповiдностi, описаних у пунктах 13 - 15 цього Технiчного регламенту.

     13. Якщо машина не зазначена у додатку 9, виробник або його уповноважений представник повинен застосувати процедуру оцiнки вiдповiдностi (внутрiшнiй контроль виробництва машини), передбачену додатком 14.

     14. Якщо машина, зазначена у додатку 9, вироблена вiдповiдно до нацiональних стандартiв, зазначених у пунктi 11 цього Технiчного регламенту, та за умови, що в таких стандартах враховано всi вiдповiднi суттєвi вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, виробник або його уповноважений представник повинен застосувати одну з таких процедур:

(абзац перший пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     внутрiшнiй контроль виробництва машин, порядок здiйснення якого наведений у додатку 14;

     перевiрку типу, порядок проведення якої наведений у додатку 15, разом iз здiйсненням внутрiшнього контролю виробництва машин згiдно з пунктом 3 додатка 14;

     цiлковите забезпечення якостi, порядок проведення якої наведений у додатку 16.

     15. Якщо машина, зазначена у додатку 9, не була вироблена вiдповiдно до нацiональних стандартiв, зазначених у пунктi 11 цього Технiчного регламенту, або лише частково вiдповiдає таким стандартам, або в таких стандартах не враховано всi вiдповiднi суттєвi вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, або якщо не iснує нацiонального стандарту на машину, про яку йдеться, виробник або його уповноважений представник повинен застосувати одну з таких процедур:

(абзац перший пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     перевiрку типу, порядок проведення якої наведений у додатку 15, разом iз здiйсненням внутрiшнього контролю виробництва машин згiдно з пунктом 3 додатка 14;

     цiлковите забезпечення якостi, порядок проведення якого наведений у додатку 16.

Процедура оцiнки вiдповiдностi незавершеної машини

     16. Виробник незавершеної машини або його уповноважений представник перед введенням її в обiг повинен забезпечити пiдготовку:

     вiдповiдної технiчної документацiї, вимоги до якої зазначенi у додатку 13;

     iнструкцiї iз складання, вимоги до якої зазначенi у додатку 11;

     оформленої декларацiї про вбудовування, вимоги до якої встановленi у додатку 8.

     17. Iнструкцiя iз складання i декларацiя про вбудовування повиннi супроводжувати незавершену машину до моменту її вбудовування в кiнцеву машину i з цього моменту iнструкцiя стає невiд'ємною частиною технiчної документацiї такої машини.

Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi

     18. Абзац перший пункту 18 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Мiнiмальнi критерiї, яким повиннi вiдповiдати призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi, встановленi в додатку 17.

     19. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для виконання ними як третiми сторонами завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктами 14 i 15 цього Технiчного регламенту здiйснюється вiдповiдно до закону. Пiд час призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi повиннi бути зазначенi конкретнi процедури оцiнки вiдповiдностi та типи машин, щодо яких такi органи уповноваженi проводити оцiнку вiдповiдностi.

(абзац перший пункту 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     20. Якщо призначений орган з оцiнки вiдповiдностi з'ясує, що виробником не виконанi чи бiльше не виконуються вимоги цього Технiчного регламенту або сертифiкат перевiрки типу чи схвалення системи управлiння якiстю не повиннi були видаватися, вiн з урахуванням принципу пропорцiйностi тимчасово зупиняє дiю або скасовує виданий сертифiкат перевiрки типу чи схвалення системи управлiння якiстю, або вносить до нього обмеження з докладним визначенням причин на строк усунення виробником виявлених невiдповiдностей шляхом здiйснення необхiдних коригувальних заходiв.

     У разi тимчасового зупинення дiї або скасування сертифiката перевiрки типу чи схвалення системи управлiння якiстю або внесення до нього будь-яких обмежень, а також у разi, коли може бути необхiдним втручання органу державного ринкового нагляду, призначений орган з оцiнки вiдповiдностi iнформує про це вiдповiдний орган державного ринкового нагляду в установленому порядку.

Суттєвi вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, яким повиннi вiдповiдати машини

(назва роздiлу iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     21. Виробник або його уповноважений представник повинен забезпечити проведення оцiнки ризикiв з метою визначення суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я, якi застосовуються до машини. Пiд час розроблення та вироблення машини повиннi бути врахованi результати оцiнки ризикiв.

(абзац перший пункту 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Шляхом неодноразового повторення процесу оцiнки та зниження ризикiв виробник або його уповноважений представник:

     визначає межi застосування машини, якi включають застосування за призначенням i будь-яке обґрунтовано передбачуване застосування машин не за призначенням;

     визначає небезпеки, якi можуть виникнути внаслiдок використання машини та супутнiх небезпечних ситуацiй;

     оцiнює ризики, зважаючи на тяжкiсть можливих травмувань або втрати здоров'я та на ймовiрнiсть їх виникнення;

     оцiнює ризики з метою визначення, чи вимагається зниження ступеня ризику вiдповiдно до цiлей цього Технiчного регламенту;

     усуває небезпеки або зменшує ризик таких небезпек шляхом застосування захисних заходiв у порядку прiоритетностi, зазначеному у пiдпунктi 2 пункту 2 додатка 1.

     Зобов'язання, передбаченi суттєвими вимогами щодо безпеки та охорони здоров'я, виникають тiльки тодi, коли iснує вiдповiдна небезпека вiд машин, якщо машини використовуються за призначенням або в передбачуванiй аномальнiй ситуацiї. У будь-якому разi повиннi бути застосованi принципи iнтегрування безпеки, зазначенi у пунктi 2 додатка 1, та виконанi зобов'язання щодо маркування машин i iнструкцiй, визначенi у пунктах 53 - 56 додатка 1.

     22. Загальнi та додатковi суттєвi вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, якi наведенi в додатках 1 - 6, є обов'язковими.

     Ураховуючи рiвень науки i технiки, досягнення цiлей, встановлених суттєвими вимогами щодо безпеки та охорони здоров'я, може бути недосяжним. У такому разi машини повиннi, наскiльки це можливо, розроблятися та вироблятися з наближенням до таких цiлей.

(абзац другий пункту 22 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Суттєвi вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, якi спрямованi на захист навколишнього природного середовища, поширюються лише на машини, призначенi для застосування пестицидiв та наведенi у пунктах 9 - 21 додатка 2.

(абзац третiй пункту 22 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

Знак вiдповiдностi технiчним регламентам, застереження невiдповiдностi машин i неправомiрне маркування

     23. На машинах, якi вiдповiдають застосовним вимогам цього Технiчного регламенту, повинен бути нанесений знак вiдповiдностi технiчним регламентам. За нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам вiдповiдає виробник або його уповноважений представник.

(абзац перший пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на машину на видному мiсцi, розбiрливо та у незмивний спосiб.

     У разi зменшення або збiльшення зображення знака вiдповiдностi технiчним регламентам необхiдно дотримуватися пропорцiй, встановлених в описi знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

     Розмiр знака вiдповiдностi технiчним регламентам не повинен бути менш як 5 мiлiметрiв, однак для машин, розмiр яких не дає можливостi нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам необхiдного розмiру (5 мiлiметрiв), допускається вiдхилення вiд цiєї вимоги.

     Знак вiдповiдностi технiчним регламентам повинен наноситися безпосередньо бiля найменування виробника або його уповноваженого представника з використанням того ж способу нанесення.

     У разi застосування процедури цiлковитого забезпечення якостi, зазначеної у пунктах 14 i 15 цього Технiчного регламенту, поряд iз знаком вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься iдентифiкацiйний номер призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi.

(абзац шостий пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     24. Забороняється:

     нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам на машини, на якi не поширюється дiя цього Технiчного регламенту;

     введення в обiг та/або в експлуатацiю машин без декларацiї про вiдповiднiсть та/або знака вiдповiдностi технiчним регламентам;

(пункт 24 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533, у зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим)

     маркування iнше, нiж знак вiдповiдностi технiчним регламентам, якщо воно може дезiнформувати третi сторони щодо змiсту або форми маркування, або того i другого.

     На машини може бути нанесено будь-яке iнше маркування за умови, що воно не погiршить видимiсть i розбiрливiсть знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

     25. Усi сторони та особи повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiї, одержаної в процесi виконання своїх завдань, пов'язаних iз застосуванням цього Технiчного регламенту, у тому числi iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю виробника або уповноваженого представника, за винятком випадкiв, коли розкриття такої iнформацiї є необхiдним для забезпечення безпеки та охорони здоров'я людей.

     26. Положення пункту 25 цього Технiчного регламенту не впливають на повноваження органiв виконавчої влади, iнших державних органiв та призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi стосовно взаємного обмiну iнформацiєю та видання попереджень.

(Технiчний регламент доповнено пунктом 26 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

ЗАГАЛЬНI СУТТЄВI ВИМОГИ
щодо безпеки та охорони здоров'я, якi повиннi бути виконанi пiд час розроблення та вироблення машин

(назва додатка 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

Загальна частина

     1. Цi вимоги, а також вимоги, наведенi у пунктах 21 i 22 Технiчного регламенту безпеки машин, поширюються на всi машини та устаткування, про якi йдеться у зазначеному Технiчному регламентi.

     2. Застосовуються такi принципи iнтегрування безпеки:

     1) машини повиннi розроблятися i вироблятися придатними до застосування за призначенням та такими, щоб пiд час встановлення, налагодження, експлуатацiї та обслуговування згiдно з передбачуваними умовами, а також з урахуванням будь-якого обґрунтовано передбачуваного застосування не за призначенням вони не створювали небезпеки для людей.

     Пiд час розроблення та вироблення машини необхiдно забезпечити недопущення будь-якого ризику протягом передбачуваного строку її життєвого циклу з урахуванням фаз транспортування, складання та демонтажу, виведення з експлуатацiї та утилiзацiї;

     2) обираючи найбiльш вiдповiднi заходи, виробник або його уповноважений представник повинен керуватися такими правилами у зазначенiй нижче послiдовностi:

     недопущення або наскiльки це можливо зменшення ризикiв (розроблення та вироблення безпечної машини);

     застосування всiх необхiдних захисних заходiв для запобiгання виникненню ризикiв, якi неможливо усунути;

     iнформування користувачiв про залишковi ризики, якi можуть виникнути внаслiдок недолiкiв вжитих захисних заходiв, зазначення необхiдностi спецiального навчання та застосування засобiв iндивiдуального захисту;

     3) пiд час розроблення i вироблення машин та пiд час пiдготовки iнструкцiй виробник або його уповноважений представник повинен передбачити не тiльки застосування машини за призначенням, але також будь-яке обґрунтовано передбачуване застосування машин не за призначенням.

     Машина повинна бути розроблена та вироблена з урахуванням запобiгання можливостi її неналежного використання, якщо таке використання може спричинити виникнення ризику. Якщо це доцiльно, в iнструкцiях на пiдставi досвiду необхiдно звернути увагу користувача на можливi, але недопустимi способи застосування машин;

     4) пiд час розроблення та вироблення машин необхiдно враховувати скутiсть i обмеженiсть рухiв оператора внаслiдок необхiдного або передбаченого застосування засобiв iндивiдуального захисту;

     5) машини повиннi бути укомплектованi всiм спецiалiзованим обладнанням i приладдям для безпечного налагодження, технiчного обслуговування та експлуатацiї.

     3. Матерiали, якi застосовують для вироблення машини, та вироби, якi використовують або виготовляють пiд час її застосування, не повиннi становити загрози для безпеки або здоров'я людей.

     Зокрема, якщо використовуються рiдини, машина повинна бути розроблена i вироблена з убезпеченням процесiв заповнення, використання, випорожнення або утилiзацiї.

     4. Машини повиннi постачатися з придатним для виконання робiт вбудованим освiтленням у разi, коли незважаючи на нормальну iнтенсивнiсть загального освiтлення, його брак може спричинити небезпеку.

     Машини повиннi бути розробленi i виробленi так, щоб внаслiдок освiтлення не виникали затiнки, здатнi завадити роботi, подразнюючi ослiплюючi вiдблиски та небезпечнi стробоскопiчнi ефекти на рухомих частинах.

     Мiсця розташування внутрiшнiх частин, якi потребують частої перевiрки i налагодження, та зони обслуговування повиннi мати прийнятне освiтлення.

     5. Машини або всi їх складовi частини повиннi бути:

     придатними для безпечного манiпулювання i транспортування;

     виробленими або упакованими так, щоб їх зберiгання могло бути безпечним i без пошкоджень.

     Пiд час транспортування машин та/або їх складових частин повинна бути виключена можливiсть несподiваних рухiв або небезпек, спричинених втратою стiйкостi, за умови поводження з машинами та/або їх складовими частинами вiдповiдно до iнструкцiй.

     Якщо вага, розмiри, форма машини або її складових частин унеможливлюють їх перемiщення вручну, машина або вiдповiдна її складова частина повинна бути:

     обладнана спецiальним приладдям для приєднання пiдiймального механiзму; або

     такої конструкцiї, яка дає змогу обладнати машину таким приладдям;

     або такої форми, що дає змогу легко приєднати звичайне пiднiмальне приладдя.

     Якщо машини або їх складовi частини призначенi для перемiщення вручну, вони повиннi бути здатними легко пересуватись або обладнаними приладдям для їх безпечного перенесення та пересування.

     Для манiпулювання потенцiйно небезпечними iнструментами та/або частинами машини, навiть невеликої ваги, повиннi бути вжитi спецiальнi заходи.

     6. У передбачуваних умовах застосування дискомфорт, втома, фiзичнi та психологiчнi стреси оператора повиннi бути зниженi до мiнiмально можливого рiвня з огляду на такi принципи ергономiки:

     врахування можливих фiзичних розмiрiв оператора, його сили i витривалостi;

     забезпечення достатнього простору для рухiв частин тiла оператора;

     уникнення встановлення фiксованої продуктивностi;

     уникнення необхiдностi спостереження, яке вимагає тривалої зосередженостi;

     пристосування системи взаємодiї "людина - машина" до передбачуваних характеристик операторiв.

     7. Робоче мiсце оператора повинне бути розроблене та вироблене так, щоб уникнути будь-яких ризикiв, пов'язаних з викидами газiв та/або браком кисню.

     Якщо машина призначена для застосування в небезпечному середовищi, яке загрожує безпецi i здоров'ю оператора, або машини самi спричиняють створення небезпечного середовища, повиннi бути передбаченi адекватнi засоби для забезпечення створення належних умов працi i захисту вiд передбачуваних небезпек.

     У разi необхiдностi робоче мiсце повинне бути споряджено кабiною, придатною для розмiщення оператора, яка розроблена, вироблена та/або обладнана для задоволення зазначених в абзацах першому i другому цього пункту вимог. Вихiд повинний забезпечувати швидку евакуацiю. Крiм того, у разi необхiдностi аварiйний вихiд повинен бути передбачений в iншому напрямку, нiж напрямок звичайного виходу.

     8. У разi необхiдностi i коли це дозволяють умови працi, робоче мiсце, якщо воно є невiд'ємною частиною машини, повинне передбачати можливiсть встановлення сидiння.

     Якщо робота виконується сидячи i робоче мiсце є невiд'ємною частиною машини, сидiння оператора повинне постачатися разом з машиною.

     Сидiння оператора повинне забезпечувати йому стiйке положення. Крiм того, сидiння i вiдстань вiд пристроїв керування повиннi бути пристосовуваними до фiзичних характеристик оператора.

     Якщо машина зазнає вiбрацiй, сидiння оператора повинне бути розроблене i вироблене таким чином, щоб зменшувати до найнижчого обґрунтовано можливого рiвня вiбрацiю, яка дiє на оператора. Крiплення сидiння повинне витримувати усi навантаження, якi можуть на нього дiяти. Якщо ноги оператора не спираються на пiдлогу, необхiдно передбачити опори для нiг, покритi матерiалом, що запобiгає проковзуванню.

Системи керування машинами

     9. Системи керування машинами повиннi бути розробленi i виробленi таким чином, щоб запобiгати виникненню небезпечних ситуацiй. Насамперед вони повиннi бути розробленi i виробленi таким чином, щоб:

     могли витримувати передбачуванi робочi навантаження та вплив зовнiшнiх факторiв;

     збої в роботi комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення не призводили до небезпечних ситуацiй;

     помилки в логiцi системи керування не призводили до небезпечних ситуацiй;

     розумно передбачуванi помилки людини (оператора) пiд час експлуатацiї не призводили до небезпечних ситуацiй.

     Особливу увагу необхiдно придiлити таким моментам:

     машини не повиннi запускатися неочiкувано;

     параметри машин не повиннi змiнюватися неконтрольовано, якщо такi змiни можуть призвести до небезпечних ситуацiй;

     зупиненню машини нiщо не повинне заважати пiсля подачi команди на зупинку;

     жоднi рухомi частини машини або деталi, утримуванi машиною, не повиннi випадати або викидатися;

     автоматична або ручна зупинка рухомих частин незалежно вiд їх положення повинна бути безперешкодною;

     захиснi пристрої повиннi постiйно зберiгати свою повну дiєздатнiсть або давати команду на зупинку;

     пов'язанi з безпекою частини системи керування повиннi застосовуватися послiдовно щодо всiєї змонтованої машини та/або незавершеної машини.

     Для безпровiдного керування у разi неотримання правильних сигналiв керування, зокрема у разi втрати зв'язку, повинна бути активована автоматична зупинка.

     10. Пристрої керування машинами повиннi бути:

     чiтко видимi i розпiзнаванi з використанням, якщо це прийнятно, пiктограм;

     розташованi так, щоб уможливлювати безпечне, безсумнiвне, швидке та однозначне виконання дiй;

     розробленi так, щоб рух органу керування був узгодженим з вiдповiдною функцiєю машини;

     розташованi за межами небезпечних зон, за винятком, якщо це необхiдно, певних органiв керування машиною, таких як кнопка "аварiйний стоп", пiдвiсний пульт керування;

     розташованi так, щоб їх використання не спричиняло додаткових ризикiв;

     розробленi або захищенi так, щоб бажаний результат у разi виникнення небезпеки мiг бути досягнутим лише через усвiдомлену дiю;

     виробленi так, щоб мати змогу витримувати передбачуванi навантаження. Особливу увагу необхiдно звернути на засоби аварiйної зупинки, якi можуть зазнати значних навантажень.

     У разi коли пристрiй керування машиною розроблено та вироблено для виконання рiзних операцiй, тобто не для якоїсь однiєї дiї, дiя, що пiдлягає виконанню, повинна бути чiтко вiдображена (продемонстрована) та пiдлягати пiдтвердженню, якщо це необхiдно.

     Органи керування машиною повиннi бути встановленi так, щоб їх розташування, робочий хiд та протидiя були з урахуванням принципiв ергономiки сумiснi з виконуваними операцiями.

     11. Машини з метою убезпечення керування ними повиннi бути обладнанi необхiдними пристроями iндикацiї. Оператору повинна бути забезпечена можливiсть розпiзнавання їх з мiсця керування.

     У разi наявностi в машинi бiльш як одного мiсця керування машиною система керування повинна бути розроблена таким чином, щоб користування одним з них запобiгало можливостi використання iнших, за винятком пристроїв керування зупинкою та аварiйними зупинками.

     З кожного мiсця керування оператору повинна бути забезпечена можливiсть переконатися, що у небезпечних зонах вiдсутня жодна людина, або система керування повинна бути спроектована i вироблена таким чином, щоб запуск був неможливий, якщо хтось перебуває у небезпечнiй зонi. Якщо це неможливо, система керування повинна бути сконструйована i вироблена таким чином, щоб перед пуском машини подавався звуковий та/або вiзуальний попереджувальний сигнал. Незахищеним особам повинна бути надана можливiсть залишити небезпечну зону або запобiгти запуску машини.

     У разi необхiдностi повиннi бути передбаченi засоби для забезпечення керування машиною лише з мiсць керування, розмiщених в однiй або бiльше заздалегiдь визначених зонах чи мiсцях.

     Якщо машина має два або бiльше мiсць керування, кожне з них повинне бути обладнано усiма необхiдними органами керування для того, щоб оператори не заважали один одному або не ставили один одного у небезпечну ситуацiю.

     12. Пуск машини повинен бути можливим лише пiсля навмисного приведення в дiю призначеного для цього пристрою керування.

     Зазначена вимога також дiє у разi:

     повторного запуску машини пiсля зупинення незалежно вiд причини;

     суттєвої змiни умов роботи.

     Однак повторний запуск машини або змiна умов роботи можуть виконуватися у разi навмисного приведення в дiю iншого, нiж призначеного для пуску, пристрою керування, за умови, що це не призведе до виникнення небезпечної ситуацiї.

     Для машин, що працюють в автоматичному режимi, запуск, повторний запуск пiсля зупинення або змiна умов роботи можуть вiдбуватися без втручання оператора за умови, що це не призводить до виникнення небезпечної ситуацiї.

     Якщо машина має кiлька органiв керування її пуском, внаслiдок чого оператори можуть спричинити небезпеку один для одного, повиннi бути встановленi додатковi пристрої керування для запобiгання таким ризикам. Якщо для убезпечення необхiдно, щоб запуск та/або зупинка виконувалися у певнiй послiдовностi, повиннi бути влаштованi пристрої керування, якi забезпечують виконання таких операцiй в належнiй послiдовностi.

     13. Зупинення машини здiйснюється пристроями нормальної (звичайної), експлуатацiйної або аварiйної зупинки, для чого:

     1) кожна машина повинна бути обладнана пристроєм керування для безпечного здiйснення повної зупинки.

     Кожне робоче мiсце повинно бути обладнане пристроєм керування для зупинки деяких або всiх функцiй машини залежно вiд виду iснуючої небезпеки таким чином, щоб машина стала безпечною.

     Керування зупинкою машини повинне мати прiоритет перед керуванням пуску.

     Як тiльки машина або її небезпечна функцiя зупиненi, енергопостачання вiдповiдних приводiв повинне бути вiдключено;

     2) якщо з експлуатацiйних мiркувань необхiдно, щоб керування зупинкою не спричиняло вiдключення постачання енергiї до приводу, умови зупинення повиннi контролюватися i пiдтримуватися;

     3) кожна машина повинна бути обладнана одним або кiлькома пристроями аварiйної зупинки, здатними запобiгти наявнiй або ймовiрнiй небезпецi. Виняток становлять:

     машини, в яких пристрiй аварiйної зупинки не зменшує ризик тому, що не зменшує часу зупинення, або не дає змогу вжити вiдповiдних заходiв до запобiгання цьому ризику;

     переноснi ручнi машини та/або керованi вручну машини.

     Пристрiй аварiйної зупинки повинен:

     мати чiтко розпiзнаванi, ясно видимi та швидкодоступнi органи керування;

     зупиняти небезпечний процес якнайшвидше, без створення додаткових ризикiв;

     запускати певнi запобiжнi рухи або дозволяти їх запуск, якщо це необхiдно.

     Пiсля припинення безпосередньої дiї на органи керування пристроєм аварiйної зупинки i подачi команди на зупинку, ця команда повинна пiдтримуватися органом керування пристроєм аварiйної зупинки через його фiксацiю до скасування команди спецiальною дiєю. Повинне унеможливлюватися включення пристрою аварiйної зупинки без подачi команди на зупинку. Вивiльнення (розфiксування) органом керування пристроєм аварiйної зупинки повинне бути можливим тiльки за умови цiлеспрямованої дiї та не повинне вiдновлювати роботу машини, а тiльки давати можливiсть такого вiдновлення.

     Функцiя аварiйної зупинки повинна бути доступною та перебувати в робочому станi протягом усього часу незалежно вiд режиму роботи.

     Пристрої аварiйної зупинки повиннi доповнювати iншi запобiжнi заходи, але не замiнювати їх;

     4) комплекси машин (машини або їх складовi частини, призначенi для сумiсної роботи) повиннi бути розробленi i виробленi так, щоб пристрої керування зупинкою, у тому числi аварiйною, зупиняли не тiльки саму машину, але i усе пов'язане з нею обладнання, якщо продовження його роботи може становити небезпеку.

     14. Обраний режим керування або роботи повинен мати прiоритет перед усiма iншими режимами керування або роботи, за винятком аварiйної зупинки.

     Якщо машина розроблена i вироблена так, що допускає застосування у кiлькох режимах керування або роботи, якi вимагають рiзних захисних заходiв та/або виробничих циклiв, вона повинна бути обладнана селектором режимiв, який повинен фiксуватись у кожному положеннi. Кожне положення селектора повинне бути чiтко розпiзнаване i вiдповiдати одному з режимiв керування або роботи.

     Селектор може бути замiнено iншим способом вибору режиму керування або роботи, який обмежує виконання певних функцiй машини для певних категорiй операторiв.

     Якщо пiд час виконання певних операцiй необхiдно, щоб машина працювала iз змiщеними та/або усунутими огорожами та вимкненими захисними пристроями, селектор режимiв керування або роботи повинен водночас:

     вимикати усi iншi режими керування або роботи;

     дозволяти виконання небезпечних функцiй тiльки за умови постiйної дiї на пристрiй керування;

     дозволяти виконання небезпечних функцiй тiльки за умови зменшеного ризику та запобiгання небезпекам вiд пов'язаних наслiдкiв;

     запобiгати виконанню будь-яких небезпечних функцiй внаслiдок навмисної або ненавмисної дiї на датчики машини.

     Якщо зазначенi чотири умови не можуть бути виконанi одночасно, селектор режиму керування або роботи повинен активувати iншi захиснi засоби, розробленi i виробленi для убезпечення зони втручання оператора.

     Додатково оператор повинен мати змогу керувати роботою частин, з якими вiн працює, з пульта керування.

     15. Перерва, поновлення пiсля перерви або будь-якого виду коливання енергоживлення машини не повиннi призводити до небезпечних ситуацiй.

     Особливу увагу необхiдно придiляти таким моментам:

     машина не повинна запускатися неочiкувано;

     параметри машини не повиннi неконтрольовано змiнюватися, якщо такi змiни можуть призвести до виникнення небезпечної ситуацiї;

     не повинно виникати перешкод для зупинення машини, якщо команда на зупинку вже подана;

     жодна рухома частина машини або предмет, який вона утримує, не повиннi випадати або викидатися;

     автоматичне або ручне зупинення будь-яких рухомих частин машини повинне виконуватися безперешкодно;

     захиснi пристрої повиннi у повному обсязi зберiгати робочий стан або давати команду на зупинку.

Захист вiд механiчних небезпек

     16. Машини i їх компоненти та з'єднання повиннi достатньою мiрою бути стiйкими для уникнення перекидання, падiння або некерованих рухiв пiд час транспортування, складання, демонтажу та будь-яких iнших дiй, пов'язаних з машиною.

     Якщо форма самої машини чи її призначене встановлення не забезпечують достатньої стiйкостi, необхiдно передбачити вiдповiднi крiпильнi засоби та зазначити про це в iнструкцiї.

     17. Всi складовi частини машини та їх механiчнi з'єднання повиннi бути здатнi витримувати навантаження, яким вони пiддаються пiд час застосування.

     Довговiчнiсть застосованих матерiалiв повинна вiдповiдати характеристикам робочого середовища, передбаченого виробником або його уповноваженим представником, особливо стосовно явищ втоми, старiння, корозiї та абразивного зношування.

     В iнструкцiї з експлуатацiї машини зазначаються необхiднi для її безпечної експлуатацiї види перевiрок i обслуговування та перiодичнiсть їх проведення. У разi потреби слiд зазначити швидкозношуванi складовi частини та компоненти машини i критерiї їх замiни.

     Якщо, незважаючи на вжитi заходи, залишається ризик розриву або руйнування компонентiв машин, вони повиннi бути змонтованi, розташованi та/або захищенi таким чином, щоб у разi руйнування їх фрагменти i уламки не розкидалися, запобiгаючи таким чином небезпечнiй ситуацiї.

     Як жорсткi, так i гнучкi трубопроводи для рiдин, особливо тi, що працюють пiд тиском, повиннi витримувати передбачуванi внутрiшнi i зовнiшнi навантаження та бути надiйно закрiпленими та/або захищеними для забезпечення запобiгання ризику внаслiдок розриву.

     Якщо оброблюваний матерiал подається до iнструмента машини автоматично, з метою запобiгання ризику для людей повиннi бути виконанi такi умови:

     перед контактом заготовки з iнструментом, останнiй повинен бути у своєму нормальному робочому станi;

     пiд час початку роботи iнструмента та/або у разi його зупинення (навмисного чи випадкового) рухи подачi та цього iнструмента машини повиннi бути скоординованими.

     18. Для запобiгання небезпекам вiд випадання або викидання предметiв iз машини повиннi бути вжитi застережнi заходи.

     19. Доступнi частини машини, наскiльки це дозволяє їх призначення, не повиннi мати гострих кромок, гострих кутiв та шорсткуватих поверхонь, здатних спричинити травмування.

     20. Якщо машина призначена для виконання кiлькох рiзних операцiй з ручним перемiщенням оброблюваного матерiалу мiж операцiями (комбiнована машина), така машина повинна бути розроблена та вироблена так, щоб робити можливим застосування кожного елемента окремо вiд iнших елементiв, що створюють ризик для незахищених осiб.

     Для цього повиннi бути передбаченi незалежнi пуск та зупинка будь-якої з незахищених частин комбiнованої машини.

     21. Якщо машина призначена для виконання операцiй за рiзних робочих режимiв, така машина повинна бути розроблена та вироблена так, щоб вибiр i налагодження зазначених режимiв могли здiйснюватися безпечно та надiйно.

     22. Рухомi частини машини повиннi бути розробленi та виробленi з недопущенням виникнення контакту, який може призвести до нещасного випадку або, якщо ризик залишається, повиннi бути встановленi огорожi чи захиснi пристрої.

     Для запобiгання випадковому блокуванню працюючих рухомих частин машини повиннi бути вжитi всi необхiднi заходи. Якщо, незважаючи на вжитi заходи, таке блокування може статися, необхiдно у разi потреби передбачити спецiальнi захиснi пристрої та iнструменти, якi забезпечать можливiсть безпечного розблокування машини.

     Iнструкцiї та у разi можливостi позначення на машинах повиннi визначати такi спецiальнi захиснi пристрої i правила їх використання.

     23. Огорожi або захиснi пристрої, якi розробленi для захисту вiд ризикiв, спричинених рухомими частинами машини, повиннi обиратися залежно вiд типу ризику. Для полегшення вибору необхiдно застосовувати такi настанови:

     1) огорожi, розробленi для захисту людей вiд небезпек, спричинених рухомими частинами трансмiсiї, повиннi бути:

     стацiонарними огорожами вiдповiдно до пiдпункту 1 пункту 26 цих вимог або блокувальними рухомими огорожами вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 26 цих вимог.

     Блокувальнi рухомi огорожi слiд застосовувати, якщо передбачається частий доступ до рухомих частин трансмiсiї;

     2) огорожi або захиснi пристрої, розробленi для захисту людей вiд небезпек, пов'язаних з рухомими частинами машини, безпосередньо задiяними у робочому процесi, повиннi бути:

     стацiонарними огорожами вiдповiдно до пiдпункту 1 пункту 26 цих вимог або блокувальними рухомими огорожами вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 26 цих вимог, або захисними пристроями згiдно з пунктом 27 цих вимог, або комбiнацiєю наведених вище засобiв.

     Проте, якщо певнi рухомi частини машини, якi безпосередньо задiянi в робочому процесi, неможливо зробити повнiстю недоступними пiд час роботи, оскiльки операцiї потребують втручання оператора, такi частини повиннi бути оснащенi:

     стацiонарними огорожами або блокувальними рухомими огорожами, якi запобiгають доступу до тих компонентiв рухомих частин, якi не використовуються у робочому процесi;

     регульованими огорожами вiдповiдно до пiдпункту 3 пункту 26 цих вимог, якi обмежують доступ до тих компонентiв рухомих частин, якi потребують доступу.

     24. Якщо частину машини зупинено, будь-яке вiдхилення вiд стану зупинки за будь-яких обставин iнших, нiж дiя пристрою керування машиною (неконтрольований рух), повинне бути вiдвернене або бути таким, щоб не створювати небезпеки.

     25. Огорожi та захиснi пристрої повиннi вiдповiдати таким загальним вимогам:

     мати мiцну конструкцiю;

     бути надiйно закрiпленими на мiсцi;

     не створювати додаткових небезпек;

     не допускати можливостi їх легкого обминання чи виведення з ладу;

     бути розмiщенi на вiдповiднiй вiдстанi вiд небезпечної зони;

     чинити мiнiмальнi перешкоди нагляду за виробничим процесом;

     давати змогу виконувати основнi роботи щодо встановлення та/або замiни iнструментiв та технiчного обслуговування, обмежуючи доступ виключно до зони, де повинна бути виконана робота, та, якщо це можливо, без демонтажу огорожi або приведення до неробочого стану захисного пристрою.

     Крiм того, огорожi повиннi, там де це можливо, захищати вiд викидання або випадання матерiалiв або предметiв та вiд викидiв, утворюваних машиною.

     26. Додатково огорожi повиннi задовольняти спецiальним вимогам, а саме:

     1) стацiонарнi огорожi повиннi:

     закрiплятися пристроями, що можуть вiдкриватися або знiматися лише iз застосуванням iнструментiв;

     по можливостi бути нездатними утримувати рiвновагу без пристроїв їх крiплення;

     пристрої їх крiплення повиннi залишатися закрiпленими на огорожi або машинi, якщо огорожу знято;

     2) блокувальнi рухомi огорожi повиннi:

     наскiльки це можливо, залишатися прикрiпленими до машини пiсля їх вiдчинення;

     бути розробленими та виробленими так, щоб їх можна було встановити тiльки шляхом навмисної дiї.

     Блокувальнi рухомi огорожi повиннi бути з'єднанi з блокувальним пристроєм так, щоб:

     запобiгати запуску небезпечних функцiй машини, поки вони не переведенi в стан "зачинено";

     подавати команди на зупинку кожного разу, коли вони виводяться iз стану "зачинено".

     Якщо у оператора є можливiсть досягнути небезпечної зони до зникнення ризику, спричиненого небезпечними функцiями машини, рухомi огорожi на додаток до блокувального пристрою повиннi бути з'єднанi з пристроєм запирання огорожi, який:

     унеможливлює запуск небезпечних функцiй машини, поки огорожа не буде зачиненою i заблокованою;

     утримує огорожу зачиненою i заблокованою до припинення ризику травмування через небезпечнi функцiї машини.

     Блокувальнi рухомi огорожi повиннi бути розробленi таким чином, щоб вiдсутнiсть або несправнiсть одного з компонентiв таких огорож запобiгала запуску або призводила до зупинки небезпечних функцiй машини;

     3) регульованi огорожi для обмеження доступу до необхiдних для роботи зон з рухомими частинами машини повиннi:

     мати автоматичне чи ручне регулювання залежно вiд типу виконуваних робiт;

     надавати можливiсть легкого регулювання без застосування iнструмента.

     27. Захиснi пристрої повиннi бути розробленi та вбудованi до системи керування машиною так, щоб:

     рухомi частини машини не могли розпочинати рух, якщо вони перебувають у межах досяжностi оператора;

     люди не могли торкатися рухомих частин машини, поки частини рухаються; та

     вiдсутнiсть або несправнiсть одного з компонентiв захисного пристрою запобiгала запуску або призводила до зупинки рухомих частин машини.

     Захиснi пристрої повиннi регулюватися виключно шляхом навмисної дiї.

Ризики вiд iнших небезпек

     28. Якщо машина має електричне живлення, вона повинна розроблятися, вироблятися та бути обладнана таким чином, щоб усi небезпеки електричного походження були або могли бути вiдверненi.

     До машин повиннi застосовуватися цiлi, пов'язанi з безпечнiстю, що визначенi у Технiчному регламентi низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015р. N 1067 (Офiцiйний вiсник України, 2015р., N 102, ст. 3526). Проте зобов'язання щодо оцiнки вiдповiдностi i введення в обiг та/або в експлуатацiю машин стосовно електричних небезпек регулюються виключно Технiчним регламентом безпеки машин.

(абзац другий пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     29. Машини повиннi бути розробленi та виробленi iз запобiганням або обмеженням накопичення потенцiйно небезпечних електростатичних зарядiв та/або бути обладнанi системою їх розрядження.

     30. Машини, якi приводяться в дiю вiд неелектричного джерела енергiї, повиннi бути розробленi, виробленi та обладнанi для уникнення будь-яких потенцiйних ризикiв, пов'язаних з такими джерелами енергiї.

     31. Помилки, якi можуть бути зробленi пiд час з'єднання або вiд'єднання певних частин машини i якi можуть стати джерелом ризику, повиннi унеможливлюватися конструкцiєю та виробленням таких частин або, якщо це виконати неможливо, шляхом нанесення попереджувальної iнформацiї на самi частини та/або їх корпуси.

     Якщо для уникнення ризику вiд рухомих частин машини повинен бути вiдомий напрямок їх руху, вiн повинен позначатися на таких рухомих частинах та/або їх корпусах.

     У разi необхiдностi в iнструкцiях повинна надаватися додаткова iнформацiя про зазначенi ризики.

     Якщо помилкове з'єднання може бути джерелом ризику, неправильне виконання з'єднання повинно унеможливлюватися конструкцiєю або, якщо це виконати неможливо, шляхом нанесення попереджувальної iнформацiї на елементи для з'єднання та у разi необхiдностi на засоби з'єднання.

     32. Повиннi бути вжитi заходи для усунення будь-якого ризику ушкодження вiд контакту чи близькостi до частин машини або речовин з високою або дуже низькою температурою, а також передбаченi необхiднi заходи щодо уникнення або запобiгання ризику вiд викиду гарячих чи занадто холодних речовин.

     33. Машини повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб уникати будь-якого ризику загоряння чи надмiрного нагрiвання, обумовленого самими машинами або газами, рiдинами, пилом, випаровуваннями чи iншими речовинами, якi виробляються або використовуються машинами.

     34. Машини повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб уникати будь-якого ризику вибуху, обумовленого самими машинами або газами, рiдинами, пилом, випаровуваннями чи iншими речовинами, якi виробляються або використовуються машинами.

     Стосовно ризику вибуху внаслiдок експлуатацiї машин у потенцiйно вибухонебезпечному середовищi вони повиннi вiдповiдати iншим вiдповiдним технiчним регламентам.

     35. Машини повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб ризики вiд створюваного ними акустичного шуму зменшувалися до найнижчого рiвня з урахуванням рiвня технiчного прогресу та iснуючих засобiв зниження шуму, зокрема в мiсцi його виникнення.

     Рiвень створюваного шуму може бути оцiнений на пiдставi порiвняльних даних створюваного шуму для аналогiчних машин.

     36. Машини повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб ризики внаслiдок створюваних машинами вiбрацiй зменшувалися до найнижчого рiвня з урахуванням рiвня технiчного прогресу та iснуючих засобiв зменшення вiбрацiї, зокрема в мiсцi її виникнення.

     Рiвень створюваної вiбрацiї може бути оцiнений на пiдставi порiвняльних даних створюваної вiбрацiї для аналогiчних машин.

     37. Небажане випромiнювання вiд машин повинне бути виключено або знижено до рiвня, який не завдає шкiдливого впливу на людей.

     Усе робоче iонiзуюче випромiнювання повинне бути обмежено до найнижчого рiвня, достатнього для належного виконання визначених функцiй машини пiд час налагодження, роботи та чищення. Якщо ризик iснує, повиннi бути вжитi необхiднi захиснi заходи.

     Усе робоче неiонiзуюче випромiнювання пiд час налагоджування, роботи та чищення необхiдно обмежити до рiвнiв, якi не завдають шкiдливого впливу на людей.

     38. Машини повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб зовнiшнє випромiнювання не заважало їх роботi.

     39. Якщо в машинах застосовується лазерне обладнання, воно повинне бути розроблене та вироблене з унеможливленням будь-якого випадкового випромiнювання i захищене так, щоб пряме, вiдбите або розсiяне та вторинне випромiнювання не створювало загрози здоров'ю людей. Оптичнi пристрої для догляду або регулювання лазерного обладнання машини не повиннi викликати ризику для здоров'я вiд впливу лазерних променiв.

     40. Машини повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб можна було уникнути ризику вдихання, проковтування, контакту iз шкiрою, очима, слизовими оболонками та проникнення через шкiру небезпечних матерiалiв i речовин, якi виробляються цими машинами.

     Якщо такi ризики не можуть бути усуненi, машини повиннi бути обладнанi так, щоб небезпечнi матерiали i речовини можна було зiбрати до контейнерiв, видалити, осадити шляхом змивання водою, вiдфiльтрувати або обробити iншим придатним методом.

     Якщо машини пiд час нормальної роботи повнiстю не закритi, пристрої для збирання та/або видалення речовин повиннi бути розташованi так, щоб дiяти найбiльш ефективно.

     41. Машини повиннi бути розробленi, виробленi або обладнанi засобами щодо запобiгання замиканню людей усерединi машини або, якщо це виконати неможливо, засобами виклику допомоги.

     42. Частини машин, де особи можуть пересуватись або стояти, повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, що запобiгали можливостi проковзування, спотикання або падiння на цих частинах або з них.

     У разi необхiдностi такi частини машин повиннi бути обладнанi поручнями, що встановленi для користувачiв та забезпечують їм можливiсть утримувати свою рiвновагу.

     43. Машини, що потребують захисту вiд впливу блискавок пiд час експлуатацiї, повиннi бути обладнанi системою для вiдведення отриманого електричного заряду в землю.

Технiчне обслуговування машин

     44. Мiсця регулювання та технiчного обслуговування машин повиннi бути розташованi за межами небезпечних зон. Вони повиннi надавати можливiсть виконання робiт з регулювання, технiчного обслуговування, ремонту, очищення та сервiсних операцiй при зупиненiй машинi.

     Якщо одна або бiльше iз зазначених в абзацi першому цього пункту умов не можуть бути реалiзованi з технiчних причин, повиннi бути вжитi заходи, щоб цi роботи виконувалися безпечно згiдно з пунктом 14 цих вимог.

     Для автоматичних та у разi потреби iнших типiв машин виробник повинен передбачити засоби приєднання для пiдключення приладу функцiональної дiагностики.

     Повинне бути забезпечено легке i безпечне демонтування та замiна частин автоматичних машин, якi пiдлягають частiй замiнi. Доступ до таких частин повинен давати змогу проводити цi операцiї необхiдними технiчними засобами згiдно з розробленою робочою методикою.

     45. Машини повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб був передбачений безпечний доступ до всiх зон, де може мати мiсце процес налагодження пiд час роботи, регулювання та технiчного обслуговування.

     46. Машини повиннi бути обладнанi засобами вiд'єднання їх вiд усiх джерел енергiї. Такi засоби вiд'єднання повиннi бути чiтко позначенi. Вони повиннi бути здатнi до блокування, якщо вiдновлення приєднання може створити загрозу для людей. Необхiдно також передбачити можливiсть блокування зазначених засобiв у разi, коли оператор з будь-якого мiсця, до якого вiн має доступ, не може перевiрити, що джерело енергiї ще вiд'єднано.

     Якщо машини придатнi для пiдключення до електромережi за допомогою штепсельної вилки, то вiд'єднання вилки є достатнiм за умови, що оператор може перевiрити з будь-якого мiсця, до якого вiн має доступ, що вилка вiд'єднана.

     Пiсля вiд'єднання живлення будь-яка залишкова або накопичена в електричних колах машини енергiя повинна мати можливiсть розсiювання без створення ризику для людей.

     Як виняток до зазначених в абзацi першому цього пункту вимог, певнi кола енергоживлення можуть залишатися приєднаними до своїх джерел живлення, наприклад, з метою утримання частин, захисту iнформацiї, внутрiшнього освiтлення тощо. У такому разi повиннi бути вжитi спецiальнi заходи до убезпечення оператора.

     47. Машини повиннi бути розробленi, виробленi та обладнанi таким чином, щоб необхiднiсть втручання оператора була обмежена.

     Якщо втручання оператора уникнути неможливо, виконання таких робiт повинне бути легким i безпечним.

     48. Машини повиннi бути сконструйованi та виробленi таким чином, щоб очищення внутрiшнiх частин, якi мiстять небезпечнi речовини або препарати, було можливе без проникнення усередину машин. Будь-яке необхiдне розблокування також повинне бути можливе ззовнi машини.

     Якщо проникнення в машину уникнути неможливо, вона повинна бути розроблена та вироблена таким чином, щоб проводити очищення можна було безпечно.

Iнформацiя

     49. Iнформацiя чи застереження на машинах повиннi надаватися переважно у формi символiв i пiктограм, що легко сприймаються. Будь-яка письмова або усна iнформацiя чи застереження повиннi бути складенi українською мовою.

     50. Iнформацiя, необхiдна для керування машиною, повинна бути викладена однозначно i бути легко зрозумiлою.

     Iнформацiя не повинна бути надмiрною, щоб не переобтяжувати оператора.

     Iнформацiйний пристрiй (вiзуальний дисплей або iнший iнтерактивний пристрiй) як засiб зв'язку мiж оператором i машиною повинен бути легко зрозумiлим i простим для використання.

     51. Якщо збiй у роботi машини, що не перебуває пiд наглядом, може загрожувати безпецi та здоров'ю людей, машина повинна бути обладнана пристроями попередження про небезпеку, зокрема пристроями свiтлової або звукової сигналiзацiї.

     Якщо машини обладнанi пристроями попередження про небезпеку, їх сигнали повиннi бути однозначними та легко сприйматися. Оператору повинна бути забезпечена можливiсть постiйного контролю за роботою таких пристроїв.

     Кольори та сигнали безпеки, що використовуються на робочих мiсцях машин, повиннi вiдповiдати вимогам Технiчного регламенту знакiв безпеки i захисту здоров'я працiвникiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2009 р. N 1262 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 92, ст. 3118).

     52. Якщо, незважаючи на всi вжитi заходи до забезпечення безпеки, передбаченi пiд час проектування, а також запобiжнi та додатковi захиснi заходи ризики залишаються, повиннi бути передбаченi необхiднi засоби застереження, зокрема пристрої попередження про небезпеку.

     53. Усi машини повиннi мати видиме, розбiрливе та незмивне маркування, яке мiстить такi мiнiмальнi данi:

     найменування та мiсцезнаходження виробника та в разi необхiдностi його уповноваженого представника;

     найменування машини;

     маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам згiдно з пунктом 23 Технiчного регламенту безпеки машин;

(абзац четвертий пункту 53 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     позначення серiї або типу;

     серiйний номер (за наявностi);

     рiк вироблення, тобто рiк, у якому виробничий процес завершено.

     Заборонено пiд час маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам зазначати попередню або наступну дату.

(абзац восьмий пункту 53 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Крiм того, якщо машина розроблена для застосування у потенцiйно вибухонебезпечному середовищi, на нiй повинне бути нанесене вiдповiдне маркування.

     На машинi також повинна бути нанесена повна iнформацiя про її тип, суттєва для безпечного застосування машини. Така iнформацiя наведена у пунктi 49 цих вимог.

     Якщо пiд час експлуатацiї машини її частину необхiдно перемiщувати за допомогою пiдiймального обладнання, данi про масу та мiсце стропування цiєї частини повиннi бути позначенi чiтко, незмивно та бути легко зрозумiлими.

     54. До кожної машини повиннi надаватись iнструкцiї, що викладенi українською мовою.

     Iнструкцiї, що супроводжують машини, повиннi бути оригiналами iнструкцiй або перекладами оригiналiв iнструкцiй. При цьому переклад повинен супроводжуватися оригiналом iнструкцiї.

     Як виняток, iнструкцiї з технiчного обслуговування, призначенi для спецiалiзованого персоналу, залученого виробником або його уповноваженим представником, можуть складатися тiльки однiєю з мов, зрозумiлою для спецiалiзованого персоналу.

     55. Iнструкцiї, що супроводжують машини, повиннi розроблятися вiдповiдно до таких принципiв:

     iнструкцiї з експлуатацiї повиннi бути розробленi українською мовою. Слова "оригiнал iнструкцiї" повиннi зазначатися тiльки в мовнiй версiї, яка завiрена виробником або його уповноваженим представником;

     якщо не iснує оригiналу iнструкцiї, складеної українською мовою, її переклад на українську мову повинен надати виробник або його уповноважений представник, або постачальник машини в Україну. Переклад iнструкцiї повинен мати напис "Переклад iнструкцiї з оригiналу";

     змiст iнструкцiї повинен охоплювати не лише призначене застосування машини, але також враховувати будь-яке обґрунтовано передбачуване застосування машин не за призначенням;

     якщо передбачено, що машина може використовуватися непрофесiйними операторами, формулювання i викладення iнструкцiї з експлуатацiї повинне враховувати рiвень загальної освiти i практичного досвiду, який можна обґрунтовано припускати стосовно таких користувачiв.

     56. Iнструкцiя, що супроводжує машину, повинна мiстити у разi потреби принаймнi таку iнформацiю:

     повне найменування i мiсцезнаходження виробника або його уповноваженого представника;

     позначення серiї або типу машини таке ж саме, як i нанесене вiдповiдно до пункту 53 цих вимог на самiй машинi, крiм серiйного номера;

     декларацiю про вiдповiднiсть або документ, в якому викладено її змiст, iз зазначенням характеристик машини; наявнiсть серiйного номера машини i пiдпису в цiй декларацiї необов'язкова;

     загальний опис машини;

     креслення, схеми, описи i пояснення, необхiднi для експлуатацiї, обслуговування та ремонту машини i для перевiряння правильностi її функцiонування;

     опис робочого (робочих) мiсця (мiсць) оператора;

     опис застосування машини за призначенням;

     попередження щодо неприпустимих видiв використання машини, що, як свiдчить досвiд, можуть мати мiсце;

     правила складання, встановлення та приєднання, в тому числi креслення, схеми та засоби приєднання i опис шасi або устаткування, на яких машина повинна монтуватися;

     вказiвки щодо встановлення та складання для зменшення шуму або вiбрацiї;

     порядок введення в експлуатацiю та порядок експлуатацiї машини i, якщо це необхiдно, настанову щодо навчання операторiв;

     опис залишкових ризикiв, якi iснують, незважаючи на заходи щодо забезпечення безпеки, передбаченi пiд час проектування, а також захиснi та додатковi запобiжнi заходи;

     опис заходiв безпеки, якi повиннi бути вжитi користувачем, у тому числi необхiднiсть застосування засобiв iндивiдуального захисту;

     основнi характеристики iнструментiв, якi можуть бути встановленi на машинi;

     умови, за яких машина зберiгає стiйкiсть пiд час експлуатацiї, транспортування, збирання, демонтування в разi виведення з експлуатацiї, пiд час випробувань та передбачуваних вiдмов;

     правила убезпечення операцiй транспортування, манiпулювання та зберiгання, якi повиннi враховувати масу машини та її частин, що зазвичай транспортуються окремо;

     опис дiй, якi слiд виконувати у разi настання нещасних випадкiв або аварiї;

     опис дiй, якi треба застосувати для безпечного розблокування машини в разi, коли спрацював блокувальний пристрiй;

     опис операцiй регулювання та технiчного обслуговування, якi слiд виконувати користувачевi, та заходи профiлактичного технiчного обслуговування, яких необхiдно дотримуватися;

     правила безпечного регулювання i обслуговування, у тому числi запобiжнi заходи, яких слiд вживати пiд час виконання цих операцiй;

     специфiкацiї запасних частин, якi застосовуються, якщо вони мають вплив на здоров'я та безпеку операторiв;

     у разi, коли машина може бути джерелом неiонiзуючого випромiнювання, яке може завдати шкоди людям, зокрема з iмплантованими активними або неактивними медичними приладами, iнформацiю про випромiнювання, яке дiє на оператора та iнших людей у зонi впливу;

     про поширення шуму у повiтрi, а саме:

     - значення еквiвалентного А-зваженого рiвня звукового тиску поширюваного шуму на робочому мiсцi, якщо вiн перевищує 70 дБ(А); у разi, коли воно не перевищує 70 дБ(А), це повинне бути зазначене;

     - пiкове значення С-зваженого миттєвого рiвня звукового тиску на робочому мiсцi, якщо вiн перевищує 63 Па (130 дБ вiдносно 20 мкПа);

     - значення А-зваженого рiвня звукової потужностi шуму машини, якщо А-зважений рiвень звукового тиску на робочому мiсцi перевищує 80 дБ(А).

     Зазначенi показники можуть бути як вимiрянi конкретно для машин, про якi йдеться, так i встановленi на пiдставi вимiрювань для типових машин, технiчно порiвняних з машинами, якi заплановано до виробництва.

     Для великогабаритних машин замiсть А-зваженого рiвня потужностi звуку можна зазначати А-зважений рiвень звукового тиску на конкретно визначених мiсцях навколо машини.

     Якщо нацiональнi стандарти, зазначенi у пунктi 11 Технiчного регламенту безпеки машин, не застосовуються, рiвень звуку необхiдно вимiрювати iз застосуванням методiв, найбiльш придатних для машини. Для наведених величин поширюваного звуку повинна зазначатися невизначенiсть цих показникiв. Повиннi описуватися робочi умови пiд час вимiрювань i методи вимiрювання.

     Якщо робоче мiсце (мiсця) не визначене або не може бути визначене, А-зважений рiвень звукового тиску необхiдно вимiрювати на вiдстанi 1 метра вiд поверхнi машини та висотi 1,6 метра вiд пiдлоги або доступної площадки. Повинен бути зазначений максимальний рiвень звукового тиску та мiсця його вимiрювання.

     Якщо iншi технiчнi регламенти мiстять вимоги, якi не зазначенi в абзацах двадцять четвертому - тридцять першому цього пункту, щодо вимiрювання рiвня звукового тиску або рiвня потужностi звуку, повиннi застосовуватися вимоги таких регламентiв, а вiдповiднi вимоги цього пункту не використовуються.

     57. Рекламно-комерцiйна лiтература не повинна суперечити iнструкцiям стосовно охорони здоров'я i безпеки. Рекламно-комерцiйна лiтература, у якiй наведенi робочi характеристики машини, повинна мiстити таку ж саму iнформацiю про емiсiї, як i iнструкцiї з експлуатацiї.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ДОДАТКОВI СУТТЄВI ВИМОГИ
щодо безпеки та охорони здоров'я, якi повиннi бути виконанi пiд час розроблення та вироблення певних типiв машин

(назва додатка 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     1. Цi вимоги, а також вимоги, наведенi у пунктах 21 i 22 Технiчного регламенту безпеки машин та у додатку 1 до зазначеного Технiчного регламенту, поширюються на машини, призначенi для пiдготовки та переробки харчових, косметичних або фармацевтичних продуктiв, ручнi та/або керованi вручну машини, переноснi крiпильнi i ударнi машини, машини для оброблення деревини i матерiалiв з подiбними фiзичними характеристиками та машини, призначенi для застосування пестицидiв.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

Машини, призначенi для пiдготовки та переробки харчових, косметичних або фармацевтичних продуктiв

     2. Машини, призначенi для пiдготовки та переробки харчових, косметичних або фармацевтичних продуктiв, повиннi бути розробленi та виробленi iз запобiганням будь-якому ризику виникнення iнфекцiї, захворювання або можливостi зараження. При цьому необхiдно дотримуватися таких вимог:

     1) матерiали, якi контактують або можуть контактувати з харчовими, косметичними або фармацевтичними продуктами, повиннi задовольняти вимогам, зазначеним у вiдповiдних технiчних регламентах. Машини повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб надавати можливiсть їх очищення пiсля кожного використання. Якщо такої можливостi немає, застосовуються частини, що використовуються одноразово;

     2) пiдпункт 2 пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     3) усi поверхнi, що контактують з харчовими, косметичними або фармацевтичними продуктами, iншi, нiж поверхнi частин, що використовуються одноразово, повиннi:

     бути гладкими, не мати складок або щiлин, де могли б накопичуватись органiчнi речовини, те саме стосується їх з'єднань;

     бути розробленими та виробленими так, щоб зменшити наявнiсть виступiв, кутiв i западин у вузлах до мiнiмуму;

     легко чиститись i дезiнфiкуватись у разi потреби пiсля зняття частин, що легко демонтуються; внутрiшнi поверхнi повиннi мати закруглення з радiусом, достатнiм для забезпечення чищення;

     4) рiдини, гази та аерозолi, якi видiляються з харчових, косметичних та фармацевтичних продуктiв, так само, як i рiдини для очищення, дезiнфекцiї та миття, повиннi без перешкод видалятися з машини (у разi можливостi шляхом "чищення на мiсцi");

     5) машини повиннi бути розробленi та виробленi iз запобiганням ризику попадання в них речовин та живих органiзмiв, зокрема комах, або накопичення органiчних речовин у зонах, якi не можуть бути очищенi;

     6) машини повиннi бути розробленi та виробленi так, щоб допомiжнi речовини, небезпечнi для здоров'я, зокрема мастильнi речовини, не мали змоги контактувати з харчовими, косметичними або фармацевтичними продуктами. Якщо необхiдно, машини повиннi бути розробленi та виробленi так, щоб виконання таких вимог могло контролюватися.

     3. В iнструкцiях до машин, що використовуються для харчової промисловостi i для косметичних та фармацевтичних продуктiв, повиннi бути зазначенi рекомендованi продукти i методи чищення, дезiнфекцiї та миття не тiльки легко доступних зон, але також зон, доступ до яких є неможливим або недоцiльним.

Переноснi ручнi та/або керованi вручну машини

     4. Переноснi ручнi та/або керованi вручну машини всiх типiв повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     вiдповiдно до типу машини мати опорну поверхню задовiльних розмiрiв та достатню кiлькiсть рукояток i опор вiдповiдної величини, розташованих так, щоб забезпечувати стiйкiсть машини за робочих умов, визначених виробником;

     якщо вiдпускання рукоятки недопустимо згiдно з вимогами безпеки, керування пуском та зупинкою повинне бути сконструйоване так, щоб давати змогу оператору здiйснювати його, не вiдпускаючи рукоятки, за винятком, коли це технiчно неможливо або за наявностi незалежного керування;

     унеможливлювати ризики, пов'язанi з випадковим запуском та/або продовженням роботи пiсля вiдпущення рукоятки оператором. Якщо це технiчно неможливо, повиннi бути застосованi адекватнi заходи;

     уможливлювати вiзуальний контроль небезпечної зони i зони взаємодiї iнструмента з оброблюваним матерiалом.

     Рукоятки переносних ручних машин повиннi бути розробленi i виробленi так, щоб їх рух для запуску i зупинки машини був спрямований вперед.

     5. Iнструкцiї до переносних та керованих вручну машин всiх типiв повиннi мiстити iнформацiю про вiбрацiю вiд таких машин, а саме:

     числове значення зваженого середньоквадратичного прискорення, що дiє на рукоятках, якщо воно перевищує 2,5 метра на секунду в квадратi; у разi, коли воно не перевищує 2,5 метра на секунду в квадратi, - це повинне бути зазначено;

     невизначенiсть вимiрювання.

     Такi числовi значення можуть бути як вимiрянi конкретно для машин, про якi йдеться, так i встановленi на пiдставi вимiрювань для типових машин, технiчнi характеристики яких порiвнюванi з характеристиками машин, якi плануються до виробництва.

     Якщо нацiональнi стандарти, зазначенi у пунктi 11 Технiчного регламенту безпеки машин, не застосовуються, числовi значення вiбрацiї слiд вимiрювати за допомогою найбiльш придатних для таких машин методiв.

     Повиннi бути зазначенi робочi умови проведення вимiрювань i методи вимiрювань або посилання на застосований нацiональний стандарт з числа зазначених у пунктi 11 Технiчного регламенту безпеки машин.

     6. Переноснi крiпильнi та iншi машини ударної дiї додатково повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     передавання енергiї на ударний елемент здiйснюється через промiжний елемент, який не залишає пристрiй;

     пристрiй, що дає змогу зробити удар, не допускає удару до встановлення машини в правильне положення з належним тиском на оброблювальний матерiал;

     попереджається ненавмисний запуск машини;

     здiйснення удару у разi необхiдностi вiдбувається пiсля виконання встановленої послiдовностi дiй на пристрiй дозволу i на пристрiй керування;

     попереджається випадковий пуск пiд час манiпулювань з машиною або у разi удару;

     операцiї з навантаження i розвантаження виконуються у легкий i безпечний спосiб.

     У разi потреби повинна бути забезпечена можливiсть оснащення машини огорожею для захисту вiд викидiв уламкiв оброблювального матерiалу, а виробник машини повинен постачати вiдповiдну огорожу.

     7. Iнструкцiї до переносних крiпильних та iнших машин ударної дiї додатково повиннi мiстити iнформацiю про:

     допомiжнi пристрої i змiнне обладнання, що може використовуватися з машиною;

     придатнi крiпильнi або iншi забивнi елементи, що використовуються з машиною;

     придатнi для використання обойми (у разi потреби).

Машини, призначенi для оброблення деревини або матерiалiв, за фiзичними та технологiчними властивостями подiбними до деревини

     8. Машини, призначенi для оброблення деревини або матерiалiв, за фiзичними та технологiчними властивостями подiбними до деревини, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) машини повиннi бути розробленi, виробленi або обладнанi таким чином, щоб встановлення оброблювального матерiалу та його спрямування були безпечними. Якщо заготовка на робочому столi утримується вручну, робочий стiл пiд час роботи повинен мати достатню стiйкiсть та не утруднювати рух оброблювального матерiалу;

     2) якщо машина застосовується в умовах, за яких iснує ризик викиду оброблювального матерiалу або його частин, вона повинна бути розроблена, вироблена або обладнана з унеможливленням таких викидiв, або, якщо останнє неможливе, забезпечити, щоб такi викиди не створювали загрози для оператора та/або незахищених осiб;

     3) машини повиннi бути обладнанi автоматичним гальмом, здатним достатньо швидко зупинити iнструмент, якщо iснує небезпека контакту особи з iнструментом пiд час вибiгу останнього;

     4) якщо iнструмент встановлено в неповнiстю автоматизовану машину, така машина повинна бути розроблена та вироблена з унеможливленням або зменшенням ризику настання нещасного випадку.

Машини, призначенi для застосування пестицидiв

(У назвi та текстi роздiлу слова "i агрохiмiкатiв" виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018 року N 533)

     9. Виробник машин, призначених для застосування пестицидiв, або його уповноважений представник повинен забезпечити проведення оцiнки ризикiв ненавмисного впливу пестицидiв на навколишнє природне середовище згiдно з порядком оцiнки ризикiв та зниження ризикiв, встановленим у пунктi 21 Технiчного регламенту безпеки машин.

     Машини, призначенi для застосування пестицидiв, повиннi бути розробленi та виробленi з урахуванням результатiв оцiнки ризикiв, зазначених в абзацi першому цього пункту, так, щоб вони забезпечували функцiонування, регулювання та обслуговування без ненавмисного впливу пестицидiв на навколишнє природне середовище.

(абзац другий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Витiкання пестицидiв не допускається.

     10. Повинна бути передбачена можливiсть легкого та безпомилкового керування, контролю та негайної зупинки застосування пестицидiв з робочих мiсць.

     11. Машини, призначенi для застосування пестицидiв, повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб їх можна було легко заповнити необхiдною кiлькiстю пестицидiв i забезпечувалося легке i повне спорожнення, запобiгаючи витiканню пестицидiв та уникаючи забруднення джерел води пiд час таких операцiй.

     12. Машини, призначенi для застосування пестицидiв, повиннi бути обладнанi засобами легкого, точного та надiйного регулювання норми застосування пестицидiв.

     13. Машини, призначенi для застосування пестицидiв, повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб забезпечувати внесення пестицидiв на заданих дiлянках, мiнiмiзувати їх потрапляння на iншi дiлянки та запобiгати самовитiканню пестицидiв у навколишнє природне середовище. У разi необхiдностi повинно забезпечуватися рiвномiрне та однорiдне внесення пестицидiв.

(пункт 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     14. З метою перевiрки вiдповiдностi вiдповiдних частин машини положенням пунктiв 12 i 13 цих вимог виробник або його уповноважений представник повинен для кожного типу машин провести вiдповiднi випробування самостiйно або замовити їх проведення iншiй особi.

     15. Машини, призначенi для застосування пестицидiв, повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб не було втрати пестицидiв пiд час припинення робiт з їх внесення.

     16. Машини, призначенi для застосування пестицидiв, повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб було передбачено їх легке та ретельне очищення без забруднення навколишнього природного середовища.

     17. Машини, призначенi для застосування пестицидiв, повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб було полегшено замiну зношених частин без забруднення навколишнього природного середовища.

     18. Повинна бути передбачена можливiсть легкого приєднання до машини необхiдних засобiв вимiрювань для перевiрки її правильного функцiонування.

     19. Форсунки, сiтки та фiльтри повиннi мати маркування, яке забезпечує чiтку iдентифiкацiю їх типу та розмiру.

     20. У разi необхiдностi машини повиннi бути обладнанi спецiальною установкою для занесення оператором позначення пестициду, який застосовується.

(пункт 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     21. В iнструкцiях повинна зазначатися така iнформацiя:

     запобiжнi заходи, що повиннi застосовуватися пiд час операцiй змiшування, завантаження, застосування, спорожнення, чищення, обслуговування та транспортування пестицидiв для уникнення забруднення навколишнього природного середовища;

     конкретнi режими роботи для рiзних передбачуваних умов експлуатацiї, у тому числi вiдповiднi налаштування та регулювання, необхiднi для забезпечення внесення пестицидiв на заданих дiлянках з мiнiмальним їх потраплянням на iншi дiлянки, запобiгання самовiльному витiканню у навколишнє природне середовище та у разi необхiдностi забезпечення рiвномiрного та однорiдного внесення пестицидiв;

     типорозмiри форсунок, сiток та фiльтрiв, що можуть застосовуватися в машинi;

     перiодичнiсть проведення перевiрок та критерiї i метод замiни зношених частин, якi впливають на правильне функцiонування машини, зокрема форсунок, сiток та фiльтрiв;

     детальний опис щоденного технiчного обслуговування, пiдготовки до зимових умов та проведення iнших перевiрок, необхiдних для забезпечення належного функцiонування машини;

     типи пестицидiв, якi можуть спричинити неправильне функцiонування машини;

     вказiвки оператору стосовно необхiдностi своєчасного оновлення на спецiальнiй установцi, зазначенiй у пунктi 20 цих вимог, позначення пестициду, який застосовується;

(абзац восьмий пункту 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     вiдомостi про пiд'єднання i застосування будь-якого спецiального обладнання або приладдя та запобiжнi заходи, яких необхiдно вжити;

     вказiвки про те, що машини можуть пiдлягати перiодичним перевiркам пiд час здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про пестициди i агрохiмiкати;

     характеристики машини, якi повиннi перевiрятися для забезпечення її правильного функцiонування;

     вказiвки стосовно приєднання необхiдних засобiв вимiрювань.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

ДОДАТКОВI СУТТЄВI ВИМОГИ
щодо запобiгання специфiчним небезпекам, пов'язаним з рухом машин

(назва додатка 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     1. Цi вимоги, а також вимоги, наведенi у пунктах 21 i 22 Технiчного регламенту безпеки машин та у додатку 1 до зазначеного Технiчного регламенту, поширюються на машини, небезпека вiд яких пов'язана з рухом.

     2. У цих вимогах термiни вживаються у такому значеннi:

     водiй - оператор, який керує рухом машини. Водiй може їхати в машинi або йти пiшки, супроводжуючи її, або керувати нею дистанцiйно;

     машини, небезпека вiд яких пов'язана з рухом, це:

     - машини, робота яких у робочих зонах потребує або постiйної рухомостi чи послiдовних перемiщень мiж фiксованими робочими позицiями;

     або

     - машини, якi не рухаються пiд час роботи, але обладнанi для легкого пересування з одного мiсця на iнше.

Робочi мiсця

     3. Огляд з мiсця водiя повинен давати змогу водiю убезпечувати себе та незахищених осiб пiд час керування машиною та її робочими iнструментами у передбачуваних умовах роботи. Там, де це необхiдно, повиннi бути передбаченi допомiжнi пристрої для запобiгання небезпекам, спричиненим недостатньою безпосередньою оглядовiстю.

     Машини, обладнанi мiсцем водiя, повиннi бути розробленi i побудованi таким чином, щоб на мiсцi керування не виникало небезпек випадкового контакту водiя та операторiв, якi там перебувають, з колесами або гусеницями.

     Мiсце водiя, який їде на машинi, повинно бути розроблене та виготовлене таким чином, щоб передбачити можливiсть встановлення кабiни водiя без виникнення додаткових ризикiв та розташування мiсця для її розмiщення. При цьому в кабiнi повинно бути мiсце для зберiгання необхiдних водiю iнструкцiй.

     4. Якщо для операторiв або iнших осiб, якi перевозяться машиною, iснує ризик здавлювання мiж частинами машини та ґрунтом, або обертання чи перекидання машини, зокрема для машин, обладнаних захисними конструкцiями, зазначеними у пунктах 14 i 15 цих вимог, сидiння в цих машинах повиннi бути розробленi та обладнанi крiпленнями, щоб утримувати людей на їх мiсцях, без обмеження можливостi керування або рухiв, спричинених пiдвiшеним станом. Таку систему крiплень не слiд встановлювати, якщо вона призводить до пiдвищення ризику.

     5. Якщо умови застосування машин передбачають епiзодичне або регулярне перевезення чи роботу на нiй iнших осiб, якi не є водiями, повиннi бути передбаченi вiдповiднi мiсця, якi уможливлюють таке безпечне перевезення або виконання робiт.

     До мiсць, передбачених для осiб iнших, нiж водiй, також застосовуються абзаци перший i другий пункту 3 цих вимог.

Системи керування машинами

     6. У разi необхiдностi повиннi бути вжитi заходи для запобiгання несанкцiонованому використанню пристроїв керування машинами.

     Система дистанцiйного керування повинна бути розроблена i вироблена таким чином, щоб керувати тiльки:

     машинами, про якi йдеться;

     функцiями, про якi йдеться.

     Машини, якi обладнанi системами дистанцiйного керування, повиннi бути розробленi i виробленi таким чином, щоб реагувати на сигнали тiльки з призначених пультiв керування.

     У разi дистанцiйного керування кожний пульт керування повинен чiтко визначати машину, яка керується з цього пульта.

     7. У водiя повинна бути можливiсть з мiсця керування застосовувати всi необхiднi для керування машиною пристрої керування, за винятком керування функцiями, якi можуть бути безпечно виконанi тiльки за допомогою пристроїв керування, розмiщених в iнших мiсцях. Йдеться, зокрема, про функцiї, за якi вiдповiдають iншi оператори, або про тi функцiї, для виконання яких водiй залишає мiсце водiя, щоб безпечно керувати пристроями керування.

     За наявностi педалей вони повиннi бути розробленi, виробленi та встановленi таким чином, щоб забезпечувати безпечну їх експлуатацiю водiєм з мiнiмальним ризиком неправильного застосування. Поверхня педалей повинна бути неслизькою та легкою для очищення.

     Якщо викликана пристроями керування дiя може спричинити небезпеку, зокрема небезпечнi рухи, такi пристрої повиннi повертатися в нейтральне положення вiдразу ж пiсля звiльнення їх оператором, за винятком таких, що мають заздалегiдь встановленi положення.

     У колiсних машин конструкцiя та виконання рульового керування повиннi зменшувати силу несподiваних рухiв керма або важеля керування вiд ударних навантажень ведучих колiс.

     Будь-який засiб блокування диференцiала повинен бути розроблений та розташований так, щоб було можливе його розблокування пiд час руху машини.

     Абзац третiй пункту 11 додатка 1 до Технiчного регламенту безпеки машин щодо акустичних та/або вiзуальних сигналiв попередження застосовується тiльки у разi реверсування руху.

     8. Пересування самохiдних машин, керованих водiєм, повинне бути можливим тiльки за умови безпосереднього керування руху водiєм.

     Якщо за умовами експлуатацiї машини можуть обладнуватися пристроями, розмiри яких перевищують їх стандартнi габарити (наприклад, стабiлiзатор, вантажопiдйомна стрiла тощо), водiй повинен бути забезпечений легко застосовуваними засобами перевiрки, щоб перед початком руху впевнитися, що такi пристрої розташованi у вiдповiдному положеннi, яке дає змогу безпечно рухатися.

     Зазначене також стосується всiх iнших частин, якi для убезпечення руху повиннi розташовуватися у певних положеннях, за необхiдностi заблокованих.

     Рух машини, якщо це не спричиняє iнших ризикiв, повинен залежати вiд безпечного розташування згаданих вище частин.

     Випадкове зрушення машини пiд час запуску двигуна повинне бути унеможливлено.

     9. Пiд час уповiльнення руху, зупинки, гальмування та стоянки самохiдних машин i їх причепiв не повиннi порушуватися правила дорожнього руху та повинна бути забезпечена безпечнiсть в усiх передбачених умовах експлуатацiї, навантаження, швидкостi, заземлення та нахилу.

     Водiю повинна бути надана можливiсть уповiльнення та зупинки самохiдної машини за допомогою головного пристрою керування. У разi вiдмови головного пристрою керування чи вiдключення його енергопостачання самохiдна машина повинна бути обладнана, якщо це необхiдно для убезпечення, повнiстю автономним, розташованим у легкодоступному мiсцi пристроєм аварiйного керування для уповiльнення руху та зупинення машини.

     Для забезпечення нерухомостi пiд час стоянки машина, якщо цього вимагають правила безпеки, повинна бути обладнана стоянковим пристроєм. Такий пристрiй, якщо вiн цiлком механiчний, може бути поєднаний з одним iз пристроїв, зазначених в абзацi другому цього пункту.

     Машина, яка обладнана системою дистанцiйного керування, повинна бути обладнана пристроєм для негайної та автоматичної зупинки та для запобiгання потенцiйно небезпечнiй роботi у разi, коли:

(абзац четвертий пункту 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     водiй втратив керування;

     отримано команду на зупинку;

     виявлено несправнiсть у частинi системи, пов'язаної з безпекою;

     не виявлено сигналу пiдтвердження протягом зазначеного часу.

     Вимоги пункту 13 додатка 1 до Технiчного регламенту безпеки машин на функцiї руху не поширюються.

     10. Рух самохiдної машини, керованої пiшим водiєм, повинен бути можливим тiльки за умови постiйної дiї водiя на вiдповiдний пристрiй керування. Зокрема, повинно бути унеможливлено зрушення машини пiд час запуску двигуна.

     Системи керування для керованих пiшим водiєм машин повиннi бути сконструйованi так, щоб звести до мiнiмуму ризики, спричиненi випадковим рухом машини у напрямку водiя, зокрема:

     можливостi наїзду;

     можливостi травмування робочими органами, що обертаються.

     Швидкiсть нормального руху машини повинна бути узгоджена iз швидкiстю пересування пiшого водiя.

     У разi коли на машину можуть встановлюватися робочi органи, що обертаються, приведення в дiю цих робочих органiв пiд час включеного заднього ходу повинно бути унеможливлено, крiм випадкiв, коли рух машини є наслiдком руху робочих органiв. У цьому разi швидкiсть заднього ходу повинна бути такою, щоб не наражати водiя на небезпеку.

     11. Несправностi пристрою кермового керування, зокрема його пiдсилювачiв, у разi порушення енергопостачання не повиннi створювати перешкод водiю для керування машиною протягом часу, необхiдного для її зупинки.

Захист вiд механiчних небезпек

     12. Машина повинна бути розроблена, вироблена та за необхiдностi розмiщена на пересувнiй платформi таким чином, щоб неконтрольованi коливання центру ваги пiд час руху не впливали на її стiйкiсть або не спричиняли надмiрного навантаження на її конструкцiю.

     13. Як виняток з пiдпункту 1 пункту 23 додатка 1 до Технiчного регламенту безпеки машин, рухомi огорожi, що закривають доступ до рухомих частин у вiдсiку двигуна внутрiшнього згоряння, не потребують оснащення їх блокувальними пристроями, якщо вони вiдкриваються за допомогою iнструмента чи ключа або за допомогою пристрою керування, розташованого на робочому мiсцi водiя, коли робоче мiсце розташовано у повнiстю закритiй кабiнi, що має замок для запобiгання доступу стороннiх осiб.

     14. Якщо iснує небезпека перекидання самохiдної машини з водiєм та, можливо, з операторами та iншими особами, що на нiй перебувають, така машина повинна бути обладнана вiдповiдною захисною конструкцiєю, якщо це не збiльшує ризик.

     У разi перекидання зазначена конструкцiя повинна забезпечувати особам, що перебувають на машинi, простiр, достатнiй для уникнення пошкодження.

     15. У разi коли для водiя, операторiв та iнших осiб, що перебувають на самохiднiй машинi, iснує ризик внаслiдок падiння предметiв i матерiалiв пiд час її експлуатацiї, машина повинна бути розроблена та вироблена таким чином, щоб ураховувався цей ризик i була, якщо дозволяють її розмiри, обладнана захисною конструкцiєю.

     Зазначена конструкцiя повинна бути такою, щоб у разi падiння предметiв i матерiалiв вона забезпечувала особам, що перебувають на самохiднiй машинi, вiдповiдний простiр для захисту вiд таких предметiв.

     16. Для пiдтвердження вiдповiдностi захисної конструкцiї вимогам, викладеним в абзацi другому пунктiв 14 i 15 цих вимог, виробник або його уповноважений представник повинен для кожного типу такої захисної конструкцiї провести вiдповiднi випробування самостiйно або замовити їх проведення iншiй особi.

     17. Поруччя та схiдцi повиннi бути розробленi, виробленi та розташованi так, щоб оператори користувалися ними iнстинктивно без застосування для цього пристроїв керування.

     18. Усi машини, призначенi для буксирування або якi буксируються, повиннi бути оснащенi причiпними або з'єднувальними пристроями, розробленими, виробленими та розташованими так, щоб було можливе легке та безпечне приєднання i роз'єднання iз запобiганням випадковому вiдчепленню пiд час роботи.

     Вiдповiдно до умов навантаження жорсткого з'єднувального пристрою такi машини повиннi бути обладнанi опорами з несучою поверхнею, яка повинна вiдповiдати навантаженню та властивостям ґрунту.

     19. Знiмнi механiчнi пристрої трансмiсiї передачi вiд валу вiдбору потужностi самохiдної машини (або трактора) до валу приймання потужностi веденої машини повиннi бути розробленi та виробленi так, щоб усi рухомi частини пiд час роботи були захищенi по всiй їх довжинi.

     Вал вiдбору потужностi з боку самохiдної машини (або трактора), до якого приєднаний знiмний механiчний пристрiй трансмiсiї, повинен бути захищений огорожею, закрiпленою на самохiднiй машинi (або тракторi) та пов'язаною з нею, або будь-яким iншим пристроєм, який надає еквiвалентний захист.

     Для забезпечення доступу до знiмного механiчного пристрою трансмiсiї зазначена огорожа повинна вiдчинятись. Пiсля встановлення знiмного пристрою повинен залишатися достатнiй простiр для запобiгання ушкодженню огорожi валом передачi пiд час руху машини (або трактора).

     Вхiдний вал з боку веденої машини повинен бути закритий захисним кожухом, закрiпленим на цiй машинi.

     Приєднання обмежувачiв моменту обертання або обгiнних муфт до передачi з унiверсальними шарнiрами допускається лише iз сторони веденої машини. Такий знiмний механiчний пристрiй трансмiсiї повинен бути вiдповiдно промаркований.

     Усi веденi машини, експлуатацiя яких потребує їх приєднання до самохiдної машини (трактора) за допомогою знiмного механiчного пристрою трансмiсiї, повиннi бути оснащенi такою системою приєднання знiмного пристрою, щоб у разi вiд'єднання машини пристрiй та його захисна огорожа не пошкоджувалися вiд зiткнення з ґрунтом або частиною машини.

     Зовнiшнi частини захисної огорожi повиннi бути розробленi, виробленi та встановленi так, щоб вони не могли обертатися разом iз знiмним механiчним пристроєм трансмiсiї. Захисна огорожа повинна закривати передачу: до країв внутрiшнiх вилок шарнiрiв - у разi застосування простих унiверсальних шарнiрiв, i, щонайменше, до середини зовнiшнього шарнiра чи шарнiрiв - у разi застосування ширококутових унiверсальних шарнiрiв.

     Якщо засоби доступу до робочих мiсць передбаченi поряд iз знiмним механiчним пристроєм трансмiсiї, вони повиннi бути розробленi та виробленi так, щоб їх захиснi огорожi не могли бути використанi як сходи, крiм випадкiв, коли вони розробленi та виробленi для зазначеної цiлi.

Захист вiд iнших небезпек

     20. Вiдсiк для акумуляторних батарей повинен бути розроблений та вироблений таким чином, щоб унеможливлювати проливання електролiту на оператора у разi перекидання машини та/або накопичення випаровувань на робочих мiсцях.

     Машина повинна бути розроблена та вироблена таким чином, щоб вiд'єднання батареї було можливе за допомогою передбаченого для цього пристрою, розташованого в легкодоступному мiсцi.

     21. Залежно вiд небезпеки загоряння або надмiрного нагрiвання, передбаченої виробником, машини повиннi, якщо дозволяють їх розмiри:

     допускати встановлення легкодоступних вогнегасникiв;

     або

     бути обладнанi вбудованими системами вогнегасiння.

     22. Вимоги щодо викидiв небезпечних речовин, зазначенi в абзацах першому i другому пункту 40 додатка 1 до Технiчного регламенту безпеки машин, не застосовуються до машин, основна функцiя яких полягає у розпилюваннi речовин. Однак оператор повинен бути захищений вiд таких небезпечних викидiв.

Iнформування та оповiщення

     23. Усi машини повиннi всюди, де це необхiдно, мати знаки та/або таблички з вказiвками стосовно застосування, регулювання та технiчного обслуговування для забезпечення безпеки та охорони здоров'я людей. Вони повиннi вибиратися, розроблятися та вироблятися так, щоб бути чiтко видимими та незмивними.

     Без порушення правил дорожнього руху машина, на якiй передбачене мiсце водiя, повинна бути обладнана:

     пристроєм звукового попередження людей;

     системою свiтлових сигналiв, яка вiдповiдає передбаченим умовам роботи, наприклад, гальмiвними вогнями, вогнями руху заднiм ходом та проблисковими маячками. Остання вимога не поширюється на машини, якi застосовуються виключно для робiт пiд землею та не мають електроживлення;

     у разi необхiдностi для керування сигналами мiж тягачем та машиною повиннi бути застосованi вiдповiднi з'єднання.

     Машини з дистанцiйним керуванням, якi за звичайних умов експлуатацiї можуть наразити незахищених осiб на небезпеку удару або роздавлювання, повиннi бути обладнанi вiдповiдними пристроями сигналiзацiї про свої перемiщення або засобами захисту осiб вiд таких небезпек. Наведена вимога поширюється також на машини, якi пiд час роботи здiйснюють багаторазовий рух вперед i назад вздовж однiєї лiнiї в разi, якщо у водiя утруднено огляд задньої частини машини.

     Побудова машини повинна унеможливлювати випадкове вимкнення усiх пристроїв попередження про небезпеку. Якщо це має суттєве значення для безпеки, такi пристрої слiд обладнати засобами, що забезпечують оператору постiйний контроль їх належного функцiонування та iнформують його про будь-якi несправностi.

     Якщо рух машини або її робочих органiв, що обертаються, особливо небезпечний, на машинi повиннi бути нанесенi попереджувальнi написи про заборону наближення до машини пiд час її роботи. Зазначенi написи повиннi бути добре розпiзнаванi з вiдстанi, достатньої для убезпечення людей, якi змушенi перебувати поблизу.

     24. На усiх машинах повинне бути розбiрливе i незмивне маркування з такими даними:

     номiнальна потужнiсть, наведена у кiловатах (кВт);

     маса машини з найбiльш типовим спорядженням, наведена у кiлограмах (кг);

     та, де прийнятно:

     максимальне тягове зусилля зчiпного пристрою, наведене у ньютонах (Н);

     максимальне вертикальне навантаження зчiпного пристрою, наведене у ньютонах (Н).

     25. Iнструкцiя повинна мiстити iнформацiю про вiбрацiю, яка передається машиною на руку або на все тiло водiя або оператора, а саме:

     числове значення зваженого середньоквадратичного прискорення, яке дiє на руки, якщо воно перевищує 2,5 метра на секунду в квадратi; у разi, коли воно не перевищує 2,5 метра на секунду в квадратi, - це повинне бути повiдомлено;

     числове значення найвищого зваженого середньоквадратичного прискорення, яке дiє на все тiло, якщо воно перевищує 0,5 метра на секунду в квадратi; у разi, коли воно не перевищує 0,5 метра на секунду в квадратi, - це повинне бути повiдомлено;

     невизначеннiсть вимiрювання.

     Показники вiбрацiї можуть бути як фактично вимiрянi для машин, про якi йдеться, так i встановленi на пiдставi вимiрювань для типових машин, технiчнi характеристики яких порiвнюванi з характеристиками машин, якi плануються до виробництва.

     Якщо нацiональнi стандарти, зазначенi у пунктi 11 Технiчного регламенту безпеки машин, не застосовуються, вiбрацiя повинна вимiрюватися iз застосуванням найбiльш прийнятної для таких машин програми вимiрювань, що стосується машин.

     Повиннi бути зазначенi робочi умови проведення вимiрювань i методи вимiрювань, якi для цього застосовувалися.

     26. У разi коли машина призначена для кiлькох видiв робiт залежно вiд застосовуваного обладнання, iнструкцiї для таких машин i для змiнного обладнання повиннi мiстити необхiдну iнформацiю про безпечний монтаж цього обладнання i використання базової машини та змiнного обладнання, яке може бути на неї змонтовано.

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

ДОДАТКОВI СУТТЄВI ВИМОГИ
щодо запобiгання специфiчним небезпекам, якi виникають пiд час пiднiмальних робiт

(назва додатка 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     1. Цi вимоги, а також вимоги, наведенi у пунктах 21 i 22 Технiчного регламенту безпеки машин та у додатку 1 до зазначеного Технiчного регламенту, поширюються на машини, небезпечнi у зв'язку з пiдiймальними операцiями.

Загальна частина

     2. У цих вимогах термiни вживаються у такому значеннi:

     випробувальний коефiцiєнт - арифметичне вiдношення значення навантаження, яке застосовується пiд час статичних або динамiчних випробувань пiдiймальних машин або пiднiмального приладдя, до максимального робочого навантаження, нанесеного на пiдiймальнiй машинi або пiднiмальному приладдi;

     динамiчнi випробування - випробування, пiд час яких пiдiймальну машину перевiряють при всiх можливих компонуваннях обладнання пiд час максимального робочого навантаження, помноженого на вiдповiдний динамiчний випробувальний коефiцiєнт, з урахуванням динамiчних характеристик машини з метою перевiрки правильного функцiонування;

     керований вантаж - вантаж, що рухається вздовж жорстких або гнучких напрямних елементiв, положення яких визначене фiксованими точками;

     пiдiймальна операцiя - примусове перемiщення поштучного вантажу та/або людей у визначений момент на iнший рiвень;

     пiднiмальна кабiна - частина машини, на якiй або в якiй люди та/або вантажi утримуються з метою пiднiмання;

     робочий коефiцiєнт - арифметичне вiдношення значення навантаження, яке може витримати елемент машини вiдповiдно до гарантiї виробника або його уповноваженого представника, до максимального робочого навантаження, яке зазначене на цьому елементi;

     статичнi випробування - випробування, пiд час яких пiдiймальну машину або пiднiмальне приладдя спочатку обстежують та навантажують вiдповiдним максимальним робочим вантажем, помноженим на вiдповiдний статичний випробувальний коефiцiєнт, а потiм знiмають вантаж i проводять повторне обстеження для перевiрки вiдсутностi пошкоджень.

Захист вiд механiчних небезпек

     3. Машини повиннi бути розробленi i побудованi так, щоб їх стiйкiсть, передбачена пунктом 16 додатка 1 до Технiчного регламенту безпеки машин, зберiгалася як пiд час експлуатацiї, так i поза нею, включаючи всi стадiї транспортування, складання, демонтажу, передбачуваного виходу з ладу елементiв, а також пiд час випробувань, виконуваних вiдповiдно до iнструкцiї з експлуатацiї.

     Для цього виробник або його уповноважений представник повинен застосовувати вiдповiднi методи перевiрки.

     4. Машини, що пересуваються вздовж напрямних рейок та рейкових шляхiв, повиннi бути обладнанi пристроями, що запобiгають сходженню з напрямних рейок чи рейкової колiї.

     Якщо, незважаючи на наявнiсть таких пристроїв, зберiгається ризик сходження з рейок або несправностi рейок чи рухомих елементiв, такi пристрої повиннi запобiгати падiнню обладнання, компонентiв чи вантажу або перекиданню машини.

     5. Машини, пiднiмальне приладдя i їх елементи повиннi витримувати навантаження, якi можуть виникати в процесi експлуатацiї, або, якщо це може статися, поза процесом експлуатацiї, за передбачених умов монтажу та експлуатацiї i в усiх вiдповiдних компонуваннях обладнання, з урахуванням, де доцiльно, впливу атмосферних факторiв та зусиль, спричинених людьми. Зазначена вимога повинна задовольнятися також пiд час транспортування, монтажу i демонтажу машин.

     Машини i пiднiмальне приладдя повиннi бути розробленi i виробленi таким чином, щоб за умови застосування за призначенням унеможливлювалося їх пошкодження через втому матерiалу або зношування.

     Застосованi матерiали повиннi вибиратися вiдповiдно до умов передбачуваного робочого середовища та з урахуванням таких чинникiв, як корозiя, абразивне зношування, удари, екстремальна температура, втома, крихкiсть та старiння матерiалiв.

     Машини i пiднiмальне приладдя повиннi бути спроектованi та виробленi так, щоб вони могли витримувати перевантаження пiд час статичних випробувань без залишкової деформацiї та помiтних пошкоджень. Для розрахункiв повинен бути прийнятий до уваги статичний випробувальний коефiцiєнт, обраний для забезпечення належного рiвня безпеки. Наведений коефiцiєнт, зазвичай, має такi значення:

     для керованих вручну машин i пiднiмального приладдя - 1,5;

     для решти машин - 1,25.

     Машини повиннi бути спроектованi i виробленi таким чином, щоб витримувати без пошкоджень динамiчнi випробування, проведенi з використанням максимального робочого вантажу, помноженого на динамiчний випробувальний коефiцiєнт. Наведений динамiчний випробувальний коефiцiєнт обирають так, щоб забезпечити належний рiвень безпеки. Зазвичай, його значення дорiвнює 1,1.

     В основному такi випробування проводять за номiнальної швидкостi, встановленої виробником. Якщо система керування машиною допускає кiлька одночасних рухiв, випробування повиннi проводитися за найменш сприятливих умов, тобто, як правило, за комбiнацiї таких рухiв.

     6. Дiаметри шкiвiв, барабанiв i блокiв повиннi вiдповiдати розмiрам канатiв або ланцюгiв, якими вони можуть бути оснащенi.

     Барабани та блоки повиннi бути спроектованi, виробленi i встановленi таким чином, щоб виключити можливiсть спадання канатiв або ланцюгiв, якi на них намотуються.

     Канати, що використовуються безпосередньо для пiдiймання або утримання вантажу, не повиннi мати нiяких з'єднань, за винятком кiнцевих. З'єднання припустимi, якщо конструкцiя обладнання передбачає можливiсть його систематичної перебудови вiдповiдно до експлуатацiйних потреб.

     Суцiльнi канати i їх обробленi кiнцi повиннi мати робочий коефiцiєнт, вибраний так, щоб вони забезпечували вiдповiдний рiвень безпеки. Як правило, цей коефiцiєнт дорiвнює 5.

     Пiднiмальнi ланцюги повиннi мати робочий коефiцiєнт, вибраний так, щоб вони забезпечували вiдповiдний рiвень безпеки. Як правило, такий коефiцiєнт дорiвнює 4.

     Для перевiрки того, що вiдповiдний робочий коефiцiєнт досягнутий, виробник або його уповноважений представник повинен для кожного типу ланцюга та каната, що безпосередньо застосовується для пiдiймання вантажу, та канатних кiнцiв провести вiдповiднi випробування або мати результати таких випробувань.

     7. Розмiри пiднiмального приладдя та його елементiв необхiдно встановлювати з урахуванням процесiв утоми i старiння матерiалу, для очiкуваної кiлькостi операцiйних циклiв, що вiдповiдають встановленому строку служби за визначених умов експлуатацiї. Крiм того:

     робочий коефiцiєнт для комбiнацiй металевий канат - кiнець каната обирається таким, щоб забезпечувався належний рiвень безпеки. Зазвичай, його значення дорiвнює 5. Канати повиннi бути без будь-яких з'єднань чи петель, крiм кiнцевих;

     якщо застосовуються ланцюги iз зварними ланками, вони повиннi бути коротколанкового типу. Робочий коефiцiєнт для ланцюгiв обирається так, щоб забезпечити належний рiвень безпеки. Зазвичай, його значення дорiвнює 4;

     робочий коефiцiєнт для текстильних канатiв або строп залежить вiд матерiалу, способу вироблення, розмiрiв i призначення. Зазначений коефiцiєнт обирають таким, щоб забезпечити належний рiвень безпеки. Зазвичай, його значення дорiвнює 7 за умови, що застосованi матерiали дуже високої якостi, а спосiб вироблення вiдповiдає призначеному застосуванню. В iншому разi значення коефiцiєнта, зазвичай, встановлюється на бiльш високому рiвнi для забезпечення еквiвалентного рiвня безпеки. Текстильнi канати та стропи, за винятком нескiнченних строп, повиннi бути без будь-яких вузлiв, з'єднань i зрощувань, крiм кiнцевих;

     робочий коефiцiєнт для всiх металевих частин, що входять до складу строп або застосовуються разом з ними, обирається таким, щоб забезпечити належний рiвень безпеки. Зазвичай, його значення дорiвнює 4;

     максимальна вантажопiдйомнiсть розгалужених строп визначається виходячи з коефiцiєнта безпеки найслабшого вiдгалуження, кiлькостi вiдгалужень та знижувального коефiцiєнта, який залежить вiд конфiгурацiї строп;

     для перевiрки того, що вiдповiдний робочий коефiцiєнт досягнутий, виробник або його уповноважений представник повинен для кожного типу компонентiв, зазначених в абзацах другому - шостому цього пункту, провести вiдповiднi випробування або мати результати таких випробувань.

     8. Пристрої керування рухами повиннi дiяти таким чином, щоб машини, на яких вони встановленi, залишалися безпечними, зокрема:

     машини повиннi бути розробленi та виробленi або обладнанi пристроями таким чином, щоб амплiтуда рухiв її елементiв зберiгалася в установлених межах. В разi потреби початку дiї таких пристроїв повинен передувати попереджувальний сигнал;

     у тому разi, коли кiлька стацiонарних або рейкових машин можуть одночасно маневрувати в однiй зонi з ризиком зiткнення, конструкцiя та побудова таких машин повинна передбачати можливiсть встановлення пристроїв, що дають змогу уникнути такої небезпеки;

     машини повиннi бути спроектованi та виробленi таким чином, щоб навiть у разi часткового чи повного припинення енергопостачання або зупинки машини оператором не сталося небезпечного змiщення або неконтрольованого та неочiкуваного падiння вантажу;

     за нормальних умов експлуатацiї повинне бути унеможливлено опускання вантажу iз застосуванням тiльки фрикцiйного гальма, за винятком машин, призначення яких цього вимагає;

     пристрої захвату повиннi бути спроектованi та виробленi таким чином, щоб було унеможливлено випадкове падiння вантажу.

     9. Робоче мiсце оператора машини повинне бути розташоване так, щоб було забезпечено максимально можливе спостереження за траєкторiями рухомих частин для запобiгання можливому їх зiткненню з людьми або обладнанням чи iншими машинами, якi можуть маневрувати в цей час i створювати небезпеку.

     Машини для керованого перемiщення вантажiв повиннi бути розробленi i виробленi iз забезпеченням запобiгання можливостi травмування людей вантажем, а також пiднiмальною кабiною або противагою, якщо вона передбачена.

     10. Машини, якi обслуговують зупиннi площадки, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) рух пiднiмальної кабiни машини, що обслуговує зупиннi площадки, повинен бути чiтко керованим та повинен припинятися на площадках. Ножичнi (пiдiймальнi) конструкцiї також повиннi бути чiтко скерованими;

     2) якщо люди мають доступ до пiднiмальної кабiни, машини повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб забезпечувати нерухомiсть пiднiмальної кабiни пiд час доступу, особливо пiд час її навантаження або розвантаження.

     Машини повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб рiзниця рiвнiв мiж пiднiмальною кабiною та площадкою, що обслуговується, не створювала ризику спотикання;

     3) у разi необхiдностi з метою виконання положень, зазначених в абзацi другому пункту 9 цих вимог, зона руху повинна бути недоступною пiд час нормальної роботи. Якщо пiд час перевiрки або технiчного обслуговування iснує ризик, що люди, якi перебувають пiд пiднiмальною кабiною або над нею, можуть бути затиснутi мiж пiднiмальною кабiною та нерухомими частинами машини, достатнiй вiльний простiр повинен бути забезпечений наявнiстю фiзичних нiш або шляхом застосування механiчних пристроїв для блокування руху пiднiмальної кабiни;

     4) якщо iснує ризик падiння вантажу з пiднiмальної кабiни, машина повинна бути спроектована i вироблена так, щоб запобiгати такому ризику;

     5) ризики контакту людей на зупиннiй площадцi з рухомою пiднiмальною кабiною або iншими рухомими частинами повиннi бути унеможливленi.

     Якщо iснує ризик потрапляння людей у зону руху, коли пiднiмальна кабiна перебуває поза зупинною площадкою, повиннi бути встановленi огорожi з метою запобiгання такому ризику. Такi огорожi не повиннi вiдчинятися у напрямку зони руху. Вони повиннi бути з'єднанi з блокувальним пристроєм, що контролює положення пiднiмальної кабiни для запобiгання:

     небезпечному перемiщенню пiднiмальної кабiни при незачинених i незаблокованих огорожах;

     небезпечному вiдкриттю огорожi до повної зупинки пiднiмальної кабiни на вiдповiднiй зупиннiй площадцi.

     11. У разi введення в обiг або в експлуатацiю пiдiймальних машин або пiднiмального приладдя виробник або його уповноважений представник повинен забезпечити шляхом вжиття вiдповiдних заходiв, щоб зазначенi машини або приладдя, готовi для використання, керованi вручну або вiд джерела живлення, могли виконувати свої визначенi функцiї у безпечний спосiб.

     Статичнi i динамiчнi випробування, зазначенi у пунктi 5 цих вимог, повиннi проводитися для всiх пiдiймальних машин, готових для введення в експлуатацiю.

     Якщо машина не може бути складена на пiдприємствi виробника або його уповноваженого представника, повиннi бути вжитi вiдповiднi заходи для її складання за мiсцем експлуатацiї. Тобто складання машини може вiдбуватись як за мiсцем виробництва, так i за мiсцем використання.

Машини, джерело живлення яких є iншим, нiж мускульна сила людини

     12. Для керування рухом машин або їх обладнання повиннi використовуватися пристрої керування з автоматичним поверненням у вихiдний стан. Проте у разi часткового або повного перемiщення, коли немає ризику зiткнення вантажiв або машин, замiсть зазначених пристроїв можуть застосовуватися пристрої керування, якi дають змогу зробити автоматичну зупинку в попередньо визначених мiсцях без утримування оператором пристрою керування з автоматичним поверненням у вихiдний стан.

     13. Машини з максимальною робочою вантажопiдйомнiстю не менш як 1000 кiлограмiв або з перекидним моментом не менш як 40000 ньютон-метр (Н · м) повиннi бути обладнанi пристроями для попередження водiя i запобiгання небезпечним рухам у разi:

     перевищення максимальної робочої вантажопiдйомностi або максимального робочого моменту машини внаслiдок перевантаження; або

     перевищення перекидного моменту.

     14. Канатнi пiднiмальнi кабiни, канатнi трактори або тракторнi кабiни повиннi утримуватися противагами або пристроями, що дають змогу постiйно керувати натяг канату.

Iнформування та маркування

     15. На кожному з ланцюгiв, канатiв або пасiв, призначених для пiднiмальних робiт, якщо вони не є частиною неподiльної складальної одиницi, повинне бути нанесене маркування або, якщо це неможливо, прикрiплена табличка чи незнiмне кiльце iз зазначенням найменування та адреси виробника або його уповноваженого представника, а також посилання на вiдповiдний сертифiкат (свiдоцтво), за яким такий компонент можна iдентифiкувати.

     Зазначений сертифiкат (свiдоцтво) повинен мiстити принаймнi таку iнформацiю:

     повне найменування i мiсцезнаходження виробника та в разi необхiдностi його уповноваженого представника;

     опис ланцюга або каната з такими даними:

     - номiнальнi розмiри;

     - конструкцiя;

     - матерiал вироблення;

     - усi види спецiальної металургiйної обробки матерiалу;

     застосований метод випробування;

     максимальну вантажопiдйомнiсть ланцюга або каната пiд час експлуатацiї. У разi спецiального застосування може бути наведено дiапазон значень.

     16. На кожному пiднiмальному приладдi повинне бути зазначено:

     iдентифiкацiйнi данi матерiалу, якщо така iнформацiя необхiдна для безпечного використання;

     максимальне робоче навантаження.

     Якщо до складу приладдя входять такi компоненти, як канати або троси, на яких безпосереднє маркування фiзично неможливе, зазначенi в абзацi першому цього пункту вiдомостi повиннi бути наведенi на табличцi або вiдображенi на iншому засобi та надiйно закрiпленi на приладдi.

     Позначення повиннi бути чiткими та розмiщеними в такому мiсцi, де вони не можуть зникнути внаслiдок роботи машини, зносу тощо або погiршити мiцнiсть приладдя.

     17. На кожнiй вантажопiдiймальнiй машинi повиннi бути нанесенi у незакодованiй формi чiткi та незмивнi вiдомостi про їх максимальне робоче навантаження.

     Якщо максимальне робоче навантаження залежить вiд конфiгурацiї машини, кожне робоче положення повинне бути забезпечене таблицею навантажень, де зазначене допустиме робоче навантаження для кожної конфiгурацiї, бажано у формi дiаграм або таблиць.

     Машини, призначенi тiльки для пiдйому вантажiв, обладнанi пiднiмальними кабiнами, до яких можливий доступ людей, повиннi мати чiткий i незмивний попереджувальний напис про заборону пiднiмання людей. Таке застереження повинне бути добре видиме на усiх мiсцях можливого доступу.

Iнструкцiї

     18. Кожне пiднiмальне приладдя або кожна комерцiйно неподiльна партiя такого приладдя повинна супроводжуватися iнструкцiєю, яка мiстить принаймнi такi данi:

     iнформацiю про застосування за призначенням;

     обмеження щодо застосування (особливо для таких пристроїв, як магнiтнi i вакуумнi приладдя, якi не вiдповiдають повнiстю абзацу шостому пункту 8 цих вимог);

     iнструкцiї щодо експлуатацiї, монтажу та технiчного обслуговування;

     застосований коефiцiєнт статичного випробування.

     19. Кожна вантажопiдiймальна машина повинна супроводжуватися iнструкцiями, що мiстять таку iнформацiю:

     1) технiчнi характеристики машини, зокрема:

     максимальне робоче навантаження та у разi потреби копiю таблицi навантажень, як зазначено в абзацi другому пункту 17 цих вимог;

     реакцiї (зусилля), якi виникають в опорах або анкерних крiпленнях, i у разi необхiдностi характеристики траєкторiй перемiщення;

     характеристики та засоби встановлення баласту (у разi потреби);

     2) змiст журналу нагляду, якщо його не поставляють разом з машиною;

     3) рекомендацiї щодо експлуатацiї, у тому числi рекомендацiї оператору щодо компенсацiї недостатнього безпосереднього спостереження за вантажем;

     4) звiт про випробування з деталiзацiєю статичних i динамiчних випробувань, проведених виробником або його уповноваженим представником, або на їх замовлення (у разi потреби);

     5) необхiднi настанови щодо проведення вимiрювань, зазначених у пунктi 11 цих вимог, перед першим введенням в експлуатацiю машини, якщо вона не змонтована у виробника до стану, в якому вона використовується.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

ДОДАТКОВI СУТТЄВI ВИМОГИ
щодо безпеки та охорони здоров'я, якi повиннi бути виконанi пiд час розроблення та вироблення машин, призначених для роботи пiд землею

(назва додатка 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     1. Цi вимоги, а також вимоги, наведенi у пунктах 21 i 22 Технiчного регламенту безпеки машин та у додатку 1 до зазначеного Технiчного регламенту, поширюються на машини, призначенi для роботи пiд землею.

     2. Механiзованi шахтовi крiплення повиннi бути спроектованi та виготовленi таким чином, щоб вони зберiгали заданий напрямок пiд час руху i не зрушувалися до навантаження, пiд час навантаження та пiсля видалення вантажу. Вони повиннi бути оснащенi жорсткими крiпленнями верхнiх площадок окремих гiдравлiчних стоякiв.

     3. Механiзованi шахтовi крiплення не повиннi перешкоджати вiльному пересуванню людей.

     4. Управлiння пристроями керування прискоренням та гальмуванням руху рейкових машин повинне бути ручним. Але керування аварiйною зупинкою може бути ножним.

     Пристрої керування механiзованих шахтових крiплень повиннi бути виробленi i розташованi таким чином, щоб пiд час операцiй їх перемiщення оператори були захищенi встановленою на робочому мiсцi опорною стiйкою. Пристрої керування повиннi бути захищенi вiд будь-якого випадкового вивiльнення.

     5. Самохiднi рейковi машини, призначенi для роботи пiд землею, повиннi бути обладнанi пристроями дозволу (зупинки руху), якi дiють на коло керування рухом машини таким чином, що коли водiй не керує рухом машини, її рух зупиняється.

     6. Вимога щодо оснащення вбудованими системами вогнегасiння, зазначена в абзацi третьому пункту 21 додатка 3 до Технiчного регламенту безпеки машин, обов'язкова для машин, що мають легкозаймистi частини.

     Система гальмування машин, призначених для роботи пiд землею, повинна бути розроблена i вироблена iз запобiганням можливостi iскрiння або займання.

     Машини з двигунами внутрiшнього згоряння, призначенi для роботи пiд землею, повиннi бути оснащенi виключно двигунами, що використовують палива з низьким тиском випарювання та виключають можливiсть утворення iскор електричного походження.

     7. Вихлопнi гази вiд двигунiв внутрiшнього згоряння не повиннi викидатися догори.

 

Додаток 6
до Технiчного регламенту

ДОДАТКОВI СУТТЄВI ВИМОГИ
щодо запобiгання специфiчним небезпекам, якi виникають пiд час пiднiмання людей

(назва додатка 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     1. Цi вимоги, а також вимоги, наведенi у пунктах 21 i 22 Технiчного регламенту безпеки машин та у додатках 1 i 4 до зазначеного Технiчного регламенту, поширюються на машини, яким властивi небезпеки, пов'язанi з пiднiманням людей.

     2. Кабiна, у тому числi опускнi люки, повинна бути розроблена i вироблена таким чином, щоб мати достатньо простору i необхiдну мiцнiсть, якi повиннi вiдповiдати передбачуваним виробником максимальнiй кiлькостi людей i максимальному робочому навантаженню.

     Робочi коефiцiєнти для компонентiв, визначених у пунктах 6 i 7 додатка 4 до Технiчного регламенту безпеки машин, не є достатнiми для машин, призначених для пiднiмання людей, i, зазвичай, повиннi бути подвоєнi. Машини, призначенi для пiднiмання людей або людей i вантажiв, повиннi бути обладнанi системою пiдвiшування або пiдтримування кабiни, яка повинна бути розроблена i вироблена таким чином, щоб забезпечити необхiдний загальний рiвень безпеки i вiдвернення ризику падiння кабiни.

     Якщо для пiдвiшування кабiни використовуються канати або ланцюги, необхiдно застосувати принаймнi два незалежних канати або ланцюги, кожний з яких має власне анкерне крiплення.

     3. Вимоги, встановленi у пунктi 13 додатка 4 до Технiчного регламенту безпеки машин, застосовуються до машин, що працюють без застосування мускульної сили людей, незалежно вiд їх максимальної робочої вантажопiдйомностi та перекидного моменту. Такi вимоги не поширюються на машини, для яких виробник може навести докази вiдсутностi ризику перевантаження та/або перекидання.

     4. Якщо вимогами щодо безпечностi не встановлено iнше, кабiна повинна, як правило, бути розроблена та вироблена таким чином, щоб люди в кабiнi мали засоби керування рухом вгору i вниз, та в разi необхiдностi iншими рухами кабiни.

     Пiд час роботи зазначенi пристрої керування в кабiнi повиннi мати перевагу над iншими пристроями керування тими ж самими рухами, за винятком пристроїв аварiйної зупинки.

     Пристрої керування такими рухами повиннi бути пристроями керування з автоматичним поверненням до вихiдного положення, за винятком машин з повнiстю закритою кабiною.

     5. Машини, призначенi для пiдiймання людей, повиннi бути розробленi, виробленi та обладнанi таким чином, щоб прискорення або сповiльнення руху кабiни не спричиняло небезпеки людям, якi в нiй перебувають.

     6. Кабiна не повинна нахилятися до такого ступеня, щоб створювати ризик падiння людей з кабiни, в тому числi пiд час руху машини i кабiни.

     Якщо кабiна розроблена як робоче мiсце, повиннi бути передбаченi заходи щодо забезпечення стiйкостi та запобiгання небезпецi рухiв.

     Якщо заходи, викладенi у пунктi 42 додатка 1 до Технiчного регламенту безпеки машин, недостатнi, кабiни повиннi бути обладнанi з урахуванням розрахунку ймовiрної наявностi людей в кабiнi достатньою кiлькiстю необхiдної мiцностi анкерних крiплень для прикрiплення iндивiдуального спорядження захисту людей вiд падiння з висоти.

     Будь-якi люки в пiдлозi, стелi або боковi дверцята повиннi бути розробленi i виробленi таким чином, щоб унеможливити їх ненавмисне вiдкриття i напрямок їх вiдчинення унеможливлював ризики падiння пiд час їх несподiваного вiдкривання.

     7. Якщо iснує ризик падiння предметiв на кабiну i створення небезпеки для людей, кабiна повинна бути обладнана захисним дахом.

     8. Кабiна машини, що обслуговує зупиннi площадки, повинна бути розроблена та вироблена таким чином, щоб запобiгти ризикам контакту людей та/або предметiв у кабiнi або над нею з будь-якими фiксованими або рухомими елементами. У разi необхiдностi з метою виконання таких вимог кабiна повинна бути повнiстю закрита дверима, обладнаними блокувальним пристроєм, який запобiгає небезпечному руховi кабiни, коли дверi не зачиненi. Дверi повиннi залишатися зачиненими в разi зупинки кабiни мiж зупинними площадками, якщо створюється ризик випадання з кабiни.

     Машини повиннi бути розробленi, виробленi i в разi потреби обладнанi пристроями таким чином, щоб попередити некероване пiдiймання або опускання кабiни. Такi пристрої повиннi зупиняти кабiну в разi її максимального завантаження i найбiльшої передбачуваної швидкостi.

     Сповiльнення пiд час зупинення кабiни не повинне завдавати шкоди людям, що перебувають в кабiнi, за будь-яких умов навантаження.

     9. Пристрої керування рухом кабiни на зупинних площадках, крiм аварiйних, повиннi унеможливлювати включення руху кабiни, якщо:

     пристрiй керування в кабiнi ще працює;

     кабiна не наблизилася остаточно до зупинної площадки.

     10. Огорожi зупинних площадок i кабiни повиннi бути розробленi та виробленi таким чином, щоб забезпечити безпечне перемiщення в кабiну i з неї з урахуванням передбачуваного до пiдiймання дiапазону кiлькостi вантажу i людей.

     11. У кабiнi повинна бути розмiщена iнформацiя, необхiдна для забезпечення безпеки, у тому числi про:

     кiлькiсть людей, дозволену для перемiщення;

     максимальне робоче навантаження.

 

Додаток 7
до Технiчного регламенту

ВИМОГИ
до складення декларацiї про вiдповiднiсть машини вимогам Технiчного регламенту безпеки машин

     1. Декларацiя про вiдповiднiсть машини повинна бути розроблена українською мовою. Слова "оригiнал декларацiї" повиннi бути наведенi тiльки в мовнiй версiї, яка завiрена виробником або його уповноваженим представником.

     Якщо не iснує оригiналу декларацiї, складеної українською мовою, її переклад на українську мову повинен надавати виробник або його уповноважений представник, або постачальник машини в Україну. Переклад декларацiї повинен мати напис "Переклад декларацiї з оригiналу".

     Декларацiя та її переклад виконуються у друкований спосiб або пишуться вручну друкованими лiтерами.

     2. Декларацiя про вiдповiднiсть машини стосується виключно машин у тому станi, в якому вони введенi в обiг, i не включає компонентiв та/або змiн, якi були пiзнiше впровадженi на машинi кiнцевим користувачем.

     3. Декларацiя про вiдповiднiсть машини повинна мiстити такi данi:

     повне найменування i мiсцезнаходження виробника, i, якщо це необхiдно, його уповноваженого представника;

     повне найменування i мiсцезнаходження особи - резидента України, уповноваженої виробником на збирання технiчного файла;

(абзац третiй пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     опис i iдентифiкацiйнi данi машини, що включають узагальнене найменування, функцiї, модель, тип, серiйний номер i комерцiйну назву;

     вiдомостi про те, що машина вiдповiдає положенням Технiчного регламенту безпеки машин, i у разi потреби вiдомостi про вiдповiднiсть машини iншим технiчним регламентам та/або iншим вимогам, яким вiдповiдає машина;

     найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний номер призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, який провiв перевiрку типу, порядок проведення якої передбачено у додатку 15 до Технiчного регламенту безпеки машин, i номер сертифiката перевiрки типу машини;

     у разi необхiдностi найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний номер призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, яким схвалено систему управлiння якiстю, порядок схвалення якої встановлено у додатку 16 до Технiчного регламенту безпеки машин;

     посилання у разi необхiдностi на:

     - нацiональнi стандарти, зазначенi у пунктi 11 Технiчного регламенту безпеки машин, що застосовуються;

     - iншi нормативнi документи, що застосовуються;

     мiсце i дата декларування;

     зазначення персональних даних i пiдпис особи, уповноваженої на оформлення декларацiї вiд iменi виробника або його уповноваженого представника.

     4. Виробник машини або його уповноважений представник повинен зберiгати оригiнал декларацiї про вiдповiднiсть машини протягом щонайменше 10 рокiв вiд дати виготовлення останньої машини.

 

Додаток 8
до Технiчного регламенту

ВИМОГИ
до складення декларацiї про вбудовування незавершеної машини

     1. Декларацiя про вбудовування незавершеної машини повинна бути розроблена українською мовою. Слова "оригiнал декларацiї" повиннi бути наведенi тiльки в мовнiй версiї, яка завiрена виробником або його уповноваженим представником.

     Якщо не iснує оригiналу декларацiї, складеної українською мовою, її переклад на українську мову повинен надавати виробник або його уповноважений представник, або постачальник незавершеної машини в Україну. Переклад декларацiї повинен мати напис "Переклад декларацiї з оригiналу".

     Декларацiя i її переклад виконуються у друкований спосiб або пишуться вручну друкованими лiтерами.

     2. Декларацiя про вбудовування незавершеної машини повинна мiстити такi данi:

     повне найменування i мiсцезнаходження виробника незавершеної машини та в разi необхiдностi його уповноваженого представника;

     повне найменування i мiсцезнаходження особи - резидента України, уповноваженої виробником на збирання технiчної документацiї;

(абзац третiй пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     опис та iдентифiкацiйнi данi незавершеної машини, що включають узагальнене найменування, функцiї, модель, тип, серiйний номер i комерцiйну назву;

     вiдомостi про те, якi суттєвi вимоги Технiчного регламенту безпеки машин були застосованi та виконанi i що вiдповiдна технiчна документацiя складена згiдно з додатком 13 до зазначеного Технiчного регламенту, та у разi потреби вiдомостi про вiдповiднiсть незавершеної машини вимогам iнших технiчних регламентiв, дiя яких поширюється на незавершену машину;

(абзац п'ятий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     зобов'язання подавати на обґрунтований запит органiв виконавчої влади вiдповiдну iнформацiю про незавершену машину, яка повинна включати спосiб передачi такої iнформацiї, який не повинен зачiпати прав iнтелектуальної власностi виробника незавершеної машини;

     заява в разi необхiдностi про те, що незавершена машина не може бути введена в експлуатацiю до того часу, поки кiнцева машина, до якої вона повинна бути вбудована, не буде декларована як така, що вiдповiдає положенням Технiчного регламенту безпеки машин;

     мiсце i дата декларування;

     зазначення персональних даних i пiдпис особи, уповноваженої на оформлення декларацiї вiд iменi виробника або його уповноваженого представника.

     3. Виробник незавершеної машини або його уповноважений представник повинен зберiгати оригiнал декларацiї про вбудовування незавершеної машини протягом щонайменше 10 рокiв вiд дати виготовлення останньої незавершеної машини.

 

Додаток 9
до Технiчного регламенту

ПЕРЕЛIК
типiв машин, до яких застосовується процедура оцiнки вiдповiдностi машини вимогам Технiчного регламенту безпеки машин, що передбачена у пунктах 14 i 15 зазначеного Технiчного регламенту

     1. Циркулярнi пили (з однiєю або кiлькома пилками) для роботи з деревиною та матерiалами з подiбними фiзичними характеристиками або для роботи з м'ясопродуктами та матерiалами з подiбними фiзичними характеристиками, у тому числi:

     пиляльнi машини з фiксованим пiд час виконання операцiй лезом/лезами, якi мають нерухомий стiл з ручною подачею матерiалу або знiмною механiчною подачею;

     пиляльнi машини з фiксованим пiд час виконання операцiй лезом/лезами, якi мають реверсивний стiл або каретку, керованi вручну;

     пиляльнi машини з фiксованим пiд час виконання операцiй лезом/лезами, якi мають вбудований механiчний пристрiй для подачi матерiалу з ручним навантаженням та/або розвантаженням;

     пиляльнi машини з рухомим пiд час виконання операцiй лезом/лезами, якi мають механiчний пристрiй для подачi матерiалу з ручним навантаженням та/або розвантаженням.

     2. Стругальнi деревообробнi машини з ручною подачею.

     3. Стругальнi верстати для одностороннього оброблення тонких дощок, якi мають вбудований механiчний пристрiй для подачi матерiалу з ручним навантаженням та/або розвантаженням.

     4. Стрiчковi пили з ручним навантаженням та/або розвантаженням для роботи з деревиною та матерiалами з подiбними фiзичними характеристиками або для роботи з м'ясопродуктами та матерiалами з подiбними фiзичними характеристиками, у тому числi:

     пиляльнi машини з фiксованим пiд час виконання операцiй лезом/лезами, якi мають нерухомий стiл або рухомий зворотно-поступальний стiл чи каретку для оброблюваних деталей;

     пиляльнi машини з лезом/лезами, з'єднаним з кареткою, яка має зворотно-поступальний рух.

     5. Комбiнованi машини, якi складаються з машин тих типiв, що зазначенi у пунктах 1 - 4 i 7 цього перелiку, для роботи з деревиною та матерiалами з подiбними фiзичними характеристиками.

     6. Шипорiзнi деревообробнi машини з кiлькома тримачами леза/лез та ручною подачею.

     7. Вертикально шпиндельнi фрезерувальнi машини з ручною подачею для роботи з деревиною та матерiалами з подiбними фiзичними характеристиками.

     8. Портативнi ланцюговi пили для деревини.

     9. Преси, в тому числi вальцювальнi для холодної обробки металiв, з ручним навантаженням та/або розвантаженням, у яких рухомi робочi частини можуть мати хiд понад 6 мiлiметрiв та швидкiсть понад 30 мiлiметрiв у секунду.

     10. Iнжекцiйнi або компресiйнi машини для формування пластмас з ручним навантаженням або розвантаженням.

     11. Iнжекцiйнi або компресiйнi машини для формування гумових сумiшей з ручним навантаженням або розвантаженням.

     12. Машини для пiдземних робiт таких типiв:

     локомотиви та гальмiвнi вагони;

     гiдравлiчнi шахтовi опори.

     13. Автомобiлi-смiттєвози з ручним завантаженням i вбудованим ущiльнювачем.

     14. Знiмнi пристрої трансмiсiї iз захисними огорожами.

     15. Захиснi огорожi для знiмних пристроїв трансмiсiї.

     16. Пiдiймачi для обслуговування транспортних засобiв.

     17. Устаткування для пiдiймання людей або людей i вантажiв, в тому числi таке, де є ризик падiння з висоти понад три метри.

     18. Переноснi крiпильнi та iншi машини ударної дiї, якi мають обойму.

     19. Захиснi пристрої, призначенi для виявлення присутностi людей.

     20. Механiзованi блокувальнi знiмнi огорожi, призначенi для використання як засоби захисту на машинах, зазначених у пунктах 9 - 11 цього перелiку.

     21. Логiчнi пристрої для убезпечення функцiонування машин.

     22. Конструкцiї для захисту вiд перевертання (ROPS).

     23. Конструкцiї для захисту вiд предметiв, що падають (FOPS).

 

Додаток 10
до Технiчного регламенту

ПЕРЕЛIК
пристроїв безпеки

     1. Захиснi огорожi для знiмних пристроїв трансмiсiї.

     2. Захиснi пристрої, призначенi для виявлення присутностi людей.

     3. Механiзованi блокувальнi знiмнi огорожi, призначенi для використання як засоби захисту на машинах, зазначених у пунктах 9 - 11 додатка 9 до Технiчного регламенту безпеки машин.

     4. Логiчнi пристрої для убезпечення функцiонування машин.

     5. Клапани з додатковими засобами для виявлення несправностей, призначенi для керування небезпечним рухом машин.

     6. Витяжнi системи для вихлопних газiв машин.

     7. Огорожi i захиснi пристрої для захисту осiб вiд частин машини, що рухаються в процесi її функцiонування.

     8. Пристрої спостереження за завантаженням та контролю за рухом пiдiймальних машин.

     9. Пристосування для утримання людей на сидiннях.

     10. Пристрої аварiйної зупинки.

     11. Розряднi системи для запобiгання накопиченню потенцiйно небезпечних електричних зарядiв.

     12. Обмежувачi енергiї та запобiжнi пристрої, зазначенi у пунктi 34 додатка 1, пунктi 19 додатка 3 та пунктi 8 додатка 4 до Технiчного регламенту безпеки машин.

     13. Системи i пристрої для зменшення рiвня створюваного шуму i вiбрацiй.

     14. Конструкцiї для захисту у разi перевертання (ROPS).

     15. Конструкцiї для захисту вiд предметiв, що падають (FOPS).

     16. Пристрої дворучного керування.

     17. Компоненти машин, призначенi для пiдiймання та/або опускання людей мiж рiзними зупинними площадками, зокрема:

     пристрої для блокування дверей зупинної площадки;

     пристрої для запобiгання несподiваному падiнню елемента, який несе вантаж, або його несподiваному руху вгору;

     пристрої обмеження швидкостi;

     амортизатори, що акумулюють енергiю, нелiнiйнi або з демпфiруванням зворотного руху;

     амортизатори, що розсiюють енергiю;

     захиснi пристрої, вбудованi в силовi кола гiдравлiчних домкратiв, якщо вони використовуються як пристрої для запобiгання падiнню;

     електричнi захиснi пристрої у виглядi запобiжних вимикачiв, що мiстять електроннi компоненти.

 

Додаток 11
до Технiчного регламенту

ВИМОГИ
до iнструкцiї iз складання незавершеної машини

     Iнструкцiя iз складання незавершеної машини повинна:

     мiстити опис умов, якi повиннi бути дотриманi для правильного вбудовування незавершеної машини до кiнцевої машини без порушення суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я;

(абзац другий iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     бути викладена мовою, прийнятною для виробника машини, який здiйснює вбудовування незавершеної машини, або для його уповноваженого представника.

 

Додаток 12
до Технiчного регламенту

ВИМОГИ
до технiчного файла на машину

(У назвi та текстi додатка 12 слова "технiчна документацiя" в усiх вiдмiнках замiнено словами "технiчний файл" у вiдповiдному вiдмiнку; у текстi додатка слова "вимог щодо безпеки" в усiх вiдмiнках замiнено словами "суттєвих вимог щодо безпеки" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018 року N 533)

     1. Технiчний файл на машину повинен доводити, що машина вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту безпеки машин.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Технiчний файл повинна охоплювати стадiї розроблення, виготовлення i застосування машини до тiєї межi, яка необхiдна для оцiнювання її безпечностi, оформляється українською мовою, за винятком iнструкцiй для машин, до яких застосовуються положення абзацу третього пункту 54 додатка 1 до Технiчного регламенту безпеки машин.

     2. Технiчний файл повинен мiстити:

(абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     1) комплект конструкторської документацiї, що включає:

     загальний опис машини;

     загальнi креслення машини разом iз схемами кiл керування, а також вiдповiднi описи i пояснення, необхiднi для розумiння роботи машини;

     усi детальнi креслення, що супроводжуються розрахунками, результатами випробувань, сертифiкатами тощо, якi необхiднi для перевiрки вiдповiдностi машини суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я;

     документацiю з оцiнки ризикiв, яка вiдображає необхiднi процедури, а саме:

     - перелiк суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я, якi застосовуються до машини;

     - опис виконаних захисних заходiв щодо зменшення визначених небезпек або зменшення ризикiв i, якщо це необхiдно, зазначення залишкових ризикiв, пов'язаних з машиною;

     застосованi нацiональнi стандарти, зазначенi у пунктi 11 Технiчного регламенту безпеки машин, та iншi нормативнi документи з визначенням суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я, на якi поширюється дiя таких стандартiв;

     усi технiчнi звiти, в яких представленi результати випробувань, проведених виробником або призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi, обраним виробником або його уповноваженим представником;

     копiї iнструкцiй на машину;

     у разi наявностi у складi машини незавершеної машини - декларацiю про вбудовування останньої i вiдповiднi iнструкцiї з її складання;

     у разi необхiдностi копiї декларацiї про вiдповiднiсть машин або iншого устаткування, вмонтованого в машину;

     копiю декларацiї про вiдповiднiсть;

     2) у разi серiйного виробництва машини внутрiшнi заходи виробника, якi будуть виконанi для забезпечення вiдповiдностi машини вимогам Технiчного регламенту безпеки машин.

     Виробник повинен провести необхiднi дослiдження i випробування компонентiв, з'єднань або готових машин для з'ясування, чи дасть змогу їх складання i введення в експлуатацiю за мiсцем застосування забезпечити дотримання суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я.

     3. Технiчний файл, зазначений у пунктi 2 цих вимог, повинен бути доступним для вiдповiдних органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля дати вироблення машини або у разi серiйного виробництва - пiсля дати вироблення останньої одиницi машини.

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Технiчний файл не повинен обов'язково перебувати на територiї України та постiйно бути доступним у фiзичному виглядi. Проте особа, що зазначена у декларацiї про вiдповiднiсть, повинна мати можливiсть укомплектування цього файла та його надання на запит протягом перiоду, вiдповiдного складностi документацiї.

     Технiчний файл не повинен включати детальнi креслення чи якусь iншу iнформацiю про вузли та/або пристрої безпеки, з яких складається машина, за винятком тих креслень та iнформацiї, знання яких є суттєвим для перевiрки вiдповiдностi вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я.

     4. Вiдмова у наданнi технiчного файла вiдповiдним органам державного ринкового нагляду на їх запит, що належним чином обґрунтований, може становити достатнi пiдстави для сумнiвiв стосовно вiдповiдностi машини вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я.

 

Додаток 13
до Технiчного регламенту

ВИМОГИ
до технiчної документацiї на незавершену машину

(У текстi додатка 13 слова "вимог щодо безпеки" в усiх вiдмiнках замiнено словами "суттєвих вимог щодо безпеки" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018 року N 533)

     1. Технiчна документацiя на незавершену машину повинна демонструвати, якi вимоги Технiчного регламенту безпеки машин застосованi та виконанi. Вона повинна охоплювати стадiї розроблення, виготовлення i застосування незавершеної машини до тiєї межi, яка необхiдна для оцiнювання її вiдповiдностi суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, що до неї застосованi.

     Технiчна документацiя оформляється українською мовою, за винятком iнструкцiй для незавершених машин, до яких застосовуються положення абзацу третього пункту 54 додатка 1 до Технiчного регламенту безпеки машин.

     2. Технiчна документацiя повинна мiстити:

     1) комплект конструкторської документацiї, що включає:

     загальнi креслення незавершеної машини, а також креслення схем кiл керування;

     усi детальнi креслення, що супроводжуються розрахунками, результатами випробувань, сертифiкатами тощо, якi необхiднi для перевiрки вiдповiдностi незавершеної машини суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я;

     документацiю з оцiнки ризикiв, яка вiдображає необхiднi процедури, а саме:

     - перелiк суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я, якi було застосовано до незавершеної машини та виконано;

     - опис виконаних захисних заходiв щодо зменшення визначених небезпек або зменшення ризикiв та в разi необхiдностi зазначення залишкових ризикiв, пов'язаних з незавершеною машиною;

     застосованi нацiональнi стандарти, зазначенi у пунктi 11 Технiчного регламенту безпеки машин, та iншi нормативнi документи з визначенням суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я, на якi поширюється дiя таких стандартiв;

     будь-якi технiчнi звiти з результатами випробувань, проведених виробником чи органiзацiєю, обраною виробником або його уповноваженим представником;

     копiю iнструкцiї iз складання для незавершеної машини;

     2) у разi серiйного виробництва незавершеної машини внутрiшнi заходи виробника, якi будуть виконанi для забезпечення вiдповiдностi незавершеної машини суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, якi було застосовано.

(абзац перший пiдпункту 2 пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Виробник повинен провести необхiднi дослiдження i випробування компонентiв, з'єднань або незавершеної машини для визначення, чи їх конструкцiя або виготовлення забезпечує безпечний монтаж та експлуатацiю. Вiдповiднi протоколи i звiти повиннi бути включенi до технiчної документацiї.

     3. Вiдповiдна технiчна документацiя, зазначена у пунктi 2 цих вимог, повинна бути доступною для вiдповiдних органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля дати вироблення незавершеної машини або у разi серiйного виробництва - пiсля дати вироблення останньої одиницi незавершеної машини.

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Технiчна документацiя не повинна обов'язково перебувати на територiї України та постiйно бути доступною у фiзичному виглядi. Проте особа, зазначена в декларацiї про вiдповiднiсть, повинна мати можливiсть укомплектування цiєї документацiї та її надання на запит протягом перiоду, вiдповiдного складностi документацiї.

(абзац другий пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     4. Вiдмова у наданнi технiчної документацiї вiдповiдним органам державного ринкового нагляду на їх запит, що належним чином обґрунтований, може становити достатнi пiдстави для сумнiвiв стосовно вiдповiдностi незавершеної машини суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, якi було застосовано та вiдповiднiсть яким стверджується.

 

Додаток 14
до Технiчного регламенту

ПОРЯДОК
здiйснення внутрiшнього контролю виробництва машин

     1. Цей Порядок визначає процедуру оцiнки вiдповiдностi iз здiйсненням внутрiшнього контролю виробництва, за допомогою якої виробник або його уповноважений представник виконує зобов'язання, наведенi в пунктах 2 i 3 цього Порядку, i забезпечує та декларує, що машини вiдповiдають вимогам Технiчного регламенту безпеки машин, що застосованi до них.

     2. До кожного типу машин виробник або його уповноважений представник повинен скласти технiчний файл, зазначений у пунктах 2 i 3 додатка 12 до Технiчного регламенту безпеки машин.

     3. Виробник повинен вживати всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес забезпечував вiдповiднiсть машин, що виробляються, зазначеному технiчному файлу та вимогам Технiчного регламенту безпеки машин.

 

Додаток 15
до Технiчного регламенту

ПОРЯДОК
проведення перевiрки типу

     1. Цей Порядок визначає процедуру оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої призначений орган з оцiнки вiдповiдностi пiдтверджує i засвiдчує, що зразок типу машин, що наведенi в додатку 9 до Технiчного регламенту безпеки машин (далi - тип машини), вiдповiдає вимогам зазначеного Технiчного регламенту.

     2. На кожний тип машини виробник або його уповноважений представник повинен пiдготувати та оформити технiчний файл вiдповiдно до пунктiв 2 i 3 додатка 12 до Технiчного регламенту безпеки машин.

     3. Стосовно кожного типу машини виробник або його уповноважений представник подає призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi, обраному на свiй розсуд, заявку на перевiрку типу машини.

     У заявцi зазначаються:

     повне найменування i мiсцезнаходження виробника або його уповноваженого представника;

(абзац третiй пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     письмове пiдтвердження, що заявка на цей тип машини не була подана iншому призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi;

     технiчний файл.

     Крiм того, заявник надає призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi типовий зразок машини. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi може запросити додатковi зразки, якщо це передбачено програмою випробувань.

     4. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi:

     проводить експертизу технiчного файла, перевiряє, чи типовий зразок машини вироблено вiдповiдно до нього, i визначає елементи, що були розробленi вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв, зазначених у пунктi 11 Технiчного регламенту безпеки машин, та елементи, розроблення яких не базується на вiдповiдних положеннях зазначених стандартiв;

     якщо нацiональнi стандарти, зазначенi у пунктi 11 Технiчного регламенту безпеки машин, пiд час розроблення зазначеного типу машини:

     - не застосовувалися, проводить або має проведенi вiдповiднi перевiрки, вимiрювання i випробування з метою з'ясування, чи задовольняють прийнятi рiшення суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я Технiчного регламенту безпеки машин;

(абзац четвертий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     - були застосованi, проводить вiдповiднi перевiрки, вимiрювання i випробування з метою пiдтвердження фактичного застосування зазначених стандартiв;

     погоджує iз заявником мiсце проведення перевiрки типового зразка з метою пiдтвердження факту його вироблення вiдповiдно до технiчного файла, а також мiсце проведення необхiдних перевiрок, вимiрювань i випробувань.

     5. Якщо типовий зразок машини вiдповiдає положенням Технiчного регламенту безпеки машин, призначений орган з оцiнки вiдповiдностi видає заявнику сертифiкат перевiрки типу машини. У сертифiкатi повинно бути зазначено найменування i мiсцезнаходження виробника i його уповноваженого представника, данi, необхiднi для iдентифiкацiї схваленого типу машини, результати проведених перевiрок та умови чинностi сертифiката.

     Виробник i призначений орган з оцiнки вiдповiдностi зберiгають копiю зазначеного сертифiката, технiчний файл та iншу необхiдну документацiю протягом 15 рокiв вiд дати видачi сертифiката.

     6. Якщо типовий зразок машини не вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту безпеки машин, призначений орган з оцiнки вiдповiдностi вiдмовляє у видачi сертифiката перевiрки типу з докладним повiдомленням про причини вiдмови. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi повiдомляє про це заявнику, iншим призначеним органам з оцiнки вiдповiдностi та центральному органу виконавчої влади, який його призначив. У разi незгоди з вiдмовою заявник може оскаржити результати перевiрки типу машини шляхом подання скарги до апеляцiйної комiсiї.

     7. Заявник повинен повiдомляти призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi, який зберiгає технiчний файл, пов'язаний iз сертифiкатом перевiрки типу машини, про всi змiни до схваленого типу машини. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi повинен провести експертизу цих змiн типу машини i, якщо модифiкацiї вiдповiдають суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я або робочим умовам, призначеним для цього типу машини, або пiдтверджує чиннiсть виданого заявнику сертифiката, або видає новий.

(пункт 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     8. Центральнi органи виконавчої влади та iншi призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi можуть на запит отримати копiї сертифiкатiв перевiрки типу машини. Вiдповiднi органи державного ринкового нагляду на обґрунтовану вимогу можуть отримати копiю технiчного файла та результати перевiрок, проведених призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi.

     9. Технiчна документацiя i листування щодо порядку проведення перевiрки типу повиннi бути оформленi українською мовою.

     10. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi несе постiйну вiдповiдальнiсть за забезпечення чинностi сертифiката перевiрки типу машини. Вiн повинен повiдомляти виробнику про всi змiни, якi можуть вплинути на чиннiсть такого сертифiката. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi повинен скасовувати сертифiкати, якi не є чинними.

     11. Виробник вiдповiдних машин повинен постiйно забезпечувати їх вiдповiднiсть стану досягнень науки i технiки.

     12. Виробник повинен вимагати вiд призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi перегляду чинностi сертифiката перевiрки типу кожнi п'ять рокiв.

     Якщо призначений орган з оцiнки вiдповiдностi вважає, що з урахуванням стану досягнень науки i технiки сертифiкат може залишатися чинним, вiн повинен поновити дiю сертифiката на наступнi п'ять рокiв.

     Виробник i призначений орган з оцiнки вiдповiдностi повиннi зберiгати копiю зазначеного сертифiката, технiчний файл та всi вiдповiднi документи протягом 15 рокiв вiд дати видачi сертифiката.

     У разi непоновлення чинностi сертифiката перевiрки типу машини виробник повинен зупинити введення вiдповiдного типу машини в обiг.

 

Додаток 16
до Технiчного регламенту

ПОРЯДОК
проведення процедури цiлковитого забезпечення якостi

     1. Цей Порядок визначає процедуру оцiнки вiдповiдностi машин, якi визначенi в додатку 9 до Технiчного регламенту безпеки машин, що виготовляються iз застосуванням системи цiлковитого забезпечення якостi, та визначає процедуру, за допомогою якої призначений орган з оцiнки вiдповiдностi оцiнює та схвалює систему управлiння якiстю i проводить монiторинг її застосування.

     2. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управлiння якiстю щодо розроблення, вироблення, кiнцевого контролю та випробувань, як зазначено в пунктах 3 - 6 цього Порядку, яка пiдлягає нагляду, встановленому в пунктi 7 цього Порядку.

     3. Для оцiнки системи управлiння якiстю виробник або його уповноважений представник подає заявку призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi, обраному на свiй розсуд, яка повинна мiстити:

     повне найменування i мiсцезнаходження виробника або його уповноваженого представника;

     мiсце розроблення, вироблення, кiнцевого контролю, випробувань i зберiгання машини;

     технiчний файл вiдповiдно до пунктiв 2 i 3 додатка 12 до Технiчного регламенту безпеки машин на одну модель кожного типу машин, наведених у додатку 9 до зазначеного Технiчного регламенту, що вiн має намiр виробляти;

     документацiю щодо функцiонування системи управлiння якiстю;

     письмове пiдтвердження, що заявник не подавав таку саму заявку iншому призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi.

     4. Система управлiння якiстю повинна забезпечувати вiдповiднiсть машин положенням Технiчного регламенту безпеки машин. Усi елементи, вимоги та положення, прийнятi виробником, повиннi бути задокументованi у виглядi систематизованих i впорядкованих заходiв, процедур та письмових iнструкцiй.

     Документацiя щодо функцiонування системи управлiння якiстю повинна забезпечувати однозначне тлумачення процедурних заходiв i заходiв якостi, а саме: програм якостi, планiв, настанов та протоколiв - i мiстити опис:

     цiлей системи управлiння якiстю, органiзацiйної структури, вiдповiдальностi та повноважень керiвництва стосовно розроблення та забезпечення якостi машин;

     специфiкацiй технiчного проекту, у тому числi стандартiв, що будуть застосовуватися, i у разi неповного застосування стандартiв, зазначених у пунктi 11 Технiчного регламенту безпеки машин, заходи, що будуть застосованi для забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я зазначеного Технiчного регламенту;

(абзац четвертий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     методiв контролю та перевiрки проекту, процесiв i системних дiй, що будуть застосовуватися пiд час розроблення машини, на яку поширюється дiя Технiчного регламенту безпеки машин;

     методiв виробництва, контролю якостi та забезпечення якостi, процесiв i системних дiй, що будуть використовуватися;

     перевiрок i випробувань, що проводитимуться перед початком виробництва, а також у ходi виробництва i пiсля нього, та частоти їх проведення;

     протоколiв з якостi, таких як протоколи контролю i даних випробувань, даних калiбрувань та звiтiв про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу;

     засобiв монiторингу за виконанням проекту машини та її якостi, а також за ефективнiстю функцiонування системи управлiння якiстю.

     5. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi оцiнює систему управлiння якiстю виробника щодо її вiдповiдностi вимогам пункту 4 цього Порядку.

     Вiдповiднiсть елементiв системи управлiння якiстю нацiональним стандартам надає презумпцiю вiдповiдностi таких елементiв вимогам, зазначеним у пунктi 4 цього Порядку.

     До складу групи аудиторiв з перевiрки системи управлiння якiстю повинна входити принаймнi одна особа, яка має досвiд оцiнювання технологiї виготовлення того типу машини, яка повинна вироблятися.

     Процедура оцiнки повинна включати перевiрку на пiдприємствi виробника. Пiд час оцiнювання група аудиторiв повинна провести експертизу технiчних файлiв, зазначених в абзацi четвертому пункту 3 цього Порядку, стосовно забезпечення ними вiдповiдностi вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я.

     Результати оцiнки системи управлiння якiстю повиннi бути повiдомленi виробнику або його уповноваженому представнику. Таке повiдомлення повинно мiстити висновки експертизи та обґрунтоване рiшення щодо оцiнки. У разi незгоди з рiшенням заявник може оскаржити його шляхом подання скарги до апеляцiйної комiсiї.

     6. Виробник повинен дотримуватися вимог, передбачених схваленою системою управлiння якiстю, та пiдтримувати її в ефективному станi.

     Виробник або його уповноважений представник повинен повiдомляти призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi, який схвалив систему управлiння якiстю, про будь-яку заплановану змiну до неї.

     Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi:

     оцiнює запропонованi змiни i приймає рiшення щодо спроможностi модифiкованої системи управлiння якiстю вiдповiдати вимогам, зазначеним у пунктi 4 цього Порядку, або щодо необхiдностi проведення повторної оцiнки;

     повiдомляє у письмовiй формi виробниковi про своє рiшення. Таке повiдомлення повинно мiстити результати оцiнювання та обґрунтування рiшення.

     7. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi здiйснює нагляд за функцiонуванням схваленої системи управлiння якiстю з метою впевнитися, що виробник належним чином виконує зобов'язання вiдповiдно до схваленої системи управлiння якiстю.

     Виробник забезпечує призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi доступ до мiсць розроблення, вироблення, кiнцевого контролю, випробувань та зберiгання i повинен забезпечувати його всiєю необхiдною iнформацiєю, такою як:

     документацiя щодо функцiонування системи управлiння якiстю;

     протоколи з якостi, передбаченi тiєю частиною системи управлiння якiстю, що стосується розроблення, зокрема результати проведених аналiзiв, обчислювань, випробувань тощо;

     протоколи з якостi, передбаченi тiєю частиною системи управлiння якiстю, що стосується виробництва, зокрема протоколи контролю, данi випробувань, данi калiбрування, звiти про квалiфiкацiю персоналу, якого це стосується, тощо.

     8. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi повинен проводити перiодичнi перевiрки для пересвiдчення, що виробник пiдтримує в належному станi та застосовує систему управлiння якiстю, та надавати виробнику звiт про перевiрку. Частота перевiрок повинна бути такою, щоб повна переоцiнка проводилася кожнi три роки.

     Крiм того, призначений орган з оцiнки вiдповiдностi може проводити додатковi перевiрки виробника без попередження. Потреба в таких додаткових перевiрках та їх частота повиннi бути визначенi системою монiторингових перевiрок, якою керує призначений орган з оцiнки вiдповiдностi. У системi монiторингових перевiрок повиннi бути врахованi, зокрема, такi чинники:

     результати попереднiх перевiрок з нагляду;

     потреба у проведеннi монiторингу коригувальних заходiв;

     якщо це необхiдно, конкретнi умови схвалення системи;

     значнi модифiкацiї в органiзацiї виробничого процесу, заходiв або технологiй.

     Пiд час таких вiдвiдувань призначений орган з оцiнки вiдповiдностi може в разi необхiдностi проводити випробування або вимагати їх проведення для перевiрки належного функцiонування системи управлiння якiстю. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi повинен надати виробнику звiт про вiдвiдування та, якщо були проведенi випробування, - протокол випробувань.

     9. Виробник або його уповноважений представник повинен зберiгати доступною для вiдповiдних органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв вiд дати вироблення останньої машини:

     документацiю, зазначену в пунктi 3 цього Порядку;

     рiшення i звiти призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, зазначенi у пунктах 6 i 8 цього Порядку.

 

Додаток 17
до Технiчного регламенту

МIНIМАЛЬНI КРИТЕРIЇ,
яким повиннi вiдповiдати призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi

     1. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi, його керiвник i персонал, вiдповiдальнi за випробування пiд час проведення перевiрок, не повиннi бути розробником, виробником, постачальником чи встановлювачем машин, якi вони перевiряють, а також уповноваженим представником будь-якої з цих сторiн. Вони не повиннi залучатися безпосередньо або як уповноваженi представники до розроблення, виготовлення, реалiзацiї чи технiчного обслуговування таких машин. Однак це не повинно виключати можливостi обмiну технiчною iнформацiєю мiж виробником i призначеним органом.

     2. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi i його персонал повиннi проводити випробування пiд час проведення перевiрок з найвищим рiвнем професiйної добросовiсностi та технiчної компетентностi i бути вiльними вiд будь-якого тиску та заохочень, зокрема фiнансових, що можуть впливати на їх оцiнки або результати перевiрок, особливо з боку осiб чи груп осiб, якi заiнтересованi у результатах перевiрок.

     3. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi стосовно кожного типу машин, щодо якого вiн призначений, повинен мати у своєму розпорядженнi персонал з технiчними знаннями та достатнiм i вiдповiдним досвiдом виконання оцiнки вiдповiдностi. Вiн повинен мати засоби, необхiднi для виконання належним чином технiчних i адмiнiстративних завдань, пов'язаних з проведенням перевiрок, а також мати доступ до обладнання, необхiдного для проведення особливих перевiрок.

     4. Персонал, вiдповiдальний за проведення перевiрок, повинен мати:

     належну технiчну i професiйну пiдготовку;

     задовiльнi знання вимог щодо випробувань, якi вони проводять, та вiдповiдний досвiд проведення таких випробувань;

     вмiння складати сертифiкати, звiти та протоколи, необхiднi для засвiдчення достовiрностi проведених випробувань.

     5. Повинна бути гарантована неупередженiсть персоналу, що проводить перевiрки. Винагорода цього персоналу не повинна залежати вiд кiлькостi проведених випробувань або результатiв таких випробувань.

     6. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi повинен мати договiр страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.

     7. Персонал призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi повинен бути зобов'язаний зберiгати професiйну таємницю стосовно всiєї iнформацiї, одержаної пiд час виконання завдань згiдно з Технiчним регламентом безпеки машин, за винятком взаємодiї з органами виконавчої влади.

     8. Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi брати участь у координацiї дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi з iншими призначеними органами. Вони повиннi також самостiйно брати участь або мати представникiв у технiчних комiтетах стандартизацiї, або забезпечувати свою iнформованiсть про стан вiдповiдних стандартiв.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 сiчня 2013 р. N 62

ПЛАН ЗАХОДIВ
iз застосування Технiчного регламенту безпеки машин

План виключено

(план iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.