КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 липня 2018 р. N 533


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 липня 2018 р. N 533

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 р. N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 9, ст. 344, N 69, ст. 2533):

     1) у постановi:

     вступну частину викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:";

     у пунктi 1 слова "i план заходiв з його застосування" виключити, а слово "додаються" замiнити словом "додається";

     у пунктi 2 слово "застосування" замiнити словом "впровадження";

     2) у Технiчному регламентi безпеки машин, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 2:

     абзац шостий пiдпункту 1 пiсля слiв "рухомим, що" доповнити словами "з'єднанi та";

     в абзацi п'ятому пiдпункту 2 слова "взаємозв'язаних частин або компонентiв, якi" замiнити словом ", яка", а слово "можуть" - словом "може";

     у пiдпунктi 3:

     в абзацi другому слова "неможливостi iдентифiкацiї" замiнити словом "вiдсутностi";

     доповнити пiдпункт пiсля абзацу четвертого новим абзацом такого змiсту:

     "гармонiзований європейський стандарт - технiчна специфiкацiя, яка не має зобов'язуючого характеру та прийнята органом стандартизацiї, а саме Європейським комiтетом iз стандартизацiї (CEN), Європейським комiтетом iз стандартизацiї в електротехнiцi (CENELEC) або Європейським iнститутом телекомунiкацiйних стандартiв (ETSI), на основi мандата, наданого Європейською Комiсiєю згiдно з установленою процедурою;".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами шостим - двадцять третiм;

     в абзацi дванадцятому слова ", якщо це прийнятно, свiйських тварин, майна, а у разi потреби" замiнити словами "у разi потреби свiйських тварин та майна, а у застосовних випадках";

     абзац дев'ятнадцятий виключити;

     останнiй абзац викласти в такiй редакцiї:

     "У цьому Технiчному регламентi термiни "знак вiдповiдностi технiчним регламентам", "надання на ринку", "орган з оцiнки вiдповiдностi", "оцiнка вiдповiдностi", "презумпцiя вiдповiдностi", "призначення", "технiчна специфiкацiя", "технiчний регламент" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"; термiн "нацiональний стандарт" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандартизацiю".";

     у пунктi 4:

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "- сiльськогосподарськi та лiсогосподарськi трактори, за винятком машин, що змонтованi на таких транспортних засобах;";

     в абзацi восьмому слова "транспортнi засоби i складовi частини до них" замiнити словами "колiснi транспортнi засоби (у тому числi дво- i триколiснi транспортнi засоби) та причепи до них", а слова "стосовно затвердження типу автомобiлiв та їх причепiв, а також дво- i триколiсних транспортних засобiв," виключити;

     абзац дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "низьковольтне електричне та електронне обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3526), а саме:";

     абзац другий пункту 7 пiсля слiв "свiйським тваринам або майну" доповнити словами ", а у застосовних випадках - навколишньому природному середовищу,";

     у пунктi 8:

     в абзацi другому слова "вимогам щодо збереження здоров'я i безпеки" замiнити словами "суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я";

     в абзацi третьому слова "технiчної документацiї, вимоги до якої" замiнити словами "технiчного файла, вимоги до якого";

     абзац десятий виключити;

     у пунктi 11:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "11. Перелiк нацiональних стандартiв, що є iдентичними гармонiзованим європейським стандартам та вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi машин суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я цього Технiчного регламенту, затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.";

     в абзацi другому слова "такiй машинi презумпцiю вiдповiдностi" замiнити словами "презумпцiю вiдповiдностi такої машини";

     в абзацi першому пункту 14 слова "основнi вимоги до згаданої машини" замiнити словами "вiдповiднi суттєвi вимоги";

     в абзацi першому пункту 15 слово "вимоги" замiнити словами "суттєвi вимоги";

     абзац перший пункту 18 виключити;

     перше речення пункту 19 викласти в такiй редакцiї: "Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для виконання ними як третiми сторонами завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктами 14 i 15 цього Технiчного регламенту здiйснюється вiдповiдно до закону.";

     у назвi роздiлу "Вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, яким повиннi вiдповiдати машини" слово "Вимоги" замiнити словами "Суттєвi вимоги";

     у першому реченнi абзацу першого пункту 21 слова "вимог щодо охорони здоров'я та безпеки" замiнити словами "суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я";

     у пунктi 22:

     у першому реченнi абзацу другого слово "вимогами" замiнити словами "суттєвими вимогами";

     в абзацi третьому слова "i агрохiмiкатiв" виключити;

     у пунктi 23:

     перше речення абзацу першого викласти в такiй редакцiї: "На машинах, якi вiдповiдають застосовним вимогам цього Технiчного регламенту, повинен бути нанесений знак вiдповiдностi технiчним регламентам.";

     абзац шостий пiсля слiв "iз знаком вiдповiдностi" доповнити словами "технiчним регламентам";

     пункт 24 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "введення в обiг та/або в експлуатацiю машин без декларацiї про вiдповiднiсть та/або знака вiдповiдностi технiчним регламентам;".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим;

     доповнити Технiчний регламент пунктом 26 такого змiсту:

     "26. Положення пункту 25 цього Технiчного регламенту не впливають на повноваження органiв виконавчої влади, iнших державних органiв та призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi стосовно взаємного обмiну iнформацiєю та видання попереджень.";

     у текстi Технiчного регламенту слова "основнi вимоги" i "нацiональний знак вiдповiдностi" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "суттєвi вимоги" i "знак вiдповiдностi технiчним регламентам" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у додатках до Технiчного регламенту:

     у додатку 1:

     у назвi додатка слова "ОСНОВНI ВИМОГИ" замiнити словами "СУТТЄВI ВИМОГИ";

     перше речення абзацу другого пункту 28 викласти в такiй редакцiї: "До машин повиннi застосовуватися цiлi, пов'язанi з безпечнiстю, що визначенi у Технiчному регламентi низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3526).";

     в абзацах четвертому i восьмому пункту 53 слова "нацiональним знаком вiдповiдностi" замiнити словами "знаком вiдповiдностi технiчним регламентам";

     у додатку 2:

     у назвi додатка слова "ОСНОВНI ВИМОГИ" замiнити словами "СУТТЄВI ВИМОГИ";

     пункт 1 пiсля слiв "матерiалiв з подiбними фiзичними характеристиками" доповнити словами "та машини, призначенi для застосування пестицидiв";

     пiдпункт 2 пункту 2 виключити;

     у назвi та текстi роздiлу "Машини, призначенi для застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв" слова "i агрохiмiкатiв" виключити;

     в абзацi другому пункту 9 i першому реченнi пункту 13 слова "та агрохiмiкатiв" виключити;

     у пунктi 20 та абзацi восьмому пункту 21 слова "або агрохiмiкату" виключити;

     у додатку 3:

     у назвi додатка слово "ОСНОВНI" замiнити словом "СУТТЄВI";

     абзац четвертий пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Машина, яка обладнана системою дистанцiйного керування, повинна бути обладнана пристроєм для негайної та автоматичної зупинки та для запобiгання потенцiйно небезпечнiй роботi у разi, коли:";

     у назвi додаткiв 4 - 6 слово "ОСНОВНI" замiнити словом "СУТТЄВI";

     абзац третiй пункту 3 додатка 7 викласти в такiй редакцiї:

     "повне найменування i мiсцезнаходження особи - резидента України, уповноваженої виробником на збирання технiчного файла;";

     у пунктi 2 додатка 8:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "повне найменування i мiсцезнаходження особи - резидента України, уповноваженої виробником на збирання технiчної документацiї;";

     абзац п'ятий пiсля слiв "вiдомостi про те, якi" доповнити словом "суттєвi";

     в абзацi другому додатка 11 слова "вимог щодо охорони здоров'я та безпеки" замiнити словами "суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я";

     у додатку 12:

     у назвi та текстi додатка слова "технiчна документацiя" в усiх вiдмiнках замiнити словами "технiчний файл" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктi 1 та абзацi першому пункту 2 слово "повинна" замiнити словом "повинен";

     в абзацi першому пункту 3 слова i цифру "Технiчна документацiя, зазначена у пунктi 2 цих вимог (технiчний файл), повинна бути доступною" замiнити словами i цифрою "Технiчний файл, зазначений у пунктi 2 цих вимог, повинен бути доступним";

     у текстi додатка слова "вимог щодо безпеки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "суттєвих вимог щодо безпеки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у додатку 13:

     в абзацi першому пiдпункту 2 пункту 2 слова "вимогам Технiчного регламенту безпеки машин" замiнити словами "суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, якi було застосовано";

     у пунктi 3:

     в абзацi першому слова "(технiчний файл)" виключити;

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Технiчна документацiя не повинна обов'язково перебувати на територiї України та постiйно бути доступною у фiзичному виглядi. Проте особа, зазначена в декларацiї про вiдповiднiсть, повинна мати можливiсть укомплектування цiєї документацiї та її надання на запит протягом перiоду, вiдповiдного складностi документацiї.";

     у текстi додатка слова "вимог щодо безпеки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "суттєвих вимог щодо безпеки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у додатку 15:

     в абзацi третьому пункту 3 слова ", а у разi подання заявки уповноваженим представником - також документ про надання таких повноважень (доручення)" виключити;

     в абзацi четвертому пункту 4 слова "основним вимогам безпеки" замiнити словами "суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я";

     у другому реченнi пункту 7 слова "вимогам щодо здоров'я i безпеки" замiнити словами "суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я";

     у додатку 16:

     в абзацi четвертому пункту 4 слова "вимогам Технiчного регламенту щодо безпеки та охорони здоров'я" замiнити словами "суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я зазначеного Технiчного регламенту";

     3) план заходiв iз застосування Технiчного регламенту безпеки машин, затверджений зазначеною постановою, виключити.

     2. У Технiчному регламентi низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3526):

     1) абзац перший пункту 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Виробники складають технiчну документацiю, визначену в додатку 3, та проводять процедуру оцiнки вiдповiдностi, зазначену в додатку 3, або забезпечують її проведення.";

     2) у додатку 1 до Технiчного регламенту абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Оцiночнi комплекти, виготовленi за спецiальним замовленням чи згiдно iз спецiальними вимогами замовника та призначенi для використання фахiвцями виключно в установах, що займаються дослiдженнями та розробками, для зазначених цiлей".

     3. У Технiчному регламентi з електромагнiтної сумiсностi обладнання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 2, ст. 72):

     1) у пунктi 3:

     пiдпункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1) обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту радiообладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 45, ст. 1396);

     2) вироби авiацiйної технiки у значеннi, наведеному в пунктi 27 частини першої статтi 1 Повiтряного кодексу України;";

     доповнити пункт пiдпунктом 21 такого змiсту:

     "21) авiацiйнi компоненти та обладнання: будь-який прилад, обладнання, механiзм, деталь, апаратура, додаткове пристосування, програмне забезпечення чи допомiжний пристрiй, включаючи апаратуру зв'язку, що використовуються або призначенi для використання пiд час експлуатацiї повiтряного судна або управлiння повiтряним судном у польотi; це включає в себе частини планера повiтряного судна, двигуна чи повiтряного гвинта, а також обладнання, що використовується для управлiння повiтряним судном iз землi;";

     пiдпункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) оцiночнi комплекти, виготовленi за спецiальним замовленням чи згiдно iз спецiальними вимогами замовника та призначенi для використання фахiвцями виключно в установах, що займаються дослiдженнями та розробками, для зазначених цiлей.";

     2) в абзацi третьому пiдпункту 1 пункту 6 слова "комплектувальнi вироби" замiнити словами "компоненти чи складальнi вузли";

     3) пункт 12 пiсля слiв "суттєвих вимог" доповнити словами i цифрою ", визначених у додатку 1";

     4) абзац перший пункту 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13. Виробники складають технiчну документацiю, визначену в додатку 2 або додатку 3, та проводять вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi, зазначену в пунктi 39 цього Технiчного регламенту, або забезпечують її проведення.";

     5) у першому реченнi абзацу другого пункту 24 слова "вiн не вводить" замiнити словами i цифрою "визначеним у додатку 1, вiн не вводить цю";

     6) пункт 27, перше речення абзацу другого пункту 32 i пункт 33 пiсля слiв "суттєвим вимогам" доповнити словами i цифрою ", визначеним у додатку 1";

     7) абзац перший пункту 39 пiсля слiв "суттєвим вимогам" доповнити словами i цифрою ", визначеним у додатку 1,";

     8) пункт 40 викласти в такiй редакцiї:

     "40. У декларацiї про вiдповiднiсть заявляється про те, що виконання суттєвих вимог, визначених у додатку 1, було доведено.";

     9) абзац другий пункту 52 пiсля слова "вимогами" доповнити словами i цифрою ", визначеними у додатку 1";

     10) пункт 53 пiсля слiв "стацiонарної установки" доповнити словом "вiдповiдним";

     11) у першому реченнi абзацу першого пункту 57 слова "виробниками, iмпортерами, розповсюджувачами" замiнити словами "проектувальниками, виробниками, постачальниками, монтажниками", а слова ", проводити роботи з монтажу, проектування апаратури, яку вони оцiнюють, або представниками цих сторiн" виключити;

     12) пункт 58 викласти в такiй редакцiї:

     "58. Органи з оцiнки вiдповiдностi та їх персонал повиннi провадити дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi з найвищим рiвнем професiйної добросовiсностi i необхiдною технiчною компетентнiстю у визначенiй галузi та бути вiльними вiд будь-якого тиску i спонукань, зокрема фiнансового характеру, якi могли б впливати на їх судження чи результати їх дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, особливо з боку осiб чи груп осiб, заiнтересованих у результатах такої дiяльностi.";

     13) в абзацi п'ятому пункту 59 слова "урахуванням галузi, в якiй дiє пiдприємство, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, його характеристик, а саме" замiнити словами "належним урахуванням величини пiдприємства, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй воно дiє, його";

     14) абзац перший пункту 69 викласти в такiй редакцiї:

     "69. Оцiнки вiдповiдностi проводяться у пропорцiйний спосiб, без покладення зайвого навантаження на суб'єктiв господарювання. Призначенi органи провадять свою дiяльнiсть з належним урахуванням величини пiдприємства, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй воно дiє, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва вiдповiдної апаратури та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.";

     15) у пунктi 70 слова "або у вiдповiдних стандартах, включених до перелiку нацiональних стандартiв" замiнити словами i цифрою ", визначенi у додатку 1, або вимоги, визначенi у вiдповiдних стандартах, включених до перелiку нацiональних стандартiв,";

     16) у пунктi 71 слова "суттєвим вимогам, вiн" замiнити словами "вимогам, зазначений орган";

     17) в абзацi третьому пункту 2 додатка 1 до Технiчного регламенту слова i цифру "вимогам, визначеним у пунктi 1 цих вимог" замiнити словами i цифрою "суттєвим вимогам, визначеним у пунктi 1 цього додатка".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.