КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 травня 2017 р. N 355


Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 квiтня 2019 року N 323

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Технiчний регламент радiообладнання;

     план заходiв iз впровадження Технiчного регламенту радiообладнання.

     2. Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї забезпечити впровадження Технiчного регламенту радiообладнання.

     3. Установити, що не може бути заборонено або обмежено надання на ринку та введення в експлуатацiю з причин невiдповiдностi вимогам Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою, радiообладнання, яке введено в обiг до дня набрання чинностi цiєю постановою та вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 50, ст. 1705), Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 2, ст. 72), Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3526).

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.04.2019р. N 323)

     31. Установити, що до 31 грудня 2019 р. дiя Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою, не поширюється на радiообладнання, яке встановлене та призначене для використання у складi конструкцiї колiсних транспортних засобiв.

(постанову доповнено пунктом 31 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.04.2019р. N 323)

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     5. Ця постанова набирає чинностi з 1 квiтня 2018 р., крiм абзацу третього пункту 1 цiєї постанови, який набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування цiєї постанови.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 травня 2017 р. N 355

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
радiообладнання

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги до радiообладнання, яке надається на ринку та вводиться в експлуатацiю в Українi незалежно вiд форми постачання, включаючи реалiзацiю радiообладнання дистанцiйним способом.

     Цей Технiчний регламент розроблено на основi Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 16 квiтня 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв щодо постачання на ринок радiообладнання i скасування Директиви 1999/5/ЄС.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на таке радiообладнання:

     1) радiообладнання, яке використовується радiоаматорами вiдповiдно до Регламенту аматорського радiозв'язку України, якщо таке обладнання не надається на ринку.

     Слiд вважати такими, що не надаються на ринку:

     радiокомплекти для складання, якi призначенi для використання радiоаматорами;

     радiообладнання, модифiковане радiоаматорами для власного використання;

     радiообладнання, яке виготовлено особисто радiоаматорами для експериментальних i наукових цiлей, пов'язаних з аматорським радiозв'язком;

     2) суднове обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 2007 р. N 1103 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 67, ст. 2588);

     3) вироби авiацiйної технiки, визначенi у пунктi 51 частини першої статтi 1 Повiтряного кодексу України;

     4) виготовленi на замовлення комплекти, якi будуть використовуватися виключно в науково-дослiдних об'єктах.

     3. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на радiообладнання, яке використовується виключно з метою забезпечення громадської безпеки, оборони та безпеки держави, захисту державного кордону, кримiнально-процесуальної дiяльностi, функцiонування об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху України.

     4. На радiообладнання, на яке поширюється дiя цього Технiчного регламенту, не поширюється дiя:

     Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3526), за винятком випадкiв, викладених в абзацi другому пункту 6 цього Технiчного регламенту;

     Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 2, ст. 72), за винятком випадкiв, викладених в абзацi третьому пункту 6 цього Технiчного регламенту.

     5. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) акредитацiя органiв з оцiнки вiдповiдностi (далi - акредитацiя) - засвiдчення нацiональним органом України з акредитацiї того, що орган з оцiнки вiдповiдностi вiдповiдає вимогам нацiональних стандартiв, гармонiзованих з вiдповiдними мiжнародними та європейськими стандартами, та у разi необхiдностi будь-яким додатковим вимогам щодо акредитацiї у вiдповiдних сферах для провадження визначеної дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi;

     2) введення в експлуатацiю - використання радiообладнання за його призначенням споживачем (користувачем) в Українi вперше;

     3) введення в обiг - надання радiообладнання на ринку України вперше;

     4) вид радiообладнання - група радiообладнання, що має однакову сферу застосування за призначенням;

     5) вилучення з обiгу - будь-який захiд, спрямований на запобiгання наданню на ринку радiообладнання, що перебуває в ланцюгу постачання радiообладнання;

     6) виробник - будь-яка фiзична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє радiообладнання або доручає його розроблення чи виготовлення та реалiзує таке радiообладнання пiд своїм найменуванням або торговельною маркою;

     7) вiдкликання - будь-який захiд, спрямований на забезпечення повернення радiообладнання, яке вже було надано споживачу (користувачу);

     8) електромагнiтна завада - будь-яке електромагнiтне явище, яке може погiршити функцiонування обладнання. Електромагнiтною завадою може бути електромагнiтний шум, небажаний сигнал або змiна в самому середовищi розповсюдження;

     9) знак вiдповiдностi технiчним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що радiообладнання вiдповiдає вимогам, якi застосовуються до радiообладнання та визначенi в технiчних регламентах, якими передбачено нанесення такого маркування;

     10) iмпортер - будь-яка фiзична чи юридична особа, яка є суб'єктом господарювання - резидентом України i яка вводить в обiг на територiї України радiообладнання походженням з iншої країни;

     11) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання радiообладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесi провадження господарської дiяльностi;

     12) нацiональний орган з акредитацiї - нацiональний орган України з акредитацiї, як визначено у статтi 6 Закону України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi";

     13) орган з оцiнки вiдповiдностi - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх структурний пiдроздiл, що провадять дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, включаючи випробування, сертифiкацiю та iнспектування;

     14) оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що вимоги цього Технiчного регламенту, якi стосуються радiообладнання, виконанi;

     15) радiовизначення - визначення мiсця розташування, швидкостi та/або iнших характеристик об'єкта або отримання iнформацiї про такi параметри за допомогою властивостей поширення радiохвиль;

     16) радiозв'язок - електрозв'язок, який здiйснюється з використанням радiохвиль;

     17) радiоiнтерфейс - сукупнiсть умов застосування радiотехнологiї, яка визначена у Планi використання радiочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2006 р. N 815 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 24, ст. 1771);

     18) радiообладнання - електричний або електронний вирiб, який призначений для випромiнювання та/або приймання радiохвиль з метою радiозв'язку та/або радiовизначення, або електричний чи електронний вирiб, який повинен бути укомплектований додатковим пристроєм, що призначений для випромiнювання та/або приймання радiохвиль з метою радiозв'язку та/або радiовизначення;

     19) радiохвилi - це електромагнiтнi хвилi з частотами нижче нiж 3000 ГГц, що поширюються у просторi без штучного спрямовуючого середовища;

     20) розповсюджувач - будь-яка iнша, нiж виробник або iмпортер, фiзична чи юридична особа в ланцюгу постачання радiообладнання, яка надає радiообладнання на ринку України;

     21) суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, iмпортер та розповсюджувач;

     22) технiчна специфiкацiя - документ, що встановлює технiчнi вимоги, яким повинно вiдповiдати радiообладнання;

     23) уповноважений представник - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка одержала вiд виробника письмове доручення дiяти вiд його iменi згiдно з визначеними у такому дорученнi завданнями;

     24) шкiдлива завада - завада, яка перешкоджає функцiонуванню радiонавiгацiйної служби чи iнших служб аварiйного радiозв'язку, або така завада, що суттєво погiршує якiсть, ускладнює або неодноразово перериває роботу служб радiозв'язку, якi працюють згiдно iз законодавством.

     У цьому Технiчному регламентi термiни "гармонiзований європейський стандарт", "орган, що призначає", "презумпцiя вiдповiдностi", "призначення", "ризик" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"; термiн "неналежне застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї"; термiни "користувач", "ланцюг постачання продукцiї", "постачання продукцiї" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї"; термiн "нацiональний стандарт" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандартизацiю".

Суттєвi вимоги

     6. Радiообладнання повинно бути розроблено таким чином, щоб забезпечити:

     захист здоров'я, безпеку людей i домашнiх тварин, захист власностi, в тому числi з урахуванням вимог безпеки, викладених в Технiчному регламентi низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067, але без застосування обмеження за напругою;

     вiдповiдний рiвень електромагнiтної сумiсностi, встановлений у Технiчному регламентi з електромагнiтної сумiсностi обладнання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077.

     7. Радiообладнання повинно бути розроблено таким чином, щоб ефективно використовувати i пiдтримувати ефективне використання радiочастотного ресурсу України у вiдповiднiй радiотехнологiї та уникати шкiдливих завад.

     Для того щоб забезпечити виконання зазначеної вимоги, радiообладнання повинно бути сконструйовано таким чином:

     якщо передавач встановлений належним чином, обслуговується та використовується за призначенням, то вiн випромiнює радiохвилi, якi не створюють шкiдливих завад, та одночасно небажанi випромiнювання, якi створюються передавачем (наприклад, у сусiднiх каналах, позасмуговi випромiнювання тощо) з iмовiрним негативним впливом забезпечення електромагнiтної сумiсностi мiж радiообладнанням рiзних категорiй користувачiв радiочастотного ресурсу України, обмеженi до такого рiвня вiдповiдно до стану розвитку технiки конструювання, щоб уникнути шкiдливих завад iншому радiообладнанню;

     приймач повинен мати такий рiвень чутливостi, вибiрковостi, iнших характеристик, якi дають змогу йому працювати належним чином i захищати його вiд ризику впливу шкiдливих завад, зокрема на цьому ж або на сусiднiх каналах, вiд позасмугових випромiнювань тощо i, таким чином, пiдтримує ефективне використання видiлених каналiв, смуг радiочастот для вiдповiдних радiотехнологiй.

     8. Радiообладнання певних видiв повинно бути розроблено таким чином, щоб воно вiдповiдало таким основним вимогам:

     1) взаємодiя з аксесуарами, зокрема iз зарядними пристроями загального призначення;

     2) взаємодiя радiообладнання через мережi з iншим радiообладнанням;

     3) пiдключення до iнтерфейсiв (пунктiв закiнчення телекомунiкацiйної мережi загального користування) вiдповiдного типу на всiй територiї України;

     4) стала робота мережi (пiд'єднання пристрою не повинно завдавати шкоди телекомунiкацiйнiй мережi загального користування, заважати її функцiонуванню або призводити до зловживання ресурсами цiєї мережi, тим самим погiршуючи характеристики якостi послуг);

     5) забезпечення захисту особистих даних i конфiденцiйностi користувачiв i абонентiв;

     6) пiдтримання певних функцiй, що забезпечують захист вiд шахрайства;

     7) пiдтримання певних функцiй, що забезпечують доступ до служб екстреної допомоги;

     8) пiдтримання певних функцiй, якi полегшують можливiсть використання таких пристроїв користувачами з обмеженими можливостями;

     9) пiдтримання певних функцiй, якi забезпечують завантаження у радiообладнання тiльки такого програмного забезпечення, яке у вiдповiднiй комбiнацiї з радiообладнанням пiдтвердило вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту.

     Види радiообладнання у конкретнiй радiотехнологiї, яких стосуються вимоги, викладенi в пiдпунктах 1 - 9 цього пункту, визначаються у нормативно-правових актах центрального органу виконавчої влади в галузi зв'язку.

Надання iнформацiї про вiдповiднiсть комбiнацiй радiообладнання i програмного забезпечення

     9. НКРЗI вiдповiдно до статтi 26 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" визначає можливiсть застосування радiообладнання, в тому числi у комбiнацiї з програмним забезпеченням, яке впливає на дотримання суттєвих вимог.

Реєстрацiя радiообладнання, що має низький рiвень вiдповiдностi суттєвим вимогам

     10. Виробники до введення в обiг радiообладнання повиннi подати НКРЗI iнформацiю про типи радiообладнання, якi мають низький рiвень вiдповiдностi суттєвим вимогам, для внесення такого радiообладнання до реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв. Iнформацiя повинна мiстити елементи технiчної документацiї, зазначенi в додатку 4, крiм пiдпунктiв 2 i 3 пункту 1 згаданого додатка.

     НКРЗI надає кожному зареєстрованому типу радiообладнання реєстрацiйний номер, який виробники повиннi наносити на радiообладнання, яке вводиться в обiг, починаючи з 12 червня 2018 року.

     11. Види радiообладнання, на якi поширюються вимоги, наведенi в пунктi 10 цього Технiчного регламенту, та елементи технiчної документацiї, якi необхiдно надати НКРЗI для таких видiв радiообладнання, визначаються у нормативно-правових актах НКРЗI.

     12. Порядок реєстрацiї радiообладнання, нанесення реєстрацiйного номера на радiообладнання та ведення реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв визначається НКРЗI згiдно iз законодавством.

Надання радiообладнання на ринку

     13. Радiообладнання надається на ринку у разi, коли воно вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

Введення в експлуатацiю i використання радiообладнання

     14. Радiообладнання вводиться в експлуатацiю та використовується у разi, коли воно вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, та за умови належного встановлення, обслуговування та використання за своїм призначенням.

     Додатковi вимоги до введення в експлуатацiю та/або використання радiообладнання з причин, пов'язаних з ефективним використанням радiочастотного ресурсу України, з метою уникнення шкiдливих завад, електромагнiтних перешкод або ризикiв для здоров'я населення, визначаються Планом використання радiочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2006 р. N 815.

Повiдомлення про радiоiнтерфейси та умови застосування радiообладнання

     15. Центральний орган виконавчої влади в галузi зв'язку вiдповiдно до Плану використання радiочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2006 р. N 815, та за поданням НКРЗI оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi радiоiнтерфейси.

     16. НКРЗI схвалює узагальненi умови застосування радiообладнання для вiдповiдної радiотехнологiї згiдно iз встановленим нею порядком.

Вiльне перемiщення радiообладнання

     17. Забороняється з огляду на положення цього Технiчного регламенту перешкоджати наданню на ринку України радiообладнання, яке вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

     18. На торговельних ярмарках та iнших подiбних заходах забороняється створювати перешкоди щодо показу радiообладнання, яке не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, за наявностi видимого позначення, на якому чiтко зазначено, що таке радiообладнання не може бути надане на ринку та введено в експлуатацiю до його приведення у вiдповiднiсть з вимогами цього Технiчного регламенту. Демонстрацiя радiообладнання можлива за умови, якщо було вжито вiдповiдних заходiв, запропонованих НКРЗI, щоб уникнути шкiдливих завад, електромагнiтних завад, ризику для здоров'я i безпеки людей, домашнiх тварин та майна.

Обов'язки виробникiв

     19. Виробники пiд час введення в обiг радiообладнання повиннi забезпечувати, щоб це радiообладнання було розроблено i виготовлено вiдповiдно до суттєвих вимог.

     20. Виробники повиннi гарантувати, що радiообладнання розроблено так, що воно може експлуатуватися в Українi за призначенням, не порушуючи установленi умови користування радiочастотним ресурсом України.

     21. Виробники повиннi скласти технiчну документацiю вiдповiдно до пунктiв 64 - 67 цього Технiчного регламенту i провести оцiнку вiдповiдностi радiообладнання за однiєю iз процедур, передбачених пунктами 51 - 53 цього Технiчного регламенту, або мати результати такої оцiнки.

     Якщо за результатами оцiнки вiдповiдностi радiообладнання буде доведено його повну вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту, виробники повиннi скласти декларацiю про вiдповiднiсть згiдно з додатком 5 та нанести маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам.

     22. Виробники повиннi зберiгати технiчну документацiю та декларацiю про вiдповiднiсть протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останньої одиницi радiообладнання.

     23. Виробники повиннi для серiйного виробництва радiообладнання застосовувати процедури згiдно вимогам цього Технiчного регламенту. Повиннi враховуватися змiни в конструкцiї чи характеристиках радiообладнання та змiни в стандартах iз перелiку нацiональних стандартiв, зазначених у пунктi 49 цього Технiчного регламенту, або в iнших технiчних специфiкацiях, шляхом посилання на якi декларується вiдповiднiсть радiообладнання.

     Якщо зазначене радiообладнання становить ризик, виробники з метою захисту здоров'я i безпеки споживачiв (користувачiв) повиннi проводити випробування зразкiв радiообладнання, що надається на ринку, дослiджувати його i, при необхiдностi, вести реєстр скарг, невiдповiдного вимогам радiообладнання, вiдкликаного радiообладнання, а також iнформувати розповсюджувачiв про будь-який такий монiторинг.

     24. Виробники повиннi гарантувати, що радiообладнання, яке вони надають на ринку, має позначення типу, моделi, партiї або серiйного номера тощо, що дасть змогу його iдентифiкувати, або у разi неможливостi або невиправданостi через характер радiообладнання це зазначити надається iнформацiя на пакуваннi або супровiдних документах.

     25. Виробники повиннi зазначити на радiообладнаннi назву своєї компанiї, зареєстровану торгову назву або зареєстровану торгову марку та поштову адресу, за якою з ними можна зв'язатися, або, якщо розмiр або характер радiообладнання не дає змоги це зробити, - на упаковцi радiообладнання або в супровiдному документi. Зазначається лише одна адреса, за якою можна зв'язатися з виробником. Контактнi данi наводяться вiдповiдно до закону про порядок застосування мов.

     26. Виробники повиннi забезпечити супроводження радiообладнання iнструкцiями та iнформацiєю про безпеку вiдповiдно до закону про порядок застосування мов.

     Iнструкцiї повиннi включати iнформацiю, необхiдну для використання радiообладнання вiдповiдно до його призначення. Така iнформацiя мiстить за наявностi опис компонентiв та аксесуарiв, у тому числi програмного забезпечення, якi дають змогу радiообладнанню працювати за призначенням. Такi iнструкцiї та вказiвки з технiки безпеки, а також будь-яке маркування повиннi бути чiткими, зрозумiлими i розбiрливими.

     Iнструкцiя до радiообладнання, яке призначене для випромiнювання радiохвиль, додатково повинна мiстити:

     смугу (смуги) радiочастот, в якiй (в яких) працює радiообладнання;

     максимальну потужнiсть випромiнювання в смузi (смугах) радiочастот, в якiй (в яких) працює радiообладнання.

     27. Виробники повиннi забезпечити супроводження кожної одиницi радiообладнання копiєю декларацiї про вiдповiднiсть або спрощеної декларацiї про вiдповiднiсть. Спрощена декларацiя про вiдповiднiсть, форма якої наведена в додатку 6, повинна мiстити точну iнтернет-адресу, за якою можна отримати повний текст декларацiї про вiдповiднiсть.

     28. У разi наявностi вимог щодо отримання дозволу на експлуатацiю радiообладнання виробник зобов'язаний надавати у товаросупровiднiй документацiї або на упаковцi вiдповiдну iнформацiю, визначену НКРЗI, або шляхом надання такої iнформацiї у декларацiї про вiдповiднiсть.

     НКРЗI може визначити нормативно-правовими актами iнший спосiб iнформування про умови отримання дозволу на експлуатацiю радiоелектронного засобу та iншi параметри використання радiочастотного ресурсу України.

     29. Виробники, якi вважають чи мають пiдстави вважати, що радiообладнання, яке вони надали на ринку, не вiдповiдає цьому Технiчному регламенту, повиннi негайно вжити коригувальних заходiв, необхiдних для приведення такого радiообладнання у вiдповiднiсть з цим Технiчним регламентом, а в разi необхiдностi вiдкликати його або вилучити. Крiм того, якщо радiообладнання становить певний ризик, виробники повиннi негайно поiнформувати про це органи державного ринкового нагляду, надавши детальну iнформацiю, зокрема про невiдповiднiсть такого радiообладнання Технiчному регламенту, про вжитi коригувальнi заходи та про їх результати.

     30. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники повиннi надати йому всю iнформацiю та документацiю (у паперовiй або електроннiй формi), необхiдну для демонстрацiї вiдповiдностi радiообладнання вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу цього органу державного ринкового нагляду виробники повиннi спiвпрацювати з ним щодо будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, що становить введене ними в обiг радiообладнання.

Уповноваженi представники

     31. Виробник у разi потреби на пiдставi письмового доручення (договiр, довiренiсть тощо) визначає уповноваженого представника.

     Обов'язки виробника, встановленi в пунктi 19 цього Технiчного регламенту, та обов'язки виробника щодо складення технiчної документацiї, встановленi в пунктi 21 цього Технiчного регламенту, не можуть бути предметом доручення для уповноваженого представника.

     32. Уповноважений представник виконує завдання на пiдставi наданого доручення, яке повинно давати йому можливiсть щонайменше вчиняти такi дiї:

     зберiгати декларацiю про вiдповiднiсть та технiчну документацiю i надавати їх на вимогу органiв ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останньої одиницi радiообладнання;

     на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати йому iнформацiю i документацiю, необхiднi для демонстрацiї вiдповiдностi радiообладнання;

     на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду спiвпрацювати з ним та проводити будь-якi заходи для усунення ризикiв, якi може створювати радiообладнання, на яке поширюються повноваження уповноваженого представника.

Обов'язки iмпортерiв

     33. Iмпортери повиннi вводити в обiг тiльки таке радiообладнання, яке вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

     34. Перед введенням радiообладнання в обiг iмпортери повиннi пересвiдчитися в такому:

     виробником проведена вiдповiдна процедура оцiнки вiдповiдностi, визначена у пунктах 51 - 53 цього Технiчного регламенту;

     радiообладнання розроблено таким чином, що воно може застосовуватися без порушення встановлених вимог щодо використання радiочастотного ресурсу України;

     виробник склав технiчну документацiю;

     радiообладнання має маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам i супроводжується iнформацiєю та документацiєю, зазначеними у пунктах 26 - 28 цього Технiчного регламенту;

     виробник виконав усi вимоги, якi наведенi у пунктах 24 i 26 цього Технiчного регламенту.

     Якщо iмпортер вважає або має пiдстави вважати, що радiообладнання не вiдповiдає суттєвим вимогам, вiн не вводить радiообладнання в обiг, поки воно не буде приведено у вiдповiднiсть з такими вимогами. Крiм того, якщо радiообладнання становить ризик, iмпортер повинен поiнформувати про це виробника та органи державного ринкового нагляду.

     35. Iмпортери повиннi зазначати на радiообладнаннi своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу, а у разi, коли нанесення вiдповiдної iнформацiї неможливе, то - на пакуваннi чи в документi, що супроводжує таке радiообладнання.

     Контактнi данi наводяться вiдповiдно до закону про порядок застосування мов.

     36. Iмпортери повиннi забезпечити, щоб радiообладнання супроводжувалося iнструкцiями та iнформацiєю про безпеку, викладеними згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     37. Iмпортери повиннi забезпечити, щоб умови зберiгання чи транспортування радiообладнання, доки воно перебуває пiд їх вiдповiдальнiстю, не ставили пiд загрозу вiдповiднiсть такого радiообладнання суттєвим вимогам.

     38. Якщо зазначене радiообладнання становить ризик, iмпортери з метою захисту здоров'я i безпеки споживачiв (користувачiв) повиннi проводити випробування зразкiв радiообладнання, що надається на ринку, дослiджувати його i, при необхiдностi, вести реєстр скарг, невiдповiдного вимогам радiообладнання, вiдкликаного радiообладнання, а також iнформувати розповсюджувачiв про будь-який такий монiторинг.

     39. Iмпортери, якi вважають або мають пiдстави вважати, що радiообладнання, яке вони ввели в обiг, не вiдповiдає цьому Технiчному регламенту, повиннi негайно вжити коригувальних заходiв для приведення радiообладнання у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, а у разi потреби вiдкликати його або вилучити. Крiм того, якщо радiообладнання становить ризик, iмпортери повиннi негайно iнформувати про це органи державного ринкового нагляду, надаючи пояснення стосовно невiдповiдностi та будь-яких прийнятих коригувальних заходiв.

     40. Iмпортери повиннi протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останньої одиницi радiообладнання зберiгати копiю декларацiї про вiдповiднiсть для надання її на запит органiв державного ринкового нагляду та забезпечити можливiсть надання таким органам за їх запитами доступу до технiчної документацiї.

     41. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду iмпортери повиннi надати йому всю iнформацiю та документацiю (у паперовiй або електроннiй формi), необхiднi для демонстрацiї вiдповiдностi радiообладнання вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу цього органу державного ринкового нагляду iмпортери повиннi спiвпрацювати з ним щодо будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, що становить введене ними в обiг радiообладнання.

Обов'язки розповсюджувачiв

     42. Розповсюджувачi пiд час надання радiообладнання на ринку повиннi дiяти згiдно з вимогами цього Технiчного регламенту.

     43. Перед наданням радiообладнання на ринку розповсюджувачi повиннi перевiрити, що радiообладнання має маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, супроводжується документами, передбаченими цим Технiчним регламентом, iнструкцiями та iнформацiєю про безпеку, якi складенi згiдно з вимогами законодавства про порядок застосування мов, i що виробник та iмпортер виконали вимоги, зазначенi у пунктах 20, 24 - 28 i 35 цього Технiчного регламенту.

     Якщо розповсюджувач вважає або має пiдстави вважати, що радiообладнання не вiдповiдає суттєвим вимогам, вiн не повинен надавати радiообладнання на ринку до його приведення у вiдповiднiсть з такими вимогами.

     Якщо зазначене радiообладнання становить будь-який ризик, розповсюджувач повинен повiдомити про це виробнику або iмпортеру, а також органам державного ринкового нагляду.

     44. Розповсюджувачi повиннi забезпечити, щоб умови зберiгання чи транспортування радiообладнання, доки воно перебуває пiд їх вiдповiдальнiстю, не ставили пiд загрозу вiдповiднiсть такого радiообладнання суттєвим вимогам.

     45. Розповсюджувачi, якi вважають або мають пiдстави вважати, що радiообладнання, яке вони надали на ринку, не вiдповiдає цьому Технiчному регламенту, повиннi переконатися, що вжитi коригувальнi заходи, необхiднi для приведення радiообладнання у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, а у разi потреби вiдкликати його або вилучити. Крiм того, якщо радiообладнання становить ризик, розповсюджувачi повиннi негайно iнформувати про це органи ринкового нагляду та надати пояснення, зокрема iнформацiю про невiдповiднiсть i виконанi коригувальнi заходи.

     46. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi повиннi надати йому iнформацiю та документацiю (у паперовiй або електроннiй формi), необхiднi для демонстрацiї вiдповiдностi радiообладнання вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу такого органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi повиннi спiвпрацювати з ним щодо будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, що становить радiообладнання, яке вони надали на ринку.

Випадки, коли обов'язки виробникiв покладаються на iмпортерiв та розповсюджувачiв

     47. Iмпортер або розповсюджувач повинен вважатися виробником для цiлей цього Технiчного регламенту i вони повиннi виконувати обов'язки виробника вiдповiдно до вимог пунктiв 19 - 30 цього Технiчного регламенту у разi, коли може бути порушена вiдповiднiсть радiообладнання цьому Технiчному регламенту, а саме, коли вони:

     вводять в обiг радiообладнання пiд своїм найменуванням або торговою маркою (знаком для товарiв i послуг);

     вносять змiни до радiообладнання, яке вже введено в обiг.

Iдентифiкацiя суб'єктiв господарювання

     48. Суб'єкти господарювання повиннi надавати органам державного ринкового нагляду за їх запитами iнформацiю, що дає змогу iдентифiкувати:

     будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм радiообладнання;

     будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили радiообладнання.

     Суб'єкти господарювання повиннi надавати зазначену в абзацах першому - третьому цього пункту iнформацiю протягом 10 рокiв пiсля того, як їм було поставлено радiообладнання, i протягом 10 рокiв пiсля того, як вони поставили радiообладнання.

Презумпцiя вiдповiдностi радiообладнання

     49. Перелiк нацiональних стандартiв, якi є iдентичними гармонiзованим європейським стандартам i вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi радiообладнання суттєвим вимогам (далi - перелiк нацiональних стандартiв), затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

     Вiдповiднiсть радiообладнання стандартам, якi включено до перелiку нацiональних стандартiв, або їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi такого радiообладнання суттєвим вимогам, якi охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

Процедури оцiнки вiдповiдностi

     50. Виробник повинен провести оцiнку вiдповiдностi радiообладнання з метою пiдтвердження вiдповiдностi суттєвим вимогам. Оцiнка вiдповiдностi повинна враховувати усi передбаченi умови експлуатацiї, а для вимог, що зазначенi в абзацi другому пункту 6 цього Технiчного регламенту, оцiнка вiдповiдностi повинна також враховувати обґрунтовано прогнозованi умови експлуатацiї. Якщо радiообладнання здатне приймати рiзнi конфiгурацiї, оцiнка вiдповiдностi повинна пiдтвердити вiдповiднiсть радiообладнання суттєвим вимогам за всiма можливими конфiгурацiями.

     51. Виробник повинен продемонструвати вiдповiднiсть радiообладнання суттєвим вимогам, визначеним у пунктi 6 цього Технiчного регламенту, застосовуючи будь-яку з таких процедур оцiнки вiдповiдностi:

     внутрiшнiй контроль виробництва згiдно з додатком 1;

     експертиза типу в поєднаннi з вiдповiднiстю типовi на основi внутрiшнього контролю виробництва згiдно з додатком 2;

     вiдповiднiсть на основi цiлковитого забезпечення якостi згiдно з додатком 3.

     52. Якщо виробник застосовує стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, що охоплюють вимоги, визначенi у пунктах 7 i 8 цього Технiчного регламенту, вiн може застосувати будь-яку з таких процедур оцiнки вiдповiдностi:

     внутрiшнiй контроль виробництва згiдно з додатком 1;

     експертиза типу в поєднаннi з вiдповiднiстю типовi на основi внутрiшнього контролю виробництва згiдно з додатком 2;

     вiдповiднiсть на основi цiлковитого забезпечення якостi згiдно з додатком 3.

     53. Якщо для вимог, визначених у пунктах 7 i 8 цього Технiчного регламенту, виробник не застосовує або частково застосовує стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, або коли такi стандарти вiдсутнi для такого виду радiообладнання, то для оцiнки вiдповiдностi радiообладнання вiн може застосувати будь-яку з таких процедур оцiнки вiдповiдностi:

     експертиза типу в поєднаннi з вiдповiднiстю типовi на основi внутрiшнього контролю виробництва згiдно з додатком 2;

     вiдповiднiсть на основi цiлковитого забезпечення якостi згiдно з додатком 3.

Декларацiя про вiдповiднiсть

     54. У декларацiї про вiдповiднiсть зазначається про те, що виконання суттєвих вимог було доведено.

     55. Декларацiя про вiдповiднiсть складається за структурою згiдно з додатком 5.

     Декларацiя про вiдповiднiсть повинна мiстити елементи даних, наведенi в додатку 5, i постiйно оновлюватися.

     Декларацiя про вiдповiднiсть складається державною мовою, а у разi, коли вона була складена iншою мовою, - перекладається на державну мову.

     Спрощена декларацiя про вiдповiднiсть, що зазначена у пунктi 27 цього Технiчного регламенту, повинна мiстити данi, наведенi у додатку 6, i постiйно оновлюватися. Повний текст декларацiї про вiдповiднiсть державною мовою повинен бути доступний на веб-сайтi за адресою, зазначеною в спрощенiй декларацiї про вiдповiднiсть.

     56. У разi коли на радiообладнання поширюється дiя кiлькох технiчних регламентiв, що вимагають складення декларацiї про вiдповiднiсть, складається єдина декларацiя про вiдповiднiсть щодо всiх таких технiчних регламентiв. У такiй декларацiї про вiдповiднiсть зазначаються вiдповiднi технiчнi регламенти, включаючи вiдомостi про їх офiцiйне опублiкування.

     Єдина декларацiя про вiдповiднiсть може мати форму досьє, яке складається з вiдповiдних окремих декларацiй про вiдповiднiсть.

     57. Виробник шляхом складення декларацiї бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть радiообладнання вимогам цього Технiчного регламенту.

Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам

     58. Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам наведенi у статтi 30 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

     59. Ураховуючи конструкцiю радiообладнання, висота знака вiдповiдностi технiчним регламентам може бути менш як 5 мiлiметрiв за умови, що вiн залишається видимий та розбiрливий.

Правила та умови нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам та iдентифiкацiйного номера призначеного органу

     60. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам повинен наноситися на радiообладнання таким чином, щоб вiн був видимий, розбiрливий i незмивний, або, якщо це не є можливим, на його iнформацiйну табличку з технiчними даними. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам також наноситься на упаковку i повинен бути помiтний та розбiрливий.

     61. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам повинен наноситися перед введенням радiообладнання в обiг.

     62. Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам повинно супроводжуватися iдентифiкацiйним номером призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган), якщо застосовувалася процедура оцiнки вiдповiдностi, наведена у додатку 3.

     Iдентифiкацiйний номер призначеного органу повинен мати таку саму висоту, що i знак вiдповiдностi технiчним регламентам. Iдентифiкацiйний номер призначеного органу повинен проставлятися самим призначеним органом або, за його вказiвкою, виробником чи його уповноваженим представником.

     63. Обмежувальнi (коригувальнi) заходи в разi неналежного застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам вживаються вiдповiдно до законодавства.

Технiчна документацiя

     64. Технiчна документацiя повинна мiстити всi вiдповiднi данi або вiдомостi про засоби, що застосовуються виробником для забезпечення вiдповiдностi радiообладнання суттєвим вимогам. Змiст технiчної документацiї наведено у додатку 4.

     65. Технiчна документацiя повинна складатися до введення радiообладнання в обiг i постiйно оновлюватися.

     66. Якщо технiчна документацiя та кореспонденцiя, що стосуються будь-якої процедури експертизи типу, складенi iншою мовою, нiж державна мова, на обґрунтований запит призначених органiв суб'єкти господарювання зобов'язанi за власний рахунок i у погоджений з такими органами строк забезпечити їх переклад на державну мову в необхiдному обсязi. За згодою сторiн технiчна документацiя може надаватися мовою складення технiчної документацiї.

     67. У разi коли технiчна документацiя не вiдповiдає пунктам 64 - 66 цього Технiчного регламенту та не мiстить достатнi вiдповiднi данi або засоби, якi використовувалися для забезпечення вiдповiдностi радiообладнання суттєвим вимогам, орган державного ринкового нагляду у разi необхiдностi звертається до виробника або iмпортера з вимогою провести випробування органом з оцiнки вiдповiдностi, прийнятним для органу державного ринкового нагляду, за рахунок виробника або iмпортера протягом певного перiоду з метою перевiрки вiдповiдностi радiообладнання суттєвим вимогам.

Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi

     68. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для виконання ними як третiми сторонами завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

Вимоги до призначених органiв

     69. З метою призначення орган з оцiнки вiдповiдностi повинен вiдповiдати загальним вимогам до призначених органiв вiдповiдно до статтi 32 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та спецiальним вимогам до призначених органiв, установленим у пунктах 70 - 77 цього Технiчного регламенту.

     70. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути третьою стороною, незалежною вiд органiзацiї або радiообладнання, якi вiн оцiнює.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi, власником корпоративних прав якого є об'єднання пiдприємцiв, яке представляє юридичних осiб та/або фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi беруть участь у проектуваннi, виготовленнi, постачаннi, складаннi, використаннi чи обслуговуваннi радiообладнання, яке такий орган оцiнює, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежностi такого органу та вiдсутностi будь-якого конфлiкту iнтересiв.

     71. Орган з оцiнки вiдповiдностi, його вище керiвництво i персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi:

     не повиннi бути проектувальниками, виробниками, постачальниками, iнсталяторами, покупцями, власниками, користувачами або наладниками радiообладнання, яке вони оцiнюють, а також не повиннi бути представниками будь-якої iз цих сторiн. Це не виключає можливостi використання радiообладнання, яке пройшло оцiнку вiдповiдностi i яке є необхiдним для дiяльностi органу з оцiнки вiдповiдностi або використання такого радiообладнання в особистих цiлях;

     не повиннi безпосередньо брати участь у проектуваннi, виробництвi або створеннi, маркетингу, налагоджуваннi, експлуатацiї, або технiчному обслуговуваннi радiообладнання, або представляти сторони, залученi для такої дiяльностi. Вони не повиннi брати участь у будь-якiй дiяльностi, яка може вплинути на незалежнiсть їх суджень або професiйну чеснiсть стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, для виконання якої вони призначенi. Особливо це стосується консультацiйних послуг.

     Органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi забезпечувати дотримання залученими ними дочiрнiми пiдприємствами або субпiдрядниками, якi ними залучаються до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi, вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї, об'єктивностi чи неупередженостi пiд час дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi таких органiв.

     72. Органи з оцiнки вiдповiдностi та їх персонал повиннi провадити дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi з високим ступенем професiоналiзму та необхiдною технiчною компетентнiстю в конкретнiй сферi, а також повиннi бути вiльнi вiд будь-якого тиску i спонукань, зокрема фiнансових, якi можуть вплинути на їх рiшення або результати їх дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, особливо стосовно осiб або груп осiб, заiнтересованих у результатах такої дiяльностi.

     73. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути здатний виконувати всi завдання з оцiнки вiдповiдностi, зазначенi у додатках 2 i 3, щодо яких вiн був призначений, незалежно вiд того, чи виконуються такi завдання самим органом з оцiнки вiдповiдностi або вiд його iменi i пiд його вiдповiдальнiсть.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi в будь-який час i для кожної процедури оцiнки вiдповiдностi та кожного виду радiообладнання, щодо яких вiн був призначений, повинен мати в своєму розпорядженнi:

     квалiфiкований та досвiдчений персонал для виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi;

     описи процедур для кожного виду радiообладнання, вiдповiдно до яких проводиться оцiнка вiдповiдностi iз забезпеченням прозоростi та здатностi вiдтворення таких процедур. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен мати вiдповiдний порядок дiй i процедури, якi виконуються ним або як призначеним органом, або пiд час iнших видiв дiяльностi;

     процедури для провадження дiяльностi, якi належним чином враховують розмiр пiдприємства, сектор дiяльностi, структуру, ступiнь технологiчної складностi радiообладнання, масовiсть або серiйнiсть процесу виробництва.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен мати кошти, необхiднi для своєчасного та належного виконання технiчних та адмiнiстративних завдань, пов'язаних з дiяльнiстю з оцiнки вiдповiдностi.

     74. Персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, повинен мати:

     технiчну та професiйну пiдготовку для провадження дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, щодо якої орган з оцiнки вiдповiдностi призначається чи був призначений;

     знання вимог, що стосуються оцiнок вiдповiдностi, якi вони проводять, та вiдповiднi повноваження для їх проведення;

     знання та розумiння суттєвих вимог, визначених у пунктах 6 - 8 цього Технiчного регламенту, порядок i сферу застосування стандартiв iз перелiку нацiональних стандартiв, а також вiдповiдних положень законодавства України та ЄС щодо умов застосування, надання на ринку та введення в експлуатацiю радiообладнання, яке вiн оцiнює;

     здатнiсть оформляти сертифiкати експертизи типу та/або сертифiкати на систему якостi, записи та звiти, якi пiдтверджують проведення оцiнки вiдповiдностi.

     75. Повинна бути забезпечена неупередженiсть органу з оцiнки вiдповiдностi, його керiвника, заступникiв керiвника i персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi.

     Оплата працi керiвника, заступникiв керiвника органу з оцiнки вiдповiдностi та його персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, не повинна залежати вiд кiлькостi проведених оцiнок вiдповiдностi чи їх результатiв.

     76. Персонал органу з оцiнки вiдповiдностi повинен зберiгати комерцiйну таємницю стосовно всiєї iнформацiї, одержаної пiд час виконання завдань згiдно з додатками 2 i 3, за винятком її надання у визначених законодавством випадках вiдповiдним уповноваженим органам, а також захищати права власностi суб'єктiв господарювання на їх власну iнформацiю.

     77. Органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi брати участь у вiдповiднiй дiяльностi iз стандартизацiї або забезпечувати поiнформованiсть свого персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть.

     Призначенi органи повиннi брати участь у вiдповiднiй дiяльностi секторальної групи призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктом 90 цього Технiчного регламенту, забезпечувати поiнформованiсть персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть, а також повиннi провадити дiяльнiсть з урахуванням документiв, пiдготовлених за результатами роботи зазначеної групи, як загальних настанов.

Залучення призначеними органами субпiдрядникiв та дочiрнiх пiдприємств

     78. У разi коли призначений орган залучає до виконання конкретних робiт, пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi, субпiдрядника або дочiрнє пiдприємство, вiн повинен пересвiдчитися у вiдповiдностi зазначеного субпiдрядника чи дочiрнього пiдприємства вимогам, визначеним у пунктах 69 - 77 цього Технiчного регламенту, та повiдомити про це органу, що призначає.

     79. Призначенi органи несуть повну вiдповiдальнiсть за роботи, що виконуються субпiдрядниками або дочiрнiми пiдприємствами, незалежно вiд їх мiсцезнаходження.

     80. Субпiдрядник або дочiрнє пiдприємство можуть бути залученi до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi лише за згодою замовника.

     81. Призначенi органи повиннi зберiгати для надання на запити органу, що призначає, вiдповiднi документи стосовно оцiнювання квалiфiкацiї залучених субпiдрядникiв чи дочiрнiх пiдприємств i робiт, якi вони виконали згiдно з додатками 2 i 3.

Функцiональнi обов'язки призначених органiв

     82. Призначенi органи повиннi проводити оцiнку вiдповiдностi згiдно з процедурами оцiнки вiдповiдностi, наведеними у додатках 2 i 3.

     83. Оцiнка вiдповiдностi проводиться без покладення зайвого навантаження на суб'єкта господарювання з урахуванням галузi, в якiй дiє такий суб'єкт господарювання, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, його характеристик, а саме структури, ступеня складностi технологiї виробництва вiдповiдного радiообладнання та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

     При цьому призначенi органи дотримуються ступеня вимогливостi та рiвня захисту, що є необхiдними для оцiнювання радiообладнання вимогам цього Технiчного регламенту.

     84. У разi коли призначений орган вважає, що суттєвi вимоги або вимоги, наведенi у вiдповiдних стандартах з перелiку нацiональних стандартiв чи технiчних специфiкацiях, не були дотриманi виробником, зазначений орган повинен вимагати вiд виробника вжити вiдповiдних коригувальних заходiв i не видавати сертифiкат експертизи типу або документ на оцiнену систему якостi.

     85. У разi коли пiд час проведення монiторингу виданих сертифiкатiв експертизи типу або оцiненої системи якостi призначений орган виявить, що радiообладнання бiльше не вiдповiдає суттєвим вимогам, зазначений орган повинен вимагати вiд виробника вжити вiдповiдних коригувальних заходiв та у разi необхiдностi призупинити дiю або скасувати сертифiкат експертизи типу або документ стосовно оцiненої системи якостi.

     86. Якщо коригувальних заходiв не було вжито або вони не дали необхiдних результатiв, призначений орган залежно вiд обставин повинен обмежити сферу, призупинити дiю або скасувати сертифiкат експертизи типу або документiв стосовно оцiненої системи якостi.

Апеляцiї на рiшення призначених органiв

     87. Подання та розгляд апеляцiй на рiшення призначених органiв здiйснюється вiдповiдно до вимог статтi 43 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

Обов'язки призначених органiв стосовно надання iнформацiї

     88. Призначенi органи повиннi надавати органу, що призначає, iнформацiю, зазначену у частинi першiй статтi 42 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

     89. Призначенi органи вiдповiдно до вимог додаткiв 2 i 3 повиннi надавати iншим органам з оцiнки вiдповiдностi, якi призначенi згiдно з цим Технiчним регламентом та провадять подiбну дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, що охоплює такi ж види радiообладнання, вiдповiдну iнформацiю з питань, якi стосуються негативних результатiв оцiнки вiдповiдностi, а за запитом - i позитивних результатiв оцiнки вiдповiдностi.

Координацiя дiяльностi призначених органiв

     90. Вiдповiдна координацiя та спiвпраця мiж органами з оцiнки вiдповiдностi, призначеними згiдно з цим Технiчним регламентом, впроваджуються та належним чином функцiонують у формi секторальної групи призначених органiв.

     Призначенi органи беруть участь у роботi секторальної групи безпосередньо або через визначених представникiв.

Державний ринковий нагляд i державний контроль радiообладнання

     91. Державний ринковий нагляд i державний контроль радiообладнання здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" з урахуванням спецiальних вимог, визначених у пунктах 92 - 96 цього Технiчного регламенту.

     92. У разi наявностi достатнiх пiдстав вважати, що радiообладнання, на яке поширюється дiя цього Технiчного регламенту, становить ризик для здоров'я або безпеки людей, або iншим аспектам захисту суспiльних iнтересiв, якi охоплюються цим Технiчним регламентом, органи державного ринкового нагляду повиннi провести перевiрку характеристик радiообладнання за всiма вiдповiдними вимогами цього Технiчного регламенту. Вiдповiднi суб'єкти господарювання повиннi для цього спiвпрацювати з органами державного ринкового нагляду.

     Якщо пiд час проведення зазначеної перевiрки встановлено, що радiообладнання становить серйозний ризик, органи державного ринкового нагляду вiдповiдно до Методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходiв, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2011 р. N 1407 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 11, ст. 402), невiдкладно вимагають вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вилучити таке радiообладнання з обiгу та/або вiдкликати його чи забороняють надання такого радiообладнання на ринку. Суб'єкт господарювання має право надати органу державного ринкового нагляду свої пояснення вiдповiдно до статтi 33 Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї".

     У разi коли органами ринкового нагляду встановлено, що радiообладнання не вiдповiдає встановленим вимогам (крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цього пункту, та формальної невiдповiдностi), орган ринкового нагляду невiдкладно вимагає вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходiв до приведення такого радiообладнання у вiдповiднiсть iз встановленими цим Технiчним регламентом вимогами.

     Якщо органом ринкового нагляду встановлено, що радiообладнання не вiдповiдає встановленим вимогам та одночасно становить серйозний ризик, орган ринкового нагляду вживає обмежувальних (коригувальних) заходiв, передбачених абзацом другим цього пункту.

     93. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити проведення коригувальних заходiв стосовно усього радiообладнання, зазначеного у пунктi 92 цього Технiчного регламенту, яке надано ним на ринку.

     94. У разi невiдповiдностi радiообладнання встановленим вимогам органи державного ринкового нагляду повиннi зазначити, чим обумовлена невiдповiднiсть:

     невiдповiднiстю радiообладнання суттєвим вимогам;

     недолiками стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, зазначених у пунктi 49 цього Технiчного регламенту.

Формальна невiдповiднiсть радiообладнання

     95. Додатково до застережень, зазначених у пунктах 92 - 94 цього Технiчного регламенту, органи державного ринкового нагляду повиннi вимагати вiд суб'єкта господарювання усунути такi формальнi невiдповiдностi:

     1) знак вiдповiдностi технiчним регламентам було нанесено з порушенням вимог, наведених у пунктах 58 - 63 цього Технiчного регламенту;

     2) знак вiдповiдностi технiчним регламентам не було нанесено;

     3) якщо застосовується процедура оцiнки вiдповiдностi на основi цiлковитого забезпечення якостi згiдно з додатком 3, iдентифiкацiйний номер призначеного органу застосовано з порушенням вимог, наведених у пунктi 62 цього Технiчного регламенту, або вiн не нанесений взагалi;

     4) декларацiя про вiдповiднiсть не складена;

     5) декларацiя про вiдповiднiсть складена невiрно;

     6) технiчна документацiя недоступна або неукомплектована;

     7) iнформацiя, зазначена у пунктах 24, 25 i 35 цього Технiчного регламенту, вiдсутня, недостовiрна або неповна;

     8) iнформацiя про можливе використання радiообладнання, декларацiя про вiдповiднiсть або обмеження щодо використання, зазначенi у пунктах 26 - 28 цього Технiчного регламенту, не наведенi у супровiдних документах до радiообладнання;

     9) вимоги до iдентифiкацiї суб'єктiв господарювання, наведенi у пунктi 48 цього Технiчного регламенту, не виконанi;

     10) положення пункту 10 цього Технiчного регламенту не дотриманi.

     96. Якщо зберiгається формальна невiдповiднiсть радiообладнання, зазначена у пунктi 95 цього Технiчного регламенту, органи державного ринкового нагляду повиннi вжити усiх необхiдних заходiв до обмеження чи заборони надання вiдповiдного радiообладнання на ринку або переконатися, що воно вилучено або вiдкликано з ринку.

Таблиця вiдповiдностi

     97. Таблиця вiдповiдностi положень Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 16 квiтня 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв щодо постачання на ринок радiообладнання i скасування Директиви 1999/5/ЄС та цього Технiчного регламенту наведена в додатку 7.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

Модуль A
(внутрiшнiй контроль виробництва)

     1. Внутрiшнiй контроль виробництва є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначенi у пунктах 2 - 5 цього додатка, та гарантує i заявляє пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що радiообладнання вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту радiообладнання (далi - Технiчний регламент), якi застосовуються до зазначеного радiообладнання.

Технiчна документацiя

     2. Виробник складає технiчну документацiю згiдно з пунктами 66 - 69 Технiчного регламенту.

Виробництво

     3. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i його монiторинг забезпечували вiдповiднiсть виготовленого радiообладнання технiчнiй документацiї, зазначенiй у пунктi 2 цього додатка, та суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 6 - 8 Технiчного регламенту.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та декларацiя про вiдповiднiсть

     4. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам згiдно з пунктами 60 - 63 i 65 Технiчного регламенту на кожну окрему одиницю радiообладнання, що задовольняє вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеного радiообладнання.

     5. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожного типу радiообладнання i зберiгає її разом iз технiчною документацiєю для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля надання на ринку останньої одиницi радiообладнання. У декларацiї про вiдповiднiсть зазначається iнформацiя, яка дає змогу iдентифiкувати радiообладнання, для якого її складено.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть подається вiдповiдним органам державного ринкового нагляду на їх запити.

Уповноважений представник

     6. Обов'язки виробника, визначенi у пунктах 4 i 5 цього додатка, вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язкiв у документi, що засвiдчує такi повноваження.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

Модулi B i C
(експертиза типу в поєднаннi з вiдповiднiстю типовi на основi внутрiшнього контролю виробництва)

     Якщо робиться посилання на цей додаток, то процедура оцiнки вiдповiдностi повинна виконуватися за модулями B (експертиза типу) i C (вiдповiднiсть типовi на основi внутрiшнього контролю виробництва) цього додатка.

Модуль B
(експертиза типу)

     1. Експертиза типу є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, за якої призначений орган дослiджує технiчний проект радiообладнання, перевiряє i засвiдчує, що технiчний проект радiообладнання вiдповiдає суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 6 - 8 Технiчного регламенту радiообладнання (далi - Технiчний регламент).

     2. Експертиза типу виконується способом оцiнки адекватностi технiчного проекту радiообладнання шляхом експертизи технiчної документацiї та пiдтвердних документiв, зазначених у пунктi 3 цього додатка, без дослiдження зразка (моделi конструкцiї).

     3. Виробник подає заявку на проведення експертизи типу лише одному призначеному органу за своїм вибором.

     Заявка повинна включати:

     найменування та адресу виробника, а у разi подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та адресу;

     письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному iншому призначеному органу;

     технiчну документацiю, яка повинна давати можливiсть оцiнити вiдповiднiсть радiообладнання застосовним вимогам Технiчного регламенту та включати опис проведення i результати належного аналiзу та оцiнки ризику (ризикiв). У технiчнiй документацiї повиннi бути зазначенi застосовнi вимоги та охопленi, наскiльки це стосується такої оцiнки, питання проектування, виробництва та функцiонування радiообладнання. Технiчна документацiя повинна в належних випадках мiстити елементи, що наведенi у додатку 4 до Технiчного регламенту;

     пiдтверднi документи щодо адекватностi рiшення технiчного проекту. Такi пiдтверднi документи повиннi мiстити посилання на будь-якi використанi документи, особливо у разi, коли вiдповiднi нацiональнi стандарти не були застосованi або були застосованi не повнiстю. Пiдтверднi документи повиннi включати, при необхiдностi, результати випробувань, проведених у вiдповiдностi з iншими технiчними специфiкацiями вiдповiдною лабораторiєю виробника або iншою випробувальною лабораторiєю вiд iменi виробника та пiд його вiдповiдальнiсть.

     4. Призначений орган проводить експертизу технiчної документацiї та пiдтвердних документи для оцiнки адекватностi технiчного проекту радiообладнання.

     5. Призначений орган складає звiт про оцiнювання, в якому наводяться результати експертизи, виконаної згiдно з пунктом 4 цього додатка. У межах своїх зобов'язань, визначених у пунктi 8 цього додатка, призначений орган може оприлюднювати змiст зазначеного звiту в повному обсязi або частково лише за згодою виробника.

     6. Якщо тип радiообладнання вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, то призначений орган надає виробнику сертифiкат експертизи типу. У такому сертифiкатi зазначаються найменування та адреса виробника, висновки дослiдження, особливостi застосовних вимог, охоплених експертизою, умови чинностi сертифiката (якщо такi є) та данi, необхiднi для iдентифiкацiї оцiненого типу радiообладнання. До сертифiката експертизи типу можуть додаватися один чи бiльше додаткiв.

     У сертифiкатi експертизи типу та додатках до нього повинна мiститися вся вiдповiдна iнформацiя, яка дає змогу оцiнювати вiдповiднiсть виготовленого радiообладнання дослiдженому типу радiообладнання та здiйснювати контроль пiд час експлуатацiї.

     Якщо тип радiообладнання не вiдповiдає застосовним вимогам цього Технiчного регламенту, призначений орган вiдмовляє у видачi сертифiката експертизи типу та повiдомляє про це заявнику з наданням докладного обґрунтування своєї вiдмови.

     7. Призначений орган повинен постiйно вiдслiдковувати будь-якi змiни в загальновизнаному сучасному станi розвитку радiотехнiки, якi свiдчать про те, що затверджений тип може вже не вiдповiдати застосовним вимогам Технiчного регламенту, та повинен визначити, чи такi змiни потребують подальшого дослiдження. Якщо зазначенi змiни потребують подальшого дослiдження, призначений орган повинен повiдомити про це виробнику.

     Виробник повинен iнформувати призначений орган, який зберiгає технiчну документацiю, що пов'язана iз сертифiкатом експертизи типу, про всi модифiкацiї затвердженого типу, що можуть вплинути на вiдповiднiсть радiообладнання суттєвим вимогам Технiчного регламенту або на умови чинностi зазначеного сертифiката. Такi модифiкацiї потребують додаткового дослiдження типу радiообладнання та його затвердження у формi доповнення до первинного сертифiката експертизи типу.

     8. Кожен призначений орган iнформує орган, що призначає, про виданi або скасованi ним сертифiкати експертизи типу та/або про будь-якi доповнення до них, а також перiодично чи на запит органу, що призначає, надає йому список таких сертифiкатiв та/або будь-яких доповнень до них, у видачi яких вiн вiдмовив або дiю яких зупинив чи встановив щодо них iншi обмеження.

     Кожен призначений орган iнформує iншi призначенi органи про сертифiкати експертизи типу та/або будь-якi доповнення до них, у видачi яких вiн вiдмовив, або дiю яких скасував, зупинив чи встановив iншi обмеження, а на запит - також про виданi ним сертифiкати експертизи типу та/або доповнення до них.

     Кожен призначений орган iнформує центральний орган виконавчої влади в галузi зв'язку щодо виданих сертифiкатiв експертизи типу та/або доповнень до них у разi, коли стандарти iз перелiку нацiональних стандартiв не застосовувалися або застосовувалися частково.

     Орган, що призначає, вiдповiднi органи державного ринкового нагляду та iншi призначенi органи мають право за запитами одержувати вiд призначеного органу копiю сертифiката експертизи типу та/або доповнень до них.

     Орган, що призначає, вiдповiднi органи державного ринкового нагляду та центральний орган виконавчої влади в галузi зв'язку мають право за запитами одержувати копiю технiчної документацiї та результати дослiджень, проведених призначеним органом.

     Призначений орган зберiгає копiю сертифiката експертизи типу, додаткiв i доповнень до нього, протоколiв випробувань, технiчну iнформацiю згiдно з пунктом 1 додатка 4 до Технiчного регламенту протягом 10 рокiв пiсля проведення експертизи типу радiообладнання або до закiнчення строку дiї такого сертифiката.

     9. Виробник зберiгає копiю сертифiката експертизи типу, додаткiв i доповнень до нього разом iз технiчною документацiю для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останньої одиницi радiообладнання.

     10. Уповноважений представник виробника може подати заявку, зазначену у пунктi 3 цього додатка, та виконати обов'язки, визначенi в пунктах 7 i 9 цього додатка, за умови визначення таких обов'язкiв у документi, що засвiдчує його повноваження.

Модуль C
(вiдповiднiсть типу на основi внутрiшнього контролю виробництва)

     11. Вiдповiднiсть типу на основi внутрiшнього контролю виробництва є тiєю частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначенi в пунктах 12 - 14 цього додатка, та гарантує i заявляє, що радiообладнання вiдповiдає типовi, зазначеному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам цього Технiчного регламенту, якi застосовуються до цього радiообладнання.

Виробництво

     12. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i його монiторинг забезпечували вiдповiднiсть виготовленого радiообладнання затвердженому типовi, зазначеному у сертифiкатi експертизи типу, та вимогам цього Технiчного регламенту, якi застосовуються до цього радiообладнання.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та декларацiя про вiдповiднiсть

     13. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам згiдно з пунктами 58 - 61 Технiчного регламенту на кожну одиницю радiообладнання, яке вiдповiдає затвердженому типовi, зазначеному у сертифiкатi експертизи типу, та застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     14. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожного типу радiообладнання i зберiгає її разом з технiчною документацiєю для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останньої одиницi радiообладнання. Декларацiя про вiдповiднiсть повинна мiстити iнформацiю щодо iдентифiкацiї радiообладнання, для якого вона була складена.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть надається вiдповiдним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

     15. Обов'язки виробника, визначенi у пунктах 13 i 14 цього додатка, вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язкiв у документi, що засвiдчує такi повноваження.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

Модуль H
(вiдповiднiсть на основi цiлковитого забезпечення якостi)

     1. Вiдповiднiсть на основi цiлковитого забезпечення якостi є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначенi у пунктах 2, 12 i 13 цього додатка, та гарантує i заявляє пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що радiообладнання вiдповiдає суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 6 - 8 Технiчного регламенту радiообладнання (далi - Технiчний регламент), якi до нього застосовуються.

Виробництво

     2. Виробник забезпечує функцiонування схваленої призначеним органом вiдповiдно до пункту 3 цього додатка системи управлiння якiстю для проектування, виробництва, контролю та проведення випробувань виготовленого радiообладнання i пiдлягає нагляду вiдповiдно до пунктiв 8 - 11 цього додатка.

Система управлiння якiстю

     3. Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на проведення оцiнки своєї системи управлiння якiстю щодо вiдповiдного радiообладнання.

     Заявка повинна включати:

     найменування та адресу виробника, а у разi подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та адресу;

     технiчну документацiю для кожного типу радiообладнання. Технiчна документацiя повинна в належних випадках мiстити елементи, що наведенi у додатку 4 до Технiчного регламенту;

     документацiю стосовно системи управлiння якiстю;

     письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному iншому призначеному органу.

     4. Впроваджена система управлiння якiстю повинна забезпечувати вiдповiднiсть радiообладнання застосовним до нього вимогам Технiчного регламенту.

     Усi прийнятi виробником елементи, вимоги та положення системи управлiння якiстю повиннi бути задокументованi систематичним i упорядкованим чином у виглядi полiтик, процедур та iнструкцiй, викладених у письмовiй формi. Документацiя щодо системи управлiння якiстю повинна давати можливiсть однозначного тлумачення програм, планiв, настанов i протоколiв (записiв) щодо якостi.

     Зазначена документацiя повинна, зокрема, мiстити належний опис:

     цiлей у сферi якостi та органiзацiйної структури, обов'язкiв i повноважень керiвництва виробника щодо забезпечення якостi проектування та радiообладнання;

     технiчних специфiкацiй на проектування, включаючи стандарти, що будуть застосовуватися, а у разi, коли вiдповiднi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв застосованi частково, то опис заходiв, що будуть використанi з метою забезпечення вiдповiдностi радiообладнання застосованим до нього вимогам Технiчного регламенту;

     методiв контролю та перевiрки проекту, процесiв i системних заходiв, якi будуть застосовуватися пiд час проектування радiообладнання, що належать до вiдповiдного типу радiообладнання;

     вiдповiдних методiв виробництва, контролю якостi та забезпечення якостi, процесiв i системних заходiв, якi будуть застосовуватися;

     дослiджень i випробувань, якi будуть проводитися до, пiд час i пiсля виготовлення радiообладнання, iз зазначенням перiодичностi їх проведення;

     протоколiв (записiв) щодо якостi (звiтiв про iнспектування, даних випробувань i калiбрувань, звiтiв про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу тощо);

     засобiв монiторингу, якi дають змогу контролювати досягнення необхiдної якостi проектування i радiообладнання та ефективне функцiонування системи управлiння якiстю.

     5. Призначений орган оцiнює систему управлiння якiстю з метою визначення її вiдповiдностi вимогам, зазначеним у пунктi 4 цього додатка.

     Призначений орган повинен на основi презумпцiї вiдповiдностi робити припущення про вiдповiднiсть вимогам, зазначеним у пунктi 4 цього додатка, тих елементiв системи управлiння якiстю, якi вiдповiдають вiдповiдним вимогам нацiонального стандарту, який є iдентичним вiдповiдному гармонiзованому європейському стандарту.

     Група аудиту, яка визначена призначеним органом, повинна володiти досвiдом оцiнювання у сферi систем управлiння якiстю та мати у своєму складi принаймнi одного члена з досвiдом роботи експертом з оцiнки вiдповiдного радiообладнання та технологiї його виробництва, а також знанням застосовних вимог Технiчного регламенту.

     Оцiнка системи управлiння якiстю повинна включати вiдвiдування пiдприємства виробника.

     Група аудиту вивчає технiчну документацiю, зазначену в абзацi четвертому пункту 3 цього додатка, з метою перевiрки здатностi виробника iдентифiкувати застосовнi вимоги цього Технiчного регламенту i проводити необхiднi дослiдження для забезпечення вiдповiдностi радiообладнання цим вимогам.

     Призначений орган повiдомляє виробнику або його уповноваженому представнику про прийняте рiшення.

     Зазначене повiдомлення повинно мiстити висновки аудиту та обґрунтоване рiшення щодо оцiнки.

     6. Виробник повинен виконувати обов'язки, пов'язанi iз забезпеченням функцiонування схваленої системи управлiння якiстю, та пiдтримувати її в адекватному та ефективному станi.

     7. Виробник зобов'язаний iнформувати призначений орган, який схвалив систему управлiння якiстю, про будь-якi запланованi змiни в такiй системi.

     Призначений орган оцiнює будь-якi запропонованi змiни i приймає рiшення щодо здатностi змiненої системи управлiння якiстю надалi вiдповiдати вимогам, зазначеним у пунктi 4 цього додатка, чи необхiдностi проведення повторної оцiнки.

     Призначений орган повiдомляє виробнику про прийняте рiшення. Зазначене повiдомлення повинно мiстити висновки дослiдження та обґрунтоване рiшення щодо оцiнки.

Нагляд пiд вiдповiдальнiстю призначеного органу

     8. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвiдчитися в належному виконаннi виробником обов'язкiв, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування схваленої системи управлiння якiстю.

     9. Для цiлей нагляду виробник зобов'язаний надавати призначеному органу доступ до мiсць проектування, виробництва, контролю, проведення випробувань i зберiгання радiообладнання, а також усю необхiдну iнформацiю, зокрема:

     документацiю щодо системи управлiння якiстю;

     протоколи (записи) щодо якостi, передбаченi тiєю частиною системи управлiння якiстю, яка стосується проектування (результати аналiзу, розрахункiв, випробувань тощо);

     протоколи (записи) щодо якостi, передбаченi тiєю частиною системи якостi, яка стосується виробництва (звiти про iнспектування, данi випробувань i калiбрувань, звiти про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу тощо).

     10. Призначений орган повинен проводити перiодичнi аудити, щоб пересвiдчитися в тому, що виробник застосовує та пiдтримує в належному станi схвалену систему управлiння якiстю, та надавати виробнику звiт про аудит.

     11. Крiм перiодичних аудитiв, призначений орган може здiйснювати вiдвiдування виробника без попередження. Пiд час таких вiдвiдувань призначений орган у разi потреби може проводити випробування радiообладнання або доручати їх проведення з метою перевiрки належного функцiонування системи управлiння якiстю. Призначений орган повинен надавати виробнику звiт про вiдвiдування, а у разi проведення випробувань - також протокол випробувань.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та декларацiя про вiдповiднiсть

     12. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам згiдно з пунктами 58 - 62 Технiчного регламенту та iдентифiкацiйний номер призначеного органу, зазначеного в пунктi 3 цього додатка, на кожну одиницю радiообладнання, що вiдповiдає застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     13. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожного типу радiообладнання i зберiгає її разом iз технiчною документацiєю для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останньої одиницi радiообладнання. Декларацiя про вiдповiднiсть повинна мiстити iнформацiю щодо iдентифiкацiї радiообладнання, для якого вона була складена.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть надається вiдповiдним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

     14. Виробник повинен протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останньої одиницi радiообладнання зберiгати та надавати державним органам на їх запити:

     технiчну документацiю, зазначену в абзацi четвертому пункту 3 цього додатка;

     документацiю стосовно системи управлiння якiстю, зазначену в абзацi п'ятому пункту 3 цього додатка;

     затвердженi виробником змiни до системи управлiння якiстю, зазначенi у пунктi 7 цього додатка (за наявностi таких змiн);

     рiшення, звiти та протоколи призначеного органу, зазначенi у пунктах 7, 10 i 11 цього додатка.

     15. Кожний призначений орган повинен iнформувати орган, що призначає, про виданi або скасованi ним документи щодо систем управлiння якiстю, а також перiодично чи на запит надавати йому перелiк вiдмов у видачi документа щодо схвалення системи, а також документiв щодо схвалених систем управлiння якiстю, дiю яких вiн зупинив чи встановив щодо них iншi обмеження.

     Кожний призначений орган iнформує iншi призначенi органи про вiдмови у схваленнi систем якостi, зупинення, скасування або встановлення щодо них iнших обмежень, а на запит - також про схваленi системи якостi.

Уповноважений представник

     16. Обов'язки виробника, зазначенi у пунктах 3, 7, 12 - 14 цього додатка, вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язкiв у документi, що засвiдчує такi повноваження.

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

ЗМIСТ
технiчної документацiї

     1. Технiчна документацiя повинна мiстити щонайменше такi елементи:

     1) загальний опис радiообладнання, зокрема:

     фотографiї або iлюстрацiї, що показують зовнiшнiй вигляд, маркування та внутрiшнє компонування;

     версiї програмного забезпечення або апаратно реалiзованого програмного забезпечення, якi можуть впливати на вiдповiднiсть суттєвим вимогам;

     iнформацiю для користувачiв та iнструкцiї з експлуатацiї;

     2) технiчний проект, зокрема технологiчнi креслення i схеми компонентiв, вузлової зборки, електричнi схеми та iншу подiбну iнформацiю;

     3) опис та необхiднi пояснення для розумiння таких креслень i схем та експлуатацiї радiообладнання;

     4) список стандартiв iз перелiку нацiональних стандартiв, якi є iдентичними гармонiзованим європейським стандартам i вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi радiообладнання суттєвим вимогам, а також застосовуються повнiстю або частково, а у разi, коли такi стандарти не застосовувалися, опис рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам Технiчного регламенту радiообладнання (далi - Технiчний регламент), включаючи перелiк iнших застосованих технiчних специфiкацiй. У разi часткового застосування зазначених стандартiв у технiчнiй документацiї повиннi бути наведенi тi частини стандартiв, якi були застосованi;

     5) копiю декларацiї про вiдповiднiсть;

     6) якщо оцiнка вiдповiдностi проводилася iз застосуванням модуля, наведеного в додатку 2 до Технiчного регламенту, копiю сертифiката експертизи типу та додатки до нього, якi було видано призначеним органом;

     7) результати проектних розрахункiв, проведених перевiрок та iншу подiбну iнформацiю;

     8) протоколи випробувань;

     9) пояснення згiдно з вимогами пункту 20 Технiчного регламенту та пояснення щодо наведення чи не наведення iнформацiї на упаковцi вiдповiдно до пункту 28 Технiчного регламенту.

     2. Елементи технiчної документацiї, зазначенi в абзацi четвертому пiдпункту 1, у пiдпунктах 4, 5, 6 i 9 пункту 1 цього додатка, оформляються вiдповiдно до закону про порядок застосування мов.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ (N ХХХ)*

1. Радiообладнання (вирiб, тип, номер партiї чи серiйний номер)

 

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

 

3. Ця декларацiя вiдповiдностi видана пiд особисту вiдповiдальнiсть виробника.
4. Об'єкт декларацiї (iдентифiкацiя радiообладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуванiсть; може включати кольорове чiтке зображення у разi потреби для iдентифiкацiї зазначеного радiообладнання)

 

5. Об'єкт декларацiї вiдповiдає вимогам таких технiчних регламентiв:
Технiчного регламенту радiообладнання;
iншого технiчного регламенту (за необхiдностi).
6. Посилання на вiдповiднi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, що були застосованi, або посилання на iншi технiчнi специфiкацiї, щодо яких декларується вiдповiднiсть (iз зазначенням iдентифiкацiйного номера, версiї та дати видання)

 
7. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi
 
(найменування, iдентифiкацiйний номер згiдно з реєстром призначених органiв)
виконав  
(опис виконаних ним дiй)
та видав сертифiкат експертизи типу N ______ вiд ___ __________ 20__ р.
(у разi залучення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi).

8. У вiдповiдних випадках опис компонентiв та аксесуарiв, у тому числi програмного забезпечення, завдяки якому радiообладнання функцiонує за призначенням i на яке поширюється дiя декларацiї про вiдповiднiсть.

9. Додаткова iнформацiя  
Пiдписано вiд iменi та за дорученням  
  ____ _________ 20__ р.
(мiсце та дата видачi)
   
(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада) (пiдпис)

____________
* Присвоєння виробником номера декларацiї про вiдповiднiсть є необов'язковим.

 

Додаток 6
до Технiчного регламенту

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть

     Спрощена декларацiя про вiдповiднiсть, зазначена в пунктi 29 Технiчного регламенту радiообладнання, повинна бути представлена таким чином:

     справжнiм (найменування виробника) заявляє, що тип радiообладнання (позначення типу радiообладнання) вiдповiдає Технiчному регламенту радiообладнання;

     повний текст декларацiї про вiдповiднiсть доступний на веб-сайтi за такою адресою: ___________________________________________________.

 

Додаток 7
до Технiчного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI
положень Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 16 квiтня 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв щодо постачання на ринок радiообладнання i скасування Директиви 1999/5/ЄС та Технiчного регламенту радiообладнання

Положення Директиви Положення Технiчного регламенту
Частина перша статтi 1 абзац перший пункту 1
  абзац другий пункту 1
Частина друга статтi 1 пункт 2
Частина третя статтi 1 пункт 3
Частина четверта статтi 1 абзац другий пункту 4
Пiдпункт 8 преамбули абзац третiй пункту 4
Пiдпункти 1 - 17, 19 - 24, 26 частини першої статтi 2 пiдпункти 1 - 24 пункту 5
Пiдпункт 18 частини першої статтi 2 останнiй абзац пункту 5
Пiдпункт 25 частини першої статтi 2  
  останнiй абзац пункту 5
Частина друга статтi 2  
Частина перша статтi 3 пункт 6
Частина друга статтi 3 абзац перший пункту 7
Пiдпункт 10 преамбули абзаци другий - четвертий пункту 7
Частина третя статтi 3 пункт 8
Стаття 4 пункт 9
Частина перша статтi 5 пункт 10
Частина друга статтi 5 пункт 11
Частини третя i четверта статтi 5 пункт 12
Частина п'ята статтi 5  
Стаття 6 пункт 13
Стаття 7 пункт 14
Стаття 8 пункти 15 i 16
Стаття 9 пункти 17 i 18
Стаття 10 пункти 19 - 30
Стаття 11 пункти 31 i 32
Стаття 12 пункти 33 - 41
Стаття 13 пункти 42 - 46
Стаття 14 пункт 47
Стаття 15 пункт 48
  абзац перший пункту 49
Стаття 16 абзац другий пункту 49
Стаття 17 пункти 50 - 53
Стаття 18 пункти 54 - 57
Стаття 19 пункти 58 i 59
Стаття 20 пункти 60 - 63
Стаття 21 пункти 64 - 67
Статтi 22 - 24  
Стаття 25 пункт 68
Частини перша, друга i дев'ята статтi 26 пункт 69
Частини третя - восьма, десята, одинадцята статтi 26 пункти 70 - 77
Стаття 27  
Стаття 28 пункти 78 - 81
Статтi 29 - 32 пункт 68
Стаття 33  
Стаття 34 пункти 82 - 86
Стаття 35 пункт 87
Стаття 36 пункти 88 i 89
Стаття 37  
Стаття 38 пункт 90
Стаття 39 пункт 91
Частини перша, третя, п'ята статтi 40 пункти 92 - 94
Частини друга, четверта, шоста - восьма статтi 40  
Стаття 41  
Стаття 42  
Стаття 43 пункти 95 i 96
Статтi 44 - 47  
Стаття 48 пункт 3 постанови, якою затверджено Технiчний регламент
Статтi 49 - 52  
  пункт 97
Додаток I пункт 2
Додаток II додаток 1 до Технiчного регламенту
Додаток III додаток 2 до Технiчного регламенту
Додаток IV додаток 3 до Технiчного регламенту
Додаток V додаток 4 до Технiчного регламенту
Додаток VI додаток 5 до Технiчного регламенту
Додаток VII додаток 6 до Технiчного регламенту
Додаток VIII додаток 7 до Технiчного регламенту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 травня 2017 р. N 355

ПЛАН
заходiв iз впровадження Технiчного регламенту радiообладнання

Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання
1. Приведення у разi потреби власних нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з Технiчним регламентом радiообладнання (далi - Технiчний регламент) Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
НКРЗI (за згодою)
Мiнекономрозвитку
2017 - 2018 роки
2. Формування та оприлюднення перелiку нацiональних стандартiв, що є iдентичними гармонiзованим європейським стандартам та вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi радiообладнання суттєвим вимогам Технiчного регламенту Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
НКРЗI (за згодою)
постiйно
3. Забезпечення розроблення та перегляд нацiональних стандартiв, необхiдних для оцiнки вiдповiдностi радiообладнання нацiональний орган стандартизацiї
Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
НКРЗI (за згодою)
- " -
4. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi радiообладнання вимогам Технiчного регламенту та публiкування перелiку таких органiв Мiнекономрозвитку - " -
5. Внесення змiн до Технiчного регламенту Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку у разi потреби
6. Розроблення та впровадження нормативно-правових актiв вiдповiдно до положень Технiчного регламенту Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
НКРЗI (за згодою)
постiйно
7. Створення секторальної групи призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi вимогам Технiчного регламенту та забезпечення виконання такою групою завдань Мiнекономрозвитку
Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку
НКРЗI (за згодою)
призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi
до набрання чинностi Технiчним регламентом

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 травня 2017 р. N 355

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 50, ст. 1705).

     2. Пункт 9 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2012 р. N 613 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 52, ст. 2079).

     3. Пункт 14 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2013 р. N 235 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 травня 2013 р. N 446 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 50, ст. 1790).

     5. Пункт 13 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 серпня 2013 р. N 632 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2015 р. N 181 "Про внесення змiни до пункту 16 Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 30, ст. 871).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.