КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 грудня 2015 р. N 1067


Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2016 року N 1069,
вiд 4 липня 2018 року N 533,
вiд 24 жовтня 2018 року N 960,
вiд 12 лютого 2020 року N 102,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання, що додається.

     2. Мiнiстерству економiки забезпечити впровадження затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102, вiд 18.08.2021р. N 875)

     3. Установити, що надання на ринку низьковольтного електричного обладнання, яке вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 83, ст. 2822; 2012 р., N 66, ст. 2702), та було введено в обiг до набрання чинностi цiєю постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невiдповiдностi такого обладнання вимогам Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

     4. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     5. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     6. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 р. N 1067

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
низьковольтного електричного обладнання

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги стосовно захисту здоров'я та безпеки людей i свiйських тварин та майна, яким повинно вiдповiдати низьковольтне електричне обладнання (далi - електрообладнання) з метою надання його на ринку України.

     Цей Технiчний регламент розроблено на основi Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на електрообладнання, призначене для використання за номiнальної напруги вiд 50 до 1000 В змiнного струму та вiд 75 до 1500 В постiйного струму, крiм обладнання та явищ, зазначених у додатку 1.

     3. Термiни, що вживаються у цьому Технiчному регламентi, мають таке значення:

     введення в обiг - надання електрообладнання на ринку України в перший раз;

     вилучення з обiгу - будь-який захiд, спрямований на запобiгання наданню на ринку електрообладнання, що перебуває в ланцюгу постачання продукцiї;

     виробник - будь-яка фiзична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє електрообладнання або доручає його розроблення чи виготовлення та реалiзує це обладнання пiд своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг);

(абзац четвертий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     вiдкликання - будь-який захiд, спрямований на забезпечення повернення електрообладнання, яке вже було надане споживачу (користувачу);

     гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;

(абзац шостий пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що електрообладнання вiдповiдає вимогам, якi застосовуються до зазначеного електрообладнання та визначенi в технiчних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

     iмпортер - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обiг на ринку України електрообладнання походженням з iншої країни;

     надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання електрообладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесi здiйснення господарської дiяльностi;

     оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що цiлi, пов'язанi з безпечнiстю, що зазначенi у пунктi 4 цього Технiчного регламенту та визначенi в додатку 2, якi стосуються електрообладнання, були виконанi;

     розповсюджувач - будь-яка iнша, нiж виробник або iмпортер, фiзична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукцiї, яка надає електрообладнання на ринку України;

     суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, iмпортер та розповсюджувач;

     технiчна специфiкацiя - документ, що встановлює технiчнi вимоги, яким повинно задовольняти електрообладнання;

     уповноважений представник - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка одержала вiд виробника письмове доручення дiяти вiд його iменi стосовно визначених у цьому дорученнi завдань.

     У цьому Технiчному регламентi термiни "ризик", "технiчний регламент" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"; термiн "неналежне застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї"; термiн "ланцюг постачання продукцiї" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї"; термiни "мiжнародний стандарт", "нацiональний стандарт" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандартизацiю".

Надання на ринку та цiлi, пов'язанi з безпечнiстю

     4. Електрообладнання може бути надано на ринку України тiльки у разi, коли пiсля виготовлення вiдповiдно до належної iнженерної практики з питань безпечностi, що застосовується в Українi, воно не становить загрози здоров'ю та безпецi людей i свiйських тварин або майну за умови належного монтажу, обслуговування та застосування за своїм призначенням.

     Основнi елементи цiлей, пов'язаних з безпечнiстю, для електрообладнання зазначенi в додатку 2.

Вiльний рух

     5. Надання на ринку електрообладнання, що вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, не може бути заборонено або обмежено стосовно тих аспектiв, якi охоплюються цим Технiчним регламентом.

Постачання електричної енергiї

     6. Постачальники електричної енергiї не можуть установлювати бiльш жорсткi вимоги щодо безпечностi електрообладнання, нiж цiлi, пов'язанi з безпечнiстю, що зазначенi у пунктi 4 цього Технiчного регламенту та визначенi в додатку 2 (далi - цiлi, пов'язанi з безпечнiстю), стосовно приєднання до електричної мережi або постачання електричної енергiї користувачам електрообладнання.

Обов'язки виробникiв

     7. Виробники пiд час введення електрообладнання в обiг забезпечують, щоб воно було спроектоване та виготовлене вiдповiдно до цiлей, пов'язаних з безпечнiстю.

     8. Виробники складають технiчну документацiю, визначену в додатку 3, та проводять процедуру оцiнки вiдповiдностi, зазначену в додатку 3, або забезпечують її проведення.

(абзац перший пункту 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Якщо вiдповiднiсть електрообладнання цiлям, пов'язаним з безпечнiстю, була доведена зазначеною процедурою оцiнки вiдповiдностi, виробники складають декларацiю про вiдповiднiсть i наносять знак вiдповiдностi технiчним регламентам.

     9. Виробники зберiгають технiчну документацiю, зазначену в додатку 3, та декларацiю про вiдповiднiсть протягом 10 рокiв пiсля введення електрообладнання в обiг.

     10. Виробники забезпечують застосування процедур, необхiдних для пiдтримання вiдповiдностi серiйного виробництва електрообладнання вимогам цього Технiчного регламенту. Повиннi враховуватися змiни в конструкцiї чи характеристиках продукцiї та змiни в нацiональних стандартах, зазначених у пунктi 34 цього Технiчного регламенту, мiжнародних або нацiональних стандартах, зазначених у пунктах 35 i 36 цього Технiчного регламенту, або iнших технiчних специфiкацiях, шляхом посилання на якi декларується вiдповiднiсть електрообладнання.

     У разi коли наведене буде визнано доцiльним стосовно ризикiв, якi становить електрообладнання, виробники з метою захисту здоров'я та безпеки споживачiв (користувачiв) проводять вибiрковi випробування зразкiв електрообладнання, що надане на ринку, розглядають звернення споживачiв (користувачiв), дослiджують електрообладнання, що не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, i випадки вiдкликання електрообладнання та за необхiдностi ведуть облiк таких звернень, невiдповiдного електрообладнання i випадкiв вiдкликання, а також iнформують розповсюджувачiв про поточнi результати такого монiторингу.

     11. Виробники забезпечують, щоб на електрообладнаннi, яке вони ввели в обiг, було зазначено тип, номер партiї чи серiйний номер або iнший елемент, який дає змогу його iдентифiкувати, а в разi, коли розмiр або характер електрообладнання не дає змоги цього зробити, - щоб необхiдна iнформацiя була зазначена на його пакуваннi або в документi, що супроводжує таке електрообладнання.

     12. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу на електрообладнаннi, а якщо це неможливо, - на його пакуваннi чи в документi, що супроводжує таке електрообладнання. В адресi повинно зазначатися єдине мiсце, за яким можна зв'язатися з виробником. Контактнi данi наводяться згiдно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

     13. Виробники забезпечують супроводження електрообладнання iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, складеними згiдно з вимогами закону щодо порядку застосування мов. Зазначенi iнструкцiї та iнформацiя про безпечнiсть, а також будь-яке маркування повиннi бути чiткими, зрозумiлими та дохiдливими.

     14. Виробники, якi вважають або мають пiдстави вважати, що електрообладнання, яке вони ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходiв, необхiдних для приведення такого електрообладнання у вiдповiднiсть з такими вимогами, вилучення його з обiгу та/або його вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо зазначене електрообладнання становить ризик, виробники негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такого електрообладнання вимогам цього Технiчного регламенту та будь-якi вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи.

     15. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники надають йому iнформацiю та документацiю (у паперовiй або електроннiй формi), необхiдну для демонстрування вiдповiдностi електрообладнання вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, що становить введене ними в обiг електрообладнання.

Обов'язки уповноважених представникiв

     16. Виробник може на пiдставi письмового доручення визначити уповноваженого представника.

     Обов'язки, встановленi у пунктi 7 цього Технiчного регламенту, та обов'язок щодо складення технiчної документацiї, встановлений у пунктi 8 цього Технiчного регламенту, не включаються до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.

     17. Уповноважений представник виконує завдання, визначенi в дорученнi, одержаному вiд виробника. Доручення повинно давати змогу уповноваженому представнику виконувати як мiнiмум такi обов'язки:

     зберiгати декларацiю про вiдповiднiсть i технiчну документацiю для надання їх на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення електрообладнання в обiг;

     на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати такому органу iнформацiю та документацiю, необхiдну для демонстрування вiдповiдностi електрообладнання вимогам цього Технiчного регламенту;

     на вимогу органу державного ринкового нагляду спiвпрацювати з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, що становить електрообладнання, на яке поширюється дiя доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов'язки iмпортерiв

     18. Iмпортери вводять в обiг лише електрообладнання, яке вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

     19. Перед введенням електрообладнання в обiг iмпортери пересвiдчуються в тому, що виробник провiв вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi та склав технiчну документацiю, на це електрообладнання нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, воно супроводжується необхiдними документами, а також що виробник виконав вимоги, визначенi у пунктах 11 i 12 цього Технiчного регламенту.

     Якщо iмпортер вважає або має пiдстави вважати, що електрообладнання не вiдповiдає цiлям, пов'язаним з безпечнiстю, вiн не вводить таке електрообладнання в обiг до приведення його у вiдповiднiсть з цими цiлями. Якщо зазначене електрообладнання становить ризик, iмпортер повiдомляє про це виробнику та вiдповiдному органу державного ринкового нагляду.

     20. Iмпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу на електрообладнаннi, а якщо це неможливо, - на його пакуваннi чи в документi, що супроводжує таке електрообладнання. Контактнi данi наводяться згiдно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

     21. Iмпортери забезпечують супроводження електрообладнання iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, складеними згiдно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

     22. Iмпортери забезпечують, щоб умови зберiгання чи транспортування електрообладнання, доки воно перебуває пiд їх вiдповiдальнiстю, не ставили пiд загрозу його вiдповiднiсть цiлям, пов'язаним з безпечнiстю.

     23. У разi коли буде визнано доцiльним, зважаючи на ризики, якi становить електрообладнання, iмпортери з метою захисту здоров'я та безпеки споживачiв (користувачiв) проводять вибiрковi випробування зразкiв електрообладнання, що надане на ринку, розглядають звернення споживачiв (користувачiв), дослiджують електрообладнання, що не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, i випадки вiдкликання електрообладнання та за необхiдностi ведуть облiк таких звернень, невiдповiдного електрообладнання i випадкiв вiдкликання, а також iнформують розповсюджувачiв про поточнi результати такого монiторингу.

     24. Iмпортери, якi вважають або мають пiдстави вважати, що електрообладнання, яке вони ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходiв, необхiдних для приведення такого електрообладнання у вiдповiднiсть з такими вимогами, вилучення його з обiгу та/або його вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо зазначене електрообладнання становить ризик, iмпортери негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такого електрообладнання вимогам цього Технiчного регламенту та будь-якi вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи.

     25. Iмпортери протягом 10 рокiв пiсля введення електрообладнання в обiг зберiгають копiю декларацiї про вiдповiднiсть для надання її на запити органiв державного ринкового нагляду та забезпечують можливiсть надання таким органам за їх запитами доступу до технiчної документацiї.

     26. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду iмпортери надають йому iнформацiю та документацiю (у паперовiй або електроннiй формi), необхiдну для демонстрування вiдповiдностi електрообладнання вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду iмпортери спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, що становить введене ними в обiг електрообладнання.

Обов'язки розповсюджувачiв

     27. Розповсюджувачi пiд час надання електрообладнання на ринку дiють з належною увагою стосовно вимог цього Технiчного регламенту.

     28. Перед наданням електрообладнання на ринку розповсюджувачi перевiряють, що на таке електрообладнання нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, воно супроводжується необхiдними документами, а також iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, складеними згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов, а також що виробник та iмпортер виконали вимоги, визначенi вiдповiдно у пунктах 11, 12 i 20 цього Технiчного регламенту.

     Якщо розповсюджувач вважає або має пiдстави вважати, що електрообладнання не вiдповiдає цiлям, пов'язаним з безпечнiстю, вiн не надає таке електрообладнання на ринку до приведення його у вiдповiднiсть з такими цiлями. Якщо зазначене електрообладнання становить ризик, розповсюджувач повiдомляє про це виробнику або iмпортеру, а також вiдповiдному органу державного ринкового нагляду.

     29. Розповсюджувачi забезпечують, щоб умови зберiгання чи транспортування електрообладнання, доки воно перебуває пiд їх вiдповiдальнiстю, не ставили пiд загрозу його вiдповiднiсть цiлям, пов'язаним з безпечнiстю.

     30. Розповсюджувачi, якi вважають або мають пiдстави вважати, що електрообладнання, яке вони надали на ринку, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, пересвiдчуються у вжиттi обмежувальних (коригувальних) заходiв, необхiдних для приведення такого електрообладнання у вiдповiднiсть з такими вимогами, вилучення його з обiгу та/або його вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо зазначене електрообладнання становить ризик, розповсюджувачi негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такого електрообладнання вимогам цього Технiчного регламенту та будь-якi вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи.

     31. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi надають йому iнформацiю та документацiю (у паперовiй або електроннiй формi), необхiдну для демонстрування вiдповiдностi електрообладнання вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, що становить надане ними на ринку електрообладнання.

Випадки, в яких обов'язки виробникiв покладаються на iмпортерiв та розповсюджувачiв

     32. У разi коли iмпортер або розповсюджувач вводить електрообладнання в обiг пiд своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг) чи модифiкує вже введене в обiг електрообладнання в такий спосiб, що це може вплинути на його вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту, вiн вважається виробником для цiлей цього Технiчного регламенту та повинен виконувати обов'язки виробника, встановленi у пунктах 7 - 15 цього Технiчного регламенту.

Iдентифiкацiя суб'єктiв господарювання

     33. Суб'єкти господарювання надають органам державного ринкового нагляду за їх запитами iнформацiю, що дає змогу iдентифiкувати:

     будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм електрообладнання;

     будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили електрообладнання.

     Суб'єкти господарювання надають iнформацiю, визначену в цьому пунктi, протягом 10 рокiв пiсля того, як їм було поставлено електрообладнання, та протягом 10 рокiв пiсля того, як вони поставили електрообладнання.

Презумпцiя вiдповiдностi електрообладнання

     34. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

(абзац шостий пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     Вiдповiднiсть електрообладнання стандартам, якi включенi до перелiку нацiональних стандартiв, або їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi такого електрообладнання цiлям, пов'язаним з безпечнiстю, якi охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

     35. У разi коли нацiональнi стандарти, зазначенi у пунктi 34 цього Технiчного регламенту, не було розроблено, а їх перелiк не було оприлюднено, електрообладнання також вважається таким, що вiдповiдає цiлям, пов'язаним з безпечнiстю, якщо воно вiдповiдає положенням щодо безпечностi мiжнародних стандартiв, якi прийнятi Мiжнародною електротехнiчною комiсiєю (МЕК) та посилання на якi опублiковано в "Офiцiйному вiснику Європейського Союзу".

     У разi опублiкування посилань на зазначенi положення щодо безпечностi мiжнародних стандартiв в "Офiцiйному вiснику Європейського Союзу" Мiнекономiки з метою iнформування розмiщує перелiк посилань на них на власному офiцiйному веб-сайтi.

(абзац другий пункту 35 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     36. У разi коли нацiональнi стандарти, зазначенi у пунктi 34 цього Технiчного регламенту, не було розроблено, а їх перелiк та перелiк посилань на мiжнароднi стандарти, зазначенi у пунктi 35 цього Технiчного регламенту, не було оприлюднено, електрообладнання також вважається таким, що вiдповiдає цiлям, пов'язаним з безпечнiстю, якщо його виготовлено вiдповiдно до положень щодо безпечностi нацiональних стандартiв, якi є чинними в Українi, а в разi виробництва цього електрообладнання в державi - членi Європейського Союзу - нацiональних стандартiв, якi є чинними в такiй державi, якщо це забезпечує рiвень безпечностi, який є еквiвалентним тому рiвню, що вимагається в Українi.

Декларацiя про вiдповiднiсть

     37. У декларацiї про вiдповiднiсть заявляється про те, що виконання цiлей, пов'язаних з безпечнiстю, було доведено.

     38. Декларацiя про вiдповiднiсть складається згiдно з примiрною структурою, встановленою в додатку 4, мiстить вiдомостi, визначенi в додатку 3, та постiйно оновлюється. Декларацiя про вiдповiднiсть складається державною мовою, а у разi, коли вона була складена iншою мовою, - перекладається на державну мову.

     39. У разi коли на електрообладнання поширюється дiя кiлькох технiчних регламентiв, що вимагають складення декларацiї про вiдповiднiсть, складається єдина декларацiя про вiдповiднiсть стосовно всiх таких технiчних регламентiв. В такiй декларацiї про вiдповiднiсть зазначаються вiдповiднi технiчнi регламенти, включаючи вiдомостi про їх офiцiйне опублiкування.

     Єдина декларацiя про вiдповiднiсть може мати форму досьє, яке складається з вiдповiдних окремих декларацiй про вiдповiднiсть.

     40. Виробник шляхом складення декларацiї про вiдповiднiсть бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть електрообладнання вимогам, установленим у цьому Технiчному регламентi.

Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам

     41. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам застосовується згiдно iз загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам

     42. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на електрообладнання або на його табличку з технiчними даними таким чином, щоб вiн був видимим, розбiрливим i незмивним. У разi коли це є неможливим або невиправданим через характер електрообладнання, знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на пакування та на супровiднi документи.

     43. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься перед введенням електрообладнання в обiг.

     44. Обмежувальнi (коригувальнi) заходи в разi неналежного застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам вживаються в установленому законом порядку.

Державний ринковий нагляд i державний контроль електрообладнання

     45. Державний ринковий нагляд i державний контроль здiйснюються вiдповiдно до закону з урахуванням вимог цього Технiчного регламенту.

     46. Заходи щодо усунення формальної невiдповiдностi вживаються в разi, коли орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невiдповiднiсть:

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам було нанесено з порушенням загальних принципiв маркування зазначеним знаком, установлених законом, або вимог пунктiв 42 - 44 цього Технiчного регламенту;

     не було нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам;

     не було складено декларацiю про вiдповiднiсть;

     декларацiю про вiдповiднiсть було складено з порушенням вимог;

     органу державного ринкового нагляду не надано доступу до технiчної документацiї або вона є неповною;

     iнформацiя, визначена у пунктах 12 або 20 цього Технiчного регламенту, вiдсутня, є неправдивою або неповною;

     не виконано будь-яку iншу з адмiнiстративних вимог, установлених у пунктах 7 - 15 або 18 - 26 цього Технiчного регламенту.

Таблиця вiдповiдностi

     47. Таблиця вiдповiдностi положень Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги, та цього Технiчного регламенту наведена в додатку 5.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

ОБЛАДНАННЯ ТА ЯВИЩА,
на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання

     Електрообладнання, призначене для використання у вибухонебезпечному середовищi

     Електрообладнання рентгенологiчного та медичного призначення

     Електричнi частини вантажних та пасажирських лiфтiв

     Лiчильники електричної енергiї

     Штепсельнi вилки та розетки для побутового використання

     Контролери електричних огорож

     Радiоелектричнi завади

     Спецiалiзоване електрообладнання, призначене для використання на суднах, повiтряних суднах або залiзницi, яке вiдповiдає вимогам щодо безпечностi, встановленим мiжнародними органами, у роботi яких бере участь Україна

     Оцiночнi комплекти, виготовленi за спецiальним замовленням чи згiдно iз спецiальними вимогами замовника та призначенi для використання фахiвцями виключно в установах, що займаються дослiдженнями та розробками, для зазначених цiлей

(абзац дев'ятий у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ОСНОВНI ЕЛЕМЕНТИ
цiлей, пов'язаних з безпечнiстю, для низьковольтного електричного обладнання

     1. Загальнi вимоги:

     1) iнформацiя про суттєвi характеристики, знання та дотримання яких забезпечують безпечне використання низьковольтного електричного обладнання (далi - електрообладнання) та застосування його за призначенням, наноситься на електрообладнання, а якщо це неможливо, - зазначається в супровiдному документi;

     2) електрообладнання разом з його складовими частинами виготовляється таким чином, щоб забезпечити можливiсть його безпечного та належного складання i приєднання;

     3) електрообладнання проектується та виготовляється у спосiб, який забезпечує гарантiю захисту вiд небезпек, визначених у пунктах 2 i 3 цього додатка, за умови, що таке обладнання застосовується за своїм призначенням та належно обслуговується.

     2. Захист вiд небезпек, що можуть виникнути внаслiдок використання електрообладнання

     Вiдповiдно до пункту 1 цього додатка визначаються заходи технiчного характеру для забезпечення:

     адекватного захисту людей i свiйських тварин вiд небезпеки фiзичної травми або iншого ушкодження, якi можуть бути спричиненi прямим або непрямим електричним контактом;

     неможливостi утворення температур, електричних дуг або випромiнювання, якi могли б спричинити небезпеку;

     адекватного захисту людей, свiйських тварин та майна вiд небезпек неелектричного характеру, якi, як свiдчить досвiд, спричиняються електрообладнанням;

     придатностi iзоляцiї для передбачуваних умов.

     3. Захист вiд небезпек, що можуть виникнути внаслiдок впливу зовнiшнiх чинникiв на електрообладнання

     Вiдповiдно до пункту 1 цього додатка визначаються технiчнi заходи для забезпечення того, щоб електрообладнання:

     вiдповiдало очiкуваним механiчним вимогам таким чином, щоб люди, свiйськi тварини та майно не наражалися на небезпеку;

     було стiйким до немеханiчних впливiв в очiкуваних умовах навколишнього середовища таким чином, щоб люди, свiйськi тварини та майно не наражалися на небезпеку;

     не наражало на небезпеку людей, свiйських тварин та майно за передбачуваних умов перевантаження.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

МОДУЛЬ А
(внутрiшнiй контроль виробництва)

     1. Внутрiшнiй контроль виробництва є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi у пунктах 2 - 4 цього додатка, та гарантує i заявляє пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що вiдповiдне низьковольтне електричне обладнання (далi - електрообладнання) задовольняє вимогам Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання (далi - Технiчний регламент), якi застосовуються до зазначеного електрообладнання.

Технiчна документацiя

     2. Виробник розробляє технiчну документацiю. Технiчна документацiя повинна давати можливiсть оцiнити вiдповiднiсть електрообладнання вiдповiдним вимогам та повинна включати належний аналiз i оцiнку ризику (ризикiв). У технiчнiй документацiї зазначаються вимоги, якi застосовуються, та охоплюються, наскiльки це стосується такої оцiнки, питання проектування, виробництва i функцiонування електрообладнання. Технiчна документацiя повинна в належних випадках мiстити як мiнiмум такi елементи:

     загальний опис електрообладнання;

     ескiзний проект, виробничi креслення та схеми компонентiв, складальних вузлiв, електричних кiл тощо;

     описи та пояснення, необхiднi для розумiння зазначених креслень i схем та функцiонування електрообладнання;

     список стандартiв, застосованих повнiстю чи частково, з перелiку нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi електрообладнання цiлям, пов'язаним з безпечнiстю, або список мiжнародних стандартiв чи нацiональних стандартiв, зазначених у пунктах 35 i 36 Технiчного регламенту. У разi коли зазначенi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, мiжнароднi стандарти або нацiональнi стандарти не були застосованi, наводяться описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi цiлям, пов'язаним з безпечнiстю, якi визначенi в Технiчному регламентi, включаючи список iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв або мiжнародних чи нацiональних стандартiв, зазначених у пунктах 35 i 36 Технiчного регламенту, у технiчнiй документацiї вказуються їх частини, якi були застосованi;

     результати виконаних проектних розрахункiв, проведених дослiджень тощо;

     протоколи випробувань.

Виробництво

     3. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i його монiторинг забезпечували вiдповiднiсть виготовленого електрообладнання технiчнiй документацiї, зазначенiй у пунктi 2 цього додатка, та вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеного електрообладнання.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та декларацiя про вiдповiднiсть

     4. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам на кожну окрему одиницю електрообладнання, що задовольняє вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеного електрообладнання.

     Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для моделi продукцiї та зберiгає її разом з технiчною документацiєю для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення електрообладнання в обiг. У декларацiї про вiдповiднiсть повинно бути iдентифiковано електрообладнання, для якого її було складено.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть надається вiдповiдним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

     5. Обов'язки виробника, визначенi у пунктi 4 цього додатка, вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення таких обов'язкiв у дорученнi.

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ (N XXXX)*

1. Модель виробу/вирiб (номер виробу, тип або номер партiї чи серiйний номер**):
 
2. Найменування та мiсцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:
 
3. Ця декларацiя про вiдповiднiсть видана пiд виключну вiдповiдальнiсть виробника.
4. Об'єкт декларацiї (iдентифiкацiя низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуванiсть; може включати кольорове зображення достатньої чiткостi, якщо це необхiдно для iдентифiкацiї зазначеного електрообладнання):
 
5. Об'єкт декларацiї, описаний вище, вiдповiдає вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв:
 
6. Посилання на вiдповiднi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, що були застосованi, або посилання на iншi технiчнi специфiкацiї, стосовно яких декларується вiдповiднiсть:
 
 
7. Додаткова iнформацiя  
 
Пiдписано вiд iменi та за дорученням:  
(мiсце та дата видання):  
(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада) (пiдпис):  

____________
     * Присвоєння виробником номера декларацiї про вiдповiднiсть є необов'язковим.
     ** Зазначенi номери можуть бути також лiтерно-цифровими позначеннями.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI
положень Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги, та Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання

Положення Директиви Положення Технiчного регламенту
Частина перша статтi 1 абзац перший пункту 1
  абзац другий пункту 1
Частина друга статтi 1 пункт 2
Пункти 1 - 12, 14 статтi 2 абзаци перший - чотирнадцятий пункту 3
Пункт 13 статтi 2  
  абзац п'ятнадцятий пункту 3
Стаття 3 пункт 4
Стаття 4 пункт 5
Стаття 5 пункт 6
Стаття 6 пункти 7 - 15
Стаття 7 пункти 16 i 17
Стаття 8 пункти 18 - 26
Стаття 9 пункти 27 - 31
Стаття 10 пункт 32
Стаття 11 пункт 33
Стаття 12 пункт 34
Частина перша статтi 13 абзац перший пункту 35
Частина друга статтi 13  
Абзац перший частини третьої статтi 13  
Абзац другий частини третьої статтi 13 абзац другий пункту 35
Стаття 14 пункт 36
Стаття 15 пункти 37 - 40
Стаття 16 пункт 41
Стаття 17 пункти 42 - 44
Стаття 18 пункт 45
Стаття 19  
Стаття 20  
Стаття 21  
Частина перша статтi 22 пункт 46
Частина друга статтi 22  
Стаття 23  
Стаття 24  
Стаття 25 пункт 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, якою затверджено Технiчний регламент
Стаття 26  
Стаття 27  
Стаття 28  
Стаття 29  
  пункт 47
Додаток I додаток 2
Додаток II додаток 1
Додаток III додаток 3
Додаток IV додаток 4
Додаток V  
Додаток VI  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 р. N 1067

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Пункт 1 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1069)

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 960)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 р. N 1067

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 83, ст. 2822).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2012 р. N 810 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 66, ст. 2702).

     3. Пункт 17 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2013 р. N 235 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

     4. Пункт 16 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 серпня 2013 р. N 632 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.