Документ скасований: Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 серпня 2012 р. N 810


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 83, ст. 2822) змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 серпня 2012 р. N 810

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149

     1. У постановi:

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слово "безпеки" виключити;

     2) пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi забезпечити застосування затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.".

     2. Технiчний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання та план заходiв iз його застосування, затвердженi зазначеною постановою, викласти у такiй редакцiї:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 серпня 2012 р. N 810)

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
низьковольтного електричного обладнання

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги до низьковольтного електричного обладнання та його введення в обiг або в експлуатацiю на ринку України.

     Технiчний регламент розроблений з урахуванням Директиви 2006/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 12 грудня 2006 р. про гармонiзацiю законодавства держав - членiв стосовно електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги.

     Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на низьковольтне електричне обладнання, призначене для експорту.

     2. Для цiлей цього Технiчного регламенту:

     термiн "низьковольтне електричне обладнання" означає будь-яке обладнання, призначене для використання при номiнальнiй напрузi вiд 50 до 1000 В змiнного струму та вiд 75 до 1500 В постiйного струму, крiм обладнання та явищ, зазначених у додатку 1 до цього Технiчного регламенту;

     термiн "нацiональнi стандарти" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандартизацiю"; термiни "виробник" та "декларацiя про вiдповiднiсть" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про пiдтвердження вiдповiдностi"; термiни "орган з оцiнки вiдповiдностi", "технiчний регламент" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi"; термiни "введення продукцiї в обiг", "iмпортер", "користувач", "надання продукцiї на ринку", "уповноважений представник виготовлювача продукцiї в Українi" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї"; термiн "споживач" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про захист прав споживачiв".

     3. Введення в обiг низьковольтного електричного обладнання (далi - електрообладнання) можливе тiльки в разi, коли воно не загрожує безпецi людей, свiйських тварин або майна за умови належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням, для якого воно створене.

     Основнi вимоги щодо забезпечення безпечностi електрообладнання наведенi в додатку 2 до цього Технiчного регламенту.

     4. Надання на ринку електрообладнання, яке за своїми характеристиками вiдповiдає вимогам пунктiв 3, 6 i 7 цього Технiчного регламенту, не може бути заборонене або обмежене з причин безпечностi.

     5. Постачальники електроенергiї не можуть встановлювати щодо електрообладнання бiльш жорсткi вимоги щодо безпечностi, нiж тi, що визначенi в пунктi 3 цього Технiчного регламенту, стосовно пiдключення до електромережi або постачання електроенергiї споживачам i користувачам електрообладнання.

     6. Електрообладнання, що вiдповiдає положенням щодо безпечностi нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам, вважається таким, що вiдповiдає вимогам пункту 3 цього Технiчного регламенту.

     Перелiк нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi електрообладнання вимогам пункту 3 цього Технiчного регламенту, формується та публiкується вiдповiдно до закону.

     7. Перед введенням в обiг на електрообладнання повинен бути нанесений нацiональний знак вiдповiдностi, який пiдтверджує вiдповiднiсть електрообладнання вимогам цього Технiчного регламенту, включаючи виконання процедури оцiнки вiдповiдностi (внутрiшнiй контроль виробництва) згiдно з додатком 3 до цього Технiчного регламенту.

     8. Виробник або iмпортер може надавати органу державного ринкового нагляду оформлений призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi протокол випробувань, що пiдтверджує вiдповiднiсть електрообладнання вимогам пункту 3 цього Технiчного регламенту.

     9. У разi коли на електрообладнання поширюється дiя iнших технiчних регламентiв, якi передбачають нанесення нацiонального знака вiдповiдностi, наявнiсть на електрообладнаннi нацiонального знака вiдповiдностi означає, що воно вважається таким, що вiдповiдає вимогам iнших технiчних регламентiв.

     У разi коли протягом перiоду впровадження iнших технiчних регламентiв виробник може застосовувати той чи iнший технiчний регламент, нацiональний знак вiдповiдностi свiдчить про вiдповiднiсть вимогам лише тих технiчних регламентiв, якi були застосованi виробником. При цьому особливостi застосування технiчних регламентiв наводяться в документацiї, повiдомленнях або iнструкцiях, якi згiдно з цими технiчними регламентами супроводжують електрообладнання.

     10. Нацiональний знак вiдповiдностi має вiдповiдати вимогам, наведеним у додатку 4 до цього Технiчного регламенту. Нацiональний знак вiдповiдностi наноситься виробником чи уповноваженим представником виготовлювача продукцiї в Українi на кожний вирiб електрообладнання або, якщо це неможливо, на пакування, iнструкцiю або документ, в якому визначенi гарантiйнi зобов'язання, у спосiб, що забезпечує його видимiсть, розбiрливiсть та незмивнiсть.

     11. Нанесення на електрообладнання будь-якого iншого маркування, здатного ввести в оману щодо значення та форми нацiонального знака вiдповiдностi, забороняється.

     Будь-яке iнше маркування може бути нанесене на електрообладнання, його пакування, iнструкцiю або документ, у якому визначенi гарантiйнi зобов'язання, за умови непогiршення видимостi та розбiрливостi нацiонального знака вiдповiдностi.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

Низьковольтне електричне обладнання та явища, на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту

     Низьковольтне електричне обладнання (далi - електрообладнання), призначене для експлуатацiї у вибухонебезпечному середовищi

     Електрообладнання рентгенологiчного та медичного призначення

     Електричнi частини до вантажних та пасажирських лiфтiв

     Лiчильники електроенергiї

     Штепсельнi вилки та розетки для побутового використання

     Контролери електричних огорож

     Радiоелектричнi завади

     Спецiалiзоване електрообладнання, призначене для використання на морському, рiчковому, повiтряному транспортi та рухомому складi залiзничного транспорту, яке вiдповiдає вимогам щодо безпечностi, встановленим мiжнародними органiзацiями, членом яких є Україна

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ОСНОВНI
вимоги щодо забезпечення безпечностi низьковольтного електричного обладнання

Загальнi вимоги

     1. Основнi характеристики, дотримання яких забезпечуватиме безпечне використання низьковольтного електричного обладнання (далi - електрообладнання) за призначенням, для якого воно створене, повиннi бути нанесенi на електрообладнання, а в разi неможливостi - зазначенi в супровiдному повiдомленнi.

     2. Комерцiйне (фiрмове) найменування або торговельна марка (знак для товарiв i послуг) повиннi бути чiтко зазначенi на електрообладнаннi, а в разi неможливостi такого нанесення - зазначенi на пакуваннi.

     3. Електрообладнання разом iз складовими частинами повинно виготовлятися у спосiб, що забезпечуватиме можливiсть його безпечного i належного складання та пiдключення.

     4. Електрообладнання має бути спроектовано та виготовлено у спосiб, що забезпечує гарантiю захисту вiд небезпеки, визначеної у пунктах 5 i 6 цього додатка, за умови, що обладнання застосовується за призначенням, для якого воно створене, та належно обслуговується.

Вимоги щодо захисту вiд небезпеки, яка може виникнути пiд час використання електрообладнання

     5. Виробником електрообладнання повиннi бути передбаченi заходи технiчного характеру для забезпечення:

     1) належного захисту людей i свiйських тварин вiд небезпеки фiзичної травми або iншого ушкодження, якi можуть бути спричиненi прямим або непрямим електричним контактом;

     2) неможливостi створення температур, електричних дуг або випромiнювання, якi можуть спричинити небезпеку;

     3) належного захисту людей, свiйських тварин та майна вiд неелектричної небезпеки, яка спричиняється електрообладнанням;

     4) придатностi iзоляцiї для передбачуваних умов.

Вимоги щодо захисту вiд небезпеки, що може бути спричинена зовнiшнiм впливом на електрообладнання

     6. Виробником електрообладнання повиннi бути передбаченi технiчнi заходи для забезпечення:

     1) вiдповiдностi електрообладнання очiкуваним механiчним впливам для уникнення небезпеки для людей, свiйських тварин та майна;

     2) стiйкостi електрообладнання до немеханiчних впливiв в очiкуваних умовах природного середовища для уникнення небезпеки для людей, свiйських тварин та майна;

     3) уникнення небезпеки для людей, свiйських тварин та майна при передбачуваних умовах перевантаження електрообладнання.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

ПРОЦЕДУРА ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI
низьковольтного електричного обладнання (внутрiшнiй контроль виробництва)

     1. Внутрiшнiй контроль виробництва є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за якою виробник або уповноважений представник, який виконує зобов'язання, встановленi в пунктi 2 цього додатка, гарантує та заявляє, що низьковольтне електричне обладнання (далi - електрообладнання) вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання (далi - Технiчний регламент), що застосовуються до нього.

     Виробник або уповноважений представник повинен нанести нацiональний знак вiдповiдностi на електрообладнання та скласти декларацiю про вiдповiднiсть згiдно з вимогами пункту 2 додатка 4 до Технiчного регламенту.

     2. Виробник повинен скласти технiчну документацiю, визначену в пунктi 3 цього додатка, яку вiн або уповноважений представник має зберiгати на територiї України не менше нiж 10 рокiв пiсля дати випуску останнього виробу i надавати її для перевiрки вiдповiдним органам державного ринкового нагляду в установлених законодавством випадках.

     У разi коли виробник не є резидентом України та не має уповноваженого представника в Українi, цi зобов'язання покладаються на особу, яка ввела електрообладнання в обiг на ринку України.

     3. Технiчна документацiя має надавати можливiсть оцiнити вiдповiднiсть електрообладнання вимогам Технiчного регламенту та, наскiльки це стосується такого оцiнювання, включати проектування, виробництво та функцiонування електрообладнання. До зазначеної документацiї мають бути включенi:

     загальний опис електрообладнання;

     загальнi конструкторськi та виробничi креслення, електричнi схеми та схеми вузлiв, деталей тощо;

     описи та пояснення, необхiднi для розумiння зазначених креслень та схем i функцiонування електрообладнання;

     перелiк стандартiв, якi повнiстю або частково застосовано, та описи прийнятих рiшень для забезпечення положень щодо безпечностi, визначених у Технiчному регламентi, якщо стандарти не було застосовано;

     результати виконаних проектних розрахункiв, проведених перевiрок тощо;

     протоколи випробувань.

     4. Виробник або уповноважений представник повинен зберiгати примiрник декларацiї про вiдповiднiсть разом iз технiчною документацiєю.

     5. Виробник повинен вживати всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес забезпечував вiдповiднiсть виготовленої продукцiї технiчнiй документацiї, зазначенiй у пунктi 3 цього додатка, та вимогам Технiчного регламенту, що застосованi до неї.

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

ВИМОГИ
до маркування нацiональним знаком вiдповiдностi низьковольтного електричного обладнання та декларацiї про вiдповiднiсть

Маркування нацiональним знаком вiдповiдностi

     1. Зображення нацiонального знака вiдповiдностi низьковольтного електричного обладнання має вiдповiдати опису, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     2. У разi зменшення або збiльшення зображення нацiонального знака вiдповiдностi мають бути дотриманi пропорцiї, встановленi в описi нацiонального знака вiдповiдностi.

Декларацiя про вiдповiднiсть

     3. Декларацiя про вiдповiднiсть має вiдповiдати формi, наведенiй у додатку 5 до Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання та мiстити:

     найменування та мiсцезнаходження виробника або уповноваженого представника;

     опис електрообладнання;

     посилання на нацiональнi стандарти, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам;

     у разi необхiдностi - посилання на специфiкацiї, вiдповiднiсть яким декларується;

     прiзвище, iм'я, по батьковi та пiдпис особи, уповноваженої брати на себе зобов'язання вiд iменi виробника або уповноваженого представника;

     останнi двi цифри року, в якому було нанесене маркування нацiональним знаком вiдповiдностi.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть

 
(назва Технiчного регламенту)
 
(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника,
 
який декларує вiдповiднiсть продукцiї) та його мiсцезнаходження)
 
пiдтверджує, що  
(повна назва електрообладнання, тип, марка, модель та iдентифiкацiйнi данi
  ,
за необхiдностi)
що виготовляється   ,
(найменування та мiсцезнаходження виробника)
вiдповiдає вимогам   ,
(позначення нацiональних стандартiв та у разi потреби
 
специфiкацiй з роками їх затвердження, що застосованi пiд час оцiнювання основних
 
елементiв забезпечення безпечностi електрообладнання, та/або iнших рiшень, прийнятих для
  .
забезпечення виконання вимог Технiчного регламенту)
Останнi двi цифри року, в якому було нанесено маркування нацiональним знаком вiдповiдностi: ____.
Декларацiю складено пiд повну вiдповiдальнiсть вiд iменi виробника або уповноваженого представника.
     
(посада) (пiдпис) (прiзвище, iм'я та по батьковi)

М. П.

Мiсце для позначки
про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть

___________________
(дата)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 серпня 2012 р. N 810)

ПЛАН ЗАХОДIВ
iз застосування Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання

Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання
1. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi обладнання вимогам Технiчного регламенту та опублiкування перелiку таких органiв Мiнекономрозвитку постiйно
2. Формування та публiкування перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi обладнання вимогам Технiчного регламенту - " - - " -
3. Приведення в разi потреби власних нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з Технiчним регламентом - " - - " -
4. Внесення в разi потреби змiн до Технiчного регламенту Мiнекономрозвитку
Держспоживiнспекцiя
- " -

".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.