МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

17.08.2012 N 521


Про затвердження Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання i виданих виробниками сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв або обладнання

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 вересня 2012 р. за N 1586/21898

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства iнфраструктури України
вiд 22 травня 2017 року N 188,
вiд 23 листопада 2018 року N 561,
вiд 15 квiтня 2019 року N 258,
вiд 4 березня 2020 року N 192

     На виконання абзацу другого пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 червня 2011 року N 738 "Деякi питання сертифiкацiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання" наказую:

     1. Затвердити Порядок затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, що додається.

     2. Затвердити Порядок ведення реєстру сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання i виданих виробниками сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв або обладнання, що додається.

     3. Департаменту автомобiльного транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому законодавством порядку.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Мiнiстра К. Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Ю. Бродський
В. о. Голови Антимонопольного комiтету України Р. I. Кузьмiн
Заступник Мiнiстра соцiальної полiтики України Л. Дроздова
Мiнiстр фiнансiв України Ю. Колобов
Заступник Мiнiстра внутрiшнiх справ України В. I. Ратушняк
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату В. П. Павленко
Голова державної iнспекцiї України з безпеки на наземному транспортi Є. А. Пронченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства iнфраструктури України
17.08.2012 N 521
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 вересня 2012 р. за N 1586/21898

ПОРЯДОК
затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання

I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок визначає механiзм затвердження конструкцiї колiсних транспортних засобiв (далi - КТЗ) категорiй M, N, O, L, нових частин та обладнання, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах (далi - обладнання) вiдповiдно до вимог Угоди про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв, 1958 року з поправками 1995 року (далi - Угода).

     1.2. На кожен КТЗ або партiю обладнання, тип яких вiдповiдає вимогам єдиних технiчних приписiв, що пiдтверджується сертифiкатом типу транспортного засобу або обладнання, виробник або його уповноважений представник - резидент України видає сертифiкат вiдповiдностi.

(пункт 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     1.3. На кожен новий КТЗ або партiю обладнання, якi вiдповiдають вимогам єдиних технiчних приписiв, але вiдповiднiсть типу яких не пiдтверджена сертифiкатом типу транспортного засобу або обладнання, а також на КТЗ, що були у користуваннi, сертифiкат вiдповiдностi видають уповноваженi органи або органи iз сертифiкацiї, акредитованi вiдповiдно до законодавства, призначенi Мiнiстерством iнфраструктури України.

(пункт 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     1.4. Iндивiдуальному затвердженню пiдлягає кожен КТЗ:

     а) новий, який вiдповiдає вимогам єдиних технiчних приписiв, але вiдповiднiсть типу якого не пiдтверджена сертифiкатом типу КТЗ, пiдлягає першiй державнiй реєстрацiї в Українi;

     б) що був у користуваннi i пiдлягає першiй державнiй реєстрацiї в Українi;

     в) конструкцiю якого змiнено пiд час переобладнання.

(пiдпункт "в" пункту 1.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     1.5. Iндивiдуальному затвердженню пiдлягає кожна партiя обладнання, яка вiдповiдає вимогам єдиних технiчних приписiв, але вiдповiднiсть типу якої не пiдтверджена сертифiкатом типу.

     1.6. Цей Порядок не застосовується до КТЗ:

     а) яких згiдно iз законодавством не допускають до участi у дорожньому русi та/або державної реєстрацiї в Українi (призначених для застосування винятково на будiвництвi, у шахтах, кар'єрах, морських чи рiчкових портах та аеропортах, позашляхову рухому технiку, розроблену спецiально для використання та/або виконання робiт поза дорогами загального користування та/або для виконання технологiчних операцiй);

(пiдпункт "а" пункту 1.6 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     б) спецiальних, зокрема броньованих, призначених для експлуатацiї Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Мiнiстерством оборони України, Державною службою України з надзвичайних ситуацiй, Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України, Службою безпеки України, Управлiнням державної охорони України;

(пiдпункт "б" пункту 1.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 15.04.2019р. N 258)

     в) якi належать до категорiї T (колiснi трактори), R (причепи до сiльськогосподарських та лiсогосподарських тракторiв), транспортних засобiв з гусеничним або з комбiнованим колiсно-гусеничним рушiєм;

     г) призначених винятково для спортивних змагань;

     ґ) дослiднi зразки, що використовуються на вулично-дорожнiй мережi загального користування з метою проведення випробовувань, передбачених з метою поставки продукцiї на виробництво;

     д) максимальна конструктивна швидкiсть яких не перевищує:

     25 км/год. - для категорiй M, N та O;

     6 км/год. - для категорiї L.

     1.7. Цей Порядок не застосовують для затвердження предметiв обладнання та частин:

(абзац перший пункту 1.7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     а) якi призначено винятково для КТЗ, зазначених у пунктi 1.6 цього роздiлу. Предмети обладнання та частини до колiсних транспортних засобiв, зазначених у пiдпунктi "д" пункту 1.6 цього роздiлу, можуть одержати сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження на добровiльнiй засадi;

     б) що були у користуваннi.

     1.8. Класифiкацiю, визначення типу, варiанта i версiї, коди УКТЗЕД колiсних транспортних засобiв та обладнання, екологiчнi норми, методи випробувань, позначення рiвня екологiчних норм КТЗ, форму iнформацiйного документа для затвердження типу колiсного транспортного засобу, перелiк технiчних приписiв, варiанти процедур затвердження типу наведено в додатках 1 - 5 до цього Порядку.

     1.9. Форми сертифiкатiв типу, вимоги до оформлення та iдентифiкацiї сертифiкатiв та повiдомлень, форму подання результатiв випробовувань за екологiчними показниками КТЗ, форми сертифiкатiв вiдповiдностi, кiлькiснi обмеження стосовно малих та кiнцевих серiй, особливостi застосування технiчних приписiв до КТЗ спецiального призначення наведено в додатках 6 - 11 до цього Порядку.

     1.10. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi:

     виробник - суб'єкт господарювання (резидент чи нерезидент), що вiдповiдає за проектування, виготовлення та маркування продукцiї незалежно вiд того, виконуються зазначенi операцiї самим цим суб'єктом чи вiд його iменi, та забезпечує вiдповiднiсть виробництва продукцiї. Необов'язково, щоб цей суб'єкт господарювання залучався до всiх стадiй виготовлення продукцiї, що пiдлягає затвердженню. Для виконання вимог цього Порядку виробник, який не є резидентом України, повинен призначити свого уповноваженого представника - резидента України, який виконує всi функцiї, визначенi цим Порядком стосовно виробника;

(абзац другий пункту 1.10 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     випробувальна лабораторiя - орган з оцiнки вiдповiдностi, який проводить випробування та акредитований згiдно iз законодавством;

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192, у зв'язку з цим абзаци третiй - тридцять другий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - тридцять третiм)

     вузол - елемент конструкцiї КТЗ, тип якого може бути затверджений окремо, але тiльки стосовно одного чи декiлькох визначених типiв КТЗ;

     затвердження типу - сукупнiсть процедур, за допомогою яких уповноважений орган пiдтверджує, що тип продукцiї вiдповiдає вимогам та технiчним приписам, визначеним цим Порядком;

     iндивiдуальне затвердження - сукупнiсть процедур, за допомогою яких уповноважений орган чи орган iз сертифiкацiї пiдтверджує, що конкретний окремо взятий КТЗ, партiя обладнання вiдповiдають усiм вимогам та технiчним приписам, визначеним цим Порядком;

     iнформацiйна пiдшивка - комплект документiв, який мiстить iнформацiйний документ, складений згiдно з Правилами ЄЕК ООН, а також необхiднi таблицi, графiки, характеристики, схеми, кресленики, фотографiї тощо, текстовi частини яких складено українською чи росiйською мовою або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англiйською мовою;

(абзац сьомий пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     iнформацiйний документ - документ, який мiстить iнформацiю щодо КТЗ i складений за формою згiдно з додатком 3 до цього Порядку або згiдно з Правилами ЄЕК ООН;

(абзац восьмий пункту 1.10 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     iнформацiйний пакет документiв - комплект документiв, який мiстить iнформацiйну пiдшивку, а також документи окремих затверджень, протоколи випробувань та iншi документи, що їх додають до iнформацiйної пiдшивки уповноважений орган або технiчнi служби пiд час виконання своїх функцiй, текстовi частини яких складено українською чи росiйською мовою або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англiйською мовою;

     компетентний орган - Мiнiстерство iнфраструктури України;

     компетентний орган iншої Договiрної Сторони Угоди - орган, призначений урядом iншої, нiж Україна, держави як Договiрна Сторона забезпечувати виконання її обов'язкiв згiдно з положеннями Угоди;

     компонент - обладнання, тип якого може бути затверджений окремо без вiдношення до певного типу КТЗ;

     КТЗ - транспортний засiб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей i (або) вантажiв, а також перевезення i приводу пiд час руху чи на мiсцi встановленого на ньому обладнання чи механiзмiв для виконання спецiальних робочих функцiй;

     об'єктивнi докази вiдповiдностi продукцiї - документально оформленi результати робiт з оцiнювання вiдповiдностi: затвердження типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколи випробувань або звiти про випробовування, документи щодо пiдтвердження вiдповiдностi виробництва, матерiали iнформацiйних документiв, пiдшивок, акти експертизи документiв та iдентифiкацiї зразкiв тощо;

     окреме затвердження - комплект документiв, за допомогою якого пiдтверджують, що тип продукцiї вiдповiдає вимогам Угоди та окремого Правила ЄЕК ООН;

     переобладнання - змiни типу або марки (моделi), призначення чи параметрiв конструкцiї КТЗ, що перебувають в експлуатацiї, якi порушують чи можуть порушити вiдповiднiсть цього КТЗ вимогам нормативних документiв щодо безпечностi конструкцiї, наприклад, змiни: повної маси та її розподiлу по осях; центру мас; типу двигуна, його маси i потужностi; колiсної бази чи колiсної формули; конструкцiї систем свiтлової сигналiзацiї, гальмового i рульового керування та трансмiсiї; зовнiшньої поверхнi кузова; захисних пристроїв; установки кабiни, кузова чи їхнiх деталей; спецiального обладнання i номерних агрегатiв тощо, не передбачених нормативно-технiчною документацiєю на такий КТЗ;

(абзац шiстнадцятий пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     поетапне затвердження типу - сукупнiсть послiдовних процедур, за допомогою яких уповноваженi органи, що виконують процедури затвердження типу, пiдтверджують, що незавершений або завершений КТЗ вiдповiдає необхiдному, залежно вiд етапу завершеностi, перелiку вимог цього Порядку;

(абзац сiмнадцятий пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     продукцiя - КТЗ, предмети обладнання та частини, характеристики яких впливають на безпеку дорожнього руху, довкiлля та енергоощаднiсть;

     сертифiкат вiдповiдностi - документ, яким виробник пiдтверджує, що окремо взятий КТЗ або партiя обладнання вiдповiдають затвердженому типу;

     сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження - документ, яким уповноважений орган чи орган iз сертифiкацiї пiдтверджує, що окремо взятий КТЗ чи партiя обладнання, якi не мають сертифiката типу, вiдповiдають вимогам цього Порядку;

     сертифiкат типу - документ, яким уповноважений орган пiдтверджує, що тип продукцiї затверджено вiдповiдно до вимог технiчних приписiв, визначених цим Порядком;

     система - сукупнiсть елементiв конструкцiї КТЗ, призначених для виконання заданих функцiй;

     технiчна служба - визначений компетентним органом, акредитований в установленому законодавством порядку та нотифiкований ООН орган з оцiнки вiдповiдностi, якому доручено виконувати випробовування та/або iнспектування продукцiї та/або перевiрки вiдповiдностi виробництва;

     технiчнi приписи - єдинi технiчнi приписи (Правила ЄЕК ООН), нормативно-правовi акти, технiчнi регламенти, нацiональнi стандарти, нормативнi документи, технiчнi вимоги, що стосуються певних категорiй КТЗ чи обладнання, наведенi у додатку 4 або 11 до цього Порядку;

     тип КТЗ - сукупнiсть КТЗ певної категорiї, якi не вiдрiзняються один вiд одного за iстотними ознаками, наведеними в роздiлi II додатка 1 до цього Порядку, може мати варiанти i версiї. Тип стосовно певної властивостi або системи КТЗ визначають згiдно з нормативним документом, який мiстить технiчнi приписи до них;

(абзац двадцять п'ятий пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     КТЗ базовий - завершений або незавершений КТЗ, що використовують на початковому етапi процедури поетапного затвердження типу;

(абзац двадцять шостий пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     КТЗ завершений - КТЗ, стосовно якого не потрiбно виконувати додатковi етапи процедури затвердження для пiдтвердження вiдповiдностi всiм необхiдним вимогам цього Порядку;

(абзац двадцять сьомий пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     КТЗ кiнцевої серiї - КТЗ, сертифiкат якого був чинним на момент виготовлення або ввезення на митну територiю України з метою вiльного обiгу, але втратив чиннiсть до моменту реєстрацiї КТЗ через запровадження нових вимог технiчних приписiв, вiдповiднiсть яким виробник не має намiру чи не може забезпечити через особливостi конструкцiї КТЗ типу;

(абзац двадцять восьмий пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     КТЗ незавершений - КТЗ, у процесi поетапного затвердження якого потрiбно виконати додатково не менше одного (завершального) етапу виготовлення та пiдтвердження вiдповiдностi вимогам цього Порядку;

(абзац двадцять дев'ятий пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     КТЗ поетапно завершений - КТЗ, що пройшов процедуру поетапного затвердження типу та вiдповiдає вимогам цього Порядку;

(абзац тридцятий пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     КТЗ новий - КТЗ, на який уповноваженими державними органами (у тому числi iноземними) не видавалися реєстрацiйнi документи, що дають право на його експлуатацiю;

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом тридцять першим згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     КТЗ, що був у користуваннi, - КТЗ, на який уповноваженими державними органами (у тому числi у країнi - експортерi колiсного транспортного засобу) були виданi реєстрацiйнi документи, якi дають право на його експлуатацiю.

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом тридцять другим згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192, у зв'язку з цим абзаци тридцять перший - тридцять третiй вважати вiдповiдно абзацами тридцять третiм - тридцять п'ятим)

     тип обладнання - сукупнiсть обладнання, яке не вiдрiзняється одне вiд одного за суттєвими ознаками, наведеними в роздiлi IV додатка 1 до цього Порядку;

(абзац тридцять третiй пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     уповноважений орган - визначений компетентним органом орган iз сертифiкацiї, акредитований вiдповiдно до законодавства України i нотифiкований ООН згiдно з Угодою, який видає сертифiкати типу та сертифiкати вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження.

     Iншi термiни вживаються у значеннях, наведених в Угодi та в доданих до неї єдиних технiчних приписах - Правилах ЄЕК ООН.

II. Подання заяви на затвердження типу КТЗ та обладнання

     2.1. Виробник подає до уповноваженого органу письмову заяву на затвердження типу КТЗ разом iз iнформацiйним пакетом документiв на паперовому або електронному носiї. Заява має стосуватися окремо кожного типу КТЗ.

     2.2. До заяви додають iнформацiйну пiдшивку, комплект окремих затверджень, що стосуються категорiї, до якої належить КТЗ, а також (за наявностi) документи, що пiдтверджують вiдповiднiсть виробництва, чи сертифiкати на системи управлiння якiстю, сертифiкат затвердження типу ЄС, виданий згiдно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом ЄС 168/2013). Суб'єкти господарювання, що поставили КТЗ на виробництво в Українi, також додають технiчнi умови на КТЗ, узгодженi в установленому законодавством порядку.

(пункт 2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     2.3. Iнформацiйний документ (додаток 3) має бути наданий до уповноваженого органу у двох примiрниках i включати покажчик стану iнформацiйного пакета документiв. Усi кресленики повиннi бути наданi у вiдповiдному масштабi на форматi А4 або повиннi бути складенi до цього формату. Фотографiї, якщо вони є, мають достатньо докладно показувати деталi.

(пункт 2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, вiд 04.03.2020р. N 192)

     2.4. Виробник може не надавати окремих затверджень щодо однiєї або декiлькох систем КТЗ. У цьому разi виробник має надати до уповноваженого органу протоколи випробувань технiчних служб або випробувальних лабораторiй на вiдповiднiсть технiчним приписам щодо систем КТЗ, стосовно яких не були оформленi окремi затвердження.

     2.5. У разi поетапного затвердження типу КТЗ до заявки додають:

     а) на першому етапi - роздiли iнформацiйної пiдшивки та окремi затвердження або протоколи випробувань, якi вiдповiдають фактичному стану завершення (комплектацiї) типу КТЗ;

     б) на другому i наступних етапах - складовi iнформацiйної пiдшивки та окремi затвердження або протоколи випробувань, якi стосуються поточного етапу завершення, данi щодо змiн у конструкцiї КТЗ, а також примiрник сертифiката типу, оформлений на попередньому етапi. Суб'єкт господарювання, що поставив КТЗ на виробництво в Українi, додає технiчнi умови на КТЗ, узгодженi в установленому законодавством порядку.

     2.6. До заяви додають зразки печаток чи штампiв, опис елементiв захисту вiд пiдроблення (за наявностi), якi виробник має намiр застосовувати, а також назви посад, зразки пiдписiв осiб, яким виробник надає повноваження пiдписувати сертифiкати вiдповiдностi КТЗ. У разi змiни зазначених повноважень виробник протягом 10 робочих днiв надає до уповноваженого органу новi назви посад та зразки пiдписiв уповноважених осiб.

     2.7. Уповноважений орган може звертатися до виробника з умотивованим запитом щодо надання додаткової iнформацiї чи документiв, передбачених цим Порядком, необхiдних для прийняття рiшення стосовно обсягу випробовувань.

     2.8. До заяви додають настанову щодо експлуатування чи користування КТЗ.

     2.9. Виробник представляє уповноваженому органу або технiчнiй службi зразки КТЗ для забезпечення виконання процедури затвердження типу.

(пункт 2.9 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     2.10. Виробник подає до уповноваженого органу заяву на затвердження типу обладнання разом iз iнформацiйним пакетом документiв на паперовому або електронному носiї. Заява має стосуватися окремо кожного типу обладнання.

     У разi обладнання одного найменування, яке виготовляє один виробник i яке має окреме затвердження, можна з метою отримання сертифiката типу обладнання подавати одну заяву для декiлькох типiв, у додатку до якої зазначають вiдомостi про кожний тип обладнання та вiдповiднi окремi затвердження. У разi поширення на окремий тип обладнання вимог декiлькох нормативних документiв чи за наявностi декiлькох окремих затверджень (для рiзних варiантiв типу) наводять вiдомостi про всi необхiднi окремi затвердження.

     2.11. До заяви додають iнформацiйну пiдшивку, змiст якої має вiдповiдати технiчним приписам, перелiк (каталог) обладнання, окремi затвердження чи протоколи випробувань технiчних служб або випробувальних лабораторiй, а також (за наявностi) копiї документiв з пiдтвердження вiдповiдностi виробництва чи сертифiкати на системи управлiння якiстю.

     Суб'єкти господарювання, що поставили КТЗ на виробництво в Українi, також додають технiчнi умови на обладнання, узгодженi в установленому законодавством порядку.

     2.12. До заяви додають зразки печаток чи штампiв, опис елементiв захисту вiд пiдроблення (за наявностi), якi виробник має намiр застосовувати, а також назви посад, зразки пiдписiв осiб, яким виробник надає повноваження пiдписувати сертифiкати вiдповiдностi на партiї обладнання. У разi змiни зазначених повноважень виробник протягом 10 робочих днiв надає до уповноваженого органу новi назви посад та зразки пiдписiв уповноважених осiб.

     2.13. Уповноважений орган може звертатися до виробника з умотивованим запитом щодо надання додаткової iнформацiї, передбаченої цим Порядком, необхiдної для прийняття рiшення стосовно номенклатури випробовувань.

III. Процедури затвердження типу КТЗ та обладнання

     3.1. Процедури затвердження типу КТЗ здiйснюють вiдповiдно до вимог пунктiв 3.5 - 3.17, 3.22, 3.23 цього роздiлу, а обладнання - пунктiв 3.18 - 3.26 цього роздiлу. Варiанти процедури затвердження типу наведено в додатку 5 до цього Порядку.

(пункт 3.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     3.2. Iдентифiкацiю сертифiкатiв типу, сертифiкатiв вiдповiдностi здiйснюють згiдно з вимогами додатка 7 до цього Порядку.

     3.3. Уповноважений орган пiсля надання сертифiката типу здiйснює iнформування вiдповiдно до Порядку ведення реєстру сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання i виданих виробниками сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв або обладнання.

     3.4. У разi отримання запиту вiд компетентного органу уповноважений орган або виробник повинен протягом 20 робочих днiв пiсля отримання запиту надiслати компетентному органу копiї сертифiкатiв типу чи сертифiкатiв вiдповiдностi. Уповноважений орган або виробник надсилає копiї сертифiкатiв разом iз вiдповiдним iнформацiйним пакетом документiв на паперовому або електронному носiї.

     3.5. Сертифiкат типу КТЗ видають, залежно вiд категорiї та призначення КТЗ, на тип, що вiдповiдає характеристикам, наведеним в iнформацiйнiй пiдшивцi, та:

     а) при затвердженнi КТЗ загального призначення - технiчним приписам, перелiк яких наведено в додатку 4 до цього Порядку;

     б) пiд час затвердження КТЗ спецiального призначення - технiчним приписам, перелiк яких наведено в додатку 4 з урахуванням вимог додатка 11 до цього Порядку.

(пiдпункт "б" пункту 3.5 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     3.6. Уповноважений орган повинен:

     а) перевiрити наявнiсть усiх окремих затверджень та/або протоколiв випробувань у повному обсязi згiдно з перелiком технiчних приписiв, якi стосуються варiантiв та версiй КТЗ, заявлених на затвердження типу;

(пiдпункт "а" пункту 3.6 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     б) за результатами аналiзу документацiї переконатися, що характеристики КТЗ та данi, якi наведено в iнформацiйному документi, збiгаються з даними iнформацiйних пакетiв документiв та/або окремих затверджень. У разi надання iнформацiйних пакетiв документiв, що додаються до затвердження типу за директивами ЄС, перевiрити вiдповiднiсть сфери застосування та вимог зазначених директив вимогам технiчних приписiв, встановлених цим Порядком;

     в) провести iдентифiкацiю вiдiбраних зразкiв КТЗ з метою перевiрки вiдповiдностi фактичних iдентифiкацiйних ознак зразкiв КТЗ даним, наведеним в iнформацiйному документi та у вiдповiдних роздiлах iнформацiйних пакетiв документiв, наданих до окремих затверджень.

     При затвердженнi типу КТЗ категорiй M2 та M3, а також КТЗ, щодо якого виробником до уповноваженого органу не надано жодного окремого затвердження або надано окремi затвердження менше нiж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатками 4 та 11 до цього Порядку, кiлькiсть КТЗ, що пiдлягають iдентифiкацiї, визначають з урахуванням комбiнацiй ознак конструкцiї КТЗ, якi стосуються щонайменше двигуна, коробки передач, кiлькостi осей та рушiйних осей (розмiщення, їх кiнематичнi зв'язки), керуючих осей (кiлькiсть, розмiщення), кiлькостi дверей, класу автобуса, пасажиромiсткостi, оснащення, що впливає на властивостi, вимоги до яких встановлено цим Порядком.

(абзац другий пiдпункту "в" пункту 3.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     При затвердженнi типу КТЗ (крiм категорiй M2 та M3), щодо якого виробником до уповноваженого органу надано окремi затвердження не менше нiж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатками 4 та 11 до цього Порядку, та протоколiв випробувань щодо тих властивостей, на якi вiдсутнi окремi затвердження, проводять iдентифiкацiю лише одного зразка КТЗ, що належить до типу, який пiдлягає затвердженню. У випадку затвердження декiлькох типiв КТЗ, якi мають однакове торгове найменування (назву), проводять iдентифiкацiю лише одного зразка КТЗ, що належить до одного з типiв, який пiдлягає затвердженню.

(абзац третiй пiдпункту "в" пункту 3.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     Абзац четвертий пiдпункту "в" пункту 3.6 виключено

(абзац другий пiдпункту "в" пункту 3.6 замiнено трьома новими абзацами згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом п'ятим, абзац четвертий пiдпункту "в" пункту 3.6 виключено згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим)

     Залежно вiд комплектностi, результатiв аналiзу документiв та iдентифiкацiї виконуються процедури затвердження типу, варiанти яких наведено в додатку 5 до цього Порядку.

     3.7. У разi вiдсутностi окремих затверджень або протоколiв випробувань щодо вiдповiдностi всiм необхiдним технiчним приписам уповноважений орган повинен:

     а) надiслати запит до виробника щодо надання окремих затверджень або протоколiв випробувань чи органiзувати проведення випробовувань;

     б) переконатися у тому, що характеристики КТЗ вiдповiдають даним, наведеним в iнформацiйнiй пiдшивцi, а наданi додатково протоколи випробувань пiдтверджують вiдповiднiсть КТЗ вимогам технiчних приписiв.

     3.8. При поетапному затвердженнi типу КТЗ уповноважений орган повинен:

     а) переконатися, що окремий iнформацiйний пакет документiв надано в повному обсязi та актуалiзовано щодо чинних редакцiй технiчних приписiв, якi мiстять вимоги до КТЗ. При проведеннi iндивiдуального затвердження КТЗ склад iнформацiйного пакета документiв виробник узгоджує з уповноваженим органом або органом iз сертифiкацiї;

     б) переконатися, що характеристики КТЗ та данi, наведенi у наданому iнформацiйному документi для затвердження типу КТЗ, складеному вiдповiдно до роздiлу I додатка 3 до цього Порядку, вiдповiдають даним iнформацiйного пакета документiв;

     в) на вiдiбраних зразках заявленого на затвердження типу КТЗ перевiрити або органiзувати проведення випробувань КТЗ з метою пiдтвердження, що фактичнi данi зазначених зразкiв КТЗ вiдповiдають даним, наведеним у вiдповiдних роздiлах iнформацiйного пакета документiв;

     г) за необхiдностi провести або органiзувати проведення необхiдних перевiрок (випробувань) щодо вiдповiдностi технiчним приписам стосовно установленого на КТЗ обладнання.

     3.9. Кiлькiсть зразкiв КТЗ, що пiдлягає перевiрцi, має бути достатньою для забезпечення належного контролю з урахуванням рiзних комбiнацiй ознак конструкцiї КТЗ, заявленого на затвердження типу, згiдно з перелiком: двигун, коробка передач, ведучi осi (кiлькiсть, розмiщення, їх кiнематичнi зв'язки), керуючi осi (кiлькiсть, розмiщення), типи кузова, кiлькiсть дверей, розмiщення рульового управлiння, кiлькiсть мiсць, рiвень оснащення.

     3.10. Iдентифiкацiйний номер (код VIN) базового КТЗ, який визначений згiдно з ДСТУ ISO 3779:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу (VIN). Змiст i структура (ISO 3779:2009, IDT)", ДСТУ ISO 4030:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосiб нанесення (ISO 4030:1983, IDT)" та ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальнi. Технiчнi умови" та додатком 3 до цього Порядку, має бути збережено на всiх етапах процесу поетапного затвердження типу КТЗ з метою забезпечення простежуваностi всього процесу затвердження КТЗ.

(пункт 3.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     3.11. На другому та наступних етапах затвердження типу додатково до обов'язкової заводської таблички виробника, що визначена ДСТУ ISO 3779:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу (VIN). Змiст i структура (ISO 3779:2009, IDT)" та ДСТУ ISO 4030:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосiб нанесення (ISO 4030:1983, IDT)" та додатком 3 до цього Порядку, кожний виробник повинен установити на КТЗ додаткову табличку. Ця табличка має вiдповiдати вимогам ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальнi. Технiчнi умови", бути надiйно закрiплена на видимому i легкодоступному мiсцi на елементi конструкцiї, що не пiдлягає замiнi в перiод експлуатацiї КТЗ. Данi, наведенi на нiй, мають бути чiткими та стiйкими проти стирання i мiстити зазначену нижче iнформацiю в такiй послiдовностi:

(абзац перший пункту 3.11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     а) найменування виробника;

     б) номер сертифiката типу КТЗ (з урахуванням вимог пункту 8.1 цього Порядку);

(пiдпункт "б" пункту 3.11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     в) етап затвердження;

     г) iдентифiкацiйний номер (VIN) базового КТЗ. За бажанням виробника КТЗ на поточному етапi виготовлення безпосередньо на незмiннiй частинi КТЗ та на його додатковiй табличцi може мiститися визначений ним iдентифiкацiйний номер (VIN) з його мiжнародним iдентифiкацiйним кодом виробника (WMI);

(пiдпункт "г" пункту 3.11 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     ґ) максимально допустима повна маса КТЗ (наводять у випадках, коли значення було змiнено на поточному етапi затвердження);

     д) максимально допустима повна маса комбiнацiї КТЗ (якщо КТЗ може бути використано для буксирування причепа чи напiвпричепа; наводять у випадках, коли значення було змiнено на поточному етапi затвердження);

     е) максимально допустима маса, що припадає на кожну вiсь (наводять послiдовно вiд передньої осi до задньої i лише у випадках, коли значення було змiнено на поточному етапi затвердження);

     є) максимально допустима маса, що припадає на зчiпний пристрiй (для напiвпричепа або причепа з центрально розташованою вiссю; наводять лише у випадках, коли значення було змiнено на поточному етапi затвердження).

(пiдпункт "є" пункту 3.11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     3.12. Уповноважений орган виконує процедури перевiрки вiдповiдностi виробництва згiдно з роздiлом IV цього Порядку.

     3.13. Уповноважений орган стосовно кожного типу КТЗ:

     а) оформлює вiдповiдно до вимог додатка 6 (форма A) до цього Порядку сертифiкат типу (повiдомлення) у двох примiрниках. Для КТЗ категорiй M, N, L оформлюють i додають до зазначеного сертифiката результат випробувань за екологiчними показниками КТЗ за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку, вiдповiдно до екологiчних норм, методiв випробувань, позначень рiвнiв екологiчних норм КТЗ, зазначених у додатку 2 до цього Порядку;

(пiдпункт "а" пункту 3.13 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, вiд 04.03.2020р. N 192)

     б) оформлює покажчик стану iнформацiйного пакета документiв або, якщо покажчик вже був ранiше, перевiряє його змiст та, за необхiдностi, вносить до нього вiдповiднi змiни;

     в) надає заявнику один примiрник сертифiката типу КТЗ (повiдомлення) разом iз вiдповiдними додатками.

     3.14. У разi оформлення сертифiката типу КТЗ, стосовно якого роздiлами IX, X цього Порядку передбачено запровадження обмеження щодо застосування певних вимог технiчних приписiв або строку дiї сертифiката типу, у цьому сертифiкатi типу зазначають такi обмеження.

(пункт 3.14 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     3.15. Стосовно КТЗ спецiального призначення в сертифiкатi типу зазначають вiдповiднi вiдомостi щодо особливостей конструкцiї та обмежень у застосуваннi технiчних приписiв згiдно з додатком 11 до цього Порядку.

     3.16. У разi коли виробник, крiм окремих затверджень, надав для виконання процедури затвердження типу КТЗ протоколи випробувань, уповноважений орган в iнформацiйному документi наводить посилання на протоколи випробувань.

     3.17. За згодою компетентного органу уповноважений орган приймає до розгляду об'єктивнi докази щодо вiдповiдностi КТЗ вимогам цього Порядку, що одержанi iз застосуванням альтернативних методiв випробувань.

     3.18. Сертифiкат типу видають на тип системи, що вiдповiдає характеристикам, наведеним в iнформацiйнiй пiдшивцi, а також технiчним приписам. Сертифiкат типу заповнюють згiдно з формою Б додатка 6 до цього Порядку.

     3.19. Сертифiкат типу видають на тип компонента або вузла, що вiдповiдає характеристикам, наведеним у iнформацiйнiй пiдшивцi, а також технiчним приписам, наведеним в додатку 4 до цього Порядку. Сертифiкат типу заповнюють згiдно з формою B додатка 6 до цього Порядку.

     3.20. Уповноважений орган повинен:

     а) перевiрити наявнiсть окремих затверджень та/або протоколiв випробувань у повному обсязi згiдно з перелiком технiчних приписiв, якi стосуються обладнання;

     б) за результатами аналiзу документацiї переконатися, що характеристики обладнання та данi, якi наведено в iнформацiйному документi, збiгаються з даними iнформацiйних пакетiв документiв та/або окремих затверджень. У разi надання iнформацiйних пакетiв документiв, що додаються до затвердження типу за директивами ЄС, перевiрити вiдповiднiсть сфери застосування та вимог зазначених директив вимогам технiчних приписiв;

     в) провести iдентифiкацiю вiдiбраних зразкiв обладнання з метою перевiрки вiдповiдностi фактичних iдентифiкацiйних ознак зразкiв обладнання даним, наведеним в iнформацiйному документi та у вiдповiдних роздiлах iнформацiйних пакетiв документiв, наданих до окремих затверджень.

     Виробник має представити уповноваженому органу та/або технiчнiй службi зразки обладнання, вiдiбранi для забезпечення iдентифiкацiї та/або випробовування.

(абзац другий пiдпункту "в" пункту 3.20 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     3.21. У разi вiдсутностi окремих затверджень або протоколiв випробувань щодо вiдповiдностi всiм необхiдним технiчним приписам уповноважений орган повинен:

     а) письмово запитати у виробника необхiднi окремi затвердження або протоколи випробувань чи органiзувати проведення випробувань;

     б) переконатися у тому, що характеристики обладнання вiдповiднi даним, наведеним в iнформацiйнiй пiдшивцi, а наданi додатково протоколи випробувань пiдтверджують вiдповiднiсть обладнання вимогам технiчних приписiв.

     3.22. Документи затвердження типу продукцiї, протоколи випробувань та iнформацiйнi документи, наданi згiдно з Директивами ЄС, беруть до розгляду та для визнання вiдповiдно до перелiку додатка 4 до цього Порядку, якщо на момент подання заяви:

     а) Правила ЄЕК ООН та Директиви ЄС мають однакову сферу застосування;

     б) технiчнi вимоги Директиви ЄС не нижчi нiж вимоги вiдповiдного Правила ЄЕК ООН, з урахуванням прийнятої в Українi серiї поправок та змiсту перехiдних положень, наведених у вiдповiдному роздiлi Правила ЄЕК ООН щодо термiнiв запровадження зазначених поправок.

     3.23. Уповноважений орган виконує процедури забезпечення вiдповiдностi виробництва згiдно з роздiлом IV цього Порядку.

     3.24. Сертифiкат типу обладнання на компоненти або вузли не видають, якщо їх постачають виробники обладнання виробникам КТЗ (незалежно вiд того, чи призначенi вони для виготовлення КТЗ або переобладнання та/або ремонту), торгове найменування (марка) виробника яких вiдповiдає iнформацiї, наведенiй у графi "0.1 Торгове найменування (марка) виробника" сертифiката типу КТЗ або у графi "Продукцiя" серiйного сертифiката вiдповiдностi транспортного засобу, виданого в державнiй системi сертифiкацiї. У цьому разi сертифiкати вiдповiдностi обладнання виробник видає до закiнчення строку дiї зазначених сертифiкатiв типу або сертифiкатiв вiдповiдностi.

(пункт 3.24 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     3.25. Якщо компонент чи вузол функцiонує або виявляє певнi властивостi тiльки у взаємодiї з iншим обладнанням КТЗ i це потребує перевiрки вiдповiдностi компонента або вузла тiльки за умови випробовувань у складi КТЗ виключно певного типу, сферу поширення сертифiката типу вiдповiдним чином обмежують. У таких випадках сертифiкат типу мiститиме вiдповiднi обмеження щодо використання компонента чи вузла та визначатиме спецiальнi умови стосовно їх монтування.

     У разi коли такий компонент або вузол установив сам виробник КТЗ, вiдповiднiсть вимогам щодо експлуатацiї та монтажу перевiряють пiд час проведення процедури затвердження типу КТЗ.

     3.26. За згодою компетентного органу уповноважений орган приймає до розгляду об'єктивнi докази щодо вiдповiдностi обладнання вимогам цього Порядку, що одержанi iз застосуванням альтернативних методiв випробувань, або, у разi випробувань одиничних зразкiв обладнання, застосовують окремi вимоги технiчних приписiв.

IV. Забезпечення вiдповiдностi виробництва

     4.1. Забезпечення виробником вiдповiдностi виробництва складається з:

     а) виконання заходiв забезпечення вiдповiдностi виробництва до надання сертифiката типу (первинне оцiнювання);

     б) виконання заходiв забезпечення вiдповiдностi виробництва протягом чинностi сертифiката типу.

     4.2. Перевiрку виробництва виконують для пiдтвердження того, що виготовлена продукцiя вiдповiдає вимогам цього Порядку i що її продовжують виготовляти вiдповiдно до затвердженого типу.

     4.3. Зазначена перевiрка охоплює послiдовне виконання пов'язаних мiж собою процедур:

     а) процедур перевiрки продукцiї;

     б) процедури перевiрки виконання виробником комплексу заходiв щодо забезпечення вiдповiдностi виробництва.

     4.4. Перелiк та перiодичнiсть процедур перевiрки вiдповiдностi виробництва продукцiї вимогам додатка 2 до Угоди наведено в додатку 5 до цього Порядку.

     4.5. До надання сертифiката типу уповноважений орган повинен перевiрити наявнiсть у виробника задовiльних заходiв та процедур щодо продукцiї (далi - забезпечення вiдповiдностi продукцiї) та задовiльного комплексу заходiв та процедур щодо забезпечення виробником пiд час виробництва ефективного контролю за вiдповiднiстю продукцiї типу, що заявлений на затвердження (далi - забезпечення вiдповiдностi методiв виробництва).

     4.6. Кожний зразок продукцiї, що належить до типу, який затверджено згiдно з цим Порядком, окремими Правилами ЄЕК ООН (чи еквiвалентними їм Директивами Європейського Союзу) та/або iншими технiчними приписами, має бути виготовлений вiдповiдно до затвердженого типу.

     4.7. Перевiрку виробництва на мiсцi (стосовно серiйно виготовлюваної продукцiї) здiйснює уповноважений орган з метою пiдтвердження наявностi та достатностi запровадженого виробником комплексу заходiв щодо забезпечення вiдповiдностi виробництва та продукцiї вимогам цього Порядку.

     4.8. Порядок та термiни перевiрки погоджують з виробником.

     4.9. Виробник повинен забезпечити необхiднi умови для проведення перевiрки виробництва, зокрема доступ представникам уповноваженого органу до визначених планом об'єктiв перевiрки, даних випробувань продукцiї, виробничих записiв щодо якостi.

V. Внесення змiн до сертифiката типу

     5.1. Пiсля надання сертифiката типу та протягом строку його дiї виробник сповiщає шляхом подання вiдповiдної заяви уповноваженому органу про змiни вiдомостей, наведених у сертифiкатi типу та/або в iнформацiйному пакетi документiв.

     5.2. Заяву на внесення змiн до сертифiката типу подають до уповноваженого органу. Iнформацiйний пакет документiв надається на паперовому або електронному носiї.

     5.3. Виробник додає до заяви опис змiн iнформацiйного пакета документiв, змiненi окремi затвердження (за наявностi), протоколи випробувань, що стосуються змiн.

     5.4. У разi можливостi внесення змiн до сертифiката типу (поширення його дiї на затверджений тип) за результатами додаткової iдентифiкацiї та/або випробовування, проведення перевiрки методiв виробництва, врахування вимоги законодавства, зокрема технiчних приписiв, якi набули чинностi пiсля попереднього затвердження типу, сертифiкат типу переоформляють iз збереженням його порядкового номера (спiльного для усiх його поширень), до якого додають познаку номера поширення зазначеного сертифiката типу.

     5.5. Якщо з метою урахування змiн необхiдно провести додаткову iдентифiкацiю, перевiрку вiдповiдностi методiв виробництва та/або випробовування продукцiї, уповноважений орган у 5-денний строк з дня отримання заяви на внесення змiн iнформує про це виробника, який забезпечує можливiсть проведення зазначених процедур, надає уповноваженому органу необхiднi окремi затвердження чи протоколи випробувань.

     5.6. Уповноважений орган пiсля внесення змiн до сертифiката типу здiйснює iнформування вiдповiдно до Порядку ведення реєстру сертифiкатiв типу та обладнання i виданих виробниками сертифiкатiв вiдповiдностi транспортного засобу або обладнання.

     5.7. Якщо змiни не стосуються змiсту iнформацiйного пакета документiв, але потребують внесення змiн до змiсту сертифiката типу (наприклад, у зв'язку зi змiною законодавства України, виправленням технiчних помилок), уповноважений орган вносить виправлення до змiсту сертифiката типу iз зазначенням нової дати. Познака номера сертифiката типу (та/або його поширення) не змiнюється.

(пункт 5.7 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

VI. Строк чинностi сертифiката типу

     6.1. Строк чинностi сертифiката типу не обмежується, крiм випадкiв, передбачених роздiлами IX та X цього Порядку.

     6.2. Уповноважений орган вiдкликає сертифiкат типу у разi:

     а) коли виробник просить вiдкликати сертифiкат типу або приймає рiшення про завершення виробництва типу продукцiї через неможливiсть внесенням змiн до конструкцiї, що iснує, забезпечити виконання нових вимог законодавства;

     б) встановлення невiдповiдностi продукцiї типу, що було затверджено;

     в) порушення виробником належних умов виробництва;

     г) виявлення того, що пiд час експлуатацiї зразкiв продукцiї, навiть затвердженого типу, може виникнути серйозна загроза довкiллю, безпецi громадян або безпецi дорожнього рухуж

     ґ) невiдповiдностi продукцiї затвердженого типу новим вимогам технiчних приписiв, якi набрали чинностi пiсля затвердження типу.

(пункт 6.2 доповнено пiдпунктом "ґ" згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     6.3. Уповноважений орган повiдомляє виробника не пiзнiше наступного робочого дня з дня прийняття рiшення про вiдкликання сертифiката типу.

     6.4. Вiдкликання сертифiката типу може мати обмежений характер у часi та стосуватися тiльки одного варiанта в межах типу чи однiєї версiї в межах варiанта типу КТЗ, одного найменування чи певного перелiку найменувань обладнання.

     6.5. Уповноважений орган пiсля вiдкликання сертифiката типу здiйснює iнформування вiдповiдно до Порядку ведення реєстру сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання i виданих виробниками сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв або обладнання.

     6.6. Виробник повинен припинити видачу сертифiкатiв вiдповiдностi на КТЗ чи обладнання, сертифiкат типу яких вiдкликано, з дати видання повiдомлення про вiдкликання сертифiката типу згiдно з додатком 6, за виключенням сертифiкатiв вiдповiдностi на КТЗ, що належать до кiнцевої серiї.

(пункт 6.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, вiд 04.03.2020р. N 192)

     6.7. Пункт 6.7 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

VII. Сертифiкат вiдповiдностi КТЗ або обладнання

     7.1. Виробник на пiдставi сертифiката типу оформляє на кожний КТЗ чи на партiю обладнання сертифiкат вiдповiдностi КТЗ або обладнання за формою, наведеною в додатку 9 до цього Порядку, та додає його до комплекту супровiдної документацiї КТЗ (незалежно вiд стадiї його завершеностi) чи партiї обладнання. Виробник - нерезидент має право вiд свого iменi оформлювати сертифiкати вiдповiдностi на КТЗ або партiю обладнання, тип яких затверджено згiдно з цим Порядком.

(абзац перший пункту 7.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     При затвердженнi КТЗ незавершеного або поетапно завершеного типу виробник заповнює тiльки тi позицiї на зворотнiй сторiнцi сертифiката вiдповiдностi КТЗ, вiдомостi яких було доповнено або змiнено на черговому етапi затвердження.

     Виробник також додає до свого сертифiката вiдповiдностi КТЗ або обладнання сертифiкати вiдповiдностi iнших виробникiв, отриманi за результатами проходження попереднiх етапiв затвердження (крiм першого етапу затвердження).

     7.2. Сертифiкат вiдповiдностi КТЗ або обладнання заповнюють українською мовою (з дублюванням, за необхiдностi, англiйською або росiйською мовою).

     7.3. Усi належнi позицiї сертифiката вiдповiдностi КТЗ або обладнання повиннi бути заповненi. Сертифiкат вiдповiдностi КТЗ або обладнання не повинен мiстити не передбачених цим Порядком обмежень щодо введення в обiг i/або застосування продукцiї.

     7.4. У сертифiкатi вiдповiдностi КТЗ або обладнання, що видають на пiдставi сертифiкатiв типу, затверджених з урахуванням обмежень, визначених в роздiлах IX, X, XII цього Порядку, наводять вiдповiдну iнформацiю щодо зазначених обмежень.

     7.5. Виробник КТЗ видає сертифiкати вiдповiдностi обладнання на партiю обладнання, що зазначено в пунктi 3.24 роздiлу III цього Порядку, з посиланням на сертифiкат типу або виданий у державнiй системi сертифiкацiї сертифiкат вiдповiдностi до закiнчення строку його дiї. При цьому на партiю обладнання видають один сертифiкат вiдповiдностi обладнання (незалежно вiд кiлькостi найменувань продукцiї i типiв у партiї обладнання), у графi "2. Найменування продукцiї i тип(и)" якого наводять посилання на документ, згiдно з яким партiю виготовлено чи ввезено в Україну.

(пункт 7.5 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

VIII. Маркування продукцiї

     8.1. У разi отримання сертифiката типу КТЗ, що виготовлено в Українi, виробник наводить у маркуваннi на табличцi, що закрiплюється на КТЗ, номер сертифiката типу КТЗ.

     8.2. У разi отримання сертифiката типу обладнання на пiдставi окремого(их) затвердження(нь) за Правилом(ами) ЄЕК ООН виробник маркує кожен предмет обладнання вiдповiдно до вимог зазначеного(их) Правила(ил) ЄЕК ООН та наносить на упаковку чи зазначає в супровiднiй документацiї щодо використання продукцiї (iнструкцiї (керiвництвi) щодо експлуатацiї тощо) номер сертифiката типу, торгову назву виробника та/або найменування, позначку типу обладнання та/або iдентифiкацiйний номер такого обладнання згiдно з каталогом.

(пункт 8.2 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України України вiд 04.03.2020р. N 192)

     8.3. У разi затвердження типу обладнання не на пiдставi окремого затвердження за Правилом ЄЕК ООН виробник наносить на вироби або на упаковку чи зазначає в супровiднiй документацiї щодо використання продукцiї (iнструкцiї (керiвництвi) щодо експлуатацiї тощо) номер сертифiката типу, своє торгове найменування або торгову марку, позначку типу обладнання та/або iдентифiкацiйний (каталожний) номер.

(пункт 8.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

IX. Затвердження типу продукцiї, виготовленої iз застосуванням нових технологiй

     9.1. До заявки на затвердження продукцiї, у конструкцiї якої застосовано новi технологiї, спрямованi на збереження або полiпшення рiвня безпечностi продукцiї, але якi не охоплюються або є несумiсними з вимогами технiчних приписiв або їхнiми певними положеннями, виробник надає iнформацiю:

(абзац перший пункту 9.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     а) про причини, через якi нова технологiя не дозволяє продукцiї вiдповiдати чинним технiчним приписам;

     б) опис чинникiв загрози для безпеки та довкiлля (за наявностi), пов'язаних з новою технологiєю, а також змiст ужитих заходiв щодо запобiгання негативним наслiдкам;

     в) опис методiв випробувань та їхнi результати, якi демонструють, що порiвняно з чинними вимогами забезпечено, щонайменше, еквiвалентний їм рiвень безпеки та захисту довкiлля.

     9.2. Уповноважений орган надсилає запит та необхiдну додаткову iнформацiю до компетентного органу, який приймає рiшення щодо процедури та/або термiнiв внесення змiн до технiчних приписiв, а також щодо строку дiї сертифiката типу на продукцiю (у разi проведення затвердження типу).

(пункт 9.2 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     9.3. Сертифiкат типу на зазначену продукцiю видають iз обмеженим строком дiї.

     9.4. Якщо пiсля виконання процедур згiдно з цим роздiлом визнано, що iснує достатньо пiдстав для запровадження нових технологiй до широкого застосування, компетентний орган вживає заходiв щодо внесення вiдповiдних змiн до технiчних приписiв.

     9.5. Пiсля того, як вiдповiднi змiни до технiчних приписiв внесено, за умови вiдповiдностi продукцiї даним технiчним приписам уповноважений орган видає виробнику сертифiкат типу без обмеження строку дiї.

X. КТЗ, що виготовляють малими серiями

     10.1. Кiлькiснi обмеження щодо введення в обiг в Українi КТЗ, якi виробляють малими серiями, наведено у додатку 10 до цього Порядку.

     10.2. Вимоги пункту 10.1 цього роздiлу не застосовують до КТЗ спецiального призначення.

     10.3. Уповноважений орган видає сертифiкат типу КТЗ, що виготовляють малими серiями, за умови вiдповiдностi типу КТЗ технiчним приписам щодо типу малої серiї, наведеним у додатку 4 до цього Порядку.

     10.4. Сертифiкати типу КТЗ, що виготовляють малими серiями, iдентифiкують згiдно з вимогами додатка 7 до цього Порядку.

XI. Сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження

     11.1. Виробник, постачальник або власник КТЗ, партiї обладнання, що пiдлягають iндивiдуальному затвердженню згiдно з пунктам 1.4 та 1.5 роздiлу I цього Порядку, подають заяву до уповноваженого органу або до призначеного органу iз сертифiкацiї.

     Заявник додає до заяви копiї документiв, що пiдтверджують його повноваження щодо представлення на iндивiдуальне затвердження КТЗ чи партiї обладнання, а також доказу вiдповiдностi КТЗ та/або обладнання (за наявностi), iншi документи, що мiстять iнформацiю про конструкцiю чи технiчнi характеристики КТЗ або обладнання.

     11.2. Сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження видають на КТЗ, якщо:

     а) згiдно з результатами iдентифiкацiї новий КТЗ вiдповiдає технiчному опису, наданому виробником КТЗ, або за його вiдсутностi - iнформацiї, яку надає технiчна служба чи випробувальна лабораторiя за результатами iдентифiкацiї та/чи випробовувань цього КТЗ, або згiдно з результатами огляду КТЗ, що перебуває в експлуатацiї, вiдповiдає iнформацiї, наведенiй у реєстрацiйних документах, виданих уповноваженими державними органами, що дають право експлуатувати КТЗ, та iнформацiї, яку надає технiчна служба чи випробувальна лабораторiя за результатами огляду та випробовувань цього КТЗ;

(пiдпункт "а" пункту 11.2 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     б) протоколом (протоколами) випробувань акредитованої лабораторiї та/або технiчної служби за позитивними результатами якого (яких) пiдтверджується вiдповiднiсть КТЗ технiчним приписам щодо iндивiдуального затвердження.

(пiдпункт "б" пункту 11.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     11.3. У разi iндивiдуального затвердження КТЗ, переобладнаного згiдно з вимогами статтi 32 Закону України "Про дорожнiй рух" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2010 року N 607 "Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобiв", перевiряють вiдповiднiсть конструкцiї та технiчного стану цього КТЗ технiчним приписам, пов'язаним зi змiнами, унесеними в конструкцiю КТЗ пiд час переобладнання, та додатково:

(абзац перший пункту 11.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     а) для одиничного переобладнання КТЗ - вимогам, за умови виконання яких виробник або спецiально уповноважена Кабiнетом Мiнiстрiв України органiзацiя погоджує зазначене переобладнання;

     б) у разi переобладнання п'яти i бiльше КТЗ протягом року суб'єктом господарювання, що здiйснює господарську дiяльнiсть з переобладнання КТЗ, - вимогам, якi стосуються цього Порядку, що викладенi в нормативно-технiчнiй документацiї на вiдповiдний вид переобладнання та свiдоцтвi про погодження конструкцiї транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

(пiдпункт "б" пункту 11.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     11.4. У разi iндивiдуального затвердження КТЗ, що перебувають в експлуатацiї, перевiряють технiчний стан вiдповiдних систем та елементiв КТЗ згiдно з технiчними приписами, якi мiстять експлуатацiйнi вимоги безпеки до технiчного стану та методiв контролю.

     11.5. Для iндивiдуального затвердження КТЗ спецiального призначення додатково застосовують обмеження щодо вимог технiчних приписiв, наведених у додатку 11 до цього Порядку для вiдповiдних категорiй КТЗ, якi було обрано як базовi для створення КТЗ спецiального призначення.

(пункт 11.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     11.6. Сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження видають на партiю обладнання, якщо:

     а) згiдно з результатами iдентифiкацiї обладнання вiдповiдає iнформацiйному документу, наданому виробником обладнання, або, за його вiдсутностi, технiчним характеристикам, якi в обсязi, необхiдному для заповнення сертифiката вiдповiдностi, надає технiчна служба чи випробувальна лабораторiя за результатами iдентифiкацiї та/чи випробувань вiдiбраних зразкiв обладнання;

     б) окремим затвердженням (окремими затвердженнями) та/або протоколом (протоколами) випробувань пiдтверджено вiдповiднiсть вiдiбраних зразкiв обладнання технiчним приписам.

(пiдпункт "б" пункту 11.6 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     11.7. Випробовування одиницi обладнання не проводяться, якщо:

     а) випробовування передбачають пошкодження або руйнування зразка обладнання;

     б) згiдно з результатами iдентифiкацiї встановлено, що одиниця обладнання постачається для ремонту конкретного зареєстрованого в Українi КТЗ i є тотожним обладнанню, що встановлено на цьому КТЗ виробником.

     11.8. Форму сертифiката вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження КТЗ чи партiї обладнання наведено у додатку 9 до цього Порядку. Цей сертифiкат має мiстити номер та дату видачi атестата про акредитацiю уповноваженого органу або органу iз сертифiкацiї, виданого вiдповiдно до Закону України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", номер та дату наказу Мiнiстерства iнфраструктури України про призначення органом iз сертифiкацiї для iндивiдуального затвердження колiсних транспортних засобiв, партiй частин та обладнання, iдентифiкацiйний номер (VIN) КТЗ (якщо виробником не було застосовано маркування VIN, зазначають номер шасi i/чи двигуна) та реквiзити його власника. Дозволено не наводити вiдомостi на зворотному боцi сертифiката вiдповiдностi (технiчний опис), якщо їх неможливо визначити за результатами виконання процедур затвердження (аналiзування документацiї, iдентифiкацiї, опису конструкцiї, випробовувань), що передбаченi для iндивiдуального затвердження.

(абзац перший пункту 11.8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 23.11.2018р. N 561)

     До сертифiката вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження додають перелiк об'єктивних доказiв стосовно вiдповiдностi КТЗ чи партiї обладнання вимогам технiчних приписiв до нього за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

     11.9. Уповноваженi органи та органи iз сертифiкацiї ведуть реєстр виданих сертифiкатiв вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження. Реєстрацiйнi номери сертифiкатiв вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження присвоюють уповноваженi органи та органи iз сертифiкацiї вiдповiдно до вимог додатка 7 до цього Порядку. Цi органи надають iнформацiю про сертифiкат вiдповiдностi до пiдприємства, що належить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України, для внесення iнформацiї до Державного реєстру сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв або обладнання вiдповiдно до вимог додатка 9 до цього Порядку.

(пункт 11.9 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     11.10. Для iндивiдуального затвердження КТЗ, що проходять декiлька етапiв укомплектування, проводять iндивiдуальне затвердження на кожному етапi доукомплектування та видають сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження незавершеного КТЗ. На останньому етапi надають сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження, на пiдставi якого здiйснюється державна реєстрацiя КТЗ.

     11.11. На другому та наступних етапах затвердження додатково до обов'язкової заводської таблички виробника, що визначена ДСТУ ISO 3779:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу (VIN). Змiст i структура (ISO 3779:2009, IDT)", ДСТУ ISO 4030:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосiб нанесення (ISO 4030:1983, IDT)", ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальнi. Технiчнi умови", виробник - резидент України має установити на КТЗ додаткову табличку. Ця табличка має вiдповiдати вимогам ДСТУ 7232, бути надiйно закрiплена на видимому i легкодоступному мiсцi на елементi конструкцiї, що не пiдлягає замiнi в перiод експлуатацiї КТЗ. Данi, зазначенi на нiй, мають бути чiткими та стiйкими проти стирання i мiстити зазначену нижче iнформацiю:

     а) найменування виробника;

     б) етап затвердження;

     в) iдентифiкацiйний номер (VIN) базового КТЗ. За бажанням виробника КТЗ на поточному етапi виготовлення безпосередньо на незмiннiй частинi КТЗ та на його додатковiй табличцi виробника може мiститися визначений ним iдентифiкацiйний номер (VIN) з його мiжнародним iдентифiкацiйним кодом виробника (WMI);

     г) максимально допустима повна маса КТЗ (наводять у випадках, коли значення було змiнено на поточному етапi затвердження);

     ґ) максимально допустима повна маса комбiнацiї КТЗ (якщо КТЗ може бути використано для буксирування причепа чи напiвпричепа; наводять у випадках, коли значення було змiнено на поточному етапi затвердження);

     д) максимально допустима маса, що припадає на кожну вiсь (наводять послiдовно вiд передньої осi до задньої i лише у випадках, коли значення було змiнено на поточному етапi затвердження);

     е) максимально допустима маса, що припадає на зчiпний пристрiй (для напiвпричепа або причепа з центрально розташованою вiссю (наводять лише у випадках, коли значення було змiнено на поточному етапi затвердження).

(роздiл XI доповнено пунктом 11.11 згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

XII. Введення продукцiї в обiг

     12.1. Пропуск КТЗ на митну територiю України з метою вiльного обiгу, перша державна реєстрацiя, введення в обiг обладнання здiйснюються за наявностi сертифiката вiдповiдностi КТЗ або сертифiката вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження.

     Сертифiкат вiдповiдностi на незавершений КТЗ дозволяє ввозити його на митну територiю України та продавати з метою виконання подальших етапiв виготовлення. Сертифiкат вiдповiдностi, виданий на пiдставi сертифiката незавершеного типу КТЗ, чи сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження незавершеного КТЗ не дозволяє реєструвати, уводити в експлуатацiю та використовувати такi КТЗ до закiнчення процедури поетапного затвердження типу.

(абзац другий пункту 12.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

     12.2. Виробники видають сертифiкати вiдповiдностi на КТЗ, виготовленi iз застосуванням нових технологiй, тiльки у разi, якщо КТЗ виготовлено до дати, якою обмежено строк дiї сертифiката типу.

     12.3. Виробники видають сертифiкати вiдповiдностi на КТЗ, що належать до типу КТЗ кiнцевої серiї, за умови, що цi КТЗ були виготовленi або ввезенi на митну територiю України з метою вiльного обiгу в перiод дiї сертифiката типу.

(пункт 12.3 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     12.4. Пункт 12.4 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     12.5. Пункт 12.5 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, у зв'язку з цим пункти 12.6, 12.7 вважати вiдповiдно пунктами 12.4, 12.5)

     12.4. Введення в обiг обладнання допускають за наявностi сертифiката вiдповiдностi обладнання, який додають до кожної партiї обладнання.

     12.5. Компоненти, сертифiкати типу на якi видано на пiдставi окремих затверджень i якi мають вiдповiдне маркування згiдно з Правилами ЄЕК ООН, вводяться в обiг за наявностi сертифiката вiдповiдностi обладнання, що поширюється на всi партiї компонентiв, що охоплюються сертифiкатом типу.

XIII. Попередження загрози довкiллю або життю та здоров'ю громадян

     13.1. Якщо компетентний орган на пiдставi iнформацiї вiд споживачiв продукцiї або вiд органiв державного ринкового нагляду i контролю, державного нагляду (контролю) встановив, що продукцiя хоч i вiдповiдає чинним вимогам та/або має належне маркування, все ж становить серйозну загрозу довкiллю або життю чи здоров'ю громадян, то вiн доручає уповноваженому органу протягом 10 робочих днiв вжити заходiв щодо вiдкликання сертифiката типу. Уповноважений орган надсилає письмовi повiдомлення виробнику та компетентному органу про необхiднiсть припинення на перiод, що не перевищує 6 мiсяцiв, видачу сертифiкатiв вiдповiдностi КТЗ чи обладнання. Компетентний орган у разi невiдповiдностi, що стосується окремих затверджень, повiдомляє про це компетентнi органи iнших Договiрних Сторiн Угоди.

     13.2. У разi виявлення, що зразки продукцiї, до яких додано сертифiкати вiдповiдностi КТЗ чи обладнання та/або якi мають належне маркування, фактично не вiдповiдають затвердженому типу чи вимогам технiчних приписiв, уповноважений орган повинен вжити узгоджених iз виробником заходiв, спрямованих на вiдновлення вiдповiдностi продукцiї, а в разi визнання уповноваженим органом цих заходiв такими, що не досягли мети, може вiдкликати виданi сертифiкати типу та/або окремi затвердження.

     13.3. Невiдповiдностями затвердженому типу вважають розбiжностi мiж фактичними характеристиками продукцiї та даними, наведеними в сертифiкатi типу або в iнформацiйному пакетi документiв.

     13.4. Якщо з'ясовується, що продукцiя, яка має окреме затвердження, видане iншими Договiрними Сторонами Угоди, та/або належне маркування, але фактично не вiдповiдає вимогам окремого Правила ЄЕК ООН (крiм випадкiв, передбачених роздiлами X, XII та XIII цього Порядку), уповноважений орган звертається до компетентного органу для вжиття ним заходiв, передбачених Угодою.

     13.5. Виробник, який одержав сертифiкат типу та увiв продукцiю в обiг, але згiдно iз законодавством чи на власний розсуд здiйснює процедуру її вiдкликання через те, що зазначена продукцiя все ж може становити серйозну загрозу безпецi дорожнього руху, довкiллю або життю чи здоров'ю громадян, або якщо виявлено суттєвi недолiки у конструкцiї продукцiї, повинен негайно повiдомити про це уповноважений орган.

     13.6. У разi здiйснення процедур вiдкликання продукцiї виробник повинен запропонувати та вжити комплекс заходiв щодо змiни конструкцiї, технологiї виробництва, процедур iз забезпечення вiдповiдностi виробництва для усунення виявлених невiдповiдностей. Уповноважений орган сприяє запровадженню зазначених заходiв та контролює їх результативнiсть.

     13.7. Уповноважений орган може вiдкликати сертифiкат типу, якщо вiн встановить, що вжитi заходи згiдно з пунктом 13.6 не досягли результату в погодженi з виробником термiни. Уповноважений орган не пiзнiше наступного робочого дня з дня прийняття рiшення про вiдкликання сертифiката типу повiдомляє про це виробника та компетентний орган.

     13.8. Рiшення щодо видачi сертифiката типу (затвердження типу, вiдмови у затвердженнi типу, вiдкликання чи змiн до затвердження) може бути оскаржено в установленому законодавством порядку до компетентного органу або в судi.

Директор департаменту автомобiльного транспорту Д. В. Петухов

 

Додаток 1
до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання

КЛАСИФIКАЦIЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ, ВАРIАНТА, ВЕРСIЇ, КОДИ УКТЗЕД КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ ТА ОБЛАДНАННЯ

I. Класифiкацiя КТЗ за категорiями

     1. Класифiкацiя КТЗ за категорiями здiйснюється згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 2010 року N 1166 "Про єдинi вимоги до конструкцiї та технiчного стану колiсних транспортних засобiв, що експлуатуються".

     2. Механiчнi колiснi засоби категорiй M2 та M3, що виконанi для перевезення не бiльше 22 пасажирiв, не враховуючи водiя, належать до класiв згiдно з Правилами ЄЕК ООН N 52 або N 107.

     2.1. Клас A:

     механiчнi колiснi засоби, призначенi для перевезення пасажирiв, якi стоять; такi колiснi засоби обладнанi сидiннями i мають мiсця для пасажирiв, що стоять.

     2.2. Клас B:

     механiчнi колiснi засоби, призначенi для перевезення пасажирiв, якi сидять; такi колiснi засоби не мають мiсць для пасажирiв, якi стоять.

     3. Механiчнi колiснi засоби категорiй M2 та M3, що виконанi для перевезення бiльше 22 пасажирiв, не враховуючи водiя, належать до одного з класiв згiдно з Правилами ЄЕК ООН N 36 або N 107.

     3.1. Клас I:

     механiчнi колiснi засоби, у конструкцiї яких передбаченi мiсця для перевезення пасажирiв, що стоять, за умови забезпечення можливостi їх пересування у салонi (автобус, тролейбус).

     3.2. Клас II:

     механiчнi колiснi засоби, призначенi переважно для перевезення пасажирiв, що сидять, але в яких передбачено можливiсть перевезення пасажирiв, що стоять у поздовжньому проходi та (або) у зонi поза проходом, площа якої не перевищує за розмiром площi, необхiдної для розмiщення двох здвоєних мiсць для сидiння (автобус, тролейбус).

     3.3. Клас III:

     колiснi засоби, призначенi винятково для перевезення пасажирiв, що сидять (автобус).

     4. Зчленований механiчний колiсний засiб категорiї M2 або M3 - автобус (тролейбус), що складається з двох або бiльше жорстких секцiй, якi з'єднанi мiж собою та можуть повертатися одна вiдносно iншої; пасажирськi салони кожної секцiї забезпечують вiльне перемiщення пасажирiв мiж ними; жорсткi секцiї можливо роз'єднати тiльки в умовах сервiсного пiдприємства чи виробництва iз застосуванням спецiального обладнання.

     5. Зчленований колiсний засiб категорiї M2 або M3, що складається з двох або бiльше секцiй, зазначених у пунктi 4 цього роздiлу, є одним колiсним засобом.

     6. За мiсцем установки осей причiпнi колiснi засоби категорiй O2, O3 та O4 належать до одного з таких типiв:

     6.1. Напiвпричiп - буксируваний колiсний засiб, за умови рiвномiрного завантаження якого вiсь (осi) розташовано позаду центра мас, який обладнано зчiпним пристроєм, що передає на тягач горизонтальну та вертикальну навантагу.

     Колеса однiєї або бiльше осей напiвпричепа можуть бути тяговими.

     6.2. Причiп - буксируваний колiсний засiб, який має принаймнi двi осi, обладнано зчiпним пристроєм, що здатний рухатися вертикально вiдносно причепа та призначений для повороту передньої осi (осей або їхнiх колiс), який, проте, не передає значної вертикальної навантаги на тягач.

     Колеса однiєї або бiльше осей причепа можуть бути тяговими.

     6.3. Причiп з центральним розташуванням осi (осей) (центроосьовий) - буксируваний колiсний засiб зi зчiпним пристроєм, що не може повертатися вiдносно рами причепа, у якого вiсь (осi) розташовано близько до центра мас рiвномiрно завантаженого колiсного транспортного засобу так, що на тягач передається лише статична вертикальна навантага не бiльш як 10 вiдсоткiв навантаги вiд максимальної маси причепа або 10 кiлоньютонiв, залежно вiд того, яка величина менша.

     Колеса однiєї або бiльше осей причепа можуть бути тяговими.

     7. Колiснi засоби пiдвищеної прохiдностi категорiй M, N

     7.1. Колiсними засобами пiдвищеної прохiдностi категорiй M та N вважають колiснi засоби, якi вiдповiдають вимогам, наведеним у пунктах 7.1.1 - 7.1.3 цього роздiлу.

     7.1.1. Колiсний засiб категорiї N1, максимальна маса якого не бiльш як 2 тонни, та категорiї M1 вважають колiсним засобом пiдвищеної прохiдностi, якщо вiн:

     а) має принаймнi одну передню вiсь та принаймнi одну задню вiсь, якi можна урухомлювати одночасно, враховуючи колiсний засiб, у якого урухомник однiєї осi можливо вiдключати;

     б) має принаймнi один механiзм блокування диференцiального механiзму або принаймнi один механiзм аналогiчної дiї та може долати узвiз 30-вiдсоткового похилу.

     7.1.2. Крiм того, такi колiснi засоби повиннi вiдповiдати принаймнi п'ятьом з таких шести вимог:

     а) кут в'їзду має бути не менш як 25°;

     б) кут з'їзду має бути не менш як 20°;

     в) кут поздовжньої прохiдностi має бути не менш як 20°;

     г) дорожнiй просвiт пiд передньою вiссю повинен бути не менш як 180 мм;

     ґ) дорожнiй просвiт пiд задньою вiссю повинен бути не менш як 180 мм;

     д) дорожнiй просвiт мiж осями повинен бути не менш як 200 мм.

     7.1.3. Колiсний засiб категорiї N1, максимальна маса якого бiльш як 2 тонни, або категорiй N2, M2 чи M3, максимальною масою не бiльш як 12 тонн, розглядають як колiсний засiб пiдвищеної прохiдностi або якщо всi його колеса можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колiсний засiб, урухомник однiєї осi в якого можливо вiдключати, або якщо вiн вiдповiдає щонайменше таким трьом вимогам:

     а) принаймнi одну передню та одну задню осi можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колiсний засiб, урухомник однiєї осi якого можливо вiдключати;

     б) є принаймнi один пристрiй блокування диференцiального механiзму або принаймнi один пристрiй аналогiчної дiї;

     в) може пiдiйматися без причепа узвозом з 25-вiдсотковим похилом.

     7.1.4. Колiсний засiб категорiї M3, максимальна маса якого бiльш як 12 тонн, або категорiї N3 вважають колiсним засобом пiдвищеної прохiдностi або якщо всi його колеса можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колiсний засiб, урухомник однiєї осi якого можна вiдключати, або якщо вiн вiдповiдає щонайменше таким вимогам:

     а) принаймнi половина колiс урухомлюється;

     б) є принаймнi один пристрiй блокування диференцiального механiзму або принаймнi один пристрiй аналогiчної дiї;

     в) може пiдiйматися без причепа узвозом з 25-вiдсотковим похилом;

     г) вiдповiдає принаймнi чотирьом з таких шести вимог:

     1) кут в'їзду має бути не менш як 25°;

     2) кут з'їзду має бути не менш як 25°;

     3) кут поздовжньої прохiдностi має бути не менш як 25°;

     4) дорожнiй просвiт пiд передньою вiссю повинен бути не менш як 250 мм;

     5) дорожнiй просвiт пiд задньою вiссю повинен бути не менш як 250 мм;

     6) дорожнiй просвiт мiж осями повинен бути не менш як 300 мм.

     7.2. Умови перевiрки вiдповiдностi характеристик прохiдностi:

     7.2.1. Механiчний колiсний засiб категорiї N1, максимальної маси не бiльш як 2 тонни, та колiсний засiб категорiї M1 перевiряють за спорядженої маси.

     7.2.2. Механiчний колiсний засiб, не визначений у пунктi 7.2.1 цього роздiлу, слiд завантажити до технiчно допустимої максимальної маси.

     7.2.3. Здатнiсть долати узвiз 25 % або 30 % перевiряють розрахунком.

     Як виняток, можуть виконуватися випробовування.

     7.2.4. У разi вимiрювання кутiв переднього та заднього звисiв, а також кута поздовжньої прохiдностi захиснi пристрої до уваги не беруть.

     7.3. Визначення кутiв переднього та заднього звису, кута поздовжньої прохiдностi та величини дорожнього просвiту:

     7.3.1. Кут в'їзду (кут переднього звису) - найбiльший кут мiж горизонтальною площиною та площиною, дотичною до шин переднiх колiс, окреслених статичним радiусом таким чином, що жодна точка колiсного засобу, розташована у нижнiй частинi, та жодна частина, що жорстко прикрiплена до колiсного засобу, не перебувають нижче цiєї площини, як показано нижче на рисунку.

     7.3.2. Кут з'їзду (кут заднього звису) - найбiльший кут мiж горизонтальною площиною та площиною, дотичною до шин заднiх колiс, окреслених статичним радiусом таким чином, що жодна точка колiсного засобу, розташована позаду осi, та жодна частина, жорстко прикрiплена до колiсного засобу, не перебувають нижче цiєї площини, як показано нижче на рисунку.

     7.3.3. Кут поздовжньої прохiдностi - кут, вимiряний мiж площинами, дотичними до статичних радiусiв переднiх i заднiх колiс. Вершина цього двостороннього кута лежить у нижнiй частинi колiсного засобу. Цей кут є найбiльшим кутом перелому, за якого колiсний засiб може подолати перешкоду, як показано нижче на рисунку.

     7.3.4. Дорожнiй просвiт мiж осями - найкоротша вiдстань мiж опорною поверхнею та найнижчою нерухомою точкою колiсного засобу, як показано нижче на рисунку.

     7.3.5. Дорожнiй просвiт пiд однiєю вiссю - вiдстань у напрямку вниз вiд найвищої точки дуги кола, що проходить через центр плями статичного контакту протектора шин колiс однiєї осi (внутрiшнiх у випадку здвоєних колiс) з поверхнею плоскої опори i торкається нижньої нерухомої точки колiсного засобу мiж колесами.

     Жодна точка жорсткої частини колiсного засобу не повинна перебувати у заштрихованiй на схемi зонi, як показано нижче на рисунку.

     У разi необхiдностi дорожнiй просвiт для кiлькох осей зазначають вiдповiдно до їхнього розташування, наприклад, 280/250/250.

     7.4. Комбiноване позначення

     Для позначення колiсного засобу, що належить до категорiй M, N та придатний для руху поза дорогами, використовується також лiтера G (наприклад M1G). Колiснi засоби категорiй багатоцiльового призначення (вантажопасажирськi), що позначаються лiтерами M/N, MG/NG, M1/N2 тощо, вiдносяться до категорiй, передбачених документами з офiцiйного затвердження їх типу.

     Наприклад, колiсний засiб пiдвищеної прохiдностi категорiї N1 можна позначати як N1G.

II. Визначення типу, варiантiв та версiй КТЗ

     1. Тип, варiанти, версiї КТЗ

     1.1. Тип - сукупнiсть колiсних транспортних засобiв, якi не вiдрiзняються один вiд одного принаймнi за iстотними ознаками, наведеними нижче для кожної категорiї колiсних транспортних засобiв.

     1.2. Варiант - сукупнiсть колiсних транспортних засобiв, якi належать до одного типу i не вiдрiзняються один вiд одного принаймнi за iстотними характеристиками, наведеними нижче для кожної категорiї колiсних транспортних засобiв (визначають за необхiдностi).

     1.3. Версiя - сукупнiсть колiсних транспортних засобiв, якi належать до одного типу та варiанта i можуть мати зазначенi виробником поєднання характеристик параметрiв, що наведенi в єдиному для одного типу i/або варiанта iнформацiйному документi, який додають до заявки на затвердження типу, за умови, що зазначенi колiснi транспортнi засоби не вiдрiзняються один вiд одного принаймнi за характеристиками, наведеними нижче для кожної категорiї колiсних транспортних засобiв (визначають за необхiдностi).

     2. Для КТЗ категорiї L

     2.1. Ознаки типу:

     а) найменування виробника;

     б) позначка типу, установлена виробником;

     в) iстотнi особливостi конструкцiї i дизайну: колiснi транспортнi засоби мають єдине шасi, раму, пiдрамник, базову платформу або каркас, на якому змонтовано основнi складовi частини, системи, компоненти та вузли;

     г) силова установка (внутрiшнього згоряння, електрична, гiбридна тощо).

     2.2. Характеристики, що визначають варiант:

     а) тип кузова (надбудови);

     б) рiзниця мас у спорядженому станi - найбiльша їхня величина не перевищує найменшу бiльше нiж на 20 %;

     в) рiзниця максимальних мас - найбiльша їхня величина не перевищує найменшу бiльше нiж на 20 %;

     г) силова установка, що працює за одним принципом (у разi двигуна внутрiшнього згоряння, наприклад, за таким самим циклом та з такою самою тактнiстю, у разi електричного двигуна - за таким самим принципом i робочим циклом);

     ґ) оснащенiсть силовими установками, якi характеризуються такою рiзницею робочого об'єму (у разi двигуна внутрiшнього згоряння), що найбiльша його величина не перевищує найменшу бiльше нiж на 30 %;

     д) однакова кiлькiсть i розташування цилiндрiв (у разi комплектацiї двигуном внутрiшнього згоряння);

     е) силовi установки, якi характеризуються такою рiзницею номiнальної потужностi, що найбiльша її величина не перевищує найменшу бiльше нiж на 30 %.

     2.3. Характеристики, що визначають версiю: параметри конструкцiї, що викликають рiзницю в результатах випробовувань, якi наводять згiдно з додатком 8 до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 17 серпня 2012 року N 521 (далi - Порядок).

     3. Для КТЗ категорiї M1

     3.1. Ознаки типу:

     а) найменування виробника;

     б) позначка типу, установлена виробником;

     в) iстотнi особливостi конструкцiї i дизайну: шасi/платформа (очевиднi й iстотнi вiдмiнностi);

     г) силова установка (двигун внутрiшнього згоряння/ електродвигун/ гiбридна).

     3.2. Характеристики, що визначають варiант:

     а) тип кузова (наприклад, седан, хетчбек, купе, кабрiолет, унiверсал тощо);

     б) силова установка: робочий принцип; кiлькiсть i розташування цилiндрiв; рiзниця потужностi - не бiльше 30 % (найбiльша потужнiсть не перевищує найменшу бiльше нiж у 1,3 раза); рiзниця в робочому об'ємi - не бiльше нiж 20 % (найбiльший не перевищує найменший бiльше нiж у 1,2 раза);

     в) ведучi осi (кiлькiсть, розмiщення, взаємозв'язок);

     г) керуючi осi (кiлькiсть i розмiщення).

     3.3. Характеристики, що визначають версiю:

     а) максимальна маса;

     б) потужнiсть двигуна;

     в) робочий об'єм двигуна;

     г) тип коробки передач i кiлькiсть передач;

     ґ) максимальна кiлькiсть мiсць для сидiння;

     д) iншi параметри конструкцiї, що викликають рiзницю в результатах випробовувань, якi наводяться згiдно з додатком 8 до Порядку.

     4. Для КТЗ категорiй M2 i M3

     4.1. Ознаки типу:

     а) найменування виробника;

     б) позначка типу, установлена виробником;

     в) категорiя;

     г) iстотнi особливостi конструкцiї i дизайну: шасi/несучий кузов, одно/двоповерховий, вагонного типу/зчленований (очевиднi й iстотнi вiдмiнностi); кiлькiсть осей;

     ґ) силова установка: двигун внутрiшнього згоряння/ електродвигун/ гiбридна; за наявностi - система керування тяговим приводом (контактно-реостатна, тиристорно-iмпульсна, транзисторна тощо).

     4.2. Характеристики, що визначають варiант:

     а) клас вiдповiдно до Правил ЄЕК ООН NN 36, 52, 107 (тiльки для завершених колiсних транспортних засобiв);

     б) ступiнь завершеностi (наприклад, завершений/незавершений);

     в) силова установка: робочий принцип; кiлькiсть i розташування цилiндрiв; рiзниця в потужностi - не бiльше нiж 50 % (найбiльша потужнiсть не перевищує найменшу бiльше нiж у 1,5 раза); рiзниця в робочому об'ємi - не бiльше нiж 50 % (найбiльший не перевищує найменший бiльше нiж у 1,5 раза); розмiщення (попереду, посерединi, ззаду);

     г) рiзниця мiж максимальними масами - не бiльше нiж 20 % (найбiльша маса колiсних транспортних засобiв не перевищує найменшу бiльше нiж у 1,2 раза);

     ґ) ведучi осi (кiлькiсть, розмiщення, взаємозв'язок);

     д) керуючi осi (кiлькiсть i розмiщення).

     4.3. Характеристики, що визначають версiю: параметри конструкцiї, що викликають рiзницю в результатах випробовувань, якi наводяться згiдно з додатком 8 до Порядку.

     5. Для КТЗ категорiй N1, N2 i N3

     5.1. Ознаки типу:

     а) найменування виробника;

     б) позначка типу, установлена виробником;

     в) категорiя;

     г) iстотнi особливостi конструкцiї i дизайну: шасi/платформа кузова (очевиднi й iстотнi вiдмiнностi); кiлькiсть осей; силова установка (двигун внутрiшнього згоряння/ електродвигун/ гiбридна).

     5.2. Характеристики, що визначають варiант:

     а) конструкцiї кузова (надбудови), наприклад, вантажний автомобiль iз платформою без бортiв/ самоскид/ автоцистерна/ тягач (тiльки для завершених колiсних транспортних засобiв);

     б) ступiнь завершеностi (завершений/незавершений);

     в) силова установка: робочий принцип; кiлькiсть i розташування цилiндрiв; рiзниця потужностi - не бiльше нiж 50 % (найбiльша потужнiсть не перевищує найменшу бiльше нiж у 1,5 раза); рiзниця в робочому об'ємi - не бiльше нiж 50 % (найбiльший не перевищує найменший бiльше нiж у 1,5 раза); розмiщення (попереду, посерединi, ззаду);

     г) рiзниця мiж максимальними масами - не бiльше нiж 20 % (найбiльша маса колiсних транспортних засобiв не перевищує найменшу бiльше нiж у 1,2 раза);

     ґ) ведучi осi (кiлькiсть, розмiщення, взаємозв'язок);

     д) керуючi осi (кiлькiсть i розмiщення).

     5.3. Характеристики, що визначають версiю: параметри конструкцiї, що викликають рiзницю в результатах випробовувань, якi наводять згiдно з додатком 8 до Порядку.

     6. Для КТЗ категорiй O1, O2, O3 i O4

     6.1. Ознаки типу:

     а) найменування виробника;

     б) позначка типу, установлена виробником;

     в) категорiя;

     г) iстотнi особливостi конструкцiї i дизайну: шасi/ несiвний кузов (очевиднi й iстотнi вiдмiнностi); кiлькiсть осей; причiп/ напiвпричiп/ центроосьовий причiп;

     ґ) особливостi систем гальмування (не обладнаний/ з iнерцiйним приводом/ з iншим приводом, конструкцiя робочої, стоянкової гальмової системи, наявнiсть антиблокувальної системи).

     6.2. Характеристики, що визначають варiант:

     а) ступiнь завершеностi (завершений/незавершений);

     б) тип кузова (наприклад, фургон/ бортова платформа/ цистерна) (тiльки для завершених/ поетапно завершених колiсних транспортних засобiв);

     в) рiзниця мiж максимальними масами - не бiльше нiж 20 % (найбiльша маса колiсних транспортних засобiв не перевищує найменшу бiльше нiж у 1,2 раза);

     г) керуючi осi (кiлькiсть i розмiщення).

     6.3. Характеристики, що визначають версiю: параметри конструкцiї, якi зазначив виробник в iнформацiйному документi.

     7. Для всiх категорiй:

     Повна iдентифiкацiя колiсних транспортних засобiв щодо належностi до певного типу, варiанта i версiї має базуватися на однозначному та точному визначеннi всiх технiчних характеристик, наведених згiдно з Порядком затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, затвердженим наказом Мiнiстерства iнфраструктури вiд 17 серпня 2012 року N 521, що охоплюють вимоги до змiсту iнформацiї, яку необхiдно надавати з метою затвердження типу.

III. Позначання КТЗ за типом кузова (надбудови) чи за призначенням

     1. Позначення i найменування колiсних засобiв за типом кузовiв (надбудови) (лише для завершеної, поетапно завершеної конструкцiї колiсного засобу з кузовом)

     1.1. Колiснi засоби категорiї M1:

     AA - седан, що має закритий кузов iз салоном, який може мати стояк мiж боковими вiкнами, жорсткий дах, частина якого може вiдкриватися, 2 або 4 бокових дверей, 4 i бiльше бокових вiкон; у салонi кузова розмiщаються 4 або бiльше сидiнь у 2 або бiльше рядах;

     AB - хетчбек, має кузов типу седан (AA) iз заднiми дверима, якi вiдкриваються вверх, а дах, що має вiкно, плавно знижується у напрямку до задньої частини колiсного засобу;

     AC - унiверсал, має закритий кузов з жорстким дахом, виконаний для перевезення як пасажирiв, так i вантажiв, частина якого може вiдкриватися, 4 i бiльше бокових вiкон, 2 або 4 бокових дверей, заднi дверi; у салонi кузова розмiщаються 4 або бiльше сидiнь у 2 або бiльше рядах, якi у разi перевезення багажу можуть бути складенi або демонтованi без застосування спецiальних iнструментiв;

     AD - купе, має закритий кузов з жорстким дахом, частина якого може вiдкриватися, 2 i бiльше бокових вiкон, 2 бокових дверей, може мати заднi дверi, що вiдкриваються вверх; у салонi кузова розмiщаються 2 або бiльше сидiнь в 1 або бiльше рядах;

     AE - кабрiолет, має вiдкритий кузов, зi складаним м'яким або жорстким дахом, який фiксується не менш як у 2 положеннях: перше - дах закриває кузов, друге - дах у складеному станi, 2 i бiльше бокових вiкон, 2 або 4 бокових дверей; у салонi кузова розмiщаються 2 або бiльше сидiнь в 1 або бiльше рядах;

     AF - колiсний засiб багатоцiльового призначення, має кузов, який не належить до кузовiв типу AA, AB, AC, AD, AE, призначений для перевезення пасажирiв та їхнього багажу або вантажiв в єдиному вiддiленнi.

     Колiсний засiб, позначений як AF, не вважають таким, що належить до категорiї M1, якщо вiн вiдповiдає таким двом вимогам:

     а) кiлькiсть мiсць для сидiння, без врахування сидiння водiя, не бiльше 6.

     "Мiсце для сидiння" вважають за наявне, якщо колiсний засiб обладнано елементами, "доступними" для закрiплення такого сидiння.

     Термiн "доступний" означає наявнiсть таких елементiв закрiплення, якi можна безперешкодно використати за призначенням. Щоб елементи закрiплення не були "доступними", виробник повинен конструктивно усунути можливiсть їх застосування, наприклад, наварюванням на них накладок або встановленням аналогiчних вiдповiдно закрiплених деталей, якi неможливо демонтувати за допомогою звичайних iнструментiв;

     б) добуток передбаченої конструкцiєю кiлькостi пасажирiв та умовної маси одного пасажира (68 кг) менше маси вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n · 68) > n · 68,

     де:

     p - технiчно допустима максимальна маса навантаженого колiсного засобу в кг;

     m - споряджена маса колiсного засобу в кг;

     n - кiлькiсть мiсць для сидiння, без урахування мiсця водiя.

     1.2. Колiснi засоби категорiй M2 або M3 (автобуси чи тролейбуси):

     1.2.1. Колiснi засоби класу I:

     CA - автобус (тролейбус);

     CB - двоповерховий автобус;

     CC - зчленований одноповерховий автобус (тролейбус);

     CD - зчленований двоповерховий автобус;

     CE - автобус (тролейбус) з низькою пiдлогою;

     CF - двоповерховий автобус з низькою пiдлогою;

     CG - зчленований автобус (тролейбус) з низькою пiдлогою;

     CH - зчленований двоповерховий автобус з низькою пiдлогою.

     1.2.2. Колiснi засоби класу II:

     CI - автобус (тролейбус);

     CJ - двоповерховий автобус;

     CK - зчленований автобус (тролейбус);

     CL - зчленований двоповерховий автобус;

     CM - автобус (тролейбус) з низькою пiдлогою;

     CN - двоповерховий автобус з низькою пiдлогою;

     CO - зчленований автобус (тролейбус) з низькою пiдлогою;

     CP - зчленований двоповерховий автобус з низькою пiдлогою.

     1.2.3. Колiснi засоби класу III:

     CQ - автобус;

     CR - двоповерховий автобус;

     CS - зчленований автобус;

     CT - зчленований двоповерховий автобус.

     1.2.4. Колiснi засоби класу A:

     CU - автобус;

     CV - автобус з низькою пiдлогою.

     1.2.5. Колiснi засоби класу B:

     CW - автобус.

     1.3. Колiснi засоби категорiй N:

     BA - колiсний засiб категорiй N1, N2 або N3, який призначено винятково або переважно для перевезення вантажiв. Вiн також може буксирувати причепи як тягач;

     BB - фургон, колiсний засiб, кабiна якого об'єднана з кузовом;

     BC - колiсний засiб для буксирування напiвпричепiв (трактор або сiдельний тягач), означає тягач, призначений винятково або переважно для буксирування напiвпричепiв;

     BD - колiсний засiб для буксирування причепiв (дорожнiй трактор або баластний тягач) означає тягач, призначений переважно для буксирування причепiв, окрiм напiвпричепiв. Вiн також може мати платформу для встановлення вантажу (баласту);

     ВХ - шасi.

     Колiсний засiб категорiї N, позначений як BB, з технiчно допустимою максимальною масою не бiльш як 3500 кг, не вважають таким, що належить до категорiї N, якщо вiн має бiльш як 6 мiсць для сидiння, окрiм мiсця водiя, або вiдповiдає двом таким умовам:

     а) кiлькiсть мiсць для сидiння, без урахування мiсця водiя, не бiльше 6;

     б) добуток передбаченої конструкцiєю кiлькостi пасажирiв та умовної маси одного пасажира (68 кг) бiльше або дорiвнює масi вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n · 68) < n · 68,

     де:

     p - технiчно допустима максимальна маса в кг;

     m - споряджена маса в кг;

     n - кiлькiсть мiсць для сидiння, крiм мiсця водiя.

     Колiсний засiб категорiї N, позначений як BA, BB, з технiчно допустимою максимальною масою бiльш як 3500 кг, BC або BD не вважають таким, що належить до категорiї N, якщо вiн вiдповiдає принаймнi однiй з таких умов:

     а) кiлькiсть мiсць для сидiння, крiм мiсця водiя, бiльше 8;

     б) добуток передбаченої конструкцiєю кiлькостi пасажирiв та умовної маси одного пасажира (68 кг) бiльше або дорiвнює масi вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n · 68) < n · 68.

     1.4. Колiснi засоби категорiї O:

     DA - напiвпричiп;

     DB - причiп;

     DC - причiп центроосьовий - з центральним розташуванням осi (осей).

     1.5. Колiснi засоби спецiального/спецiалiзованого призначення:

     SA - колiсний засiб для вiдпочинку (кемпер - автомобiль-будинок) - колiсний засiб з житловим примiщенням, що мiстить принаймнi таке устаткування: стiл та мiсця для сидiння, спальнi мiсця, якi можуть бути улаштованi iз сидiнь, обладнання для приготування їжi та мiсце для зберiгання майна. Таке устаткування жорстко крiплять у салонi; проте стiл може бути знiмним (складаним);

     SB - броньований колiсний засiб - колiсний засiб, призначений для перевезення пасажирiв та (або) вантажiв, який вiдповiдає, зокрема, вимогам щодо захисної куленепробивної обшивки;

     SC - швидка медична допомога (ambulance) - колiсний засiб категорiї M для перевезення хворих або травмованих людей, що має для цього спецiальне обладнання;

     SD - катафалк - колiсний засiб категорiї M для перевезення мерцiв, що має для цього спецiальне обладнання;

     SE - житловий причiп (караван) - причiпний колiсний засiб категорiї O, призначений для експлуатування на дорогах як пересувне житлове примiщення;

     SF - пересувний кран (автокран) - колiсний засiб категорiї N3, не призначений для перевезення вантажiв, обладнаний краном, перекидний момент якого не менш як 400 кiлоньютонометрiв;

     SH - колiсний засiб, призначений для перевезення осiб з iнвалiднiстю на вiзках, - колiсний засiб категорiї M1, призначений або спецiально переобладнаний для розмiщення однiєї або декiлькох осiб, якi пiд час руху сидять у вiзках;

     SG - iншi колiснi засоби спецiального/спецiалiзованого призначення.

IV. Визначання типу обладнання

     Тип обладнання (у разi окремого затвердження тип обладнання визначають згiдно з вiдповiдними Правилами ЄЕК ООН) - сукупнiсть обладнання, що не вiдрiзняється одне вiд одного принаймнi щодо таких iстотних ознак:

     а) найменування виробника;

     б) торгова марка;

     в) позначення типу, яке визначив виробник (номер за конструкторською документацiєю, каталожний номер тощо);

     г) iдентифiкацiйний код виробника обладнання (WMPI), що надають згiдно з ISO 4100:1980 "Road vehicles - World parts manufacturer identifier (WPMI) code" (за наявностi);

     ґ) зазначенi виробником основнi параметри конструкцiї, принцип дiї, кресленики тощо.

V. Класифiкацiя КТЗ та обладнання за кодами УКТЗЕД

N
з/п
Назва продукцiї Код за УКТЗЕД
1 Колiснi засоби категорiй M, N, O, L (новi та такi, що були у користуваннi) 8701
8702
8703
8704
8705
8711
8716
2 Предмети обладнання та частини, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах (новi)  
2.1 Прилади зовнiшнi свiтловi та лампи до них 8512 10 00 00
8512 20 00 10
8512 20 00 90
8539 10 00 90
8539 21 30 10
8539 21 30 90
8539 29 30 10
8539 29 30 90
8539 31 90 00
2.2 Ременi безпеки, сидiння пасажирськi та автомобiльнi крiсла для транспортування дiтей 8708 21 10 00
8708 21 90 10
8708 21 90 91
8708 21 90 98
9401 20 00 00
2.3 Дизелi, газодизелi 8408 20 10 00
8408 20 51 00
8408 20 55 10
8408 20 55 90
8408 20 57 10
8408 20 57 90
8408 20 99 10
8408 20 99 90
8408 90 43 00
8408 90 45 00
8408 90 47 00
8408 90 61 00
8408 90 65 00
8408 90 67 00
8408 90 81 00
8408 90 85 90
2.4 Двигуни з примусовим запалюванням 8407 32 10 00
8407 32 90 00
8407 33 00 00
8407 34 10 00
8407 34 91 10
8407 34 91 90
8407 34 99 10
8407 34 99 90
8407 90 10 00
8407 90 50 00
8407 90 80 00
8407 90 90 00
2.5 Попереджувальнi трикутники 8512 20 00 10
8512 20 00 90
3926 90 97 90
2.6 Звуковi сигнальнi прилади 8512 30 90 10
8512 30 90 90
2.7 Пневматичнi шини 4011 10 00 10
4011 10 00 90
4011 20 10 00
4011 20 90 00
2.8 Вiдновленi шини 4012 11 00 00
4012 12 00 00
2.9 Безпечнi скломатерiали 7007 11 10 10
7007 11 10 90
7007 21 20 10
7007 21 20 90
8708 29 90 00
2.10 Дзеркала заднього виду 7009 10 00 10
7009 10 00 90
2.11 Каталiтичнi нейтралiзатори вiдпрацьованих газiв (до КТЗ повною масою до 3500 кг) 8421 39 60 10
8421 39 60 90
2.12 Глушники (до КТЗ повною масою до 3500 кг) 8708 92 20 00
8708 92 35 10
8708 92 35 90
8708 92 91 10
8708 92 91 90
8708 92 99 91
8708 92 99 98
2.13 Накладки гальмiвнi, колодки з накладками гальмiвними 6813 81 00 10
6813 81 00 90
6813 89 00 10
6813 89 00 90
8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90
8714 10 00 00
2.14 Камери гальмiвнi, у тому числi енергоакумулятори, цилiндри гальмiвнi пневматичних приводiв 8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90
2.15 Цилiндри, супорти та шланги гiдроприводу гальм 4009 12 00 00
4009 22 00 00
4009 32 00 00
4009 42 00 00
8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8714 10 00 00
8716 90 90 10
8716 90 90 90
2.16 Газобалонне обладнання: арматура крiплення, фурнiтура, труби, пристрої фiльтрування, клапани редукцiйнi для регулювання тиску, електроннi блоки керування (контролери з пам'яттю, що програмуються), шланги i рукави з вулканiзованої гуми, ємностi для стиснених або скраплених газiв 4009 11 00 00
4009 12 00 00
4009 21 00 00
4009 22 00 00
4009 31 00 00
4009 32 00 00
4009 41 00 00
4009 42 00 00
7311 00 11 00
7311 00 13 00
7311 00 19 00
7311 00 30 00
7311 00 91 00
8302 30 00 10
8302 30 00 90
8302 49 00 90
8307 10 00 90
8307 90 00 90
8421 19 70 90
8421 39 80 90
8421 99 00 00
8481 10 05 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
8481 80 69 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 10
8537 10 99 90
9026 10 29 00
9026 10 89 00
9026 20 80 00
9026 80 80 00
9026 90 00 00
9032 10 89 00
9032 90 00 00
2.17 Тягово- i сiдельно-зчiпне обладнання: тягово-зчiпнi пристрої (фаркопи), головки зчiпнi, пристрої сiдельно-зчiпнi, пристрої тягово-зчiпнi системи "гак-петля", шворнi зчiпнi, кулi зчiпнi 8708 99 10 00
8708 99 93 10
8708 99 93 90
8708 99 97 10
8708 99 97 20
8708 99 97 91
8708 99 97 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90
2.18 Розподiлювачi системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторнi 8511 10 00 91
8511 10 00 98
8511 30 00 91
8511 30 00 98
8511 80 00 91
8511 80 00 98
8511 90 00 10
8511 90 00 90
2.19 Ресори листовi та листи до них 7320 10 11 00
7320 10 19 00
2.20 Колеса для пневматичних шин (сталевi та з легких сплавiв) 8708 70 10 10
8708 70 10 90
8708 70 50 10
8708 70 50 90
8708 70 99 10
8708 70 99 90
8716 90 90 10
8716 90 90 90
2.21 Свiчки запалювання 8511 10 00 91
8511 10 00 98
2.22 Амортизатори пiдвiсок транспортних засобiв, у тому числi амортизацiйнi стiйки та вставнi елементи до них (картриджi) 8708 80 20 00
8708 80 35 10
8708 80 35 91
8708 80 35 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90
2.23 Елементи пiдвiски i рульового привода: рульовi тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивнi, важелi пiдвiски, шарнiри кульовi важелiв (кульовi опори) та шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки) 4016 93 00 10
4016 93 00 90
4016 99 52 10
4016 99 52 90
4016 99 57 10
4016 99 57 90
4016 99 91 00
4016 99 97 90
8708 80 20 00
8708 80 35 10
8708 80 35 91
8708 80 35 98
8708 80 91 10
8708 80 91 90
8708 80 99 10
8708 80 99 91
8708 80 99 98
8708 94 20 00
8708 94 35 10
8708 94 35 91
8708 94 35 98
8708 94 91 10
8708 94 91 90
8708 94 99 10
8708 94 99 91
8708 94 99 98
8708 99 10 00
8708 99 93 10
8708 99 93 90
8708 99 97 91
8708 99 97 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90
2.24 Диски та барабани гальмiвнi 8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90
 
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, вiд 04.03.2020р. N 192)

 

Додаток 2
до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання

ЕКОЛОГIЧНI НОРМИ, МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ, ПОЗНАЧЕННЯ РIВНЯ ЕКОЛОГIЧНИХ НОРМ КТЗ

Позначення рiвня екологiчної норми Код екологiчної норми Категорiї КТЗ, особливостi конструкцiї КТЗ Правила ЄЕК ООН, серiї поправок, Регламенти та Директиви ЄС, iншi НД, що мiстять норми, методи випробувань та заходи забезпечення екологiчного рiвня КТЗ протягом всього термiну їх експлуатацiї
Євро-0 01 M1 та M2 (максимальною масою не бiльше 3,5 т), N1 з бензиновими двигунами i дизелями Правила ЄЕК ООН N 15 або
Правила ЄЕК ООН N 83-02 (A) або
Правила ЄЕК ООН N 83-03 (A) або
Правила ЄЕК ООН N 83-04 (A) або ОСТ 37.001.054 або iншi НД, якi дiяли до документiв, зазначених для екологiчних норм рiвнiв Євро-1 - Євро-6
02 M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями Правила ЄЕК ООН N 49-01 або
ОСТ 37.001.234 або iншi НД, якi дiяли до документiв, зазначених для екологiчних норм рiвнiв Євро-1 - Євро-6
03 M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N2, N3 з бензиновими двигунами CO - 85 г/кВт·год, CnHm - 5 г/кВт·год,
NOx - 17 г/кВт·год, випробовування за ОСТ 37.001.070 або iншi НД, якi дiяли до документiв, зазначених для екологiчних норм рiвнiв Євро-1 - Євро-6
Євро-1 11 M1 та M2 (максимальною масою не бiльше 3,5 т), N1 з бензиновими двигунами i дизелями Правила ЄЕК ООН N 83-02 (B, C) або
Директива 91/441/ЕЕС (B, C)
12 M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами Правила ЄЕК ООН N 49-02 (A) або
Директива 91/542/ЕЕС (A)
13 M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N2, N3 з бензиновими двигунами CO - 72 г/кВт·год, CnHm - 4 г/кВт·год,
NOx - 14 г/кВт·год, випробовування за ОСТ 37.001.070
Євро-2 21.1 M1 (максимальною масою не бiльше 2,5 т, пасажировмiснiстю з водiєм до 6 чол.), з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) i дизелями Правила ЄЕК ООН N 83-03 (B, C, D)
або Директива 94/12/ЕС (B, C, D)
21.2 M1 та M2 (максимальною масою не бiльше 3,5 т), N1 з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) i дизелями Правила ЄЕК ООН N 83-04 (B, C, D) або Директива 96/69/ЕС (B, C, D)
22 M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами Правила ЄЕК ООН N 49-02 (B) або
Директива 91/542/ЕЕС (B)
23 M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, MЗ, N2, N3 з бензиновими двигунами CO - 20 г/кВт·год, CnHm - 1,1 г/кВт·год,
NOx - 7,0 г/кВт·год, випробувальний цикл ESC згiдно з Правилами ЄЕК ООН N 49-03
Євро-3 31 M1, M2, N1, N2 з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) i дизелями Правила ЄЕК ООН N 83-05 (A) або
Директива 98/69/ЕС (A)
32 M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами Правила ЄЕК ООН N 49-04 (A) або
Правила ЄЕК ООН N 49-05 (A) або
Директива 1999/96/ЕС (A) або
Директива 2005/55/ЕС (A)
33 M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N2, N3 з бензиновими двигунами CO - 14,0 г/кВт·год, CnHm - 0,75 г/кВт·год, NOx - 4,0 г/кВт·год, випробувальний цикл ESC згiдно з Правилами ЄЕК ООН N 49-03
Євро-4 41 M1, M2, N1, N2 з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) i дизелями Правила ЄЕК ООН N 83-05 (B) або
Директива 98/69/ЕС (B)
42 M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами Правила ЄЕК ООН N 49-04 (B1) або
Правила ЄЕК ООН N 49-05 (B1) або
Директива 1999/96/ЕС (B1) або
Директива 2005/55/ЕС (B1)
43 M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N2, N3 з бензиновими двигунами CO - 4,0 г/кВт·год,
CnHm - 0,55 г/кВт·год,
NOx - 2,0 г/кВт·год,
випробувальний цикл ESC згiдно з Правилами ЄЕК ООН N 49-03
Євро-5
(тiльки Євро-5 EEV)
51 M1, M2, N1, N2 з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) i дизелями Правила ЄЕК ООН N 83-06 або
Регламент ЕС 715/2007 та
Регламент ЕС 692/2008
52 M1, M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами Правила ЄЕК ООН N 49-04 (B2) або
Правила ЄЕК ООН N 49-05 (B2) або
Директива 1999/96/ЕС (B2) або
Директива 2005/55/ЕС (B2)
53 M1, M2, M3, N2, N3 з бензиновими двигунами CO - 4,0 г/кВт·год,
CnHm - 0,55 г/кВт·год,
NOx - 2,0 г/кВт·год,
випробувальний цикл ETC згiдно з Правилами ЄЕК ООН N 49-05 та технiчнi вимоги Додатка 9А до Правил ЄЕК ООН N 49-05
54 M1, M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами Правила ЄЕК ООН N 49-04 (C) або
Правила ЄЕК ООН N 49-05 (C) або
Директива 1999/96/ЕС (C) або
Директива 2005/55/ЕС (C)
Євро-6 61 M1, M2, N1, N2 Правила ЄЕК ООН N 83-07 або Регламент EC N 715/2007 та Регламент EC N 692/2008 (вимоги Euro 6).
З урахуванням пункту 12 Перехiдних положень Правил ЄЕК ООН N 83-07 протягом трьох рокiв з дати запровадження екологiчних норм Євро-6 в Українi (як обов'язкових) гранично допустиме значення кiлькостi викидiв частинок становить 6,0 х 1012 од/км, як це визначено у примiтках 1, 2 до таблицi 1 Правил ЄЕК ООН N 83-07
62 M1, M2, N1, N2, M3, N3 Правила ЄЕК ООН N 49-06 або
Регламент ЕС N 595/2009 та Регламент ЕС N 582/2011
63 Позицiю виключено  

     Примiтки:

     1. CO, CnHm та NOx - умовнi позначки викидiв (монооксиду вуглецю, вуглеводнiв та оксидiв азоту).

     2. У дужках бiля познак Правил ЄЕК ООН та Директив ЄС наведено iндекси щодо рiвня вимог або виду палива, для яких застосовуються вiдповiднi процедури випробовування КТЗ та граничнодопустимi нормативи викидiв забруднювальних речовин.

     3. Електромобiлi - КТЗ категорiй M та N з електричними двигунами, якi є єдиними джерелами енергiї для руху КТЗ, не пiдпадають пiд дiю цiєї класифiкацiї i вважаються такими, що вiдповiдають чинним екологiчним нормам, наведеним у цiй таблицi. Для цих КТЗ у графах "Позначення рiвня екологiчної норми" та "код екологiчної норми" сертифiката вiдповiдностi зазначати "ЕЛ".

(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, вiд 23.11.2018р. N 561)

 

Додаток 3
до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання
(пункт 1.8 роздiлу I)

ФОРМА
iнформацiйного документа для затвердження типу колiсного транспортного засобу

I. Iнформацiя для включення до iнформацiйного документа щодо затвердження типу КТЗ

А. КТЗ категорiй M i N

0. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
0.1. Торгове найменування виробника (марка):________________________________
0.2. Тип: ________________________________________________________________
0.2.1. Торгова(i) назва(и) (за наявностi): ________________________________________
0.3. Познаки iдентифiкацiї типу, якщо вони зазначенi на КТЗ1:
_____________________________________________________________________
0.3.1. Розташування познак:__________________________________________________
0.4. Категорiя КТЗ2: _______________________________________________________
0.4.1. Клас(и) небезпечних вантажiв, для перевезення яких призначений КТЗ:
_____________________________________________________________________
0.5. Найменування та мiсцезнаходження виробника:
_____________________________________________________________________
0.8. Мiсцезнаходження складального(их) виробництва (виробництв) виробника:
_____________________________________________________________________
0.9. Найменування та мiсцезнаходження представника виробника (для виробника - нерезидента України - обов'язково):
_____________________________________________________________________
1. ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦIЇ КТЗ
1.1. Фотографiї та/або кресленики КТЗ: _______________________________________
1.3. Кiлькiсть осей i колiс: ___________________________________________________
1.3.1. Кiлькiсть i розташування осей з подвiйними колесами: _______________________
1.3.2. Кiлькiсть i розташування керованих осей: __________________________________
1.3.3. Ведучi осi (кiлькiсть, розташування, з'єднання): ______________________________
1.4. Шасi (за наявностi, кресленик загального виду): _____________________________
1.6. Розташування та компонування двигуна: ___________________________________
1.8. Розташування рульового керування: лiве/праве3 _____________________________
2. МАСА I РОЗМIРИ4, 5
(значення наводять у кг та мм; з посиланнями на кресленики, за необхiдностi)
2.1. Колiсна(i) база(и) (за повної навантаги): ____________________________________
2.1.1. КТЗ з двома осями: _____________________________________________________
2.1.2. КТЗ з трьома та бiльше осями
2.1.2.1. Вiдстань мiж осями, послiдовно вiд передньої до задньої осi: _______________________________________________________________________
2.1.2.2. Загальна вiдстань мiж осями: ______________________________________________
2.3.1. Колiя кожної керованої осi: _______________________________________________
2.3.2. Колiя кожної з iнших осей: ________________________________________________
2.4. Дiапазон розмiрiв КТЗ (габаритних)
2.4.1. Для шасi
2.4.1.1. Довжина: ______________________________________________________________
2.4.1.1.1. Максимальна довжина: __________________________________________________
2.4.1.1.2. Мiнiмальна довжина: ____________________________________________________
2.4.1.2. Ширина: _______________________________________________________________
2.4.1.2.1. Максимальна ширина: ___________________________________________________
2.4.1.2.2. Мiнiмальна ширина: _____________________________________________________
2.4.1.3. Висота (у спорядженому станi; для пiдвiсок, що регулюються по висотi, зазначають при стандартному положеннi): ____________________________________________
2.4.2. Для КТЗ з кузовом
2.4.2.1. Довжина: ______________________________________________________________
2.4.2.1.1. Довжина корисної площi кузова: ___________________________________________
2.4.2.2. Ширина: _______________________________________________________________
2.4.2.2.1. Товщина стiнок кузова (для КТЗ, призначених для перевезення вантажiв в умовах контрольованої температури): _____________________________________________
2.4.2.3. Висота (у спорядженому станi; для пiдвiсок, що регулюються по висотi, зазначають при стандартному положеннi): ____________________________________________
2.6. Маса у спорядженому станi
Маса КТЗ iз кузовом та, у разi тягача, що не належить до категорiї M1, зi зчiпним пристроєм, якщо його встановив виробник, у спорядженому станi, або маса шасi без кузова i/або зчiпного пристрою, коли виробник не встановлює кузов i/або зчiпний пристрiй, включаючи робочi рiдини, iнструмент, запасне колесо, якщо воно встановлене, водiя та члена екiпажу, якщо КТЗ має сидiння для нього (максимальне i мiнiмальне значення для кожного варiанта)6: ______________________________________________________________________
2.6.1. Розподiл маси у спорядженому станi мiж осями i, у разi напiвпричепа або причепа з центрально розташованою вiссю, навантага на точку зчеплення (максимальне i мiнiмальне значення для кожного варiанта): _________________________________
2.7. Мiнiмальна маса, зазначена виробником незавершеного КТЗ, для КТЗ, що буде завершений ____________________________________________________________
2.8. Максимальна маса КТЗ7,8: ________________________________________________
2.8.1. Розподiл максимальної маси мiж осями i, у разi напiвпричепа або причепа з центрально розташованою вiссю, навантага на точку зчеплення7: _______________
2.9. Максимальна маса на кожну вiсь: __________________________________________
2.10. Максимальна маса на кожну групу осей: ____________________________________
2.11. Максимальна маса, яку може буксирувати КТЗ, у разi
2.11.1. Причепа: ______________________________________________________________
2.11.2. Напiвпричепа: __________________________________________________________
2.11.3. Причепа з центрально розташованою вiссю: _________________________________
2.11.4. Максимальна маса комбiнацiї КТЗ7: ________________________________________
2.11.6. Максимальна маса причепа, не обладнаного робочою гальмовою системою:
_______________________________________________________________________
2.12. Технiчно припустима максимальна статична вертикальна навантага/маса на зчiпну кулю КТЗ: _____________________________________________________________
2.12.1. Для КТЗ-тягача: ________________________________________________________
2.16. Заявленi реєстрацiйнi/експлуатацiйнi максимальнi маси
2.16.1. Заявлена реєстрацiйна/експлуатацiйна максимальна маса КТЗ9: _________________
2.16.2. Заявлена реєстрацiйна/експлуатацiйна максимальна маса на кожну вiсь i, у разi напiвпричепа або причепа з центрально розташованою вiссю, заявлена навантага на точку зчеплення9: _____________________________________________________
2.16.3. Заявлена реєстрацiйна/експлуатацiйна максимальна маса на кожну групу осей9:
_______________________________________________________________________
2.16.4. Заявлена реєстрацiйна/експлуатацiйна максимальна маса, яку може буксирувати КТЗ9: __________________________________________________________________
2.16.5. Заявлена реєстрацiйна/експлуатацiйна максимальна маса комбiнацiї КТЗ9:
_______________________________________________________________________
3. СИЛОВА УСТАНОВКА10
3.1. Виробник двигуна: ______________________________________________________
3.1.1. Познака двигуна, встановлена його виробником (як зазначено на двигунi або iнший метод iдентифiкацiї): _______________________________________________
3.1.2. Номер схвалення (якщо присвоєний), у т. ч. марка палива: _____________________
3.2. Двигун внутрiшнього згоряння
3.2.1.1. Робочий принцип: примусове запалювання/запалювання вiд стиснення3
Цикл: чотиритактний/двотактний/роторний3
3.2.1.2. Кiлькiсть та розташування цилiндрiв: _______________________________________
3.2.1.3. Робочий об'єм11: _____________________________________________________ см3
3.2.1.6. Номiнальна частота обертання холостого ходу12: __________________________ хв-1
3.2.1.8. Максимальна потужнiсть нетто 13: _____________________________________ кВт
за частоти обертання _________________________________________________ хв-1
3.2.2.1. КТЗ малої вантажопiдйомностi: дизельне паливо/бензин/ЗНГ (LPG)/ СПГ (CNG) або бiометан/бiоетанол (Е85)/бiодизель/водород3, 14
3.2.2.2. КТЗ великої вантажопiдйомностi: дизельне паливо/бензин/ЗНГ (LPG)/ СПГ (CNG) (СПГ-Н/ СПГ-L/ СПГ-HL)/ бiоетанол 3, 14
3.2.2.4. Тип КТЗ щодо застосованого палива: однопаливний, двопаливний, призначений для палива, склад якого може змiнюватися (Flex fuel)3
3.2.2.5. Максимально допустима частка бiопалива: _____ % вiд об'єму
3.2.3. Паливний(i) бак(и)
3.2.3.1. Робочий(i) паливний(i) бак(и)
3.2.3.1.1. Кiлькiсть та об'єм кожного бака
3.2.3.2. Резервний(i) паливний(i) бак(и)
3.2.3.2.1. Кiлькiсть та об'єм кожного бака
3.2.4. Система живлення
3.2.4.1. За допомогою карбюратора(iв): так/нi3
3.2.4.2. Впорскування палива (для запалювання вiд стиснення): так/нi3
3.2.4.2.2. Принцип дiї: безпосереднє впорскування/форкамера/вихрова камера3
3.2.4.3. Впорскування палива (для примусового запалювання): так/нi3
3.2.7. Система охолодження: рiдинна/повiтряна3
3.2.8. Система впуску
3.2.8.1. Нагнiтач: є/немає3
3.2.8.2. Промiжний охолоджувач (iнтеркулер): є/немає3
3.2.9. Система випуску
3.2.9.4. Тип, марка випускного(их) глушника(iв): ____________________________________
3.2.9.5. Розташування випускної труби: ____________________________________________
3.2.12. Заходи, ужитi проти забруднення повiтря
3.2.12.2. Додатковi пристрої для нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв (за наявностi i якщо вони не зазначенi в iншому роздiлi цього додатка)
3.2.12.2.1. Каталiтичний нейтралiзатор: є/немає3
3.2.12.2.1.11. Система регенерацiї/метод нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв, опис: _____________
3.2.12.2.1.11.6. Витратний реагент: є/немає3
3.2.12.2.1.11.7. Тип та концентрацiя реагенту, необхiдного для здiйснення нейтралiзацiї:
_______________________________________________________________________
3.2.12.2.2. Датчик кисню: є/немає3
3.2.12.2.3. Нагнiтання повiтря: є/немає 3
3.2.12.2.4. Рециркуляцiя вiдпрацьованих газiв: є/немає3
3.2.12.2.5. Система обмеження випаровування забруднювальних речовин: є/немає3
3.2.12.2.6. Уловлювач твердих часток: є/немає3
3.2.12.2.7. Система бортової дiагностики (OBD): є/немає3
3.2.12.2.8. Iншi системи (опис i принцип дiї): ________________________________________
3.2.12.2.9. Обмежувач крутильного моменту: є/немає 3
3.2.13.1. Мiсце розташування позначки коефiцiєнта поглинання (тiльки для двигунiв iз запалюванням вiд стиснення): ____________________________________________
3.2.15. Система живлення зрiдженим нафтовим газом: є/немає3
3.2.16. Система живлення стисненим природним газом: є/немає3
3.3. Електродвигун
3.3.1. Тип (обмотки, збудження): ______________________________________________
3.3.1.1. Максимальна годинна потужнiсть: _____________________________________ кВт
3.3.1.2. Робоча напруга: ______________________________________________________ В
3.3.2. Акумулятор
3.3.2.4. Розташування: _________________________________________________________
3.4. Двигун або комбiнована силова установка
3.4.1. Гiбридний електричний КТЗ: так/нi3
3.4.2. Категорiя гiбридного електричного КТЗ: iз зовнiшнiм заряджанням/без зовнiшнього заряджання3
3.6.5. Температура мастила
мiнiмальна: ___________________________________________________________ K
максимальна: _________________________________________________________ K
4. ТРАНСМIСIЯ
4.2. Тип (механiчна, гiдравлiчна, електрична тощо): ______________________________
4.5. Коробка передач
4.5.1. Тип: ручна/автоматична/безступiнчаста3
4.6. Передаточнi числа коробки передач
Передача Передаточнi числа коробки передач (вiдношення частоти обертання вала двигуна до частоти обертання вихiдного вала коробки передач) Передаточне(i) число(а) головної передачi (вiдношення частоти обертання вихiдного вала коробки передач до частоти обертання ведучих колiс) Загальнi передаточнi числа
Максимум для безступiнчастої трансмiсiї
1
2
3
...
Мiнiмум для безступiнчастої трансмiсiї
     
Заднiй хiд      
4.7. Максимальна конструктивна швидкiсть КТЗ: ___________________________ км/год
4.9. Тахограф: є/немає3
4.9.1. Номер схвалення: _______________________________________________________
5. ОСI
5.1. Опис кожної осi: ________________________________________________________
5.2. Марка: ________________________________________________________________
5.3. Тип: __________________________________________________________________
5.4. Розташування пiдйомної(их) осi(ей): ________________________________________
5.5. Розташування осi(ей), навантага на яку(i) регулюється: _________________________
6. ПIДВIСКА
6.2. Тип i конструкцiя пiдвiски кожної осi або колеса: ______________________________
6.2.1. Регулювання по висотi: є/немає/на замовлення 3
6.2.3. Пневматична пiдвiска для ведучої осi(ей): є/немає3
6.2.3.1. Пiдвiска ведучої осi, еквiвалентна пневматичнiй пiдвiсцi: є/немає3
6.2.4. Пневматична пiдвiска для веденої(их) осi(ей): є/немає3
6.2.4.1. Пiдвiска веденої(их) осi(ей), еквiвалентна пневматичнiй пiдвiсцi: є/немає3
6.6.1. Шина/колесо
а) для шин навести познаку розмiру, iндекс навантаги, символ категорiї швидкостi, опiр коченню (де це застосовано та навести документ, згiдно з яким встановленi данi параметри)15;
б) для колiс зазначити розмiр(и) ободiв та величину(и) вильоту
6.6.1.1. Осi
6.6.1.1.1. Вiсь 1: _________________________________________________________________
6.6.1.1.2. Вiсь 2: _________________________________________________________________
i т. д.
6.6.1.2. Запасне колесо, за наявностi: ______________________________________________
6.6.2. Верхнє i нижнє значення радiуса кочення
6.6.2.1. Вiсь 1: _________________________________________________________________
6.6.2.2. Вiсь 2: _________________________________________________________________
i т. д.
7. РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
7.2. Механiзм i орган керування
7.2.1. Тип рульового механiзму (зазначити для передньої i задньої осей, за наявностi):
_______________________________________________________________________
7.2.2. Зв'язок iз колесами (включаючи немеханiчнi засоби; зазначити для передньої i задньої осей): ___________________________________________________________
7.2.3. Принцип дiї пiдсилювача (за наявностi): ____________________________________
8. ГАЛЬМА
8.5. Антиблокувальна гальмова система: є/немає/на замовлення3
8.9. Стислий опис гальмових систем (згiдно з Правилами ЄЕК ООН NN 13,13Н):
________________________________________________________________________
8.11. Вiдомостi щодо типу(iв) зносостiйкої гальмової системи (систем):
________________________________________________________________________
9. КУЗОВ
9.1. Тип кузова (згiдно з додатком 1 до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мiнiстерства iнфраструктури вiд 17 серпня 2012 року N 521, зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї 14 вересня 2012 року за N 1586/21898 (далi - Порядок):
________________________________________________________________________
9.3. Пасажирськi дверi, замки i петлi
9.3.1. Розташування i кiлькiсть дверей: ____________________________________________
9.9. Пристрої непрямого огляду
9.9.1. Дзеркала заднього виду (навести для кожного дзеркала): _______________________
9.9.1.1. Марка: _________________________________________________________________
9.9.1.2. Знак затвердження типу: __________________________________________________
9.9.1.3. Варiант: ________________________________________________________________
9.9.1.6. Додаткове обладнання, що може вплинути на задню оглядовiсть: ________________
9.9.2. Пристрої непрямого огляду, окрiм дзеркал: ___________________________________
9.9.2.1. Тип i характеристики пристрою: ____________________________________________
9.10. Внутрiшнє обладнання
9.10.3. Сидiння
9.10.3.1. Кiлькiсть16: _____________________________________________________________
9.10.3.1.1. Розташування та компонування: ___________________________________________
9.10.3.2. Сидiння, призначене(i) для використання тiльки на нерухомому КТЗ: ____________
9.10.4.1. Тип(и) пiдголiвникiв: убудованi/знiмнi/окремi3
9.10.4.2. Номер(и) затвердження типу (за наявностi): _________________________________
9.12.2. Характер i розташування додаткових утримувальних систем:
є/немає/необов'язковi3: ___________________________________________________
Позначання сидiння1 Передня подушка безпеки Бокова подушка безпеки Пристрiй попереднього натягу ременя безпеки
Перший ряд сидiнь Л (L)
С (C)
П (R)
     
     
     
Другий ряд сидiнь Л (L)
С (C)
П (R)
     
     
     

     Примiтки:

     1. Таблиця може бути доповнена, якщо КТЗ мають бiльше нiж два ряди сидiнь або сидiнь у ряду бiльше нiж три.

     2. Скорочення: Л (L) - лiва сторона; П (R) - права сторона; С (C) - середина.

9.17. Обов'язковi таблички виробника (згiдно з вимогами ДСТУ ISO 3779:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу (VIN). Змiст i структура (ISO 3779:2009, IDT)", ДСТУ ISO 4030:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосiб нанесення (ISO 4030:1983, IDT) та ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальнi. Технiчнi умови").17
9.17.1. Фотографiї i/або кресленики мiсць розмiщення обов'язкових табличок i написiв та iдентифiкацiйного номера (VIN) КТЗ: ________________________________________
9.17.2. Фотографiї i/або кресленики обов'язкових табличок i написiв (навести повний приклад з розмiрами): _____________________________________________________
9.17.3. Фотографiї i/або кресленики iдентифiкацiйного номера КТЗ (навести повний приклад з розмiрами): _____________________________________________________
9.17.4.1. Значення символiв у другiй частинi та, за необхiдностi, у третiй частинi iдентифiкацiйного номера КТЗ: _____________________________________________
9.17.4.2. Якщо використовують символи другої частини iдентифiкацiйного номера КТЗ, то необхiдно навести значення цих символiв: ___________________________________
9.22. Переднiй захисний пристрiй
9.22.0. Наявнiсть: є/немає/незавершений3
11. З'ЄДНАННЯ МIЖ ТЯГАЧАМИ ТА ПРИЧЕПАМИ АБО НАПIВПРИЧЕПАМИ
11.1. Клас i тип зчiпного(их) пристрою(їв), який(i) установлено або має бути установлено: ____________________________________________________________
11.3. Iнструкцiї з установлення типу зчiпного пристрою на КТЗ i фотографiї або кресленики точок крiплення на КТЗ; додаткова iнформацiя щодо обмежень використання типу зчiпного пристрою для певних варiантiв або версiй типу КТЗ:
_______________________________________________________________________
11.4. Iнформацiя щодо установлення спецiальних буксирних кронштейнiв або монтажних площадок: ______________________________________________________________
11.5. Номер(и) затвердження типу: ______________________________________________
12. РIЗНЕ
12.7.1. КТЗ обладнаний радаром, що працює на частотi 24 ГГц: так/нi3
13. ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ ЩОДО АВТОБУСIВ
13.1. Клас КТЗ: Клас I/Клас II/Клас III/Клас A/Клас B3 (згiдно з роздiлом I додатка 1 до Порядку): _______________________________________________________________
13.1.2. Тип шасi, на якi може встановлюватись затверджений тип кузова (виробник(и) та тип КТЗ): _______________________________________________________________
13.3. Кiлькiсть пасажирiв (якi сидять i стоять)
13.3.1. Загальна (N): ____________________________________________________________
13.3.2. Верхнiй поверх (Na)3: _____________________________________________________
13.3.3. Нижнiй поверх (Nb)3: _____________________________________________________
13.4. Кiлькiсть пасажирiв (якi сидять)
13.4.1. Загальна (A): ____________________________________________________________
13.4.2. Верхнiй поверх (Aa)3: _____________________________________________________
13.4.3. Нижнiй поверх (Ab)1: _____________________________________________________
13.4.4. Кiлькiсть мiсць для iнвалiдних колясок для КТЗ категорiй M2, M3: ________________
16. ДОСТУП ДО IНФОРМАЦIЇ ЩОДО РЕМОНТУ ТА ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КТЗ
16.1. Адреса головного вебсайту з iнформацiєю щодо ремонту та технiчного обслуговування КТЗ: _____________________________________________________

Б. КТЗ категорiї O

0. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
0.1. Торгове найменування виробника (марка): __________________________________
0.2. Тип: ___________________________________________________________________
0.2.1. Торгова(i) назва(и) (за наявностi): __________________________________________
0.3. Познаки iдентифiкацiї типу, якщо вони зазначенi на КТЗ1: ______________________
0.3.1. Розташування познак: ____________________________________________________
0.4. Категорiя КТЗ2: __________________________________________________________
0.4.1. Клас(и) небезпечних вантажiв, для перевезення яких призначений КТЗ: _______________________________________________________________________
0.5. Найменування та мiсцезнаходження виробника: ______________________________
0.8. Мiсцезнаходження складального(их) виробництва (виробництв) виробника:
_______________________________________________________________________
0.9. Найменування та мiсцезнаходження представника виробника (для виробника - нерезидента України - обов'язково): ________________________________________
1. ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦIЇ КТЗ
1.1. Фотографiї та/або кресленики репрезентативного КТЗ: ________________________
1.3. Кiлькiсть осей i колiс: ____________________________________________________
1.3.1. Кiлькiсть i розташування осей з подвiйними колесами _________________________
1.3.2. Кiлькiсть i розташування керованих осей:____________________________________
1.4. Шасi (за наявностi; кресленики загального виду): _____________________________
2. МАСА I РОЗМIРИ4, 5
(значення наводять у кг та мм; з посиланнями на кресленики, за необхiдностi)
2.1. Колiсна(i) база(и) (за повної навантаги): _____________________________________
2.1.1. КТЗ з двома осями: ______________________________________________________
2.1.2. КТЗ з трьома та бiльше осями
2.1.2.1. Вiдстань мiж осями, послiдовно вiд передньої до задньої осi: ____________________
2.1.2.2. Загальна вiдстань мiж осями: ______________________________________________
2.3.1. Колiя кожної керованої осi: ________________________________________________
2.3.2. Колiя кожної з iнших осей: ________________________________________________
2.4. Дiапазон розмiрiв КТЗ (габаритних)
2.4.1. Для шасi
2.4.1.1. Довжина: ______________________________________________________________
2.4.1.1.1. Максимальна довжина: __________________________________________________
2.4.1.1.2. Мiнiмальна довжина: ____________________________________________________
2.4.1.1.3. Максимальна довжина дишла причепiв: ____________________________________
2.4.1.2. Ширина: _______________________________________________________________
2.4.1.2.1. Максимальна ширина: ___________________________________________________
2.4.1.2.2. Мiнiмальна ширина: _____________________________________________________
2.4.2. Для КТЗ
2.4.2.1. Довжина: ______________________________________________________________
2.4.2.1.1. Довжина корисної площi кузова: ___________________________________________
2.4.2.1.2. Максимальна довжина дишла причепiв: _____________________________________
2.4.2.2. Ширина: _______________________________________________________________
2.4.2.2.1. Товщина стiнок кузова (для КТЗ, призначених для перевезення вантажiв в умовах контрольованої температури): _____________________________________________
2.4.2.3. Висота (у спорядженому станi; для пiдвiсок, що регулюються по висотi, зазначають при стандартному положеннi): _____________________________________________
2.6. Маса у спорядженому станi
Маса КТЗ iз кузовом та зчiпним пристроєм, якщо його встановив виробник, у спорядженому станi, або маса шасi без кузова i/або зчiпного пристрою, коли виробник не встановлює кузов i/або зчiпний пристрiй, включаючи робочi рiдини, iнструмент, запасне колесо, якщо воно встановлене (максимальне i мiнiмальне значення для кожного варiанта)6: ___________________________________________
2.6.1. Розподiл маси у спорядженому станi мiж осями i, у разi напiвпричепа або причепа з центрально розташованою вiссю, навантага на точку зчеплення (максимальне i мiнiмальне значення для кожного варiанта): __________________________________
2.7. Мiнiмальна маса, зазначена виробником незавершеного КТЗ, для КТЗ, що буде завершений: ____________________________________________________________
2.8. Максимальна маса КТЗ7,8: ________________________________________________
2.8.1. Розподiл максимальної маси мiж осями i, у разi напiвпричепа або причепа з центрально розташованою вiссю, навантага на точку зчеплення7:
_______________________________________________________________________
2.9. Максимальна маса на кожну вiсь: __________________________________________
2.10. Максимальна маса на кожну групу осей: ____________________________________
2.12. Максимальна статична вертикальна навантага/маса на зчiпну кулю
КТЗ: ___________________________________________________________________
2.12.2. Для напiвпричепа або причепа з центрально розташованою вiссю: ______________
2.16. Заявленi реєстрацiйнi/експлуатацiйнi максимальнi маси
2.16.1. Заявлена реєстрацiйна/експлуатацiйна максимальна маса КТЗ9: _________________
2.16.2. Заявлена реєстрацiйна/експлуатацiйна максимальна маса на кожну вiсь i, у разi напiвпричепа або причепа з центрально розташованою вiссю, заявлена навантага на точку зчеплення9: _____________________________________________________
2.16.3. Заявлена реєстрацiйна/експлуатацiйна максимальна маса на кожну групу осей9:
_______________________________________________________________________
2.16.4. Заявлена реєстрацiйна/експлуатацiйна максимальна маса, яку може буксирувати КТЗ9: __________________________________________________________________
2.16.5. Заявлена реєстрацiйна/експлуатацiйна максимальна маса комбiнацiї КТЗ9:
_______________________________________________________________________
4. ТРАНСМIСIЯ
4.7. Максимальна швидкiсть КТЗ (за конструкцiєю): _________________________ км/год
5. ОСI
5.1. Опис кожної осi: _________________________________________________________
5.2. Марка: _________________________________________________________________
5.3. Тип: ___________________________________________________________________
5.4. Розташування пiдйомної(их) осi(ей): ________________________________________
5.5. Розташування осi(ей), навантага на яку(i) регулюється: _________________________
6. ПIДВIСКА
6.2. Тип i конструкцiя пiдвiски кожної осi або колеса: ______________________________
6.2.1. Регулювання по висотi: є/немає/на замовлення3
6.2.4. Пневматична пiдвiска для веденої(их) осi(ей): є/немає3
6.2.4.1. Пiдвiска веденої(их) осi(ей), еквiвалентна пневматичнiй пiдвiсцi: є/немає3
6.6.1. Шина/колесо
а) для шин навести познаку розмiру, iндекс навантаги, символ категорiї швидкостi, опiр коченню згiдно з (де це застосовано та навести документ, згiдно з яким встановленi данi параметри)15;
б) для колiс зазначити розмiр(и) ободiв та величину(и) вильоту
6.6.1.1. Осi
6.6.1.1.1. Вiсь 1: ________________________________________________________________
6.6.1.1.2. Вiсь 2: ________________________________________________________________
i т. д.
6.6.1.2. Запасне колесо, за наявностi: ____________________________________________
6.6.2. Верхнє i нижнє значення радiуса кочення
6.6.2.1. Вiсь 1: ________________________________________________________________
6.6.2.2. Вiсь 2: ________________________________________________________________
i т. д.
7. МЕХАНIЗМ ЗМIНИ НАПРЯМКУ РУХУ
7.2.1. Тип механiзму (зазначити для передньої i задньої осей, за наявностi):
______________________________________________________________________
7.2.2. Зв'язок iз колесами (включаючи немеханiчнi засоби; зазначити для передньої i задньої осей): __________________________________________________________
7.2.3. Принцип дiї пiдсилювача (за наявностi): ___________________________________
8. ГАЛЬМА
8.5. Антиблокувальна гальмова система: є/немає/на замовлення3
8.9. Стислий опис гальмових систем (згiдно з Правилом ЄЕК ООН N 13):
_______________________________________________________________________
8.11. Вiдомостi щодо типу(iв) зносостiйкої(их) гальмової(их) системи (систем): _________
9. ВИД ПРИЧIПНОГО КТЗ
9.1. Тип причiпного КТЗ (згiдно з додатком 1 до Порядку): _________________________
9.17. Обов'язковi таблички виробника (згiдно з вимогами ДСТУ ISO 3779:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу (VIN). Змiст i структура (ISO 3779:2009, IDT)", ДСТУ ISO 4030:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосiб нанесення (ISO 4030:1983, IDT) та ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальнi. Технiчнi умови").17
9.17.1. Фотографiї i/або кресленики мiсць розмiщення обов'язкових табличок i написiв та iдентифiкацiйного номера (VIN) КТЗ: _______________________________________
9.17.2. Фотографiї i/або кресленики обов'язкових табличок i написiв (навести повний приклад з розмiрами): _____________________________________________________
9.17.3. Фотографiї i/або кресленики iдентифiкацiйного номера КТЗ (навести повний приклад з розмiрами): _____________________________________________________
9.17.4.1. Значення символiв у другiй частинi та, за необхiдностi, у третiй частинi iдентифiкацiйного номера КТЗ: _____________________________________________
9.17.4.2. Якщо використовують символи другої частини iдентифiкацiйного номера КТЗ, то необхiдно навести значення цих символiв: ___________________________________
11. З'ЄДНАННЯ МIЖ ТЯГАЧАМИ ТА ПРИЧЕПАМИ АБО НАПIВПРИЧЕПАМИ
11.1. Клас i тип зчiпного(их) пристрою(їв), який(i) установлено або має бути установлено: ____________________________________________________________
11.5. Номер(и) затвердження типу: ______________________________________________

____________
     1 Якщо iдентифiкацiйнi познаки типу КТЗ включають знаки, що неважливi для його опису або опису типу компонента чи окремої системи згiдно з даним iнформацiйним документом, то такi знаки замiнюють у вiдповiдних документах символом "?" (наприклад: ABC??123??).

     2 Класифiкацiя згiдно з додатком 1 до Порядку.

     3 Непотрiбне закреслити.

     4 Для КТЗ, що мають версiї зi звичайною кабiною та кабiною, яка має спальне мiсце, вказують окремi значення маси та розмiрiв.

     5 Згiдно з ДСТУ ISO 612:2019 "Дорожнi транспортнi засоби. Розмiри автомобiльних транспортних засобiв i причепiв. Термiни та визначення понять (ISO 612:1978, IDT)".

     6 Маса водiя та членiв екiпажу (за наявностi) дорiвнює по 75 кг, паливний бак заповнений на
90 %, а iншi рiдиннi системи (за винятком тих, що призначенi для використаної води) - до 100 % об'єму, вказаного виробником.

     7 Вказати верхнi та нижнi значення для кожного варiанта.

     8 Для причепiв або напiвпричепiв та для КТЗ з причепом або напiвпричепом - вертикальна навантага, дiюча на зчiпний пристрiй та подiлена на прискорення вiльного падiння. Входить до технiчно припустимої максимальної маси.

     9 Вказати значення для кожної версiї типу КТЗ.

     10 Для КТЗ, що може працювати на бензинi, дизельному паливi тощо або в комбiнацiї з iншим паливом, вказанi пункти необхiдно повторити для видiв палива, зазначених виробником. Для нетрадицiйних двигунiв та систем iнформацiя, еквiвалентна наведенiй у вказаних пунктах, надається виробником.

     11 Це значення обчислюють (p = 3,1416) та округлюють до найближчого цiлого числа у см3.

     12 Вказати допуски.

     13 Визначають згiдно з вимогами Правила ЄЕК ООН N 85.

     14 Якщо КТЗ можуть працювати на бензинi та газовому паливi, але система подачi бензину встановлена тiльки як допомiжна i ємнiсть паливного бака не перевищує 15 л бензину, то такi КТЗ щодо випробовування вважають такими, що працюють тiльки на газовому паливi.

     15 Для шин категорiї Z, призначених для встановлення на КТЗ, максимальна швидкiсть яких перевищує 300 км/год, повинна надаватися еквiвалентна iнформацiя.

     16 Зазначають одну кiлькiсть мiсць для сидiння, що вiдповiдає руху КТЗ. Дiапазон може бути вказаний у разi модульного розташування сидiнь.

     17 Табличка виробника

     1. Загальнi положення

     1.1. Кожний КТЗ з 01.06.2021 повинен мати табличку виробника, що вiдповiдає наведеним нижче вимогам.

     1.2. Табличка виробника повинна прикрiплюватися виробником КТЗ.

     1.3. Табличка виробника має бути:

     (a) прямокутний лист металу;

     (b) прямокутна самоклеюча етикетка.

     1.4. Металевi таблички повиннi бути закрiпленi за допомогою заклепок.

     1.5. Етикетки повиннi бути з захистом вiд розкриття, захищенi вiд пiдробок i саморуйнiвними у випадку спроби зняти етикетку.

     2. Iнформацiя, яку необхiдно вказати на табличцi виробника

     2.1. Iнформацiя повинна бути надрукована незмивним шрифтом на табличцi виробника в зазначеному порядку:

     (a) назва компанiї-виробника;

     (b) повний номер затвердження типу КТЗ в Українi (вимога не є обов'язковою для КТЗ, що постачаються в Україну);

     (c) iдентифiкацiйний номер КТЗ;

     (d) технiчно допустима максимальна маса з вантажем;

     (e) технiчно допустима максимальна маса з причепом;

     (f) технiчно допустима максимальна маса на кожну вiсь, перерахована в порядку вiд передньої до задньої частини КТЗ.

     2.2. Висота букв, цифр iдентифiкацiйного номера КТЗ повинна бути не меншою 4 мм. Висота букв та цифр, окрiм iдентифiкацiйного номера КТЗ, повинна бути не меншою 2 мм.

     3. Спецiальнi положення

     3.1. Причепи

     3.1.1. У разi наявностi причепа повинна бути вказана технiчно допустима максимальна статична вертикальна маса на точку зчеплення.

     3.1.2. Точка зчеплення має бути пронумерована "0".

     3.1.3. Перша вiсь має бути пронумерована - "1", друга - "2" i так далi, а потiм дефiс.

     3.1.4. Маса з причепом, зазначена у пунктi 2.1.(e), не повинна вказуватися.

     3.2. Всi КТЗ великої вантажопiдйомностi

     3.2.1. Для КТЗ категорiї N3, O3 i O4 виробник вказує технiчно допустиму максимальну масу на групу осей. Запис, що вiдповiдає "групi осей", повинен позначатися лiтерою "Т".

     3.2.2. Для КТЗ категорiй М3, N3, O3 i O4 виробник може вказати належну реєстрацiйну / експлуатацiйну максимально допустиму масу.

     3.2.2.1. У такому випадку частина таблички, де вказанi маси, має бути роздiлена на двi колонки:

     - в лiвiй колонцi: реєстрацiйна / експлуатацiйна максимально допустима маса;

     - в правiй колонцi: максимально допустима технiчна маса.

     3.2.2. Вимоги пункту 3.2.1 не застосовуються, якщо:

     (a) технiчно допустима максимальна маса на групу осей є сумою технiчно допустимої максимальної маси на осi, якi є частиною цiєї групи осей;

     та

     (b) лiтера "Т" додається в якостi суфiкса до максимальної маси на кожну вiсь, яка є частиною цiєї групи осей;

     (c) коли застосовуються вимоги пункту 3.2.2, реєстрацiйна / експлуатацiйна максимально допустима маса на групу осей є сумою реєстрацiйної / експлуатацiйної максимально допустимої маси на осi, якi є частиною цiєї групи осей.

     4. Додаткова iнформацiя

     4.1. Виробник може вказати додаткову iнформацiю знизу або в сторонi вiд запропонованих написiв.

В. КТЗ категорiї L

0. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
0.1 Торгове найменування виробника (марка):__________________________________
0.2. Тип: __________________________________________________________________
0.2.1. Торгова(i) назва(и) (за наявностi): _________________________________________
0.3. Познаки iдентифiкацiї типу, якщо вони зазначенi на КТЗ1: _____________________
0.3.1. Розташування познак: ___________________________________________________
0.4. Категорiя КТЗ2: _________________________________________________________
0.5. Найменування та мiсцезнаходження виробника: _____________________________
0.5.1. Найменування та мiсцезнаходження складального(их) виробництва (виробництв) виробника: _____________________________________________________________
0.6. Найменування та мiсцезнаходження представника виробника (для виробника - нерезидента України - обов'язково): ________________________________________
0.7. Розташування та метод нанесення передбачених написiв на рамi:
_______________________________________________________________________
0.8. Положення та метод нанесення маркування затвердження типу компонентiв та окремих технiчних виробiв: _______________________________________________
1. ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦIЇ
1.1. Фотографiї та/або кресленики КТЗ: _________________________________________
1.2. Кресленики з розмiрами комплектного КТЗ: _________________________________
1.2.1. Колiсна база: ____________________________________________________________
1.3. Кiлькiсть осей i колiс (де застосовано, кiлькiсть гусениць): ______________________
1.4. Розташування та розмiщення двигуна: ______________________________________
1.5. Кiлькiсть сидiнь: ________________________________________________________
1.6. Напрямок руху: правостороннiй/лiвостороннiй3
1.6.1. КТЗ обладнано для правостороннього/лiвостороннього руху3
2. МАСИ13
(значення наводять у кг; з посиланнями на кресленики, за необхiдностi): _________
2.0. Маса порожнього КТЗ5: __________________________________________________
2.1. Маса КТЗ у спорядженому станi6: __________________________________________
2.2. Маса КТЗ у спорядженому станi6 разом з водiєм9: ____________________________
2.3. Технiчно припустима максимальна маса, заявлена виробником7: ________________
2.3.1. Розподiл цiєї маси мiж осями: ______________________________________________
2.3.2. Технiчно припустима максимальна маса на кожну вiсь: ________________________
2.4. Максимальний кут пiдйому, який здатний подолати КТЗ при технiчно припустимiй максимальнiй масi, заявленiй виробником: __________________________________
2.5. Максимальна навантага на зчiпному пристрої (за наявностi): ___________________
2.6. Максимальна маса КТЗ з причепом: ________________________________________
3. СИЛОВА УСТАНОВКА4
3.0. Виробник: ______________________________________________________________
3.1. Марка: _________________________________________________________________
3.1.1. Тип (зазначений на двигунi або iншi ознаки для iдентифiкацiї):
________________________________________________________________________
3.1.2. Розташування номера двигуна (за наявностi): _________________________________
3.2. Робочий принцип: примусове запалювання/запалювання вiд стиснення3
3.2.1. Специфiчнi характеристики двигуна
3.2.1.1. Цикл: чотиритактний/двотактний3
3.2.1.2. Кiлькiсть, розташування та порядок запалювання цилiндрiв: ___________________
3.2.1.2.1. Дiаметр11:___________________________________________________________ мм
3.2.1.2.2. Хiд11: ______________________________________________________________ мм
3.2.1.3. Робочий об'єм12: ____________________________________________________ см3
3.2.1.4. Ступiнь стиснення13: ___________________________________________________
3.2.1.5. Кресленики головки цилiндрiв, поршня(iв), поршневих кiлець та цилiндра(iв):
______________________________________________________________________
3.2.1.6. Номiнальна частота обертання холостого ходу: __________________________ хв-1
3.2.1.7. Максимальна потужнiсть, нетто:______________________________________ кВт
за частоти обертання ________________________________________________ хв-1
3.2.1.8. Максимальний крутильний момент, нетто: _____________________________ Нм
за частоти обертання ________________________________________________ хв-1
3.2.2. Паливо: дизельне паливо/бензин/зрiджений нафтовий газ/природний газ/сумiшевий бензин з етанолом/iнше3
3.2.3. Паливний бак
3.2.3.1. Максимальний об'єм: _________________________________________________ л
3.2.3.2. Кресленики бака iз зазначенням матерiалiв, що використовуються:
______________________________________________________________________
3.2.3.3. Схема розмiщення бака на КТЗ: __________________________________________
3.2.3.4. Номер затвердження типу встановленого бака: _____________________________
3.2.4. Система живлення
3.2.4.1. За допомогою карбюратора(iв): так/нi3
3.2.4.1.1. Марка: _______________________________________________________________
3.2.4.1.2. Тип: _________________________________________________________________
3.2.4.2. З упорскуванням палива (тiльки для запалювання вiд стиснення): так/нi3
3.2.4.2.1. Опис системи: _________________________________________________________
3.2.4.2.2. Принцип дiї: безпосереднє впорскування/непряме впорскування/вихрова камера3
3.2.4.2.3. Насос впорскування
3.2.4.2.3.1. Марка: _______________________________________________________________
3.2.4.2.3.2. Тип: _________________________________________________________________
3.2.4.2.4. Регулятор
3.2.4.2.4.1. Тип: _________________________________________________________________
3.2.4.2.6. Форсунка(и)
3.2.4.2.6.1. Марка: _______________________________________________________________
3.2.4.2.6.2. Тип: _________________________________________________________________
3.2.4.3. З упорскуванням палива (тiльки для примусового запалювання): так/нi3
3.2.4.3.1. Опис системи: _________________________________________________________
3.2.4.3.2. Принцип дiї: упорскування у впускний трубопровiд (одинарне/розподiлене)/пряме впорскування/iнше (вказати який)3:
______________________________________________________________________
3.2.4.4. Паливний насос: так/нi 3
3.2.5. Електричне обладнання
3.2.5.1. Номiнальна напруга: _________________________________________________ В,
плюсова/мiнусова маса3
3.2.5.2. Генератор
3.2.5.2.1. Тип: _________________________________________________________________
3.2.5.2.2. Номiнальна потужнiсть: ______________________________________________ Вт
3.2.6. Система запалювання
3.2.6.1. Марка: _______________________________________________________________
3.2.6.2. Тип: _________________________________________________________________
3.2.6.3. Принцип дiї: ___________________________________________________________
3.2.7. Система охолодження: рiдинна/повiтряна3
3.2.8. Система впуску
3.2.8.1. Нагнiтання: є/немає3
3.2.8.1.1. Марка(и): _____________________________________________________________
3.2.8.1.2. Тип(и): _______________________________________________________________
3.2.8.1.3. Опис системи (наприклад, максимальний тиск наддуву _________________ кРа,
перепускний клапан (за наявностi))
3.2.8.2. Промiжний охолоджувач (iнтеркулер): є/немає3
3.2.8.3. Опис i кресленики впускного трубопроводу та обладнання (напiрна камера, пристрiй пiдiгрiву, додатковi пiдводи повiтря тощо):
______________________________________________________________________
3.2.8.3.1. Опис впускного трубопроводу (з креслениками): ___________________________
3.2.8.3.2. Повiтряний фiльтр, кресленики: __________________________________________
або
3.2.8.3.2.1. Марка: _______________________________________________________________
3.2.8.3.2.2. Тип: _________________________________________________________________
3.2.9. Система випуску
3.2.9.1. Кресленики випускної системи:__________________________________________
3.2.12. Заходи, ужитi проти забруднення повiтря
3.2.12.1. Пристрої для рециркуляцiї картерних газiв, тiльки у випадку чотиритактних двигунiв (опис та кресленики)
3.2.12.2. Додатковi пристрої для нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв (за наявностi, i якщо вони не вказанi в iншому роздiлi)
3.2.12.2.1. Каталiтичний нейтралiзатор: є/немає3
3.2.12.2.1.1. Кiлькiсть каталiтичних нейтралiзаторiв та елементiв: ________________________
3.2.12.2.2. Датчик кисню: є/немає3
3.2.12.2.2.1. Тип: _________________________________________________________________
3.2.12.2.2.2. Розташування: _________________________________________________________
3.2.12.2.3. Нагнiтання повiтря: є/немає3
3.2.12.2.3.1. Тип (пульсацiя повiтря, повiтряний насос тощо): ___________________________
3.2.12.2.4. Рециркуляцiя вiдпрацьованих газiв: є/немає3
3.2.12.2.5. Iншi системи (опис i принцип дiї): ________________________________________
3.2.13. Мiсце розташування позначки коефiцiєнта поглинання (тiльки для двигунiв iз запалюванням вiд стиснення): ____________________________________________
3.3. Електричний тяговий двигун
3.3.1. Тип (обмотка, збудження): ______________________________________________
3.3.1.1. Максимальна тривала потужнiсть: ____________________________________ кВт
3.3.1.2. Робоча напруга: ______________________________________________________ В
3.3.2. Акумуляторна батарея
3.3.2.1. Кiлькiсть секцiй: _______________________________________________________
3.3.2.2. Маса: ______________________________________________________________ кг
3.3.2.3. Ємнiсть: _________________________________________________________ А·год
3.3.2.4. Розташування: _________________________________________________________
3.4. Iншi силовi установки або їх комбiнацiї (специфiчна iнформацiя стосовно частин таких двигунiв): ________________________________________________________
3.6. Система змащення
3.6.1. Опис системи: _________________________________________________________
3.6.1.1. Розташування мастильного резервуара (за наявностi): _______________________
3.6.1.2. Система подачi (насос/впорскування в систему впуску/змiшування з паливом, iнше)3: ________________________________________________________________
3.6.2. Мастило, змiшане з паливом
3.6.2.1. Вiдсоткове спiввiдношення: _____________________________________________
3.6.3. Охолоджувач мастила: є/немає3
3.6.3.1.1. Марка(и): _____________________________________________________________
3.6.3.1.2. Тип(и): _______________________________________________________________
4. ТРАНСМIСIЯ
4.1. Кiнематична схема трансмiсiї: ____________________________________________
4.2. Тип (механiчна, гiдравлiчна, електрична тощо:______________________________
4.3. Зчеплення (тип): _______________________________________________________
4.4. Коробка передач
4.4.1. Тип: автоматична/з ручним управлiнням3
4.4.2. Спосiб перемикання: ручний/ножний3
4.5. Передаточнi числа коробки передач
N R1 R2 R3 Rt
Максимальне значення (для безступiнчастої трансмiсiї)
1
2
3
...
Мiнiмальне значення (для безступiнчастої трансмiсiї)
Заднiй хiд
       
N - передача.
R1 - первинна передача (вiдношення швидкостi обертання вала двигуна до швидкостi обертання вхiдного вала коробки передач).
R2 - вторинна передача (вiдношення швидкостi обертання вхiдного вала коробки передач до швидкостi обертання вихiдного вала коробки передач).
R3 - головна передача (вiдношення швидкостi обертання вихiдного вала коробки передач до швидкостi обертання ведучих колiс).
Rt - сумарне передаточне число.
4.5.1. Стислий опис електричних та/або електронних компонентiв трансмiсiї: ___________
4.6. Максимальна конструктивна швидкiсть КТЗ та передача, на якiй вона досягнута:
_________________________________________________________________ км/год
4.7. СПIДОМЕТР
4.7.1. Марка(и): _______________________________________________________________
4.7.2. Тип(и): _________________________________________________________________
4.7.7. Принцип роботи та опис приводу: _________________________________________
5. ПIДВIСКА
5.1. Кресленики механiзму пiдвiски: ____________________________________________
5.1.1. Стислий опис електричних та/або електронних компонентiв, якi використовуються у пiдвiсцi: ______________________________________________________________
5.2. Шини (категорiя, розмiри та максимальна навантага) та ободи (стандартний тип):
________________________________________________________________________
5.2.1. Номiнальна довжина кола: ________________________________________________
5.2.2. Тиск у шинах, рекомендований виробником: _____________________________ кПа
5.2.3. Шина/колесо: ___________________________________________________________
5.2.4. Символ категорiї мiнiмальної швидкостi, сумiсний з теоретичною максимальною швидкiстю КТЗ: _________________________________________________________
5.2.5. Iндекс мiнiмального навантаження з максимальним навантаженням на кожну шину: _______________________________________________________________________
5.2.6. Категорiї використання, сумiснi з КТЗ: ______________________________________
6. РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
6.1. Механiзм i орган керування: _______________________________________________
6.1.1. Тип рульового механiзму: _________________________________________________
6.1.2. Стислий опис електричних та/або електронних компонентiв, якi використовуються у рульовому керуваннi: ___________________________________________________
7. ГАЛЬМА
7.1. Стислий опис гальмових систем: ___________________________________________
7.2. Переднє та заднє гальма, дисковi та/або барабаннi3
7.2.1. Марка(и): _______________________________________________________________
7.2.2. Тип(и): _________________________________________________________________
7.3. Кресленики частин гальмових систем
7.3.1. Колодки та/або накладки3: ________________________________________________
7.2.2. Накладки (зазначити марку, вид матерiалу або iдентифiкацiйне маркування)3: ______
7.3.3. Гальмовi важелi та/або педалi3: _____________________________________________
7.3.4. Гiдравлiчнi резервуари (за наявностi)3: ______________________________________
7.4. Iншi прилади (де застосовано): кресленики та опис: __________________________
7.5. Стислий опис електричних та/або електронних компонентiв, якi використовуються у гальмових системах: ____________________________________________________
8. ОСВIТЛЕННЯ ТА СВIТЛОТЕХНIЧНI ПРИЛАДИ
8.1. Перелiк усiх приладiв (кiлькiсть, марка(и), модель, маркування затвердження типу, максимальна iнтенсивнiсть ламп дальнього свiтла, колiр, вiдповiднi сигнальнi пристрої): ______________________________________________________________
8.2. Кресленики щодо розташування свiтлових та свiтлосигнальних приладiв: ________
8.3. Лампи аварiйної сигналiзацiї (за наявностi): __________________________________
8.4. Додаткове обладнання спецiальних ДТЗ: ____________________________________
8.5. Стислий опис електричних та/або електронних компонентiв, що використовуються у свiтловiй та свiтлосигнальнiй системах: ____________________________________
9. ОБЛАДНАННЯ
9.1. Зчiпнi пристрої (за наявностi): ______________________________________________
9.1.1. Тип: крюк/кiльце/iнше3
9.1.2. Фотографiя та/або кресленики розташування та конструкцiї зчiпного пристрою:
________________________________________________________________________
9.2. Розташування та iдентифiкацiя органiв керування, свiтлосигнальних приладiв та iндикаторiв: _____________________________________________________________
9.2.1. Фотографiя та/або кресленики розташування символiв, органiв керування, свiтлосигнальних приладiв та iндикаторiв: ___________________________________
9.3. Обов'язковi написи
9.3.1. Фотографiя та/або кресленики, якi показують розташування обов'язкових написiв та номер рами: _____________________________________________________________
9.3.2. Фотографiя та/або кресленики, якi показують офiцiйну частину напису (з наведенням розмiрiв): ____________________________________________________
9.3.3. Фотографiя та/або кресленики номера рами (з наведенням розмiрiв): _____________
9.4. Прилади захисту проти неавторизованого використання: ______________________
9.4.1. Тип приладу(iв): _________________________________________________________
9.4.2. Стислий опис приладу(iв), що використовуються: ____________________________
9.5. Звуковий сигнальний прилад(и)
9.5.1. Стислий опис приладу(iв), що використовується(ються), призначення:
________________________________________________________________________
9.5.2. Марка(и): _______________________________________________________________
9.5.3. Тип(и): _________________________________________________________________
9.5.4. Маркування затвердження типу: ___________________________________________
9.5.5. Кресленики щодо розташування звукового сигнального приладу(iв) на КТЗ: _______
9.5.6. Деталi крiплення, включаючи елемент КТЗ, до якого закрiпленi звуковi сигнальнi прилади: _______________________________________________________________
9.6. Розташування мiсця для встановлення заднього номерного знака (зазначити варiанти та кресленики, за необхiдностi): ____________________________________
9.6.1. Кут нахилу цього мiсця вiдносно вертикалi: __________________________________

В1. ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ ЩОДО ДВОКОЛIСНИХ МОПЕДIВ ТА МОТОЦИКЛIВ

1. ОБЛАДНАННЯ
1.1. Дзеркало(а) заднього огляду (навести iнформацiю по кожному дзеркалу)
1.1.1. Марка: _________________________________________________________________
1.1.2. Маркування затвердження типу компонента: _________________________________
1.1.3. Варiант: ________________________________________________________________
1.1.4. Кресленики щодо розташування дзеркал заднього огляду на КТЗ:
________________________________________________________________________
1.1.5. Iнформацiя щодо способу крiплення, включаючи елементи КТЗ, до яких крiпиться дзеркало заднього огляду: _________________________________________________
1.2. Пiднiжка
1.2.1. Тип: центральна та/або бокова3
1.2.2. Кресленики щодо розташування пiднiжки(ок) на КТЗ: __________________________
1.3. Додатки для мотоциклiв з боковим причепом (за необхiдностi)
1.3.1. Фотографiї та/або кресленики щодо розташування та конструкцiї:
_______________________________________________________________________
1.4. Поручнi для пасажира
1.4.1. Тип: ремiнь та/або поручень3: _____________________________________________
1.4.2. Фотографiї та/або кресленики щодо розташування: ____________________________
1.5. Для мопедiв з педалями навести опис заходiв щодо забезпечення безпеки: _______________________________________________________________________
1.6. Дизайн i розташування написiв згiдно з ДСТУ ISO 3779:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу (VIN). Змiст i структура (ISO 3779:2009, IDT)", ДСТУ ISO 4030:2012 "Колiснi транспортнi засоби. Номер iдентифiкацiйний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосiб нанесення (ISO 4030:1983, IDT) та ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальнi. Технiчнi умови" або Директивою 97/24/ЕС, частина 7

В2. ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ ЩОДО ТРИКОЛIСНИХ МОПЕДIВ, ТРИЦИКЛIВ ТА КВАДРОЦИКЛIВ

1. РОЗМIРИ ТА МАСИ
(значення наводять у мм та кг; з посиланнями на кресленики, за необхiдностi)
1.1. Розмiри, що повиннi вказуватись для шасi, незакритого облицюванням (кузовом)
1.1.1. Довжина: ______________________________________________________________
1.1.2. Ширина: _______________________________________________________________
1.1.3. Висота в незавантаженому станi: __________________________________________
1.1.4. Переднiй звис: __________________________________________________________
1.1.5. Заднiй звис: ____________________________________________________________
1.1.6. Граничне розташування центру маси КТЗ з кузовом: __________________________
1.2. Маси14
1.2.1. Максимальна вантажопiдйомнiсть, заявлена виробником8: ____________________
2. Обладнання
2.1. Кузов
2.1.1. Вид кузова: ____________________________________________________________
2.1.2. Кресленики щодо внутрiшнiх габаритних розмiрiв: ___________________________
2.1.3. Кресленики щодо зовнiшнiх габаритних розмiрiв: ____________________________
2.1.4. Матерiали та технологiї виробництва: ______________________________________
2.1.5. Пасажирськi дверi, замки та петлi:__________________________________________
2.1.6. Конфiгурацiя, розмiри, напрямок та максимальнi кути вiдкриття дверей:
______________________________________________________________________
2.1.7. Кресленики замкiв i петель та їх розташування на дверях: _____________________
2.1.8. Технiчний опис замкiв та петель: __________________________________________
2.2. Вiтрове та iншi стекла
2.2.1. Вiтрове скло
2.2.1.1. Використанi матерiали: __________________________________________________
2.2.2. Iншi стекла
2.2.2.1. Використанi матерiали: __________________________________________________
2.3. Склоочисник(и)
2.3.1. Детальний технiчний опис (з фотографiями та креслениками):
______________________________________________________________________
2.4. Омивач(i) вiтрового скла
2.4.1. Детальний технiчний опис (з фотографiями та креслениками):
______________________________________________________________________
2.5. Розморожування та запотiвання
2.5.1. Детальний технiчний опис (з фотографiями та креслениками):
______________________________________________________________________
2.6. Дзеркало(а) заднього огляду (навести iнформацiю по кожному дзеркалу)
2.6.1. Марка: ________________________________________________________________
2.6.2. Маркування затвердження типу: __________________________________________
2.6.3. Варiант: _______________________________________________________________
2.6.4. Кресленики щодо розташування дзеркал заднього огляду на КТЗ:
_______________________________________________________________________
2.6.5. Iнформацiя щодо способу крiплення, включаючи елементи КТЗ, до яких крiпиться дзеркало заднього огляду: _________________________________________________
2.7. Сидiння
2.7.1. Кiлькiсть: ______________________________________________________________
2.7.2. Розмiщення: ____________________________________________________________
2.7.5. Дiапазон регулювання сидiнь (якщо застосовується)
2.7.5.1. Сидiння водiя: __________________________________________________________
2.7.5.2. Iнших сидiнь: ___________________________________________________________
2.8. Система опалення пасажирського вiддiлення (якщо застосовується)
2.8.1. Стислий опис типу КТЗ щодо системи опалення, якщо використовується тепло вiд рiдини охолодження двигуна: ______________________________________________
2.8.2. Детальний опис типу КТЗ щодо системи опалення, якщо використовується тепло вихлопних газiв, у т. ч.: ___________________________________________________
2.8.2.1. Загальна схема системи опалення з визначенням її розташування на КТЗ (та розмiщення шумопоглинальних пристроїв (включаючи розташування пунктiв теплообмiну): ___________________________________________________________
2.8.2.2. Кресленики загального виду використаних у системi теплообмiнникiв, що застосовують тепло вихлопних газiв, або частин, де має мiсце такий обмiн (у випадку використання системою опалення тепла вiд двигуна з повiтряним охолодженням): _________________________________________________________
2.8.2.3. Кресленики в розрiзi теплообмiнника або частин, де має мiсце обмiн теплом, разом iз зазначенням товщини стiнки, використовуваних матерiалiв та характеристик їхньої поверхнi: _________________________________________________________
2.8.2.4. Технiчнi вимоги до технологiї виготовлення та технiчнi данi iнших основних компонентiв системи опалення, таких як вентилятор: _________________________
2.9. Ременi безпеки
2.9.1. Кiлькiсть та розташування ременiв безпеки, з посиланням на сидiння, де вони можуть бути встановленi: _________________________________________________
  Сидiння водiя / переднє пасажирське сидiння Маркування затвердження типу Варiант
(якщо застосовується)
Переднi сидiння      
Заднi сидiння      
Центральне заднє i центральне переднє сидiння      
Спецiальнi прилади (регулювання висоти сидiння, пристрiй попереднього натягу тощо)      
2.10. Крiплення
2.10.1. Кiлькiсть та розташування крiплень: _________________________________________
2.10.2. Фотографiї i/або кресленики, що показують штатне розташування та розмiри крiплення, включаючи визначення позицiї R-точки15:
________________________________________________________________________
2.10.3. Кресленики крiплень та елементiв КТЗ, до яких вони приєднанi (включаючи типи використаних матерiалiв): _________________________________________________
2.10.4. Позначення типiв ременiв безпеки, передбачених для комплектування КТЗ:
Позначення сидiння* Передня подушка безпеки Бокова подушка безпеки Пристрiй попереднього натягу ременя
Перший ряд сидiнь Л (L)      
С (C)      
П (R)      
Другий ряд сидiнь Л (L)      
С (C)      
П (R)      

____________
     * Скорочення: Л (L) - лiве сидiння; П (R) - праве сидiння; С (C) - середнє сидiння.

2.10.5. Опис ременя специфiчного типу, одне з крiплень якого приєднується до спинки сидiння або включає в себе енергопоглинальний пристрiй:
_______________________________________________________________________

____________
     1 Iдентифiкацiйнi познаки можуть вказуватись тiльки на КТЗ, окремих компонентах або компонентах, що входять до затвердження типу компонента за Правилом ЄЕК ООН. Якщо iдентифiкацiйнi познаки типу КТЗ включають знаки, що неважливi для його опису або опису типу компонента чи окремої системи згiдно з даним iнформацiйним документом, то такi знаки замiнюють у вiдповiдних документах символом "?" (наприклад: ABC??123??).

     2 Класифiкацiя та категорiї КТЗ - згiдно з додатком 1 до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання.

     3 Непотрiбне закреслити.

     4 Для нетрадицiйних двигунiв та систем виробник повинен надати iнформацiю, еквiвалентну наведенiй у цьому пунктi.

     5 Маса порожнього КТЗ: маса КТЗ, пiдготовленого до звичайного використання та укомплектованого:

     додатковим обладнанням, необхiдним виключно для нормальної експлуатацiї КТЗ;

     електричним обладнанням, включаючи свiтловi та свiтлосигнальнi пристрої, встановленi виробником;

     iнструментом та обов'язковими пристроями згiдно iз законодавством, яким визначається маса порожнього КТЗ;

     вiдповiдною кiлькiстю рiдин для забезпечення нормальної роботи усiх частин КТЗ.

     Примiтка. Паливо або паливно-мастильна сумiш не включається до замiру, але такi компоненти, як акумуляторна батарея, рiдина гiдравлiчних систем, охолоджувальна рiдина та моторне мастило мають бути включенi.

     6 Маса КТЗ у спорядженому станi: маса порожнього КТЗ, до якої додаються маси таких компонентiв:

     паливний бак заповнений не менше нiж на 90 % ємностi, вказаної виробником;

     додаткове обладнання, яке зазвичай постачає виробник, необхiдне для нормальної роботи (набiр iнструментiв, багажник, вiтровий щиток, захисне обладнання тощо).

     Примiтка. Для КТЗ, що працює на паливно-мастильнiй сумiшi:

     якщо паливо та мастило змiшуються попередньо, то слово "паливо" повинно тлумачитись як паливно-мастильна сумiш;

     якщо паливо та мастило розмiщуються окремо, то слово "паливо" повинно тлумачитись як бензин. У цьому випадку мастило вже включено до маси порожнього КТЗ.

     7 Технiчно припустима максимальна маса: маса, обчислена виробником для специфiчних умов роботи, з урахуванням таких факторiв, як мiцнiсть матерiалiв, вантажопiдйомнiсть шин тощо.

     8 Максимальне корисне навантаження, заявлене виробником: навантаження, отримана вiднiманням маси за виноскою 6 з масою водiя вiд маси за виноскою

     9 Маса водiя дорiвнює 75 кг.

     10 Можна вказати 5 % допуск.

     11 Вказують значення, округлене до найближчої десятої частки мiлiметра.

     12 Це значення обчислюють (p = 3,1416) та округлюють до найближчого цiлого числа у см3.

     13 Вказати допуски.

     14 Iнформацiя повинна бути наведена для усiх можливих варiантiв.

     15 "R точка" вказується виробником та:

     має вiдповiднi координати, пов'язанi з конструкцiєю КТЗ;

     вiдповiдає теоретичному положенню точки обертання тiла/стегна (H точка) для найнижчої звичайної посадки водiя або використовується крайнє заднє положення, вказане виробником КТЗ для кожного сидiння;

     може бути прийнята за згодою компетентних органiв для кожного сидiння, крiм переднiх, де "H точка" не може бути визначена за допомогою "тримiрної системи" або процедури визначення "H точки".

II. Таблиця, що показує комбiнацiї в межах версiй та варiантiв типу КТЗ

Пункт iнформацiйного документа Усi Версiя 1 Версiя 2 Версiя 3 Версiя n
           

     Примiтки:

     1. Окрема матриця складається для кожного варiанта у межах типу КТЗ.

     2. Записи, для яких вiдсутнi обмеження щодо їхнього сполучення у межах варiанта, перераховують у колонцi "Усi".

     3. Iнформацiя, наведена у таблицi, може бути представлена в альтернативному форматi.

     4. Кожний варiант i кожну версiю позначають кодом, що складається з комбiнацiї лiтер та цифр, який зазначають у сертифiкатi затвердження вiдповiдного КТЗ.

     5. Для варiанта(iв) виробник повинен надати спецiальний код.

III. Документи щодо затвердження типу КТЗ

У наведенiй нижче таблицi зазначають iнформацiю щодо доказiв вiдповiдностi технiчним приписам кожного об'єкта затвердження, зокрема включають всi вiдповiднi окремi затвердження та/або протоколи випробувань. Проте iнформацiю щодо частин не наводять, якщо її мiстить вiдповiдний iнформацiйний документ, який охоплює вимоги щодо установлення зазначених частин на КТЗ.
Об'єкт затвердження (тип КТЗ) Познака технiчного припису, серiя поправок у разi Правил ЄЕК ООН Номер документа щодо затвердження типу або протокол випробувань Договiрна сторона Угоди, що надала документ iз затвердження типу, або випробувальна лабораторiя, що видала протокол випробувань Дата Варiант(и) / версiя(ї)
           
_____________________________
(посада)
____________
(пiдпис)
_________________________
(прiзвище та iм'я керiвника)

Дата:

IV. Форма покажчика стану iнформацiйного пакета

(Зазначену iнформацiю може бути подано в альтернативному форматi або виглядi)

Найменування органу, що виконував затвердження типу ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

Покажчик стану iнформацiйного пакета

до сертифiката затвердження типу N ____________________________________________________

Дата видання сертифiката:_____________________________________________________________

Дата перегляду (за необхiдностi): _______________________________________________________

Перегляд iнформацiйного пакета виконано: внесенням виправлень до чинної редакцiї/виданням нової консолiдованої редакцiї

Дата видання поширення (за необхiдностi): ______________________________________________

Номер поширення (за необхiдностi): ____________________________________________________

N
з/п
Складова iнформацiйного пакета Позначення складової iнформацiйного пакета (за необхiдностi) Кiлькiсть сторiнок Переглянутi сторiнки Дата
1 Iнформацiйне повiдомлення органу, що виконував процедуру затвердження (додатковi умови, порядок подання апеляцiй, пiдстави перегляду, опис змiн тощо)        
2 Iнформацiйний документ        
3 Протокол(и) випробовувань        
4 Зведення результатiв випробовувань        
5 Перелiк осiб, уповноважених пiдписувати сертифiкати вiдповiдностi КТЗ затвердженому типу        
 
(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

 

Додаток 4
до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання
(пункт 1.8 роздiлу I)

ПЕРЕЛIК
технiчних приписiв

     I. Перелiк Правил ЄЕК ООН i серiй поправок до них, якi застосовуються в Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, та Директиви (регламенти) ЄС, затвердження типу за якими можуть бути визнанi альтернативними затвердженням типу за зазначеними Правилами ЄЕК ООН

Правила ЄЕК ООН Серiя поправки до Правил ЄЕК ООН Альтернативна базова Директива ЄС (Регламент ЄС)
R1, 2 01 76/761/ЕЕС
R3 02 76/757/ЕЕС
R4 00 76/760/ЕЕС
R6 00 76/759/ЕЕС
R7 01 76/758/ЕЕС
R8 05 76/761/ЕЕС
R9 06 97/24/ЕС
R10 02
05 - для електромобiлiв
72/245/ЕЕС
-
R11 02 70/387/ЕЕС
R12 03 74/297/ЕЕС
R13 10
11 - з 01.07.2023
71/320/ЕЕС
R13-H 00 71/320/ЕЕС
R14 06
07 - з 01.01.2022
76/115/ЕЕС
-
R16 04
07 - з 01.01.2022
77/541/ЕЕС
-
R17 07 78/932/ЕЕС, 74/408/ЕЕС
R19 02 76/762/ЕЕС
R20 02 76/761/ЕЕС
R23 00 77/539/ЕЕС
R24 03 72/306/ЕЕС, 2005/55/ЕС, Регламент N 715/2007
R25 04 78/932/ЕЕС
R26 03 74/483/ЕЕС
R27 03 -
R28 00 70/388/ЕЕС, Регламент N 168/2013
R29 02 -
R30 02 92/23/ЕЕС
R34 02 70/221/ЕС
R36 03 -
R37 03 76/761/ЕЕС
R38 00 77/538/ЕЕС
R39 00 75/443/ЕЕС
R40 01 97/24/ЕС, Регламент N 168/2013
R41 03 97/24/ЕС
R43 00 92/22/ЕЕС
R44 03 77/541/ЕЕС
R46 02
04 - з 01.01.2022
2003/97/ЕС
-
R47 00 97/24/ЕС, Регламент N 168/2013
R48 03
06 - з 01.01.2023
76/756/ЕЕС
-
R49 02, 03, 04 88/77/ЕЕС
04, 05, 06 2005/55/ЕС, Регламент N 595/2009, Регламент N 582/2011
R50 00 93/92/ЕЕС, 97/24/ЕС, 2009/67/ЕС
R51 02 70/157/ЕЕС
R52 01 -
R53 01 93/92/ЕЕС, 97/24/ЕС, 2009/67/ЕС, Регламент N 168/2013
R54 00 92/23/ЕЕС
R55 01 94/20/ЕС
R56 01 97/24/ЕС
R57 02 97/24/ЕС
R58 01
02 - з 01.01.2021
70/221/ЕС
-
R59 00 70/157/ЕЕС
R60 00 93/29/ЕЕС, 2009/80/ЕС, Регламент N 168/2013
R61 00 -
R63 01 97/24/ЕС
R67 01 70/221/ЕС (стосується тiльки затвердження газових балонiв)
R72 00 97/24/ЕС
R73 00
01 - з 01.01.2021
89/297/ЕЕС
-
R74 01 93/92/ЕЕС, 97/24/ЕС, 2009/67/ЕС
R75 00 97/24/ЕС
R76 00 97/24/ЕС
R77 00 77/540/ЕЕС
R78 03 93/14/ЕЕС
R79 01 70/311/ЕЕС
R80 01 74/408/ЕЕС
R81 00 97/24/ЕС
R82 01 97/24/ЕС
R83 02, 03, 04, 05 70/220/ЕС
06, 07 Регламент N 715/2007, Регламент N 692/2008
R85 00 80/1269/ЕЕС
R87 00 76/758/ЕЕС
R89 00 92/24/ЕЕС
R90 01 71/320/ЕЕС
R91 00 76/758/ЕЕС
R92 01 -
R93 00 2000/40/ЕС
R94 01 96/79/ЕС
R95 02 96/27/ЕС
R98 00 76/761/ЕЕС
R99 00 76/761/ЕЕС
R100 01
02 - з 01.01.2023
-
-
R101 00 80/1268/ЕЕС
R103 00 70/220/ЕС, Регламент N 715/2007
R104 00 -
R105 04
06 - з 01.01.2022
98/91/ЕЕС
-
R107 02
05 - з 01.01.2022
2001/85/ЕЕС
-
R108 00 -
R109 00 -
R110 01 70/221/ЕС (стосується тiльки затвердження газових балонiв)
R111 00 -
R112 00 76/761/ЕЕС
R113 00 -
R119 00 -
R123 00 76/761/ЕЕС
R129 00 -
R138 01 Регламент N 540/2014
R140 00 -

     Примiтки:

     1. Для цiлей затвердження типу та iндивiдуального затвердження КТЗ i обладнання допускається застосування окремих затверджень та протоколiв випробувань за Правилами ЄЕК ООН iз серiями поправок не нижчими, нiж передбачено цим додатком.

     2. У разi поетапного затвердження типу КТЗ на другому та наступних етапах затвердження типу допускається застосування вимог (крiм тих, що визначенi чинним законодавством України), якi дiяли на момент затвердження базового типу КТЗ.

     3. У разi iндивiдуального затвердження КТЗ, що були у користуваннi, якi ввозяться на митну територiю України пiд час переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну, та КТЗ категорiй M1, N1, що були у користуваннi, допускається застосування вимог Правил ЄЕК ООН нижчих серiй поправок якщо iнше не передбачено законодавством.

     4. Офiцiйнi затвердження типу елементiв газобалонного обладнання, за винятком паливної рампи, якi були наданi на пiдставi R110 в їх первинному варiантi, залишаються легiтимними i такими, що застосовуються для цiлей установки елементiв обладнання на транспортних засобах.

     II. Перелiк вимог щодо затвердження типу КТЗ категорiй M, N, O, L

N з/п Об'єкт затвердження Позначення документа, вимоги Застосування вимог для КТЗ категорiй
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
1 Фари (ближнього i дальнього свiтла) R1, R2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R113,
R123
А А А А А А - - - - А А А А А А А
2 Свiтловiдбивачi R3 А А А А А А А А А А А А А А А А А
3 Пристрої освiтлення заднього номерного знака R4 А А А А А А А А А А - - - - - - -
4 Покажчики поворотiв R6,
R119
А А А А А А А А А А А А А А А А А
5 Пiдфарники, габаритнi вогнi, контурнi вогнi, стоп-сигнали, стоянковi вогнi R7,
R77,
R91
А А А А А А А А А А А А А А А А А
6 Зовнiшнiй шум R9 - - - - - - - - - - - Х - Х Х Х Х
7 Рiвень радiоелектричних завад R10 Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х Х Х Х Х Х
8 Замки i завiси дверей R11 Х - - Х - - - - - - - - - - - - -
9 Травмобезпечнiсть рульового керування R12 Х - - Х - - - - - - - - - - - - -
10 Системи гальмування R13,
R13H,
Б
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - - - - -
11 Крiплення ременiв безпеки R14,
Б1
Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
12 Ременi безпеки R16,
Б1
Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
13 Сидiння, їхнi крiплення та пiдголiвники R17,
R80,
Х Х Х - - - - - - - - - - - - - -
14 Переднi протитуманнi фари R19 А А А А А А - - - - - - А А А - А
15 Фари заднього ходу R23 А А А А А А А А А А - - - - А - А
16 Димнiсть КТЗ з дизелями R24, Б2 Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
17 Пiдголiвники сидiнь R25 Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
18 Зовнiшнi виступи КТЗ R26 Х - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Звуковi сигнальнi прилади i їх встановлення R28 Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х Х Х Х
20 Захиснi властивостi кабiн КТЗ R29 - - - - Х Х - - - - - - - - - - -
21 Пожежна безпека R34 Х Х Х - - - - - - - - - - - - - -
22 Заднi протитуманнi лiхтарi R38 А А А А А А А А А А А - - А А - А
23 Спiдометри та їх встановлення R39 Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х Х Х Х Х Х
24 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R40 - - - - - - - - - - - - Х Х Х - Х
25 Зовнiшнiй шум R41 - - - - - - - - - - - - Х - - - -
26 Безпечне скло та скломатерiали R43 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - - - Х Х
27 Пристрої непрямого огляду та їх встановлення R46,
Г
Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - Х Х
28 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R47 - - - - - - - - - - Х Х - - - Х -
29 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R48 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - - - - -
30 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R49,
В
Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
31 Пiдфарники, габаритнi вогнi, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освiтлювання заднього номерного знака R50 - - - - - - - - - - А А А А А А А
32 Зовнiшнiй шум R51,
Г
Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
33 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R53,
Д
- - - - - - - - - - - - Х Х Х - Х
34 Тягово-зчiпнi пристрої R55 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - - - - -
35 Заднi захиснi пристрої R58, Г - - - - Х Х - - Х Х - - - - - - -
36 Органи керування R60 - - - - - - - - - - Х - Х - - - -
37 Зовнiшнi виступи КТЗ R61 - - - Х Х Х - - - - - - - - - - -
38 Зовнiшнiй шум R63 - - - - - - - - - - Х - - - - - -
39 Газобалоннi КТЗ на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ) R67 Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
40 Боковий захист R73, Г - - - - Х Х - - Х Х - - - - - - -
41 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R74, Д - - - - - - - - - - Х Х - - - Х -
42 Системи гальмування R78 - - - - - - - - - - Х Х Х Х Х Х Х
43 Рульове керування R79, Г Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
44 Дзеркала заднього виду i їх встановлення R81 - - - - - - - - - - Х Х Х Х Х Х Х
45 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R83, В Х Х - Х Х - - - - - - - - - - - -
46 Потужнiсть двигуна R85,
Б3
Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
47 Деннi ходовi вогнi R87 А А А А А А - - - - - - - - - - -
48 Пристрої обмеження швидкостi R89, Е - Х Х - Х Х - - - - - - - - - - -
49 Переднi захиснi пристрої R93, Г - - - - Х Х - - - - - - - - - - -
50 Захист у разi фронтального зiткнення R94 Х - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Захист у разi бокового зiткнення R95 Х - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Викиди дiоксиду вуглецю та витрата палива R101 Х - - Х - - - - - - - - - - - - -
53 Свiтловiдбивне маркування КТЗ R104 - А А А А А - А А А - - - - - - -
54 КТЗ для перевезення небезпечних вантажiв R105,
Ж
- - - Х Х Х Х Х Х Х              
55 Конструкцiя автобусiв R107,
И
- Х Х - - - - - - - - - - - - - -
56 Конструкцiя автобусiв для перевезення школярiв ДСТУ 7013:2009 - Х Х - - - - - - - - - - - - - -
57 Конструкцiя автобусiв для перевезення осiб з iнвалiднiстю ДСТУ ГОСТ 30478:2006 - Х Х - - - - - - - - - - - - - -
58 Газобалоннi КТЗ на стисненому природному газi (СПГ) та/або зрiдженому природному газi (ЗПГ) R110 Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
59 Стiйкiсть проти перекидання автоцистерн R111,
М
- - - - Х Х - - Х Х - - - - - - -
60 Конструкцiя причепiв Л - - - - - - Х1 Х1 - - - - - - - - -
61 Електрична безпека R100 Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
62 Безшумнi КТЗ R138, Н Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
R 00
1 2
де:
1 - Правила ЄЕК ООН
2 - номер Правила ЄЕК ООН
Пiдтвердженням вiдповiдностi КТЗ встановленим у таблицi вимогам є:
"Х" - а) окреме затвердження типу та iнформацiйна пiдшивка документiв; або
б) протокол випробувань та iнформацiйна пiдшивка документiв;
"Х1" - протокол випробувань;
"А" - маркування щодо вiдповiдностi Правилам ЄЕК ООН або альтернативнiй Директивi ЄС та наявнiсть позначення цього маркування в iнформацiйному документi щодо встановлення цього предмета обладнання або частини на КТЗ;
"-" - вимоги не застосовують для цiєї категорiї КТЗ.
Особливiсть застосування вимог та/або значення показникiв:
"Б" - а) вимоги R13 або R13Н застосовують залежно вiд категорiї КТЗ;
б) КТЗ категорiї M3 (iз дизелями) мають бути обладнанi зносостiйкою системою гальмування або ретардером
в) наявнiсть функцiї забезпечення стiйкостi (електронної системи контролю стiйкостi) обов'язкова з:
01 липня 2023 року для КТЗ категорiї M1 за вимогами R140-00 або додатка 9 R13Н-00 та для КТЗ категорiї N1 за вимогами R140-00 або додатка 9 R13H-00 або додатка 21 R13-11 з урахуванням вимог пункту 5.2.1.33 R13-11;
01 сiчня 2023 року для КТЗ категорiї M2, M3, N2, N3, O3, O4 за вимогами додатка 21 R13-11 та з урахуванням вимог пункту 5.2.1.32, 5.2.2.23 R13-11;
01 сiчня 2023 року для КТЗ категорiї M2 класiв I та A за вимогами додатка 21 R13-11;
"Б1" - КТЗ категорiй M2, M3 класiв II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на мiжмiських i мiжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних i регулярних спецiальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння пасажирiв вiдповiдно до вимог R16 та R14.
КТЗ категорiй M2, M3 класiв I, II та A мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння водiя;
"Б2" - вимоги не застосовують до КТЗ за умови пiдтвердження їх вiдповiдностi вимогам Регламенту N 595/2009;
"В" - серiя поправок вiдповiдних Правил ЄЕК ООН, допустимi граничнi рiвнi викидiв та строки їх обов'язкового запровадження визначаються законодавством України. З урахуванням пункту 12 Перехiдних положень Правил ЄЕК ООН N 83-07 протягом трьох рокiв з дати запровадження екологiчних норм Євро-6 в Українi (як обов'язкових) гранично допустиме значення кiлькостi викидiв частинок становить 6,0 х 1012 од/км, як це визначено у примiтках 1, 2 до таблицi 1 Правил ЄЕК ООН N 83-07;
"Г" - для КТЗ пiдвищеної прохiдностi допускається не виконувати вимоги зазначених документiв стосовно:
а) граничного значення максимального зусилля на рульовому колесi КТЗ з переднiм керуючим ведучим мостом (мостами) за умови iмiтування вiдмови системи пiдсилювання (для КТЗ категорiй M2G, N2G, M3G, N3G);
б) встановлення переднiх, бокових та заднiх захисних пристроїв (для КТЗ категорiй N2G, N3G);
в) показникiв зовнiшнього шуму - допускається застосування вимог серiї поправок R51-01 (для КТЗ категорiй M2G, M3G, що сконструйованi на базi КТЗ категорiй N2G, N3G i мають привод одночасно на всi колеса та призначенi для перевезення пасажирiв певних категорiй або певних професiй (наприклад, вахтовi КТЗ), та N3G, якi мають привод одночасно на всi колеса);
г) пристроїв непрямого огляду та їх встановлення - допускається застосування вимог серiї поправок R46-01 (для КТЗ категорiй N3, N3G, що мають капотну компоновку (кабiна за двигуном), та КТЗ категорiй M3, M3G, що сконструйованi на їх базi);
"Д" - а) вимоги пунктiв 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються до КТЗ категорiї L4;
б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними i застосовуються в разi встановлення на КТЗ категорiй L4, L5, L7;
в) вимоги пунктiв 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються до КТЗ категорiї L2 з асиметричним розташуванням колiс;
г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними i застосовуються в разi встановлення на КТЗ категорiй L2, L6;
"Е" - КТЗ мають бути обладнанi пристроями обмеження швидкостi вiдповiдно до вимог R89.
Вимоги не застосовують до КТЗ:
а) призначених для перевезення пасажирiв, з конструктивною максимальною швидкiстю менше 100 км/год, що пiдтверджено документально виробником КТЗ (крiм автобусiв спецiалiзованого призначення для перевезення школярiв);
б) призначених для перевезення вантажiв, з конструктивною максимальною швидкiстю менше 90 км/год, що пiдтверджено документально виробником КТЗ;
в) що експлуатуються Збройними Силами України, силами цивiльної оборони, силами пiдтримання громадського порядку, пожежними пiдроздiлами та iншими службами екстреного виклику;
г) якi застосовуються як громадський або комунальний транспорт виключно в межах мiста;
"Ж" - як мiнiмум виконання вимог пунктiв 5.1.1.2 - 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.7; 5.1.3 - 5.1.5 R105;
"И" - а) можуть не застосовуватись окремi вимоги R107, якщо виробник надасть докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;
б) КТЗ, що призначенi для перевезення пасажирiв на мiських та примiських маршрутах, мають вiдповiдати вимогам R107, у тому числi щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами особами з iнвалiднiстю з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, i обов'язково мати зовнiшнi звуковi iнформатори номера та кiнцевих зупинок маршруту, текстовi та звуковi системи у салонi для оголошення зупинок;
"К" - вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згiдно з Європейською угодою щодо роботи екiпажiв КТЗ, якi виконують мiжнароднi автомобiльнi перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в мiстi Женева:
а) КТЗ категорiй M2, M3, N2, N3, призначенi для виконання мiжнародних перевезень, мають бути обладнанi цифровими тахографами;
б) КТЗ категорiй M2, M3, N2, N3 мають передбачати за конструкцiєю можливiсть обладнання цифровими тахографами;
"К1" - пiдтвердженням вiдповiдностi є опис (схеми), наданий виробником, та результати iдентифiкацiї (огляду) КТЗ;
"Л" - конструкцiя причепiв має вiдповiдати таким вимогам:
а) вертикальна статична навантага в центрi сфери зчiпної головки за повної маси причепа перебуває в межах вiд 250 H до 3500 H;
б) висота причепа не бiльше 1,8 ширини колiї причепа або не бiльше 3 м;
в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розмiщеною внутрiшньою поверхнею пiдлоги вiдношення маси, що припадає на шину (шини) з однiєї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;
г) зчiпна головка дишла причепа вiдповiдає вимогам R55-01;
ґ) конструкцiя та розмiри дишла (рами) забезпечують можливiсть його вiдхилення вiдносно зчiпної кулi, встановленої на автомобiлi, на кути, передбаченi R55-01;
д) висота розмiщення центра сфери зчiпної головки горизонтально розмiщеного причепа повної маси над рiвнем дороги має становити 430 + 35 мм. Для житлових та вантажних причепiв горизонтальнiсть встановлюється по пiдлозi або вантажнiй поверхнi, а для таких, що не мають поверхнi (наприклад, причепи для перевезення човнiв), - лiнiю вiдлiку вказує виробник;
е) передбачено мiсця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують пiдвiшування колеса над площиною дороги;
є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розмiщено з правого боку в переднiй частинi дишла (рами);
ж) причiп обладнано надколiсними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталi кузова не виконують функцiй цих пристроїв;
з) причiп, який не має системи аварiйного гальмування, обладнано двома запобiжними ланцюгами (тросами), якi у разi обриву (пошкодження) зчiпної кулi або зчiпної головки унеможливлять торкання дишлом поверхнi дороги i забезпечать з'єднання тягача з причепом;
и) причiп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому станi;
i) причiп має одну або декiлька опорних стiйок, що забезпечують стiйкiсть причепа у вiдчепленому станi i не погiршують показникiв прохiдностi автопоїзда;
ї) причiп категорiї O1, що має бiльше однiєї осi, має бути обладнаний гальмiвними системами вiдповiдно до вимог R13;
"М" - вимога не застосовується для КТЗ, якi оснащенi функцiєю забезпечення стiйкостi (електронною системою контролю стiйкостi), та вiдповiдають всiм вимогам R13-11 з урахуванням додатка 21;
"Н" - з 01 сiчня 2023 року.

     III. Перелiк вимог щодо затвердження типу малих серiй КТЗ категорiй M, N, O, L

N з/п Об'єкт затвердження Позначення документа, вимоги Застосування вимог для КТЗ категорiй
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
1 Фари (ближнього i дальнього свiтла) R1, R2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R113,
R123
А А А А А А - - - - А А А А А А А
2 Свiтловiдбивачi R3 А А А А А А А А А А А А А А А А А
3 Пристрої освiтлення заднього номерного знака R4 А А А А А А А А А А - - - - - - -
4 Покажчики поворотiв R6,
R119
А А А А А А А А А А А А А А А А А
5 Пiдфарники, габаритнi вогнi, контурнi вогнi, стоп-сигнали, стоянковi вогнi R7,
R77,
R91
А А А А А А А А А А А А А А А А А
6 Зовнiшнiй шум R9 - - - - - - - - - - - Х - Х Х Х Х
7 Рiвень радiоелектричних завад R10 Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х Х Х Х Х Х
8 Системи гальмування R13,
13H, Б
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - - - - -
9 Крiплення ременiв безпеки R14, Б1 Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
10 Ременi безпеки R16, Б1 Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
11 Сидiння, їхнi крiплення та пiдголiвники R17,
R80
Х Х Х - - - - - - - - - - - - - -
12 Переднi протитуманнi фари R19 А А А А А А - - - - - - А А А - А
13 Фари заднього ходу R23 А А А А А А А А А А - - - - А - А
14 Димнiсть КТЗ з дизелями R24, Б2 Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
15 Пiдголiвники сидiнь R25 Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
16 Зовнiшнi виступи КТЗ R26 Х - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Звуковi сигнальнi прилади i їх встановлення R28 Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х Х Х Х
18 Пожежна безпека R34 Х Х Х - - - - - - - - - - - - - -
19 Заднi протитуманнi лiхтарi R38 А А А А А А А А А А А - - А А - А
20 Спiдометри та їх встановлення R39 Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х Х Х Х Х Х
21 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R40 - - - - - - - - - - - - Х Х Х - Х
22 Зовнiшнiй шум R41 - - - - - - - - - - - - Х - - - -
23 Безпечне скло та скломатерiали R43 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - - - Х Х
24 Пристрої непрямого огляду та їх встановлення R46, Г Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - Х Х
25 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R47 - - - - - - - - - - Х Х - - - Х -
26 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R48 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - - - - -
27 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R49,
В
Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
28 Пiдфарники, габаритнi вогнi, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освiтлювання заднього номерного знака R50 - - - - - - - - - - А А А А А А А
29 Зовнiшнiй шум R51, Г Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
30 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R53,
Д
- - - - - - - - - - - - Х Х Х - Х
31 Тягово-зчiпнi пристрої R55 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - - - - -
32 Заднi захиснi пристрої R58,
Г
- - - - Х Х - - Х Х - - - - - - -
33 Зовнiшнi виступи КТЗ R61 - - - Х Х Х - - - - - - - - - - -
34 Зовнiшнiй шум R63 - - - - - - - - - - Х - - - - - -
35 Газобалоннi КТЗ на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ) R67 Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
36 Боковий захист R73, Г - - - - Х Х - - Х Х - - - - - - -
37 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R74, Д - - - - - - - - - - Х Х - - - Х -
38 Системи гальмування R78 - - - - - - - - - - Х Х Х Х Х Х Х
39 Рульове керування R79,
Г
Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
40 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R83,
В
Х Х - Х Х - - - - - - - - - - - -
41 Деннi ходовi вогнi R87 А А А А А А - - - - - - - - - - -
42 Пристрої обмеження швидкостi R89,
Е
- Х Х - Х Х - - - - - - - - - - -
43 Викиди дiоксиду вуглецю та витрата палива R101 Х - - Х - - - - - - - - - - - - -
44 Свiтловiдбивне маркування КТЗ R104 - А А А А А - А А А - - - - - - -
45 КТЗ для перевезення небезпечних вантажiв R105,
Ж
- - - Х Х Х Х Х Х Х              
46 Конструкцiя автобусiв R107,
И
- Х Х - - - - - - - - - - - - - -
47 Конструкцiя автобусiв для перевезення школярiв ДСТУ 7013:2009 - Х Х - - - - - - - - - - - - - -
48 Конструкцiя автобусiв для перевезення осiб з iнвалiднiстю ДСТУ ГОСТ 30478:2006 - Х Х - - - - - - - - - - - - - -
49 Газобалоннi КТЗ на стисненому природному газi (СПГ) та/або зрiдженому природному газi (ЗПГ) R110 Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
50 Конструкцiя причепiв Л - - - - - - Х1 Х1 - - - - - - - - -
51 Електрична безпека R100 Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
52 Безшумнi КТЗ R138, М Х Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - -
R 00
1 2
де:
1 - Правила ЄЕК ООН
2 - номер Правила ЄЕК ООН
Пiдтвердженням вiдповiдностi КТЗ встановленим у таблицi вимогам є:
"Х" - а) окреме затвердження типу та iнформацiйна пiдшивка документiв; або
б) протокол випробувань та iнформацiйна пiдшивка документiв;
"Х1" - протокол випробувань;
"А" - маркування щодо вiдповiдностi Правилу ЄЕК ООН або альтернативнiй Директивi ЄС та наявнiсть позначення цього маркування в iнформацiйному документi щодо встановлення цього предмета обладнання або частини на КТЗ;
"-" - вимоги не застосовують для цiєї категорiї КТЗ.
Особливiсть застосування вимог та/або значення показникiв:
"Б" - а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно вiд категорiї КТЗ;
б) КТЗ категорiї M3 (iз дизелями) мають бути обладнанi зносостiйкою системою гальмування або ретардером;
в) наявнiсть функцiї забезпечення стiйкостi (електронної системи контролю стiйкостi) обов'язкова з:
01 липня 2023 року для КТЗ категорiї M1 за вимогами R140-00 або додатка 9 R13H-00 та для КТЗ категорiї N1 за вимогами R140-00 або додатка 9 R13H-00 або додатка 21 R13-11 з урахуванням вимог пункту 5.2.1.33 R13-11;
01 сiчня 2023 року для КТЗ категорiй M2, M3, N2, N3, O3, O4 за вимогами додатка 21 R13-11 та з урахуванням вимог пункту 5.2.1.32 та 5.2.2.23 R13-11;
01 сiчня 2023 року для КТЗ категорiї M2 класiв I та A за вимогами додатка 21 R13-11;
"Б1" - КТЗ категорiй M2, M3 класiв II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на мiжмiських i мiжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних i регулярних спецiальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння пасажирiв вiдповiдно до вимог R14 та R16.
КТЗ категорiй M2, M3 класiв I, II та A мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння водiя;
"Б2" - вимоги не застосовують до КТЗ за умови пiдтвердження їх вiдповiдностi вимогам Регламенту N 595/2009;
"В" - серiя поправок до вiдповiдних Правил ЄЕК ООН, допустимi граничнi рiвнi викидiв та строки їх обов'язкового запровадження визначаються законодавством України. З урахуванням пункту 12 Перехiдних положень Правил ЄЕК ООН N 83-07 протягом трьох рокiв з дати запровадження екологiчних норм Євро-6 в Українi (як обов'язкових) гранично допустиме значення кiлькостi викидiв частинок становить 6,0 х 1012 од/км, як це визначено у примiтках 1, 2 до таблицi 1 Правил ЄЕК ООН
N 83-07. Визначення кiлькостi частинок у вiдпрацьованих газах допускається iз застосуванням альтернативних методiв;
"Г" - для КТЗ пiдвищеної прохiдностi допускається не виконувати вимоги зазначених документiв стосовно:
а) граничного значення максимального зусилля на рульовому колесi КТЗ з переднiм керуючим ведучим мостом (мостами) за умови iмiтування вiдмови системи пiдсилювання (для КТЗ категорiй M2G, N2G, M3G, N3G);
б) встановлення бокових та заднiх захисних пристроїв (для КТЗ категорiй N2G, N3G);
в) показникiв зовнiшнього шуму - допускається застосування вимог серiї поправок R51-01 (для КТЗ категорiй M2G, M3G, що сконструйованi на базi КТЗ категорiй N2G, N3G i мають привод одночасно на всi колеса та призначенi для перевезення пасажирiв певних категорiй або певних професiй (наприклад, вахтовi КТЗ), та N3G, якi мають привод одночасно на всi колеса);
г) пристроїв непрямого огляду та їх встановлення - допускається застосування вимог серiї поправок R46-01 (для КТЗ категорiй N3, N3G, що мають капотну компоновку ("кабiна за двигуном"), та КТЗ категорiй M3, M3G, що сконструйованi на їх базi);
"Д" - а) вимоги пунктiв 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорiї L4;
б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними i застосовуються в разi встановлення на КТЗ категорiй L4, L5, L7;
в) вимоги пунктiв 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорiї L2 з асиметричним розташуванням колiс;
г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними i застосовуються в разi встановлення на КТЗ категорiй L2, L6;
"Е" - КТЗ мають бути обладнанi пристроями обмеження швидкостi вiдповiдно до вимог R89.
Вимоги не застосовуються до КТЗ:
а) призначених для перевезення пасажирiв, з конструктивною максимальною швидкiстю менше 100 км/год, що пiдтверджено документально виробником ДТЗ (крiм автобусiв спецiалiзованого призначення, що використовуються для перевезення школярiв);
б) призначених для перевезення вантажiв, з конструктивною максимальною швидкiстю менше 90 км/год, що пiдтверджено документально виробником ДТЗ;
в) що експлуатуються Збройними Силами України, силами цивiльної оборони, силами пiдтримання громадського порядку, пожежними пiдроздiлами та iншими службами екстреного виклику;
г) якi застосовують як громадський або комунальний транспорт виключно в межах мiста;
"Ж" - як мiнiмум виконання вимог пунктiв 5.1.1.2 - 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.7; 5.1.3 - 5.1.5 R105;
"И" - а) можуть не застосовуватись окремi вимоги R107, якщо виробник надасть докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;
б) КТЗ, що призначенi для перевезення пасажирiв на мiських та примiських маршрутах, мають вiдповiдати вимогам R107, у тому числi щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами особами з iнвалiднiстю з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, i обов'язково мати зовнiшнi звуковi iнформатори номера та кiнцевих зупинок маршруту, текстовi та звуковi системи у салонi для оголошення зупинок;
"К" - вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згiдно з Європейською угодою щодо роботи екiпажiв КТЗ, якi виконують мiжнароднi автомобiльнi перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в мiстi Женевi: а) КТЗ категорiй M2, M3, N2, N3, призначенi для виконання мiжнародних перевезень, мають бути обладнанi цифровими тахографами; б) КТЗ категорiй M2, M3, N2, N3 мають передбачати за конструкцiєю можливiсть обладнання цифровими тахографами;
"К1" - пiдтвердженням вiдповiдностi є опис (схеми), наданий виробником, та результати iдентифiкацiї (огляду) КТЗ;
"Л" - конструкцiя причепiв має вiдповiдати вимогам:
а) вертикальна статична навантага в центрi сфери зчiпної головки за повної маси причепа перебуває в межах вiд 250 H до 3500 H;
б) висота причепа не бiльше 1,8 ширини колiї причепа або не бiльше 3 м;
в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розмiщеною внутрiшньою поверхнею пiдлоги вiдношення маси, що припадає на шину (шини) з однiєї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;
г) зчiпна головка дишла причепа вiдповiдає вимогам R55-01;
ґ) конструкцiя та розмiри дишла (рами) забезпечують можливiсть його вiдхилення вiдносно зчiпної кулi, встановленої на автомобiлi, на кути, передбаченi R55-01;
д) висота розмiщення центра сфери зчiпної головки горизонтально розмiщеного причепа повної маси над рiвнем дороги має становити 430 + 35 мм. Для житлових та вантажних причепiв горизонтальнiсть встановлюється по пiдлозi або вантажнiй поверхнi, а для таких, що не мають поверхнi, наприклад, причепи для перевезення човнiв, - лiнiю вiдлiку вказує виробник;
е) передбачено мiсця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивiшування колеса над площиною дороги; є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розмiщено з правого боку в переднiй частинi дишла (рами); ж) причiп обладнано надколiсними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталi кузова не виконують функцiй цих пристроїв; з) причiп, який не має системи аварiйного гальмування, обладнано двома запобiжними ланцюгами (тросами), якi у разi обриву (пошкодження) зчiпної кулi або зчiпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхнi дороги i забезпечують з'єднання тягача з причепом; и) причiп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому станi;
i) причiп має одну або декiлька опорних стiйок, що забезпечують стiйкiсть причепа у вiдчепленому станi i не погiршують показникiв прохiдностi автопоїзда;
ї) причiп категорiї O1, що має бiльше однiєї осi, має бути обладнаний гальмiвними системами вiдповiдно до вимог R13;
"М" - з 01 сiчня 2023 року.

     IV. Перелiк вимог щодо iндивiдуального затвердження нових КТЗ категорiй M, N, O, L

N з/п Об'єкт затвердження Позначення документа, вимоги Застосування вимог для КТЗ категорiй
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
1 Фари (ближнього i дальнього свiтла) R1, R2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R113,
R123
А А А А А А - - - - А А А А А А А
2 Свiтловiдбивачi R3 А А А А А А А А А А А А А А А А А
3 Пристрої освiтлення заднього номерного знака R4 А А А А А А А А А А - - - - - - -
4 Покажчики поворотiв R6,
R119
А А А А А А А А А А А А А А А А А
5 Пiдфарники, габаритнi вогнi, контурнi вогнi, стоп-сигнали, стоянковi вогнi R7,
R77,
R91
А А А А А А А А А А А А А А А А А
6 Зовнiшнiй шум R9 - - - - - - - - - - - Х1 - Х1 Х1 Х1 Х1
7 Рiвень радiоелектричних завад R10 Х1 + Б Х1 + Б Х1 + Б Х1 + Б Х1 + Б Х1 + Б - - - - Х1 + Б Х1 + Б Х1 + Б Х1 + Б Х1 + Б Х1 + Б Х1 + Б
8 Системи гальмування R13,
R13H,
В
Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 - - - - - - -
9 Крiплення ременiв безпеки R14 А;
Х1 + Г
А;
Х1 + Г
А;
Х1 + Г
А;
Х1 + Г
А;
Х1 + Г
А;
Х1 + Г
- - - - - - - - - - -
10 Ременi безпеки R16 А;
Х1 + Д
А;
Х1 + Д
А;
Х1 + Д
А;
Х1 + Д
А;
Х1 + Д
А;
Х1 + Д
- - - - - - - - - - -
11 Переднi протитуманнi фари R19 А А А А А А - - - - - - А А А - А
12 Фари заднього ходу R23 А А А А А А А А А А - - - - А - А
13 Димнiсть КТЗ з дизелями R24,
Е
Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 - - - - - - - - - - -
14 Зовнiшнi виступи КТЗ R26 Х1 + Ж - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Заднi протитуманнi лiхтарi R38 А А А А А А А А А А А - - А А - А
16 Спiдометри та їх встановлення R39,
И
Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 - - - - Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 Х1
17 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R40 - - - - - - - - - - - - Х1 + К Х1 + К Х1 + К - Х1 + К
18 Зовнiшнiй шум R41 - - - - - - - - - - - - Х1 - - - -
19 Безпечне скло та скломатерiали R43 А;
Х1 + Л
А;
Х1 + Л
А;
Х1 + Л
А;
Х1 + Л
А;
Х1 + Л
А;
Х1 + Л
А А А А - - - - - А;
Х1 + Л
А;
Х1 + Л
20 Пристрої непрямого огляду та їх встановлен-ня R46, П Х1 + М Х1 + М Х1 + М Х1 + М Х1 + М Х1 + М - - - - - - - - - Х1 + М Х1 + М
21 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R47 - - - - - - - - - - Х1 + К Х1 + К - - - Х1 + К -
22 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R48 Х1+ Н2 Х1+ Н2 Х1+ Н2 Х1+ Н2 Х1+ Н2 Х1+ Н2 Х1+ Н2 Х1+ Н2 Х1+ Н2 Х1+ Н2 - - - - - - -
23 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R49,
Н
Х1 + Н1 Х1 + Н1 Х1 + Н1 Х1 + Н1 Х1 + Н1 Х1 + Н1 - - - - - - - - - - -
24 Пiдфарники, габаритнi вогнi, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освiтлювання заднього номерного знака R50 - - - - - - - - - - А А А А А А А
25 Зовнiшнiй шум R51,
П
Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 - - - - - - - - - - -
26 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R53,
Р
- - - - - - - - - - - - Х1 Х1 Х1 - Х1
27 Тягово-зчiпнi пристрої R55 Х;
А
Х;
А
Х;
А
Х;
А
Х;
А
Х;
А
Х;
А
Х;
А
Х;
А
Х;
А
- - - - - - -
28 Заднi захиснi пристрої R58,
П
- - - - Х1 + С Х1 + С - - Х1 + С Х1 + С - - - - - - -
29 Зовнiшнiй шум R63 - - - - - - - - - - Х1 - - - - - -
30 Газобалоннi КТЗ на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ) R67 Х1 + Т Х1 + Т Х1 + Т Х1 + Т Х1 + Т Х1 + Т - - - - - - - - - - -
31 Боковий захист R73,
П
- - - - Х1 + С Х1 + С - - Х1 + С Х1 + С - - - - - - -
32 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R74,
Р
- - - - - - - - - - Х1 Х1 - - - Х1 -
33 Системи гальмування R78 - - - - - - - - - - Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1 Х1 + В1
34 Рульове керування R79 Х1 + У Х1 + У Х1 + У Х1 + У Х1 + У Х1 + У - - - - - - - - - - -
35 Сидiння R80,
Ф
- Х1 Х1 - - - - - - - - - - - - - -
36 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R83,
Н
Х1 + Н1 Х1 + Н1 - Х1 + Н1 Х1 + Н1 - - - - - - - - - - - -
37 Деннi ходовi вогнi R87 А А А А А А - - - - - - - - - - -
38 Пристрої обмеження швидкостi R89,
Ц
- Х1 + Ц1 Х1 + Ц1 - Х1 + Ц1 Х1 + Ц1 - - - - - - - - - - -
39 Свiтловiдбивне маркування КТЗ R104 - А А А А А - А А А - - - - - - -
40 КТЗ для перевезення небезпечних вантажiв R105 - - - Х1 + Ч Х1 + Ч Х1 + Ч Х1 + Ч Х1 + Ч Х1 + Ч Х1 + Ч              
41 Конструкцiя автобусiв R107 - Х1 + Ш Х1 + Ш - - - - - - - - - - - - - -
42 Конструкцiя автобусiв для перевезення школярiв ДСТУ 7013:2009 - Х1 + Ш1 Х1 + Ш1 - - - - - - - - - - - - - -
43 Конструкцiя автобусiв для перевезення осiб з iнвалiднiстю ДСТУ ГОСТ 30478:2006 - Х1 + Ш2 Х1 + Ш2 - - - - - - - - - - - - - -
44 Газобалоннi КТЗ на стисненому природному газi (СПГ) та/або зрiдженому природному газi (ЗПГ) R110 Х1 + Т Х1 + Т Х1 + Т Х1 + Т Х1 + Т Х1 + Т - - - - - - - - - - -
45 Конструкцiя причепiв Ю - - - - - - Х1 Х1 - - - - - - - - -
R 00
1 2
де:
1 - Правила ЄЕК ООН
2 - номер Правила ЄЕК ООН
Пiдтвердженням вiдповiдностi КТЗ встановленим у таблицi вимогам є:
"-" - вимоги не застосовують для цiєї категорiї КТЗ;
"Х" - а) окреме затвердження та iнформацiйний документ, складений вiдповiдно до Правила ЄЕК ООН або альтернативного Регламента (Директиви) ЄС; або
б) протокол випробувань та iнформацiйний документ, складений вiдповiдно до Правила ЄЕК ООН або альтернативного Регламента (Директиви) ЄС; або
в) маркування КТЗ (або частин) щодо вiдповiдностi за окремим Правилом ЄЕК ООН або альтернативним Регламентом (Директивою) ЄС; або
г) затвердження типу КТЗ ЄС та наявнiсть маркування цього затвердження на КТЗ;
"Х1" - "Х" або протокол випробувань КТЗ, наданий випробувальною лабораторiєю, у якому зазначений iдентифiкацiйний номер КТЗ, який заявлений на проведення робiт iз iндивiдуального затвердження;
"А" - маркування щодо вiдповiдностi Правилу ЄЕК ООН, альтернативному Регламенту (Директивi) ЄС. У разi вiдсутностi зазначеного маркування для пiдтвердження вiдповiдностi застосовуються приписи доповнення 2 частини I додатка IV Директиви 2007/46/ЕС або позитивний висновок, наданий технiчною службою.
Особливiсть застосування вимог та/або значення показникiв:
"Б" - вимоги пунктiв 6.2; 6.3 R10;
"В" - а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно вiд категорiї КТЗ;
б) КТЗ категорiї M3 (iз дизелями) мають бути обладнанi зносостiйкою системою гальмування або ретардером;
"В1" - а) для КТЗ категорiї M1 - вимоги пунктiв 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H-00 щодо конструкцiї гальмiвних систем i системи сигналiзацiї КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкцiї КТЗ), вимоги пунктiв 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H-00.
Для КТЗ категорiї N1 - вимоги пунктiв 5.1.2; 5.1.4; 5.2.1 R13 щодо конструкцiї гальмiвних систем i системи сигналiзацiї КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкцiї КТЗ), а також вимоги пунктiв 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 4 до R13 або вимоги пунктiв 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H-00 щодо конструкцiї гальмiвних систем i системи сигналiзацiї КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкцiї КТЗ), а також вимоги пунктiв 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H-00.
Для КТЗ категорiй M2, M3, N2, N3, O3, O4 - вимоги R13 (крiм додаткiв 13, 21 до R13);
б) наявнiсть функцiї забезпечення стiйкостi (електронної системи контролю стiйкостi) обов'язкова з:
01 липня 2023 року для КТЗ категорiї M1 за вимогами R140-00 або додатка 9 R13H-00 та для КТЗ категорiї N1 за вимогами R140-00 або додатка 9 R13H-00 чи додатка 21 R13-11 з урахуванням вимог пункту 5.2.1.33 R13-11;
01 сiчня 2023 року для КТЗ категорiй M2, M3, N2, N3, O3, O4 за вимогами додатка 21 R13-11 з урахуванням вимог пунктiв 5.2.1.32 та 5.2.2.23 R13-11;
01 сiчня 2023 року для КТЗ категорiї M2 класiв I та A за вимогами додатка 21 R13-11.
Наявнiсть електронної системи контролю стiйкостi за R13H-00 пiдтверджується позитивними результатами хоча б однiєї з таких дiй: експертизи конструкцiї гальмiвних систем або документально оформленої iнформацiї виробника КТЗ, перевiрки наявностi та функцiонування вiдповiдних оптичних сигналiв iндикаторiв (контрольних сигналiв) та органiв керування за пунктами 3.4 (преамбула), 3.4.1.3, 3.4.1.4, 3.5 (преамбула), 3.5.2, 3.5.3, 3.6 (преамбула), 3.6.2.3 додатка 9 до R13H-00.
Наявнiсть функцiї забезпечення стiйкостi за R13-11 пiдтверджується позитивними результатами хоча б однiєї з таких дiй: експертизи конструкцiї гальмiвних систем або документально оформленої iнформацiї виробника КТЗ, перевiрки наявностi та функцiонування оптичного сигналу iндикатора (контрольного сигналу) за пунктами 2.1.4, 2.1.5 додатка 21 до R13-11;
в) для КТЗ категорiй O1, O2 - вимоги пунктiв 5.1.2; 5.1.4; 5.2.2 R13 щодо конструкцiї гальмiвних систем i системи сигналiзацiї КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкцiї КТЗ), а також вимоги пунктiв 1.4.2; 3.1; 3.2 додатка 4 до R13;
г) для КТЗ категорiї L - вимоги пунктiв 5.1.2 - 5.1.13; 5.2.1; 3; 4 додатка 3 до R78;
"Г" - вимоги пункту 5.3.2 R14; КТЗ категорiй M2, M3 класiв II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на мiжмiських i мiжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних i регулярних спецiальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння пасажирiв.
КТЗ категорiй M2, M3 класiв I, II та A обов'язково мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння водiя;
"Д" - вимоги додатка 16 до R16; КТЗ категорiй M2, M3 класiв II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на мiжмiських i мiжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних i регулярних спецiальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння пасажирiв.
КТЗ категорiй M2, M3 класiв I, II та A обов'язково мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння водiя;
"Е" - вимоги додатка 5 до R24, вимоги не застосовують до КТЗ за умови пiдтвердження їх вiдповiдностi вимогам Регламенту N 595/2009;
"Ж" - за винятком вимог, що пов'язанi з руйнiвними випробовуваннями та випробовуваннями, якi потребують надання креслень окремих елементiв поверхнi кузова;
"И" - вимоги пункту 5.1 R39 (вимога до вiдображення швидкостi у метричних одиницях);
"К" - вимога щодо вмiсту оксиду вуглецю у вiдпрацьованих газах у режимi холостого ходу, значення якого не має перевищувати 4,5 %;
"Л" - вимоги щодо свiтлопропускання (у разi наявностi ознак тонування) вiтрового скла та стекол, що входять до зони оглядання з мiсця водiя (крiм стекол розмiщених за першим рядом сидiнь);
"М" - вимоги пунктiв 15.2.1; 15.2.3 R46;
"Н" - серiя поправок вiдповiдних Правил ЄЕК ООН, допустимi граничнi рiвнi викидiв та строки їх обов'язкового запровадження визначаються законодавством України. З урахуванням пункту 12 Перехiдних положень Правил ЄЕК ООН N 83-07 протягом трьох рокiв з дати запровадження екологiчних норм Євро-6 в Українi (як обов'язкових) гранично допустиме значення кiлькостi викидiв частинок становить 6,0 х 1012 од/км, як це визначено у примiтках 1, 2 до таблицi 1 Правил ЄЕК ООН N 83-07;
"Н1" - вiдповiднiсть всiм нижченаведеним вимогам:
а) наявнiсть OBD (якщо вимагається Правилами ЄЕК ООН з вiдповiдними серiями поправок, Регламентами або Директивами ЄС);
б) для КТЗ з бензиновими двигунами - наявнiсть системи контролю випаровувань палива (якщо вимагається Правилами ЄЕК ООН з вiдповiдними серiями поправок, Регламентами або Директивами ЄС);
в) питомi масовi викиди забруднювальних речовин не мають перевищувати граничнодопустимi значення, помноженi на зазначенi коефiцiєнти:
за випробуванням типу I згiдно з R83:
для оксиду вуглецю, сумарних неметанових вуглеводнiв, оксидiв азоту, суми вуглеводнiв та оксидiв азоту - 1,3;
для завислих частинок - 2,0;
за стацiонарним випробувальним циклом згiдно з R49:
для оксиду вуглецю - 1,3;
для сумарних вуглеводнiв, оксидiв азоту, завислих частинок - 1,7.
Випробування здiйснюють з використанням товарного палива вiдповiдно до рекомендацiй виробника КТЗ, яке вiдповiдає вимогам чинного в Українi технiчного регламенту.
Вiдповiднiсть багатопаливних КТЗ визначають за результатами випробування на одному видi палива, що визначає заявник як основний вид.
Допускається проведення випробування двигуна у складi автомобiля на роликовому стендi за режимами, еквiвалентними режимам стацiонарного випробувального циклу згiдно з R49, з врахуванням механiчних втрат в трансмiсiї та опору кочення;
Для категорiй КТЗ M1, M2, N1 i N2 з контрольною масою понад 2,610 кг (або з постiйним приводом на всi колеса, конструкцiя якого не дає змоги проводити випробовування КТЗ на роликовому моделюючому стендi з однiєю вiссю) i категорiй M3 i N3, якi виготовленi для ринку США не ранiше 2010 року, та з 01 сiчня 2025 року - не ранiше 2015 року допускається застосування технiчною службою альтернативних методiв випробування двигуна у складi КТЗ на роликовому стендi (або на дорозi) з використанням альтернативних методiв визначення питомих масових викидiв забруднювальних речовин.
Питомi масовi викиди забруднювальних речовин визначаються хоча б в одному iз навантажувальних режимiв, еквiвалентних режимам стацiонарного випробувального циклу, або в позацикловому режимi, визначених R49, та не мають перевищувати нормативних значень, помножених на коефiцiєнт розрахункового навантаження двигуна, що дорiвнює Mк/100, де Mк - вiдсоток розрахункового навантаження двигуна;
"Н2" - крiм вимог щодо маркування;
"П" - для КТЗ пiдвищеної прохiдностi допускається не виконувати вимоги зазначених документiв стосовно:
а) встановлення бокових та заднiх захисних пристроїв (для КТЗ категорiй N2G, N3G);
б) показникiв зовнiшнього шуму - допускається застосування вимог серiї поправок R51-01 (для КТЗ категорiй M2G, M3G, що сконструйованi на базi КТЗ категорiй N2G, N3G, мають привод одночасно на всi колеса та призначенi для перевезення пасажирiв певних категорiй або певних професiй (наприклад, вахтовi КТЗ), та N3G, якi мають привод одночасно на всi колеса);
в) пристроїв непрямого огляду та їх встановлення - допускається застосування вимог серiї поправок R46-01 (для КТЗ категорiй N3, N3G, що мають капотну компоновку (кабiна за двигуном), та КТЗ категорiй M3, M3G, що сконструйованi на їх базi);
"Р" - а) вимоги пунктiв 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорiї L4;
б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними i застосовуються в разi встановлення на КТЗ категорiй L4, L5, L7;
в) вимоги пунктiв 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорiї L2 з асиметричним розташуванням колiс;
г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними i застосовуються в разi встановлення на КТЗ категорiй L2, L6;
"С" - визначення розмiрiв та параметрiв розташування захисних пристроїв (за винятком вимог, що пов'язанi з руйнiвними випробовуваннями);
"Т" - а) R67 (ЗНГ): вимоги пунктiв 4.1; 4.3а - 4.3h; 6.3.1.1 - 6.3.1.4; 6.3.2; 6.4 - 6.14; 6.15.10.1; 6.15.10.2; 6.15.10.5; 6.15.12.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.7; 17.2; 17.3.1.1 - 17.3.1.13; 17.4.1 - 17.4.5; 17.6.2 - 17.6.4; 17.6.5.1 - 17.6.5.4; 17.6.5.6; 17.7.1 - 17.7.4; 17.7.6 - 17.7.9; 17.8.1; 17.8.3; 17.8.4; 17.8.6 - 17.8.8; 17.9.1; 17.9.2; 17.9.4; 17.10; 17.11.1 - 17.11.3; 17.11.5; 17.11.6;
б) R110 (СПГ): вимоги пунктiв 4.12; 6.1; 6.3; 8.4 - 8.11; 18.1.1; 18.1.4 - 18.1.7; 18.1.8; 18.2; 18.3.1; 18.4.1 - 18.4.3; 18.5.1.1; 18.5.4.1; 18.5.5.1 - 18.5.5.4; 18.5.5.6; 18.5.5.7; 18.7.1; 18.7.4 - 18.7.8; 18.8.1 - 18.8.3; 18.8.5 - 18.8.7; 18.9.1; 18.10; 18.11.1; 18.11.2; пункт 1 додатка 3А до R110;
в) R110 (ЗПГ): вимоги пунктiв 4.14; 6.1; 6.4; 8.14 - 8.22; 18.1.1; 18.1.4 - 18.1.7; 18.1.8; 18.2; 18.3.4; 18.4.1 - 18.4.3; 18.6; 18.7.1.1; 18.7.4 - 18.7.8; 18.7.9; 18.8.1 -18.8.2; 18.8.5 - 18.8.7; 18.9.2; 18.10.1; 18.10.2; 18.11.1; 18.11.2; 18.12; 18.13; пункт 1 додатку 3B до R110;
"У" - вимоги пункту 6.2.4 R79;
"Ф" - вимоги щодо мiцностi сидiнь;
"Ц" - КТЗ мають бути обладнанi пристроями обмеження швидкостi вiдповiдно до вимог R89.
Вимоги не застосовуються до КТЗ:
а) призначених для перевезення пасажирiв, з конструктивною максимальною швидкiстю менше 100 км/год, що пiдтверджено документально виробником ДТЗ (крiм автобусiв спецiалiзованого призначення, що використовуються для перевезення школярiв); б) призначених для перевезення вантажiв, з конструктивною максимальною швидкiстю менше 90 км/год, що пiдтверджено документально виробником ДТЗ;
в) що експлуатуються Збройними Силами України, силами цивiльної оборони, силами пiдтримання громадського порядку, пожежними пiдроздiлами та iншими службами екстреного виклику;
г) якi застосовують як громадський або комунальний транспорт виключно в межах мiста;
"Ц1" - вимоги пункту 1.1.5 додатка 5 до R89 (проводиться одне випробування на нижчiй передачi, що теоретично дозволяє перевищити встановлену швидкiсть обмеження);
"Ч" - вимоги пунктiв 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.4; 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.6; 5.1.3 - 5.1.5 R105;
"Ш" - а) вимоги пунктiв R107-02:
7.2.2 - 7.2.3; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.5; 7.6.7 - 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.9; 7.7.11; 7.7.12.2; 7.8; 7.11 - 7.14 додатка 3; додатка 7; пунктiв 1; 2; 3.1 - 3.7; 3.9 - 3.11 додатка 8; 3.2.3.1; 3.2.3.2.2; 3.2.3.3 додатка 11; пунктiв 2.1 - 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1 - 4.7; 5.1; 5.2 додатка 12 до R107-02;
або вимоги пунктiв R107-05:
7.2.2; 7.2.3; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.7.12.2; 7.8; 7.11 - 7.14 додатка 3 до R107-05, додатка 7 до R107-05, пункти 1; 2; 3.1 - 3.7; 3.9; 3.10 (крiм п. 3.10.5.3); 3.11 додатка 8 до R107-05; 3.2.3.1; 7.2.3.2.2; 7.2.3.3 додатка 11; пунктiв 2.1 - 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1; 4.3 - 4.7 додатка 12 до R107-05;
б) КТЗ, що призначенi для перевезення пасажирiв на мiських та примiських маршрутах, мають вiдповiдати вимогам R107, у тому числi щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами особами з iнвалiднiстю з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, i обов'язково мати зовнiшнi звуковi iнформатори номера та кiнцевих зупинок маршруту, текстовi та звуковi системи у салонi для оголошення зупинок;
в) можуть не застосовуватись окремi вимоги R107, якщо будуть наданi докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;
"Ш1" - вимоги пунктiв 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 - 4.8; 4.11; 4.12; 4.13.1.1 - 4.13.1.6; 4.13.6; 4.14 - 4.18; 5.1 - 5.6; 5.7.8 - 5.7.11 ДСТУ 7013:2009;
"Ш2" - вимоги пунктiв 4.1- 4.3; 4.4.1; 4.4.2.1; 4.4.2.2; 4.4.2.4; 4.4.2.5; 4.4.3; 4.4.3.1 - 4.4.3.9; 4.5.1; 4.5.3 - 4.5.15; 4.5.17 - 4.5.20 ДСТУ 30478:2006;
"Ю" - конструкцiя причепiв має вiдповiдати вимогам:
а) вертикальна статична навантага в центрi сфери зчiпної головки за повної маси причепа перебуває в межах вiд 250 H до 3500 H;
б) висота причепа не бiльше 1,8 ширини колiї причепа або не бiльше 3 м;
в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розмiщеною внутрiшньою поверхнею пiдлоги вiдношення маси, що припадає на шину (шини) з однiєї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;
г) зчiпна головка дишла причепа вiдповiдає вимогам R55-01;
ґ) конструкцiя та розмiри дишла (рами) забезпечують можливiсть його вiдхилення вiдносно зчiпної кулi, встановленої на автомобiлi, на кути, передбаченi R55-01;
д) висота розмiщення центра сфери зчiпної головки горизонтально розмiщеного причепа повної маси над рiвнем дороги має становити 430 + 35 мм. Для житлових та вантажних причепiв горизонтальнiсть встановлюється по пiдлозi або вантажнiй поверхнi, а для таких, що не мають поверхнi, наприклад, причепи для перевезення човнiв, - лiнiю вiдлiку вказує виробник;
е) передбачено мiсця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивiшування колеса над площиною дороги;
є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розмiщено з правого боку в переднiй частинi дишла (рами);
ж) причiп обладнано надколiсними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталi кузова не виконують функцiй цих пристроїв;
з) причiп, який не має системи аварiйного гальмування, обладнано двома запобiжними ланцюгами (тросами), якi у разi обриву (пошкодження) зчiпної кулi або зчiпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхнi дороги i забезпечують з'єднання тягача з причепом;
и) причiп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому станi;
i) причiп має одну або декiлька опорних стiйок, що забезпечують стiйкiсть причепа у вiдчепленому станi i не погiршують показникiв прохiдностi автопоїзда;
ї) причiп категорiї O1, що має бiльше однiєї осi, має бути обладнаний гальмiвними системами вiдповiдно до вимог R13;
"Х1" + "Б" - комбiнацiя познак, що позначає процедуру з пiдтвердження вiдповiдностi за "Х1" - з урахуванням "Б";
"А"; "Х1" + "Б" - комбiнацiя познак, що позначає процедуру з пiдтвердження вiдповiдностi за "А" та "Х1" - з урахуванням "Б".

     V. Перелiк вимог щодо iндивiдуального затвердження КТЗ, що були у користуваннi, категорiй M, N, O, L

N з/п Об'єкт затвердження Позначення документа, вимоги Застосування вимог для КТЗ категорiй
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
1 Технiчний стан КТЗ ДСТУ
3649:2010, А3
Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 Х1 - - - - - - -
2 Фари (ближнього i дальнього свiтла) R1, R2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R113,
R123
А А А А А А - - - - А А А А А А А
3 Свiтловiдбивачi R3 А А А А А А А А А А А А А А А А А
4 Пристрої освiтлення заднього номерного знака R4 А А А А А А А А А А - - - - - - -
5 Покажчики поворотiв R6,
R119
А А А А А А А А А А А А А А А А А
6 Пiдфарники, габаритнi вогнi, контурнi вогнi, стоп-сигнали, стоянковi вогнi R7,
R77,
R91
А А А А А А А А А А А А А А А А А
7 Системи гальмування R13,
R13H,
Б
Х1 + Б1 Х1 + Б1 Х1 + Б1 Х1 + Б1 Х1 + Б1 Х1 + Б1 Х1 + Б1 Х1 + Б1 Х1 + Б1 Х1 + Б1 - - - - - - -
8 Крiплення ременiв безпеки R14 Х1 + В Х1 + В Х1 + В Х1 + В Х1 + В Х1 + В - - - - - - - - - - -
9 Ременi безпеки R16 А + Г А + Г А + Г А + Г А + Г А + Г - - - - - - - - - - -
10 Переднi протитуманнi фари R19 А А А А А А - - - - - - А А А - А
11 Фари заднього ходу R23 А А А А А А А А А А - - - - А - А
12 Конструкцiя автобусiв R36,
R 52,
R107
- Х1 + Е Х1 + Е - - - - - - - - - - - - - -
13 Конструкцiя автобусiв для перевезення школярiв ДСТУ 7013:2009 - Х1 + Е Х1 + Е - - - - - - - - - - - - - -
14 Конструкцiя автобусiв для перевезення осiб з iнвалiднiстю ДСТУ ГОСТ 30478:2006 - Х1 + Е Х1 + Е - - - - - - - - - - - - - -
15 Заднi протитуманнi лiхтарi R38 А А А А А А А А А А А - - А А - А
16 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R40 - - - - - - - - - - - - Х1 + Ж Х1 + Ж Х1 + Ж - Х1 + Ж
17 Безпечне скло та скломатерiали R43 А + И А + И А + И А + И А + И А + И А А А А - - - - - А + И А + И
18 Пристрої непрямого огляду та їх встановлення R46, К Х1 + К1 Х1 + К1 Х1 + К1 Х1 + К1 Х1 + К1 Х1 + К1 - - - - - - - - - Х1 + К1 Х1 + К1
19 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R47 - - - - - - - - - - Х1 + Ж Х1 + Ж - - - Х1 + Ж -
20 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R48 Х1 + Л Х1 + Л Х1 + Л Х1 + Л Х1 + Л Х1 + Л Х1 + Л Х1 + Л Х1 + Л Х1 + Л - - - - - - -
21 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R49,
М
А;
Х1 + М1, М2
А;
Х1 + М1
А;
Х1 + М1
А;
Х1 + М1, М2
А;
Х1 + М1
А;
Х1 + М1
- - - - - - - - - - -
22 Пiдфарники, габаритнi вогнi, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освiтлювання заднього номерного знака R50 - - - - - - - - - - А А А А А А А
23 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R53,
Н, Н1
- - - - - - - - - - - - Х1 + Л Х1 + Л Х1 + Л - Х1 + Л
24 Заднi захиснi пристрої R58,
П
- - - - Х1 + П1 Х1 + П1 - - Х1 + П1 Х1 + П1 - - - - - - -
25 Газобалоннi КТЗ на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ) R67 Х1 + Р Х1 + Р Х1 + Р Х1 + Р Х1 + Р Х1 + Р - - - - - - - - - - -
26 Боковий захист R73,
П
- - - - Х1 + П1 Х1 + П1 - - Х1 + П1 Х1 + П1 - - - - - - -
27 Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї R74,
Н, Н1
- - - - - - - - - - Х1 + Л Х1 + Л - - - Х1 + Л -
28 Системи гальмування R78 - - - - - - - - - - Х1 + С Х1 + С Х1 + С Х1 + С Х1 + С Х1 + С Х1 + С
29 Сидiння R80,
Т
- А;
Х1
А;
Х1
- - - - - - - - - - - - - -
30 Викиди забруднювальних речовин КТЗ R83,
М
А; А1; А2;
Х1 + М1, М2
А;
Х1 + М1
- А; А1; А2;
Х1 + М1, М2
А;
Х1 + М1
- - - - - - - - - - - -
31 Деннi ходовi вогнi R87 А А А А А А - - - - - - - - - - -
32 Пристрої обмеження швидкостi R89,
У
- Х1 + У1 Х1 + У1 - Х1 + У1 Х1 + У1 - - - - - - - - - - -
33 КТЗ для перевезення небезпечних вантажiв R105 - - - Х1 + Ф Х1 + Ф Х1 + Ф Х1 + Ф Х1 + Ф Х1 + Ф Х1 + Ф              
34 Газобалоннi КТЗ на стисненому природному газi (СПГ) та/або зрiдженому природному газi (ЗПГ) R110 Х1 + Р Х1 + Р Х1 + Р Х1 + Р Х1 + Р Х1 + Р - - - - - - - - - - -
36 Конструкцiя причепiв Ч - - - - - - Х1 Х1 - - - - - - - - -
37 Спiдометри та їх встановлення R39 Ш Ш Ш Ш Ш Ш - - - - Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш
R 00
1 2
де:
1 - Правила ЄЕК ООН
2 - номер Правила ЄЕК ООН
Пiдтвердженням вiдповiдностi КТЗ встановленим у таблицi вимогам є:
"-" - вимоги не застосовують для даної категорiї КТЗ;
"Х1" - протокол випробувань КТЗ наданий акредитованою випробувальною лабораторiєю, у якому зазначений iдентифiкацiйний номер КТЗ, заявленого на проведення iндивiдуального затвердження;
"А" - маркування щодо вiдповiдностi Правилу ЄЕК ООН, альтернативнiй Директивi ЄС. У разi вiдсутностi зазначеного маркування для пiдтвердження вiдповiдностi застосовуються приписи доповнення 2 частини I додатка IV Директиви 2007/46/ЕС або позитивний висновок, наданий технiчною службою;
"А1" - Для КТЗ категорiй M1 та N1, якi виготовленi для ринку США, альтернативним пiдтвердженням вiдповiдностi R83 або Регламенту
N 715/2007 у частинi викидiв забруднювальних речовин з вiдпрацьованими газами є пiдтвердження вiдповiдностi вимогам роздiлу 13 Кодексу норм Калiфорнiї, що передбачено у роздiлi 2 додатка I Регламенту N 692/2008.
Пiдтвердженням вiдповiдностi нормам, еквiвалентним вимогам рiвня "Євро-5", є вiдповiднiсть КТЗ у частинi викидiв забруднювальних речовин з вiдпрацьованими газами нормам LEV II штату Калiфорнiя, США вiдповiдно до Секцiй 1961(a) та 1961(b)(1)(C)(1) роздiлу 13 Кодексу норм Калiфорнiї за умови, що КТЗ було вироблено не ранiше 2010 року.
Пiдтвердженням вiдповiдностi нормам, еквiвалентним вимогам рiвня "Євро-6", є вiдповiднiсть КТЗ у частинi викидiв забруднювальних речовин з вiдпрацьованими газами нормам LEV III штату Калiфорнiя, США вiдповiдно до Секцiї 1961.2(a) роздiлу 13 Кодексу норм Калiфорнiї за умови, що КТЗ було вироблено не ранiше 2015 року.
КТЗ має бути оснащений:
системою бортової дiагностики, яка забезпечує можливiсть комунiкацiї iз дiагностичним обладнанням;
пристроєм рециркуляцiї картерних газiв;
системою обмеження викидiв вiд випаровування палива для бензинових двигунiв;
"А2" - визначення вiдповiдностi екологiчним нормам, якi дiють вiдповiдно до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв", та iндивiдуальне затвердження КТЗ товарної позицiї 8703 УКТЗЕД, що були в користуваннi та були виробленi для європейського ринку або для ринку Сполучених Штатiв Америки (далi - США) i ввезенi на територiю України з метою вiльного обiгу, здiйснюють як викладено нижче.
1. Екологiчна норма, якiй вiдповiдають КТЗ за кодом товарної позицiї 8703 УКТЗЕД категорiй M1 i N1, що були у користуваннi, з наявними конструктивними ознаками призначення для європейського ринку, якi не мають на момент оцiнки вiдповiдностi документального пiдтвердження про вiдповiднiсть європейським вимогам, встановленим Порядком затвердження, може бути пiдтверджена за даними щодо дати першої реєстрацiї КТЗ як нового в ЄС, якщо на момент першої реєстрацiї вiдповiдний рiвень вимог дiяв як обов'язковий в країнi членi ЄС, де КТЗ був вперше зареєстрований, як це визначено у таблицi А2.1.

Таблиця А2.1. Дати введення в ЄС як обов'язкових екологiчних норм до КТЗ категорiй M1 i N1 пiд час їх першої реєстрацiї

Категорiя та клас КТЗ Дата першої реєстрацiї нового КТЗ в ЄС, не ранiше Екологiчна норма
M1 < 2,5т;
N1(кл. 1)
01.01.1997 "Євро-2"
N1(кл. 2) 01.01.1998 "Євро-2"
M1 > 2,5т;
N1(кл. 3)
01.01.1999 "Євро-2"
M1 < 2,5т;
N1(кл. 1)
01.01.2001 "Євро-3"
M1 > 2,5т;
N1(кл. 2), N1(кл. 3)
01.01.2002 "Євро-3"
M1 < 2,5т;
N1(кл. 1)
01.01.2006 "Євро-4"
M1 > 2,5т;
N1(кл. 2), N1(кл. 3)
01.01.2007 "Євро-4"
M1 < 2,5т;
N1(кл. 1)
01.01.2011 "Євро-5"
M1 призначений за конструкцiєю для забезпечення спецiальних соцiальних потреб;
M1 > 2,5т;
N1(кл. 2), N1(кл. 3)
01.01.2012 "Євро-5"
M1 < 2,5т
N1(кл. 1)
01.09.2015 "Євро-6"
M1 > 2,5т;
N1(кл. 2), N1(кл. 3)
01.09.2016 "Євро-6"

Примiтка:
Контрольна маса КТЗ категорiї N1 рiзних класiв визначена вiдповiдно до Правил ЄЕК ООН N 83 вiдповiдної серiї поправок.
2. За результатами огляду та iдентифiкацiї КТЗ данi щодо дати першої реєстрацiї КТЗ як нового в ЄС повиннi узгоджуватися з даними щодо року виробництва КТЗ.
3. Пункт 1 та таблицю A2.1 застосовують якщо за результатами огляду, iдентифiкацiї та випробувань КТЗ встановлено:
1) наявнiсть марковання КТЗ щодо вiдповiдностi Директивi ЄС стосовно повного затвердження типу ЄС;
2) вiдсутнiсть ознак внесення змiн до конструкцiї КТЗ, не передбачених заводом - виробником;
3) для екологiчних норм "Євро-3" i вище - наявнiсть системи бортової дiагностики, яка за результатами випробовування забезпечує можливiсть комунiкацiї з дiагностичним обладнанням;
4) наявнiсть системи обмеження викидiв вiд випаровування палива (для КТЗ двигуни яких працюють на бензинi);
5) наявнiсть пристрою рециркуляцiї картерних газiв;
6) придатнiсть до експлуатацiї згiдно з вимогами ДСТУ 4276:2004 або ДСТУ 4277:2004, вiдповiдно до сфер їх застосування.
4. Пiдтвердження вiдповiдностi КТЗ, якi були виробленi для ринку США, екологiчним нормам не нижче рiвня "Євро-2", здiйснюють стосовно КТЗ не ранiше 1996 року виготовлення вiдповiдно до пунктiв 5 - 7, викладених нижче.
5. Пiдтвердженням вiдповiдностi КТЗ екологiчним нормам не нижче рiвня "Євро-2", визнається доведена офiцiйними документами вiдповiднiсть типу транспортного засобу, до якого вiн належить, щонайменше екологiчним нормам LEV I штату Калiфорнiя США частини 13 Калiфорнiйських Регламентiв, якщо за результатами огляду, iдентифiкацiї та випробувань КТЗ встановлено:
1) вiдсутнiсть ознак внесення змiн в конструкцiю КТЗ, не передбачених заводом - виробником;
2) для екологiчних норм "Євро-3" i вище - наявнiсть системи бортової дiагностики, яка за результатами випробовування забезпечує можливiсть комунiкацiї з дiагностичним обладнанням;
3) наявнiсть системи обмеження викидiв вiд випаровування палива для КТЗ, двигуни яких працюють на бензинi;
4) наявнiсть пристрою рециркуляцiї картерних газiв;
5) придатнiсть до експлуатацiї згiдно з вимогами ДСТУ 4276:2004 або ДСТУ 4277:2004, вiдповiдно до сфер їх застосування.
6. Рiвень екологiчних норм, яким на момент виробництва вiдповiдав КТЗ, позначають вiдповiдно до таблицi А2.2, що встановлює еквiвалентнiсть екологiчних норм "Євро", норм штату Калiфорнiя США, а також федеральних норм Tier 3 США, якi можна вважати еквiвалентними нормам LEV III.

Таблиця А2.2. Прийнята еквiвалентнiсть європейських екологiчних норм "Євро" та норм штату Калiфорнiя (США)

Європейськi екологiчнi норми1) Екологiчнi норми штату Калiфорнiя (США)
"Євро-2" LEV I (TLEV)
"Євро-3" LEV I (LEV)
"Євро-4" LEV I (ULEV, SULEV), або LEV II до 2009 року виробництва включно
"Євро-5" LEV II2)
"Євро-6" LEV III2) або Tier 3

____________
1) вiдповiдно до додатку 2 до цього Порядку;
2) як це визначено у вимогах за познакою "А1" роздiлу V цього додатку.

7. КТЗ, до якого застосовують таблицю А2.2, за категорiєю має пiдпадати пiд сферу застосування Правил ЄЕК ООН N 83 серiї поправок, якими встановлено вiдповiдний європейський екологiчний рiвень.

"А3" - за винятком вимог пунктiв 1 - 4; 5.3 - 5.8; 6.1.1; 6.1.3; 6.1.5; 6.2.1.2; 6.2.1.3; 6.2.1.5; 6.2.1.7; 6.2.2; 6.3.6 - 6.3.8; 6.4.4; 6.4.6.2; 6.4.6.3; 6.4.8; 6.4.9; 6.5.2; 6.5.5; 6.6.7; 6.7; 6.8.2 - 6.8.4; 6.8.6; 6.8.9; 6.8.11; 6.8.12; 6.8.17; 6.8.18; 6.8.20 - 6.8.23; 6.8.25 - 6.8.27 ДСТУ 3649:2010;
"Б" - а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно вiд категорiї КТЗ;
б) КТЗ категорiї M3 (iз дизелями) мають бути обладнанi зносостiйкою системою гальмування або ретардером;
в) КТЗ категорiй N2, N2G, N3, N3G, M2, M2G, M3, M3G, O3, O4 мають бути оснащенi АБС (за винятком КТЗ, що перебувають в експлуатацiї в Українi i на момент переобладнання не мали АБС);
"Б1" - а) вимоги пунктiв 5.1.2 - 5.1.4; 5.2 (крiм 5.2.1.32, 5.2.1.33, 5.2.2.23) R13 або пунктiв 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H щодо конструкцiї гальмiвних систем i системи сигналiзацiї КТЗ (з урахуванням категорiї КТЗ);
б) ефективнiсть робочої i стоянкової гальмiвних систем КТЗ, що були переобладнанi в Українi (зi змiною гальмiвної системи, або повної маси та її розподiлу по осях, або колiсної формули) або самостiйно сконструйованi в Українi, має вiдповiдати вимогам пунктiв 1.4.2; 1.5; 2.1.1; 2.3; 3.1; 3.2 додатка 4 до R13 або вимогам пунктiв 1.4.2; 1.5; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H (з урахуванням категорiї КТЗ);
"В" - вимоги пункту 5.3.2 R14; КТЗ категорiй М2, М3 класiв II та А, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на мiжмiських i мiжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних i регулярних спецiальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння пасажирiв.
КТЗ категорiй M2, M3 класiв I, II та A мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння водiя;
"Г" - вимоги додатка 16 до R16; КТЗ категорiй M2, M3 класiв II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на мiжмiських i мiжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних i регулярних спецiальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння пасажирiв.
КТЗ категорiй M2, M3 класiв I, II та A мають бути обладнанi ременями безпеки сидiння водiя;
"Е" - а) R36: вимоги пунктiв 5.3.2.(тiльки за показниками мас), 5.3.4; 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8 (крiм 5.7.8.1.1); 5.7.11; 5.8; 5.12 - 5.15; пунктiв 2.1 - 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1; 4.3 - 4.7 додатка 7 до R36;
б) R52: вимоги пунктiв 5.3.2 (тiльки за показниками мас); 5.3.4; 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9, 5.6.11, 5.7 - 5.13;
в) R107-02: вимоги пунктiв 7.2.3; 7.5.1.2; 7.5.3.1; 7.5.3.2; 7.5.4; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8 (крiм 7.7.8.1.1); 7.7.11; 7.8; 7.11 - 7.14 додатка 3 до R107-02; додатка 7 до R107-02; пункти 1; 2; 3.1 - 3.7; 3.9 - 3.11 додатка 8 до R107-02; 3.2.3.1 додатка 11 до R107-02; пунктiв 2.1 - 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1; 4.3 - 4.7 додатка 12 до R107-02;
г) R107-05: вимоги пунктiв 7.2.3; 7.5.1.2; 7.5.3.1, 7.5.3.2; 7.5.4; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.7.12.2; 7.8; 7.11 - 7.14 додатка 3 до R107-05, додатка 7 до R107-05, пункти 1; 2; 3.1 - 3.7; 3.9; 3.10 (крiм 3.10.5.3); 3.11 додатка 8 до R107-05; 3.2.3.1 додатка 11; пунктiв 2.1 - 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1; 4.3 - 4.7 додатка 12 до R107-05
ґ) колiснi транспортнi засоби, що призначенi для перевезення пасажирiв на мiських та примiських маршрутах, мають вiдповiдати зазначеним у пiдпунктi "г" цього пункту вимогам R107-02, у тому числi щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами особами з iнвалiднiстю з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, i обов'язково мати зовнiшнi звуковi iнформатори номера та кiнцевих зупинок маршруту, текстовi та звуковi системи у салонi для оголошення зупинок;
д) ДСТУ 7013:2009: вимоги пунктiв 4.2; 4.3; 4.5 - 4.8; 4.11; 4.12; 4.13.1.1 - 4.13.1.6; 4.13.6; 4.14 - 4.18; 5.1 - 5.6; 5.7.8 - 5.7.11;
е) ДСТУ ГОСТ 30478:2006: вимоги пунктiв 4.1 - 4.3; 4.4.1; 4.4.2.1; 4.4.2.2; 4.4.2.4; 4.4.2.5; 4.4.3; 4.4.3.1 - 4.4.3.9; 4.5.1; 4.5.3 - 4.5.15; 4.5.17 - 4.5.20;
є) можуть не застосовуватись окремi вимоги R36, R52, R107, якщо будуть наданi докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;
"Ж" - вимога щодо вмiсту оксиду вуглецю у вiдпрацьованих газах у режимi холостого ходу, значення якого не має перевищувати 4,5 %;
"И" - вимоги щодо свiтлопропускання вiтрового скла та стекол, що входять до зони оглядання з мiсця водiя (крiм стекол розмiщених за першим рядом сидiнь);
"К" - допускається застосування вимог серiї поправок R46-01 для КТЗ категорiй N3, N3G, що мають капотну компоновку (кабiна за двигуном), та КТЗ категорiй M3, M3G, що сконструйованi на їх базi;
"К1" - вимоги пунктiв 15.2.1; 15.2.3 R46;
"Л" - а) вимоги щодо кiлькостi, кольору, режиму та сигналiзацiї роботи зовнiшнiх свiтлових приладiв;
б) для КТЗ, що були переобладнанi в Українi (за винятком транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на газовому моторному паливi та альтернативних видах рiдкого i газового палива) або самостiйно сконструйованi в Українi, додатково перевiряється розташування зовнiшнiх свiтлових приладiв;
"М" - а) серiя поправок вiдповiдних Правил ЄЕК ООН, допустимi граничнi рiвнi викидiв та строки їх обов'язкового запровадження визначаються законодавством України. З урахуванням пункту 12 Перехiдних положень Правил ЄЕК ООН N 83-07 протягом трьох рокiв з дати запровадження екологiчних норм Євро-6 в Українi (як обов'язкових) гранично допустиме значення кiлькостi викидiв частинок становить 6,0 х 1012 од/км, як це визначено у примiтках 1, 2 до таблицi 1 Правил ЄЕК ООН N 83-07;
б) вимоги не застосовуються до КТЗ, що були:
у користуваннi i ввозяться до України пiд час переселення громадян на постiйне мiсце проживання;
переобладнанi в Українi;
"М1" - вiдповiднiсть наведеним нижче вимогам:
а) наявнiсть OBD (згiдно з Правилами ЄЕК ООН з вiдповiдними серiями поправок, Регламентами або Директивами ЄС);
б) для КТЗ з бензиновими двигунами - наявнiсть системи контролю випаровувань палива (згiдно з Правилами ЄЕК ООН з вiдповiдними серiями поправок, Регламентами або Директивами ЄС);
в) питомi масовi викиди забруднювальних речовин не мають перевищувати бiльше нiж на 20 % граничнодопустимi значення, встановленi для перевiрки функцiонування бортової дiагностичної системи з врахуванням перехiдних положень:
за випробуванням типу I згiдно з R83 - оксид вуглецю, сумарнi неметановi вуглеводнi, оксиди азоту, завислi частинки (застосовують норми за пiдпунктом 3.3.1 пункту 3.3 додатка 11 згiдно з R83-06 та за таблицею А11/2 щодо двигунiв з примусовим запалюванням та за таблицею А11/3 щодо дизелiв згiдно з R83-07);
за стацiонарним випробувальним циклом згiдно з R49 - оксиди азоту, завислi частинки.
Випробування здiйснюють з використанням товарного палива вiдповiдно до рекомендацiй заводу - виробника КТЗ, яке вiдповiдає вимогам чинного в Українi технiчного регламенту.
Вiдповiднiсть багатопаливних КТЗ визначають за результатами випробування на одному видi палива, що визначає заявник як основний вид.
КТЗ, що був у користуваннi, наданий для iндивiдуального затвердження, має бути витриманий безпосередньо перед випробовуванням типу I згiдно з Правилами ООН N 83 протягом не менше двох годин у випробувальному примiщеннi з вимкненим двигуном та вiдкритим капотом при температурi повiтря у випробувальному примiщеннi в межах +20° C...+30° C.
Допускається проведення випробування двигуна у складi автомобiля на роликовому стендi за режимами, еквiвалентними режимам стацiонарного випробувального циклу згiдно з R49, з урахуванням механiчних втрат в трансмiсiї та опору кочення.
Для категорiй КТЗ M1, M2, N1 i N2 з контрольною масою понад 2,610 кг (або з постiйним приводом на всi колеса, конструкцiя якого не дає змоги проводити випробовування КТЗ на роликовому моделюючому стендi з однiєю вiссю) i категорiй M3 i N3, якi виготовленi для ринку США не ранiше 2010 року, та з 01 сiчня 2025 року - не ранiше 2015 року допускається застосування технiчною службою альтернативних методiв випробування двигуна у складi КТЗ на роликовому стендi (або на дорозi) з використанням альтернативних методiв визначення питомих масових викидiв забруднювальних речовин.
Питомi масовi викиди забруднювальних речовин визначаються хоча б в одному iз навантажувальних режимiв, еквiвалентних режимам стацiонарного випробувального циклу, або в позацикловому режимi, визначених R49, та не мають перевищувати нормативних значень, помножених на коефiцiєнт розрахункового навантаження двигуна, що дорiвнює Мк/100, де Мк - вiдсоток розрахункового навантаження двигуна.
Якщо КТЗ не призначенi для ринку США або виготовленi до 2010 року, та з 01 сiчня 2025 року - до 2015 року чи у разi виявлення будь-яких змiн конструкцiї КТЗ, що можуть вплинути на викиди забруднювальних речовин з вiдпрацьованими газами, оцiнку вiдповiдностi екологiчним нормам здiйснюють вiдповiдно до вимог примiтки "Н1" до роздiлу IV цього додатка.
Як пiдтвердження вiдповiдностi цим вимогам, крiм протоколiв випробувань, також може бути зараховано одне iз наведеного:
маркування щодо офiцiйного затвердження за вiдповiдними Правилами ЄЕК ООН та/або Директивами ЄС;
iнформацiя, наведена в реєстрацiйних документах, виданих компетентними органами країни попередньої реєстрацiї;
маркування щодо вiдповiдностi Директивi 2007/46/ЕС та/або подальшим переглядам, Директивам 2007/46/ЕС 70/156/ЕЕС, якi включають вимоги щодо екологiчних показникiв не нижчi нiж передбаченi чинним законодавством України;
iнформацiя про затвердження типу КТЗ згiдно з Женевською Угодою 1958 року, що офiцiйно надана виробником КТЗ, органом затвердження типу або технiчною службою;
"М2" - визначення вiдповiдностi екологiчним нормам, якi дiють вiдповiдно до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв", та iндивiдуальне затвердження КТЗ товарної позицiї 8703 УКТЗЕД, що були в користуваннi та не мають пiдтвердження вiдповiдностi європейським вимогам або вимогам не нижче рiвня LEV I штату Калiфорнiя США, але якi вiдповiдали на момент виробництва федеральним екологiчним вимогам США, та були виробленi для ринку Сполучених Штатiв Америки (далi - США) i ввезенi на територiю України з метою вiльного обiгу, здiйснюють як викладено нижче.
1. Пiдтвердженням вiдповiдностi екологiчним вимогам, еквiвалентним нормам не нижче рiвня "Євро-2" на момент виробництва КТЗ товарної позицiї 8703 УКТЗЕД, що були у користуваннi та не мають пiдтвердження вiдповiдностi європейським вимогам або вимогам не нижче рiвня LEV I штату Калiфорнiя США, але якi вiдповiдали на момент виробництва федеральним екологiчним вимогам США, може бути вiдповiднiсть результатiв випробувань КТЗ, отриманих на момент ввезення в Україну:
а) гранично допустимим нормам викидiв в експлуатацiї, наведеним у таблицi М2.1 за випробовуванням типу I вiдповiдно до Правил ЄЕК ООН N 83-03;
б) або гранично допустимим нормам викидiв в експлуатацiї оксидiв азоту (NOx) < 10,0 г/кВт·год та частинок (PM) < 0,3 г/кВт·год за випробуванням в стацiонарному циклi вiдповiдно до Правил ЄЕК ООН N 49-02 згiдно iз сферою їх застосування, у тому числi з можливим застосуванням альтернативних методiв, визначених у вимогах за познакою "М1" роздiлу V цього додатку, якщо за результатами огляду, iдентифiкацiї та випробувань КТЗ встановлено:
1) вiдсутнiсть ознак внесення змiн в конструкцiю КТЗ, не передбачених заводом - виробником;
2) наявнiсть системи обмеження викидiв вiд випаровування палива для КТЗ, двигуни яких працюють на бензинi;
3) наявнiсть пристрою рециркуляцiї картерних газiв;
4) придатнiсть до експлуатацiї згiдно з вимогами ДСТУ 4276:2004 або ДСТУ 4277:2004, вiдповiдно до сфер їх застосування.

Таблиця М2.1. Максимально допустимi масовi питомi викиди забруднювальних речовин КТЗ рiвня "Євро-2" не ранiше 1996 року виробництва, що були в користуваннi, г/км (граничнi викиди в експлуатацiї)

Категорiя та клас КТЗ CO HC + NOx PM
PI CI PI CI PI CI
M1 < 2,5 т, N1(кл. 1) 2,64 2,50 0,80 1,30 - 0,10
N1(кл. 2) 4,80 3,20 1,00 1,60 - 0,16
N1(кл. 3), M1 > 2,5 т 6,00 3,70 1,20 1,80 - 0,22

CO - оксид вуглецю;
HC + NOx - сумарнi вуглеводнi та оксиди азоту (їх сума);
PM - частинки;
PI - КТЗ з двигунами з примусовим запалюванням;
CI - КТЗ з дизелями.
2. КТЗ, що були у користуваннi та виробленi не ранiше 2001 року i вiдповiдають всiм вимогам пункту 1, обладнанi системою бортової дiагностики, яка забезпечує можливiсть комунiкацiї з дiагностичним обладнанням, питомi масовi викиди яких в експлуатацiї не перевищують граничнi значення, наведенi в таблицi М2.2, або гранично допустимi норми викидiв оксидiв азоту (NOx) < 9,5 г/кВт·год та частинок (PM) < 0,2 г/кВт·год, вiдповiдно до умов випробування, наведених у пункту 1, позначають як такi, що вiдповiдають екологiчним вимогам, еквiвалентним нормам "Євро-3".

Таблиця М2.2. Максимально допустимi масовi питомi викиди забруднювальних речовин КТЗ рiвня "Євро-3" не ранiше 2001 року виробництва, що були в користуваннi, г/км (граничнi викиди в експлуатацiї)

Категорiя та клас КТЗ CO HC HC + NOx NOx PM
PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI
M1 < 2,5 т,
N1(кл. 1)
2,64 2,40 0,33 - - 1,20 0,44 1,00 - 0,09
N1(кл. 2) 4,80 3,00 0,44 - - 1,50 0,55 1,30 - 0,15
N1(кл. 3),
M1 > 2,5 т
6,00 3,50 0,53 - - 1,70 0,60 1,50 - 0,20

3. КТЗ, що були у користуваннi та виробленi не ранiше 2006 року i вiдповiдають всiм вимогам пункту 1, обладнанi системою бортової дiагностики, яка забезпечує можливiсть комунiкацiї з дiагностичним обладнанням, питомi масовi викиди яких в експлуатацiї не перевищують граничнi значення, наведенi в таблицi М2.3, або гранично допустимi норми викидiв оксидiв азоту (NOx) < 9,0 г/кВт·год та частинок (PM) < 0,15 г/кВт·год, вiдповiдно до умов випробування, наведених у пунктi 1, позначають як такi, що вiдповiдають екологiчним вимогам, еквiвалентним нормам "Євро-4".

Таблиця М2.3. Максимально допустимi масовi питомi викиди забруднювальних речовин КТЗ рiвня "Євро-4" не ранiше 2006 року виробництва, що були в користуваннi, г/км (граничнi викиди в експлуатацiї)

Категорiя та клас КТЗ CO HC HC + NOx NOx PM
PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI
M1 < 2,5 т,
N1(кл. 1)
2,28 2,28 0,30 - - 1,00 0,40 0,70 - 0,07
N1(кл. 2) 4,08 2,88 0,40 - - 1,20 0,50 0,90 - 0,12
N1(кл. 3),
M1 > 2,5 т
5,16 3,36 0,48 - - 1,40 0,54 1,10 - 0,16

4. КТЗ, що вiдповiдають екологiчним вимогам, еквiвалентним нормам "Євро-5" та "Євро-6", визначають вiдповiдно до вимог за познакою "М1" роздiлу V цього додатку.
5. Якщо КТЗ не вiдповiдають наведеним вище умовам, чи у разi виявлення будь-яких змiн конструкцiї КТЗ, що можуть вплинути на викиди забруднювальних речовин з вiдпрацьованими газами, оцiнку вiдповiдностi екологiчним нормам здiйснюють вiдповiдно до вимог за познакою "Н1" до роздiлу IV цього додатка.
6. Вимога щодо вiдсутностi ознак внесення змiн в конструкцiю КТЗ, не передбачених заводом - виробником, не розповсюджується на КТЗ, на яких встановлене обладнання для роботи на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ) або стисненому природному газi (СПГ) вiдповiдно до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв i мопедiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.98 N 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв". До КТЗ, якi мають можливiсть роботи двигуна на ЗНГ або СПГ на якi встановлене газобалонне обладнання, застосовують вимоги Правил ЄЕК ООН N 67 або Правил ЄЕК ООН N 110 в обсязi, передбаченому Порядком.
7. Пiдтвердження вiдповiдностi за пунктами 1 - 4 можуть здiйснювати у разi вiдсутностi (на момент прийняття рiшення щодо випробовування) документального пiдтвердження вiдповiдностi КТЗ встановленим Порядком еквiвалентним вимогам, або якщо КТЗ за наявними iдентифiкацiйними ознаками не може бути однозначно iдентифiкованим, або на вимогу замовника.
8. Екологiчний рiвень КТЗ, якi не мають пiдтвердження вiдповiдностi європейським екологiчним нормам, або нормам США, наведеним у пунктi 6 вимог за познакою "А2" роздiлу V цього додатку, може бути встановлений за спрощеним порядком вiдповiдно до таблицi М2.4, якщо за результатами огляду, iдентифiкацiї та випробувань КТЗ встановлено його вiдповiднiсть пiдпунктам 1 - 5 пункту 5 вимог за познакою "А2" роздiлу V цього додатку.

Таблиця М2.4. Прийнята еквiвалентнiсть європейських екологiчних норм рiвнiв "Євро-2" - "Євро-5" та федеральних норм (США)

Європейськi екологiчнi норми1) Федеральнi екологiчнi норми (США)
"Євро-2" NLEV (TLEV) або Tier 2 (Bin 11, Bin 10)
"Євро-3" NLEV (LEV) або Tier 2 (Bin 9, Bin 8)
"Євро-4" NLEV (ULEV) або Tier 2 (Bin 7, Bin 6)
"Євро-5" Tier 2 (Bin 5, Bin 4, Bin 3, Bin 2)

1) вiдповiдно до додатку 2 до цього Порядку.

"Н" - а) вимоги пунктiв 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорiї L4;
б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними i застосовуються в разi встановлення на КТЗ категорiй L4, L5, L7;
в) вимоги пунктiв 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорiї L2 з асиметричним розташуванням колiс;
г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними i застосовуються в разi встановлення на КТЗ категорiй L2, L6;
д) розподiл iнтенсивностi свiтла фар ближнього свiтла має вiдповiдати вимогам Правил ЄЕК ООН або Регламентiв (Директив) ЄС;
"Н1" - а) маркування щодо вiдповiдностi Правилу ЄЕК ООН, Регламенту (Директивi) ЄС, а також результати фотофiксацiї КТЗ, якi мiстять фотографiї загального вигляду КТЗ (на яких мають бути наявнi зображення всього встановленого на КТЗ скла, пристроїв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї), iдентифiкацiйного номера КТЗ, вибитого на кузовi (рамi). У разi вiдсутностi маркування щодо вiдповiдностi Правилу ЄЕК ООН або Регламенту (Директивi) ЄС для пiдтвердження вiдповiдностi завершених КТЗ, що виготовляються великими серiями в/або для країн, якi не є державами-членами ЄС, або не були такими на момент виготовлення КТЗ, може бути наявнiсть маркування згiдно з iншими нацiональними або мiжнародними регламентами, сфера застосування яких вiдповiдає сферi застосування вiдповiдних Правил ЄЕК ООН чи Регламентiв (Директив) ЄС;
б) не припускаються нiякi виключення у вiдношеннi кiлькостi, суттєвих характеристик конструкцiї, електричних з'єднань та кольору, свiтлорозподiлу пристроїв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї;
в) пристрої освiтлення та свiтлової сигналiзацiї, якими КТЗ додатково оснащується з метою приведення до вiдповiдностi вищенаведенiй нормi, мають бути маркованi знаком затвердження "ЕС";
г) ближнє свiтло фар має вiдповiдати напрямку правостороннього руху;
"П" - для КТЗ категорiй N2G, N3G пiдвищеної прохiдностi допускається не виконувати вимоги щодо встановлення бокових та заднiх захисних пристроїв;
"П1" - за винятком вимог, що пов'язанi з руйнiвними випробовуваннями;
"Р2 - а) R67 (ЗНГ): вимоги пунктiв 4.1; 4.3a - 4.3h; 6.3.1.1 - 6.3.1.4; 6.3.2; 6.15.10.1; 6.15.10.2; 6.15.10.5; 6.15.12.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.7; 17.2; 17.3.1.1 - 17.3.1.13; 17.4.1 - 17.4.5; 17.6.2 - 17.6.4; 17.6.5.1 - 17.6.5.4; 17.6.5.6; 17.7.1 - 17.7.4; 17.7.6 - 17.7.9; 17.8.1; 17.8.3;17.8.4; 17.8.6 - 17.8.8; 17.9.1; 17.9.2; 17.9.4; 17.10; 17.11.1 - 17.11.3; 17.11.5; 17.11.6;
б) R110 (СПГ): вимоги пунктiв 4.12; 6.1; 6.3; 18.1.1; 18.1.4 - 18.1.7; 18.1.8; 18.2; 18.3.1; 18.4.1 - 18.4.3; 18.5.1.1; 18.5.4.1; 18.5.5.1 - 18.5.5.4; 18.5.5.6; 18.5.5.7; 18.7.1; 18.7.4 - 18.7.8; 18.8.1 - 18.8.3; 18.8.5 - 18.8.7; 18.9.1; 18.10; 18.11.1; 18.11.2; пункт 1 додатка 3A до R110;
в) R110 (ЗПГ): вимоги пунктiв 4.14; 6.1; 6.418.1.1; 18.1.4 - 18.1.7; 18.1.8; 18.2; 18.3.4; 18.4.1 - 18.4.3; 18.6; 18.7.1.1; 18.7.4 - 18.7.8; 18.7.9; 18.8.1 -18.8.2; 18.8.5 - 18.8.7; 18.9.2; 18.10.1; 18.10.2; 18.11.1; 18.11.2; 18.12; 18.13; пункт 1 додатка 3B до R110.
Приписи, що стосуються крiплення балона (балонiв) для ЗНГ i СПГ.
1. Вимоги, що стосуються крiплення балона (iв) для ЗНГ та балона (iв) для СПГ, вважають виконаними, якщо балон прикрiплений до механiчного транспортного засобу принаймнi:
- двома скобами (хомутами) на балон;
- чотирма болтами i вiдповiдними кiльцевими прокладками (шайбами) або пластинами, якщо стiнки кузова в даному мiсцi мають єдину товщину (виготовленi з одного металевого листа).
2. Якщо балон встановлюють за сидiнням, то повинен бути передбачений загальний зазор не менше 100 мм уздовж поздовжньої осi транспортного засобу. Цей зазор може бути роздiлений на двi частини: мiж балоном i задньою панеллю транспортного засобу i мiж сидiнням i балоном.
3. Якщо скоби (хомути) для балона також несуть навантаження вiд маси газового балона, то повиннi використовуватися принаймнi три скоби (хомути) для крiплення кожного газового балона.
4. Скоби (хомути) для балона повиннi запобiгати вислизання, обертання або змiщення паливного балона.
5. Мiж паливним балоном i скобами для балона повинен бути вставлений захисний матерiал, наприклад повсть, шкiра або пластмаса. Однак в мiсцi крiплення кiльцевих прокладок (шайб) або пластин до кузова транспортного засобу не повинно перебувати нiякого матерiалу, який легко стискається.
6. Рама для балона
6.1 Якщо балон крiпиться до механiчного транспортного засобу за допомогою рами або скоб (хомутiв) для балона, то така рама, скоби (хомути) для балона, кiльцевi прокладки (шайби) або застосованi пластини i болти повиннi вiдповiдати приписам (вимогам) пунктiв 1 - 5.
6.2 Якщо цилiндричний балон встановлений на транспортному засобi в поздовжньому напрямку, то в переднiй частинi рами для балона повинно бути передбачено поперечне з'єднання (упор), щоб уникнути вислизання балона. Таке поперечне з'єднання повинно:
- мати принаймнi таку ж товщину, як i рама для балона;
- мати висоту принаймнi 30 мм, причому його верхня частина повинна розташовуватися над днищем балона на висотi мiнiмум 30 мм;
- перебувати якомога ближче до куполоподiбної днищу балона або навiть бути вмонтованим у нього.
Термiн "встановлено в поздовжньому напрямку" означає, що вiсь цилiндричного паливного балона знаходиться пiд кутом не бiльше 30° по вiдношенню до поздовжньої центральної площинi транспортного засобу.
"С" - конструкцiя гальмiвних систем i системи сигналiзацiї має вiдповiдати вимогам пунктiв 5.1.2 - 5.1.13; 5.2.1; 5.2.2 R78 (з урахуванням категорiї КТЗ), а ефективнiсть робочої гальмiвної системи - вимогам, зазначеним у таблицi (достатнє визначення одного з трьох параметрiв):
Категорiя КТЗ Нормативне значення для параметра
сповiльнення, м/с2 гальмiвний шлях, м питома гальмiвна сила
Гальмування тiльки гальмiвною системою переднiх колiс
L1 > 3,0 < 0,1 V + 0,0128 V2 > 0,30
L2, L6 > 2,3 < 0,1 V + 0,0167 V2 > 0,23
L3 > 3,8 < 0,1 V + 0,0101 V2 > 0,38
L4 > 3,1 < 0,1 V + 0,0124 V2 > 0,31
L5, L7 Не застосовується
Гальмування тiльки гальмiвною системою заднiх колiс
L1, L2, L6 > 2,3 < 0,1 V + 0,0167 V2 > 0,23
L3 > 2,5 < 0,1 V + 0,0154 V2 > 0,25
L4 > 3,1 < 0,1 V + 0,0124 V2 > 0,31
L5, L7 Не застосовується
Гальмування комбiнованою гальмiвною системою
L1, L2 > 3,8 < 0,1 V + 0,0101 V2 > 0,38
L3 > 4,4 < 0,1 V + 0,0087 V2 > 0,44
L4 > 4,6 < 0,1 V + 0,0084 V2 > 0,46
L5, L7 > 4,3 < 0,1 V + 0,0089 V2 > 0,43
Примiтка. Початкова швидкiсть гальмування - 40 км/год.
Зусилля на органi керування робочою гальмiвною системою:
для ручного - < 200 H;
для ножного - < 350 H (L1 - L4, L6); < 500 H (L5, L7).

;

"Т" - вимоги щодо мiцностi сидiнь;
"У" - КТЗ має бути обладнаний пристроєм обмеження швидкостi.
Вимоги не застосовуються до КТЗ:
а) призначених для перевезення пасажирiв, з конструктивною максимальною швидкiстю менше 100 км/год, що пiдтверджено документально виробником ДТЗ (крiм автобусiв спецiалiзованого призначення для перевезення школярiв);
б) призначених для перевезення вантажiв, з конструктивною максимальною швидкiстю менше 90 км/год, що пiдтверджено документально виробником ДТЗ;
в) що експлуатуються Збройними Силами України, силами цивiльної оборони, силами пiдтримання громадського порядку, пожежними пiдроздiлами та iншими службами екстреного виклику;
г) якi застосовують як громадський або комунальний транспорт виключно в умовах мiста;
"У1" - вимоги пункту 1.1.5 додатка 5 R89 (проводиться одне випробування на нижчiй передачi, що теоретично дозволяє перевищити встановлену швидкiсть обмеження).
Як пiдтвердження вiдповiдностi цим вимогам, крiм протоколiв випробувань, також може бути зараховано одне iз наведеного:
а) маркування щодо офiцiйного затвердження за Правилами ЄЕК ООН N 89 та/або Директиви 92/24/ЕЕС (з подальшими переглядами);
б) маркування щодо вiдповiдностi Директивi 2007/46/ЕС та/або подальшим переглядам;
"Ф" - вимоги пунктiв 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.4; 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.6; 5.1.3 - 5.1.5 R105;
"Ч" - конструкцiя причепiв має вiдповiдати вимогам:
а) вертикальна статична навантага в центрi сфери зчiпної головки за повної маси причепа становить вiд 250 H до 3500 H;
б) висота причепа не бiльше 1,8 ширини колiї причепа або не бiльше 3 м;
в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розмiщеною внутрiшньою поверхнею пiдлоги вiдношення маси, що припадає на шину (шини) з однiєї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;
г) зчiпна головка дишла причепа вiдповiдає вимогам R55-01;
ґ) конструкцiя та розмiри дишла (рами) забезпечують можливiсть його вiдхилення вiдносно зчiпної кулi, встановленої на автомобiлi, на кути, передбаченi R55-01;
д) висота розмiщення центра сфери зчiпної головки горизонтально розмiщеного причепа повної маси над рiвнем дороги має становити 430 + 35 мм. Для житлових та вантажних причепiв горизонтальнiсть встановлюється по пiдлозi або вантажнiй поверхнi, а для таких, що не мають поверхнi, наприклад причепи для перевезення човнiв, - лiнiю вiдлiку вказує виробник;
е) передбачено мiсця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивiшування колеса над площиною дороги;
є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розмiщено з правого боку в переднiй частинi дишла (рами);
ж) причiп обладнано надколiсними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталi кузова не виконують функцiй цих пристроїв;
з) причiп, який не має системи аварiйного гальмування, обладнано двома запобiжними ланцюгами (тросами), якi у разi обриву (пошкодження) зчiпної кулi або зчiпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхнi дороги i забезпечують з'єднання тягача з причепом;
и) причiп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому станi;
i) причiп має одну або декiлька опорних стiйок, що забезпечують стiйкiсть причепа у вiдчепленому станi i не погiршують показникiв прохiдностi автопоїзда;
ї) причiп категорiї O1, що має бiльше однiєї осi, має бути обладнаний гальмiвними системами вiдповiдно до вимог R13;
"Ш" - вимога до вiдображення швидкостi у метричних одиницях.

     VI. Перелiк технiчних приписiв та вимог щодо частин та обладнання, якi можуть бути встановленi на КТЗ

N з/п Об'єкт затвердження Технiчнi приписи, вимоги Познака вимог до документiв, необхiдних для
затвердження типу Iндивiдуального затвердження
1 Прилади зовнiшнi свiтловi та лампи до них R1,2; R3; R4; R6; R7; R8; R19; R20; R23; R37; R38; R50; R56; R57; R72; R76; R77; R82; R87; R91; R98; R99; R104; R112; R113, R119; R123 Х1 + А;
Х2 + А;
Х3
Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В; Г
2 Ременi безпеки R16 Х1 + А;
Х2 + А
Х1 + А;
Х2 + А; В
3 Дизелi, газодизелi до КТЗ категорiй M, N R24 + R49, Б1;
R24 + R83, Б1
Х1;
Х3
Х1; Х2;
Х3; Х4; В
R24 + R49, Б2;
R24 + R83, Б2
Х1;
Х3
Х1; Х2;
Х3; Х4; В
R24 + R49, Б3 Х1;
Х3
Х1; Х2;
Х3; Х4; В
4 Двигуни з примусовим запалюванням до КТЗ категорiй M, N, M1, M2 (повною масою до 3500 кг), N1 R83, Б1 Х1;
Х3
Х1; Х2;
Х3; Х4;
В
R83, Б2 Х1;
Х3
Х1; Х2;
Х3; Х4;
В
R83, Б3 Х1;
Х3
Х1; Х2;
Х3; Х4; В
5 Попереджувальнi трикутники R27 Х1 + А;
Х2 + А; Х3
Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В
6 Звуковi сигнальнi прилади R28 Х1 + А;
Х2 + А; Х3
Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В
7 Пневматичнi шини КТЗ категорiй M, N, O, L1 - L5 R30; R54; R75 Х1 + А;
Х2 + А
Х1 + А;
Х2 + А;
В; Д
8 Вiдновленi шини КТЗ категорiй M, N, O R108; R109 Х1 + А;
Х2 + А; Х3
Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4; В; Д
9 Безпечне скло та скломатерiали R43 Х1 + А; Х2 + А; Х3 Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4; В
10 Дзеркала заднього виду R46; R81 Х1 + А; Х2 + А Х1 + А;
Х2 + А; В
11 Каталiтичнi нейтралiзатори вiдпрацьованих газiв (до КТЗ категорiй M1, M2 повною масою до 3500 кг), N1 R83 Х1; Х2; Х3 Х1; Х2;
Х3; Х4; В; Г
R103 Х1; Х2; Х3 Х1; Х2;
Х3; Х4; В; Г
12 Глушники (до КТЗ категорiй M1, M2 повною масою до 3500 кг), N1, L R9; R41; R51; R63; R59; R92 Х1; Х2; Х3 Х1; Х2;
Х3; Х4; В
13 Накладки гальмiвнi, колодки з накладками гальмiвними до КТЗ категорiй M, N, O R13 Х1; Х2; Х3 Х1; Х2;
Х3; Х4; В
R90 Х1 + А; Х2 + А; Х3 Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4; В; Е
14 Камери гальмiвнi, у тому числi енергоакумулятори, цилiндри гальмiвнi пневматичних приводiв КТЗ категорiй M, N, O ДСТУ ГОСТ 31253:2005
(пункти 5.1 - 5.6)
Х4 Х4; В; Г
15 Цилiндри, супорти та шланги гiдропривода гальм КТЗ категорiй M, N, O, L Технiчнi вимоги, параметри та методи випробувань згiдно з пунктом 2 роздiлу VII Х4 Х4; В; Г
16 Газобалонне обладнання: арматура крiплення, фурнiтура, труби, пристрої фiльтрування, клапани редукцiйнi для регулювання тиску, електроннi блоки керування (контролери з пам'яттю, що програмуються), шланги i рукави з вулканiзованої гуми, ємностi для стиснених або зрiджених газiв КТЗ категорiй M, N R67 Х1 + А; Х2 + А Х1 + А;
Х2 + А; В
R110 Х1 + А; Х2 + А Х1 + А;
Х2 + А;
В
17 Сидiння пасажирськi КТЗ категорiй M2, M3 R80 (роздiл 5) Х1 + А; Х2 + А; Х3 Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4; В
18 Тягово- i сiдельно-зчiпне обладнання (тягово-зчiпнi пристрої (фаркопи), головки зчiпнi, пристрої сiдельно-зчiпнi, пристрої тягово-зчiпнi системи "гак-петля", шворнi зчiпнi, кулi зчiпнi) до КТЗ категорiй M, N, O R55 Х1 + А; Х2 + А; Х3 Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4; В
19 Розподiлювачi системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторнi ДСТУ ГОСТ 3940:2007
(пункти 4.2 - 4.5, 4.7, 4.8, 4.12 - 4.15, 4.18 - 4.20, 4.22)
Х4 Х4; В; Г
20 Ресори листовi та листи до них для КТЗ категорiй M, N, O Технiчнi вимоги, параметри та методи випробувань згiдно з пунктом 4 роздiлу VII Х4 Х4;
В
21 Колеса для пневматичних шин (сталевi та з легких сплавiв) КТЗ категорiй M, N, O ГСТУ 3-004 (пп 6.1 - 6.5, 7.5);
ГСТУ 3-008 (Р.3,4 пп 5.9, 6.1 - 6.4)
та технiчнi вимоги, параметри та методи випробувань згiдно з пунктом 4 роздiлу VII
Х4 Х4;
В
22 Свiчки запалювання Технiчнi вимоги, параметри та методи випробувань згiдно з пунктом 6 роздiлу VII Х4 Х4; В; Г
23 Амортизатори пiдвiсок, у тому числi амортизацiйнi стiйки та вставнi елементи до них (картриджi) до КТЗ категорiй M, N, O Технiчнi вимоги, параметри та методи випробувань згiдно з пунктом 5 роздiлу VII Х4 Х4;
В
24 Елементи пiдвiски i рульового привода (рульовi тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивнi, важелi пiдвiски, шарнiри кульовi важелiв (кульовi опори) та шарнiри гумово-металевi (сайлент-блоки) КТЗ категорiй M, N, O Технiчнi вимоги, параметри та методи випробувань згiдно з пунктом 1 роздiлу VII Х4 Х4;
В
25 Автомобiльнi крiсла для транспортування дiтей R44, R129 Х1 + А Х1 + А,
Х2 + А
26 Диски та барабани гальмiвнi до КТЗ категорiй M, N, O Технiчнi вимоги, параметри та методи випробувань згiдно з пунктом 2 роздiлу VII Х4 Х4; В; Г
Пiдтвердженням вiдповiдностi частин та обладнання є:
"Х1" - окреме затвердження типу та iнформацiйний документ;
"Х2" - Х1 або окреме затвердження типу;
"Х3" - протокол випробувань та iнформацiйний документ;
"Х4" - протокол випробувань;
"А" - маркування щодо вiдповiдностi Правилу ЄЕК ООН;
"Б1" - до двигунiв, що застосовуються для виготовлення (складання) в Українi КТЗ, якi будуть введенi в експлуатацiю в Українi, застосовуються серiї поправок до Правил ЄЕК ООН не нижче визначених чинним законодавством України;
"Б2" - до двигунiв, що використовуються для виготовлення (складання) в Українi КТЗ, але якi не будуть введенi в експлуатацiю в Українi (наприклад, призначенi для експорту), допускається застосовувати нижчi серiї поправок до Правил ЄЕК ООН, нiж визначенi чинним законодавством України;
"Б3" - до двигунiв, що використовуються для ремонту КТЗ, якi вже введено в експлуатацiю в Українi або знято з виробництва, допускається застосовувати нижчi серiї поправок до Правил ЄЕК ООН, нiж визначенi чинним законодавством України, або стандарти колишнього СРСР;
"В" - при пiдтвердженнi вiдповiдностi складових частин одного типу в кiлькостi, яка є недостатньою для проведення сертифiкацiї, та коли випробування передбачають руйнiвнi методи, що пiдтверджується висновком, наданим технiчною службою, допускається застосовувати обмеженi вимоги технiчних приписiв, зазначених у роздiлi IV цього додатка;
"Г" - вiдповiднiсть складових частин, кiлькiсть яких не перевищує 5 комплектiв, призначених для одного типу КТЗ, може бути пiдтверджена результатами випробувань КТЗ цього типу за Правилами ЄЕК ООН, якi встановлюють вимоги до показникiв, на якi безпосередньо впливають зазначенi складовi частини, за умови, що складовi частини саме цього типу були встановленi на КТЗ, що проходив випробування;
"Д" - при пiдтвердженнi вiдповiдностi шин пневматичних, кiлькiсть яких не перевищує 2 комплектiв, призначених для одного КТЗ, допускається використовувати їх маркування стосовно окремого затвердження за вiдповiдними Правилами ЄЕК ООН.
"Е" - допускається для КТЗ категорiй М1, М2 та N1 визначати ефективнiсть гальмiвних накладок у зборi на iнерцiйному динамометричному стендi згiдно роздiлу 2 додатка 4 Правил ЄЕК ООН N 90.

     VII. Технiчнi вимоги, параметри та методи випробувань

     1. Елементи пiдвiски i рульового привода

     1.1. Шарнiри кульовi пiдвiски та рульового привода

     1.1.1. Зовнiшнiй вигляд виробiв:

     а) вироби не мають мати забоїн, вм'ятин, трiщин, корозiї, слiдiв чорноти на оброблених поверхнях. Робота виробiв має бути безшумною. Заїдання при хитаннi та обертаннi виробiв в корпусi не допускається.

     Внутрiшнiй простiр виробiв має бути заповнений мастилом. Наявнiсть слiдiв мастила на зовнiшнiй поверхнi виробiв не допускається. Поверхнi корпусiв виробiв мають бути очищенi та пофарбованi. Якiсть покриття порiвнюють з контрольним взiрцем. Допускається застосовування iнших захисних покриттiв;

     б) перевiрку здiйснюють вiзуально зовнiшнiм оглядом.

     1.1.2. Основнi функцiйнi параметри шарнiрiв:

     максимальний кут хитання кульового пальця;

     момент протидiї при обертаннi кульового пальця;

     момент протидiї при хитаннi кульового пальця;

     зусилля виривання кульового пальця iз корпуса;

     зусилля видавлювання кульового пальця в напрямку вальцювання;

     визначення в'язкостi матерiалу рульових тяг та корпусiв наконечникiв шляхом вигинання стрижня на кут 90 ± 5° з радiусом вигину 3d < R < 5d (для рульових тяг та їх наконечникiв, довжина яких бiльше вiд 10d (d - дiаметр шийки стрижня);

     а) граничнi моменти хитання та обертання кульового пальця у корпусi

Таблиця 1.1

Категорiя транспорт-ного засобу Найменування виробу Момент хитання кульового пальця у корпусi, H м Момент обертання кульового пальця у корпусi, H м
M1, N1, M2 Шарнiр кульовий важеля передньої пiдвiски з пiдпружиненим вкладишем 3,92...10,78 1,96...6,89
M1 Шарнiр кульовий важеля передньої пiдвiски з непiдпружиненим вкладишем 1...5 1...5
M1 Тяги рульовi, наконечники рульових тяг 0,5...4 0,5...4
M2, N1 Наконечники рульових тяг 1...6 1...6
N2, N3, M3 Наконечники рульових тяг 2...30 2...30

     б) сили виривання та видавлювання кульового пальця iз корпуса

Таблиця 1.2

Найменування шарнiра Дiаметр сферичної головки кульового пальця, мм Зусилля виривання, H (кгс), не менше Зусилля видавлювання, H (кгс), не менше
Шарнiри кульовi пiдвiски До 21 включно
вiд 21 до 25 включно
вiд 25 до 29 включно
вiд 29 до 33 включно
вiд 33 до 37 включно
вiд 37
9810 (1000)
14715 (1500)
20601 (2100)
28450 (2900)
39240 (4000)
53955 (5500)
13734 (1400)
20601 (2100)
29450 (3000)
39240 (4000)
53955 (5500)
74556 (7600)
Шарнiри рульових тяг та їх наконечники До 21 включно
вiд 21 до 24 включно
вiд 24 до 27 включно
вiд 27 до 30 включно
вiд 30 до 33 включно
вiд 33 до 36 включно
вiд 36 до 39 включно
вiд 39
9810 (1000)
14715 (1500)
19620 (2000)
24525 (2500)
29430 (3000)
39240 (4000)
51012 (5200)
65730 (6700)
11772 (1200)
18639 (1900)
24525 (2500)
30411 (3100)
36297 (3700)
49050 (5000)
63765 (6500)
82404 (8400)

     в) визначення моменту протидiї при обертаннi та хитаннi пальця в корпусi здiйснюється визначенням мiнiмальної сили, необхiдної для обертання чи хитання пальця. Перевiрку здiйснюють на спецiальному оснащеннi динамометричним ключем або динамометром (точнiсть вимiрювання ±1 H м). Моменти обертання та хитання мають вiдповiдати наведеним у таблицi 1.1.

     Визначення сили виривання кульового пальця iз корпуса здiйснюється на розривнiй машинi (пресi), яка забезпечує максимальну силу 294 кH (30000 кгс) та обладнана силовимiрювальним пристроєм, що фiксує силу виривання (видавлювання) кульового пальця iз корпуса. Зазначена сила не має бути меншою, нiж вказано в таблицi 1.2.

     Перевiрку кута хитання пальця шарнiра кульового складеного здiйснюють вручну (точнiсть вимiрювання - ±10°).

     Засiб вимiрювання - градуйований сектор.

     1.1.3. Основнi параметри кульових пальцiв шарнiрiв кульових:

     твердiсть та товщина загартованого шару;

     ударна мiцнiсть пальця визначається на вiдповiднiсть вимогам, наведеним у таблицi 1.3.

     Значення енергiї удару та вигинiв пальцiв кульових унаслiдок удару

Таблиця 1.3

Дiаметр шийки кульового пальця, мм Енергiя удару, Hм (кгс) Вигин пальця, мм
До 21 включно
Вiд 21 до 25 включно
Вiд 25 до 29 включно
108 (11) Вiд 1,0 до 3,0
Вiд 1,0 до 2,5
Вiд 1,0 до 2,0
Вiд 29 до 33 включно
Вiд 33 до 37 включно
Вiд 37 до 45
157 (16)
196 (20)
294 (30)
Вiд 1,5 до 3,0
Вiд 1,0 до 3,0
Вiд 0,5 до 3,0

     Визначення мiцностi кульового пальця наведено на малюнку 1.1.

     Мал. 1.1. Визначення мiцностi кульового пальця: P - статичне навантаження; d - дiаметр шийки; h - величина деформацiї.

     Ударну мiцнiсть визначають на стендi копрового типу чи спецiальному ударному пристрої, який забезпечує енергiю удару, зазначену в таблицi 1.3 (похибка - ±5 %).

     Якщо деформацiя пальця пiсля одного удару перевищує 3,5 мм, палець бракують.

     Якщо деформацiя пальця вiд одного удару становить менше 1,5 мм, кiлькiсть ударiв не обмежують.

     Якщо деформацiя пальця становить вiд 1,5 мм до 3,5 мм, на поверхнi вигину з'являються трiщини i палець бракують.

     Мiцнiсть пальцiв, дiаметр яких перевищує 45 мм, перевiряється шляхом оцiнювання в'язкостi матерiалу та термообробки.

     Перевiрку в'язкостi матерiалу рульових тяг та наконечникiв рульових тяг здiйснюють вигином стрижня на кут 90 ± 5° з радiусом вигину 3d < R < 5d (для рульових тяг та наконечникiв, довжина яких бiльше 10d (d - дiаметр стрижня) на механiчному пресi чи iншому устаткуваннi). Трiщини в мiсцях вигину не допускаються.

     1.1.4. Залишкова деформацiя вкладиша в разi його навантаження радiальною силою визначається згiдно з вимогами, наведеними у таблицi 1.4.

Значення статичного навантаження, яке прикладається до корпусу кульового шарнiра рульового привода з метою перевiрки допустимої залишкової деформацiї полiмерних вкладишiв

Таблиця 1.4

Дiаметр сферичної головки кульового пальця, мм Статичне навантаження, Н (кгс) Допустима залишкова деформацiя, мм, не бiльше
Вiд 19 до 30 19620 (2000) 0,6
Вiд 30 до 40 78380 (8000) 0,6

     Визначення залишкової деформацiї полiмерних вкладишiв:

     кульовий палець шарнiра встановлюють в жорсткому пристрої i закрiплюють гайкою на хвостовику пальця. Статичне навантаження прикладається до корпусу шарнiра в радiальному напрямку. Пiсля зняття навантаження визначають залишкову деформацiю. Значення величин статичного навантаження i допустимої залишкової деформацiї наведено у таблицi 1.4.

     1.2. Шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки)

     1.2.1. Значення зусилля скручування (H х м) шарнiрiв гумово-металевих (сайлентблокiв) (мал. 2.1) на 1° має становити вiд 2.001 х 10-4 до 5.186 х 10-4,

     де A = r2 х L/(1-(r/R)2);

     r = d/2 - внутрiшнiй радiус гумового шару, мм;

     R = D/2 - зовнiшнiй радiус гумового шару, мм;

     L - довжина гумового шару, мм.

     Мал. 2.1. Схема шарнiра: 1 - внутрiшня металева втулка; 2 - гумовий шар; 3 - зовнiшня металева арматура; L - довжина гумового шару; d - внутрiшнiй дiаметр гумового шару; D - зовнiшнiй дiаметр гумового шару.

     Кут неповернення пiсля випробувань на скручування не має перевищувати 30 % вiд максимального кута закручування.

     Момент проковзування (H х м) шарнiрiв гумово-металевих при скручуваннi має бути не менше 1,729 х 10-2 х r2 х L (r та L вимiрюють в мм).

     Значення твердостi гумового шару шарнiрiв гумово-металевих має перебувати у межах вiд 64 од. до 70 од. Шора A.

     Зовнiшнiй вигляд елементiв (шарнiрiв гумово-металевих) має вiдповiдати вимогам, наведеним в таблицi 2.1.

     За згодою мiж виробником та споживачем допускаються вiдхилення у зовнiшньому виглядi, що стосуються розмiрiв, та допускаються вiдхилення параметрiв, не зазначених в таблицi 2.1. Для оцiнки зовнiшнього вигляду шарнiрiв гумово-металевих допускається застосовувати контрольнi зразки, що оформленi згiдно з вимогами пiдприємства-виробника.

     Граничнi вiдхилення розмiрiв шарнiрiв гумово-металевих мають вiдповiдати вiдхиленням, наведеним в таблицi 2.2;

     а) технiчнi параметри шарнiрiв гумово-металевих

Таблиця 2.1

N з/п Назва показника Робоча поверхня "Р" Неробоча поверхня "НР"
1 Трiщини, розшарування Не допускаються Не допускаються
2 Бульбашки Не допускаються Допускаються (розмiри i кiлькiсть - за згодою iз замовником)
3 Перекручення, змiщення форми елементiв Допускаються в межах допуску на розмiр вiдповiдно до таблицi 2.2
4 Слiди обробки Допускаються Допускаються
5 Включення, пiдвищення та заглиблення при товщинi елемента, мм:
вiд 3,0 до 10 включно
завглибшки (заввишки)
завширшки, завдовжки;
понад 10,0


Завглибшки (заввишки)
Завширшки, завдовжкиНе допускаються
Не допускаються
Не допускаються

Допускаються, мм, не бiльше:
0,7
3,0
Допускаються, мм, не бiльше:

0,5
3,0
1,0
5,0
6 Випресовка:

заввишки
завтовшки
Допускається, мм,
не бiльше:
1,5
0,3
Допускається, мм,
не бiльше:
1,5
0,3
7 Зрiзи, вириви, обриви, сколи, завглибшки, при товщинi елемента, мм:
вiд 3,0 до 10,0 включно
понад 10,0
Допускаються, мм,
не бiльше:

0,5
1,0
Допускаються, мм,
не бiльше:

1,0
1,5
8 Недооформленiсть при товщинi елемента, мм:
вiд 3,0 до 10,0 включно
завглибшки
завдовжки
завширшки
понад 10,0


завглибшки
завдовжки
завширшки


Не допускається
Допускається, мм,
не бiльше:
0,7
3,0
2,0
Допускається, мм,
не бiльше:

0,5
1,0
1,01,0
5,0
3,0
9 Вiдбитки на поверхнi при товщинi елемента, мм:
вiд 3,0 до 10,0 включно
завглибшки
завдовжки
завширшки
понад 10,0
завглибшки
завдовжки
завширшки
Допускаються, мм, не бiльше:

0,5
1,0
1,0


0,7
3,0
2,0
Допускаються, мм, не бiльше:

1,0
2,0
2,0

1,0
5,0
3,0
10 Втягнутий лiтник,
втягнута кромка при товщинi елемента, мм;
вiд 3,0 до 10,0 включно
завглибшки (заввишки)
понад 10,0
завглибшки (заввишки)
Допускається, мм,
не бiльше:


0,5

0,7
Допускається, мм,
не бiльше:


0,7

1,0
11 Облой вiд литникiв

заввишки
Допускається, мм,
не бiльше
1,5
Допускається, мм,
не бiльше
1,5
12 Пористiсть на поверхнi елемента Не допускається Допускається
13 Рiзнотон, рiзноколiр Допускається
14 Вiдшарування вiд арматури Не допускається
15 Оголення арматури Не допускається Допускається
16 Викривлення арматури Допускається не вище граничних вiдхилень на розмiри, зазначенi в кресленнях
17 Наплив гуми:
на внутрiшню поверхню арматури
на зовнiшню поверхню арматури
Не допускається

Допускається, крiм поверхонь, обумовлених в кресленнях
18 Змiщення по мiсцю роз'єму прес-форм Допускається, мм, не бiльше
0,5
Допускається, мм,
не бiльше
0,5
19 Слiди течiї Допускаються, крiм поверхонь, обумовлених в кресленнях
20 Наплив клею на поверхню, що не пiдлягає обклеюванню Допускається, крiм поверхонь, обумовлених в кресленнях
Примiтка. Робочими вважаються такi поверхнi, якi пiсля установки елементiв у вузол у процесi експлуатацiї змiнюють свою початкову форму пiд впливом навантажень. Iншi поверхнi вважаються неробочими

     б) граничнi вiдхилення розмiрiв шарнiрiв гумово-металевих

Таблиця 2.2

Номiнальний розмiр, мм Граничнi вiдхилення на розмiри, мм
Понад 4,0 до 6,3 включно ±0,5
Вiд 6,3 до 10,0 ±0,7
Вiд 16,0 до 25,0 ±1,0
Вiд 25,0 до 40,0 ±1,3
Вiд 40,0 до 63,0 ±1,6
Вiд 63,0 до 100,0 ±2,0
Вiд 100,0 до 160,0 ±2,5

     Примiтка. За згодою мiж виробником та споживачем допускаються вiдхилення за розмiрами, що не вказанi в таблицi;

     в) визначення зусилля скручування пiд час скручування шарнiра на 1°, кутiв неповернення та моментiв проковзування згiдно з мал. 2.2 проводять на спецiальному пристрої, який встановлюють на випробувальну машину для вимiрювання перемiщень та навантажень (мал. 2.2).

     Мал. 2.2. Схема навантаження шарнiрiв: 1 - внутрiшня металева втулка; 2 - гумовий шар; 3 - зовнiшня металева арматура; 4 - фiксуючий елемент; 5 - важiль; LВ - робоча довжина важеля; j - кут закручування; D - перемiщення точки прикладення навантаження; P - дiюче навантаження.

     До торця внутрiшньої втулки 1 шарнiра перпендикулярно до його поздовжньої осi жорстко прикрiплюють важiль 5 завдовжки 120 - 150 мм, за допомогою якого передається обертовий момент М.

     Шарнiр з важелем за допомогою фiксуючого накидного елемента 4 прикрiплюють до робочого столу випробувальної машини. При цьому поздовжнi осi шарнiра та важеля мають бути паралельними площинi робочого столу випробувальної машини.

     Навантаження прикладають поблизу вiльного кiнця важеля перпендикулярно до його поздовжньої осi. Величину навантаження P, яке дiє на важiль, вимiрюють динамометром випробувальної машини з точнiстю 0,1 H. Перемiщення важеля D вимiрюють датчиком перемiщень випробувальної машини з точнiстю 0,01 мм.

     Кут закручування j визначають як арктангенс вiдношення перемiщення кiнця важеля D до робочої довжини важеля L (вiдстанi вiд центра обертання внутрiшньої втулки до точки прикладення сили). Величину обертового моменту визначають як добуток величини навантаження Р на робочу довжину важеля L.

     Якщо максимальний момент сили пiд час випробувань шарнiрiв не перевищує 150 - 200 H х м, допускається вимiрювання моментiв сили за допомогою динамометричного ключа з точнiстю вимiрювання не нижче ±0.5 H х м. При цьому кути закручування та кути неповернення вимiрюють за допомогою кутомiра з нонiусом типу 1 - 2 з точнiстю не нижче ±2°.

     Перевiрку твердостi поверхнi шарнiрiв здiйснюють за допомогою твердомiра Шора. Твердомiр притискують до гумової поверхнi, не торкаючись боковими площинами поверхнi шарнiрiв. Вимiрювання здiйснюють у 4 мiсцях, подiляючи поверхню шарнiра по довжинi (периметру) пiд кутом 90°. Твердiсть вимiрюють з обох сторiн шарнiра. За результат вимiрювань приймають середнє арифметичне значення 8 вимiрювань.

     1.3. Важелi пiдвiски

     Зовнiшнiй вигляд та геометричнi розмiри виробу:

     а) на важелях пiдвiски не допускаються механiчнi пошкодження, трiщини, задирки, гострi краї, забоїни рiзi, непофарбованi зони та дефекти, якi можуть погiршувати роботу важелiв.

     Необробленi поверхнi важелiв мають бути очищенi та пофарбованi емаллю. Допускається застосовування iнших захисних покриттiв.

     Допуски на дiаметри отворiв пiд шарнiри гумово-металевi мають бути ±IТ10.

     Шорсткiсть оброблених поверхонь отворiв пiд шарнiри гумово-металевi важелiв Ra, мкм, - 1,25.

     Спiввiснiсть отворiв пiд шарнiри гумово-металевi важелiв A-подiбної конструкцiї має бути 0,2 мм.

     Рiзниця вiдстанi мiж отворами пiд шарнiри гумово-металевi та кульовi має бути за допуском ±IТ14/2.

     Комплектувальнi вироби (кульовi опори та шарнiри гумово-металевi) мають вiдповiдати вищевказаним вимогам;

     б) перевiрку розмiрiв, допускiв та спiввiсностi важелiв пiдвiски потрiбно здiйснювати унiверсальним iнструментом: штангенциркулем, нутромiром iндикаторним, мiкрометром МК-025 та iншими вимiрювальними iнструментами та приладами з вiдповiдною точнiстю.

     Перевiрку шорсткостi контактних поверхонь здiйснюють шляхом їхнього порiвняння iз взiрцями шорсткостi чи за допомогою профiлографа-профiлометра.

     1.4. Штанги реактивнi пiдвiсок

     1.4.1. Зовнiшнiй вигляд, геометричнi розмiри виробу:

     а) на штангах реактивних пiдвiсок не допускаються механiчнi пошкодження, трiщини, задирки. Гострi краї, забоїни рiзi, непофарбованi зони та iншi дефекти, якi можуть погiршувати роботу штанг.

     Необробленi поверхнi штанг реактивних мають бути очищенi та пофарбованi емаллю. Допускається застосовувати iншi захиснi покриття.

     Зварнi шви мають бути без дефектiв у виглядi трiщин, непроварiв тощо. Зварнi шви мають бути зачищенi. Кульовi пальцi штанг реактивних, якi забезпечують крiплення заднього та промiжного мостiв до рами автомобiля, мають мати твердiсть загартованої поверхнi сфери 57...63 HRCэ на глибинi вiд 2 мм до 4 мм. Твердiсть перехiдної зони (шийки пальця кульового) має бути вiд 25 HRCэ до 40,5 HRCэ.

     Граничнi вiдхили допускiв на розмiри штанг реактивних мають бути ±IТ14/2.

     Допуск на дiаметри отворiв пiд шарнiри гумово-металевi має становити ±IТ10/2.

     Шорсткiсть оброблених поверхонь отворiв пiд шарнiри гумово-металевi Ra, мкм, - 1,25;

     б) перевiрку штанг реактивних щодо наявностi зовнiшнiх пошкоджень, трiщин, задирок, непофарбованих зон та iнших дефектiв, якi можуть погiршувати роботу штанг, здiйснюють вiзуально зовнiшнiм оглядом.

     Перевiрку комплектувальних виробiв (пальцiв кульових, шарнiрiв гумово-металевих тощо) здiйснюють вiдповiдно до методiв, зазначених в документацiї виробника.

     Комплектувальнi вироби (пальцi кульовi, шарнiри гумово-металевi) мають вiдповiдати вимогам, вказаним у пiдпунктах 1.1, 1.2 цього роздiлу.

     1.4.2. Мiцнiсть зварних швiв та твердiсть поверхонь кульових пальцiв:

     а) мiнiмально допустиме значення зусиль розриву зварних швiв штанг реактивних автомобiлiв категорiй M1, N3G наведено в таблицi 4.1.

     Виступ чи заглиблення гумово-металевих шарнiрiв вiдносно торцiв провушин не має перевищувати 2 мм.

Зусилля розриву зварного шва

Таблиця 4.1

Категорiя транспортного засобу Зусилля розриву зварного шва
N3G 284,2 кH (29000 кгс)
M1 19,6 кH (2000 кгс)

     б) перевiрку мiцностi зварних швiв штанг реактивних здiйснюють на розривнiй машинi (пресi), яка забезпечує вiдповiдне зусилля, вказане в таблицi 4.1, та обладнана силовимiрювальним пристроєм, що фiксує зусилля, при якому вiдбувається розрив зварних швiв (точнiсть вимiрювання - ±491 H (950 кгс).

     2. Елементи гальмiвної системи

     2.1. Диски та барабани гальмiвнi

     2.1.1. Допуски на основнi параметри та розмiри дискiв та барабанiв гальмiвних мають вiдповiдати значенням, вказаним у таблицi 5.1 та на малюнках 5.1, 5.2.

     Для виготовляння дискiв гальмiвних та барабанiв гальмiвних потрiбно використовувати чавуни, твердiсть яких по Брiнелю становить 160...250 HB.

     Розкид твердостi не має перевищувати 30 HB.

     Шорсткiсть оброблених поверхонь дискiв та барабанiв має вiдповiдати наведеним на малюнках 5.1, 5.2 значенням.

     Обробленi поверхнi дискiв та барабанiв мають бути чистими, без забоїн, задирок, трiщин, раковин, пористостi, а гострi краї - затупленi. Для барабанiв допускаються окремi раковини та пори завдовжки не бiльше 1 мм та завглибшки не бiльше 0,5 мм.

     На необроблених поверхнях барабанiв не має бути трiщин, раковин, шлакових включень, або допускаються окремi заглиблення завдовжки до 3 мм та завглибшки не бiльше 1 мм.

     Зовнiшнi поверхнi барабанiв мають бути покритi захисним покриттям.

     Допуски площинностi, непаралельностi спiввiсностi, радiального та торцевого биття мають вiдповiдати вимогам, наведеним на малюнках 5.1, 5.2;

     а) допуски та розмiри дискiв та барабанiв гальмiвних

Таблиця 5.1

Найменування параметрiв (розмiрiв, мм) Умовне позначення параметра Норма допуску (квалiтет)
Диски:    
зовнiшнiй дiаметр Б h14
товщина гальмiвної поверхнi Ш h12
дiаметр центрувального пояска С H8
Барабани:    
дiаметр робочий Б H8
дiаметр центрального отвору С H8
висота Ш H11

Мал. 5.1

Мал. 5.2

     Пiд час випробувань гальмiвного диска з внутрiшнiми каналами (ребрами) охолодження його питомий статичний дисбаланс не має перевищувати 10 г х см/кг.

     Перевiрку питомого статичного дисбалансу як вiдношення величини статичного дисбалансу до маси гальмiвного диска здiйснюють методом балансування гальмiвного диска, що встановлений своєю вiссю на "голку" (конiчну призму);

     б) перевiрку допускiв на розмiри дискiв та барабанiв гальмiвних здiйснюють штангенциркулем, нутромiром мiкрометричним, мiкрометром, кутомiром та скобою вимiрювальною.

     Перевiрку площинностi, радiального та торцевого биття диска та спiввiсностi барабанiв здiйснюють вiдповiдно до чинних стандартiв.

     Перевiрку твердостi здiйснюють згiдно з документацiєю виробника твердомiрiв.

     Перевiрку шорсткостi оброблених поверхонь дискiв та барабанiв гальмiвних здiйснюють шляхом порiвняння iз зразками шорсткостi чи за допомогою профiлографа-профiлометра.

     Перевiрку зовнiшнього вигляду дискiв та якостi покриття здiйснюють зовнiшнiм оглядом.

     2.2. Цилiндри гiдравлiчного приводу гальм КТЗ

     2.2.1. Зовнiшня поверхня корпуса:

     а) на зовнiшнiй поверхнi корпуса не допускаються заливи, короблення, напливи, шлаковi включення, гострi кути та раковини завглибшки бiльше нiж 0,5 мм;

     б) перевiрку зовнiшньої поверхнi корпуса проводять вiзуальним способом та за допомогою унiверсального вимiрювального iнструмента з точнiстю, достатньою для контролю заданих параметрiв.

     2.2.2. Покриття зовнiшньої поверхнi корпуса:

     а) корпуси цилiндрiв гальмiвних мають мати захисне покриття;

     б) перевiрка зовнiшнього покриття поверхнi корпуса проводиться вiзуально. На поверхнi корпуса не має бути помiтно напливiв покриття та непокритих зон.

     2.2.3. Стан захисних ковпачкiв:

     при зовнiшньому оглядi не має бути помiтно розривiв та проколiв захисних ковпачкiв.

     2.2.4. Гiдравлiчна герметичнiсть цилiндра при робочому тиску:

     а) цилiндри мають бути герметичними при тиску, МПа, не менше:

     0,1 - протягом 24 год.;

     0,7 - протягом 5 хв.;

     20 - протягом 2 хв.;

     б) перевiрку на гiдравлiчну герметичнiсть цилiндра гальмiвного потрiбно здiйснювати на стендi, що забезпечує пiдтримання необхiдного тиску протягом всього перiоду випробувань. Пiд час випробування тиском 0,1 МПа протягом 24 год витiкання рiдини з цилiндра не допускається. Пiд час випробування тиском 0,7 МПа протягом 5 хв витiкання рiдини з цилiндра не допускається. Пiд час випробування тиском 20 МПа протягом 2 хв допускається падiння тиску не бiльш як на 1 МПа.

     2.2.5. Тиск руйнування:

     цилiндри мають витримувати тиск 25 МПа без руйнування протягом 1 хв.

     Перевiрку на руйнування цилiндра пiд дiєю тиску потрiбно здiйснювати на стендi, що забезпечує пiдтримання необхiдного тиску протягом всього перiоду випробувань. Не допускається руйнування цилiндра.

     2.2.6. Пневматична герметичнiсть цилiндра:

     перевiрку на герметичнiсть повiтрям порожнини цилiндра потрiбно здiйснювати на стендi, що дозволяє створити всерединi цилiндра тиск повiтря 0,25 МПа i витримати його впродовж 5 с. Падiння тиску впродовж випробування не допускається.

     2.3. Шланги гнучкi з наконечниками гiдравлiчного привода гальм КТЗ

     2.3.1. Геометричнi розмiри шлангiв:

     а) основнi геометричнi розмiри шлангiв

Таблиця 6.1

Внутрiшнiй дiаметр, мм Зовнiшнiй дiаметр (довiдковий) Найменший радiус вигину, мм
dnom dmin dmax
3,0 2,9 3,15 11 35,0
3,2 3,0 3,4 10,5 37,5

     б) перевiрку здiйснюють унiверсальним вимiрювальним iнструментом з точнiстю, достатньою для контролю заданих допускiв (штангенциркулем, металевою лiнiйкою), i вiдповiдними калiбрами. Для визначення довжини один кiнець шланга закрiплюють нерухомо, а до iншого пiдвiшують вантаж масою 570 ± 40 г.

     2.3.2. Герметичнiсть:

     а) перевiрка на герметичнiсть шлангiв гальмiвних виконується при випробувальному тиску 20 МПа. Поява витокiв, мiсцевого здуття, трiщин, розривiв та просочування рiдини не допускається;

     б) випробування шлангiв на герметичнiсть проводять на спецiальному стендi, що обладнаний манометром класу точностi 1,0 з дiапазоном вимiрювань вiд 0 МПа до 160 МПа. Один кiнець шланга приєднують до нагнiтальної магiстралi стенда, а iнший закривають заглушкою iз спускним краном. При вiдкритому кранi в шланг повiльно подають гальмову рiдину до повного видалення з нього повiтря. Пiсля цього кран заглушки закривають i поступово пiдвищують тиск зi швидкiстю 170 ± 70 МПа/хв до значення 20 МПа. Випробувальний тиск пiдтримують не менше 2 хв.

     2.3.3. Тиск руйнування:

     а) тиск руйнування шлангiв гальмiвних має бути не менше 45 МПа. Якщо тиск руйнування зразка дорiвнює або бiльше 45 МПа, зразок вважається таким, що пройшов випробовування;

     б) перевiрку шлангiв на руйнiвний тиск здiйснюють на випробувальному стендi, який дозволяє створювати тиск 98 МПа (1000 кгс/см2) та має у своєму складi регулювальний клапан, випробувальну камеру та манометр класу точностi 1,0 з дiапазоном вимiрювання вiд 0 МПа до 160 МПа (0 кгс/см2 до 1600 кгс/см2). Допускається використання iнших типiв манометрiв з вiдповiдним дiапазоном вимiрювань i класом точностi, не меншим за вказаний. Для перевiрки шланга на руйнiвний тиск необхiдно пiд'єднати його до гiдравлiчної системи без скручування рукава i повнiстю заповнити його рiдиною, випустивши повiтря. Потiм тиск всерединi шланга збiльшувати зi швидкiстю 170 ± 70 МПа/хв до значення випробувального тиску пiд час перевiрки герметичностi, пiдтримувати його не менше 2 хв. Через 2 хв. в разi вiдсутностi якихось ознак пошкодження шланга тиск в гiдравлiчнiй системi збiльшують зi швидкiстю 170 ± 70 МПа/хв до тиску руйнування зразка. Тиск руйнування шланга не має бути нижче за 45 МПа.

     2.3.4. Осьове навантаження або зусилля виривання шланга з наконечникiв:

     а) осьове навантаження шлангiв гальмiвних

Таблиця 6.2

Найменування показникiв (контрольованi характеристики) Норми показникiв
Осьове навантаження або зусилля виривання з наконечникiв, H, не менше:
з рукавами типiв II, III, IV, V
1800 H

     б) випробування шлангiв на осьове навантаження проводять на розривнiй машинi з дiапазоном вимiрювань вiд 0 H до 2000 H з допустимою похибкою вимiрювань ±1 %. Середня швидкiсть навантаження - 48,5 ± 2,5 мм/хв. Пiд час випробувань до наконечникiв шлангiв приєднують перехiдники, розмiри яких вiдповiдають розмiрам затискачiв розривної машини. Перехiдники закрiплюють в затискачах розривної машини так, щоб вiсь шланга збiгалася з напрямком зусилля на розтягування. Значення зусилля в момент виривання шланга з наконечника або розриву рукава шланга, зафiксоване на шкалi розривної машини, вважають зусиллям руйнування. Значення зусилля руйнування шланга має бути не менше за вказане в таблицi 6.2.

     2.3.5. Об'ємне розширення:

     а) показники об'ємного розширення шлангiв гальмiвних

Таблиця 6.3

Найменування показникiв (контрольованi характеристики) Норми показникiв, см3/м, не бiльше
Об'ємне розширення для шлангiв з внутрiшнiм дiаметром 3,0 мм при тиску:
            вiд 6,76 МПа до 6,9 МПа
            вiд 10,16 МПа до 10,3 МПа
Об'ємне розширення для шлангiв iз внутрiшнiм дiаметром 3,2 мм при тиску:
            вiд 9,9 МПа до 10,1 МПа
            вiд 12,4 МПа до 12,7 МПа
            вiд 15,9 МПа до 16,2 МПа


0,75
1,15


1,4
1,4
1,4

     б) випробування шлангiв на об'ємне розширення необхiдно проводити на спецiальному стендi, до гiдравлiчної частини якого можуть входити прозора мiрна трубка, голчатi крани, манометр, навантажувальний гiдравлiчний цилiндр. Гiдравлiчна частина стенда має бути без глухих мiсць, що допускають утворення повiтряних подушок, та має давати можливiсть закрiплювати шланг без згинiв, скручувань та перекосiв. Вiдстань мiж точками крiплення має становити не менше 0,8 довжини випробовуваного шланга. Пiсля установки шланга iз системи видаляють повiтря без застосування тиску так, щоб рiдина дiйшла до прозорої мiрної трубки. Випробувальний шланг витримують протягом 10 хв. у станi спокою, пiсля чого фiксують за лiнiйкою мiрної трубки висоту стовпа рiдини. При цьому пiдготовлений до випробування шланг має знаходитися у вертикальному розпрямленому положеннi без напруження. Потiм один iз голчатих кранiв закривають, плавно пiдвищують тиск вiд 0 до величини 20,0 - 0,14 МПА i витримують його протягом 10 с. Протягом цього часу необхiдно перевiрити шланг i комплектуючi вироби на наявнiсть пiдтiкань в мiсцях з'єднання. Для проведення вимiрювання один голчатий кран закривають, а один з iнших кранiв вiдкривають, при цьому тиск у виробi пiднiмають до контрольного значення протягом 5 ± 3 с. Далi кран закривають, а вирiб залишають пiд контрольним тиском на 3 с. Потiм перший голчатий кран вiдкривають на 10 ± 3 с, при цьому рiвень рiдини в прозорiй мiрнiй трубцi пiдвищується. Змiна рiвня рiдини в мiрнiй трубцi характеризує величину об'ємного розширення виробу пiд дiєю внутрiшнього тиску рiдини.

     Випробування проводять 3 рази для кожного контрольного значення тиску.

     Об'ємне розширення випробувального виробу DV обчислюють за формулою:

     де DVi - збiльшення об'єму рiдини в мiрнiй трубцi за одне випробування, см3;

     Lобр - довжина виробу мiж затискачами або арматурою.

     Величина об'ємного розширення шлангiв не має перевищувати значень, вказаних в таблицi 6.3.

     2.3.6. Циклiчна витривалiсть:

     а) показники циклiчної витривалостi шлангiв гальмiвних

Таблиця 6.4

Найменування показникiв (контрольованi характеристики) Норми показникiв
Циклiчна витривалiсть при обертаннi з частотою 800 ± 10 хв-1 протягом 35 год. при тиску вiд 1,5 МПа до 1,7 МПа Витоки i розриви не допускаються

     б) випробування на циклiчну витривалiсть необхiдно проводити на спецiальному стендi, що забезпечує обертання одного кiнця шланга зi швидкiстю 800 ± 10 хв-1 по колу дiаметром 203,2 ± 0,25 мм. Iнший кiнець шланга закрiплюють нерухомо i через нього подають рiдину пiд тиском. Пiд час установки шлангiв для тестування на циклiчну витривалiсть при крученнi вiдстань мiж привалковими площинами рухомого i нерухомого кронштейнiв має бути меншою за довжину рукава у вiльному станi на величину довжини провисання, що залежить вiд довжини шланга у вiльному станi i визначається за таблицею 6.5.

Таблиця 6.5

Внутрiшнiй d рукава виробу, мм L виробу у вiльному станi, мм L провисання, мм
3,2 мм або менше Вiд 200 до 400 44,5 ± 0,40
Бiльше вiд 400 до 480 31,75 ± 0,4
Бiльше вiд 480 до 600 19,05 ± 0,4

     Для проведення випробувань зразки шлангiв встановлюють i фiксують до кронштейнiв без викривлення i скручування. Потiм вирiб заповнюють рiдиною, видаляють повiтря i створюють тиск вiд 1,5 МПа до 1,7 МПа i пiдтримують його протягом всього випробування.

     Результати випробування є задовiльними, якщо через 35 год. не спостерiгається руйнування шланга або витiк рiдини.

     2.3.7. Морозостiйкiсть:

     а) показники морозостiйкостi шлангiв гальмiвних

Таблиця 6.6

Найменування показникiв (контрольованi характеристики) Критерiї вiдповiдностi
Морозостiйкiсть при температурi вiд -40 до -45° C Поява трiщин i розривiв не допускається

     б) пiд час випробувань зразок шланга помiщають в холодильну камеру в розпрямленому станi i витримують при температурi вiд -40° C до -45° C протягом 70 - 72 год., пiсля чого шланг, не виймаючи з холодильної камери, згинають на 180° протягом 2 с навколо облямовування дiаметром 5d, де d - зовнiшнiй дiаметр випробувального зразка.

     2.3.8. Набухання в маслi:

     а) параметри стiйкостi до дiї мастила шлангiв гальмiвних

Таблиця 6.7

Найменування показникiв (контрольованi характеристики) Норми показникiв
Набухання в маслi при температурi 70° C протягом 24 годин, %, не бiльше 15

     б) стiйкiсть до дiї масла зовнiшнього гумового шару шланга визначають на зiгнутому зразку, при цьому радiус вигину зразка дорiвнює 37 мм. У серединi вигину шланга позначають мiсце i визначають його зовнiшнiй дiаметр як середнє арифметичне значення двох взаємно перпендикулярних вимiрювань. Зразок шланга занурюють в посудину з маслом, нагрiтим до температури 70° C, та витримують протягом 24 год. при вказанiй температурi. Через 24 год. зразок виймають i витримують протягом 30 хв. при температурi 23 ± 2° C. Пiсля цього вимiрюють зовнiшнiй дiаметр шланга, як вказано у цьому пiдпунктi. Результат вимiрювань виражають у вiдсотках вiд початкового значення зовнiшнього дiаметра шланга. Величина набухання шланга не має перевищувати значень, наведених в таблицi 6.7.

     2.3.9. Внутрiшня поверхня шланга:

     а) внутрiшня поверхня шланга має бути чистою i рiвною, без вм'ятин, трiщин, пористостi i стороннiх включень. Допускаються на внутрiшнiй поверхнi шланга слiди мастила i гальмiвної рiдини;

     б) внутрiшню поверхню шланга перевiряють вiзуально. Не має бути видно вм'ятин, трiщин, пористостi та стороннiх включень.

     2.3.10. Зовнiшня поверхня шланга:

     а) зовнiшня поверхня шланга має бути чистою, без мiхурiв, пористостi, включень, зриву гумового шару;

     б) зовнiшню поверхню шланга перевiряють вiзуально. Не має бути видно мiхурiв, бруду, пористостi, зриву гумового шару та стороннiх включень.

     2.3.11. Рiзi наконечникiв

     Перевiрка якостi рiзей наконечникiв проводиться калiбрами.

     2.3.12. Покриття металевих елементiв шлангiв

     Металевi елементи шлангiв мають бути iз гальванiчним антикорозiйним покриттям.

     3. Колеса iз легких сплавiв для пневматичних шин

     3.1. Механiчнi властивостi матерiалу колiс мають вiдповiдати вимогам, зазначеним у таблицi 7.1.

Таблиця 7.1

Вид матерiалу Межа мiцностi dв, МПа, не менше Межа текучостi d, 0,2 МПа, не менше Вiдносне подовження d, % не менше Твердiсть за Брiннелем, HB
Нетермооброблювальний
Термооброблювальний
160
210
80
140
5
5
45 - 60
75 - 95

     Механiчнi властивостi контролюють на зразках, вирiзаних з найбiльш навантажених дiлянок колеса: центральної частини, перехiдної зони диска до обода, обох бортових закраїн та iнших частин, зазначених в технiчнiй документацiї. Кiлькiсть зразкiв - не менше трьох вiд кожної частини колеса.

     3.2. Ободи колiс для безкамерних шин мають бути герметичними.

     Випробування колiс для безкамерних шин слiд проводити в рiдиннiй ваннi при тиску повiтря 0,4 МПа (4,0 кгс/см2) протягом двох хвилин, при цьому не допускається поява бульбашок повiтря через обiд.

     Допускається проведення випробувань з 1.5 - кратним тиском повiтря вiд номiнального значення протягом 1 хвилини.

     3.3. Биття обода на дiлянках, прилеглих до шини, не має перевищувати значень, наведених у таблицi 7.2.

Таблиця 7.2

Тип КТЗ Биття, мм, не бiльше
радiальне осьове
Легковi автомобiлi 0,5 0,5
Вантажнi, вантажопасажирськi автомобiлi, автобуси, причепи 1,5 1,5

     Визначення радiального та осьового биття здiйснюється на стендi (похибка не перевищує ±2,5 % для колiс легкових автомобiлiв та ±5 % - для колiс вантажних автомобiлiв).

     3.4. Визначення опору втомленостi при вигинi з обертанням

Мал. 3.1. Колесо з профiлем посадкової полицi обода 5° Мал. 3.2. Колесо з профiлем посадкової полицi обода 15°

     1 - обертальна основа стенда; 2 - зажим обода; 3 - колесо, 4 - навантажувальний вал; 5 - опора обертання; 6 - деталi крiплення колеса; L - плече моменту, d - вилiт обода.

Мал. 3.3. Колесо з профiлем посадкової полицi обода 5° Мал. 3.4. Колесо з профiлем посадкової полицi обода 15°

     1 - деталi крiплення колеса; 2 - колесо; 3 - зажим обода; 4 - опорна поверхня; 5 - навантажувальний вал; 6 - опора обертання; L - плече моменту; d - вилiт обода.

Таблиця 7.3

Згинальний момент при обертаннi Мiнiмальне число циклiв навантаження
Колiс легкових автомобiлiв Колiс вантажних автомобiлiв
МвI = 0,5 Мв
МвII = 0,75 Мв
1,8 х 106
2,0 х 105
5 х 105
1 х 106

     Визначення опору втомленостi при вигинi з обертанням здiйснюють на стендi, який складається з привiдного поворотного пристрою, що забезпечує обертання колеса пiд впливом постiйного моменту вигину згiдно з мал. 3.1, мал. 3.3 або впливом обертового моменту на нерухоме колесо згiдно з мал. 3.2, мал. 3.4.

     Бортова закраїна ободiв колiс має бути нерухомо закрiплена на фланцi випробувального стенда. Поверхня фланця валу навантаження випробувального стенда має мати мiсця крiплення, розмiри яких вiдповiдають приєднувальним розмiрам на маточинi автомобiля.

     Навантажувальний пристрiй, складений з валом, має бути закрiплений на привальнiй поверхнi диска колеса гайками чи болтами (без змащування) з основними приєднувальними розмiрами деталей крiплення колеса, якi застосовують на автомобiлi. Момент затягування деталей крiплення має вiдповiдати заданому виробником транспортного засобу. У разi виконання мiнiмальної кiлькостi з 104 циклiв момент затягування має становити не менше нiж 50 % первинного значення.

     Для забезпечення необхiдного моменту вигину на диску колеса до валу навантаження необхiдно прикласти зусилля перпендикулярно до осi оберту колеса на вiдстанi вiд 0,5 м до 1 м вiд привальної поверхнi диска.

     Необхiдний момент вигину розраховується за формулою

Мвmax = K х Fв (µ х R + d),

     де Fв - максимальне вертикальне статичне навантаження на колесо, H;

     K - коефiцiєнт перевантаження (для колiс легкових автомобiлiв дорiвнює 2, для вантажних - 2.73);

     µ - коефiцiєнт зчеплення мiж шиною та дорогою (для шин легкових автомобiлiв дорiвнює 0,9, для вантажних - 0,7);

     R - статичний радiус шини найбiльшого розмiру, який рекомендований для встановлення на це колесо виготовлювачем транспортного засобу, м;

     d - вилiт обода, м.

     Випробування треба проводити на двох ступенях моменту вигину, якi зазначенi в таблицi 7.3. Пiд час випробувань для кожного ступеня беруться по два колеса.

     Частота циклiчного навантаження не має перевищувати 2400 циклiв за хвилину.

     Критерiєм оцiнювання є поява трiщин та розривiв, якi виявляються вiзуальним шляхом.

     3.5. Визначення опору втомленостi при динамiчному радiальному навантаженнi

Мал. 3.5

1 - барабан ведучий; 2 - шина; 3 - колесо.

Таблиця 7.4

Тиск пiд час експлуатацiї, кПа Тиск перед початком випробування, кПа
Для шин легкових автомобiлiв
До 160
Вiд 161 до 280
Вiд 281 до 450
280
450
550
Для шин вантажних автомобiлiв
Вiд 460 до 580
Вiд 590 до 720
Вiд 730 до 830
Вiд 830 до 900
690
900
1000
1200

     Випробування колiс при динамiчному радiальному навантаженнi треба проводити на стендi з бiговим барабаном для порiвняння мiцностi втоми всiх елементiв колеса, складеного iз шиною, та визначення найменш мiцних елементiв колеса. Пiд час випробувань iмiтують рух колеса по прямiй. Для випробувань беруться два колеса.

     Схема навантаження колеса має вiдповiдати схемi, вказанiй на малюнку 3.5.

     Випробувальний стенд має бути обладнаний пристроєм, який забезпечує дiю постiйного радiального навантаження при обертаннi колеса. Стенд має мати привiдний обертовий барабан з гладкою поверхнею, ширина якої бiльша за ширину профiлю шини пiд навантаженням. Дiаметр барабана при зовнiшньому обiгу має бути не менше нiж 1590 мм, а при внутрiшньому обiгу колеса - не менше нiж 1400 мм. Деталi крiплення колiс мають бути затягнутi з моментом, значення якого зазначається виробником транспортного засобу.

     Для проведення випробувань на колесо має бути встановлена шина максимального типорозмiру, зазначеного виробником транспортного засобу.

     Тиск повiтря в холодних шинах для легкових та вантажних автомобiлiв перед початком випробувань має бути в межах значень, зазначених у таблицi 7.4. У процесi випробувань зниження тиску повiтря не допускається.

     Шлях, який пройшла шина пiд час випробувань колiс легкових автомобiлiв, має бути не менше нiж 2000 км при швидкостi вiд 70 км/год до 100 км/год з радiальним навантаженням 2,5 Fв, де 2,5 - коефiцiєнт перевантажу, Fв - максимальне вертикальне статичне навантаження на колесо транспортного засобу, H.

     Шлях, який має пройти шина вантажного автомобiля з навантаженням 2 Fв, має становити 13000 км при швидкостi не менше нiж 25 км/год. Вiдхилення тиску в шинах та навантаження не мають перевищувати ±2,5 % - для шин легкових автомобiлiв та ±5 % - для вантажних.

     Критерiєм оцiнювання граничного стану колiс є поява трiщин втомлюваностi в елементах колiс, якi виявляються рентгенiвським контролем чи спецiальною фарбою з великим проникненням.

     3.6. Визначення жорсткостi бортових закраїн

Таблиця 7.5

Навантаження на колесо, Н Енергiя деформацiї, H х м
зовнiшньої бортової закраїни обода внутрiшньої бортової закраїни обода
До 3000
Бiльше нiж 3000
60
100
40
60

     Випробування здiйснюють на стендi в критичних точках кола бортових закраїн обода (у зонi вентильного отвору, напроти шпиць та мiж шпицями).

     Пiд час випробувань до вiдповiдної бортової закраїни обода колеса, закрiпленого на пласкiй основi стенда, прикладають в критичнiй точцi осьове навантаження за допомогою стрижня, який має сферичний наконечник з максимальним радiусом сфери 25 мм. При цьому швидкiсть деформацiї має бути в межах 0,2 мм/с - 2 мм/с для колiс легкових автомобiлiв та 0,2 мм/с - 5 мм/с - для колiс вантажних автомобiлiв. Енергiю деформацiї, яку витримує бортова закраїна обода колеса легкового автомобiля, визначають на пiдставi дiаграми "сила-шлях" та оцiнюють до моменту, коли сила стискання пiсля досягнення свого максимального значення знижується до 60 % вказаного значення. Результати випробувань вважаються позитивними, якщо в кожнiй критичнiй точцi кола бортової закраїни обода досягнуто мiнiмальнi значення для енергiї деформацiї, зазначенi в таблицi 7.5. Внутрiшня бортова закраїна обода колеса вантажного автомобiля має витримувати 1,5 - кратне граничне статичне навантаження на колесо, а зовнiшня бортова закраїна - 2 - кратне навантаження. Для кожної критичної точки кола бортової закраїни використовують нове колесо.

     Результати випробувань вважаються позитивними, якщо пiд час дiї вказаних навантажень вiдсутнi трiщини. Допускається пластична деформацiя.

     3.7. Визначення опору колеса удару пiд кутом 30°

Мал. 3.6

     1 - колесо в зборi з шиною; 2 - вантаж; 3 - опора стенда; 4 - зовнiшня бортова закраїна обода.

Таблиця 7.6

Маса вантажу, кг Параметри гвинтових пружин
основна додаткова кiлькiсть пружин не менше сумарна жорсткiсть пружин, кH/мм (кгс/мм) попереднє стиснення системи пружин, мм
910 ± 18 100 ± 4,5 2 0,98 - 1,3
(100 - 130)
6

     Випробувальний стенд (мал. 3.6) має забезпечувати вплив ударного навантаження комплекту вантажiв на бортову закраїну обода колеса, складеного з шиною, найменшого розмiру з перелiку рекомендованих виробником транспортного засобу для цього розмiру обода. Вантаж має складатись iз двох мас: основної та додаткової, що взаємодiють мiж собою через гвинтовi пружини.

     Мiнiмальнi розмiри контактної площини ударного елемента додаткової маси мають становити 152 х 380 мм, а максимальнi - 300 х 380 мм. Технiчна характеристика комплекту мас вантажу та гвинтових пружин вказана в таблицi 7.6.

     Висоту розташування ударного елемента над верхньою точкою пневматичної шини (h), мм, розраховують за формулою

     h= Kr х Fв,

     де Kr - перехiдний коефiцiєнт, який дорiвнює 0,03 мм/H (0,3 мм/кгс) для колiс легкових автомобiлiв та 0,04 мм/H (0,4 мм/кгс) - для колiс вантажних автомобiлiв;

     Fв - максимальне вертикальне статичне навантаження на колесо, H.

     Для колiс легкових автомобiлiв висота розташування ударного елемента h дорiвнює 64 мм, якщо розрахункове значення висоти h становить не бiльше нiж 64 мм. Для колiс вантажних автомобiлiв висота розташування ударного елемента h дорiвнює 127 мм, якщо розрахункове значення висоти h становить не бiльше нiж 127 мм. Пiд час випробувань колесо, складене з шиною, має бути встановлене на опорi стенда пiд кутом 30° ± 1° до горизонтальної площини та жорстко закрiплене деталями крiплення. Тиск повiтря в шинах має вiдповiдати значенню, вказаному виробником транспортного засобу. Якщо конструкцiя центральної частини колеса є складною, необхiдно провести випробування в кожнiй критичнiй точцi кола обода: в зонi вентильного отвору, на шпицi та мiж шпицями. Для випробувань кожної критичної точки використовують нове колесо.

     Критерiями руйнування є наявнiсть таких дефектiв:

     трiщини, якi виявляються вiзуально;

     вiдокремлення диска вiд обода;

     п

     повне падiння тиску повiтря в безкамернiй шинi протягом 1 хв.

     Деформацiю колеса на ободi в зонi контакту з ударним елементом не вважають дефектом.

     Примiтка. Допускається проведення випробувань щодо визначення опору колiс легкових автомобiлiв удару пiд кутом 13°.

     4. Ресори пiдвiски листовi автотранспортних засобiв

     4.1. Основнi параметри та розмiри ресори:

     контрольне навантаження (рекомендовано, щоб дорiвнювало статичному) Pк,

     стрiла вигину пiд контрольним навантаженням, H, мм;

     жорсткiсть ресори пiд контрольним навантаженням C, та H х см-1;

     довжина ресори L, мм;

     твердiсть ресори пiсля термообробки, HB.

     Також вказують довiдково:

     ширину ресори b, мм;

     висоту пакета T, мм;

     стрiлу вигину ресори за вiдсутностi навантаження H, мм;

     прогин пiд контрольним навантаженням fk, мм;

     середнє напруження при контрольному навантаженнi d;

     прогин пiд навантаженням осадки fа, мм.

Мал. 4.1

     Лiнiйнi розмiри контролюють засобами лiнiйних вимiрювань з граничнодопустимими похибками. Жорсткiсть ресори визначають спiввiдношенням прирощування навантаження по середнiй лiнiї характеристики при прогинi ±25 мм вiд положення, яке вiдповiдає контрольному навантаженню, до величини цього прогину (мал. 4.1).

     Стрiлу вигину ресори пiд контрольним навантаженням перевiряють на спецiальному стендi (мал. 4.1), при цьому мають виконуватись такi вимоги:

     ресора має бути встановлена так, щоб напрямок дiї навантаження був перпендикулярний до корiнного листа у випрямленому станi;

     опори кiнцiв ресори мають забезпечувати їх вiльне перемiщування в горизонтальному напрямку при прогинi ресори;

     вушка ресори мають вiльно провертатися на своїх опорах.

     Ресору встановлюють у вiльному станi (без скоб (ресорних), але стягнуту центральним болтом чи спецiальною струбциною.

     Навантаження на ресору має бути прикладене по центру жорсткого крiплення ресори.

     4.2. Ресори мають виготовлятися завширшки 45, 55, 65, 75, 90, 100 та 120 мм. Довжина ресор має бути кратною 25 мм.

     Лiнiйнi розмiри контролюють засобами лiнiйних вимiрювань з граничнодопустимими похибками.

     4.3. Розмiри внутрiшнього дiаметра металевих втулок вушка d наведенi в таблицi 8.1. Допуск на внутрiшнiй дiаметр цих втулок - IТ11.

Таблиця 8.1

Параметри Розмiри, мм
Ширина ресори, b

Внутрiшнiй дiаметр втулок вушок, dв
65

20
30
-
75

30
40
-
90

30; 32*
40; 42*
50
100

40
50
-
120

50
60
-

____________
     * Застосовувати не рекомендується.

     4.4. Величина допуску на внутрiшнiй дiаметр витих вушок з обробленими отворами не має перевищувати IТ11, а для дiаметрiв вушок з необробленою поверхнею вiдхилення не має перевищувати + 0,5 мм.

     4.5. Розмiри центрових болтiв (мал. 4.2) та хомутiв типiв А та В (мал. 4.3) наведенi в таблицях 8.2 - 8.4.

Таблиця 8.2 (мм)

Ширина ресори, b do lo z D* h r Мiнiмальна довжина l для
шестигранної гайки корончастої гайки
45
55
65
75
90
100
120
8
8
10, 12
10, 12
12, 14
16
16
22
22
32
32
32
38
38
1
1
1
1
1
2
2
12
12
17
17
17
22
22
10
10
11
11
11
11
11
1
1
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Т** + 10
Т + 10
Т + 15
Т + 15
Т + 15
Т + 20
Т + 15
Т + 14
Т + 14
Т + 20
Т + 20
Т + 20
Т + 26
Т + 26

____________
     * Допуск h13.
     ** Товщина пакету листiв.

Мал. 4.2

Таблиця 8.3 (мм)

Ширина ресори b Хомут типу А Втулка Дiаметр болта
  В
±0.5
b1
±0.3
h L
±2
C
±1
d
±0.3
d1
H13
l d2 t1  
55
65
75
90
100
120
56,0
66,0
76,5
91,5
102,0
122,0
22
25
25
25
30
40
4*, 5*, 6
4*, 5*, 6
5*, 6*, 8
5*, 6*, 8
8
8*, 10
Т** + 10
Т + 10
Т + 12
Т + 12
Т + 14
Т + 14
11
11
13
15
15
15
8,5
8,5
10,5
10,5
13,0
13,0
10,5
10,5
10,5
10,5
13,0
13,0
56,0
66,0
76,5
91,5
102,0
122,0
8,5
8,5
10,5
11,0
13,0
13,0
0,5
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
8
8
10
10
12
12

____________
     * Застосовують для ресор, спроектованих до 01 сiчня 1991 року.
     ** Товщина пакета листiв.

Таблиця 8.4 (мм, для хомута типу В)

Ширина ресори b Т1 ± 2
45
55
65
75
90
Т + (18 ё 25)
Т + (22 ё 28)
Т + (25 ё 32)
Т + (30 ё 36)
Е + (34 ё 40)

Мал. 4.3

     4.6. Ресори мають виготовлятись iз гарячекатаної ресорно-пружинної сталi. Рекомендовано застосовувати сталi з вмiстом ванадiю. Листи малолистових ресор мають виготовлятися з прокату iз закругленими краями.

     Вiдповiднiсть марок матерiалiв, з яких виготовляють ресори, пiдтверджують вiдповiдними сертифiкатами або свiдоцтвами якостi.

     4.7. Листи мають бути термiчно обробленi. Твердiсть листiв має становити 353 - 461 HB. При цьому рiзниця величин твердостi всiх листiв ресори не має перевищувати 65 HB.

     4.8. Поверхнi термiчно оброблених листiв, у тому числi їх ребровi сторони, краї кiнцiв листiв, краї отворiв мають бути без розшарувань, трiщин, раковин, холодних забоїн та iнших дефектiв механiчного та металургiйного походження. Допускаються поодинокi сколювання завдовжки до 20 мм вiд торця листiв. Перевiряється вiзуально.

     4.9. Серповиднiсть (мал. 4.4) термiчно оброблених складених листiв ресор не має перевищувати значень, наведених в таблицi 8.5.

Таблиця 8.5 (мм)

Товщина прокату Точнiсть прокату Серповиднiсть Неплощиннiсть
До 7,5 включно Висока
Пiдвищена
Звичайна
1,0
1,5
2,5
1,5
4,0
7,0
Бiльше вiд 7,5 Висока
Пiдвищена
Звичайна
1,0
1,5
2,5
1,0
2,0
4,0

Мал. 4.4

     4.10. Номiнальний дiаметр центрального отвору має перевищувати номiнальний дiаметр центрувального болта не бiльше нiж на 0,5 мм. Похибка розмiрiв отворiв не має перевищувати 0,5 мм.

     4.11. Граничне вiдхилення центрального отвору i фiксуючої видавки вiд повздовжньої осi симетрiї ресорного листа не має перевищувати 1 мм, якщо ширина листа становить до 90 мм включно, а якщо ширина становить 100 мм i бiльше - 1,4 мм. Видавки, якi призначенi для фiксацiї листiв у центральнiй частинi ресори, не мають мати вiдхилення вiд повздовжньої осi симетрiї ресорного листа бiльше нiж 1 мм. За наявностi двох видавок сума їх вiдхилень в рiзнi сторони вiд повздовжньої осi листа - не бiльше нiж 0,3 мм.

     4.12. Вiдхилення довжини листiв ресор, крiм листiв з вiдтягнутими кiнцями, у випрямленому станi не має перевищувати 5 мм.

     Лiнiйнi розмiри контролюють засобами лiнiйних вимiрювань з граничнодопустимими похибками.

     4.13. Вiдхилення вiдстанi вiд торця листа до поперечної осi ресори, крiм корiнних листiв з витими вушками, не має перевищувати ±1,5 мм. Вимiрювання проводять з однiєї сторони листа.

     Лiнiйнi розмiри контролюють засобами лiнiйних вимiрювань з граничнодопустимими похибками.

     4.14. Вiдхилення вiдстанi вiд осi вушка до поперечної осi ресори не має перевищувати ±2 мм.

     Лiнiйнi розмiри контролюють засобами лiнiйних вимiрювань з граничнодопустимими похибками.

     4.15. Закрiплення втулок у вушках має виключати їх обертання та осьове змiщення.

     4.16. Допуски перпендикулярностi осi вушка ресори iз запресованою втулкою не мають перевищувати 3,0 мм в горизонтальнiй площинi та 4,0 мм - у вертикальнiй (мал. 4.5). Лiнiйнi розмiри контролюють засобами лiнiйних вимiрювань з граничнодопустимими похибками.

Мал. 4.5

     4.17. Сумарне змiщення листiв ресори в поперечному напрямку вiдносно корiнного листа в середнiй частинi ресори на довжинi защемлення Lе не має перевищувати 1,5 мм для ресор I класу i 2 мм - для ресор II класу.

     Допуск на ширину втулки, яка пiдлягає механiчнiй обробцi, не має перевищувати h11; для вушок з гумовими втулками допуск вказується в документацiї виробника.

     Вiдхилення ширини кiнця ресори в мiсцi защемлення за вiдсутностi механiчної обробки не має перевищувати +5мм.

     Лiнiйнi розмiри контролюють засобами лiнiйних вимiрювань з граничнодопустимими похибками.

     4.18. Хомути ресор не мають перешкоджати легкому перемiщенню листiв у процесi роботи ресори. Гайки стяжних болтiв хомутiв мають бути iз запобiжниками вiд самостiйного вiдгвинчування. Допуск симетричностi хомута вiдносно поперечної осi ресори не має перевищувати 5 мм. Мiнiмальний зазор вiд хомута до торця наступного ресорного листа 5 мм.

     4.19. Зазори мiж листами багатолистової ресори, стягнутої в середнiй частинi до зiмкнення листiв, не мають перевищувати 0,3 мм, якщо довжина зазору не перевищує 75 мм. Якщо довжина зазору перевищує 75 мм, але не бiльше як 1/4 довжини меншого з двох спорiднених листiв, мiжлистовi зазори не мають перевищувати:

     1,2 мм - якщо номiнальна товщина листiв до 6 мм включно;

     2,0 мм - якщо номiнальна товщина листiв вiд 8 мм до 16 мм включно;

     2,8 мм - якщо номiнальна товщина листiв понад 16 мм.

     Зазор має плавно зменшуватись вiд середини довжини. Якщо довжина зазору становить до 75 мм, його кiнцi визначають щупом 0,05 мм чи на просвiт, якщо бiльше вiд 75 мм - щупом 0,3 мм.

     4.20. Величина зазору на вiдстанi до 10 мм вiд кiнця листа не має перевищувати 0,4 мм.

     Вимоги цього пiдпункту та пiдпункту 4.21 вважаються не забезпеченими, якщо зазор перевищує граничну величину хоча б в однiй точцi по ширинi листа (мал. 4.6).

Мал. 4.6. Перевiрка зазорiв мiж листами багатолистової ресори

1 - граничне положення щупа; 2 - щуп.

     Зазори перевiряють на зiбранiй ресорi у вiльному станi, стягнутiй центровим болтом чи затиснутiй на пресi на дiлянцi жорсткого крiплення ресори на транспортному засобi до повного змикання листiв у мiсцi затиснення. Перевiрку здiйснюють щупом, розташованим по всiй ширинi листа, перпендикулярнiй до повздовжньої осi ресори (мал. 4.6). Допускається перевiрка пiд навантаженням, яке вiдповiдає масi ресори.

     Момент затягування з'єднань рiзi має перевiрятися динамометричним ключем.

     4.21. Листи ресор мають змикатись тiльки в мiсцi центрального крiплення. В iнших частинах ресори зазор мiж листами при рiзних деформацiях має бути не менше нiж 1 мм.

     Лiнiйнi розмiри контролюють засобами лiнiйних вимiрювань з граничнодопустимими похибками.

     4.22. Вiдхилення стрiли вигину пiд контрольним навантаженням не має перевищувати ±5 мм.

     Лiнiйнi розмiри контролюють засобами лiнiйних вимiрювань з граничнодопустимими похибками.

     4.23. Вiдхилення вiд номiнального значення жорсткостi ресори не має перевищувати ±5 %.

     Жорсткiсть ресори визначають спiввiдношенням приросту навантаження по середнiй лiнiї характеристики при прогинi ±25 мм вiд положення, яке вiдповiдає контрольному навантаженню, до величини цього прогину.

     4.24. Для захисту вiд корозiї ресори мають бути пофарбованi.

     Якiсть покриття контролюють вiзуально i порiвнюють з контрольним зразком.

     5. Амортизатори телескопiчнi гiдравлiчнi та гiдропневматичнi механiчних транспортних засобiв та причепiв

     5.1. Загальнi технiчнi вимоги

     5.1.1. Основнi споживчi властивостi амортизатора оцiнюють за робочими дiаграмами.

     5.1.2. Робочi дiаграми амортизаторiв повиннi вiдповiдати наведеним в робочих кресленнях, технiчних умовах на конкретнi амортизатори та iншiй технiчнiй документацiї. При максимальних швидкостях поршня вiд 0,20 до 0,52 м/с (клапанний режим роботи) граничнi вiдхилення сил опору амортизаторiв вiд їх номiнальних значень не повиннi виходити за межi ±15 % при вiдбої та ±20 % - при стисненнi. При максимальних швидкостях поршня вiд 0,08 до 0,20 м/с (дросельний режим роботи) граничнi вiдхилення сил опору амортизаторiв вiд їх номiнальних значень не повиннi виходити за межi ±30 % при вiдбої та ±50 % - при стисненнi.

     5.1.3. Сила опору амортизатора за умови пiдвищення його температури вiд 20 до 80° C не повинна зменшуватись бiльш, нiж на 30 % вiд первiсного значення як при вiдбої, так i при стисненнi.

     5.1.4. Амортизатори повиннi бути герметичними. Протiкання робочої рiдини не допускається за виключенням можливого появлення мастильної плiвки на робочiй поверхнi штоку пiсля прокачування.

     5.1.5. Перемiщення рухомих частин амортизатора повинно бути плавним без заїдань при будь-якому нахилi вiдносно резервуара по всiй довжинi.

     5.1.6. На поверхнi амортизатора не припускається наявнiсть нефарбованих зон (крiм тих, що установленi конструкторською документацiєю), слiдiв амортизацiйної рiдини, механiчних пошкоджень, а також не припускаються вигини штока, пошкодження його робочої поверхнi та приєднувальних деталей, деформацiя резервуарiв, провушин, кожухiв i т. i.

     5.1.7. Лакофарбове покриття повинно бути стiйким до впливу рiдинних палив i вологого середовища в умовах пiдвищеної температури, а також мати достатнє зчеплення (адгезiю) з металевими поверхнями.

     5.2. Методи контролю

     5.2.1. Випробування лакофарбового покриття

     5.2.2. Пофарбовану зовнiшню поверхню амортизатора обливають 5 см3 етильованого бензину. Встановлюють амортизатор пiд кутом 45° до вертикалi i витримують до повного випаровування бензину. При завершеннi випробувань фарба не повинна мати шорсткостi, бульок, напливiв.

     5.2.3. Амортизатор слiд витримувати у камерi за температури вiд 38 до 42° C i вiдноснiй вологостi повiтря 90 % протягом 96 годин без перерви, у вертикальному положеннi. При завершеннi випробувань фарба не повинна мати шорсткостi, бульок, напливiв.

     5.2.4. За допомогою скребачки, яка складається з ряду паралельно розташованих на вiдстанi 1 мм одне вiд одного лез, нарiзають пофарбовану поверхню резервуара амортизатора на квадрати площиною вiд 80 до 90 мм2 в двох взаємно перпендикулярних направленнях таким чином, щоб прорiзати шар фарби. До отриманої поверхнi решiтки приклеюють смужку клейкої стрiчки з вiдривним зусиллям вiд 10 до. 15 H. При рiзкому видаленнi клейкої стрiчки не припускається вiдрив шару фарби, за виключенням вiдриву задирок по краях решiтки.

     5.3. Випробування на плавнiсть роботи

     Плавнiсть перемiщення рухомих частин слiд перевiряти при постiйнiй швидкостi в межах 0,005 - 0,01 м/с на довжинi не менше 80 % вiд максимального ходу амортизатора. Рухомi частини амортизатора, який встановлено вертикально, повиннi перемiщатись плавно без заїдань при любих нахилах вiдносно резервуара по всiй його довжинi. При цьому вимiрюються зусилля, якi необхiднi для зсуву та перемiщенню рухомих частин.

     5.4. Випробування на герметичнiсть

     5.4.1. Герметичнiсть амортизаторi визначають прокачуванням на стендi з подальшим витримуванням у нерухомому станi. При цьому амортизатори повиннi знаходитись в горизонтальному станi, а штоки двотрубних амортизаторiв без надлишкового тиску перемiщеннi до крайньої точки. Пiсля витримування амортизаторiв їхнi нижнi опiрнi зовнiшнi поверхнi резервуара та кожуха повиннi бути сухими без явних слiдiв рiдини.

     5.4.2. При перевiрцi на герметичнiсть прокачуванням, амортизатор повинен пропрацювати на стендi не менше 30 с при швидкостях поршня зазначених у п. 5.5.1. При цьому температура амортизатора не повинна перевищувати 100° C

     5.4.3. Витримка амортизатора в горизонтальному станi проводиться протягом 12 годин (не менше)

     5.5. Контроль характеристик амортизатора

     5.5.1. Запис робочих дiаграм при роботi амортизаторiв з клапанами вiдбою та стиснення, що вiдкриваються, належить проводити в дiапазонi максимальних швидкостей поршня вiд 0,20 до 1,00 м/с; з клапанами, якi закритi, - в межах вiд 0,08 до 0,20 м/с. при цьому величина ходу поршня повинна бути не менше 80 % його повного ходу (з округленням до цiлих десяткiв мiлiметрiв), але не бiльше, нiж 100 мм.

     Температура амортизатора перед випробуваннями повинна бути в межах вiд 15 до 30° C.

     З початку випробувань i у випадку наявностi перерв запис робочих дiаграм треба проводити пiсля виконання прокачування (не менше 4 циклiв).

     5.5.2. Робочу характеристику амортизатора будують за робочими дiаграмами на основi ходiв поршня та частот коливання, що забезпечують максимальнi швидкостi поршня в межах вiд 0,08 до 1,00 м/с. В цьому дiапазонi максимальних швидкостей поршня має бути записано не менш, нiж десять робочих дiаграм у вiдповiдностi з 5.5.1. За записаними робочими дiаграмами визначають максимальне значення сили опору вiдбою та стиснення, а за розмiром ходу i значенням частот коливання поршня - максимальнi швидкостi останнього. За цими даними будують робочу характеристику.

     5.5.3. Температурну характеристику будують за робочими дiаграмами, що записанi за 5.5.1 при наступних температурах амортизатора: мiнус 50, мiнус 30, мiнус 15, 0, 20, 30, 50, 80, 100° C.

     Амортизатор перед початком випробувань охолоджують до температури мiнус 60° C, далi при роботi поступово доводять його температуру до вказаних значень i записують робочi дiаграми при постiйнiй максимальнiй швидкостi.

     За отриманим максимальним значенням сили опору вiдбою та стиснення будують температурну характеристику.

     6. Свiчки запалювання iскровi

     6.1. Технiчнi вимоги

     6.1.1. Свiчки запалювання повиннi виготовлятися у загальноклiматичному виконаннi "0" за ДСТУ ГОСТ 3940:2007 у вiдповiдностi з вимогами цього стандарту чи технiчних умов на конкретнi типи свiчок запалювання за кресленнями, затвердженими у встановленому порядку.

     6.1.2. Сталевi деталi свiчок запалювання повиннi мати захисне покриття.

     6.1.3. На металевих деталях свiчок запалювання не допускаються трiщини та зiрванi нитки рiзi. На термоосiдальнiй канавцi та в мiсцях накладання контактiв при електротермiчному збираннi свiчок запалювання припускається часткове порушення покриття.

     6.1.4. Iскроутворення мiж електродами свiчок запалювання, що мають величину iскрового зазору менше 0,6 мм повинно бути безперебiйним при тиску газу, що оточує електроди, 1,0 ± 0,05 МПа (10 ± 0,5 кг/см2).

     При iскровому зазорi 0,6 мм i бiльше тиск газу повинен бути 0,85 ± 0,05 МПа (8,5 ± 0,5 кг/см2).

     6.1.5. Витiкання газу через з'єднання деталей свiчки запалювання при рiзницi тиснень 1,0 ± 0,05 МПа (10 ± 0,5 кг/см2) не повинно перевищувати 5 см3/хв., а для свiчок запалювання з герметичнiстю по з'єднанню iзолятор-електрод цементом - 40 см3/хв.

     Для свiчок запалювання, що наново розробляються, витiкання газу через з'єднання деталей перевiряти при рiзницi тиснень 2,0 ± 0,05 МПа (20 ± 0,5 кг/см2).

     6.1.6. Свiчки запалювання не повиннi мати пошкоджень пiсля впливу механiчного навантаження:

     - крутильного моменту 45 Н. м, прикладеного до шестигранника корпусу;

     - згинальної сили в 400 Н, прикладеної пiд кутом 90° до контактної головки;

     - розтягувальної сили 300 Н, прикладеної до контактної головки вздовж її осi.

     6.1.7. Товщина ущiльнюючого кiльця, що не спадає, повинна бути вiд 1,4 до 2,0 мм пiсля одноразового затягання зусиллям 30 Н. м для свiчок запалювання з рiззю на корпусi М14 х 1,25 та зусиллям 40 Н. м при рiзi на корпусi М18 х 1,5.

     За згодою iз споживачем застосовують ущiльнюючi кiльця, що спадають.

     6.1.8. Омiчний опiр iзоляцiї мiж контактною головкою i корпусом свiчки запалювання при температурi 550 ± 15° C не повинно бути менш, нiж 5,0 КОм.

     6.1.9. Частина свiчки запалювання, яка вкручується, повинна витримувати одноразове нагрiвання повiтрям, що має температуру (700 ± 10)° C на протязi (10 ± 1) хв. та подальшим природним охолодженням до температури (20 ± 5)° С.

     6.1.10. Електрод маси повинен бути надiйно приварений до корпусу свiчки запалювання.

     6.1.11. Iзолятор в зборi з електродом та контактною головкою повинен витримувати випробувальну напругу 22кВ (ефективне значення) з частотою 50 Гц на протязi 30 с.

     6.1.12. Критерiєм граничного стану свiчок запалювання слiд вважати перебiй в iскроутвореннi при умовi, що вказана в табл., що не усувається очищенням вiд нагару.

Таблиця 9.1

Iскровий зазор, мм 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Тиск безперебiйностi iскроутворення, кг/см2 7,0 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5

     Примiтки.

     1 Перевiрку свiчок запалювання треба проводити при величинi iскрового зазору, вказаного в iнструкцiї з експлуатацiї.

     2 Випробувальна напруга при перевiрцi свiчок запалювання пiд час експлуатацiї повинно вiдповiдати параметрам, що вказанi в п. 4.4. При цьому максимальне амплiтудне значення напруги повинно бути 18 кВ, не бiльше, а час зростання фронту iмпульсу напруги вiд 10 до 90 % максимального значення повинно бути 80 мкс, не бiльше.

     6.2. Методи контролю

     6.2.1. Перевiрку зовнiшнього вигляду iзолятора i металевих деталей (п 6.1.3) проводять вiзуально без застосування збiльшувальних приладiв.

     6.2.2. Випробування антикорозiйних властивостей металевих деталей (п 6.1.2), якi мають окисне покриття слiд проводити на змащенiй свiчцi запалювання у камерi соляного туману на протязi 2,5 годин. Туман утворюють розпорошуванням 20 %-вого розчину кухонної солi у водi при температурi (20 ± 5)° C. Вироби розташовують в камерi таким чином, щоб в ходi випробувань бризки розчину, краплi зi стелi стiн та систем пiдвiсiв, не потрапляли на вирiб. Розпорошування розчину виконують протягом 15 хв. Через кожнi 45 хв.

     Свiчки запалювання вважаються такими, що витримали випробування, якщо пiсля випробувань вiдсутнє зруйнування захисного покриття, що оголює основний метал.

     Допускаються осередки корозiї основного металу на гострих краях, поглибленнях деталей, на рiзi та дiлянках корпусу з захисним покриттям, яке порушене при термоосiданнi.

     6.2.3. Перевiрку безперебiйностi iскроутворення (п 6.1.4) проводять встановленням свiчки запалювання в барокамеру, яка забезпечує отримання необхiдного надмiрного тиску газу i з конструкцiєю, яка дозволяє наглядати чи реєструвати iскроутворення мiж електродами свiчки запалювання. Пiсля пiдведення випробувальної напруги не менш, нiж 22 кВ (амплiтудне значення) при встановлених у п. 6.1.4 умовах iскроутворення має бути безперебiйним. Випробування триває 30 хв.

     Випробувальна напруга при дослiдних (лабораторних) випробуваннях повинно мати наступнi характеристики при ємнiсному навантаженнi не бiльш, нiж 50 пФ:

Таблиця 9.2

- максимальне амплiтудне значення напруги - не менше 22 кВ
- час зростання фронту iмпульсу напруги вiд 10 % до 90 % максимального значення - вiд 8 до 50 мкс
- час спаду фронту iмпульсу напруги вiд 90 % до 10 % максимального значення - вiд 20 до 6 мкс
- частота проходження iмпульсу - 50 с-1

     6.2.4. Перевiрку кiлькостi витiкання газу через з'єднання деталей свiчки запалювання (п. 6.1.5) здiйснюють шляхом встановлення свiчки запалювання в барокамеру, яка забезпечує отримання необхiдного надмiрного тиснення газу, та вимiрювання витiкання газу протягом 30 сек. При цьому витiкання газу через з'єднання свiчки iз барокамерою, в тому числi i з ущiльнюючим кiльцем свiчки запалювання, не враховують. Допускається проводити контроль на свiчках запалювання, якi не укомплектованi ущiльнюючими кiльцями.

     6.2.5. Перевiрку механiчної стiйкостi (п. 6.1.6) проводять шляхом монтажу свiчки запалювання у вiдповiдний рiзьбовий отвiр стальної загартованої пластини, з моментом затяжки 45 Нм та прикладають роздiльно зусилля на згин та зусилля на розтяг до контактної головки.

     6.2.6. Перевiрку товщини ущiльнювального кiльця (п. 6.1.7) слiд проводити пiсля затяжки з вiдповiдним моментом свiчки запалювання у вiдповiдний рiзьбовий отвiр стальної загартованої пластини.

     6.2.7. Перевiрку омiчного опору iзоляцiї (п. 6.1.8) поводять пiсля нагрiву свiчки запалювання в печi при температурi (550 ± 15)° C. Свiчку запалювання вкручують у вiдповiдний рiзьбовий отвiр металевої пластини i кладуть в пiч на 5 хв. Вимiрювання опору проводять не пiзнiше нiж через 1 хв. пiсля того як свiчку запалювання дiстануть з печi. Дозволяється проводити вимiрювання опору не витягуючи свiчку запалювання з печi.

     6.2.8. Перевiрку частини свiчки запалювання, що вкручується, проводять нагрiвом верхньої частини свiчки запалювання при температурi (700 ± 15)° C у печi i природному охолодженнi свiчки запалювання на повiтрi при температурi (20 ± 5)° С. Свiчки запалювання, якi випробовуються встановлюються в отвори пластин, що має товщину, яка рiвна довжинi частини що вкручується, що розмiщується у верхнiй частинi печi. Отвори в пластинi повиннi бути на 0,5 мм бiльше максимального зовнiшнього дiаметру рiзi на корпусi свiчки запалювання. Пластина складається з двох сталевих листiв та азбестової прокладки мiж ними.

     Пластина до встановлення свiчок запалювання прогрiвається разом з пiччю. Температуру в печi замiряють за допомогою термопари, що розмiщена в центрi пластини та опущена на 50 мм нижче пластини.

     Свiчки запалювання вважаються такими, що пройшли випробування, якщо вони пiсля випробування зберiгають герметичнiсть через з'єднання деталей та мають безперебiйне iскроутворення при тиску газiв, що оточують електроди.

     Наявнiсть трiщин на iзоляторi визначають шляхом нанесення на його поверхню 0,5 % розчину еозину або фуксину в етиловому технiчному спиртi. Пiсля проведення випробування свiчки запалювання промивають пiд проточною водою i висушують.

     6.2.9. Перевiрку надiйностi приварювання електрода маси (п. 6.1.10) проводять одноразовим його згином на 90° i повертанням в початкове положення. Вiдрив електроду i наявнiсть трiщин в мiсцi приварювання не допустимi.

     6.2.10. Випробування електричної мiцностi iзолятора в зборi з електродом та контактною головкою, що вийнятий з корпусу свiчки запалювання, проводять на спецiальних установках з вимiрювальним пристроєм, Iзолятор, що випробовується, в зборi повинен бути вставлений в металеве кiльце, яке не має гострих кромок (радiус округлень 0,5 мм), що охоплює максимальний дiаметр пояска iзолятора. Нижня фаска пояска iзолятора повинна опиратися на бурт контактуючого кiльця висотою не бiльше 1 мм. Висота кiльця повинна бути рiвна висотi пояска iзолятора, а товщина стiнок повинна бути не бiльше 1 мм. Зазор мiж випробовуваним iзолятором в зборi i контактуючим кiльцем має бути в межах допуску на iзолятор. Iзолятор з контактуючим пристроєм розташовують тепловим конусом вниз в конденсаторну або трансформаторну оливу з електричною мiцнiстю, що не допускає появу електричного розряду на поверхнi. Рiвень оливи не повинен бути нижче 30 мм вiд верхньої кромки контактуючого кiльця, а iзолятор в зборi не повинен торкатися дна i стiнок посудини.

     При випробуваннi напругу прикладають до контактної головки i пiдвищують до 15 кВ, далi напругу пiдвищують зi швидкiстю 1 + 2 кВ/с до 22 кВ. При такiй напрузi iзолятор витримують протягом 30 с.

(додаток 4 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 23.11.2018р. N 561, у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

 

Додаток 5
до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання
(пункт 1.8 роздiлу I)

ВАРIАНТИ
процедур затвердження типу

I. Для колiсних транспортних засобiв

     1. У разi, якщо тип КТЗ затверджено в Європейському Союзi вiдповiдно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламенту ЄС 168/2013) (є сертифiкат затвердження типу), або у разi якщо тип КТЗ не затверджено в Європейському Союзi вiдповiдно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламенту ЄС 168/2013) (вiдсутнiй сертифiкат затвердження типу), але виробником разом iз заявою на затвердження типу КТЗ надано окремi затвердження не менше нiж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, застосовують процедури згiдно з таблицями 1 i 2.

     Таблиця 1. Процедури первинного оцiнювання

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
1.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться проводиться проводяться вiдповiдно до Правил ЄЕК ООН, за якими не надано окремi затвердження
1.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi заявленої продукцiї
1.3 Вiдсутнiй

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     Таблиця 2. Процедури оцiнювання виробництва пiсля видачi сертифiката типу

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
2.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться проводиться 1 раз на рiк або у разi необхiдностi, визначеної уповноваженим органом, при внесеннi змiн у конструкцiю проводяться вiдповiдно до Правил ЄЕК ООН, за якими не надано окремi затвердження (у разi необхiдностi та з перiодичнiстю, визначеними уповноваженим органом), або у разi внесення змiн у конструкцiю
2.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi продукцiї затвердженого типу
2.3 Вiдсутнiй

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     3. Перевiрка виробництва та/або випробовування продукцiї проводяться також за наявностi обґрунтованих скарг споживачiв продукцiї затвердженого типу або при виявленнi невiдповiдностей продукцiї затвердженому типу пiд час чинностi сертифiката типу.

     2. У разi, якщо тип КТЗ не затверджено в Європейському Союзi вiдповiдно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламенту ЄС 168/2013) (вiдсутнiй сертифiкат затвердження типу), але виробником разом iз заявою на затвердження типу КТЗ надано окремi затвердження в обсязi вiд 25 % до 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, застосовують процедури згiдно з таблицями 3 i 4.

     Таблиця 3. Процедури первинного оцiнювання

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
3.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться (здiйснюють оцiнювання вiдповiдностi виробництва за документами, доданими до заяви: виробник надає детальну iнформацiю щодо проведених перевiрок виробництв вiдповiдно до вимог Додатка 1 Угоди щодо функцiювання та пiдтримання дiючої СУЯ) проводиться проводяться вiдповiдно до Правил ЄЕК ООН, за якими не надано окремi затвердження
3.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi заявленої продукцiї
3.3 Вiдсутнiй

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     Таблиця 4. Процедури оцiнювання виробництва пiсля видачi сертифiката типу

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
4.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться (здiйснюють оцiнювання вiдповiдностi виробництва за документами: виробник надає детальну iнформацiю щодо проведених перевiрок виробництв вiдповiдно до вимог Додатка 1 Угоди щодо функцiювання та пiдтримання дiючої СУЯ) проводиться 1 раз на рiк або у разi необхiдностi, визначеної уповноваженим органом, при внесеннi змiн у конструкцiю проводяться вiдповiдно до Правил ЄЕК ООН, за якими не надано окремi затвердження (у разi необхiдностi та з перiодичнiстю, визначеними уповноваженим органом), або у разi внесення змiн у конструкцiю
4.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi продукцiї затвердженого типу
4.3 Вiдсутнiй проводиться 1 раз на 3 роки

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     3. Перевiрка виробництва та/або випробовування продукцiї проводяться також за наявностi обґрунтованих скарг споживачiв продукцiї затвердженого типу або при виявленнi невiдповiдностей продукцiї затвердженому типу пiд час чинностi сертифiката типу.

     3. У разi, якщо тип КТЗ не затверджено в Європейському Союзi вiдповiдно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламенту ЄС 168/2013) (вiдсутнiй сертифiкат затвердження типу), але виробником разом iз заявою на затвердження типу КТЗ надано окремi затвердження менше нiж за 25 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, або не надано жодного окремого затвердження, застосовують процедури згiдно з таблицями 5 i 6.

     Таблиця 5. Процедури первинного оцiнювання

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
5.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться (здiйснюють оцiнювання вiдповiдностi виробництва за документами, доданими до заяви: виробник надає детальну iнформацiю щодо проведених перевiрок виробництв вiдповiдно до вимог Додатка 1 Угоди щодо функцiювання та пiдтримання дiючої СУЯ) проводиться проводяться вiдповiдно до Правил ЄЕК ООН, за якими не надано окремi затвердження
5.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi заявленої продукцiї проводиться на виробництвi, не охопленому СУЯ
5.3 Вiдсутнiй проводиться

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     Таблиця 6. Процедури оцiнювання виробництва пiсля видачi сертифiката типу

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
6.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться (здiйснюють оцiнювання вiдповiдностi виробництва за документами: виробник надає детальну iнформацiю щодо проведених перевiрок виробництв вiдповiдно до вимог Додатка 1 Угоди щодо функцiонування та пiдтримання дiючої СУЯ) проводиться 1 раз на рiк або у разi необхiдностi, визначеної уповноваженим органом, при внесеннi змiн у конструкцiю проводяться вiдповiдно до Правил ЄЕК ООН, за якими не надано окремi затвердження (у разi необхiдностi та з перiодичнiстю, визначеними уповноваженим органом), або у разi внесення змiн у конструкцiю
6.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi продукцiї затвердженого типу проводиться 1 раз на 3 роки на виробництвi, не охопленому СУЯ
6.3 Вiдсутнiй проводиться 1 раз на 3 роки

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     3. Перевiрка виробництва та/або випробовування продукцiї проводяться також за наявностi обґрунтованих скарг споживачiв продукцiї затвердженого типу або при виявленнi невiдповiдностей продукцiї затвердженому типу пiд час чинностi сертифiката типу.

II. Для частин та обладнання

     1. У разi подання виробником разом iз заявою на продукцiю, яка пiдпадає пiд дiю Правил ЄЕК ООН, окремих затверджень за Правилами ЄЕК ООН, передбаченими в Перелiку технiчних приписiв, на всi типи заявлених на затвердження частин та обладнання (далi - продукцiя), застосовують процедури згiдно з таблицями 7 i 8.

     Таблиця 7. Процедури первинного оцiнювання

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
7.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться проводиться не проводяться
7.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi заявленої продукцiї
7.3 Вiдсутнiй

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     Таблиця 8. Процедури оцiнювання виробництва пiсля видачi сертифiката типу

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
8.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться проводиться 1 раз на рiк або у разi необхiдностi, визначеної Уповноваженим органом, при внесеннi змiн у конструкцiю не проводяться
8.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi продукцiї затвердженого типу
8.3 Вiдсутнiй

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     3. Перевiрка виробництва та/або випробовування продукцiї проводяться також за наявностi обґрунтованих скарг споживачiв продукцiї затвердженого типу або при виявленнi невiдповiдностей продукцiї затвердженому типу пiд час чинностi сертифiката типу.

     2. У разi подання виробником разом iз заявою на продукцiю, яка пiдпадає пiд дiю Правил ЄЕК ООН, окремих затверджень та/або протоколiв випробувань за Правилами ЄЕК ООН, передбаченими в Перелiку технiчних приписiв, не на всi типи заявлених на затвердження частин та обладнання, застосовують процедури згiдно з таблицями 9 i 10.

     Таблиця 9. Процедури первинного оцiнювання

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
9.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться (здiйснюють оцiнювання вiдповiдностi виробництва за документами, доданими до заяви: виробник надає детальну iнформацiю щодо проведених перевiрок виробництв вiдповiдно до вимог Додатка 1 Угоди щодо функцiювання та пiдтримання дiючої СУЯ стосовно тiєї продукцiї, на яку вiдсутнi окремi затвердження) проводиться Проводяться на вiдповiднiсть Правилам ЄЕК ООН щодо тiєї продукцiї, на яку вiдсутнi окремi затвердження та/або протоколи випробування
9.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi заявленої продукцiї проводиться на виробництвi, не охопленому СУЯ
9.3 Вiдсутнiй Проводиться на всiх виробництвах

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     Таблиця 10. Процедури оцiнювання виробництва пiсля видачi сертифiката типу

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
10.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться (здiйснюють оцiнювання вiдповiдностi виробництва за документами: виробник надає детальну iнформацiю щодо проведених перевiрок виробництв вiдповiдно до вимог Додатка 1 Угоди щодо функцiювання та пiдтримання дiючої СУЯ стосовно тiєї продукцiї, на яку вiдсутнi окремi затвердження) проводиться 1 раз на рiк або у разi необхiдностi, визначеної Уповноваженим органом, при внесеннi змiн у конструкцiю проводяться вiдповiдно до Правил ЄЕК ООН, за якими не надано окремi затвердження, у разi необхiдностi та з перiодичнiстю, визначеними уповноваженим органом, або у разi внесення змiн у конструкцiю
10.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi продукцiї затвердженого типу проводиться не рiдше 1 разу на 3 роки на виробництвi, не охопленому СУЯ
10.3 Вiдсутнiй проводиться не рiдше 1 разу на 3 роки на всiх виробництвах

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     3. Перевiрка виробництва та/або випробовування продукцiї проводяться також за наявностi обґрунтованих скарг споживачiв продукцiї затвердженого типу або при виявленнi невiдповiдностей продукцiї затвердженому типу пiд час чинностi сертифiката типу.

     3. У разi подання виробником заяви на затвердження типу продукцiї, визначеної у пунктах 19 i 22 Перелiку технiчних приписiв роздiлу VI додатка 4 до Порядку, застосовують процедури згiдно з таблицями 11 i 12.

     Таблиця 11. Процедури первинного оцiнювання

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi Iдентифiкацiя випробовування
11.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться (здiйснюють оцiнювання вiдповiдностi виробництва за документами, доданими до заяви: виробник надає детальну iнформацiю щодо проведених перевiрок виробництв щодо функцiювання та пiдтримання дiючої СУЯ) проводиться проводяться у на вiдповiднiсть технiчним приписам
11.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi заявленої продукцiї проводиться на кожному виробництвi, не охопленому СУЯ
11.3 Вiдсутнiй Проводиться на всiх виробництвах

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     Таблиця 12. Процедури оцiнювання виробництва пiсля видачi сертифiката типу

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
12.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво не проводиться (здiйснюють оцiнювання вiдповiдностi виробництва за документами: виробник надає детальну iнформацiю щодо проведених перевiрок виробництв щодо функцiювання та пiдтримання дiючої СУЯ) проводиться 1 раз на рiк або у разi необхiдностi, визначеної Уповноваженим органом, при внесеннi змiн у конструкцiю проводяться з перiодичнiстю, визначеною Уповноваженим органом, але не рiдше 1 разу на 2 роки, на вiдповiднiсть технiчним приписам, визначеним уповноваженим органом, або у разi внесення змiн у конструкцiю
12.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi продукцiї затвердженого типу проводиться не рiдше 1 разу на 3 роки на всiх виробництвах, не охоплених СУЯ
12.3 Вiдсутнiй проводиться не рiдше 1 разу на 3 роки на всiх виробництвах

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     3. Перевiрка виробництва та/або випробовування продукцiї проводяться також за наявностi обґрунтованих скарг споживачiв продукцiї затвердженого типу або при виявленнi невiдповiдностей продукцiї затвердженому типу пiд час чинностi сертифiката типу.

     4. У разi подання виробником заяви на затвердження типу продукцiї, визначеної у пунктах 14, 15, 20, 21, 23, 24, 26 Перелiку технiчних приписiв роздiлу VI додатка 4 до Порядку, застосовують процедури згiдно з таблицями 13 i 14.

     Таблиця 13. Процедури первинного оцiнювання

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
13.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво проводиться на виробництвi(ах), погодженому(их) з виробником проводиться проводяться у на вiдповiднiсть технiчним приписам
13.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi заявленої продукцiї проводиться на всiх виробництвах, не охоплених СУЯ
13.3 Вiдсутнiй проводиться на всiх виробництвах

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     Таблиця 14. Процедури оцiнювання виробництва пiсля видачi сертифiката типу

Варiанти Наявнiсть сертифiката на СУЯ Процедури
перевiрка виробництва на мiсцi iдентифiкацiя випробовування
14.1 Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво проводиться не рiдше 1 разу на 3 роки на виробництвi(ах), погодженому(их) з виробником проводиться 1 раз на рiк або у разi необхiдностi, визначеної Уповноваженим органом, при внесеннi змiн у конструкцiю проводяться з перiодичнiстю, визначеною уповноваженим органом, але не частiше 1 разу на 2 роки, на вiдповiднiсть технiчним приписам, визначеним уповноваженим органом, або у разi внесення змiн у конструкцiю
14.2 Вiдсутнiй на окремому виробництвi продукцiї затвердженого типу проводиться не рiдше 1 разу на 3 роки на всiх виробництвах, не охоплених СУЯ проводяться з перiодичнiстю, визначеною уповноваженим органом, але не частiше 1 разу на рiк, на вiдповiднiсть технiчним приписам, визначеним уповноваженим органом, або у разi внесення змiн у конструкцiю
14.3 Вiдсутнiй проводиться не рiдше 1 разу на 3 роки на всiх виробництвах

     Примiтки:

     1. СУЯ - система управлiння якiстю.

     2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукцiї, яка охоплює всi або декiлька виробництв розгалуженої структури.

     3. Перевiрка виробництва та/або випробовування продукцiї проводяться також за наявностi обґрунтованих скарг споживачiв продукцiї затвердженого типу або при виявленнi невiдповiдностей продукцiї затвердженому типу пiд час чинностi сертифiката типу.

 
(додаток 5 у редакцiї наказiв Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188, вiд 04.03.2020р. N 192)

 

Додаток 6
до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання

ФОРМИ СЕРТИФIКАТIВ ТИПУ

Максимальний формат бланкiв - А4 (210 мм х 297 мм).

ФОРМА А

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

СЕРТИФIКАТ ТИПУ
колiсного транспортного засобу (КТЗ)(1)

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВIДМОВУ
У ВИДАЧI СЕРТИФIКАТА ТИПУ

колiсного транспортного засобу (КТЗ)(1)

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВIДКЛИКАННЯ
СЕРТИФIКАТА ТИПУ

колiсного транспортного засобу (КТЗ)(1)

Найменування уповноваженого органу

повiдомляє про: стосовно:
затвердження типу(1) завершеного КТЗ(1)
поширення затвердження типу (1) поетапно завершеного КТЗ(1)
вiдмову у затвердженнi типу (1) незавершеного КТЗ(1)
вiдкликання затвердження типу (1) КТЗ iз завершеними i незавершеними варiантами(1)
КТЗ iз поетапно завершеними i незавершеними варiантами(1)

____________
(1) Викреслити чи вилучити, якщо позначене (або одне iз позначеного) не стосується цього сертифiката/повiдомлення.

(2) Якщо iдентифiкацiйний номер типу мiстить позицiї, що не залежать вiд особливостей певних типiв (варiантiв, версiй) продукцiї, охоплених iнформацiйним документом, у таких позицiях наводять символи "?" (наприклад, ABC??123?????????). За необхiдностi наводять складовi (WMI, VDS i VIS) iдентифiкацiйного номера (VIN) КТЗ.

(3) Згiдно з додатком 1 до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 17 серпня 2012 року N 521.

(4) Використати другу сторiнку сертифiката.

(5) Допускається не зазначати кожен тип компонента (вузла), а робити посилання на офiцiйний каталог виробника iз обов'язковим позначенням його iдентифiкацiйних ознак (назви, номера, строку дiї тощо).

     Сертифiкат/повiдомлення(1) видано на пiдставi Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 17 серпня 2012 року N 521, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України "___"____________ ____ року за N _____ (далi - Порядок).

Номер сертифiката типу: ________________________________________________________________

Пiдстави для надання поширення(1): ______________________________________________________

Роздiл I

0.1. Торгове найменування (марка) виробника: _______________________________________
0.2. Тип: ________________________________________________________________________
0.2.1. Торгове(i) найменування КТЗ: __________________________________________________
0.3. Познаки для iдентифiкацiї типу (у разi маркування на КТЗ) (2): ________________________
0.3.1. Мiсце розмiщення познак: ______________________________________________________
0.4. Категорiя КТЗ(3): ____________________________________
0.5. Найменування i мiсцезнаходження виробника завершеного КТЗ(1): ___________________
Найменування i мiсцезнаходження виробника базового КТЗ(1)(4): _____________________
Найменування i мiсцезнаходження виробника - виконавця останнього етапу виготовлення незавершеного КТЗ(1)(4): _______________________________________________________
Найменування i мiсцезнаходження виробника поетапно завершеного КТЗ(1)(4): _________
0.8. Найменування i мiсцезнаходження складальних пiдприємств: ________________________
0.9. Найменування та мiсцезнаходження уповноваженого представника виробника (за наявностi): __________________________________________________________________

Роздiл II

Особа, що пiдписала сертифiкат, пiдтверджує точнiсть даних виробника, наведених в iнформацiйному пакетi документiв, який додано до цього сертифiката, стосовно зазначеного вище типу КТЗ, зразок(ки) якого(их) вiдiбрано уповноваженим органом та представлено виробником як прототип(и) зазначеного типу КТЗ, а також те, що результати випробовувань, наведенi у додатку 2 до цього сертифiката, стосуються цього типу КТЗ(1).

1. Щодо завершеного та поетапно завершеного КТЗ/варiанта(1):
зазначений тип КТЗ вiдповiдний/невiдповiдний(1) усiм необхiдним технiчним приписам, наведеним у додатку 4/11(1)(4) до Порядку.
2. Щодо незавершених КТЗ/варiантiв (1):
тип КТЗ вiдповiдний/невiдповiдний(1) технiчним приписам, наведеним у таблицi 1 другої сторiнки сертифiката.
3. Тип затверджено/у затвердженнi типу вiдмовлено/затвердження типу вiдкликано(1).
4. Тип затверджено: з обмеженням строку дiї затвердження типу до ___________________ /
з обмеженням щодо кiлькостi _____________ одиниць(1).

Мiсце видання сертифiката/повiдомлення(1): _______________________________________________

Дата видання: ________________________________________________________________________

__________________________
(посада)
__________________
(пiдпис)
__________________________
(iнiцiали, прiзвище)

М. П.

Додатки до сертифiката типу:

1. Iнформацiйний пакет.

2. Результати випробовувань.

3. Прiзвища, посади i зразки пiдписiв осiб, уповноважених пiдписувати сертифiкати вiдповiдностi КТЗ затвердженому типу.

(друга сторiнка сертифiката)

СЕРТИФIКАТ ТИПУ
колiсного транспортного засобу (КТЗ)

Це затвердження типу щодо незавершених та поетапно завершених типiв КТЗ або їхнiх варiантiв ґрунтується на затвердженнях незавершених типiв КТЗ, зазначених нижче(1):

Етап 1: Виробник базового
КТЗ: _________________________________________________________________________________

Номер наявного затвердження
типу: ________________________________________________________________________________

Дата
затвердження: ________________________________________________________________________

Стосується
варiантiв: ____________________________________________________________________________

Етап 2: Виробник на другому
етапi: ________________________________________________________________________________

Номер наявного затвердження
типу: ________________________________________________________________________________

Дата
затвердження: ________________________________________________________________________

Стосується
варiантiв: ____________________________________________________________________________

Етап 3: Виробник на третьому
етапi: ________________________________________________________________________________

Номер наявного затвердження
типу: ________________________________________________________________________________

Дата
затвердження: ________________________________________________________________________

Стосується
варiантiв: ____________________________________________________________________________

Завершенi/поетапно завершенi варiанти(1) (у разi коли затвердження охоплює один або бiльше незавершених варiантiв, надають перелiк варiантiв типу, якi завершенi або поетапно завершенi):

Таблиця 1. Перелiк вимог, яким вiдповiдний/не вiдповiдний(1) незавершений тип КТЗ, або їх варiанти

Об'єкт затвердження (тип КТЗ) Познака технiчного припису, серiя поправок у разi Правил ЄЕК ООН Номер документа щодо затвердження типу або протокол випробовувань Договiрна сторона Угоди, що надала документ iз затвердження типу, або випробувальна лабораторiя, що видала протокол випробовувань Дата Варiант(и)/ версiя(ї)
           

Таблиця 2. Iнформацiя щодо обмежень у застосуваннi вимог (якi технiчнi приписи до КТЗ не застосовано) у разi:

КТЗ спецiального призначення(1);

КТЗ, що виробляють у кiлькостi, яка передбачена для малої серiї(1);

обмежень щодо КТЗ, у конструкцiї яких застосовано новiтнi технологiї (1)

Позначка нормативного документа Номер роздiлу, додатка i/чи доповнення Номер пункту (змiст обмеження) Поширюють на варiанти типу
       

Доповнення до сертифiката типу

(Заповнюють тiльки у разi завершеного типу)

Перелiк нормативних документiв,
вимогам яких вiдповiдає затверджений тип КТЗ

Об'єкт затвердження (тип КТЗ) Познака технiчного припису, серiя поправок у разi Правил ЄЕК ООН Номер документа щодо затвердження типу або протокол випробовувань Договiрна сторона Угоди, що надала документ iз затвердження типу, або випробувальна лабораторiя, що видала протокол випробовувань Дата Варiант(и)/ версiя(ї)
           

 

ФОРМА Б

(Форму застосовують у разi затвердження типу системи або типу КТЗ стосовно системи)

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

СЕРТИФIКАТ ТИПУ
системи / колiсного транспортного засобу (КТЗ) стосовно системи(1)

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВIДМОВУ
У ВИДАЧI СЕРТИФIКАТА ТИПУ
системи / колiсного транспортного засобу (КТЗ) стосовно системи (1)

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВIДКЛИКАННЯ
СЕРТИФIКАТА ТИПУ
системи / колiсного транспортного засобу (КТЗ) стосовно системи (1)

Найменування уповноваженого органу

повiдомляє про:
затвердження типу(1) системи / КТЗ стосовно системи
поширення затвердження типу(1)
вiдмову у затвердженнi типу(1)
вiдкликання затвердження типу(1)

Сертифiкат/повiдомлення(1) видано на пiдставi Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 17 серпня 2012 року N 521, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України "___"____________ ____ року за N _____ (далi - Порядок).

Номер сертифiката типу: _________________________________________________________________

Пiдстави для надання поширення(1) _______________________________________________________

Роздiл I

0.1. Торгове найменування (марка) виробника: _______________________________________
0.2. Найменування продукцiї та познака(и) типу(iв): ____________________________________
0.2.1. Торгове(i) найменування КТЗ: __________________________________________________
0.3. Познаки для iдентифiкацiї типу(iв) (у разi маркування на КТЗ)(2): ______________________
0.3.1. Мiсце розмiщення познак: ______________________________________________________
0.4. Категорiя КТЗ(3): ______________________________________________________________
0.5. Найменування i мiсцезнаходження виробника: _____________________________________
0.8. Найменування i мiсцезнаходження складальних пiдприємств: ________________________
0.9. Найменування та мiсцезнаходження уповноваженого представника виробника (за наявностi): ___________________________________________________________________

Роздiл II

1. Додаткова iнформацiя (за наявностi): дивись доповнення до цього сертифiката
2. Технiчна(i) служба(и) (випробувальна(i) лабораторiя(ї))(1), вiдповiдальна(i) за проведення випробувань: ____________________________________________________________________
3. Дата(и) проведення випробовувань: _________________________________________________
4. Номер(и) протоколу(iв) випробовувань: ______________________________________________
5. Примiтки (за наявностi): дивись доповнення до цього сертифiката
6. Мiсце видання сертифiката/повiдомлення(1): ___________________________________________
7. Дата видання: ____________________________________________________________________
________________
(посада)
______________________
(пiдпис)
__________________________
(iнiцiали, прiзвище)

М. П.

Додатки до сертифiката типу:

Iнформацiйний пакет.

Протокол(и) випробовувань.

Доповнення
до сертифiката типу N ________

1. Додаткова iнформацiя
1.1. [...]: ________________________________________________________________________
1.1.1. [...]: ________________________________________________________________________
[...]
2. Позначення затверджень (протоколiв випробовувань) на компоненти i/або вузли, якi застосовано на КТЗ
2.1. [...]: ________________________________________________________________________
3. Примiтки
3.1. [...]: ________________________________________________________________________

 

ФОРМА В

(Форму застосовують у разi затвердження типу компонента або вузла)

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

СЕРТИФIКАТ ТИПУ(1)

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВIДМОВУ
У ВИДАЧI СЕРТИФIКАТА ТИПУ(1)

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВIДКЛИКАННЯ
СЕРТИФIКАТА ТИПУ(1)

Найменування уповноваженого органу

повiдомляє про:
затвердження типу(1) компонента / вузла(1)
поширення затвердження типу(1)
вiдмову у затвердженнi типу(1)
вiдкликання затвердження типу(1)

Сертифiкат/повiдомлення(1) видано на пiдставi Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 17 серпня 2012 року N 521, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України "___"____________ ____ року за N _____ (далi - Порядок).

Номер сертифiката типу: .________________________________________________________________

Пiдстави для надання поширення(1): ______________________________________________________

Роздiл I

0.1. Торгове найменування (марка) виробника: _______________________________________
0.2. Найменування продукцiї та познака(и) типу(iв)(5): __________________________________
0.2.1. Торгове найменування продукцiї (за можливостi): __________________________________
0.3. Познаки для iдентифiкацiї типу(iв) (якщо маркування компонента/ вузла передбачено)(1)(2): ____________________________________________________________________________
0.3.1. Мiсце розмiщення познак: _____________________________________________________
0.5. Найменування i мiсцезнаходження виробника: ____________________________________
0.7. Розмiщення та метод закрiплення знака затвердження: _____________________________
0.8. Найменування i мiсцезнаходження пiдприємств виробника: _________________________
0.9. Найменування та мiсцезнаходження уповноваженого представника виробника (за наявностi): ___________________________________________________________________

Роздiл II

1. Додаткова iнформацiя (за наявностi): дивись доповнення до цього сертифiката
2. Уповноважений орган, технiчна(i) служба(и), (випробувальна(i) лабораторiя(ї))(1), вiдповiдальна(i) за видачу окремих затверджень та/або проведення випробувань:
3. Дата(и) видачi окремих затверджень та/або проведення випробовувань:
4. Номер(и) окремого(их) затвердження(нь) та/або протоколу(iв) випробовувань:
5. Примiтки (за наявностi): дивись доповнення до цього сертифiката
6. Мiсце видання сертифiката/повiдомлення(1): __________________________________________
7. Дата видання: ___________________________________________________________________
________________
(посада)
______________________
(пiдпис)
__________________________
(iнiцiали, прiзвище)

М. П.

Додатки до сертифiката типу:

Iнформацiйний пакет.

Протокол(и) випробовувань.

Прiзвища, посади i зразки пiдписiв осiб, уповноважених пiдписувати сертифiкати вiдповiдностi затвердженому типу партiї(1) компонента(iв)/ вузла(iв)(1).

Доповнення
до сертифiката типу N _______

1. Додаткова iнформацiя
1.1. [...]: _________________________________________________________________________
1.1.1. [...]: _________________________________________________________________________
[...]
2. Обмеження щодо використання (за наявностi)
2.1. [...]: _________________________________________________________________________
3. Примiтки
3.1. [...]: _________________________________________________________________________
 
(додаток 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04.03.2020р. N 192)

 

Додаток 7
до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА IДЕНТИФIКАЦIЇ СЕРТИФIКАТIВ ТА ПОВIДОМЛЕНЬ

     I. Оформлення сертифiкатiв та повiдомлень.

     1.1. Сертифiкати типу, повiдомлення та сертифiкати вiдповiдностi оформлюються на бланках формату А4.

     1.2. Сертифiкати типу та повiдомлення засвiдчуються пiдписом керiвника та печаткою Уповноваженого органу.

     1.3. Сертифiкати вiдповiдностi КТЗ або обладнання засвiдчуються пiдписом керiвника та печаткою виробника.

     1.4. Сертифiкати вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження засвiдчуються пiдписом керiвника та печаткою Уповноваженого органу або органу iз сертифiкацiї.

     II. Iдентифiкацiя сертифiкатiв типу та повiдомлень.

     2.1. Iдентифiкацiя сертифiката типу (повiдомлення) здiйснюється за реєстрацiйним номером. Реєстрацiйний номер сертифiката типу (повiдомлення) в загальному випадку мiстить чотири роздiли (роздiли вiддiляють один вiд одного символом "зiрочка" - "*"):

     2.1.1 роздiл I - символи "UA";

     2.1.2 роздiл II - iдентифiкацiйне позначення органу затвердження типу чи технiчної служби України (уповноваженого органу), що видав сертифiкат типу, яке визначається вiдповiдно до "Статусу Угоди про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв, 1958 року з поправками 1995 року, доданих до неї Правил та поправок до них" (ECE/TRANS/WP.29/343);

(пiдпункт 2.1.2 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     2.1.3 роздiл III - використовують символ "M" (за необхiдностi) з метою позначення сертифiката типу КТЗ, якi виготовляють малими серiями.

(пiдпункт 2.1.3 пункту 2.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     2.1.4 роздiл IV - щонайменше чотиризначний порядковий номер (число, яке починають з "1" та, у разi необхiдностi, починаючи з першої позицiї номера, доповнюють нулями);

     2.1.5 роздiл V - двозначний порядковий номер поширення сертифiката типу (число, яке починають з "0" для кожного базового затвердження типу та, у разi необхiдностi, починаючи з першої позицiї номера, доповнюють нулем).

     2.2. Приклади реєстрацiйних номерiв сертифiкатiв типу:

     2.2.1 приклад реєстрацiйного номера сертифiката типу КТЗ без поширення: UA*46A(b)*0001*00.

(пiдпункт 2.2.1 пункту 2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     2.2.2 приклад реєстрацiйного номера першого поширення реєстрацiйного номера сертифiката типу КТЗ, якi виготовляють малими серiями: UA*46A(b)*M*0001*00.

(пiдпункт 2.2.2 пункту 2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     III. Iдентифiкацiя сертифiкатiв вiдповiдностi КТЗ або обладнання.

     Реєстрацiйний номер сертифiкату вiдповiдностi КТЗ або обладнання не присвоюється. Iдентифiкацiю сертифiката вiдповiдностi КТЗ складають позначення типу та iдентифiкацiйний номер КТЗ (VIN). Iдентифiкацiю сертифiката вiдповiдностi обладнання складають позначення типу та познака документа, згiдно з яким партiю виготовлено чи ввезено в Україну.

     IV. Iдентифiкацiя сертифiкатiв вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження.

     4.1. Iдентифiкацiя сертифiката вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження здiйснюється за реєстрацiйним номером. Реєстрацiйний номер сертифiката вiдповiдностi мiстить чотири роздiли (першi три роздiли вiддiляють один вiд одного символом "крапка" - ".", а третiй вiд четвертого - символом "дефiс" - "-"):

     4.1.1 роздiл I - лiтери "UA";

     4.1.2 роздiл II - номер призначеного органу iз сертифiкацiї вiдповiдно до реєстру Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi або лiтерне iдентифiкацiйне позначення уповноваженого органу згiдно з пiдпунктом 2.1.2 пункту 2.1 роздiлу II цього додатка;

     4.1.3 роздiл III - щонайменше чотиризначний порядковий номер сертифiката вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження за реєстром Уповноваженого органу або призначеного органу iз сертифiкацiї (число, яке починають з "1" та, у разi необхiдностi, починаючи з першої позицiї номера, доповнюють нулями);

     4.1.4 роздiл IV - двi останнi цифри року внесення сертифiката вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження до реєстру Уповноваженого органу або призначеного органу iз сертифiкацiї.

     4.1.2 роздiл II - номер органу iз сертифiкацiї призначеного Мiнiстерством iнфраструктури України або iдентифiкацiйне позначення уповноваженого органу згiдно з пiдпунктом 2.1.2 пункту 2.1 роздiлу II цього додатка;

(пiдпункт 4.1.2 пункту 4.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

     4.1.3 роздiл III - щонайменше чотиризначний порядковий номер сертифiката вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження за реєстром Уповноваженого органу або призначеного органу iз сертифiкацiї (число, яке починають з "1" та, у разi необхiдностi, починаючи з першої позицiї номера, доповнюють нулями);

     4.1.4 роздiл IV - двi останнi цифри року внесення сертифiката вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження до реєстру Уповноваженого органу або призначеного органу iз сертифiкацiї.

     4.2. Приклади реєстрацiйного номера сертифiката вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження: UA.004.0001-16; UA.46A(b).1234-16.

(пункт 4.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.05.2017р. N 188)

 

Додаток 8
до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання

ФОРМА ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ВИПРОБОВУВАНЬ ЗА ЕКОЛОГIЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ КТЗ

(Цей документ є невiд'ємною частиною сертифiката типу КТЗ)

I. Результати випробовувань КТЗ категорiй M, N

     1. Результати випробовувань iз визначення рiвня зовнiшнього шуму

     Вказати нормативний документ (iз зазначенням його останньої змiни), на вiдповiднiсть якому проведено затвердження. Якщо нормативний документ передбачає декiлька етапiв випробувань, необхiдно вказати, якому етапу вiдповiдають наведенi результати: ____________________________

Варiант/версiя __________ __________ __________
Для рухомого КТЗ, дБ(А) __________ __________ __________
Для нерухомого КТЗ, дБ(А) __________ __________ __________
За частоти обертання, хв-1 __________ __________ __________

     2. Результати випробовувань iз визначення вмiсту забруднювальних речовин у вiдпрацьованих газах

     2.1. Вмiст забруднювальних речовин у вiдпрацьованих газах КТЗ

     Вказати нормативний документ (iз зазначенням його останньої змiни), на вiдповiднiсть якому проведено затвердження. Якщо нормативний документ передбачає декiлька етапiв випробувань, необхiдно вказати, якому етапу вiдповiдають наведенi результати: ___________________________

     Паливо1: (дизельне паливо, бензин, зрiджений нафтовий газ (ЗНГ), стиснений природний газ (СПГ), двопаливна схема: бензин/ЗНГ, бензин/СПГ, етанол...): _______________________________

     2.1.1. Випробовування типу I2 (викиди забруднювальних речовин у вiдпрацьованих газах КТЗ за випробувальним циклом пiсля холодного пуску)

Варiант/версiя __________ __________ __________
CO __________ __________ __________
HC __________ __________ __________
NOx __________ __________ __________
HC + NOx __________ __________ __________
Твердi частки __________ __________ __________

     2.1.2. Випробовування типу II 2 (данi щодо рiвня викидiв забруднювальних речовин у вiдпрацьованих газах, необхiднi для контролю в умовах експлуатацiї):

     Тип II (мiнiмальна частота обертання в режимi холостого ходу):

Варiант/версiя __________ __________ __________
CO, % __________ __________ __________
Частота обертання __________ __________ __________
Температура моторного мастила __________ __________ __________

     Тип II (пiдвищена частота обертання в режимi холостого ходу):

Варiант/версiя __________ __________ __________
CO, % __________ __________ __________
Значення l __________ __________ __________
Частота обертання __________ __________ __________
Температура моторного мастила __________ __________ __________

     2.1.3. Результат випробовування типу III: ____________________________________

     2.1.4. Результат випробовування типу IV (випаровування): _______ г/випроб.

     2.1.5. Результат випробовування типу V (ресурснi випробовування):

     а) пробiг до моменту проведення випробовування:

     80000 км /100000 км / не застосовують3;

     б) коригувальний коефiцiєнт (DF): розрахунковий/фiксований3;

     в) значення:

     CO: __________

     HC: __________

     NOx: __________

     2.1.6. Результат випробовування типу VI (викиди забруднювальних речовин за низьких температур):

Варiант/версiя __________ __________ __________
CO, г/км __________ __________ __________
HC, г/км __________ __________ __________

     2.1.7. Бортова система дiагностування (OBD): є/немає3.

     2.2. Викиди забруднювальних речовин у вiдпрацьованих газах двигунiв для використання на КТЗ

     Вказати нормативний документ (iз зазначенням його останньої змiни), на вiдповiднiсть якому проведено затвердження. Якщо нормативний документ передбачає декiлька етапiв випробувань, необхiдно вказати, якому етапу вiдповiдають наведенi результати: ____________________________

     Паливо1 (дизельне паливо, бензин, зрiджений нафтовий газ (ЗНГ), стиснений природний газ (СПГ), двопаливна схема: бензин/ЗНГ, бензин/СПГ, етанол...): _____________________________________

     2.2.1. Результати випробовування за циклом ESC4:

CO, г/кВт · год: __________
THC, г/кВт · год: __________
NOx, г/кВт · год: __________
PT, г/кВт · год: __________

     2.2.2. Результат випробовування за циклом ELR4:

     Димнiсть: _____________________ м-1

     2.2.3. Результат випробовування за циклом ETC4:

CO, г/кВт · год: __________
THC, г/кВт · год4: __________
NMHC, г/кВт · год4: __________
CH4, г/кВт · год4: __________
NOx, г/кВт · год4: __________
PT, г/кВт · год4: __________

     2.3. Димнiсть

     Вказати нормативний документ (iз зазначенням його останньої змiни), на вiдповiднiсть якому проведено затвердження. Якщо нормативний документ передбачає декiлька етапiв випробувань, необхiдно вказати, якому етапу вiдповiдають наведенi результати: ____________________________

     Результати випробовування в режимi вiльного прискорення

Варiант/версiя __________ __________ __________
Димнiсть (скоригований коефiцiєнт поглинання), м-1 __________ __________ __________
Мiнiмальна частота обертання в режимi холостого ходу __________ __________ __________
Максимальна частота обертання в режимi холостого ходу __________ __________ __________
Температура моторного мастила (мiн/макс) __________ __________ __________

     3. Результати випробовувань з визначення вмiсту CO2 у вiдпрацьованих газах/витрати палива2, 3

     Вказати нормативний документ (iз зазначенням його останньої змiни), на вiдповiднiсть якому проведено затвердження: ____________________________________

Варiант/версiя __________ __________ __________
Масовi викиди CO2 (мiський цикл), г/км __________ __________ __________
Масовi викиди CO2 (замiський цикл), г/км __________ __________ __________
Масовi викиди CO2 (комбiнований цикл), г/км __________ __________ __________
Витрата палива (мiський цикл), л/100 км* __________ __________ __________
Витрата палива (замiський цикл), л/100 км* __________ __________ __________
Витрата палива (комбiнований цикл), л/100 км* __________ __________ __________
____________
* Для КТЗ, що працюють на стисненому природному газi, в якостi одиницi вимiрювання необхiдно застосовувати "м3/100 км".

II. Результати випробувань КТЗ категорiї L

     1. Результати випробовувань iз визначення рiвня зовнiшнього шуму

     Вказати нормативний документ (iз зазначенням його останньої змiни), на вiдповiднiсть якому проведено затвердження: ______________________________________

Варiант/версiя __________ __________ __________
Для рухомого КТЗ, дБ(А) __________ __________ __________
Для нерухомого КТЗ, дБ(А) __________ __________ __________
За частоти обертання, хв-1 __________ __________ __________

     2. Результати випробовувань iз визначення вмiсту забруднювальних речовин у вiдпрацьованих газах

     2.1. Випробовування типу I:

Варiант/версiя __________ __________ __________
CO __________ __________ __________
HC* __________ __________ __________
NOx* __________ __________ __________
(HC + NOx), млн-1** __________ __________ __________
____________
* Тiльки для мотоциклiв, трициклiв i квадроциклiв.

** Тiльки для мопедiв i легких квадроциклiв.

     2.2. Випробовування типу II:

Варiант/версiя __________ __________ __________
CO* __________ __________ __________
HC* __________ __________ __________
CO (за мiнiмальної частоти обертання в режимi холостого ходу)** __________ __________ __________
Мiнiмальна частота обертання в режимi холостого ходу**, *** __________ __________ __________
CO (за пiдвищеної частоти обертання в режимi холостого ходу)** __________ __________ __________
Максимальна частота обертання в режимi холостого ходу**, *** __________ __________ __________
Температура моторного мастила**, **** __________ __________ __________
____________
* Якщо дiють обмеження щодо використання палива, навести їх (наприклад, на природний газ L-дiапазону або H-дiапазону).

** Тiльки для мотоциклiв, трициклiв i квадроциклiв.

*** Зазначити граничне вiдхилення (допуск).

**** Стосується тiльки чотиритактних двигунiв.

     2.3. Для двигуна iз запалюванням вiд стиснення

Варiант/версiя __________ __________ __________
Димнiсть (значення скоригованого коефiцiєнта поглинання), м-1 __________ __________ __________

____________
     1 Якщо дiють обмеження щодо використання палива, навести їх (наприклад, щодо калорiйностi природного газу: L- або H-дiапазон).

     2 Для КТЗ iз двопаливною (змiшаною) схемою живлення наводять данi для кожного виду палива (комбiнацiї палива). Якщо бензинову систему використовують тiльки як резервну або для пуску двигуна, а мiсткiсть паливного бака не перевищує 15 л, такi КТЗ випробовують тiльки на газовому паливi.

     3 Непотрiбне закреслити.

     4 Якщо застосовується.

 

Додаток 9
до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання
(пункт 1.9 роздiлу I)

ФОРМИ СЕРТИФIКАТIВ ВIДПОВIДНОСТI

Максимальний формат бланкiв - А4 (210 мм х 297 мм).

Роздiл I

Лицьовий бiк (однаковий для всiх категорiй КТЗ)

Порядковий номер сертифiката вiдповiдностi КТЗ,
затвердженого стосовно виробництва малої серiї
(1)

СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI
завершеного / поетапно завершеного(1) колiсного транспортного засобу / колiсного транспортного засобу, затвердженого стосовно виробництва малої серiї(1) / щодо iндивiдуального затвердження колiсного транспортного засобу(1)

Особа, що пiдписалася нижче: _____________________________________________________________,
(iнiцiали, прiзвище, посада)

пiдтверджує, що даний колiсний транспортний засiб (КТЗ):

0.1. Торгове найменування (марка) виробника: ______________________________________________

0.2. Тип: ______________________________________________________________________________

варiант(2): _____________________________________________________________________________

версiя(2): ______________________________________________________________________________

0.2.1. Торгове найменування КТЗ: ________________________________________________________

0.2.2. Iнформацiя щодо затвердження транспортного засобу базового або на попереднiх етапах затвердження (при поетапному затвердженнi)(1):

Торгове найменування (марка) виробника: _________________________________________________

Торгове найменування КТЗ: ______________________________________________________________

тип: __________________________________________________________________________________

варiант(2): _____________________________________________________________________________

версiя(2): ______________________________________________________________________________

номер сертифiката, дата видачi: ___________________________________________________________

Примiтка. Вiдповiдно до усталеної практики у сферi затвердження КТЗ певнi позицiї в нумерацiї сертифiкатiв вiдповiдностi пропущено.

0.4. Категорiя: __________________________________________________________________________

0.5. Найменування i мiсцезнаходження виробника: ___________________________________________

0.5.1. Назва(и) та адреса(и) виробника(iв) базового КТЗ або на попереднiх етапах затвердження (при поетапному затвердженнi): ______________________________________________________________

0.6. Мiсце розмiщення та метод закрiплення обов'язкових табличок: _____________________________

Розмiщення iдентифiкацiйного номера на шасi: ______________________________________________

0.9. Найменування та мiсцезнаходження уповноваженого представника виробника (за наявностi):
_______________________________________________________________________________________

0.10. Iдентифiкацiйний номер КТЗ (VIN): ___________________________________________________

Iдентифiкацiйний номер базового КТЗ(1): ___________________________________________________

вiдповiдний завершеному / поетапно завершеному типу(1) / вiдповiдний вимогам щодо iндивiдуального затвердження(1):

Номер сертифiката типу / номер сертифiката вiдповiдностi(1):
_____________________________________________________________________________________

Дата видачi: __________________________________________________________________________

Найменування пiдроздiлу (уповноваженого представника)(1) виробника / органу, що виконував процедуру затвердження(1): _______________________________________________________________

Даний колiсний транспортний засiб може бути зареєстровано i/або допущено до участi у дорожньому русi без виконання подальших процедур затвердження.(3)(4)

Даний колiсний транспортний засiб може бути допущено до виконання _________________________
_____________________________________________________________________________________(1)
(вид перевезень або функцiй)

Мiсце видання сертифiката: ______________________________________________________________

Дата видання: _________________________________________________________________________

________________________
(посада)
_______________
(пiдпис)
_________________________
(прiзвище, iнiцiали)

Додаток: сертифiкати вiдповiдностi щодо кожного етапу затвердження (тiльки для КТЗ, виготовлених у кiлька етапiв)/перелiк доказiв стосовно вiдповiдностi КТЗ вимогам щодо iндивiдуального затвердження(1).

Зворотний бiк

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорiї M1

Загальнi конструктивнi характеристики

1. Кiлькiсть осей: ________________ i колiс: _________________________________________________

3. Рушiйнi осi (кiлькiсть, розташування, взаємозв'язок): ________________________________________

Основнi розмiри

4. Колiсна база(5): ____________________________________________________________________ мм

4.1. Вiдстанi мiж осями: 1 - 2: ____________ мм; 2 - 3: ________________ мм; 3 - 4: _____________ мм

5. Довжина: ________________________________________________________________________ мм

6. Ширина: _________________________________________________________________________ мм

7. Висота: __________________________________________________________________________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому станi: ____________________________________________________ кг(6)

16. Максимальнi технiчно припустимi маси:

16.1. Максимальна технiчно припустима повна маса: ________________________________________ кг

16.2. Технiчно припустима маса на кожнiй осi: 1. __________ кг; 2. _______ кг; 3. ___________ кг i т. д.

16.4. Технiчно припустима максимальна маса комбiнацiї КТЗ: _________________________________ кг

18. Максимальна маса причепа:

18.1. З рухомим у вертикальнiй площинi зчiпним пристроєм __________________________________ кг

18.3. З нерухомим у вертикальнiй площинi зчiпним пристроєм ________________________________ кг

18.4. За вiдсутностi робочої системи гальмування: __________________________________________ кг

19. Технiчно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчiпний пристрiй:
____________________________________________________________________________________ кг

Силова установка

20. Виробник двигуна: __________________________________________________________________

21. Код двигуна (позначений на двигунi): ___________________________________________________

22. Робочий принцип: ___________________________________________________________________

23. Електричний КТЗ: так/нi(1)

23.1. Гiбридний КТЗ: так/нi(1)

24. Кiлькiсть i розташування цилiндрiв: _____________________________________________________

25. Робочий об'єм: __________________________________________________________________ см3

26. Вид(и) палива: ______________________________________________________________________

26.1. Однопаливна / двопаливна / багатопаливна(1) _____________

27. Максимальна потужнiсть, нетто(7): _______________ кВт за частоти обертання: _____________ хв-1
або максимальна потужнiсть електродвигуна: ______ кВт(1)

Максимальна швидкiсть

29. Максимальна швидкiсть: ________________________________________________________ км/год

Осi та пiдвiска

30. Колiя осей: 1. _________________ мм; 2. _________________ мм; 3. ______________________ мм

35. Колеса та шини(8): ___________________________________________________________________

Гальмiвна система

36. Тип гальмiвних з'єднувачiв причепа: механiчнi / електричнi / пневматичнi / гiдравлiчнi(1)

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): _____________________________________________________

40. Колiр КТЗ(10): _______________________________________________________________________

41. Кiлькiсть та особливостi конструкцiї дверей: ______________________________________________

42. Кiлькiсть мiсць для сидiння (включаючи водiя)(11): ________________________________________

42.1. Мiсця, призначенi для використання тiльки на нерухомому КТЗ: ___________________________

42.3. Кiлькiсть мiсць, призначених для перевезення пасажирiв на iнвалiдних вiзках: ________________

Екологiчнi показники

46. Рiвень шуму: зазначити нормативний документ, застосований пiд час виконання процедур затвердження типу

на нерухомому КТЗ: __________________ дБ(A) за частоти обертання: _______________________ хв-1

пiд час руху КТЗ: __________________________________________________________________ дБ(A)

47. Позначення рiвня екологiчної норми: _______, код екологiчної норми: ______ стосовно викидiв забруднювальних речовин з вiдпрацьованими газами(12)

48. Викиди забруднювальних речовин та димнiсть вiдпрацьованих газiв(13):

позначення нормативного документа, застосованого пiд час виконання процедур затвердження типу: _____________________________________________________________________________________

1.1. Випробовування типу I або ESC(1)

CO: ______________; HC: ______________; NOx: ________________; HC + NOx: __________________

Твердi частки:_________________________________________________________________________

Димнiсть: __________________________________________________________________________ м-1

1.2. Випробовування типу I (Євро 5 або 6(1))

CO: ____________; THC: ____________; NMHC: __________; NOx: __________; THC + NOx: ________

Твердi частки (маса): ___________________ Твердi частки (кiлькiсть): ___________________________

2. Випробування ETC (якщо застосовно):

CO: ____________; NOx: _____________; NMHC: ____________; THC: ___________; CH4: __________

Твердi частки: _________________________________________________________________________

48.1. Димнiсть (скоригований коефiцiєнт поглинання): _____________________________________ м-1

49. Викиди CO2 / витрата палива / витрата електричної енергiї(13): вказати нормативний документ, застосований пiд час виконання процедур затвердження типу

1. Силовi установки за винятком електричних КТЗ

  Викиди CO2 Витрата палива
Мiський цикл ______ г/км ____ дм3/100 км (л/100 км)
Прискорений мiський цикл ______ г/км ____ дм3/100 км (л/100 км)
Комбiнований цикл ______ г/км ____ дм3/100 км (л/100 км)
Приведене, комбiноване значення ______ г/км ____ л/100 км
2. Електричнi та гiбриднi КТЗ:

Витрата електричної енергiї (приведене, комбiноване(1) значення) ____________________ Вт·год/км

Запас ходу ________________________ км

Рiзне

51. Для КТЗ спецiального призначення: призначення: ______________________________________

52. Примiтки(14): ________________________________________________________________________

Зворотний бiк

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорiї M2

Загальнi конструктивнi характеристики

1. Кiлькiсть осей: ________________ i колiс: _______________________________________________

1.1. Кiлькiсть та номери позицiй осей зi здвоєними колесами: _________________________________

2. Керуючi осi (кiлькiсть, номери позицiй): _________________________________________________

3. Рушiйнi осi (кiлькiсть, розташування, взаємозв'язок): _______________________________________

Основнi розмiри

4. Колiсна база(5): ___________________________________________________________________ мм

4.1. Вiдстанi мiж осями: 1 - 2: _________________ мм; 2 - 3: ___________ мм; 3 - 4: ____________ мм

5. Довжина: _______________________________________________________________________ мм

6. Ширина: ________________________________________________________________________ мм

7. Висота: _________________________________________________________________________ мм

9. Вiдстань мiж переднiм габаритом КТЗ та центром зчiпного пристрою: ____________________ мм

12. Заднiй звис: ____________________________________________________________________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому станi: __________________________________________________ кг(6)

13.1. Розподiл цiєї маси за осями: 1. ______________ кг; 2. ____________ кг; 3. ____________ кг i т. д.

16. Максимальнi технiчно припустимi маси:

16.1. Максимальна технiчно припустима повна маса: _____________________________________ кг

16.2. Технiчно припустима маса на кожнiй осi: 1. _________ кг; 2. ________ кг; 3. _________ кг i т. д.

16.3. Технiчно припустима маса на кожнiй групi осей: 1. ______ кг; 2. ______ кг; 3. _______ кг i т. д.

16.4. Технiчно припустима максимальна маса комбiнацiї КТЗ: _____________________________ кг

17. Реєстрацiйнi/експлуатацiйнi максимально припустимi маси в нацiональному/мiжнародному дорожньому русi(1)(15)

17.1. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима повна маса: ______________________ кг

17.2. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима маса на кожнiй осi:

1. ______ кг; 2. _____ кг; 3. _______ кг i т. д.

17.3. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима маса на кожнiй групi осей:

1. ______ кг; 2. _____ кг; 3. _______ кг i т. д.

17.4. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима маса комбiнацiї КТЗ
__________________________________________________________________________________ кг

18. Максимальна маса причепа:

18.1. З рухомим у вертикальнiй площинi зчiпним пристроєм ________________________________ кг

18.3. З нерухомим у вертикальнiй площинi зчiпним пристроєм ______________________________ кг

18.4. За вiдсутностi робочої системи гальмування: _________________________________________ кг

19. Технiчно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчiпний пристрiй:
__________________________________________________________________________________ кг

Силова установка

20. Виробник двигуна: __________________________________________________________________

21. Код двигуна (позначений на двигунi): __________________________________________________

22. Робочий принцип: __________________________________________________________________

23. Електричний КТЗ: так/нi(1)

23.1. Гiбридний КТЗ: так/нi(1)

24. Кiлькiсть i розташування цилiндрiв: ____________________________________________________

25. Робочий об'єм: __________________________________________________________________ см3

26. Вид(и) палива: _____________________________________________________________________

26.1. Однопаливна / двопаливна / багатопаливна(1) _________________________________________

27. Максимальна потужнiсть, нетто(7): _________ кВт за частоти обертання: ________________ хв-1
або максимальна потужнiсть електродвигуна __________________ кВт(1)

28. Коробка передач (тип): _________

Максимальна швидкiсть

29. Максимальна швидкiсть: _______________________________________________________ км/год

Осi та пiдвiска

30. Колiя осей: 1. ___________________ мм; 2. ____________________ мм; 3. _________________ мм

33. На рушiйнiй(их) осi (осях) застосовано пневматичну пiдвiску або еквiвалентнi пристрої: так/нi(1)

35. Колеса та шини(8): __________________________________________________________________

Гальмiвна система

36. Тип гальмiвних з'єднувачiв причепа: механiчнi / електричнi / пневматичнi / гiдравлiчнi(1)

37. Тиск у магiстралi гальмiвної системи причепа: ________________________________________ кПа

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): ____________________________________________________

39. Клас КТЗ: клас I / клас II / клас III/ клас A / клас B(1)

41. Кiлькiсть та особливостi конструкцiї дверей: _____________________________________________

42. Кiлькiсть мiсць для сидiння (включаючи мiсце водiя, мiсця членiв екiпажу, прiоритетнi мiсця)(11):
_______________________________________________________________________________________

Кiлькiсть мiсць членiв екiпажу:___________________________________________________________

Кiлькiсть прiоритетних мiсць: ____________________________________________________________

42.1. Мiсця, призначенi для використання тiльки на нерухомому КТЗ: ___________________________

42.3. Кiлькiсть мiсць, призначених для перевезення пасажирiв на iнвалiдних вiзках: _______________

43. Кiлькiсть мiсць для пасажирiв, якi стоять: _______________________________________________

Зчiпний пристрiй

44. Номер затвердження або знак затвердження зчiпного пристрою (у разi нанесення):
_____________________________________________________________________________________

45.1. Значення характеристик(1) D: _________/ V: _________/ S: __________/ U: _________

Екологiчнi показники

46. Рiвень шуму: зазначити нормативний документ, застосований пiд час виконання процедур затвердження типу на нерухомому КТЗ: __________ дБ(A) за частоти обертання: ______________ хв-1
пiд час руху КТЗ: _________________________________________________________________ дБ(A)

47. Позначення рiвня екологiчної норми: ______________, код екологiчної норми: ___________ стосовно викидiв забруднювальних речовин з вiдпрацьованими газами(12)

48. Викиди забруднювальних речовин та димнiсть вiдпрацьованих газiв(13):
позначення нормативного документа, застосованого пiд час виконання процедур затвердження типу:
_____________________________________________________________________________________

1.1. Випробовування типу I або ESC(1)

CO: _______________; HC: _______________; NOx: _______________; HC+NOx: ________________

Твердi частки: ________________________________________________________________________

Димнiсть: _________________________________________________________________________ м-1

1.2. Випробовування типу I (Євро 5 або 6(1))

CO: ____________; THC: _____________; NMHC: ____________; NOx: ______; THC+NOx: _________

Твердi частки (маса): _____________________ Твердi частки (кiлькiсть): _________________________

2. Випробування ETC (якщо застосовно):

CO: ______________; NOx: ___________; NMHC: ____________; THC: __________; CH4: __________

Твердi частки: ________________________________________________________________________

48.1. Димнiсть (скоригований коефiцiєнт поглинання): ____________________________________ м-1

Рiзне

51. Для КТЗ спецiального призначення: призначення: _______________________________________

52. Примiтки(14): _______________________________________________________________________

Зворотний бiк

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорiї M3

Загальнi конструктивнi характеристики

1. Кiлькiсть осей: _____________________________ i колiс: __________________________________

1.1. Кiлькiсть та номери позицiй осей зi здвоєними колесами: ________________________________

2. Керуючi осi (кiлькiсть, номери позицiй): _________________________________________________

3. Рушiйнi осi (кiлькiсть, розташування, взаємозв'язок): _______________________________________

Основнi розмiри

4. Колiсна база(5): ___________________________________________________________________ мм

4.1. Вiдстанi мiж осями: 1 - 2: ____________ мм; 2 - 3: _______________ мм; 3 - 4: ______________ мм

5. Довжина: ________________________________________________________________________ мм

6. Ширина: ________________________________________________________________________ мм

7. Висота: _________________________________________________________________________ мм

9. Вiдстань мiж переднiм габаритом КТЗ та центром зчiпного пристрою: _____________________ мм

12. Заднiй звис: _____________________________________________________________________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому станi: ___________________________________________________ кг(6)

13.1. Розподiл цiєї маси за осями: 1. ____________ кг; 2. _____________ кг; 3. _____________ кг i т. д.

16. Максимальнi технiчно припустимi маси:

16.1. Максимальна технiчно припустима повна маса: ______________________________________ кг

16.2. Технiчно припустима маса на кожнiй осi: 1. __________ кг; 2. _________ кг; 3. ________ кг i т. д.

16.3. Технiчно припустима маса на кожнiй групi осей: 1. _______ кг; 2. _______ кг; 3. _______ кг i т. д.

16.4. Технiчно припустима максимальна маса комбiнацiї КТЗ: _______________________________ кг

17. Реєстрацiйнi/експлуатацiйнi максимально припустимi маси в нацiональному/мiжнародному дорожньому русi(1)(15)

17.1. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима повна маса: ______________________ кг

17.2. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима маса на кожнiй осi:

1. _______ кг; 2. _______ кг; 3. _______ кг i т. д.

17.3. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима маса на кожнiй групi осей:

1. _______ кг; 2. _______ кг; 3. _______ кг i т. д.

17.4. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима маса комбiнацiї КТЗ
__________________________________________________________________________________ кг

18. Максимальна маса причепа:

18.1. З рухомим у вертикальнiй площинi зчiпним пристроєм ________________________________ кг

18.3. З нерухомим у вертикальнiй площинi зчiпним пристроєм ______________________________ кг

18.4. За вiдсутностi робочої системи гальмування: _________________________________________ кг

19. Технiчно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчiпний пристрiй:
__________________________________________________________________________________ кг

Силова установка

20. Виробник двигуна: __________________________________________________________________

21. Код двигуна (позначений на двигунi): __________________________________________________

22. Робочий принцип: __________________________________________________________________

23. Електричний КТЗ: так/нi(1)

23.1. Гiбридний КТЗ: так/нi(1)

24. Кiлькiсть i розташування цилiндрiв: ____________________________________________________

25. Робочий об'єм: __________________________________________________________________ см3

26. Вид(и) палива: _____________________________________________________________________

26.1. Однопаливна / двопаливна / багатопаливна(1): _________________________________________

27. Максимальна потужнiсть, нетто(7): ___________ кВт за частоти обертання: ______________ хв-1
або максимальна потужнiсть електродвигуна ______________________ кВт(1)

28. Коробка передач (тип): ______________

Максимальна швидкiсть

29. Максимальна швидкiсть: _______________________________________________________ км/год

Осi та пiдвiска

30.1. Колiя кожної керуючої осi: ______________ мм

30.2. Колiя всiх iнших осей: _________________ мм

32. Розташування осi (осей), яка постiйно сприймає навантаження: ____________

33. На рушiйнiй(их) осi (осях) застосовано пневматичну пiдвiску або еквiвалентнi пристрої: так/нi(1)

35. Колеса та шини(8): __________________________________________________________________

Гальмiвна система

36. Тип гальмiвних з'єднувачiв причепа: механiчнi / електричнi / пневматичнi / гiдравлiчнi(1)

37. Тиск у магiстралi гальмiвної системи причепа: ________________________________________ кПа

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): ____________________________________________________

39. Клас КТЗ: клас I / клас II / клас III/ клас A / клас B(1)

41. Кiлькiсть та особливостi конструкцiї дверей: _____________________________________________

42. Кiлькiсть мiсць для сидiння (включаючи мiсце водiя, мiсця членiв екiпажу, прiоритетнi мiсця)(11):
_____________________________________________________________________________________

Кiлькiсть мiсць членiв екiпажу: ___________________________________________________________

Кiлькiсть прiоритетних мiсць: ____________________________________________________________

42.1. Мiсця, призначенi для використання тiльки на нерухомому КТЗ: ___________________________

42.2. Кiлькiсть мiсць для сидiння: __ (нижнiй ярус) __ (верхнiй ярус) (включаючи водiя)

42.3. Кiлькiсть мiсць, призначених для перевезення пасажирiв на iнвалiдних вiзках: _______________

43. Кiлькiсть мiсць для пасажирiв, якi стоять: _______________________________________________

Зчiпний пристрiй

44. Номер затвердження або знак затвердження зчiпного пристрою (у разi нанесення): ____________

45.1. Значення характеристик(1) D: _______/ V: _______/ S: _______/ U: _______

Екологiчнi показники

46. Рiвень шуму: зазначити нормативний документ, застосований пiд час виконання процедур затвердження типу на нерухомому КТЗ: _______ дБ(A) за частоти обертання: _______________ хв-1
пiд час руху КТЗ: _________________________________________________________________ дБ(A)

47. Позначення рiвня екологiчної норми: _______, код екологiчної норми: ____ стосовно викидiв забруднювальних речовин з вiдпрацьованими газами(12)

48. Викиди забруднювальних речовин та димнiсть вiдпрацьованих газiв(13):
позначення нормативного документа, застосованого пiд час виконання процедур затвердження типу:
_____________________________________________________________________________________

1.1. Випробовування типу I або ESC(1)

CO: _____________; HC: ______________; NOx: _______________; HC + NOx: ___________________

Твердi частки: ________________________________________________________________________

Димнiсть: _________________________________________________________________________ м-1

2. Випробування ETC (якщо застосовно):

CO: _______________; NOx: ______________; NMHC: __________; THC: _________; CH4: _________

Твердi частки: ________________________________________________________________________

48.1. Димнiсть (скоригований коефiцiєнт поглинання): ____________________________________ м-1

Рiзне

51. Для КТЗ спецiального призначення: призначення: _______________________________________

52. Примiтки(14): _______________________________________________________________________

Зворотний бiк

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорiї N1

Загальнi конструктивнi характеристики

1. Кiлькiсть осей: ________________ i колiс: _______________________________________________

1.1. Кiлькiсть та номери позицiй осей зi здвоєними колесами: ________________________________

3. Рушiйнi осi (кiлькiсть, розташування, взаємозв'язок): _______________________________________

Основнi розмiри

4. Колiсна база(5): ___________________________________________________________________ мм

4.1. Вiдстанi мiж осями: 1 - 2: ____________ мм; 2 - 3: ___________ мм; 3 - 4: __________________ мм

5. Довжина: ________________________________________________________________________ мм

6. Ширина: ________________________________________________________________________ мм

7. Висота: _________________________________________________________________________ мм

8. Змiщення сiдельно-зчiпного пристрою вiдносно заднього мосту (максимальне та мiнiмальне):
__________________________________________________________________________________ мм

9. Вiдстань мiж переднiм габаритом КТЗ та центром зчiпного пристрою: _____________________ мм

11. Довжина завантажувального простору: ______________________________________________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому станi: ___________________________________________________ кг(6)

13.1. Розподiл цiєї маси за осями: 1. ____________ кг; 2. _______________ кг; 3. ___________ кг i т. д.

16. Максимальнi технiчно припустимi маси:

16.1. Максимальна технiчно припустима повна маса: ______________________________________ кг

16.2. Технiчно припустима маса на кожнiй осi: 1. _________ кг; 2. _________ кг; 3. _________ кг i т. д.

16.4. Технiчно припустима максимальна маса комбiнацiї КТЗ: ______________________________ кг

18. Максимальна маса причепа:

18.1. З рухомим у вертикальнiй площинi зчiпним пристроєм: ________________________________ кг

18.2. Напiвпричепа: __________________________________________________________________ кг

18.3. З нерухомим у вертикальнiй площинi зчiпним пристроєм: ______________________________ кг

18.4. За вiдсутностi робочої системи гальмування: _________________________________________ кг

19. Технiчно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчiпний пристрiй:
__________________________________________________________________________________ кг

Силова установка

20. Виробник двигуна: __________________________________________________________________

21. Код двигуна (позначений на двигунi): __________________________________________________

22. Робочий принцип: __________________________________________________________________

23. Електричний КТЗ: так/нi(1)

23.1. Гiбридний КТЗ: так/нi(1)

24. Кiлькiсть i розташування цилiндрiв: ____________________________________________________

25. Робочий об'єм: __________________________________________________________________ см3

26. Вид(и) палива: _____________________________________________________________________

26.1. Однопаливна / двопаливна / багатопаливна(1) __________________________________________

27. Максимальна потужнiсть, нетто: _______ кВт за частоти обертання: ____________________ хв-1
або максимальна потужнiсть електродвигуна ______ кВт(1)

28. Коробка передач (тип): ______________

Максимальна швидкiсть

29. Максимальна швидкiсть: _______________________________________________________ км/год

Осi та пiдвiска

30. Колiя осей: 1. ___________________ мм; 2. ___________________ мм; 3. __________________ мм

35. Колеса та шини(8): __________________________________________________________________

Гальмiвна система

36. Тип гальмiвних з'єднувачiв причепа: механiчнi / електричнi / пневматичнi / гiдравлiчнi(1)

37. Тиск у магiстралi гальмiвної системи причепа: ________________________________________ кПа

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): ____________________________________________________

40. Колiр КТЗ(10): ______________________________________________________________________

41. Кiлькiсть та особливостi конструкцiї дверей: _____________________________________________

42. Кiлькiсть мiсць для сидiння (включаючи водiя)(11): ________________________________________

Зчiпний пристрiй

44. Номер затвердження або знак затвердження зчiпного пристрою (у разi нанесення): ____________

45.1. Значення характеристик (1) D: _______/ V: _________/ S: ___________/ U: _________

Екологiчнi показники

46. Рiвень шуму: зазначити нормативний документ, застосований пiд час виконання процедур затвердження типу на нерухомому КТЗ: _________ дБ(A) за частоти обертання: _____________ хв-1
пiд час руху КТЗ: _________________________________________________________________ дБ(A)

47. Позначення рiвня екологiчної норми: _________, код екологiчної норми: _______ стосовно викидiв забруднювальних речовин з вiдпрацьованими газами(12)

48. Викиди забруднювальних речовин та димнiсть вiдпрацьованих газiв(13):
позначення нормативного документа, застосованого пiд час виконання процедур затвердження типу: _____________________________________________________________________________________

1.1. Випробовування типу I або ESC(1)

CO: ______________; HC: ________________; NOx: ____________; HC + NOx: ___________________

Твердi частки: ________________________________________________________________________

Димнiсть: __________________________________________________________________________ м-1

1.2. Випробовування типу I (Євро 5 або 6(1))

CO: _______; THC: ___________; NMHC: __________; NOx: __________; THC + NOx: _____________

Твердi частки (маса): _____________________ Твердi частки (кiлькiсть): _________________________

2. Випробування ETC (якщо застосовно):

CO: __________; NOx: __________; NMHC: ___________; THC: ____________; CH4: ______________

Твердi частки: ________________________________________________________________________

48.1. Димнiсть (скоригований коефiцiєнт поглинання): ____________________________________ м-1

49. Викиди CO2/витрата палива/витрата електричної енергiї(13): зазначити нормативний документ, застосований пiд час виконання процедур затвердження типу

1. Силовi установки за винятком електромобiлiв

  Викиди CO2 Витрата палива
Мiський цикл ______ г/км ____ дм3/100 км (л/100 км)
Прискорений мiський цикл ______ г/км ____ дм3/100 км (л/100 км)
Комбiнований цикл ____ г/км ____ дм3/100 км (л/100 км)
Приведене, комбiноване значення ____ г/км ____ л/100 км
2. Електричнi та гiбриднi КТЗ:

Витрата електричної енергiї (приведене, комбiноване(1) значення) __________ Вт·год/км

Запас ходу ____________ км

Рiзне

50. Затвердження конструкцiї щодо перевезення небезпечних вантажiв: так/клас(и)___/нi(1)

51. Для КТЗ спецiального призначення: призначення: _____________________________________

52. Примiтки(14): ___________________________________________________________________

Зворотний бiк

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорiй N2 та N3

Загальнi конструктивнi характеристики

1. Кiлькiсть осей: ______________________ i колiс: _________________________________________

1.1. Кiлькiсть та номери позицiй осей зi здвоєними колесами: _________________________________

2. Керуючi осi (кiлькiсть, номери позицiй): _________________________________________________

3. Рушiйнi осi (кiлькiсть, розташування, взаємозв'язок): _______________________________________

Основнi розмiри

4. Колiсна база(5): ___________________________________________________________________ мм

4.1. Вiдстанi мiж осями: 1 - 2: ___________ мм; 2 - 3: ______________ мм; 3 - 4: ________________ мм

5. Довжина: ________________________________________________________________________ мм

6. Ширина: ________________________________________________________________________ мм

8. Змiщення сiдельно-зчiпного пристрою вiдносно заднього мосту (максимальне та мiнiмальне):
__________________________________________________________________________________ мм

9. Вiдстань мiж переднiм габаритом КТЗ та центром зчiпного пристрою: _____________________ мм

11. Довжина завантажувального простору: _____________________________________________ мм

12. Заднiй звис: ____________________________________________________________________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому станi: __________________________________________________ кг(6)

13.1. Розподiл цiєї маси за осями: 1. ___________ кг; 2. ___________ кг; 3. ________________ кг i т. д.

16. Максимальнi технiчно припустимi маси:

16.1. Максимальна технiчно припустима повна маса: ______________________________________ кг

16.2. Технiчно припустима маса на кожнiй осi: 1. ________ кг; 2. _________ кг; 3. __________ кг i т. д.

16.3. Технiчно припустима маса на кожнiй групi осей: 1. ________ кг; 2. _______ кг; 3. ______ кг i т. д.

16.4. Технiчно припустима максимальна маса комбiнацiї КТЗ: _______________________________ кг

17. Реєстрацiйнi/експлуатацiйнi максимально припустимi маси в нацiональному/мiжнародному дорожньому русi(1)(15)

17.1. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима повна маса: _____________________ кг

17.2. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима маса на кожнiй осi:

1. _________ кг; 2. ________ кг; 3. __________ кг i т. д.

17.3. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима маса на кожнiй групi осей:

1. _________ кг; 2. ________ кг; 3. __________ кг i т. д.

17.4. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима маса комбiнацiї
КТЗ _______________________________________________________________________________ кг

18. Максимальна маса причепа:

18.1. З рухомим у вертикальнiй площинi зчiпним пристроєм: _______________________________ кг

18.2. Напiвпричепа: __________________________________________________________________ кг

18.3. З нерухомим у вертикальнiй площинi зчiпним пристроєм: _____________________________ кг

18.4. За вiдсутностi робочої системи гальмування: _________________________________________ кг

19. Технiчно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчiпний пристрiй:
__________________________________________________________________________________ кг

Силова установка

20. Виробник двигуна: _________________________________________________________________

21. Код двигуна (позначений на двигунi): _________________________________________________

22. Робочий принцип: _________________________________________________________________

23. Електричний КТЗ: так/нi(1)

23.1. Гiбридний КТЗ: так/нi(1)

24. Кiлькiсть i розташування цилiндрiв: ____________________________________________________

25. Робочий об'єм: __________________________________________________________________ см3

26. Вид(и) палива: _____________________________________________________________________

26.1. Однопаливна / двопаливна / багатопаливна(1) _______________________________________

27. Максимальна потужнiсть, нетто(7): ___ кВт за частоти обертання: ______________________ хв-1
або максимальна потужнiсть електродвигуна ______ кВт(1)

28. Коробка передач (тип): __________________________

Максимальна швидкiсть

29. Максимальна швидкiсть: _______________________________________________________ км/год

Осi та пiдвiска

31. Розташування пiдйомної(их) осi (осей): ________________________________________________

32. Розташування осi (осей), яка (якi) постiйно сприймає(ють) навантаження: ___________________

33. На рушiйнiй(их) осi (осях) застосовано пневматичну пiдвiску або еквiвалентнi пристрої: так/нi(1)

35. Колеса та шини(8): _________________________________________________________________

Гальмiвна система

36. Тип гальмiвних з'єднувачiв причепа: механiчнi / електричнi / пневматичнi / гiдравлiчнi(1)

37. Тиск у магiстралi гальмiвної системи причепа: ______________________________________ кПа

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): __________________________________________________

41. Кiлькiсть та особливостi конструкцiї дверей: ____________________________________________

42. Кiлькiсть мiсць для сидiння (включаючи водiя)(11): _______________________________________

Зчiпний пристрiй

44. Номер затвердження або знак затвердження зчiпного пристрою (у разi нанесення):
_______________________________________________________________________________________

45.1. Значення характеристик (1) D: _________ / V: _________ / S: ________ / U: _________

Екологiчнi показники

46. Рiвень шуму: зазначити нормативний документ, застосований пiд час виконання процедур затвердження типу
на нерухомому КТЗ: ______ дБ(A) за частоти обертання: _________________ хв-1
пiд час руху КТЗ: _________________________________________________________________ дБ(A)

47. Позначення рiвня екологiчної норми: _______, код екологiчної норми: ____ стосовно викидiв забруднювальних речовин з вiдпрацьованими газами(12)

48. Викиди забруднювальних речовин та димнiсть вiдпрацьованих газiв(13):
позначення нормативного документа, застосованого пiд час виконання процедур затвердження типу: __________________________________________________________________________________

1.1. Випробовування типу I або ESC(1)

CO: _____________; HC: ______________; NOx: ________________; HC + NOx: __________________

Твердi частки: ________________________________________________________________________

Димнiсть: _________________________________________________________________________ м-1

1.2. Випробовування типу I (Євро 5 або 6(1))

CO: __________; THC: ____________; NMHC: __________; NOx: _________; THC + NOx: __________

Твердi частки (маса): ____________________ Твердi частки (кiлькiсть): __________________________

2. Випробування ETC (якщо застосовно):

CO: ____________; NOx: ___________; NMHC: __________; THC: ___________; CH4: _____________

Твердi частки: ________________________________________________________________________

48.1. Димнiсть (скоригований коефiцiєнт поглинання): ______________ м-1

Рiзне

50. Затвердження конструкцiї щодо перевезення небезпечних вантажiв: так/клас(и) _________ /нi(1)

51. Для КТЗ спецiального призначення: призначення: _______________________________________

52. Примiтки(14): _______________________________________________________________________

Зворотний бiк

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорiй O1 та O2

Загальнi конструктивнi характеристики

1. Кiлькiсть осей: _______________________ i колiс: ________________________________________

1.1. Кiлькiсть та номери позицiй осей зi здвоєними колесами: _________________________________

Основнi розмiри

4. Колiсна база(5): ___________________________________________________________________ мм

4.1. Вiдстанi мiж осями: 1 - 2: ______________ мм; 2 - 3: _____________ мм; 3 - 4: ______________ мм

5. Довжина: ________________________________________________________________________ мм

6. Ширина: ________________________________________________________________________ мм

7. Висота: _________________________________________________________________________ мм

10. Вiдстань мiж центром зчiпного пристрою та заднiм габаритом КТЗ: ______________________ мм

11. Довжина завантажувального простору: _____________________________________________ мм

12. Заднiй звис: _____________________________________________________________________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому станi: ___________________________________________________ кг(6)

13.1. Розподiл цiєї маси за осями: 1. ___________ кг; 2. _____________ кг; 3. ______________ кг i т. д.

16. Максимальнi технiчно припустимi маси:

16.1. Максимальна технiчно припустима повна маса: ______________________________________ кг

16.2. Технiчно припустима маса на кожнiй осi: 1. _________ кг; 2. __________ кг; 3. ________ кг i т. д.

16.3. Технiчно припустима маса на кожнiй групi осей: 1. _______ кг; 2. _______ кг; 3. _______ кг i т. д.

19. Технiчно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчiпний пристрiй:
__________________________________________________________________________________ кг

Максимальна швидкiсть

29. Максимальна швидкiсть: _______________________________________________________ км/год

Осi та пiдвiска

30.1. Колiя кожної керуючої осi: ____________________ мм

30.2. Колiя всiх iнших осей: ________________________ мм

31. Розташування пiдйомної(их) осi (осей): ______________________

32. Розташування осi (осей), яка (якi) постiйно сприймає(ють) навантаження: ____________________

34. На осi (осях) застосовано пневматичну пiдвiску або еквiвалентнi пристрої: так/нi(1)

35. Колеса та шини(8): __________________________________________________________________

Гальмiвна система

36. Тип гальмiвних з'єднувачiв причепа: механiчнi / електричнi / пневматичнi / гiдравлiчнi(1)

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): _____________________________________________

Зчiпний пристрiй

44. Номер затвердження або знак затвердження зчiпного пристрою (у разi нанесення): ____________

45.1. Значення характеристик(1) D: ________/ V: ________/ S: ________/ U: ________

Рiзне

50. Затвердження конструкцiї щодо перевезення небезпечних вантажiв: так/клас(и) __________ /нi(1)

51. Для КТЗ спецiального призначення: призначення: _______________________________________

52. Примiтки(14): _______________________________________________________________________

Зворотний бiк

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорiй O3 та O4

Загальнi конструктивнi характеристики

1. Кiлькiсть осей: _______________________ i колiс: ________________________________________

1.1. Кiлькiсть та номери позицiй осей зi здвоєними колесами: _________________________________

2. Керуючi осi (кiлькiсть, номери позицiй): _________________________________________________

Основнi розмiри

4. Колiсна база(5): ___________________________________________________________________ мм

4.1. Вiдстанi мiж осями: 1 - 2: ____________ мм; 2 - 3: _____________ мм; 3 - 4: ________________ мм

5. Довжина: ________________________________________________________________________ мм

6. Ширина: ________________________________________________________________________ мм

7. Висота: _________________________________________________________________________ мм

10. Вiдстань мiж центром зчiпного пристрою та заднiм габаритом КТЗ: _______________________ мм

11. Довжина завантажувального простору _______________________________________________ мм

12. Заднiй звис _____________________________________________________________________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому станi: ___________________________________________________ кг(6)

13.1. Розподiл цiєї маси за осями: 1. ___________ кг; 2. ______________ кг; 3. _____________ кг i т. д.

16. Максимальнi технiчно припустимi маси

16.1. Максимальна технiчно припустима повна маса: ________________________________________ кг

16.2. Технiчно припустима маса на кожнiй осi: 1. __________ кг; 2. _________ кг; 3. _________ кг i т. д.

16.3. Технiчно припустима маса на кожнiй групi осей: 1. _________ кг; 2. ______ кг; 3. _______ кг i т. д.

17. Реєстрацiйнi/експлуатацiйнi максимально припустимi маси в нацiональному/мiжнародному дорожньому русi(1)(15)

17.1. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима повна маса: ______________________ кг

17.2. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима маса на кожнiй осi:

1. ______ кг; 2. ______ кг; 3. ______ кг i т. д.

17.3. Реєстрацiйна/експлуатацiйна максимально припустима маса на кожнiй групi осей:

1. ______ кг; 2. ______ кг; 3. ______ кг i т. д.

19. Технiчно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчiпний пристрiй: ________ кг

Максимальна швидкiсть

29. Максимальна швидкiсть: _______________________________________________________ км/год

Осi та пiдвiска

31. Розташування пiдйомної(их) осi (осей): _________________________________________________

32. Розташування осi (осей), яка (якi) постiйно сприймає(ють) навантаження: ____________________

34. На осi (осях) застосовано пневматичну пiдвiску або еквiвалентнi пристрої: так/нi(1)

35. Колеса та шини(8): __________________________________________________________________

Гальмiвна система

36. Тип гальмiвних з'єднувачiв причепа: механiчнi / електричнi / пневматичнi / гiдравлiчнi(1)

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): ___________________________________________________

Зчiпний пристрiй

Номер затвердження або знак затвердження зчiпного пристрою (у разi нанесення): _______________

45.1. Значення характеристик(1) D: ______/ V: ______/ S: ______/ U: ______

Рiзне

50. Затвердження конструкцiї щодо перевезення небезпечних вантажiв: так/клас(и) ___ /нi(1)

51. Для КТЗ спецiального призначення: призначення: ________________________________________

52. Примiтки(14): _______________________________________________________________________

 

ФОРМА СЕРТИФIКАТА ВIДПОВIДНОСТI ДЛЯ КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ КАТЕГОРIЙ L1 - L7

Лицьовий бiк

СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI
колiсного транспортного засобу / колiсного транспортного засобу, затвердженого стосовно виробництва малої серiї(1)

Особа, що пiдписалася нижче: ___________________________________________________________,
(iнiцiали, прiзвище, посада)

пiдтверджує, що даний колiсний транспортний засiб (КТЗ):

0.1. Торгове найменування (марка) виробника: ________________________________________

0.2. Тип: _________________________________________________________________________

варiант(2): ________________________________________________________________________

версiя(2): _________________________________________________________________________

0.2.1. Торгове найменування КТЗ: ___________________________________________________

0.4. Категорiя: ____________________________________________________________________

0.5. Найменування i мiсцезнаходження виробника КТЗ: __________________________________

0.6. Мiсце розмiщення обов'язкових табличок(16): ________________________________________

Iдентифiкацiйний номер КТЗ (VIN): ___________________________________________________

0.7. Розмiщення iдентифiкацiйного номера на шасi(16): ____________________________________

вiдповiдає затвердженому типу(1)

вiдповiдає вимогам щодо iндивiдуального затвердження(1)

Номер сертифiката типу / сертифiката вiдповiдностi(1): ____________________________________

Дата видання: _____________________________________________________________________

Найменування пiдроздiлу (представника) виробника/органу, що виконував процедуру затвердження(1): ___________________________________________________________________________________

Даний колiсний транспортний засiб може бути зареєстровано i/або допущено до участi у дорожньому русi без виконання подальших процедур затвердження.(3)(4)

Мiсце видання сертифiката: __________________________________________________________

Дата видання: _____________________________________________________________________

Посадова особа: ________________
(посада)
________________
(пiдпис)
___________________
(прiзвище, iнiцiали)

Зворотний бiк

Для колiсних транспортних засобiв категорiй L1 - L7

Додаткова iнформацiя

1. Кiлькiсть осей: _____________________ i колiс: ________________________________________

3. Колiсна база: ___________________________________________________________________ мм

6.1. Довжина: ____________________________________________________________________ мм

7.1. Ширина: _____________________________________________________________________ мм

8. Висота: _______________________________________________________________________ мм

12.1. Маса КТЗ у спорядженому станi(17): _______________________________________________ кг

12.2. Власна маса КТЗ(17): ___________________________________________________________ кг

14.1. Максимальна технiчно припустима повна маса(17): ___________________________________ кг

14.2. Розподiл цiєї маси мiж осями: 1. ___________________ кг; 2. _________________________ кг

14.3. Технiчно припустима маса, що припадає на кожну вiсь:
1. __________________________________ кг; 2. _______________________________________ кг

17. Максимальна маса причепа:

за наявностi робочої системи гальмування: _____________________________________________ кг

за вiдсутностi робочої системи гальмування: ____________________________________________ кг

19.1. Максимальна маса, що припадає на зчiпний пристрiй вiд причепа: ______________________ кг

20. Виробник двигуна: ________________________________________________________________

21. Тип двигуна (позначений на двигунi): ________________________________________________

22. Принцип роботи: електричний / з примусовим запалюванням / iз запалюванням вiд стиснення, чотири- / двотактний(1)

23. Кiлькiсть i розташування цилiндрiв(18): ________________________________________________

24. Робочий об'єм: ________________________________________________________________ см3

25. Паливо(19): ______________________________________________________________________

26. Максимальна потужнiсть: _________________ кВт за частоти обертання: ________________ хв-1

26.1. Вiдношення максимальної потужностi до маси КТЗ у спорядженому станi: ___________ кВт/кг

28. Коробка передач (тип)(20): __________________________________________________________

29. Передатнi числа: 1. _______; 2. _________; 3. _________; 4. _______; 5. ________; 6. _________

32. Позначення розмiрiв шин: вiсь 1: ___________________; вiсь 2: ___________________________

37. Кузов (є/нема)(1): _________________________________________________________________

41. Кiлькiсть i особливостi конструкцiї дверей(21)(22): ________________________________________

42.1. Кiлькiсть i розмiщення сидiнь(23): ___________________________________________________

43.1. Знак затвердження пристрою для буксирування (якщо вiн є): ____________________________

44. Максимальна конструктивна швидкiсть: _________________________________________ км/год

45. Рiвень шуму: зазначити нормативний документ, застосований пiд час виконання процедур затвердження типу на нерухомому КТЗ: ____________ дБ(A) за частоти обертання: ___________ хв-1
пiд час руху КТЗ: __________________________________________________________________ дБ(A)

46. Вмiст забруднювальних речовин у вiдпрацьованих газах(13): Вказати нормативний документ, застосований пiд час виконання процедур затвердження типу (з урахуванням чинних змiн)

Випробовування типу I:

CO: ________ г/км; HC: _________ г/км; NOx: ____________ г/км; HC + NOx: ______________ г/км

Випробовування типу II:

для мопедiв та легких квадроциклiв: CO: ________________________________________ г/хв;
HC: ________________________________________ г/хв;

для мотоциклiв, трициклiв, важких квадроциклiв:

CO: _________ % за частоти обертання в режимi холостого ходу: _________________________ хв-1

Димнiсть (скоригований коефiцiєнт поглинання): _______________________________________ м-1

47. Данi для визначення розмiру обов'язкових платежiв(9): ___________________________________

50. Примiтки(14): _____________________________________________________________________

51. Винятки: __________________________________________________________________________

 

ФОРМА СЕРТИФIКАТА ВIДПОВIДНОСТI КОМПОНЕНТА АБО ОКРЕМОГО ТЕХНIЧНОГО ВУЗЛА