КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 лютого 2018 р. N 151


Про затвердження Технiчного регламенту безпечностi iграшок

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 лютого 2020 року N 102,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент безпечностi iграшок, що додається.

     2. Установити, що надання на ринку iграшок, якi вiдповiдають вимогам Технiчного регламенту безпечностi iграшок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2013 р. N 515 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 61, ст. 2192), та введенi в обiг до дня набрання чинностi цiєю постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невiдповiдностi iграшок вимогам Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

     3. У пунктi 41 перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 50, ст. 1550) у графi "Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiднiй вид продукцiї" слова i цифри "постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2013 р. N 515 "Про затвердження Технiчного регламенту безпечностi iграшок" замiнити словами i цифрами "постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018 р. N 151 "Про затвердження Технiчного регламенту безпечностi iграшок".

     4. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2013 р. N 515 "Про затвердження Технiчного регламенту безпечностi iграшок" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 61, ст. 2192).

     5. Мiнiстерству економiки забезпечити впровадження Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102, вiд 18.08.2021р. N 875)

     6. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 лютого 2018 р. N 151

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпечностi iграшок

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги до безпечностi iграшок та їх обiгу на територiї України.

     Технiчний регламент розроблено на основi Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 18 червня 2009 р. про безпеку iграшок.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на продукцiю, що розроблена або призначена для використання у грi дiтьми вiком до 14 рокiв (далi - iграшки).

     Продукцiя, перелiк якої наведений в додатку 1, не вважається iграшками вiдповiдно до цього Технiчного регламенту.

     3. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     обладнання для iгрових майданчикiв, призначене для громадського користування;

     гральнi автомати, призначенi для громадського користування, незалежно вiд того, чи приводяться вони в дiю за допомогою монет, чи нi;

     iграшковi транспортнi засоби, оснащенi двигунами внутрiшнього згоряння;

     iграшки з паровими двигунами;

     пращi та катапульти.

     4. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     введення в обiг - надання iграшки на ринку України вперше;

     вилучення з обiгу - захiд, спрямований на запобiгання наданню на ринку України iграшки, що перебуває в ланцюгу постачання продукцiї;

     виробник - будь-яка фiзична або юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє iграшку або доручає її розроблення чи виготовлення та реалiзує iграшку пiд своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг);

(абзац четвертий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     вiдкликання - захiд, спрямований на забезпечення повернення iграшки, яка вже надана споживачу;

     гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;

(абзац шостий пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     гра для розвитку смакового сприйняття - iграшка, метою якої є надання дiтям можливостi готувати солодощi або страви i яка передбачає використання таких харчових iнгредiєнтiв, як пiдсолоджувачi, рiдини, порошковi речовини та ароматизатори;

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що iграшка вiдповiдає вимогам до неї, визначеним у технiчних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

     iграшка для гри на водi - iграшка, призначена для використання на мiлководдi, яка може перемiщувати або пiдтримувати дитину на водi;

     iграшка для стимулювання активностi - iграшка для використання в домашнiх умовах, несуча конструкцiя якої залишається нерухомою пiд час виконання певних дiй i яка призначена для виконання дитиною будь-якої з таких дiй, як лазiння, стрибання, гойдання, з'їжджання, качання, вертiння, повзання, плазування або будь-яке їх поєднання;

     iмпортер - будь-яка фiзична або юридична особа - резидент України, що вводить в обiг на ринку України iграшку походженням з iншої країни;

     косметичний набiр - iграшка, метою якої є навчання дитини виготовляти такi вироби, як запашнi речовини, мила, креми, шампунi, пiни для ванн, блиски, губнi помади, iншу декоративну косметику, зубну пасту та кондицiонери;

     надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання iграшки для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесi провадження господарської дiяльностi;

     настiльна гра для розвитку органiв нюху - iграшка, метою якої є навчання дитинi розпiзнавати рiзнi запахи або аромати;

     орган з оцiнки вiдповiдностi - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх структурний пiдроздiл, що провадять дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, включаючи калiбрування, випробування, сертифiкацiю та iнспектування;

     оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що визначенi вимоги, якi стосуються iграшки, виконанi;

     призначений для використання - термiн, який означає, що батьки або особи, якi наглядають за дiтьми, обґрунтовано здатнi припустити з огляду на функцiї, розмiри i характеристики iграшки, що вона призначена для використання дiтьми вказаної вiкової групи;

     проектна швидкiсть - репрезентативна потенцiйна робоча швидкiсть, визначена проектом iграшки;

     ризик - iмовiрний показник виникнення небезпеки заподiяння шкоди та ступiнь тяжкостi такої шкоди;

     розповсюджувач - будь-яка фiзична або юридична особа в ланцюгу постачання продукцiї, крiм виробника чи iмпортера, яка надає iграшку на ринку України;

     суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, iмпортер та розповсюджувач;

     уповноважений представник - будь-яка фiзична або юридична особа - резидент України, що за письмовим дорученням виробника дiє вiд його iменi стосовно визначених завдань;

     функцiональна iграшка - iграшка, яка працює та використовується у той же спосiб, що i вирiб, прилад або установка, призначенi для використання дорослими, i яка може бути зменшеною моделлю такого виробу, приладу або установки;

     функцiональний вирiб - вирiб, який працює та використовується у той же спосiб, що i вирiб, прилад або установка, призначенi для використання дорослими, i який може бути зменшеною моделлю такого виробу, приладу або установки;

     хiмiчна iграшка - iграшка, яка призначена для безпосереднього поводження з хiмiчними речовинами та сумiшами та використовується у спосiб, що є вiдповiдним для конкретної вiкової групи, i пiд наглядом дорослих;

     шкода - тiлесне ушкодження або будь-яке iнше ушкодження здоров'я, в тому числi довгостроковi наслiдки для здоров'я.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про стандартизацiю", "Про захист прав споживачiв", "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

Обов'язки суб'єктiв господарювання

Обов'язки виробникiв

     5. Виробники пiд час введення iграшки в обiг повиннi забезпечити, щоб iграшка була розроблена та виготовлена вiдповiдно до суттєвих вимог щодо безпечностi, визначених у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту та додатку 2.

     6. Виробники повиннi складати необхiдну технiчну документацiю згiдно з пунктами 59 - 61 цього Технiчного регламенту та проводити вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктами 51 - 53 цього Технiчного регламенту.

     Якщо вiдповiднiсть iграшки вимогам, якi до неї застосовувалися, доведена в результатi проведення зазначеної процедури оцiнки вiдповiдностi, виробники складають декларацiю про вiдповiднiсть згiдно з пунктами 41 - 43 цього Технiчного регламенту та наносять знак вiдповiдностi технiчним регламентам вiдповiдно до пункту 48 цього Технiчного регламенту.

     7. Виробники зберiгають технiчну документацiю та декларацiю про вiдповiднiсть протягом 10 рокiв пiсля введення iграшки в обiг.

     8. Виробники забезпечують застосування процедур, необхiдних для забезпечення вiдповiдностi серiйного виробництва вимогам цього Технiчного регламенту, урахуванням змiн в конструкцiї чи характеристиках iграшки та змiн у нацiональних стандартах, шляхом посилання на якi декларується вiдповiднiсть iграшки.

     У разi коли це буде визнано доцiльним стосовно ризикiв, якi становить iграшка, виробники повиннi з метою захисту здоров'я та безпеки споживачiв проводити випробування зразкiв iграшки, що введена в обiг, розглядати звернення споживачiв та у разi потреби вести облiк таких звернень, iграшок, що не вiдповiдають вимогам, та вiдкликань iграшки, а також iнформувати розповсюджувачiв про результати такого монiторингу.

     9. Виробники забезпечують, щоб на iграшках, якi вони ввели в обiг, було нанесено позначення типу, номера партiї, серiйного номера чи моделi або iншого елемента, що дає змогу їх iдентифiкувати, а у разi, коли розмiр або характер iграшки не дає змоги виконати нанесення вiдповiдного позначення, необхiдна iнформацiя зазначається на її пакуваннi або в документi, що супроводжує таку iграшку.

     10. Виробники вказують на iграшцi своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу, а у разi, коли це не є можливим, - на її пакуваннi або в документi, що супроводжує iграшку.

     В адресi повинне зазначатися одне мiсце, за яким можна зв'язатися з виробником.

     11. Виробники забезпечують супроводження iграшки iнструкцiями та iнформацiєю щодо безпечностi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     12. Виробники, якi вважають або мають пiдстави вважати, що iграшка, яку вони ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам усiх технiчних регламентiв, якi застосовуються до неї, негайно вживають коригувальних заходiв, необхiдних для приведення такої iграшки у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення її з обiгу та/або її вiдкликання (залежно вiд обставин). Крiм того, якщо iграшка становить ризик, виробники негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду, надаючи йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такої iграшки вимогам усiх технiчних регламентiв, якi застосовуються до неї, та вжитi коригувальнi заходи.

     13. Виробники на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду подають йому всю iнформацiю та документацiю, необхiднi для демонстрування вiдповiдностi iграшки вимогам цього Технiчного регламенту, державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду виробники спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, якi становлять iграшки, що введенi ними в обiг.

Обов'язки уповноважених представникiв

     14. Виробник у разi потреби на пiдставi письмового доручення визначає уповноваженого представника.

     15. Обов'язки виробника, визначенi в пунктi 5 цього Технiчного регламенту, а також обов'язок щодо складення технiчної документацiї не повиннi зазначатися в дорученнi для уповноваженого представника.

     16. Уповноважений представник виконує завдання на пiдставi наданого доручення, зокрема:

     зберiгає декларацiю про вiдповiднiсть i технiчну документацiю для надання їх на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення iграшки в обiг;

     на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надає йому всю iнформацiю та документацiю, необхiднi для демонстрування вiдповiдностi iграшки вимогам усiх технiчних регламентiв, якi застосовуються до неї;

     на вимогу органу державного ринкового нагляду спiвпрацює з ним щодо вжиття заходiв для усунення ризикiв, що становить iграшка, на яку поширюється дiя доручення.

Обов'язки iмпортерiв

     17. Iмпортери вводять в обiг лише тi iграшки, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     18. Перед введенням iграшки в обiг iмпортери пересвiдчуються у тому, що виробником застосовано вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi, складено технiчну документацiю, на iграшку нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, iграшка супроводжується необхiдними документами, а також виробник виконав вимоги, визначенi в пунктах 9 i 10 цього Технiчного регламенту.

     Якщо iмпортер вважає або має пiдстави вважати, що iграшка не вiдповiдає суттєвим вимогам щодо безпечностi, визначених у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту i додатку 2, вiн не вводить iграшку в обiг до приведення її у вiдповiднiсть з такими вимогами. Крiм того, якщо зазначена iграшка становить ризик, iмпортер повiдомляє про це виробнику та вiдповiдному органу державного ринкового нагляду.

     19. Iмпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг), контактну поштову адресу на iграшцi, а у разi, коли нанесення вiдповiдної iнформацiї неможливе, - на її пакуваннi або в документi, що супроводжує таку iграшку.

     20. Iмпортери забезпечують супроводження iграшки iнструкцiями та iнформацiєю щодо безпечностi, якi виконуються згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     21. Iмпортери забезпечують пiд час перебування iграшки пiд їх вiдповiдальнiстю створення таких умов для її зберiгання чи транспортування, за яких не виникає загрози невiдповiдностi iграшки суттєвим вимогам щодо безпечностi, визначених у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту i додатку 2.

     22. У разi коли це буде визнано доцiльним стосовно ризикiв, якi становить iграшка, iмпортери з метою захисту здоров'я та безпеки споживачiв проводять випробування зразкiв iграшки, що введена в обiг, розглядають звернення споживачiв та у разi потреби ведуть облiк таких звернень, iграшок, що не вiдповiдають установленим вимогам, та вiдкликань iграшки, а також iнформують розповсюджувачiв про результати такого монiторингу.

     23. Iмпортери, якi вважають або мають пiдстави вважати, що iграшка, яку вони ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам усiх технiчних регламентiв, якi застосовуються до неї, негайно вживають коригувальних заходiв, необхiдних для приведення такої iграшки у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення її з обiгу та/або її вiдкликання (з урахуванням обставин). Крiм того, якщо зазначена iграшка становить ризик, iмпортери негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальну iнформацiю, зокрема про невiдповiднiсть такої iграшки вимогам усiх технiчних регламентiв, якi застосовуються до неї, та вжитi коригувальнi заходи.

     24. Iмпортери протягом 10 рокiв пiсля введення iграшки в обiг зберiгають копiю декларацiї про вiдповiднiсть для надання її на запити органiв державного ринкового нагляду, а також забезпечують можливiсть надання таким органам за їх запитом доступу до технiчної документацiї.

     25. Iмпортери на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надають йому всю iнформацiю та документацiю, необхiднi для демонстрування вiдповiдностi iграшки вимогам цього Технiчного регламенту, державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду iмпортери спiвпрацюють з ним для усунення ризикiв, якi становлять введеннi ними в обiг iграшки.

Обов'язки розповсюджувачiв

     26. Розповсюджувачi пiд час надання iграшки на ринку дiють згiдно з вимогами, що до них застосовуються.

     27. Перед наданням iграшки на ринку розповсюджувачi перевiряють наявнiсть на iграшцi знака вiдповiдностi технiчним регламентам, необхiдних документiв, iнструкцiй з експлуатацiї та iнформацiї щодо безпечностi, що складенi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов, та виконання виробником та iмпортером вимог, визначених у пунктах 9, 10 i 19 цього Технiчного регламенту.

     Якщо розповсюджувач вважає або має пiдстави вважати, що iграшка не вiдповiдає суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту i додатку 2, вiн не надає таку iграшку на ринку України до приведення її у вiдповiднiсть з такими вимогами. Крiм того, якщо зазначена iграшка становить ризик, розповсюджувач повiдомляє про це виробнику або iмпортеру, а також вiдповiдному органу державного ринкового нагляду.

     28. Розповсюджувачi забезпечують пiд час перебування iграшки пiд їх вiдповiдальнiстю створення таких умов для її зберiгання i транспортування, за яких не виникає загрози невiдповiдностi iграшки суттєвим вимогам щодо безпечностi, визначеним у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту i додатку 2.

     29. Розповсюджувачi, якi вважають або мають пiдстави вважати, що iграшка, яку вони надали на ринку України, не вiдповiдає вимогам усiх технiчних регламентiв, якi застосовуються до такої iграшки, пересвiдчуються у здiйсненнi коригувальних заходiв, необхiдних для приведення такої iграшки у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення її з обiгу та/або її вiдкликання (з урахуванням обставин). Крiм того, якщо така iграшка становить ризик, розповсюджувачi негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальну iнформацiю, зокрема про невiдповiднiсть такої iграшки вимогам усiх технiчних регламентiв, якi застосовуються до неї, та вжитi коригувальнi заходи.

     30. Розповсюджувачi на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду подають йому всю iнформацiю та документацiю, необхiднi для демонстрування вiдповiдностi iграшки. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi спiвпрацюють з ним для усунення ризикiв, якi становлять наданi ними на ринку iграшки.

Випадки, в яких обов'язки виробникiв покладаються на iмпортерiв i розповсюджувачiв

     31. У разi коли iмпортер або розповсюджувач вводить iграшку в обiг пiд своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг) або модифiкує вже введену в обiг iграшку таким чином, що це може вплинути на її вiдповiднiсть визначеним вимогам, вiн вважається виробником для цiлей цього Технiчного регламенту та повинен виконувати обов'язки виробника, визначенi у пунктах 5 - 13 цього Технiчного регламенту.

Iдентифiкацiя суб'єктiв господарювання

     32. Суб'єкти господарювання подають органам державного ринкового нагляду за їх запитами iнформацiю, що дає змогу iдентифiкувати:

     суб'єкта господарювання, який поставив їм iграшку;

     суб'єкта господарювання, якому вони поставили iграшку.

     Виробники надають iнформацiю, визначену в цьому пунктi, протягом 10 рокiв пiсля того, як iграшка була введена в обiг, а iншi суб'єкти господарювання - протягом 10 рокiв пiсля того, як їм здiйснено постачання цiєї iграшки.

Суттєвi вимоги щодо безпечностi

     33. Введення iграшок в обiг здiйснюється за умови їх вiдповiдностi встановленим суттєвим вимогам щодо безпечностi, а саме загальним вимогам щодо безпечностi, визначеним у пунктi 34 цього Технiчного регламенту, та особливим вимогам щодо безпечностi, якi їх стосуються i наведенi в додатку 2.

     34. Iграшки, у тому числi хiмiчнi речовини, якi вони мiстять, не повиннi загрожувати безпецi чи здоров'ю користувачiв або третiх осiб, коли вони використовуються за призначенням або з урахуванням передбачуваної поведiнки дiтей.

     Можливостi дiтей та осiб, якi наглядають за ними, повиннi враховуватися, зокрема, у разi, коли iграшки призначенi для використання дiтьми вiком до 36 мiсяцiв або iнших визначених вiкових груп.

     Маркування, нанесене вiдповiдно до пункту 37 цього Технiчного регламенту, та iнструкцiї з експлуатацiї, якi супроводжують iграшку, повиннi звертати увагу користувачiв або осiб, якi наглядають за ними, на небезпеку та ризики заподiяння шкоди пiд час використання iграшки та шляхи їх уникнення.

     35. Iграшки, введенi в обiг, повиннi вiдповiдати суттєвим вимогам щодо безпечностi протягом їх передбачуваного та звичайного строку використання.

Попередження

     36. Для безпечного користування iграшкою попередження, виконанi для цiлей пункту 34 цього Технiчного регламенту, повиннi мiстити iнформацiю про обмеження, визначенi згiдно з пунктом 1 частини А додатка 5.

     Для категорiй iграшок, наведених у пунктах 2 - 11 частини Б додатка 5, повиннi використовуватися вiдповiднi попередження.

     Iграшка не повинна мiстити жодного iз попереджень, наведених у пунктах 2 - 11 частини Б додатка 5, якщо попередження суперечить використанню iграшки за призначенням, що визначається залежно вiд її функцiї, розмiру i характеристик.

     37. Виробник повинен наносити чiтко видимi, розбiрливi, зрозумiлi та точнi попередження на iграшку, прикрiплений до неї ярлик (етикетку) або пакування та у разi потреби зазначати попередження в iнструкцiях з експлуатацiї, якi супроводжують iграшку. Маленькi iграшки, якi продаються без упаковки, повиннi мати вiдповiднi попередження, прикрiпленi до них.

     Попередженням повиннi передувати слова "Увага" або "Попередження".

     Попередження, якi впливають на рiшення щодо придбання iграшки, зокрема тi, що визначають мiнiмальний та максимальний вiк користувачiв, та iншi попередження, наведенi в додатку 5, повиннi зазначатися на споживчiй упаковцi або бути чiтко видимi в iнший спосiб для споживача перед купiвлею, в тому числi у разi, коли купiвля здiйснюється шляхом електронної торгiвлi.

     38. Такi попередження та iнструкцiї щодо безпеки повиннi бути складенi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

Вiльний обiг

     39. Надання на ринку iграшок, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, не може бути заборонено або обмежено.

Презумпцiя вiдповiдностi

     40. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

     Вiдповiднiсть iграшки стандартам з перелiку нацiональних стандартiв чи їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi такої iграшки вимогам щодо безпечностi, встановленим у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту та додатку 2, охоплених цими стандартами або їх частинами.

(пункт 40 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

Декларацiя про вiдповiднiсть

     41. У декларацiї про вiдповiднiсть зазначається iнформацiя про дотримання суттєвих вимог щодо безпечностi, встановлених у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту та додатку 2.

     42. Декларацiя про вiдповiднiсть, що складається за формою згiдно з додатком 3, мiстить вiдомостi, визначенi у вiдповiдних процедурах оцiнки вiдповiдностi, встановлених модулями оцiнки вiдповiдностi, якi використовуються для розроблення процедур оцiнки вiдповiдностi, та правилами використання модулiв оцiнки вiдповiдностi, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 сiчня 2016 р. N 95 "Про затвердження модулiв оцiнки вiдповiдностi, якi використовуються для розроблення процедур оцiнки вiдповiдностi, та правил використання модулiв оцiнки вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 16, ст. 625) (далi - модулi оцiнки вiдповiдностi), i постiйно оновлюється. Декларацiя про вiдповiднiсть повинна складатися державною мовою, а в разi, коли вона складена iншою мовою, - перекладатися на державну мову.

     43. Виробник шляхом складення декларацiї про вiдповiднiсть бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть iграшки.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам

     44. Iграшки, якi надаються на ринку, повиннi мати зображення знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

     45. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься згiдно iз загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленим законом.

     46. Iграшки, на якi нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, вважаються такими, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     47. Показ та/або демонстрацiя пiд час проведення ярмаркiв, виставок чи iнших подiбних заходiв iграшок, якi не мають зображення знака вiдповiдностi технiчним регламентам або iншим чином не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, здiйснюються за наявностi видимого позначення, на якому чiтко зазначено, що вони не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту i така продукцiя не може бути надана на ринку України до приведення її у вiдповiднiсть з вимогами усiх технiчних регламентiв, якi застосовуються до неї.

Правила та умови нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам

     48. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на iграшку, етикетку або упаковку таким чином, щоб вiн був видимим, розбiрливим та незмивним. У разi неможливостi або невиправданостi через розмiр iграшки або у разi, коли iграшка складається з дрiбних деталей, знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на етикетку (ярлик) або супровiдну листiвку. У разi коли iграшка продається в демонстрацiйнiй коробцi, що технiчно не дає змоги нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, та за умови, що демонстрацiйна коробка використовується як оригiнальне пакування iграшки, знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на демонстрацiйну коробку.

     Якщо зображення знака вiдповiдностi технiчним регламентам не є видимим ззовнi крiзь пакування, воно повинно наноситься на упаковку.

     49. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься перед введенням iграшки в обiг. Вiн може супроводжуватися символом або будь-яким знаком, який вказує на особливостi ризику або використання.

Оцiнка вiдповiдностi

Оцiнка безпечностi

     50. Перед введенням в обiг iграшки виробники проводять аналiз хiмiчних, фiзичних, механiчних, електричних небезпек, займистостi, гiгiєнiчних та радiоактивних небезпек, якi може становити iграшка, а також оцiнюють потенцiйний вплив таких небезпек.

Процедури оцiнки вiдповiдностi, що застосовуються

     51. Перед введенням iграшки в обiг виробники застосовують процедури оцiнки вiдповiдностi, визначенi у пунктах 52 i 53 цього Технiчного регламенту, для доведення вiдповiдностi iграшки вимогам, визначеним у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту та додатку 2.

     52. У разi застосування виробником нацiональних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, якими охопленi всi вiдповiднi вимоги щодо безпечностi iграшки, вiн застосовує процедуру внутрiшнього контролю виробництва, передбачену модулем А модулiв оцiнки вiдповiдностi.

     53. Iграшка пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi шляхом застосування процедури експертизи типу згiдно з пунктами 54 - 58 цього Технiчного регламенту разом з процедурою вiдповiдностi типу на основi внутрiшнього контролю виробництва, передбаченою модулем С, у разi, коли:

     вiдсутнi нацiональнi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, якими охопленi всi вiдповiднi вимоги щодо безпечностi iграшки;

     нацiональнi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв iснують, але виробник їх не застосовував або застосовував частково;

     один або бiльше нацiональних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв включенi з обмеженням щодо надання презумпцiї вiдповiдностi;

     виробник вважає, що з огляду на характер, проект, конструкцiю або призначення iграшки вона потребує перевiрки третьою стороною.

Експертиза типу

     54. Подання заявки щодо проведення експертизи типу, її виконання та видача сертифiката експертизи типу здiйснюються згiдно з процедурами, наведеними в модулi В модулiв оцiнки вiдповiдностi.

     Експертиза типу проводиться у спосiб, наведений в абзацi третьому пункту 22 модулiв оцiнки вiдповiдностi.

     Додатково застосовуються вимоги, встановленi в пунктах 55 - 58 цього Технiчного регламенту.

     55. Заявка щодо проведення експертизи типу мiстить опис iграшки та адресу мiсця її виготовлення.

     56. Пiд час проведення експертизи типу орган з оцiнки вiдповiдностi, призначений згiдно з пунктом 63 цього Технiчного регламенту (далi - призначений орган), повинен оцiнити у разi потреби разом з виробником результати аналiзу небезпек, якi може становити iграшка, проведеного виробником вiдповiдно до пункту 50 цього Технiчного регламенту.

     57. Сертифiкат експертизи типу повинен мiстити посилання на цей Технiчний регламент, кольорове зображення та чiткий опис iграшки, у тому числi її розмiри, а також перелiк проведених випробувань разом з посиланням на вiдповiдний протокол випробувань.

     Сертифiкат експертизи типу переглядається у разi потреби, зокрема у разi змiни виробничого процесу, сировини або компонентiв iграшки, та у будь-якому випадку кожнi п'ять рокiв.

     Сертифiкат експертизи типу повинен бути скасований, якщо iграшка бiльше не вiдповiдає вимогам щодо безпечностi, встановленим у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту та додатку 2.

     Призначенi органи не повиннi видавати сертифiкат експертизи типу на iграшку, щодо якої вiдмовлено у видачi сертифiката або його скасовано.

     58. Складення документацiї та листування стосовно процедури експертизи типу здiйснюються державною мовою або iншою мовою, прийнятною для сторiн.

Технiчна документацiя

     59. Технiчна документацiя, зазначена в пунктi 6 цього Технiчного регламенту, повинна мiстити всi необхiднi данi або детальну iнформацiю про способи, використанi виробником для забезпечення вiдповiдностi iграшки вимогам, встановленим у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту та додатку 2, зокрема документи, наведенi в додатку 4.

     60. Технiчна документацiя складається з урахуванням вимог пункту 58 цього Технiчного регламенту.

     61. Виробник на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду забезпечує переклад вiдповiдних частин технiчної документацiї державною мовою.

     У разi коли орган державного ринкового нагляду вимагає вiд виробника технiчну документацiю або переклад її частин, вiн може встановлювати строк отримання документацiї або перекладу - 30 днiв, якщо немає пiдстав для коротшого строку у разi серйозного або безпосереднього ризику.

     62. Якщо виробник не виконує вимоги, визначенi у пунктах 59 - 61 цього Технiчного регламенту, орган державного ринкового нагляду може вимагати вiд нього проведення призначеним органом випробувань протягом визначеного перiоду за власнi кошти з метою перевiрки iграшки на вiдповiднiсть нацiональним стандартам з перелiку нацiональних стандартiв та суттєвим вимогам щодо безпечностi.

Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi

     63. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для виконання ними як третiми сторонами завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктами 54 - 58 цього Технiчного регламенту здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

Вимоги до призначених органiв

     64. Призначенi органи повиннi вiдповiдати загальним вимогам, установленим пунктом 1 частини першої статтi 32 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", та спецiальним вимогам, визначеним пунктами 65 - 73 цього Технiчного регламенту.

     65. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути незалежним вiд особи, що надає об'єкт оцiнки вiдповiдностi, та вiд особи, що заiнтересована в такому об'єктi як споживач чи користувач.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi, який є членом об'єднання пiдприємцiв, що представляє юридичних осiб та/або фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi беруть участь у проектуваннi, виготовленнi, постачаннi, складеннi, використаннi або технiчному обслуговуваннi iграшки, яку вiн оцiнює, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежностi такого органу та вiдсутностi будь-якого конфлiкту iнтересiв.

     66. Орган з оцiнки вiдповiдностi, його керiвник, заступники керiвника та персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, не повиннi бути проектувальниками, виробниками, iмпортерами, розповсюджувачами, монтажниками, покупцями, власниками, користувачами чи вiдповiдальними за обслуговування iграшок, якi вони оцiнюють, або представниками будь-якої з цих осiб. Зазначена вимога не виключає можливостi використання оцiнюваної iграшки, яка є необхiдною для роботи органу з оцiнки вiдповiдностi, чи використання такої iграшки для власних потреб.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi, його керiвник, заступники керiвника та персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi не повиннi брати участi у проектуваннi, виготовленнi, реалiзацiї, монтажi, використаннi чи обслуговуваннi iграшки, яку вони оцiнюють, або представляти сторони, що беруть участь у такiй дiяльностi. Вони не повиннi провадити будь-яку дiяльнiсть, яка може вплинути на незалежнiсть їх суджень або їх доброчесностi стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, на провадження якої вони призначаються чи призначенi. Така вимога, зокрема, стосується послуг з консультування.

     Органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi забезпечувати дотримання субпiдрядниками або дочiрнiми пiдприємствами, якi ними залучаються до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi, вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї, об'єктивностi i неупередженостi дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi таких органiв.

     67. Органи з оцiнки вiдповiдностi i їх персонал повиннi провадити дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi належним чином та iз забезпеченням технiчної компетентностi, не пiддаватися будь-якому тиску та спонуканню, зокрема фiнансового характеру, якi можуть впливати на їх судження або результати їх дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, насамперед з боку осiб чи груп осiб, заiнтересованих у результатах такої дiяльностi.

     68. Органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi бути здатними виконувати всi завдання з оцiнки вiдповiдностi, визначенi в пунктах 54 - 58 цього Технiчного регламенту, стосовно яких вони призначаються чи призначенi, незалежно вiд того, чи такi завдання виконуються безпосередньо органами з оцiнки вiдповiдностi, чи вiд їх iменi та пiд їх вiдповiдальнiсть.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi для забезпечення виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi у будь-який час i для кожної процедури оцiнки вiдповiдностi та кожного виду чи категорiї iграшки, стосовно яких вiн призначається чи призначений, повинен мати:

     квалiфiкований та досвiдчений персонал для виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi;

     описи процедур, згiдно з якими проводиться оцiнка вiдповiдностi, що забезпечують прозорiсть i вiдтворюванiсть таких процедур. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен застосовувати вiдповiднi правила, методики, настанови та процедури, що дають змогу розрiзняти завдання, якi вiн виконує як призначений орган з оцiнки вiдповiдностi, та iншу дiяльнiсть;

     процедури для провадження дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi з урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй вiн провадить дiяльнiсть, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва вiдповiдної iграшки та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен мати необхiднi для виконання в належний спосiб технiчних i адмiнiстративних завдань з оцiнки вiдповiдностi, а також доступ до iншого необхiдного обладнання чи матерiально-технiчної бази.

     69. Персонал органу з оцiнки вiдповiдностi, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, повинен мати:

     технiчну i професiйну пiдготовку, що охоплює всю дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, стосовно якої орган з оцiнки вiдповiдностi призначений;

     достатнi знання щодо вимог, якi стосуються робiт з оцiнки вiдповiдностi, якi вiн проводить, та вiдповiднi повноваження для проведення таких робiт;

     вiдповiднi знання та розумiння суттєвих вимог, стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, що застосовуються, положень законодавства щодо умов обiгу на ринку iграшок, якi вiн оцiнює, а також вiдповiдних положень законодавства ЄС;

     досвiд щодо складення сертифiкатiв, протоколiв та звiтiв, якi пiдтверджують проведення робiт з оцiнки вiдповiдностi.

     70. Повинна бути забезпечена неупередженiсть органу з оцiнки вiдповiдностi, його керiвника, заступникiв керiвника та персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi.

     Оплата працi керiвника, заступникiв керiвника органу з оцiнки вiдповiдностi та персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, не повинна залежати вiд кiлькостi проведених робiт з оцiнки вiдповiдностi чи їх результатiв.

     71. Персонал органу з оцiнки вiдповiдностi повинен забезпечувати дотримання вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї, яка захищається в режимi комерцiйної таємницi, одержаної пiд час виконання своїх завдань згiдно з цим Технiчним регламентом, крiм її надання у визначених законом випадках вiдповiдним уповноваженим органам. Права власностi суб'єктiв господарювання на їх власну iнформацiю повиннi бути захищенi.

     72. Органи з оцiнки вiдповiдностi беруть участь у вiдповiднiй дiяльностi iз стандартизацiї. У разi коли орган з оцiнки вiдповiдностi не бере участi в такiй дiяльностi, вiн забезпечує iнформування свого персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть.

     73. Призначенi органи повиннi брати участь у вiдповiднiй дiяльностi секторальної групи (груп) призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктом 85 цього Технiчного регламенту, забезпечувати iнформування свого персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть, а також застосовувати документи, пiдготовленi за результатами роботи зазначеної групи (груп), як загальнi настанови.

Залучення призначеними органами субпiдрядникiв та дочiрнiх пiдприємств

     74 У разi коли призначений орган залучає до виконання конкретних робiт, пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi, субпiдрядника або дочiрнє пiдприємство, вiн пересвiдчується у тому, що зазначений субпiдрядник або дочiрнє пiдприємство вiдповiдає вимогам, визначеним у пунктах 64 - 73 цього Технiчного регламенту, та повiдомляє про це органу, що призначає.

     75. Призначенi органи несуть повну вiдповiдальнiсть за роботи, що виконуються субпiдрядниками або дочiрнiми пiдприємствами, незалежно вiд їх мiсцезнаходження.

     76. Субпiдрядник або дочiрнє пiдприємство можуть бути залученi до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi лише за згодою замовника.

     77. Призначенi органи зберiгають для надання на запит органу, що призначає, вiдповiднi документи стосовно оцiнювання квалiфiкацiї залучених субпiдрядникiв або дочiрнiх пiдприємств i робiт, що виконуються ними згiдно з пунктами 54 - 58 цього Технiчного регламенту.

Обов'язки призначених органiв стосовно їх дiяльностi

     78. Призначенi органи проводять оцiнку вiдповiдностi згiдно з процедурами, на якi їх призначено.

     79. Оцiнка вiдповiдностi проводиться без покладення зайвого навантаження на суб'єктiв господарювання з урахуванням галузi, в якiй дiє пiдприємство, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, його характеристик, а саме структури, ступеня складностi технологiї виробництва iграшки та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

     При цьому призначенi органи дотримуються ступеня вимогливостi та рiвня захисту, що є необхiдними для забезпечення вiдповiдностi iграшок вимогам цього Технiчного регламенту.

     80. У разi коли призначений орган вважає, що виробником не виконанi вимоги пунктiв 33 - 35 цього Технiчного регламенту та додатка 2 або вiдповiдних нацiональних стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, зазначений орган вимагає вiд виробника вжити вiдповiдних коригувальних заходiв та не видає сертифiката експертизи типу, зазначеного в пунктi 57 цього Технiчного регламенту.

     81. У разi коли пiд час проведення монiторингу вiдповiдностi пiсля видачi сертифiката експертизи типу призначеним органом виявлено, що iграшка не вiдповiдає суттєвим вимогам, вiн вимагає вiд виробника вжити вiдповiдних коригувальних заходiв, в разi потреби зупиняє або скасовує сертифiкат.

     82. У разi коли коригувальних заходiв не вжито або вони не дали необхiдних результатiв, призначений орган залежно вiд обставин обмежує сферу, призупиняє або скасовує будь-який сертифiкат експертизи типу.

Обов'язки призначених органiв стосовно надання iнформацiї

     83. Призначенi органи iнформують орган, що призначає, про:

     вiдмову у видачi, обмеження сфери, зупинення або скасування сертифiката експертизи типу;

     обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких органiв;

     запити щодо надання iнформацiї стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, одержанi ними вiд органiв державного ринкового нагляду.

     На запит органу, що призначає, призначенi органи також iнформують його про дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, що провадиться в межах сфери їх призначення, та будь-яку iншу дiяльнiсть, включаючи транскордонну дiяльнiсть та роботи за договорами субпiдряду.

     84. Призначенi органи надають iншим органам з оцiнки вiдповiдностi, якi призначенi згiдно з цим Технiчним регламентом та провадять подiбну дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, що охоплює такi ж самi iграшки, iнформацiю щодо негативних результатiв оцiнки вiдповiдностi, а на запит - також позитивних результатiв оцiнки вiдповiдностi.

Координацiя дiй призначених органiв

     85. Координацiя дiй та спiвпраця мiж призначеними органами здiйснюється у формi секторальної групи (груп) призначених органiв.

     Призначенi органи беруть участь у роботi секторальної групи (груп) призначених органiв безпосередньо або через визначених представникiв.

Державний ринковий нагляд

     86. Державний ринковий нагляд за iграшками здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" з урахуванням вимог цього Технiчного регламенту.

     Органи державного ринкового нагляду мають право вимагати вiд призначеного органу надання iнформацiї про видачу, обмеження сфери, зупинення чи скасування призначеним органом сертифiката або вiдмову у його видачi, включаючи протоколи випробувань та технiчну документацiю.

     87. Якщо орган державного ринкового нагляду виявить, що iграшка не вiдповiдає вимогам щодо безпечностi, визначеним у пунктах 33 - 35 цього Технiчного регламенту та додатку 2, вiн повинен у разi потреби запропонувати призначеному органу скасувати сертифiкат експертизи типу, що стосується такої iграшки.

     88. У разi потреби, зокрема у випадку, визначеному в абзацi другому пункту 57 цього Технiчного регламенту, орган державного ринкового нагляду пропонує призначеному органу переглянути такий сертифiкат.

Формальна невiдповiднiсть

     89. Орган державного ринкового нагляду невiдкладно вимагає вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходiв до усунення формальної невiдповiдностi, якщо цей орган встановить будь-яку таку невiдповiднiсть:

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам нанесено з порушенням вимог, визначених у пунктах 44 - 47 або 48 i 49 цього Технiчного регламенту;

     не нанесено знака вiдповiдностi технiчним регламентам;

     не складено декларацiї про вiдповiднiсть;

     декларацiю про вiдповiднiсть складено з порушенням вимог;

     технiчна документацiя є недоступною або неповною.

     90. Якщо невiдповiднiсть, зазначену в пунктi 89 цього Технiчного регламенту, не усунено або усунено частково, органи державного ринкового нагляду вживають заходiв до обмеження або заборони надання iграшки на ринку або до її вiдкликання чи вилучення з обiгу.

     91. Будь-якi заходи, здiйсненi згiдно з цим Технiчним регламентом, щодо обмеження або заборони надання iграшки на ринку, введення iграшки в обiг, вилучення з обiгу чи вiдкликання iграшки повиннi бути детально обґрунтованими.

     Такi заходи доводяться до вiдома заiнтересованих сторiн разом з iнформацiєю про заходи правового захисту, якими вони можуть скористатися вiдповiдно до законодавства.

Таблиця вiдповiдностi

     92. Таблиця вiдповiдностi положень Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 18 червня 2009 р. про безпеку iграшок та цього Технiчного регламенту наведена в додатку 6.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

ПЕРЕЛIК
продукцiї, яка не вважається iграшкою вiдповiдно до Технiчного регламенту безпечностi iграшок

     1. Декоративнi предмети для свят та урочистостей.

     2. Вироби для колекцiонерiв у разi, коли на виробi або його пакуваннi нанесено видиме та розбiрливе зазначення щодо призначення цього виробу для колекцiонерiв вiком 14 рокiв i старше, зокрема:

     детальнi та точнi масштабнi моделi;

     комплекти для збирання детальних масштабних моделей;

     народнi, декоративнi ляльки та iншi аналогiчнi вироби;

     точнi копiї iграшок, якi мають iсторичну цiннiсть;

     копiї справжньої вогнепальної зброї.

     3. Спортивне спорядження, включаючи роликовi ковзани, одноряднi роликовi ковзани та скейтборди, призначенi для дiтей з масою тiла бiльш як 20 кiлограмiв.

     4. Велосипеди з максимальною висотою сiдла бiльш як 435 мiлiметрiв, що вимiрюється як вертикальна вiдстань вiд землi до верхньої частини поверхнi сiдла, при цьому сiдло перебуває в горизонтальному положеннi, а сiдлотримач встановлений на рiвнi мiнiмальної глибини вставки.

     5. Самокати (в тому числi електричнi) та iншi засоби пересування, розробленi для занять спортом або призначенi для пересування автомобiльними дорогами загального користування, вулицями i дорогами мiст та iнших населених пунктiв, пiшохiдними i велосипедними дорiжками.

     6. Транспортнi засоби з електричним приводом, призначенi для пересування автомобiльними дорогами загального користування, вулицями i дорогами мiст та iнших населених пунктiв, пiшохiдними i велосипедними дорiжками, тротуарами дорiг (вулиць).

     7. Водне спорядження, призначене для використання на глибоководних дiлянках, та пристрої для навчання дiтей плаванню (зокрема, сидiння для плавання та плавальнi допомiжнi засоби).

     8. Пазли, що складаються з бiльш як 500 елементiв.

     9. Рушницi та пiстолети, в яких використовують стиснений газ (крiм водяних рушниць i водяних пiстолетiв), та луки для стрiльби завдовжки бiльш як 120 сантиметрiв.

     10. Феєрверки, включаючи ударнi капсулi, якi не розробленi спецiально для iграшок.

     11. Вироби та iгри, до складу яких входять метальнi снаряди з гострими наконечниками (зокрема, набори дротикiв з металевими наконечниками).

     12. Функцiональнi освiтнi вироби (зокрема, електричнi печi, праски чи iншi функцiональнi вироби), що працюють при номiнальнiй напрузi понад 24 В та продаються виключно для використання в навчальних цiлях пiд наглядом дорослих осiб.

     13. Вироби, призначенi для використання в освiтнiх цiлях у навчальних закладах пiд наглядом дорослих осiб (зокрема, наукове обладнання).

     14. Електронне обладнання (зокрема, персональнi комп'ютери та гральнi консолi), що використовуються для доступу до iнтерактивного програмного забезпечення, та пов'язанi з цим обладнанням периферiйнi пристрої, крiм тих, що спецiально розробленi для дiтей i мають iгрову цiннiсть (зокрема, спецiально розробленi персональнi комп'ютери, клавiатури, джойстики чи рульовi колеса).

     15. Iнтерактивне програмне забезпечення, призначене для дозвiлля та розваг (зокрема, комп'ютернi iгри), та його носiї (зокрема, компакт-диски).

     16. Соски для немовлят.

     17. Свiтильники, що можуть сприйматися дiтьми як iграшки, зважаючи на їх форму, колiр та iншi властивостi.

     18. Електричнi трансформатори для iграшок.

     19. Моднi аксесуари для дiтей, не призначенi для використання у грi.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ОСОБЛИВI ВИМОГИ
щодо безпечностi

Фiзичнi та механiчнi властивостi

     1. Iграшки та їх деталi, а також крiплення зафiксованих iграшок повиннi мати необхiдну механiчну мiцнiсть та в разi потреби стiйкiсть до навантажень, яким вони пiддаються пiд час користування, щоб не виникло руйнування чи деформування, яке створює ризик завдання тiлесних ушкоджень.

     2. Доступнi краї, виступи, шнури, кабелi та елементи крiплення на iграшках повиннi бути розробленi та виготовленi таким чином, щоб мiнiмiзувати ризик тiлесних ушкоджень в результатi контакту з ними.

     3. Iграшки повиннi бути розробленi та виготовленi таким чином, щоб не становити жодного ризику або становити мiнiмальний ризик, пов'язаний з їх використанням i спричинений рухом її частин.

     4. Iграшки та їх деталi не повиннi становити ризику удушення або асфiксiї:

     1) iграшки та їх деталi не повиннi становити ризику удушення;

     2) iграшки та їх деталi не повиннi становити ризику удушення або асфiксiї в результатi порушення прохiдностi дихального шляху через ротову чи носову порожнину;

     3) iграшки та їх деталi повиннi бути таких розмiрiв, щоб не становити ризику асфiксiї вiд перекриття повiтряного потоку в результатi внутрiшнього порушення прохiдностi дихального шляху предметами, що застряли в ротовiй порожнинi або зверху на входi до нижнiх дихальних шляхiв;

     4) iграшки, якi призначенi для використання дiтьми до 36 мiсяцiв, та їх складовi частина i будь-якi знiмнi деталi повиннi мати розмiри, якi унеможливлюють їх ковтання або вдихання. Ця вимога також застосовується до iнших iграшок, призначених для потрапляння у ротову порожнину, та до їх складових частин i будь-яких вiдокремлюваних деталей;

     5) пакування, в якому iграшки надходять для роздрiбної торгiвлi, не повинно становити ризику удушення або асфiксiї вiд перекриття повiтряного шляху ззовнi до ротової чи носової порожнини;

     6) iграшки, що розмiщуються всерединi харчового продукту або разом з таким продуктом, повиннi мати власне пакування таких розмiрiв, що унеможливлює їх ковтання та/або вдихання;

     7) пакування iграшки, зазначене в пiдпунктах 5 i 6 цього пункту, яке має сферичну, овальну чи елiптичну форму, та будь-якi знiмнi деталi такого пакування або цилiндричного пакування iграшки iз закругленими кiнцями повиннi бути таких розмiрiв, що унеможливлюють спричинення ними порушення дихання у разi потрапляння до ротової порожнини чи глотки або на вхiд до нижнiх дихальних шляхiв;

     8) забороняються iграшки, якi мiцно прикрiпленi до харчового продукту таким чином, що для того, щоб отримати безпосереднiй доступ до такої iграшки, харчовий продукт необхiдно спожити. Деталi iграшок, якi iншим чином безпосередньо прикрiпленi до харчового продукту, повиннi вiдповiдати вимогам, зазначеним у пiдпунктах 3 i 4 цього пункту.

     5. Iграшки для гри на водi (у разi використання за призначенням) повиннi бути розробленi та виробленi так, щоб зменшували до мiнiмуму будь-який ризик втрати iграшкою плавучостi та втрати пiдтримуючого стану для дiтей.

     6. Iграшки, всередину яких можна потрапити i якi вiдповiдно мають закритий простiр для перебування в нiй, повиннi мати вихiд, який користувач може легко вiдкрити зсередини.

     7. Iграшки, якi надають змогу користувачам пересуватися на них, повиннi включати гальмiвну систему, яка є прийнятною для вiдповiдного типу iграшки та пропорцiйною створюванiй iграшкою кiнетичнiй енергiї. Така система повинна бути легкою у користуваннi без ризику випадiння чи отримання тiлесних ушкоджень користувачем або третьою стороною.

     Максимальна проектна швидкiсть, що дає змогу пересуватися на iграшках, оснащених електричним приводом, повинна бути обмежена для мiнiмiзацiї ризику травмування.

     8. Форма i склад кульок та кiнетична енергiя, яку вони можуть створити пiд час пострiлу з розробленої для цiєї мети iграшки, повинна бути такою, щоб з урахуванням характеру iграшки не виникало ризику тiлесних ушкоджень користувача або третьої сторони.

     9. Iграшки повиннi бути виготовленi у такий спосiб, щоб:

     максимальна та мiнiмальна температура будь-якої доступної поверхнi не спричиняла травмування у разi дотику;

     рiдини i гази, що мiстяться в iграшцi, не досягали значень температури або тиску, за яких видiлення таких рiдин i газiв з iграшки за умов, не передбачених особливостями функцiонування iграшки, можуть спричинити опiк, ошпарювання або iнше тiлесне ушкодження.

     10. Iграшки, призначенi для створювання звуку, повиннi розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб за максимальної гучностi для iмпульсних та безперервних звукiв вони не завдали шкоди слуху дитини.

     11. Iграшки для стимулювання активностi повиннi бути виготовленi таким чином, щоб мiнiмiзувати ризик руйнування або втягування частин тiла чи одягу та падiння, ударiв i утоплення. Зокрема, будь-яка поверхня такої iграшки, на якiй може гратися одна або бiльше дiтей, повинна бути розроблена таким чином, щоб утримувати їх вагу.

Займистiсть

     12. Iграшки не повиннi мiстити небезпечних займистих елементiв у дитячому середовищi. Iграшки повиннi бути виготовленi з матерiалiв, якi вiдповiдають однiй з таких вимог:

     не горять пiд безпосередньою дiєю полум'я чи iскри або iншого потенцiйного джерела вогню;

     не є легкозаймистими (полум'я загасає вiдразу пiсля усунення причини загоряння);

     у разi загоряння вони горять повiльно та характеризуються низькою швидкiстю поширення полум'я;

     незалежно вiд хiмiчного складу iграшки розробленi таким чином, що механiчно уповiльнюють процес горiння.

     Такi горючi матерiали не повиннi спричиняти ризику займання для iнших матерiалiв, з яких виготовлена iграшка.

     13. Iграшки, якi з причин, що мають важливе значення для їх функцiонування, мiстять речовини або сумiшi, що вiдповiдають класифiкацiйним критерiям, встановленим у пунктi 39 цього додатка, зокрема матерiали та обладнання для хiмiчних дослiдiв, складення моделей, виготовлення виробiв з пластмаси чи керамiки, емалювання, фотографування або подiбних видiв дiяльностi, не повиннi мiстити речовин або сумiшей, якi можуть стати займистими внаслiдок втрати незаймистих летких компонентiв.

     14. Iграшки, крiм iграшкових пiстонiв, не повиннi бути вибухонебезпечними або мiстити елементи чи речовини, здатнi до вибуху пiд час використання, як зазначено в абзацi першому пункту 34 Технiчного регламенту безпечностi iграшок.

     15. Iграшки, зокрема хiмiчнi iграшки, не повиннi мiстити таких речовин або сумiшей, що:

     у разi змiшування можуть вибухнути внаслiдок хiмiчної реакцiї або нагрiвання;

     можуть вибухнути у разi змiшування з окислювальними речовинами;

     мiстять леткi компоненти, займистi у повiтрi i здатнi до утворення займистої або вибухової пари/повiтряної сумiшi.

Хiмiчнi властивостi

     16. Iграшки повиннi розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб не становити ризикiв виникнення шкiдливих наслiдкiв для здоров'я людини через вплив хiмiчних речовин або сумiшей, з яких виготовленi iграшки або якi в нiй мiстяться, пiд час її використання вiдповiдно до абзацу першого пункту 34 Технiчного регламенту безпечностi iграшок.

     Iграшки повиннi вiдповiдати вiдповiдним вимогам технiчних регламентiв стосовно певних категорiй продукцiї або обмеження певних речовин та сумiшей.

     17. Без впливу на обмеження, встановленнi в абзацi другому пункту 15 цього додатка, речовини, якi класифiкуються як канцерогеннi, мутагеннi або токсичнi для вiдтворення (carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction substances (CMR) та належать до категорiй 1A, 1B або 2 згiдно з Регламентом (ЄС) N 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради вiд 16 грудня 2008 р. про класифiкацiю, маркування та пакування речовин i сумiшей, що змiнює i скасовує Директиви 67/548/ЄЕС i 1999/45/ЄС та вносить змiни до Регламенту (ЄС) N 1907/2006 (далi - Регламент ЄС 1272/2008), не повиннi використовуватися в iграшках, компонентах iграшок або в окремих мiкроструктурних частинах iграшок.

     18. Як виключення до пункту 17 цього додатка, речовини та сумiшi, що класифiкуються як канцерогеннi, мутагеннi або токсичнi для вiдтворення та належать до категорiй, зазначених у пунктi 41 цього додатка, можуть використовуватися в iграшках, деталях iграшок або окремих мiкроструктурних частинах iграшок у разi дотримання однiєї з таких умов:

     такi речовини та сумiшi мiстяться в iндивiдуальнiй концентрацiї, що дорiвнює або менша, нiж та, що встановлена в пунктi 40 цього додатка;

     такi речовини та сумiшi недоступнi для дiтей пiд час використання за призначенням, зокрема шляхом вдихання, вiдповiдно до абзацу першого пункту 34 Технiчного регламенту безпечностi iграшок.

     19. Як виключення до пункту 17 цього додатка, речовини та сумiшi, класифiкованi як канцерогеннi, мутагеннi або токсичнi для вiдтворення та належать до категорiй, зазначених у пунктi 42 цього додатка, можуть використовуватися в iграшках, деталях iграшок або окремих мiкроструктурних частинах iграшок у разi дотримання однiєї з таких умов:

     такi речовини та сумiшi мiстяться в iндивiдуальнiй концентрацiї, що дорiвнює або менша, нiж та, що встановлена в пунктi 40 цього додатка;

     такi речовини та сумiшi недоступнi для дiтей у будь-якiй формi, включаючи вдихання, пiд час використання iграшки за призначенням чи у передбачуваний спосiб з урахуванням поведiнки дiтей вiдповiдно до абзацу першого пункту 34 Технiчного регламенту безпечностi iграшок.

     20. Вимоги пунктiв 17 - 19 цього додатка не застосовуються до нiкелю в нержавiючiй сталi.

     21. Вимоги пунктiв 17 - 19 цього додатка не застосовуються до матерiалiв, якi вiдповiдають граничним значенням, встановленим у доповненнi С цього додатка, або у разi контакту з харчовими продуктами.

     22. Нiтрозамiни та нiтрозуючi речовини забороняються для використання в iграшцi, призначенiй для дiтей вiком до 36 мiсяцiв, або в iнших iграшках, призначених для потрапляння до рота, якщо маса вивiльнення речовини дорiвнює або перевищує 0,05 мг/кг для нiтрозамiнiв та 1 мг/кг для нiтрозуючих речовин.

     23. Iграшки не повиннi мiстити алергеннi ароматичної речовини, наведенi в таблицi 1 цього додатка.

Таблиця 1

Найменування алергенної ароматичної речовини Реєстрацiйний номер Хiмiчної реферативної служби (CAS)
1. Ефiрна олiя iз коренiв оману високого 97676-35-2
2. Алiлiзотiоцiанат 57-06-7
3. Бензилцiанiд 140-29-4
4. 4-трет-Бутилфенол 98-54-4
5. Хеноподiєва олiя 8006-99-3
6. 3-(4-iзопропiлфенiл)-2-метилпропан-1-ол 4756-19-8
7. Дiетилмалеат 141-05-9
8. 3,4-Дигiдрокумарин 119-84-6
9. 2,4-Дигiдроксi-3-метилбензальдегiд 6248-20-0
10. 3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-Дигiдрогеранiол) 40607-48-5
11. 4,6-Диметил-8-трет-бутилкумарин 17874-34-9
12. Диметиловий естер лимонної кислоти 617-54-9
13. 7,11-Диметилдодека-4,6,10-трiен-3-он 26651-96-7
14. 6,10-Диметилундека-3,5,9-трiен-2-он 141-10-6
15. Дифенiламiн 122-39-4
16. Етилакрилат 140-88-5
17. Листя фiги, свiже та пiдготовлене 68916-52-9
18. транс-2-Гептеналь 18829-55-5
19. транс-2-Гексенальдiетил ацеталь 67746-30-9
20. транс-2-Гексеналь диметилацеталь 18318-83-7
21. Гiдроабiтиловий спирт 13393-93-6
22. 4-Етоксифенол 622-62-8
23. 6-Iзопропiл-2-декагiдронафталенол 34134-99-2
24. 7-Метоксикумарин 531-59-9
25. 4-Метоксифенол 150-76-5
26. 4-(п-Метоксифенiл)-3-бутен-2-он 943-88-4
27. 1-(п-Метоксiфенiл)-1-пентен-3-он 104-27-8
28. Метил-транс-2-бутеноат 623-43-8
29. 6-Метилкумарин 92-48-8
30. 7-Метилкумарин 2445-83-2
31. 5-Метилгексан-2,3-дiон 13706-86-0
32. Олiя з кореня костусу (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9
33. 7-Етокси-4-метилкумарин 87-05-8
34. Гексагiдрокумарин 700-82-3
35. Перуанський бальзам, сирий (Exudation of Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch) 8007-00-9
36. 2-Пентилiден циклогексанон 25677-40-1
37. 3,6,10-Триметилундека-3,5,9-трiен-2-он 1117-47-5
38. Олiя вербени (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2
39. Мускус амбровий (4-Третбутил-3-метоксi-2,6-динiтротолуол) 83-66-9
40. 4-Фенiл-3-бутен-2-он 122-57-6
41. Альфа-амiлцинамальдегид 122-40-7
42. Амiлцинамiловий спирт 101-85-9
43. Бензиловий спирт 100-51-6
44. Бензилсалiцилат 118-58-1
45. 3-фенiлпроп-2-ен-1-ол 104-54-1
46. 3-фенiл-2-пропеналь 104-55-2
47. Цитраль 5392-40-5
48. Кумарин 91-64-5
49. Євгенол 97-53-0
50. Геранiол 106-24-1
51. 7-Гiдроси-7,3-диметилоктаналь 107-75-5
52. 4-(4-Гiдрокси-4-метилпентил)-3-циклогексен-1-карбоксиальдегiд 31906-04-4
53. Iзоєвгенол 97-54-1
54. Екстракти дубового моху 90028-68-5
55. Екстракти деревного моху 90028-67-4

     Водночас наявнiсть незначної кiлькостi таких ароматичних речовин дозволяється за умови, що цього технiчно неможливо уникнути у разi належної виробничої практики та вона не перевищує 100 мг/кг.

     Найменування алергенних ароматичних речовин, наведених у таблицi 2, повиннi зазначатися на iграшцi, прикрiпленiй до неї етикетцi (ярлику), пакуваннi або в супровiднiй листiвцi, якщо концентрацiя таких речовин в iграшцi або її складових частинах перевищує 100 мг/кг.

Таблиця 2

Найменування алергенної ароматичної речовини Реєстрацiйний номер Хiмiчної реферативної служби (CAS)
1. Анiсовий спирт 105-13-5
2. Бензилбензоат 120-51-4
3. Бензилцинамат 103-41-3
4. Цитронелол 106-22-9
5. Фарнезол 4602-84-0
6. Гексилцинамальдегiд 101-86-0
7. Лiлiаль 80-54-6
8. D-лiмонен 5989-27-5
9. Лiналоол 78-70-6
10. Метилгептинкарбонат 111-12-6
11. 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклогексен-1-iл)-3-бутен-2-он 127-51-5

     24. Використання ароматичних речовин, зазначених пiд номерами 41 - 55 у таблицi 1 та 1 - 11 у таблицi 2 цього додатка, дозволяється в настiльних iграх для розвитку органiв нюху, косметичних наборах та iграх для розвитку смакового сприйняття у разi, коли:

     найменування таких ароматичних речовин чiтко зазначене на пакуваннi та пакування мiстить попередження, встановленi в пунктi 11 частини Б додатка 5 до Технiчного регламенту безпечностi iграшок;

     настiльнi iгри для розвитку органiв нюху, косметичнi набори та iгри для розвитку смакового сприйняття не призначенi для використання дiтьми вiком до 36 мiсяцiв та вiдповiдають вимогам пункту 2 частини Б додатка 5 до Технiчного регламенту безпечностi iграшок.

     25. Граничнi значення вивiльнення речовин з iграшки або її складових частин не повиннi перевищувати значень, зазначених у таблицi 3 цього додатка.

Таблиця 3

Найменування елемента Маса елемента у сухому, крихкому, порошкоподiбному або м'якому матерiалi iграшки, мг/кг Маса елемента у рiдкому або клейкому матерiалi iграшки, мг/кг Маса елемента у зiшкрябаному матерiалi iграшки, мг/кг
Алюмiнiй 5625 1406 70000
Сурма 45 11,3 560
Миш'як 3,8 0,9 47
Барiй 1500 375 18750
Бор 1200 300 15000
Кадмiй 1,3 0,3 17
Хром (III) 37,5 9,4 460
Хром (VI) 0,02 0,005 0,2
Кобальт 10,5 2,6 130
Мiдь 622,5 156 7700
Свинець 2 0,5 23
Марганець 1200 300 15000
Ртуть 7,5 1,9 94
Нiкель 75 18,8 930
Селен 37,5 9,4 460
Стронцiй 4500 1125 56000
Олово 15000 3750 180000
Олово органiчне 0,9 0,2 12
Цинк 3750 938 46000

     Цi граничнi значення не поширюються на iграшку або її складовi частини, якi внаслiдок їх доступностi, призначення, об'єму або маси чiтко виключають будь-яку небезпеку, пов'язану iз смоктанням, облизуванням, ковтанням чи тривалим контактом iз шкiрою пiд час використання таких iграшок за призначенням вiдповiдно до абзацу першого пункту 34 Технiчного регламенту безпечностi iграшок.

Електричнi властивостi

     26. Iграшки не повиннi працювати вiд джерела електричної енергiї з номiнальною напругою вище 24 В постiйного струму або еквiвалентним значенням напруги змiнного струму, її доступнi частини не повиннi перебувати пiд напругою, що перевищує 24 В постiйного струму або еквiвалентне значення напруги змiнного струму.

     Усерединi iграшки напруга не повинна перевищувати 24 В постiйного струму або еквiвалентне значення напруги змiнного струму, крiм випадку, коли комбiнацiя напруги i струму не призводить до жодного ризику чи шкiдливого електричного удару навiть у разi, коли iграшка поламана.

     27. Частини iграшки, якi пiдключенi або призначенi для пiдключення до джерела електричної енергiї, здатного спричинити електричний удар, разом iз шнурами або iншими провiдниками, через якi електрична енергiя подається на такi частини iграшки, повиннi бути належним чином iзольованi та механiчно захищенi для запобiгання ризику виникнення електричного удару.

     28. Електричнi iграшки повиннi бути розробленi та виготовленi таким чином, щоб забезпечувати за максимальної температури, якої досягають усi доступнi зовнiшнi поверхнi iграшок, неможливiсть спричинення опiкiв у разi торкання до них.

     29. Iграшки повиннi вiдповiдати вимогам електричної безпечностi в умовах передбачуваного пошкодження.

     30. Електричнi iграшки не повиннi створювати пожежної небезпеки.

     31. Електричнi iграшки повиннi бути розробленi i виготовленi таким чином, щоб електричнi, магнiтнi i електромагнiтнi поля та iнше випромiнювання, створюванi ними, були обмеженi до рiвня, необхiдного для роботи iграшки, та повиннi функцiонувати на рiвнi безпеки вiдповiдно до загального рiвня досягнень науки i технiки у сферi безпечностi.

     32. Iграшки, що мають електронну систему управлiння, повиннi розроблятися i виготовлятися у такий спосiб, що забезпечує їх безпечну роботу, навiть у разi, коли електронна система почала працювати неправильно або вийшла з ладу внаслiдок аварiї системи управлiння чи зовнiшнього фактора.

     33. Iграшки повиннi розроблятися та виготовлятися в такий спосiб, щоб вони не становили будь-яких небезпек здоров'ю або ризику ушкодження очей чи шкiри лазером, свiтловипромiнювальними дiодами (LEDs) або будь-яким iншим типом випромiнювання.

     34. Електричний трансформатор iграшки не повинен бути вбудованою частиною iграшки.

Гiгiєна

     35. Iграшки повиннi розроблятися та виготовлятися вiдповiдно до вимог гiгiєни i чистоти з метою недопущення будь-якого ризику iнфiкування, захворювання або зараження.

     36. Iграшка, призначена для дiтей вiком до 36 мiсяцiв, повинна розроблятися та виготовлятися у такий спосiб, що забезпечує можливiсть її чищення. У зв'язку з цим iграшка з тканини повинна бути придатна до прання, крiм iграшки, що мiстить механiзм, який може пошкодитися вiд води пiд час прання. Така iграшка повинна вiдповiдати вимогам безпечностi пiсля її чищення згiдно з iнструкцiями виробника.

Радiоактивнiсть

     37. Iграшки повиннi вiдповiдати всiм вимогам, установленим законодавством щодо радiацiйної безпеки.

Доповнення А

     38. Перелiк речовин, якi класифiкуються як канцерогеннi, мутагеннi або токсичнi для вiдтворення, i їх дозволене (можливе) використання згiдно з пунктами 18 - 20 цього додатка наведенi в таблицi 4.

Таблиця 4

Найменування речовини Класифiкацiя Вид дозволеного використання
Нiкель КМТ 2 (Канцероген 2 категорiї) у iграшках та компонентах iграшок, виготовлених iз нержавiючої сталi
у компонентах iграшок, що призначенi для проведення електричної енергiї

Доповнення Б

Класифiкацiя речовин та сумiшей

     39. Критерiями, що застосовуються для класифiкацiї речовин та сумiшей для цiлей пункту 13 цього додатка, є вiдповiднiсть речовини чи сумiшi критерiям для будь-яких класiв небезпеки або категорiй, визначених у додатку 1 до Регламенту ЄС 1272/2008:

     класам небезпеки 2.1 - 2.4, 2.6 i 2.7;

     класам небезпеки 2.8 типiв A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категорiй 1 i 2, 2.14 категорiй 1 i 2 типiв A - F;

     класам небезпеки 3.1 - 3.6;

     класам небезпеки 3.7 щодо несприятливих впливiв на статеву функцiю та функцiю народжуваностi або на розвиток, 3.8 щодо впливiв iнших, нiж наркотичнi впливи, 3.9 i 3.10;

     класу небезпеки 4.1;

     класу небезпеки 5.1.

     40. Вiдповiднi концентрацiї для класифiкацiї сумiшей таких речовин повиннi визначатися вiдповiдно до Регламенту ЄС 1272/2008.

     41. Категорiями речовин та сумiшей, що класифiкованi як канцерогеннi, мутагеннi або токсичнi для вiдтворення, для цiлей пункту 18 цього додатка є:

     речовин, що класифiкованi як канцерогеннi, мутагеннi або токсичнi для вiдтворення, - категорiї 1A та 1B згiдно з Регламентом ЄС 1272/2008;

     сумiшей, що класифiкованi як канцерогеннi, мутагеннi або токсичнi для вiдтворення, - категорiї 1A та 1B згiдно з Регламентом ЄС 1272/2008.

     42. Категорiями речовин та сумiшей, що класифiкуються як канцерогеннi, мутагеннi або токсичнi для вiдтворення, для цiлей пункту 19 цього додатка є:

     речовин, що класифiкованi як канцерогеннi, мутагеннi або токсичнi для вiдтворення, - категорiя 2 згiдно з Регламентом ЄС 1272/2008;

     сумiшей, що класифiкованi як канцерогеннi, мутагеннi або токсичнi для вiдтворення, - категорiя 2 згiдно з Регламентом ЄС 1272/2008.

Доповнення С

     43. Специфiчнi граничнi значення для хiмiчних речовин, що використовуються в iграшках, призначених для дiтей вiком до 36 мiсяцiв, або в iнших iграшках, призначених для потрапляння до рота, наведенi в таблицi 5.

Таблиця 5

Найменування речовини Реєстрацiйний номер Хiмiчної реферативної служби (CAS) Граничне значення
Трiс (2-хлоретил) фосфат (ТХЕФ, трихлоретилфосфат) 115-96-8 5 мг/кг (лiмiт вмiсту)
Трiс (2-хлор-1 метилетил) фосфат (ТСПП, трихлорпропiлфосфат) 13674-84-5 5 мг/кг (лiмiт вмiсту)
Трiс (2-хлор-1-(хлорметил) етил) фосфат
(ТДХПФ, трiс (1,3-дихлор-2-пропiл) фосфат)
13674-87-8 5 мг/кг (лiмiт вмiсту)
4,4'-iзопропiлiден-дiфенол (дифенiлолпропан, бисфенол А) 80-05-7 0,1 мг/л (лiмiт мiграцiї) вiдповiдно до методiв аналiзу згiдно iз стандартами ДСТУ EN 71-10:2008 та ДСТУ EN 71-11:2008

     Граничне значення формамiду, що використовується в iграшцi, наведене в таблицi 6.

Таблиця 6

Найменування речовини Реєстрацiйний номер Хiмiчної реферативної служби (CAS) Граничне значення
Формамiд 75-12-7 20 мкг/м3 (лiмiт вивiльнення) максимально пiсля 28 днiв вiд початку випробувань щодо вивiльнення речовин з пiнопластикових матерiалiв для iграшок, якi мiстять понад 200 мг/кг речовини

     Граничне значення бензизотiазола, що використовується в iграшках, наведене в таблицi 7.

Таблиця 7

Найменування речовини Реєстрацiйний номер Хiмiчної реферативної служби (CAS) Граничне значення
1,2-бензизо-тiазол-3 (2Н)-он 2634-33-5 5 мг/кг (лiмiт вмiсту) у матерiалах для iграшок на воднiй основi вiдповiдно до методiв аналiзу згiдно iз стандартами ДСТУ EN 71-10:2008 та ДСТУ EN 71-11:2008

     Граничнi значення хлорметiлiзотiазолiнона та метiлiзотiазолiнона, що використовуються в iграшках, як окремо, так i в спiввiдношеннi 3:1, наведенi в таблицi 8.

Таблиця 8

Найменування речовини Реєстрацiйний номер Хiмiчної реферативної служби (CAS) Граничне значення
Реакцiйна сумiш: 5-хлор-2-метiл-4-iзотiазолiн-3-она з 2-метил-(2Н)-iзотiазол-3-оном (3:1) (СIТ/МIТ) 55965-84-9 1 мг/кг (лiмiт вмiсту) у матерiалах для iграшок на воднiй основi
5-хлор-2-метил-4-iзотiазолiн-3-он 26172-55-4 0,75 мг/кг (лiмiт вмiсту) у матерiалах для iграшок на воднiй основi
2-метил-(2Н)-iзотiазол-3-он 2682-20-4 0,25 мг/кг (лiмiт вмiсту) у матерiалах для iграшок на воднiй основi

     Граничне значення фенолу, що використовується в iграшках, наведене в таблицi 9.

Таблиця 9

Найменування речовини Реєстрацiйний номер Хiмiчної реферативної служби (CAS) Граничне значення
Фенол 108-95-2 5 мг/л (лiмiт мiграцiї) у полiмерних матерiалах вiдповiдно до методiв аналiзу згiдно iз стандартами ДСТУ EN 71-10:2008 та ДСТУ EN 71-11:2008
10 мг/кг (лiмiт вмiсту) як консерванта вiдповiдно до методiв аналiзу згiдно iз стандартами ДСТУ EN 71-10:2008 та ДСТУ EN 71-11:2008

     Граничне значення фенолу, що використовується в iграшках, наведене в таблицi 10.

Таблиця 10

Найменування речовини Реєстрацiйний номер Хiмiчної реферативної служби (CAS) Граничне значення
4,4'-iзопропiлi-дендiфенол (дифенiлолпропан, бiсфенол А) 80-05-7 0,4 мг/л (лiмiт мiграцiї) вiдповiдно до методiв аналiзу згiдно iз стандартами ДСТУ EN 71-10:2008 та ДСТУ EN 71-11:2008

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть

1. Унiкальний номер чи код iграшки (iграшок)  

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

 

3. Ця декларацiя про вiдповiднiсть складена пiд виключну вiдповiдальнiсть виробника

 
(найменування виробника)

4. Опис об'єкта декларацiї (iдентифiкацiя iграшки, яка забезпечує її простежуванiсть), включаючи кольорове зображення достатньої чiткостi для iдентифiкацiї iграшки.
5. Об'єкт декларацiї, описаний у пунктi 4, вiдповiдає вимогам таких технiчних регламентiв

 

6. Посилання на застосованi нацiональнi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв або посилання на специфiкацiї, стосовно яких декларується вiдповiднiсть.

7. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi*  
 
(найменування, iдентифiкацiйний номер згiдно з реєстром призначених органiв)
виконав  
(опис робiт з оцiнки вiдповiдностi)
та видав сертифiкат  
8. Додаткова iнформацiя
Пiдписано вiд iменi  
(найменування виробника або його уповноваженого представника)
 
(дата складення декларацiї)
   
(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада) (пiдпис)

____________
* Заповнюється у разi проведення перевiрки типу.

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

ТЕХНIЧНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

     Технiчна документацiя, визначена в пунктах 59 - 62 Технiчного регламенту безпечностi iграшок, повинна, зокрема, мiстити:

     детальний опис проекту та виробництва, включаючи перелiк компонентiв i матерiалiв, якi використанi в iграшцi, а також паспорти безпеки використаних хiмiчних речовин та сумiшей, отриманi вiд постачальникiв цих речовин i сумiшей;

     результати оцiнки безпечностi, проведеної згiдно з пунктом 50 Технiчного регламенту безпечностi iграшок;

     опис застосованої процедури оцiнки вiдповiдностi;

     копiя декларацiї про вiдповiднiсть;

     адреси мiсць виробництва та зберiгання;

     копiї документiв, якi виробник подав призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi (у разi його залучення);

     протоколи випробувань та опис засобiв, за допомогою яких виробник забезпечив вiдповiднiсть продукцiї нацiональним стандартам з перелiку нацiональних стандартiв, якщо виробник застосував процедуру внутрiшнього контролю виробництва, встановлену в пунктi 52 Технiчного регламенту безпечностi iграшок;

     копiю сертифiката експертизи типу, опис засобiв, за допомогою яких виробник забезпечив вiдповiднiсть продукцiї типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та копiї документiв, якi виробник подав призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi, якщо виробник подав iграшку для експертизи типу i застосував процедуру вiдповiдностi типу, встановлену в пунктi 53 Технiчного регламенту безпечностi iграшок.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Частина А

Загальнi попередження

     1. Обмеження, зазначенi в пунктi 36 Технiчного регламенту безпечностi iграшок, повиннi включати щонайменше мiнiмальний або максимальний вiк дитини та у разi потреби її здiбностi, максимальну або мiнiмальну вагу та необхiднiсть забезпечення нагляду дорослої особи пiд час користування iграшкою.

     Частина Б

Спецiальнi попередження та позначення щодо обережностi пiд час користування окремими категорiями iграшок

Iграшки, не призначенi для користування дiтьми вiком до 36 мiсяцiв

     2. Iграшки, що можуть бути небезпечними для дiтей вiком до 36 мiсяцiв, повиннi мiстити попередження "Не призначено для дiтей вiком до 3 рокiв" чи "Не призначено для дiтей вiком до 36 мiсяцiв" або таке зображення:

     Цi попередження повиннi супроводжуватися лаконiчною позначкою про конкретну небезпеку, яка повинна зазначатися в iнструкцiях з експлуатацiї.

     Це попередження не повинно застосовуватися до iграшок, якi через свої функцiї, розмiри, характеристики чи властивостi або з iнших пiдстав не пiдходять для дiтей вiком до 36 мiсяцiв.

Iграшки для стимулювання активностi

     3. Iграшки для стимулювання активностi повиннi мiстити попередження "Лише для використання в домашнiх умовах".

     Iграшки для стимулювання активностi, що приєднуються до поперечки (балки), а також iншi iграшки для стимулювання активностi у разi потреби повиннi супроводжуватися iнструкцiєю, в якiй звертається увага на необхiднiсть проведення перевiрок та технiчного обслуговування основних частин (пiдвiсок, крiплень, стопорiв тощо) через визначенi iнтервали часу, iз попередженням, що у разi, коли цi перевiрки не проведенi, iграшка може спричиняти падiння або перевертання.

     Iнструкцiї повиннi мiстити iнформацiю про правильний монтаж такої iграшки, визначати тi частини, що можуть становити небезпеку у разi неправильного монтажу. Повинна бути надана конкретна iнформацiя стосовно поверхнi, на яку встановлюють таку iграшку.

Функцiональнi iграшки

     4. Функцiональнi iграшки повиннi мiстити попередження "Використовувати пiд безпосереднiм наглядом дорослої особи".

     Iнструкцiї до таких iграшок повиннi супроводжуватися попередженнями, що порушення рекомендацiй стосовно їх використання призведе до виникнення небезпек (з їх зазначенням), якi зазвичай пов'язанi з приладом або товаром, зменшеною моделлю чи iмiтацiєю якої є iграшка. Також повинно бути позначено, що така iграшка повинна зберiгатися в мiсцi, недоступному для дiтей певного вiку, який визначається виробником.

Хiмiчнi iграшки

     5. Iнструкцiї щодо користування iграшками, якi мiстять небезпечнi речовини або сумiшi, повиннi мати попередження про небезпечний характер таких речовин або сумiшей та попередження про вжиття запобiжних заходiв користувачем для уникнення пов'язаних з ними небезпек, якi повиннi встановлюватися для кожного типу iграшки, а також мiстити iнформацiю про надання першої допомоги у разi настання нещасного випадку в результатi використання такої iграшки та про зберiгання iграшки в мiсцi, недоступному для дiтей певного вiку, який визначається виробником.

     Хiмiчнi iграшки повиннi мiстити на своєму пакуваннi попередження "Не призначено для дiтей вiком до ___ рокiв. Використовувати пiд наглядом дорослої особи".

     До хiмiчних iграшок, зокрема, належать хiмiчнi комплекти, пластилiновi набори, мiнiатюрнi майстернi для керамiки, емалювання або фотографiї, подiбнi iграшки, пiд час використання яких вiдбувається хiмiчна реакцiя або аналогiчна змiна речовини.

Ковзани, роликовi ковзани, ролери, скейтборди, самокати та iграшковi велосипеди

     6. Якщо ковзани, роликовi ковзани, ролери, скейтборди, самокати та iграшковi велосипеди для дiтей пропонуються до продажу як iграшки, вони повиннi мiстити попередження "Необхiдно використовувати захисне спорядження. Не використовувати пiд час дорожнього руху".

     Iнструкцiї щодо користування iграшками повиннi мiстити попередження про те, що нею необхiдно користуватися обережно, оскiльки вона вимагає певних умiнь для того, щоб запобiгти падiнню чи зiткненню, що може призвести до тiлесних ушкоджень користувача або iнших осiб. У разi потреби вiдповiдне попередження наноситься на рекомендованому захисному спорядженнi (шоломi, рукавичках, наколiнниках, налокiтниках тощо).

Iграшки для гри на водi

     7. Iграшки для гри на водi повиннi мiстити попередження "Використовувати лише у водi, в якiй дитина вiдчуває дно пiд ногами, та пiд наглядом дорослої особи".

Iграшки, що розмiщенi в харчових продуктах

     8. Iграшки, що розмiщенi в харчових продуктах або поєднанi з ними, повиннi мiстити попередження "Усерединi iграшка. Рекомендується нагляд дорослої особи".

Iмiтатори захисних масок i шоломiв

     9. Iмiтатори захисних масок i шоломiв повиннi мiстити попередження "Ця iграшка не забезпечує захисту".

Iграшки, призначенi для нанизування над колискою, дитячим лiжком або дитячою коляскою за допомогою мотузок, шнурiв, резинок чи ременiв

     10. Iграшки, призначенi для нанизування над колискою, дитячим лiжком або дитячою коляскою за допомогою мотузок, шнурiв, резинок чи ременiв, повиннi мiстити на пакуваннi, а також на iграшцi попередження "Для запобiгання можливому травмуванню внаслiдок заплутування знiмiть цю iграшку, коли дитина намагатиметься пiднятися на руки, колiна або в положення повзання".

Пакування для ароматичних речовин у настiльних iграх для розвитку органiв нюху, косметичних наборах i iграх для розвитку смакового сприйняття

     11. Пакування для ароматичних речовин у настiльних iграх для розвитку органiв нюху, косметичних наборах i iграх для розвитку смакового сприйняття, зазначених пiд номерами 41 - 45 таблицi 1 i номерами 1 - 11 таблицi 2 додатка 2 до Технiчного регламенту безпечностi iграшок, повинно мати попередження "Мiстить ароматичнi речовини, що можуть спричинити алергiю".

 

Додаток 6
до Технiчного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI
положень Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 18 червня 2009 р. про безпеку iграшок та Технiчного регламенту безпечностi iграшок

Положення Директиви Положення Технiчного регламенту
Стаття 1 абзац перший пункту 1
  абзац другий пункту 1
Частина перша статтi 2 пункт 2
Частина друга статтi 2 пункт 3
Частина перша статтi 3 абзац чотирнадцятий пункту 4
Частина друга статтi 3 абзац другий пункту 4
Частина третя статтi 3 абзац п'ятий пункту 4
Частина четверта статтi 3 абзац двадцять четвертий пункту 4
Частина п'ята статтi 3 абзац дванадцятий пункту 4
Частина шоста статтi 3 абзац двадцять другий пункту 4
Частина сьома статтi 3 абзац двадцять третiй пункту 4
Частина восьма статтi 3 абзац шостий пункту 4
Частина дев'ята статтi 3  
Частина десята статтi 3  
Частина одинадцята статтi 3 абзац вiсiмнадцятий пункту 4
Частина дванадцята статтi 3 абзац сiмнадцятий пункту 4
Частина тринадцята статтi 3 абзац третiй пункту 4
Частина чотирнадцята статтi 3 абзац четвертий пункту 4
Частина п'ятнадцята статтi 3 абзац восьмий пункту 4
Частина шiстнадцята статтi 3 абзац дев'ятий пункту 4
Частина сiмнадцята статтi 3 абзац двадцять шостий пункту 4
Частина вiсiмнадцята статтi 3
Частина дев'ятнадцята статтi 3
абзац двадцять п'ятий пункту 4
абзац десятий пункту 4
Частина двадцята статтi 3
Частина двадцять перша статтi 3
Частина двадцять друга статтi 3
Частина двадцять третя статтi 3
Частина двадцять четверта статтi 3
Частина двадцять п'ята статтi 3
Частина двадцять шоста статтi 3
Частина двадцять сьома статтi 3
Частина двадцять восьма статтi 3
Частина двадцять дев'ята статтi 3
абзац двадцятий пункту 4
абзац одинадцятий пункту 4
абзац двадцять сьомий пункту 4
абзац п'ятнадцятий пункту 4
абзац тринадцятий пункту 4
абзац сьомий пункту 4
абзац двадцять восьмий пункту 4
абзац шiстнадцятий пункту 4
абзац двадцять перший пункту 4
абзац дев'ятнадцятий пункту 4
абзац двадцять дев'ятий пункту 4
Частина перша статтi 4 пункт 5
Частина друга статтi 4 пункт 6
Частина третя статтi 4 пункт 7
Частина четверта статтi 4 пункт 8
Частина п'ята статтi 4 пункт 9
Частина шоста статтi 4 пункт 10
Частина сьома статтi 4 пункт 11
Частина восьма статтi 4
Частина дев'ята статтi 4
Частина перша статтi 5
Частина друга статтi 5
Частина третя статтi 5
Частина перша статтi 6
Частина друга статтi 6
Частина третя статтi 6
Частина четверта статтi 6
пункт 12
пункт 13
пункт 14
пункт 15
пункт 16
пункт 17
пункт 18
пункт 19
пункт 20
Частина п'ята статтi 6 пункт 21
Частина шоста статтi 6 пункт 22
Частина сьома статтi 6 пункт 23
Частина восьма статтi 6 пункт 24
Частина дев'ята статтi 6 пункт 25
Частина перша статтi 7 пункт 26
Частина друга статтi 7 пункт 27
Частина третя статтi 7 пункт 28
Частина четверта статтi 7 пункт 29
Частина п'ята статтi 7 пункт 30
Стаття 8 пункт 31
Стаття 9 пункт 32
Частина перша статтi 10 пункт 33
Абзац перший частини другої статтi 10 абзац перший пункту 34
Абзац другий частини другої статтi 10
Абзац третiй частини другої статтi 10
абзац другий пункту 34
абзац третiй пункту 34
Частина третя статтi 10 пункт 35
Частина перша статтi 11 пункт 36
Частина друга статтi 11 пункт 37
Частина третя статтi 11 пункт 38
Стаття 12 пункт 39
Стаття 13
Стаття 14
пункт 40
Частина перша статтi 15 пункт 41
Частина друга статтi 15 пункт 42
Частина третя статтi 15 пункт 43
Частина перша статтi 16 пункт 44
Частина друга статтi 16 пункт 45
Частина третя статтi 16 пункт 46
Частина четверта статтi 16 пункт 47
Частина перша статтi 17 пункт 48
Частина друга статтi 17 пункт 49
Стаття 18 пункт 50
Частина перша статтi 19 пункт 51
Частина друга статтi 19 пункт 52
Частина третя статтi 19
Частина перша статтi 20
Частина друга статтi 20
Частина третя статтi 20
Частина четверта статтi 20
Частина п'ята статтi 20
Частина перша статтi 21
Частина друга статтi 21
Частина третя статтi 21
Частина четверта статтi 21
Стаття 22
Стаття 23
Стаття 24
Стаття 25
Частина перша статтi 26
Частина друга статтi 26
Частина третя статтi 26

Частина четверта статтi 26
Частина п'ята статтi 26
Частина шоста статтi 26
Частина сьома статтi 26
Частина восьма статтi 26
Частина дев'ята статтi 26
Частина десята статтi 26
Частина одинадцята статтi 26
Стаття 27
Стаття 28
Частина перша статтi 29
Частина друга статтi 29
Частина третя статтi 29
Частина четверта статтi 29
Частина перша статтi 30
Статтi 31 - 34
Частина перша статтi 35
Частина друга статтi 35
Частина третя статтi 35
Частина четверта статтi 35
Частина п'ята статтi 35
Частина перша статтi 36
Частина друга статтi 36
Стаття 37
Стаття 38
Стаття 40 - частина перша статтi 41
Частина друга статтi 41
Частина третя статтi 41
Статтi 42 - 44
Частина перша статтi 45
Частина друга статтi 45
Статтi 46 - 49
Стаття 50
Статтi 51 - 57
пункт 53
пункт 54
пункт 55
пункт 56
пункт 57
пункт 58
пункт 59
пункт 60
пункт 61
пункт 62
пункт 63пункт 64

пункт 65
пункт 66
пункт 67
пункт 68
пункт 69
пункт 70
 
пункт 71
пункти 72 - 73
 
 
пункт 74
пункт 75
пункт 76
пункт 77
 
 
пункт 78
пункт 79
пункт 80
пункт 81
пункт 82
пункт 83
пункт 84
 
 
пункт 85
пункт 86
пункт 87
пункт 88
 
пункт 89
пункт 90
 
пункт 91
пункт 92
Додаток I додаток 1
Додаток II додаток 2
Додаток III додаток 3
Додаток VI додаток 4
Додаток V додаток 5
  додаток 6
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.