Документ скасований: Постанова КМУ № 151 від 28.02.2018

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 липня 2013 р. N 515


Про затвердження Технiчного регламенту безпечностi iграшок

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2016 року N 1069

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент безпечностi iграшок i план заходiв з його застосування, що додаються.

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1069)

     3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2008 р. N 901 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки iграшок" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 78, ст. 2615).

     4. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi забезпечити застосування затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

     5. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 липня 2013 р. N 515

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпечностi iграшок

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент установлює вимоги до безпечностi iграшок та їх обiгу на територiї України.

     Технiчний регламент розроблений з урахуванням Директиви 2009/48 Європейського Парламенту та Ради вiд 18 червня 2009 р. про безпечнiсть iграшок.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на вироби, що призначенi для використання у грi дiтьми вiком до 14 рокiв (далi - iграшки).

     Вироби, перелiк яких наведений у додатку 1, не вважаються iграшками вiдповiдно до цього Технiчного регламенту.

     3. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на такi iграшки:

     обладнання для iгрових майданчикiв, призначене для громадського користування;

     гральнi автомати, призначенi для громадського користування, незалежно вiд того, чи приводяться вони в дiю за допомогою монет, чи нi;

     транспортнi засоби, оснащенi двигунами внутрiшнього згоряння;

     паровi машини;

     пращi та катапульти.

     4. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     виробник - фiзична або юридична особа, яка виготовляє iграшку або доручає розроблення чи виготовлення iграшки, вводить її в обiг пiд своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг);

     гра для розвитку смакового сприйняття - iграшка, метою застосування якої є надання дiтям можливостi готувати страви i яка передбачає використання таких харчових iнгредiєнтiв, як пiдсолоджувачi, рiдини, порошковi речовини та ароматизатори;

     державний ринковий нагляд - дiяльнiсть органiв державного ринкового нагляду, що спрямована на забезпечення вiдповiдностi iграшки вимогам, установленим технiчними регламентами, а також забезпечення вiдсутностi загроз суспiльним iнтересам;

     iграшка для гри на водi - iграшка, призначена для використання на мiлководдi, яка здатна переносити або пiдтримувати дитину на водi;

     iграшка для стимулювання активностi - iграшка для використання в домашнiх умовах, несуча конструкцiя якої залишається нерухомою пiд час виконання певних дiй i яка призначена для виконання дитиною таких дiй, як лазiння, стрибання, гойдання, з'їжджання, качання, вертiння, повзання, плазування або будь-яке їх поєднання;

     iмпортер - фiзична або юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обiг на ринку України iграшку походженням з iншої країни;

     користувач - особа, яка безпосередньо користується iграшкою;

     нацiональний знак вiдповiдностi - знак, що засвiдчує вiдповiднiсть позначеної ним iграшки вимогам, установленим технiчними регламентами, якi на неї поширюються;

     презумпцiя вiдповiдностi - припущення, що вiдповiднiсть iграшок стандартам, включеним до перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi iграшок основним вимогам щодо безпечностi, свiдчить про вiдповiднiсть iграшок основним вимогам, установленим цим Технiчним регламентом;

     проектна швидкiсть - репрезентативна потенцiйна робоча швидкiсть, визначена проектом iграшки;

     розповсюджувач - фiзична або юридична особа, яка надає iграшку на ринку;

     уповноважений представник - фiзична або юридична особа, яка є резидентом України та одержала письмове доручення вiд виробника дiяти вiд його iменi стосовно визначених завдань;

     функцiональна iграшка - iграшка, яка працює та використовується в той же спосiб, що i вирiб, прилад або установка, призначенi для використання дорослими, є зменшеною моделлю такого виробу, приладу чи установки;

     функцiональний вирiб - вирiб, який працює та використовується в той же спосiб, що i вирiб, прилад або установка, призначенi для використання дорослими, є зменшеною моделлю такого виробу, приладу чи установки;

     У цьому Технiчному регламентi термiн "нацiональнi стандарти" застосовується у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандартизацiю"; термiн "акредитацiя органiв з оцiнки вiдповiдностi" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi"; термiн "декларацiя про вiдповiднiсть" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про пiдтвердження вiдповiдностi"; термiни "орган з оцiнки вiдповiдностi", "оцiнка вiдповiдностi", "технiчний регламент" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi"; термiни "введення в обiг", "вилучення з обiгу", "вiдкликання", "ланцюг постачання продукцiї", "надання на ринку", "розповсюдження продукцiї", "ризик", "суспiльнi iнтереси" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї"; термiн "належне застосування нацiонального знака вiдповiдностi" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї".

Обов'язки суб'єктiв господарювання

     5. Виробники перед введенням iграшок в обiг зобов'язанi забезпечити їх вiдповiднiсть вимогам щодо безпечностi, установленим у цьому Технiчному регламентi.

     6. Виробники складають технiчну документацiю згiдно з додатком 4 та пунктом 61 цього Технiчного регламенту та проводять процедуру оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктами 55 - 57 цього Технiчного регламенту до або пiсля складення технiчної документацiї.

     Якщо вiдповiднiсть iграшки встановленим вимогам доведена за результатами такої процедури оцiнки вiдповiдностi, виробники складають декларацiю про вiдповiднiсть згiдно з пунктами 41 - 43 цього Технiчного регламенту та наносять нацiональний знак вiдповiдностi згiдно з пунктами 51 - 53 цього Технiчного регламенту.

     7. Виробники зобов'язанi зберiгати технiчну документацiю та декларацiю про вiдповiднiсть протягом 10 рокiв пiсля введення iграшки в обiг.

     8. Виробники забезпечують застосування процедур, необхiдних для забезпечення вiдповiдностi серiйного виробництва вимогам цього Технiчного регламенту, та належним чином враховувати змiни в проектi чи характеристиках iграшки та змiни в нацiональних стандартах, шляхом посилання на якi декларується вiдповiднiсть iграшки.

     Виробники повиннi з метою захисту здоров'я та безпеки користувачiв проводити випробування зразкiв iграшок, що введенi в обiг, розглядати звернення споживачiв та у разi потреби вести облiк таких звернень, а також iграшок, що не вiдповiдають установленим вимогам, та фактiв їх вiдкликання.

     9. Виробники повиннi забезпечувати нанесення на iграшках найменування, типу, номера партiї, серiйного номера чи номера моделi або iншого елемента, що дає змогу їх iдентифiкувати, а в разi, коли розмiр або характер iграшки не дає змоги нанести зазначенi данi на iграшку, необхiдна iнформацiя зазначається на пакуваннi або в документi, що додається до iграшки.

     10. Виробники зобов'язанi зазначати власне найменування, зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та адресу на iграшцi, а якщо це неможливо, - на її пакуваннi або в документi, що додається до iграшки.

     11. Виробники забезпечують наявнiсть iнструкцiї до iграшки та iнформацiї про безпечнiсть, якi складаються згiдно з вимогами законодавства про мови.

     12. Виробники, якi мають пiдстави вважати, що iграшка, яку вони розробили, виготовили та/або ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам, установленим у цьому Технiчному регламентi, зобов'язанi негайно вжити обмежувальних (корегувальних) заходiв, необхiдних для приведення такої iграшки у вiдповiднiсть з установленими вимогами, шляхом вилучення її з обiгу та/або вiдкликання (у разi потреби). Якщо iграшка становить ризик, виробники зобов'язанi негайно повiдомити про це вiдповiдний орган державного ринкового нагляду та подати необхiднi вiдомостi, зокрема про її невiдповiднiсть установленим вимогам та вжитi обмежувальнi (корегувальнi) заходи.

     13. Виробники повиннi на вмотивовану вимогу органу державного ринкового нагляду подавати iнформацiю та документи, необхiднi для доведення вiдповiдностi iграшки вимогам, установленим цим Технiчним регламентом, державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду виробники повиннi спiвпрацювати з ним стосовно усунення ризикiв, що становлять розробленi, виробленi та/або введенi ними в обiг iграшки.

     14. Виробник може на пiдставi письмового доручення визначити уповноваженого представника.

     15. Уповноважений представник повинен:

     виконувати завдання, визначенi в дорученнi;

     зберiгати протягом 10 рокiв пiсля введення iграшки в обiг копiю декларацiї про вiдповiднiсть, технiчну документацiю та подавати їх в разi потреби органовi державного ринкового нагляду;

     на вмотивовану вимогу органу державного ринкового нагляду подавати iнформацiю та документи, необхiднi для доведення вiдповiдностi iграшки установленим вимогам;

     на вимогу органiв державного ринкового нагляду спiвпрацювати з ними стосовно усунення ризикiв, що становлять iграшки, на якi поширюється дiя доручення.

     16. Iмпортери повиннi вводити в обiг на ринку України лише iграшки, якi вiдповiдають вимогам, установленим цим Технiчним регламентом та санiтарними нормами.

     17. Перед введенням iграшки в обiг iмпортери повиннi переконатися в тому, що виробником:

     проведена процедура оцiнки вiдповiдностi;

     складена технiчна документацiя, на iграшку нанесене необхiдне маркування щодо вiдповiдностi установленим вимогам та до неї додаються необхiднi документи;

     виконанi вимоги, встановленi пунктами 9 i 10 цього Технiчного регламенту.

     Якщо iмпортер має пiдстави вважати, що iграшка не вiдповiдає вимогам щодо безпечностi, установленим у цьому Технiчному регламентi, вiн не повинен вводити таку iграшку в обiг до приведення її у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами. Якщо iграшка становить ризик, iмпортер повинен повiдомити про це виробника та орган державного ринкового нагляду.

     18. Iмпортери зобов'язанi зазначити своє найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та адресу на iграшцi, а якщо це неможливо, - на її пакуваннi або в документi, що додається до iграшки.

     19. Iмпортери забезпечують наявнiсть iнструкцiї до iграшки та iнформацiї про безпечнiсть, якi складаються згiдно з вимогами законодавства про мови.

     20. Iмпортери зобов'язанi створити належнi умови для зберiгання i транспортування iграшки, яка перебуває в їх розпорядженнi, вiдповiдно до вимог щодо безпечностi, установлених у цьому Технiчному регламентi.

     21. Iмпортери зобов'язанi з метою захисту здоров'я та безпеки користувачiв проводити випробування зразкiв iграшок, що введенi в обiг, розглядати звернення споживачiв та вести у разi потреби облiк таких звернень, а також iграшок, що не вiдповiдають установленим вимогам, та фактiв їх вiдкликання.

     22. Iмпортери, якi мають пiдстави вважати, що iграшка, яку вони ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам, установленим у цьому Технiчному регламентi, зобов'язанi негайно вжити обмежувальних (корегувальних) заходiв, необхiдних для приведення такої iграшки у вiдповiднiсть з установленими вимогами, вилучення її з обiгу та/або вiдкликання (у разi потреби). Якщо iграшка становить ризик, iмпортери зобов'язанi негайно повiдомити про це вiдповiдний орган державного ринкового нагляду та подати необхiднi вiдомостi, зокрема про її невiдповiднiсть установленим вимогам та вжитi обмежувальнi (корегувальнi) заходи.

     23. Iмпортери зобов'язанi зберiгати протягом 10 рокiв пiсля введення iграшки в обiг копiю декларацiї про вiдповiднiсть, технiчну документацiю та подавати їх в разi потреби органовi державного ринкового нагляду.

     24. Iмпортери повиннi на вмотивовану вимогу органу державного ринкового нагляду подавати iнформацiю та документи, необхiднi для доведення вiдповiдностi iграшки вимогам, установленим цим Технiчним регламентом, державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду iмпортери зобов'язанi спiвпрацювати з ним стосовно усунення ризикiв, що становлять введенi ними в обiг iграшки.

     25. Перед наданням iграшки на ринку розповсюджувачi зобов'язанi перевiрити наявнiсть нацiонального знака вiдповiдностi на iграшцi, необхiдних документiв, iнструкцiй та iнформацiї про безпечнiсть, якi складаються згiдно з вимогами законодавства про мови, а також виконання виробником та iмпортером вимог, установлених пунктами 9, 10 i 18 цього Технiчного регламенту.

     26. Якщо розповсюджувач має пiдстави вважати, що iграшка не вiдповiдає вимогам щодо безпечностi, установленим у цьому Технiчному регламентi, вiн не повинен надавати таку iграшку на ринку до приведення її у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами. Якщо iграшка становить ризик, розповсюджувач зобов'язаний негайно повiдомити про це виробника, його уповноваженого представника або iмпортера, а також органи державного ринкового нагляду, в тому числi про вжитi обмежувальнi (корегувальнi) заходи.

     27. Розповсюджувачi повиннi створити належнi умови для зберiгання i транспортування iграшки, яка перебуває в їх розпорядженнi, вiдповiдно до вимог щодо безпечностi, установлених у цьому Технiчному регламентi.

     28. Розповсюджувачi, якi вважають, що iграшка, яку вони надали на ринку, не вiдповiдає вимогам, установленим у цьому Технiчному регламентi, зобов'язанi перевiрити факт вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, необхiдних для приведення такої iграшки у вiдповiднiсть з установленими вимогами, вилучення її з обiгу та/або вiдкликання (у разi потреби). Якщо iграшка становить ризик, розповсюджувачi зобов'язанi негайно повiдомити про це вiдповiдний орган державного ринкового нагляду та подати йому необхiднi вiдомостi, зокрема про її невiдповiднiсть установленим вимогам та вжитi обмежувальнi (корегувальнi) заходи.

     29. Розповсюджувачi повиннi на вмотивовану вимогу органу державного ринкового нагляду подавати йому iнформацiю та документацiю, необхiднi для доведення вiдповiдностi iграшки вимогам цього Технiчного регламенту, а також спiвпрацювати з ним стосовно усунення ризикiв, що становлять наданi ними на ринку iграшки.

     30. У разi коли iмпортер або розповсюджувач вводить iграшку в обiг пiд своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг) або змiнює вже введену в обiг iграшку в такий спосiб, що це може вплинути на її вiдповiднiсть установленим вимогам, вiн вважається виробником та повинен виконувати обов'язки виробника, встановленi цим Технiчним регламентом.

     31. На запит органу державного ринкового нагляду суб'єкти господарювання подають вiдомостi про суб'єкта господарювання, який поставив їм iграшку або якому вони поставили iграшку.

     Суб'єкти господарювання - виробники повиннi зберiгати та в разi потреби подавати органу державного ринкового нагляду зазначену в цьому пунктi iнформацiю протягом 10 рокiв пiсля введення iграшки в обiг, iншi суб'єкти господарювання - протягом 10 рокiв пiсля постачання їм iграшки.

Вимоги щодо безпечностi

     32. Iграшки можуть бути введенi в обiг тiльки в разi їх вiдповiдностi вимогам щодо безпечностi, установленим у цьому Технiчному регламентi, а також санiтарним нормам.

     33. Iграшки (хiмiчнi речовини, якi в них мiстяться) не повиннi становити загрозу безпецi та здоров'ю користувачiв або iнших осiб пiд час їх використання за призначенням за умови передбачуваної поведiнки користувачiв.

     34. На етикетках (ярликах), прикрiплених до iграшок згiдно з пунктом 37 цього Технiчного регламенту, або на пакуваннi та в iнструкцiях, що додаються до iграшки, повинно мiститися попередження про можливi небезпеку i ризики заподiяння шкоди, пов'язанi з використанням таких iграшок, та способи запобiгання їх виникненню.

     35. Iграшки, що введенi в обiг, повиннi вiдповiдати вимогам щодо безпечностi протягом передбаченого строку їх використання.

Попередження щодо безпечного використання iграшок

     36. У разi коли це необхiдно для безпечного використання попередження повинно мiстити iнформацiю про обмеження, встановленi згiдно з пунктом 1 додатка 5.

     37. Виробник повинен наносити чiтко видимi, розбiрливi, зрозумiлi та точнi попередження на iграшцi, прикрiпленiй до неї етикетцi (ярлику) або пакуваннi та у разi потреби в iнструкцiї, що додається до iграшки. До дрiбних iграшок, якi продаються без пакування, повиннi прикрiплюватися вiдповiднi попередження.

     Кожному окремо або всiм попередженням в цiлому повинне передувати слово "Попередження".

     Попередження, у яких зазначається мiнiмальний та максимальний вiк користувачiв, та iншi наведенi у додатку 5 до цього Технiчного регламенту, розмiщуються на пакуваннi або в iнший спосiб, що забезпечує чiтку видимiсть для споживача перед придбанням iграшки.

     38. Зазначенi попередження та iнструкцiї щодо безпечностi повиннi вiдповiдати вимогам законодавства про мови.

Вiльний обiг та презумпцiя вiдповiдностi iграшок

     39. Надання на ринку iграшок, якi вiдповiдають вимогам, установленим цим Технiчним регламентом, не може бути заборонено або обмежено.

     40. Перелiк нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi iграшок основним вимогам щодо безпечностi, установленим у цьому Технiчному регламентi, та якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам (далi - перелiк нацiональних стандартiв), формується та публiкується вiдповiдно до законодавства.

     Вiдповiднiсть iграшок нацiональним стандартам, що включенi до перелiку нацiональних стандартiв, вважається презумпцiєю їх вiдповiдностi вимогам нацiональних стандартiв та вимогам щодо безпечностi, установленим у цьому Технiчному регламентi.

Декларацiя про вiдповiднiсть

     41. Декларацiя про вiдповiднiсть повинна мiстити iнформацiю, що пiдтверджує виконання вимог щодо безпечностi, установлених у цьому Технiчному регламентi, зокрема вiдомостi, зазначенi у додатку 3 до цього Технiчного регламенту та модулях оцiнки вiдповiдностi, що передбаченi Технiчним регламентом модулiв оцiнки вiдповiдностi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31; 2011 р., N 67, ст. 2581).

     42. Декларацiя про вiдповiднiсть складається державною мовою або перекладається на державну мову.

     43. Складення виробником декларацiї про вiдповiднiсть є пiдтвердженням його вiдповiдальностi за вiдповiднiсть iграшки вимогам щодо безпечностi, установленим у цьому Технiчному регламентi та додатку 2.

Особливостi застосування нацiонального знака вiдповiдностi

     44. Iграшки повиннi надаватися на ринку з нанесеним в установленому порядку нацiональним знаком вiдповiдностi.

     45. Нацiональний знак вiдповiдностi наноситься лише виробником або його уповноваженим представником.

     46. Нанесення виробником або його уповноваженим представником нацiонального знака вiдповiдностi є пiдтвердженням його вiдповiдальностi за вiдповiднiсть iграшки вимогам, установленим у технiчних регламентах, що передбачають нанесення нацiонального знака вiдповiдностi.

     47. Iнше, крiм нацiонального знака вiдповiдностi, маркування може бути нанесене на iграшку за умови, що воно не вплине негативно на видимiсть, розбiрливiсть та розумiння нацiонального знака вiдповiдностi.

     48. Обмежувальнi (корегувальнi) заходи в разi неналежного застосування нацiонального знака вiдповiдностi вживаються в установленому законодавством порядку. Особи, виннi в порушеннi правил застосування та нанесення нацiонального знака вiдповiдностi, притягуються до вiдповiдальностi згiдно iз законом.

     49. Iграшки, на якi нанесено нацiональний знак вiдповiдностi, вважаються такими, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     50. Iграшки, на якi не нанесено нацiональний знак вiдповiдностi або якi не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, можуть демонструватися та використовуватися на ярмарках i виставках за умови, що вони мiстять напис, у якому чiтко зазначається, що такi iграшки не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту i не будуть надаватися на ринку до приведення у вiдповiднiсть з установленими вимогами.

Умови нанесення нацiонального знака вiдповiдностi

     51. Зображення нацiонального знака вiдповiдностi виконується вiдповiдно до опису, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     52. Нацiональний знак вiдповiдностi повинен наноситися на iграшку, прикрiплену до неї етикетку (ярлик) або пакування та бути видимим, розбiрливим i незмивним. У разi коли iграшка дрiбна або складається з дрiбних частин, нацiональний знак вiдповiдностi може наноситися на етикетку (ярлик) або супровiдну листiвку. Якщо iграшка продається в демонстрацiйному пакуваннi та нанесення нацiонального знака вiдповiдностi на iграшку є технiчно неможливим, вiн може наноситися на демонстрацiйне пакування.

     53. Якщо нацiональний знак вiдповiдностi є невидимим ззовнi крiзь пакування iграшки, вiн наноситься додатково на пакування.

Оцiнка вiдповiдностi

     54. Перед введенням в обiг iграшки виробник зобов'язаний провести:

     аналiз її хiмiчних, фiзичних, механiчних, електричних властивостей, займистостi, гiгiєнiчних та радiоактивних характеристик, а також оцiнку потенцiйного впливу пов'язаної з ними небезпеки;

     зазначенi в пунктах 55 i 56 цього Технiчного регламенту процедури оцiнки вiдповiдностi.

     55. Якщо виробник застосував нацiональнi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, вiн повинен застосувати процедуру внутрiшнього контролю виробництва, передбачену модулем A Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi.

     56. Iграшка пiдлягає перевiрцi типу згiдно з пунктами 57 - 60 цього Технiчного регламенту, а також за процедурою вiдповiдностi типовi за результатами внутрiшнього контролю виробництва, передбаченою модулем C Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi, у разi:

     вiдсутностi нацiональних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, якi включають основнi вимоги щодо безпечностi iграшки;

     незастосування або часткового застосування виробником нацiональних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, зазначених в абзацi другому цього пункту;

     коли один або бiльше нацiональних стандартiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, включенi до перелiку нацiональних стандартiв з обмеженням щодо надання презумпцiї вiдповiдностi;

     коли виробник вважає, що з огляду на характер, проект, конструкцiю або призначення iграшки вона потребує перевiрки третьою стороною.

     57. Подання заявки на проведення перевiрки типу, проведення перевiрки типу i видача сертифiката за її результатами здiйснюються вiдповiдно до процедур, передбачених модулем B Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi.

     Перевiрка типу проводиться у спосiб, що передбачає оцiнку вiдповiдностi технiчного проекту iграшки шляхом експертизи технiчної документацiї та пiдтвердних документiв, зазначених у пунктi 17 Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi, та випробування однiєї або кiлькох критичних частин зразка iграшки.

     Перевiрка типу проводиться з додержанням вимог, установлених пунктами 58 - 60 цього Технiчного регламенту.

     58. Заявка на перевiрку типу повинна мiстити опис iграшки та адресу її виробництва.

     59. Пiд час проведення перевiрки типу призначений орган з оцiнки вiдповiдностi перевiряє (у разi потреби - разом з виробником) результати проведеного виробником згiдно з пунктом 54 цього Технiчного регламенту аналiзу небезпеки, яку може становити iграшка.

     60. Сертифiкат перевiрки типу повинен мiстити посилання на цей Технiчний регламент, кольорове зображення i чiткий опис iграшки, включаючи її розмiри, та перелiк проведених випробувань з посиланням на вiдповiдний протокол.

     Сертифiкат перевiрки типу повинен переглядатися один раз на п'ять рокiв, а також у разi потреби, зокрема в разi змiни умов виробничого процесу, сировини або компонентiв iграшки.

     Сертифiкат перевiрки типу вiдкликається у разi, коли iграшка не вiдповiдає вимогам щодо безпечностi, установленим у цьому Технiчному регламентi.

     Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi не повиннi видавати сертифiкат перевiрки типу на iграшку, у видачi сертифiката на яку було вiдмовлено або вiн був вiдкликаний.

     61. Технiчна документацiя складається державною мовою.

     62. У разi невиконання вимог, установлених пунктами 6 i 61 цього Технiчного регламенту, орган державного ринкового нагляду може вимагати проведення виробником за власний рахунок випробувань з метою перевiрки iграшок щодо їх вiдповiдностi вимогам нацiональних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв та основним вимогам щодо безпечностi призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi в межах визначеного строку.

Вимоги до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi

     63. Орган з оцiнки вiдповiдностi призначається згiдно з Порядком здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2007 р. N 59 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 6, ст. 223).

     64. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi повинен:

     застосовувати описи процедур, згiдно з якими проводиться оцiнка вiдповiдностi, з метою забезпечення прозоростi та можливостi їх повторення;

     використовувати засоби, необхiднi для належного виконання технiчних i адмiнiстративних завдань, пов'язаних з проведенням оцiнки вiдповiдностi.

     65. Персонал, що провадить дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, повинен вiдповiдати таким вимогам:

     мати належну технiчну i професiйну пiдготовку з питань дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, яку провадить вiдповiдний призначений орган з оцiнки вiдповiдностi;

     володiти знаннями про основнi вимоги щодо безпечностi iграшок, вимоги, що мiстяться у нацiональних стандартах з перелiку нацiональних стандартiв, якi застосовуються, вiдповiдних технiчних регламентiв i нормативно-правових актiв щодо їх застосування;

     володiти навичками складення документiв (сертифiкати, звiти та протоколи), що застосовуються в процесi проведення оцiнки вiдповiдностi.

     66. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi, його керiвництво та персонал, що безпосередньо проводить оцiнку вiдповiдностi, повиннi дiяти неупереджено.

     Розмiр оплати працi керiвництва та персоналу не повинен залежати вiд кiлькостi проведених процедур оцiнки вiдповiдностi чи їх результатiв.

     67. Персонал призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi зобов'язаний зберiгати комерцiйну таємницю стосовно iнформацiї, що стала вiдома пiд час виконання завдань згiдно з пунктами 57 - 60 цього Технiчного регламенту, за винятком взаємодiї з органами виконавчої влади.

Здiйснення державного ринкового нагляду

     68. Державний ринковий нагляд щодо введених в обiг iграшок здiйснюється в установленому законом порядку з урахуванням вимог цього Технiчного регламенту.

     69. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi подає органу державного ринкового нагляду iнформацiю про сертифiкати перевiрки типу, виданi чи вiдкликанi ним, а також про випадки вiдмови у видачi такого сертифiката, включаючи протоколи випробувань та технiчну документацiю.

     70. Якщо орган державного ринкового нагляду виявить, що iграшка не вiдповiдає вимогам щодо безпечностi, установленим у цьому Технiчному регламентi, вiн може запропонувати призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi вiдкликати сертифiкат перевiрки типу на таку iграшку.

     71. У випадках, передбачених абзацом другим пункту 60 цього Технiчного регламенту, орган державного ринкового нагляду повинен запропонувати призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi переглянути сертифiкат перевiрки типу.

     72. Рiшення про вжиття заходiв згiдно з цим Технiчним регламентом щодо заборони або обмеження введення iграшки в обiг, вилучення з обiгу чи вiдкликання iграшки з ринку повинно мiстити пiдставу.

     Зазначенi рiшення невiдкладно видаються заiнтересованим сторонам з одночасним повiдомленням способiв, порядку i строкiв їх оскарження.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

ПЕРЕЛIК
виробiв, якi не вважаються iграшками вiдповiдно до Технiчного регламенту безпечностi iграшок

     1. Декоративнi предмети для свят та урочистостей.

     2. Вироби для колекцiонерiв за умови, що на виробi або його пакуваннi розмiщується видиме та розбiрливе зазначення щодо призначення виробу для колекцiонерiв.

     3. Спортивне спорядження, включаючи роликовi ковзани, одноряднi роликовi ковзани та скейтборди, призначенi для дiтей з масою тiла бiльше нiж 20 кiлограмiв.

     4. Велосипеди заввишки бiльше нiж 435 мiлiметрiв (вимiрюється як вертикальна вiдстань вiд землi до верхньої частини поверхнi сiдла, якщо сiдло перебуває в горизонтальному положеннi, а сiдлотримач установлений на рiвнi мiнiмальної глибини вставки).

     5. Самокати електричнi, а також самокати, призначенi для дiтей з масою тiла бiльше нiж 50 кiлограмiв.

     6. Транспортнi засоби з електричним приводом.

     7. Водне спорядження, призначене для використання на глибоководних дiлянках, та пристрої для навчання дiтей плаванню (наприклад, сидiння для плавання та плавальнi допомiжнi засоби).

     8. Пазли, що складаються з бiльше нiж 500 елементiв.

     9. Рушницi та пiстолети, у яких використовується стиснений газ (крiм водяних рушниць i водяних пiстолетiв), та луки для стрiльби завдовжки бiльше нiж 120 сантиметрiв.

     10. Феєрверки, включаючи ударнi капсулi, якi не розробленi спецiально для iграшок.

     11. Вироби та iгри, до складу яких входять метальнi снаряди з гострими наконечниками (набори дротикiв з металевими наконечниками).

     12. Функцiональнi освiтнi вироби (наприклад, електричнi печi, праски чи iншi функцiональнi вироби), що працюють при номiнальнiй напрузi понад 24 В та продаються виключно для використання в освiтнiх цiлях пiд наглядом дорослих осiб.

     13. Вироби, призначенi для використання в освiтнiх цiлях у навчальних закладах пiд наглядом дорослих осiб.

     14. Електронне обладнання (персональнi комп'ютери та гральнi приставки), що використовується для доступу до iнтерактивного програмного забезпечення, та пов'язанi з таким обладнанням периферiйнi пристрої, крiм випадкiв, коли таке обладнання або пов'язанi з ним периферiйнi пристрої спецiально розробленi для дiтей i мають iгрову цiннiсть (спецiально розробленi персональнi комп'ютери, клавiатури, джойстики чи рульовi колеса).

     15. Iнтерактивне програмне забезпечення, призначене для дозвiлля та розваг (комп'ютернi iгри).

     16. Соски для немовлят.

     17. Свiтильники, що можуть сприйматися дiтьми як iграшки, зважаючи на їх форму, колiр та iншi властивостi.

     18. Електричнi трансформатори для iграшок.

     19. Бiжутерiя для дiтей, не призначена для використання у грi.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ВИМОГИ
щодо безпечностi iграшок

     1. Iграшки i їх деталi та iграшки, що фiксуються, i їх крiплення, повиннi мати необхiдну механiчну мiцнiсть та стiйкiсть до навантажень, яким вони пiддаються пiд час користування, для запобiгання руйнуванню чи деформацiї, що створює ризик заподiяння тiлесних ушкоджень.

     2. Доступнi краї, виступи, шнури, кабелi та елементи крiплення iграшок повиннi бути розробленi та виготовленi таким чином, щоб мiнiмiзувати ризик тiлесних ушкоджень в результатi контакту з ними.

     3. Iграшки повиннi бути розробленi та виготовленi таким чином, щоб не становити ризику або становити мiнiмальний ризик, пов'язаний з їх використанням i спричинений рухом частин.

     4. Iграшки та їх деталi повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     не становити ризику удушення вiд перекриття повiтряного потоку внаслiдок порушення прохiдностi дихального шляху через ротову чи носову порожнину;

     бути таких розмiрiв, щоб не становити ризику удушення вiд перекриття повiтряного потоку внаслiдок внутрiшнього порушення прохiдностi дихального шляху предметами, що застряли в ротовiй порожнинi або зверху на входi до нижнiх дихальних шляхiв;

     iграшки, якi призначенi для використання дiтьми до 36 мiсяцiв, та їх складовi частини i вiдокремлюванi деталi повиннi мати розмiри, якi унеможливлюють їх ковтання або вдихання. Ця вимога також поширюється на iншi iграшки, призначенi для потрапляння у ротову порожнину, та на їх складовi частини i вiдокремлюванi деталi;

     пакування, у якому iграшки надходять для роздрiбної торгiвлi, не повинно становити ризику удушення дитини вiд перекриття повiтряного шляху ззовнi до ротової або носової порожнини;

     iграшки, що розмiщуються всерединi продукту харчування, повиннi мати власне пакування такого розмiру, що унеможливлює їх ковтання та/або вдихання;

     пакування iграшки, зазначене в абзацах шостому i сьомому пункту 4 цього додатка, яке має сферичну, овальну чи елiптичну форму, вiдокремлюванi деталi такого або цилiндричного пакування iграшки iз закругленими кiнцями повиннi бути такого розмiру, що унеможливлює спричинення ними порушення дихання в разi потрапляння до ротової порожнини чи глотки або на вхiд до нижнiх дихальних шляхiв.

     5. Забороняється надання на ринку iграшок, якi закрiпленi на харчовому продуктi таким чином, що для того, щоб отримати безпосереднiй доступ до iграшки, харчовий продукт необхiдно спожити. Частини iграшок, якi iншим чином безпосередньо прикрiпленi до харчового продукту, повиннi вiдповiдати вимогам, зазначеним в абзацах третьому i четвертому пункту 4 цього додатка.

     6. Конструкцiя iграшок, призначених для гри на водi, повинна виключати (у разi використання за призначенням) втрату iграшкою плавучостi, а дитиною - можливостi триматися на водi.

     7. Iграшки, всередину яких можна потрапити та якi мають закритий простiр для перебування в них, повиннi мати вихiд, який користувач може легко вiдкрити зсередини.

     8. Iграшки, якi надають змогу користувачам пересуватися на них, повиннi, наскiльки це можливо, включати гальмiвну систему, яка є прийнятною для вiдповiдного типу iграшок та пропорцiйною створюванiй ними кiнетичнiй енергiї. Така система повинна бути для користувача легкою в керуваннi без ризику випадiння чи отримання тiлесних ушкоджень ним або третьою стороною.

     Максимальна проектна швидкiсть iграшок для катання, оснащених електричним приводом, повинна бути обмежена для мiнiмiзацiї ризику травмування.

     9. Форма, склад кульок та кiнетична енергiя, яку вони можуть створити пiд час пострiлу з розробленої для цiєї мети iграшки, повиннi бути такими, щоб з урахуванням характеру iграшки не виникало ризику тiлесних ушкоджень для користувача чи третьої сторони.

     10. Iграшки повиннi бути виготовленi у такий спосiб, щоб:

     максимальна та мiнiмальна температура їх доступних поверхонь не спричиняла тiлесних ушкоджень в разi дотику;

     рiдина i газ, що мiстяться в них, не досягали значень температури або тиску, за яких видiлення таких рiдини i газу з iграшки за умов, не передбачених особливостями функцiонування iграшки, могло спричинити опiк, ошпарювання чи iншi тiлеснi ушкодження.

     11. Iграшки, що розповсюджують звук, повиннi бути розробленi та виготовленi таким чином, щоб за максимальної гучностi для iмпульсних та безперервних звукiв вони не завдавали шкоди слуху дитини.

     12. Iграшки для стимулювання активностi повиннi бути виготовленi таким чином, щоб мiнiмiзувати ризик руйнацiї, падiння, ударiв i утоплення або захоплення частин тiла чи одягу. Поверхня такої iграшки, на якiй може гратися одна дитина чи бiльше, повинна бути розроблена таким чином, щоб витримувати їх вагу.

     13. Iграшки не повиннi становити ризику займання в дитячому середовищi. Iграшки повиннi бути виготовленi з матерiалiв, якi вiдповiдають таким умовам:

     не горять пiд безпосередньою дiєю полум'я чи iскри або iншого потенцiйного джерела вогню;

     не є легкозаймистими (полум'я загасає одразу пiсля усунення причини загоряння);

     у разi загоряння горять повiльно та характеризуються низькою швидкiстю поширення полум'я;

     незалежно вiд хiмiчного складу iграшки розробленi таким чином, що механiчно уповiльнюють процес горiння.

     Такi матерiали не повиннi спричиняти ризику займання для iнших матерiалiв, з яких виготовлена iграшка.

     14. Iграшки, якi мiстять речовини або сумiшi, зокрема матерiали та обладнання для хiмiчних дослiдiв, складення моделей, вiдливання виробiв з пластмаси чи керамiки, емалювання, фотографiчних або подiбних робiт, не повиннi мiстити речовини або сумiшi, якi можуть стати займистими внаслiдок втрати незаймистих летких компонентiв.

     15. Iграшки, крiм iграшкових пiстонiв, не повиннi бути вибуховими матерiалами або мiстити елементи чи речовини, здатнi до вибуху пiд час використання за призначенням чи у передбачуваний спосiб з урахуванням поведiнки дiтей.

     16. Iграшки, не повиннi мiстити речовин або сумiшей, якi:

     у разi змiшування можуть вибухнути внаслiдок хiмiчної реакцiї або нагрiвання;

     можуть вибухнути в разi змiшування з окислювальними речовинами;

     мiстять леткi компоненти, займистi у повiтрi i здатнi до утворення займистої або вибухової пари (повiтряної сумiшi).

     17. Iграшки повиннi бути розробленi та виготовленi таким чином, щоб не становити ризику виникнення шкiдливих наслiдкiв для здоров'я людини через вплив хiмiчних речовин або сумiшей, з яких складаються iграшки або якi в них мiстяться, пiд час використання iграшки за призначенням чи у передбачуваний спосiб з урахуванням поведiнки дiтей.

     Iграшки повиннi вiдповiдати вимогам нормативно-правових актiв, якi стосуються певних категорiй продукцiї або мiстять обмеження щодо застосування певних речовин та сумiшей.

     18. Iграшки, що є речовинами або сумiшами, повиннi вiдповiдати вимогам нормативно-правових актiв щодо класифiкацiї, пакування та етикетування небезпечних речовин i сумiшей.

     19. Iграшки не повиннi мiстити алергеннi ароматичнi речовини, наведенi в таблицi 1.

Таблиця 1

Найменування алергенної ароматичної речовини Реєстрацiйний номер Хiмiчної реферативної служби (CAS)
1. Масло оману високого (Inula helenium) 97676-35-2
2. Алiлiзотiоцiанат 57-06-7
3. Бензил цiанiд 140-29-4
4. 4-третбутилфенол 98-54-4
5. Масло марi 8006-99-3
6. Цикламенол 4756-19-8
7. Диетилмалеат 141-05-9
8. Дигiдрокумарин 119-84-6
9. 2, 4-дигiдрокси-3-метилбензальдегiд 6248-20-0
10. 3, 7-диметил-2-октен-1-ол (6, 7-Дигiдрогеранiол) 40607-48-5
11. 4, 6-димутил-8-третбутилкумарин 17874-34-9
12. Диметилцитраконат 617-54-9
13. 7, 11-диметил-4-, 6, 10 додекатрiен 3-он 26651-96-7
14. 6, 10-диметил-3.5, 9-ундекатрiен-2-он 141-10-6
15. Дифенiламiн 122-39-4
16. Етил акрилат 140-88-5
17. Листя iнжиру, свiже та в препаратах 68916-52-9
18. Транс-2-гептеналь 18829-55-5
19. Транс-2-гексенальдiетилацеталь 67746-30-9
20. Транс-2-гексенальдиметилацеталь 18318-83-7
21. Гiдроабiетанол 13393-93-6
22. 4-етоксiфенол 622-62-8
23. 6-iзопропiлдекагiдронафталiн-2-ол 34134-99-2
24. 7-метоксiкумарин 531-59-9
25. 4-Метоксiфенол 150-76-5
26. 4-(р-Метоксiфенiл)-3-бутен-2-он 943-88-4
27. 1-(р-Метоксiфенiл)-1-пентен-3-он 104-27-8
28. Метил-транс-2-бутеноат 623-43-8
29. 6-метил кумарин 92-48-8
30. 7-метилкумарин 2445-83-2
31. 5-метил-2, 3-гександiон 13706-86-0
32. Масло кореня костусу (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9
33. 7-етоксi-4-метилкумарин 87-05-8
34. Гексагiдрокумарин 700-82-3
35. Перуанський бальзам, сирий (ексудат Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch) 8007-00-9
36. 2-пентилiденциклогексанон 37. 25677-40-1
37. 3, 6, 10-Трiметил-3.5, 9-ундекатрiен-2-он 1117-47-5
38. Масло вербени (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2
39. Мускус амбровий (4-Третбутил-3-метоксi-2, 6-динiтротолуол) 83-66-9
40. 4-фенiл-3-бутен-2-он 122-57-6
41. Амiлцинамал 122-40-7
42. Амiлцинамiловий спирт 101-85-9
43. Бензиловий спирт 100-51-6
44. Бензилсалiцилат 118-58-1
45. Цинамiловий спирт 104-54-1
46. Цинамал 104-55-2
47. Цитраль 5392-40-5
48. Кумарин 91-64-5
49. Євгенол 97-53-0
50. Геранiол 106-24-1
51. Гiдросицiтронелаль 107-75-5
52. Гiдроксиметилпентилциклогексенкарбоксалдегiд 31906-04-4
53. Iзоєвгенол 97-54-1
54. Екстракти дубового моху 90028-68-5
55. Екстракти деревного моху 90028-67-4

     20. Додатково на iграшцi, прикрiпленiй етикетцi (ярлику), пакуваннi або в супровiдних листiвках (якщо вони додаються) зазначається найменування алергенних ароматичних речовин, наведених у таблицi 2, якщо їх концентрацiя перевищує 100 мiлiграмiв на кiлограм в iграшцi або комплектувальних виробах до неї.

Таблиця 2

Найменування алергенної ароматичної речовини Реєстрацiйний номер Хiмiчної реферативної служби (CAS)
1. Анiсовий спирт 105-13-5
2. Бензилбензоат 120-51-4
3. Бензилцинамат 103-41-3
4. Цитронелол 106-22-9
5. Фарнезол 4602-84-0
6. Гексилцинамальдегiд 101-86-0
7. Лiлiаль 0-54-6
8. D-лiмонен 5989-27-5
9. Лiналоол 78-70-6
10. Метилгептинкарбонат 111-12-6
11. 3-метил-4-(2.6, 6-триметил-2-циклогексен-1-iл)-3-бутен-2-он 127-51-5

     21. Використання ароматичних речовин, зазначених пiд номерами 41 - 55 у таблицi 1 та 1 - 11 у таблицi 2, дозволяється в настiльних iграх, метою застосування яких є допомогти дитинi навчитися розпiзнавати запахи або аромати, а також в iграх, спрямованих на розвиток смакового сприйняття, за умови, якщо:

     такi ароматичнi речовини чiтко зазначенi на пакуваннi та пакування мiстить застереження, встановленi в пунктi 11 додатка 5 до Технiчного регламенту безпечностi iграшок;

     кiнцевi продукти, що виготовленi дiтьми вiдповiдно до iнструкцiй, вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв щодо косметичної продукцiї;

     ароматичнi речовини вiдповiдають вимогам вiдповiдних нормативно-правових актiв щодо харчових продуктiв.

     Зазначенi iгри не можуть призначатися для дiтей вiком до 36 мiсяцiв та повиннi вiдповiдати вимогам пункту 2 додатка 5 до Технiчного регламенту безпечностi iграшок.

     22. Рiвень мiграцiї та вмiст хiмiчних сполук в iграшках не повиннi перевищувати значень, передбачених санiтарними нормами.

     23. Iграшки не повиннi працювати вiд джерел електричної енергiї з номiнальною напругою вище нiж 24 В постiйного струму або еквiвалентного значення напруги змiнного струму, їх доступнi частини не повиннi перебувати пiд напругою, що перевищує 24 В постiйного струму або еквiвалентне значення напруги змiнного струму.

     Усерединi iграшки напруга не повинна перевищувати 24 В постiйного струму або еквiвалентного значення напруги змiнного струму, крiм випадку, коли комбiнацiя напруги i струму не призводить до жодного ризику електричного удару навiть у разi пошкодження iграшки.

     24. Частини iграшок, якi пiдключаються або призначенi для пiдключення до джерела електроенергiї, здатного спричинити електричний удар, разом iз шнурами або iншими провiдниками, через якi електроенергiя подається на такi частини, повиннi бути належним чином iзольованi та механiчно захищенi для запобiгання виникненню ризику такого удару.

     25. Електричнi iграшки повиннi бути розробленi та виготовленi таким чином, щоб максимальна температура, якої досягає доступна зовнiшня поверхня iграшки, не спричиняла опiкiв у разi торкання до неї.

     26. Iграшки повиннi вiдповiдати вимогам електричної безпечностi в умовах передбачуваного пошкодження.

     27. Електричнi iграшки не повиннi створювати пожежної небезпеки.

     28. Електричнi iграшки повиннi бути розробленi i виготовленi таким чином, щоб електричнi, магнiтнi, електромагнiтнi поля та iнше випромiнювання, створюване ними, перебувало в межах, необхiдних для роботи iграшки.

     29. Iграшки, оснащенi електронною системою управлiння, повиннi бути розробленi i виготовленi у спосiб, що забезпечує їх безпечну роботу навiть у разi, коли електронна система почала працювати неправильно або вийшла з ладу.

     30. Iграшки повиннi бути розробленi та виготовленi таким чином, щоб не становити небезпеку для здоров'я або ризик ушкодження очей чи шкiри лазером, свiтловипромiнювальними дiодами (LEDs) або будь-яким iншим типом випромiнювання.

     31. Електричний трансформатор не повинен бути вбудованою частиною iграшки.

     32. Iграшки повиннi бути розробленi та виготовленi у спосiб, що вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв щодо гiгiєни i чистоти, з метою запобiгання виникненню ризику iнфiкування, захворювання або зараження.

     33. Iграшка, призначена для дiтей вiком до 36 мiсяцiв, повинна бути розроблена та виготовлена у спосiб, що забезпечує можливiсть її чищення. Для забезпечення дотримання зазначеної вимоги iграшка з тканини повинна бути придатна до прання, за винятком iграшки, що мiстить механiзм, який може пошкодитися вiд води пiд час прання. Така iграшка повинна вiдповiдати вимогам безпечностi також пiсля її чищення згiдно з iнструкцiями виробника.

     34. Iграшки повиннi вiдповiдати вимогам, установленим законодавством та нормативно-правовими актами щодо радiацiйної безпеки.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть

N  
(унiкальний номер чи код iграшки (iграшок)
1. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника
 
2. Ця декларацiя про вiдповiднiсть видана пiд виключну вiдповiдальнiсть виробника
 
(найменування виробника)
3. Опис об'єкта декларацiї (iдентифiкацiя iграшки, яка забезпечує її простежуванiсть), включаючи кольорове зображення достатньої чiткостi для iдентифiкацiї iграшки.
4. Об'єкт декларацiї, описаний у пунктi 3, вiдповiдає вимогам таких технiчних регламентiв
 
 
5. Посилання на застосованi нацiональнi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв або посилання на специфiкацiї, стосовно яких декларується вiдповiднiсть,
 
6. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi  
(найменування,
 
iдентифiкацiйний номер згiдно з реєстром призначених органiв)
виконав  
(опис робiт з оцiнки вiдповiдностi)
та видав сертифiкат*  
7. Додаткова iнформацiя  
Пiдписано вiд iменi  
(найменування виробника або його уповноваженого представника)
 
(дата складення декларацiї)
   
(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада) (пiдпис)

____________
* Заповнюється у разi проведення перевiрки типу.

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

ВИМОГИ
до технiчної документацiї

     Технiчна документацiя повинна мiстити:

     детальний опис проекту та виробництва, включаючи перелiк компонентiв i матерiалiв, якi використанi в iграшцi, а також паспорти безпеки використаних хiмiчних речовин та сумiшей, отриманi вiд постачальникiв таких речовин i сумiшей;

     результати оцiнки безпечностi, проведеної згiдно з пунктом 54 Технiчного регламенту безпечностi iграшок;

     опис застосованої процедури оцiнки вiдповiдностi;

     примiрник декларацiї про вiдповiднiсть;

     адресу мiсця виробництва та зберiгання;

     копiї документiв, якi виробник подав призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi (у разi його залучення);

     протоколи випробувань та опис засобiв, за допомогою яких виробник забезпечив вiдповiднiсть iграшок нацiональним стандартам з перелiку нацiональних стандартiв, якщо виробник застосував процедуру внутрiшнього контролю виробництва, встановлену в пунктi 55 Технiчного регламенту безпечностi iграшок;

     копiю сертифiката перевiрки типу, опис засобiв, за допомогою яких виробник забезпечив вiдповiднiсть продукцiї типу, зазначеному в сертифiкатi перевiрки типу, та копiї документiв, якi виробник подав призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi, якщо виробник подав iграшку для перевiрки типу i застосував процедуру вiдповiдностi типовi, встановлену в пунктi 56 Технiчного регламенту безпечностi iграшок.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
щодо безпечного використання iграшок

     1. Обмеження стосовно користувачiв, зазначенi в пунктi 36 Технiчного регламенту безпечностi iграшок, повиннi включати щонайменше мiнiмальний або максимальний вiк користувача, його здiбностi, максимальну або мiнiмальну вагу та необхiднiсть забезпечення нагляду дорослої особи пiд час користування iграшкою.

     2. Iграшки, що можуть бути небезпечними для дiтей вiком до 36 мiсяцiв, повиннi мiстити таке попередження: "Не призначено для дiтей вiком до 36 мiсяцiв" чи "Не призначено для дiтей вiком до 3 рокiв", або таке зображення:

     У попередженнi обов'язково зазначається конкретна небезпека.

     Зазначене попередження може не застосовуватися до iграшок, якi через свої функцiї, розмiри, iншi характеристики очевидно не пiдходять для дiтей вiком до трьох рокiв.

     3. Iграшки для стимулювання активностi повиннi мiстити попередження такого змiсту: "Лише для використання в домашнiх умовах".

     До iграшок для стимулювання активностi, що приєднуються до поперечки (балки), а також iнших iграшок для стимулювання активностi у разi потреби додається iнструкцiя, у якiй зазначається необхiднiсть проведення перевiрок та технiчного обслуговування основних частин (пiдвiсок, крiплень, стопорiв тощо) через визначенi iнтервали часу iз застереженням, що в разi, коли така перевiрка не проведена, iграшка може призвести до падiння або перевертання користувача.

     Iнструкцiї повиннi мiстити iнформацiю про правильний монтаж iграшки iз зазначенням частин, що можуть становити небезпеку в разi неправильного монтажу, а також конкретнi данi про поверхню, придатну для її встановлення.

     4. Функцiональнi iграшки повиннi мiстити попередження: "Використовувати пiд безпосереднiм наглядом дорослої особи".

     Iнструкцiї до таких iграшок повиннi додатково мiстити попередження, що порушення рекомендацiй стосовно використання призведе до виникнення небезпеки, а також, що такi iграшки повиннi зберiгатися в мiсцi, недоступному для дiтей певного вiку, який установлюється виробником.

     5. Iграшки, якi призначенi для безпосереднього поводження з хiмiчними речовинами та сумiшами, повиннi мiстити на пакуваннi та додатково в iнструкцiях таке попередження: "Не призначено для дiтей вiком до ___ року (рокiв). Використовувати пiд наглядом дорослої особи".

     Зазначеними iграшками, зокрема, є хiмiчнi комплекти, пластилiновi набори, мiнiатюрнi майстернi для виготовлення керамiки, емалювання або фотографiї та подiбнi iграшки, пiд час використання яких вiдбувається хiмiчна реакцiя або аналогiчна змiна речовини.

     6. Якщо ковзани, роликовi ковзани, ролери, скейтборди, самокати та iграшковi велосипеди для дiтей пропонуються до продажу як iграшки, вони повиннi мiстити таке попередження: "Слiд використовувати захисне спорядження. Не використовувати в дорожньому русi".

     Iнструкцiї повиннi мiстити застереження про те, що iграшкою необхiдно користуватися обережно, оскiльки вона потребує певних умiнь для того, щоб запобiгти падiнню чи зiткненню, що може призвести до тiлесних ушкоджень користувача або iнших осiб. У разi потреби вiдповiдне попередження наноситься також на рекомендованому захисному спорядженнi (шоломи, рукавички, наколiнники, налокiтники тощо).

     7. Iграшки для гри на водi повиннi мiстити таке попередження: "Використовувати лише у водi, в якiй дитина вiдчуває дно пiд ногами, та пiд наглядом дорослої особи".

     8. Iграшки, що розмiщенi в харчових продуктах або поєднанi з ними, повиннi мiстити таке попередження: "Усерединi iграшка. Рекомендується нагляд дорослої особи".

     9. Iмiтатори захисних масок i шоломiв повиннi мiстити таке попередження: "Ця iграшка не забезпечує захисту".

     10. Iграшки, призначенi для нанизування над колискою, дитячим лiжком або дитячою коляскою за допомогою мотузок, шнурiв, резинок чи ременiв, повиннi мiстити попередження, яке також наноситься на пакування: "Для запобiгання можливому травмуванню внаслiдок заплутування знiмiть цю iграшку, коли дитина почне намагатися пiдвестися на руки та колiна".

     11. Пакування для ароматичних речовин у настiльних iграх, метою застосування яких є допомогти дитинi навчитися розпiзнавати запахи або аромати, та iграх для розвитку смакового сприйняття, зазначених пiд номерами 41 - 55 у таблицi 1 та 1 - 11 у таблицi 2 пункту 19 додатка 2 до Технiчного регламенту безпечностi iграшок, повинне мiстити таке попередження: "Мiстить ароматичнi речовини, що можуть спричинити алергiю".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 липня 2013 р. N 515

ПЛАН ЗАХОДIВ
iз застосування Технiчного регламенту безпечностi iграшок

Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання
1. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi iграшок вимогам Технiчного регламенту безпечностi iграшок (далi - Технiчний регламент) та опублiкування перелiку таких органiв Мiнекономрозвитку постiйно
2. Розроблення та перегляд нацiональних стандартiв, гармонiзованих з європейськими гармонiзованими стандартами - " - - " -
3. Формування та опублiкування перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi iграшок вимогам щодо безпечностi Технiчного регламенту - " - - " -
4. Приведення у разi потреби власних нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з Технiчним регламентом - " - - " -
5. Внесення у разi потреби змiн до Технiчного регламенту Мiнекономрозвитку
Держспоживiнспекцiя
- " -

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 липня 2013 р. N 515

ЗМIНА,
що вноситься до перелiку органiв державного ринкового нагляду та сфер їх вiдповiдальностi

Змiна втратила чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1069)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.