КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 березня 2017 р. N 139


Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 лютого 2018 року N 143,
вiд 16 травня 2018 року N 383,
вiд 29 серпня 2018 року N 688,
вiд 26 червня 2019 року N 557,
вiд 4 грудня 2019 року N 997,
вiд 12 лютого 2020 року N 102,
вiд 30 червня 2021 року N 671,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     2. Мiнiстерству економiки забезпечити впровадження затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 997, вiд 18.08.2021р. N 875)

     2. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi забезпечити впровадження затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

     3. Пункт 3 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.06.2019р. N 557)

     4. Пункт 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2018р. N 143)

     5. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 грудня 2008 р. N 1057 "Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 94, ст. 3109).

     6. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 березня 2017 р. N 139

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент установлює вимоги щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi з метою забезпечення охорони здоров'я людини i захисту навколишнього природного середовища, включаючи екологiчно безпечну утилiзацiю та видалення вiдходiв електричного та електронного обладнання.

     Цей Технiчний регламент розроблений на основi Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на електричне та електронне обладнання, яке належить до категорiй, визначених у додатку 1.

     3. Цей Технiчний регламент застосовується з урахуванням законодавства, що регулює питання, пов'язанi з безпечнiстю i охороною здоров'я, хiмiчними речовинами та препаратами (зокрема щодо їх реєстрацiї, оцiнювання, авторизацiї i обмеження), а також з поводженням з вiдходами.

     4. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     обладнання, що необхiдне для забезпечення нацiональної безпеки, включаючи зброю, боєприпаси та вiйськову технiку i матерiали, спецiально призначенi для вiйськових цiлей;

     обладнання, призначене для вiдправки у космiчний простiр;

     обладнання, що спецiально спроектоване i пiдлягає монтажу як частина iншого типу обладнання, стосовно якого встановлено виняток з обмеження, визначеного в пунктi 9 цього Технiчного регламенту, або на яке не поширюється дiя цього Технiчного регламенту та яке може виконувати свою функцiю лише у разi, коли воно є частиною зазначеного обладнання i може бути замiнене тiльки таким самим спецiально спроектованим обладнанням;

     великогабаритне стацiонарне промислове обладнання;

     великогабаритнi стацiонарнi установки;

     засоби для перевезення людей або товарiв, за винятком електричних двоколiсних транспортних засобiв, тип яких не затверджений;

     позашляхову рухому технiку, яка надається для професiйного використання;

(абзац восьмий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.06.2019р. N 557)

     активнi медичнi вироби, якi iмплантують;

     фотоелектричнi панелi, призначенi для використання в системi, яка спроектована, складена та змонтована фахiвцями для постiйного використання у визначеному мiсцi з метою виробництва енергiї вiд сонячного свiтла для громадського, комерцiйного, промислового застосування та застосування в житлових будинках;

     обладнання, спецiально спроектоване виключно для науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт, яке надається лише на мiжкорпоративнiй основi;

     трубнi органи;

(пункт 4 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.06.2019р. N 557, у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим)

     хiмiчнi джерела струму, якi використовуються в електричному та електронному обладнаннi.

     5. Крiм того, дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     1) медичнi вироби i прилади, призначенi для монiторингу та контролю, що введенi в обiг до 1 сiчня 2018 р.;

     2) медичнi вироби для дiагностики in vitro i промисловi прилади, призначенi для монiторингу та контролю, що введенi в обiг до 22 липня 2018 р.;

     21) будь-яке iнше електричне та електронне обладнання, на яке не поширювалася дiя Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 грудня 2008р. N 1057 (Офiцiйний вiсник України, 2008р., N 94, ст. 3109), i яке введене в обiг до 22 липня 2019р.;

(пункт 5 доповнено пiдпунктом 21 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.06.2019р. N 557)

     3) кабелi або запаснi частини для ремонту, повторного використання або оновлення функцiональностi чи модернiзацiї виробничих потужностей:

     електричного та електронного обладнання, яке належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1, та введене в обiг до 1 сiчня 2011 р.;

     медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що введенi в обiг до 1 сiчня 2018 р.;

     медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що введенi в обiг до 22 липня 2018 р.;

     будь-якого iншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дiя Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 грудня 2008р. N 1057 (Офiцiйний вiсник України, 2008р., N 94, ст. 3109), i яке введене в обiг до 22 липня 2019р.;

(пiдпункт 3 пункту 5 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.06.2019р. N 557)

     4) запаснi частини, якi повторно використовуються, за умови, що повторне використання вiдбувається в замкнених системах повернення, в межах яких усi передачi запасних частин облiковуються, документуються i вiдслiдковуються та можливi виключно на мiжкорпоративнiй основi, та якщо про повторне використання таких частин повiдомляється користувачам, а самi запаснi частини:

     вилученi з електричного та електронного обладнання, яке введене в обiг до 1 сiчня 2011р., та повторно використанi в електричному та електронному обладнаннi, введеному в обiг до 1 сiчня 2018р.;

     вилученi з медичних виробiв або приладiв, призначених для монiторингу та контролю, якi введенi в обiг до 1 сiчня 2018р., та повторно використанi в електричному та електронному обладнаннi, введеному в обiг до 22 липня 2024р.;

     вилученi з медичних виробiв для дiагностики in vitro, якi введенi в обiг до 22 липня 2018р., та повторно використанi в електричному та електронному обладнаннi, введеному в обiг до 22 липня 2026р.;

     вилученi з промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, якi введенi в обiг до 22 липня 2018р., та повторно використанi в електричному та електронному обладнаннi, введеному в обiг до 22 липня 2027р.;

     вилученi з будь-якого iншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дiя Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 грудня 2008р. N 1057 (Офiцiйний вiсник України, 2008р., N 94, ст. 3109), i яке введене в обiг до 22 липня 2019р., та повторно використанi в електричному та електронному обладнаннi, введеному в обiг до 22 липня 2029р.

(пiдпункт 4 пункту 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.06.2019р. N 557)

     6. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7 - 10 додатка 2, не поширюється на:

     1) електричне та електронне обладнання, яке належить до категорiй 1 - 6, 7 (крiм iграшок у частинi обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7 - 8 додатка 2), 10 i 11, визначених у додатку 1, та введене в обiг до 22 липня 2019 р.;

     2) медичнi вироби (у тому числi медичнi вироби для дiагностики in vitro) i прилади монiторингу та контролю (у тому числi промисловi прилади монiторингу та контролю), якi введенi в обiг до 22 липня 2021 р.;

     3) кабелi або запаснi частини для ремонту, повторного використання або оновлення функцiональностi чи модернiзацiї виробничих потужностей такого електричного та електронного обладнання:

     електричного та електронного обладнання, яке належить до категорiй 1 - 6, 7 (крiм iграшок у частинi обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7 - 8 додатка 2), 10 i 11, визначених у додатку 1, та введене в обiг до 22 липня 2019 р.;

     медичних виробiв (у тому числi медичних виробiв для дiагностики in vitro) i приладiв, призначених для монiторингу та контролю (у тому числi промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю), введених в обiг до 22 липня 2021 року.

     7. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7 - 8 додатка 2, не поширюється на iграшки (у тому числi кабелi або запаснi частини для ремонту, повторного використання або оновлення функцiональностi чи модернiзацiї виробничих потужностей iграшок), якi введенi в обiг до 1 сiчня 2018 року.

     8. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) активний медичний вирiб, який iмплантують, - будь-який активний медичний вирiб, який iмплантують, у значеннi, наведеному в пiдпунктi 2 пункту 2 Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3048);

     2) введення в обiг - надання електричного та електронного обладнання на ринку України в перший раз;

     3) великогабаритна стацiонарна установка - великогабаритне поєднання кiлькох типiв апаратури, а у вiдповiдних випадках - також iнших пристроїв, якi складенi, змонтованi та демонтованi фахiвцями i призначенi для постiйного використання у заздалегiдь визначеному та призначеному для цього мiсцi;

     4) великогабаритне стацiонарне промислове обладнання - великогабаритна сукупнiсть машин, обладнання та/або компонентiв, що функцiонують разом для конкретного застосування, яка змонтована на постiйнiй основi та демонтована фахiвцями у визначеному мiсцi, а також використовується i обслуговується фахiвцями на промисловому виробничому об'єктi або на об'єктi для виконання науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт;

     5) вилучення з обiгу - будь-який захiд, спрямований на запобiгання наданню на ринку електричного та електронного обладнання, що знаходиться в ланцюгу постачання такого обладнання;

     6) виробник - будь-яка фiзична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє електричне та електронне обладнання або доручає його розроблення чи виготовлення та реалiзує його пiд своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг);

(пiдпункт 6 пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     7) вiдкликання - будь-який захiд, спрямований на забезпечення повернення електричного та електронного обладнання, яке вже було надане споживачу (користувачу);

     8) гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;

(пiдпункт 8 пункту 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     9) державний ринковий нагляд - дiяльнiсть органiв ринкового нагляду з метою забезпечення вiдповiдностi електричного та електронного обладнання встановленим вимогам, а також забезпечення вiдсутностi загроз суспiльним iнтересам;

     10) електричне та електронне обладнання - обладнання, яке потребує електричного струму або електромагнiтних полiв для виконання хоча б однiєї покладеної на нього функцiї, та обладнання для вироблення, передачi i вимiрювання такого струму чи полiв, що спроектоване для використання пiд напругою, яка не перевищує 1000 В для змiнного струму i 1500 В для постiйного струму;

     11) запасна частина - окрема частина електричного та електронного обладнання, що може замiнити частину такого обладнання, без якої функцiонування його за призначенням неможливе. У разi замiни такої частини запасною частиною функцiональнiсть електричного та електронного обладнання вiдновлюється або полiпшується;

     12) знак вiдповiдностi технiчним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник зазначає, що електричне та електронне обладнання вiдповiдає вимогам, якi застосовуються до нього та визначенi в технiчних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

     13) iмпортер - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обiг на ринку України електричне та електронне обладнання походженням з iншої країни;

     14) кабелi - будь-якi кабелi з номiнальною напругою менш як 250 В, за допомогою яких вiдбувається з'єднання чи подовження з'єднання для пiдключення електричного та електронного обладнання до електричної розетки або для з'єднання двох чи бiльше електричних та електронних обладнань одне з одним;

     15) медичний вирiб - медичний вирiб у значеннi, наведеному в пiдпунктi 9 пункту 2 Технiчного регламенту щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046), який також є електричним та електронним обладнанням;

     16) медичний вирiб для дiагностики in vitro - медичний вирiб для дiагностики in vitro у значеннi, наведеному в пiдпунктi 9 пункту 2 Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3047);

     17) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання електричного та електронного обладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесi провадження господарської дiяльностi;

     18) однорiдний матерiал - єдиний матерiал однорiдного складу або матерiал, що складається з комбiнацiї матерiалiв, якi не можуть бути роз'єднанi чи роздiленi шляхом вiдгвинчування, рiзання, дроблення, шлiфування i застосування абразивних процесiв;

     19) оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що вимоги цього Технiчного регламенту, якi стосуються електричного та електронного обладнання, були виконанi;

     20) позашляхова рухома технiка, яка надається для професiйного використання, - машини з бортовим джерелом живлення або з тяговим приводом вiд зовнiшнього джерела живлення, функцiонування яких пiд час роботи вимагає рухливостi або безперервного чи напiвбезперервного перемiщення мiж низкою фiксованих мiсць роботи та якi надаються виключно для професiйного використання;

(пiдпункт 20 пункту 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.06.2019р. N 557)

     21) прилад, призначений для монiторингу та контролю, - прилад, основною функцiєю якого є монiторинг та/або контроль;

     22) промисловий прилад, призначений для монiторингу та контролю, - прилад для здiйснення монiторингу та контролю, призначений виключно для промислового або професiйного використання;

     23) розповсюджувач - будь-яка iнша, нiж виробник або iмпортер, фiзична чи юридична особа в ланцюгу постачання електричного та електронного обладнання, яка надає таке обладнання на ринку України;

     24) суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, iмпортер та розповсюджувач;

     25) технiчна специфiкацiя - документ, що встановлює технiчнi вимоги, яким повинне задовольняти електричне та електронне обладнання;

     26) уповноважений представник - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка одержала вiд виробника письмове доручення дiяти вiд його iменi стосовно визначених у такому дорученнi завдань.

     У цьому Технiчному регламентi термiни "презумпцiя вiдповiдностi", "технiчний регламент" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"; термiни "державний контроль нехарчової продукцiї", "неналежне застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї"; термiни "користувач", "ланцюг постачання продукцiї", "постачання продукцiї" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї"; термiн "нацiональний стандарт" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандартизацiю".

Запобiгання

     9. Електричне та електронне обладнання, що вводиться в обiг, у тому числi кабелi, запаснi частини для його ремонту, повторного використання або оновлення функцiональностi чи модернiзацiї виробничих потужностей, не повинне мiстити зазначенi у додатку 2 речовини в концентрацiях, що перевищують максимально допустимi значення.

     10. Обмеження, визначене в пунктi 9 цього Технiчного регламенту, не поширюється на кабелi та запаснi частини для його ремонту, повторного використання або оновлення функцiональностi чи модернiзацiї виробничих потужностей електричного та електронного обладнання, стосовно якого встановлено винятки iз зазначеного обмеження та яке введене в обiг до закiнчення строку дiї вiдповiдного винятку тiєю мiрою, якою вiдповiднi кабелi та запаснi частини стосуються зазначеного винятку.

     11. Обмеження, визначене в пунктi 9 цього Технiчного регламенту, не поширюється на винятки iз зазначеного обмеження, перелiк яких наведено в додатках 3 i 4.

Обов'язки виробникiв

     12. Виробники пiд час введення електричного та електронного обладнання в обiг забезпечують, щоб воно було спроектоване та виготовлене вiдповiдно до вимог, визначених у пунктах 9 - 11 цього Технiчного регламенту.

     13. Виробники складають необхiдну технiчну документацiю та проводять або доручають уповноваженому представниковi проведення процедури внутрiшнього контролю виробництва згiдно з модулем А, визначеним у модулях оцiнки вiдповiдностi, якi використовуються для розроблення процедур оцiнки вiдповiдностi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 сiчня 2016 р. N 95 "Про затвердження модулiв оцiнки вiдповiдностi, якi використовуються для розроблення процедур оцiнки вiдповiдностi, та правил використання модулiв оцiнки вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 16, ст. 625).

     14. У разi коли вiдповiднiсть електричного та електронного обладнання вимогам, якi застосовуються до нього, доведена процедурою оцiнки вiдповiдностi, зазначеною в пунктi 13 цього Технiчного регламенту, виробники складають декларацiю про вiдповiднiсть за формою згiдно з додатком 5 i наносять знак вiдповiдностi технiчним регламентам на готовий вирiб. У разi коли в iнших нормативно-правових актах визначенi вимоги щодо застосування такої самої або бiльш жорсткої процедури оцiнки вiдповiдностi, вiдповiднiсть вимогам пункту 9 цього Технiчного регламенту може бути доведена в рамках таких процедур. У такому разi може бути складена єдина технiчна документацiя.

     15. Виробники зберiгають технiчну документацiю та декларацiю про вiдповiднiсть протягом десяти рокiв пiсля введення електричного та електронного обладнання в обiг.

     16. Виробники забезпечують застосування процедур, необхiдних для пiдтримання вiдповiдностi серiйного виробництва вимогам цього Технiчного регламенту. Повиннi враховуватися змiни в конструкцiї чи характеристиках електричного та електронного обладнання та змiни в нацiональних стандартах, визначених у пунктi 46 цього Технiчного регламенту, або в iнших технiчних специфiкацiях, шляхом посилання на якi декларується вiдповiднiсть електричного та електронного обладнання.

     17. Виробники ведуть облiк електричного та електронного обладнання, що не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, i випадкiв вiдкликання електричного та електронного обладнання, iнформують про це розповсюджувачiв.

     18. Виробники забезпечують, щоб на електричному та електронному обладнаннi було зазначено тип, номер партiї чи серiйний номер або iнший елемент, який дає змогу його iдентифiкувати, а в разi коли розмiр або характер електричного та електронного обладнання не дає змоги зробити зазначене, - щоб необхiдна iнформацiя була зазначена на його пакуваннi або в документi, що супроводжує таке обладнання.

     19. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу на електричному та електронному обладнаннi, а якщо це неможливо, - на його пакуваннi чи в документi, що супроводжує таке обладнання. В адресi повинне зазначатися єдине мiсце, за яким можна зв'язатися з виробником. У разi коли в iнших нормативно-правових актах визначено такi самi або бiльш жорсткi вимоги щодо нанесення найменування та мiсцезнаходження виробника, застосовуються зазначенi вимоги.

     20. Виробники, якi вважають або мають пiдстави вважати, що електричне та електронне обладнання, яке вони ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходiв, необхiдних для приведення такого обладнання у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення його з обiгу та/або його вiдкликання (залежно вiд обставин). Виробники негайно повiдомляють про це вiдповiдному органовi державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи.

     21. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники подають йому iнформацiю та документацiю, необхiдну для демонстрування вiдповiдностi електричного та електронного обладнання вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для забезпечення вiдповiдностi введеного ними в обiг електричного та електронного обладнання вимогам цього Технiчного регламенту.

Обов'язки уповноважених представникiв

     22. Виробник може на пiдставi письмового доручення визначити уповноваженого представника. Обов'язки, встановленi в пунктi 12 цього Технiчного регламенту, та обов'язок щодо складання технiчної документацiї не включаються до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.

     23. Уповноважений представник виконує завдання, визначенi в дорученнi, одержаному вiд виробника. Доручення повинне давати змогу уповноваженому представниковi виконувати, як мiнiмум, такi обов'язки:

     зберiгати декларацiю про вiдповiднiсть i технiчну документацiю для подання їх на запити органiв державного ринкового нагляду протягом десяти рокiв пiсля введення електричного та електронного обладнання в обiг;

     на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати такому органу всю iнформацiю та документацiю, необхiдну для демонстрування вiдповiдностi електричного та електронного обладнання вимогам цього Технiчного регламенту;

     на вимогу органу державного ринкового нагляду спiвпрацювати з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для забезпечення вiдповiдностi електричного та електронного обладнання, на яке поширюється дiя доручення, вимогам цього Технiчного регламенту.

Обов'язки iмпортерiв

     24. Iмпортери вводять в обiг лише електричне та електронне обладнання, яке вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

     25. Перед введенням електричного та електронного обладнання в обiг iмпортери пересвiдчуються в тому, що виробник провiв вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi та склав технiчну документацiю, на електричне та електронне обладнання нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам i воно має необхiднi супровiднi документи, а також у тому, що виробник виконав вимоги, визначенi в пунктах 18 та 19 цього Технiчного регламенту.

     26. Якщо iмпортер вважає, що електричне та електронне обладнання не вiдповiдає вимогам пунктiв 9 - 11 цього Технiчного регламенту, або має пiдстави так вважати, вiн не вводить таке обладнання в обiг до приведення його у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, про що повiдомляє виробнику та вiдповiдному органовi державного ринкового нагляду.

     27. Iмпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу на електричному та електронному обладнаннi, а якщо це неможливо, - на його пакуваннi чи в документi, що супроводжує таке обладнання. У разi коли в iнших нормативно-правових актах визначено такi самi або бiльш жорсткi вимоги щодо нанесення найменування та мiсцезнаходження iмпортера, застосовуються зазначенi вимоги.

     28. З метою забезпечення вiдповiдностi вимогам цього Технiчного регламенту iмпортери ведуть облiк електричного та електронного обладнання, що не вiдповiдає зазначеним вимогам, i випадкiв вiдкликання такого обладнання та iнформують про це розповсюджувачiв.

     29. Iмпортери, якi вважають, що електричне та електронне обладнання, яке вони ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, або мають пiдстави так вважати, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходiв, необхiдних для приведення зазначеного обладнання у вiдповiднiсть iз такими вимогами, вилучення його з обiгу та/або вiдкликання (залежно вiд обставин). Iмпортери негайно повiдомляють про це вiдповiдному органовi державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи.

     30. Iмпортери протягом десяти рокiв пiсля введення електричного та електронного обладнання в обiг зберiгають копiю декларацiї про вiдповiднiсть для надання її на запити органiв державного ринкового нагляду та забезпечують можливiсть надання таким органам на їх запити доступу до технiчної документацiї.

     31. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду iмпортери подають йому iнформацiю та документацiю, необхiдну для пiдтвердження вiдповiдностi електричного та електронного обладнання вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду iмпортери спiвпрацюють з ним стосовно всiх заходiв, якi вживаються для забезпечення вiдповiдностi введеного ними в обiг електричного та електронного обладнання вимогам цього Технiчного регламенту.

Обов'язки розповсюджувачiв

     32. Розповсюджувачi пiд час надання електричного та електронного обладнання на ринку дiють з належною увагою стосовно вимог цього Технiчного регламенту, зокрема перевiряють, що на таке обладнання нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, воно супроводжується необхiдними документами, складеними згiдно з вимогами законодавства про мови, а також, що виробник та iмпортер виконали вимоги, визначенi вiдповiдно в пунктах 18, 19 i 27 цього Технiчного регламенту.

     33. Якщо розповсюджувач вважає або має пiдстави вважати, що електричне та електронне обладнання не вiдповiдає вимогам пунктiв 9 - 11 цього Технiчного регламенту, вiн не надає таке обладнання на ринок до приведення його у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами i повiдомляє про це виробнику або iмпортеру, а також вiдповiдному органовi державного ринкового нагляду.

     34. Розповсюджувачi, якi вважають або мають пiдстави вважати, що електричне та електронне обладнання, яке вони надали на ринку, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, пересвiдчуються у вжиттi обмежувальних (коригувальних) заходiв, необхiдних для приведення такого обладнання у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення його з обiгу та/або його вiдкликання (залежно вiд обставин). Розповсюджувачi негайно повiдомляють про це вiдповiдному органовi державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технiчного регламенту та будь-якi вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи.

     35. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi подають йому iнформацiю та документацiю, необхiдну для пiдтвердження вiдповiдностi електричного та електронного обладнання вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для забезпечення вiдповiдностi наданого ними на ринку електричного та електронного обладнання вимогам цього Технiчного регламенту.

Випадки, в яких обов'язки виробникiв покладаються на iмпортерiв та розповсюджувачiв

     36. У разi коли iмпортер (розповсюджувач) вводить електричне та електронне обладнання в обiг пiд своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг) або модифiкує вже введене в обiг електричне та електронне обладнання в такий спосiб, що це може вплинути на його вiдповiднiсть вимогам, якi застосовуються до нього, iмпортер (розповсюджувач) вважається виробником для цiлей цього Технiчного регламенту та повинен виконувати обов'язки виробника, встановленi в пунктах 12 - 21 цього Технiчного регламенту.

Iдентифiкацiя суб'єктiв господарювання

     37. Суб'єкти господарювання протягом десяти рокiв пiсля введення електричного та електронного обладнання в обiг подають органам державного ринкового нагляду на їх запити iнформацiю, що дає змогу iдентифiкувати:

     будь-якого суб'єкта господарювання, який здiйснив постачання їм електричного та електронного обладнання;

     будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони здiйснили постачання електричного та електронного обладнання.

Декларацiя про вiдповiднiсть

     38. У декларацiї про вiдповiднiсть заявляється про те, що виконання вимог, визначених у пунктах 9 - 11 цього Технiчного регламенту, доведено.

     39. Декларацiя про вiдповiднiсть складається згiдно з визначеною в додатку 5 примiрною структурою та пiдлягає оновленню в разi потреби. Декларацiя про вiдповiднiсть складається державною мовою, а в разi складення її iншою мовою, - перекладається на державну мову.

     40. Виробник шляхом складення декларацiї про вiдповiднiсть бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть електричного та електронного обладнання вимогам цього Технiчного регламенту.

Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам

     41. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам застосовується згiдно iз загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам

     42. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на готове електричне та електронне обладнання або на його табличку з технiчними даними таким чином, щоб вiн був видимим, розбiрливим i незмивним. У разi коли це є неможливим або невиправданим через характер електричного та електронного обладнання, знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на пакування та супровiднi документи.

     43. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься перед введенням електричного та електронного обладнання в обiг.

     44. Обмежувальнi (коригувальнi) заходи в разi неналежного застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам вживаються в установленому законом порядку.

Презумпцiя вiдповiдностi

     45. Електричне та електронне обладнання, на яке нанесений знак вiдповiдностi технiчним регламентам, на основi презумпцiї вiдповiдностi вважається таким, що вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, якщо вiдсутнi докази протилежного.

     46. Матерiали, компоненти i електричне та електронне обладнання, щодо яких проведенi випробування i вимiрювання, що доводять їх вiдповiднiсть вимогам пунктiв 9 - 11 цього Технiчного регламенту, або якi оцiненi згiдно iз стандартами, включеними до перелiку нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту, на основi презумпцiї вiдповiдностi вважаються такими, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

(абзац перший пункту 46 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

     Вiдповiднiсть матерiалiв, компонентiв i електричного та електронного обладнання стандартам з перелiку нацiональних стандартiв або їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi таких матерiалiв, компонентiв i електричного та електронного обладнання вимогам пунктiв 9 - 11 цього Технiчного регламенту, якi охоплюються такими нацiональними стандартами чи їх частинами.

(абзац другий пункту 46 замiнено абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

Державний ринковий нагляд i державний контроль електричного та електронного обладнання

     47. Державний ринковий нагляд i державний контроль електричного та електронного обладнання здiйснюються вiдповiдно до закону.

Таблиця вiдповiдностi

     48. Таблиця вiдповiдностi положень Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi та цього Технiчного регламенту наведена в додатку 6.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

КАТЕГОРIЇ
електричного та електронного обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi

     1. Велика побутова технiка.

     2. Дрiбна побутова технiка.

     3. Обладнання iнформацiйних технологiй та телекомунiкацiйне обладнання.

     4. Побутова електронна апаратура.

     5. Освiтлювальне обладнання.

     6. Електричнi та електроннi iнструменти.

     7. Iграшки, обладнання для вiдпочинку та спорту.

     8. Медичнi вироби (у тому числi медичнi вироби для дiагностики in vitro).

     9. Прилади монiторингу та контролю (у тому числi промисловi прилади монiторингу та контролю).

     10. Автоматичнi пристрої видачi та дозування продукцiї.

     11. Iнше електричне та електронне обладнання, яке не належить до категорiй 1 - 10.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

РЕЧОВИНИ ОБМЕЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ,
визначенi в пунктi 9 Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi, та максимально допустимi значення їх концентрацiї за масою в однорiдних матерiалах

Найменування речовини (групи речовин) Максимально допустиме значення концентрацiї речовини за масою в однорiдних матерiалах, вiдсоткiв
1. Свинець 0,1
2. Ртуть 0,1
3. Кадмiй 0,01
4. Шестивалентний хром 0,1
5. Полiбромованi бiфенiли (PBB) 0,1
6. Полiбромованi дифенiловi ефiри (PBDE) 0,1
7. Бiс(2-етилгексил) фталат (DEHP) 0,1
8. Бутил бензил фталат (BBP) 0,1
9. Дибутилфталат (DBP) 0,1
10. Дiiзобутил фталат (DIBP) 0,1

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

ВИНЯТКИ
з обмеження, визначеного в пунктi 9 Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi

Виняток Сфера i строк застосування
1. Ртуть в одноцокольних (компактних) люмiнесцентних лампах, вмiст якої не перевищує (на один пальник):  
1(a) у лампах для загального освiтлення потужнiстю менш як 30 Вт - 5 мiлiграмiв до 1 сiчня 2018 року.
З 1 сiчня 2018 року може використовуватися не бiльш як 3,5 мiлiграма ртутi на один пальник, а з 1 липня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку - не бiльш як 2,5 мiлiграма ртутi на один пальник
1(b) у лампах для загального освiтлення потужнiстю не менш як 30 Вт, але менш як 50 Вт - 5 мiлiграмiв до 1 сiчня 2018 року.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 3,5 мiлiграма ртутi на один пальник
1(c) у лампах для загального освiтлення потужнiстю не менш як 50 Вт, але менш як 150 Вт - 5 мiлiграмiв до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку
1(d) у лампах для загального освiтлення та потужнiстю не менш як 150 Вт - 15 мiлiграмiв до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку
1(e) у лампах для загального освiтлення з круглою або квадратною формою та дiаметром трубки не бiльш як 17 мiлiметрiв до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 7 мiлiграмiв ртутi на один пальник
1(f) у лампах для спецiальних цiлей - 5 мiлiграмiв до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку
1(g) у лампах для загального освiтлення потужнiстю менш як 30 Вт i строком служби не менш як 20 тис. годин - 3,5 мiлiграма до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку
2(a). Ртуть у двоцокольних лiнiйних люмiнесцентних лампах для загального освiтлення, вмiст якої не перевищує (на одну лампу):  
2(a)(1) у лампах iз трисмуговим люмiнофором, нормальним строком служби та дiаметром трубки менш як 9 мiлiметрiв (наприклад T2) - 5 мiлiграмiв до 1 сiчня 2018 року.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 4 мiлiграми ртутi на одну лампу
2(a)(2) у лампах iз трисмуговим люмiнофором, нормальним строком служби та дiаметром трубки не менш як 9 мiлiметрiв, але не бiльш як 17 мiлiметрiв (наприклад T5) - 5 мiлiграмiв до 1 сiчня 2018 року.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 3 мiлiграми ртутi на одну лампу
2(a)(3) у лампах iз трисмуговим люмiнофором, нормальним строком служби та дiаметром трубки бiльш як 17 мiлiметрiв, але не бiльш як 28 мiлiметрiв (наприклад T8) - 5 мiлiграмiв до 1 сiчня 2018 року.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 3,5 мiлiграма ртутi на одну лампу
2(a)(4) у лампах iз трисмуговим люмiнофором, нормальним строком служби та дiаметром трубки бiльш як 28 мiлiметрiв (наприклад T12) - 5 мiлiграмiв до 1 сiчня 2018 року.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 3,5 мiлiграма ртутi на одну лампу
2(a)(5) у лампах iз трисмуговим люмiнофором та тривалим строком служби (не менш як 25 тис. годин) - 8 мiлiграмiв до 1 сiчня 2018 року.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 5 мiлiграмiв ртутi на одну лампу
2(b). Ртуть в iнших люмiнесцентних лампах, вмiст якої не перевищує (на одну лампу):  
2(b)(1) у лiнiйних лампах з галофосфатним люмiнофором та дiаметром трубки бiльш як 28 мiлiметрiв (наприклад T10 та T12) - 10 мiлiграмiв до 1 сiчня 2018 року
2(b)(2) у лампах нелiнiйної форми з галофосфатним люмiнофором та будь-яким дiаметром трубки - 15 мiлiграмiв до 1 сiчня 2018 року
2(b)(3) у лампах нелiнiйної форми iз трисмуговим люмiнофором та дiаметром трубки бiльш як 17 мiлiметрiв (наприклад T9) до 1 сiчня 2018 року використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 15 мiлiграмiв ртутi на одну лампу
2(b)(4) в iнших лампах для загального освiтлення та спецiальних цiлей (наприклад в iндукцiйних лампах) до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 15 мiлiграмiв ртутi на одну лампу
3. Ртуть у люмiнесцентних лампах з холодним катодом та люмiнесцентних лампах iз зовнiшнiми електродами (CCFL та EEFL) для спецiальних цiлей, вмiст якої не перевищує (на одну лампу):  
3(a) у лампах малої довжини (не бiльш як 500 мiлiметрiв) до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 3,5 мiлiграма ртутi на одну лампу
3(b) у лампах середньої довжини (бiльш як 500 мiлiметрiв, але не бiльш як 1500 мiлiметрiв) до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 5 мiлiграмiв ртутi на одну лампу
3(c) у лампах великої довжини (бiльш як 1500 мiлiметрiв) до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 13 мiлiграмiв ртутi на одну лампу
4(a). Ртуть в iнших розрядних лампах низького тиску (на одну лампу) до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 15 мiлiграмiв ртутi на одну лампу
4(b). Ртуть у натрiєвих лампах високого тиску для загального освiтлення з полiпшеним iндексом кольоропередачi Ra бiльш як 60, вмiст якої не перевищує (на один пальник):  
4(b)-I у лампах потужнiстю не бiльш як 155 Вт до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 30 мiлiграмiв ртутi на один пальник
4(b)-II у лампах потужнiстю бiльш як 155 Вт, але не бiльш як 405 Вт до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 40 мiлiграмiв ртутi на один пальник
4(b)-III у лампах потужнiстю бiльш як 405 Вт до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 40 мiлiграмiв ртутi на один пальник
4(c). Ртуть в iнших натрiєвих лампах високого тиску для загального освiтлення, вмiст якої не перевищує (на один пальник):  
4(c)-I у лампах потужнiстю не бiльш як 155 Вт до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 25 мiлiграмiв ртутi на один пальник
4(c)-II у лампах потужнiстю бiльш як 155 Вт, але не бiльш як 405 Вт до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 30 мiлiграмiв ртутi на один пальник
4(c)-III у лампах потужнiстю бiльш як 405 Вт до 1 сiчня 2018р. використання ртутi не обмежується.
З 1 сiчня 2018р. та до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не бiльш як 40 мiлiграмiв ртутi на один пальник
4(d). Ртуть у ртутних паросвiтних лампах високого тиску (HPMV) до 1 сiчня 2018 року
4(e). Ртуть у металогалогенних лампах (MH) до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку
4(f). Ртуть в iнших розрядних лампах для спецiальних цiлей (крiм iнших ламп, зазначених у додатку 3) до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку
4(g). Ртуть у газосвiтних трубках ручної роботи (HLDT), якi використовуються для свiтлових знакiв i написiв, декоративного, архiтектурного та спецiалiзованого освiтлення, творiв свiтлового мистецтва та в яких вмiст ртутi не перевищує: до 1 сiчня 2019 року
1) 20 мiлiграмiв на пару електродiв i додатково 0,3 мiлiграма на кожен сантиметр довжини трубки, але не бiльш як 80 мiлiграмiв, для застосування поза примiщеннями, а також для застосування у примiщеннях за температури нижче 20° C;  
2) 15 мiлiграмiв на пару електродiв i додатково 0,24 мiлiграма на кожен сантиметр довжини трубки, але не бiльш як 80 мiлiграмiв, для будь-якого iншого застосування у примiщеннях  
5(a). Свинець у склi електронно-променевих трубок до 1 сiчня 2018р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
5(b). Свинець у склi люмiнесцентних ламп, вмiст якого не перевищує 0,2 вiдсотка за масою до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку
6(a). Свинець як легувальний елемент у сталi для обробки рiзанням та в оцинкованiй сталi iз вмiстом не бiльш як 0,35 вiдсотка свинцю за масою до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
6(a)-I. Свинець як легувальний елемент у сталi для обробки рiзанням iз вмiстом не бiльш як 0,35 вiдсотка свинцю за масою та у компонентах iз сталi, отриманих методом гарячого цинковання, iз вмiстом свинцю не бiльш як 0,2 вiдсотка за масою до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
6(b). Свинець як легувальний елемент в алюмiнiєвих сплавах iз вмiстом не бiльш як 0,4 вiдсотка свинцю за масою до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
6(b)-I. Свинець як легувальний елемент в алюмiнiєвих сплавах iз вмiстом не бiльш як 0,4 вiдсотка свинцю за масою, за умови, що його наявнiсть є наслiдком переробки свинцевмiсного алюмiнiєвого брухту до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
6(b)-II. Свинець як легувальний елемент в алюмiнiєвих сплавах для обробки рiзанням iз вмiстом не бiльш як 0,4 вiдсотка свинцю за масою до 18 травня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
6(c). Мiдний сплав iз вмiстом не бiльш як 4 вiдсотки свинцю за масою до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної в додатку 1
7(a). Свинець у припоях з високою температурою плавлення (у сплавах на основi свинцю, що мiстять не менш як 85 вiдсоткiв свинцю за масою) до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1 (крiм винятку, зазначеного в позицiї 24 цього додатка)
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
7(b). Свинець у припоях для серверiв, систем i масивiв зберiгання даних, обладнання мережевої iнфраструктури для комутацiї, передавання сигналiв i даних, а також управлiння мережею у сферi телекомунiкацiй до 1 сiчня 2018р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
7(c)-I. Електричнi та електроннi компоненти, що мiстять свинець у склi чи керамiчних матерiалах (наприклад у п'єзоелектричних приладах) або у сполуках скляної чи керамiчної матрицi (крiм керамiчних дiелектрикiв у конденсаторах) до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1 (крiм винятку, зазначеного в позицiї 34 цього додатка)
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
7(c)-II. Свинець у керамiчних дiелектриках у конденсаторах з номiнальною напругою не менш як 125 В змiнного струму або 250 В постiйного струму до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1-7 i 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1.
Не застосовується до виняткiв, зазначених у пунктi 7 (c)-I та 7 (c)-IV цього додатка
7(c)-III. Свинець у керамiчних дiелектриках у конденсаторах з номiнальною напругою менш як 125 В змiнного струму або 250 В постiйного струму до 1 сiчня 2018 року.
З 1 сiчня 2018р. свинець може використовуватися у запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обiг до 1 сiчня 2018 року
7(c)-IV. Свинець у керамiчних дiелектричних матерiалах на основi цирконату-титанату свинцю (ЦТС) для конденсаторiв, якi є частиною iнтегральних схем або дискретних напiвпровiдникових приладiв до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1-7 i 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
8(a). Кадмiй i його сполуки у плавких запобiжниках з металургiйним ефектом iз застосуванням кульок з легкоплавкого металу, що є металiчним розчинником плавкого елемента до 1 сiчня 2018 року.
З 1 сiчня 2018р. кадмiй i його сполуки можуть використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обiг до 1 сiчня 2018 року
8(b). Кадмiй i його сполуки в електричних контактах до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
8(b)-I. Кадмiй i його сполуки в електричних контактах:
- автоматичних вимикачiв;
- температурно-чутливих елементах управлiння;
- елементах температурного захисту двигунiв (виключаючи герметичнi елементи температурного захисту двигунiв)
- вимикачiв змiнного струму з номiнальними даними:
- 6 А та бiльше i 250 В та бiльше або;
- 12 А та бiльше i 125 В та бiльше;
- вимикачiв постiйного струму з номiнальними даними 20 А та бiльше i 18 В та бiльше
- вимикачiв для використання в мережi живлення з частотою, що бiльша або дорiвнює 200 Гц
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
9. Шестивалентний хром як антикорозiйний засiб для систем охолодження з вуглецевої сталi в абсорбцiйних холодильниках (iз вмiстом не бiльш як 0,75 вiдсотка за масою в охолоджувальному розчинi) до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, визначеної у додатку 1, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
9(а)-I. До 0,75 вiдсотка шестивалентного хрому за масою, що використовується як антикорозiйний засiб в охолоджувальному розчинi систем охолодження з вуглецевої сталi абсорбцiйних холодильникiв (включаючи мiнiбари), призначених для роботи повнiстю або частково з електричним нагрiвачем середньою потужнiстю споживаної енергiї < 75 Вт при безперервнiй роботi до 1 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
9(а)-II. До 0,75 вiдсотка шестивалентного хрому за масою, що використовується як антикорозiйний засiб в охолоджувальному розчинi систем охолодження з вуглецевої сталi абсорбцiйних холодильникiв:
- призначених для роботи повнiстю або частково з електричним нагрiвачем iз середньою потужнiстю споживаної енергiї > 75 Вт при безперервнiй роботi;
- призначених для роботи повнiстю з неелектричним нагрiвачем
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
9(b). Свинець у вкладках i втулках пiдшипникiв для компресорiв, що мiстять холодильний агент, для застосування в системах опалення, вентиляцiї, кондицiонування повiтря та охолодження (HVACR) для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8, 9 i 11, визначених у додатку 1
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для iнших пiдкатегорiй електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1
9(b)-I. Свинець у вкладках i втулках пiдшипникiв для герметичних спiральних компресорiв, що мiстять холодильний агент, з номiнальною споживаною потужнiстю не бiльш як 9 кВт для застосування в системах опалення, вентиляцiї, кондицiонування повiтря та охолодження (HVACR) до 21 липня 2019р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 1, визначеної в додатку 1
11(a). Свинець, що використовується в запресованих штиркових з'єднувальних системах з еластичними виводами типу "C-press" може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обiг до 1 сiчня 2018 року
11(b). Свинець, що використовується в iнших запресованих штиркових з'єднувальних системах з еластичними виводами (крiм систем типу "C-press") до 1 сiчня 2018 року.
З 1 сiчня 2018р. свинець може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обiг до 1 сiчня 2018 року
12. Свинець як матерiал покриття для кiльця "C-ring" теплопровiдного модуля може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обiг до 1 сiчня 2018 року
13(a). Свинець у безбарвному прозорому склi, що використовується для оптичних цiлей для усiх категорiй електричного та електронного обладнання, визначених у додатку 1
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для усiх iнших категорiй i пiдкатегорiй електричного та електронного обладнання, визначених у додатку 1
13(b). Кадмiй i свинець у склi для свiтлофiльтрiв та склi, що використовується для еталонiв коефiцiєнта вiдбиття для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8, 9 i 11, визначених у додатку 1
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної в додатку 1
до 21 липня 2021р. - для iнших пiдкатегорiй електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1
13(b)-I. Свинець у видах оптичного скла для свiтлофiльтрiв, забарвленого додаванням iонiв до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
13(b)-II. Кадмiй у видах оптичного скла для свiтлофiльтрiв, забарвленого наводкою, крiм сфер застосування, якi охопленi позицiєю 39(а) цього додатка до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
13(b)-III. Кадмiй i свинець у склi, що використовується для еталонiв коефiцiєнта вiдбиття до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
14. Свинець у припоях, якi складаються бiльш як з двох елементiв, для з'єднання штиркових контактiв i корпусу мiкропроцесорiв iз вмiстом бiльш як 80 та менш як 85 вiдсоткiв свинцю за масою до 1 сiчня 2018 року.
З 1 сiчня 2018р. свинець може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обiг до 1 сiчня 2018 року
15. Свинець у припоях для виконання стiйкого електричного з'єднання мiж напiвпровiдниковим кристалом i кристалоносiєм у корпусах iнтегральних схем, виготовлених згiдно з технологiєю "flip chip" (монтаж методом перевернутого кристала) до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
15(а). Свинець у припоях для виконання стiйкого електричного з'єднання мiж напiвпровiдниковим кристалом i кристалоносiєм у корпусах iнтегральних схем, виготовлених згiдно з технологiєю "flip chip" (монтаж методом перевернутого кристала), якщо виконується принаймi один з критерiїв:
- напiвпровiдникова технологiя з розмiром елемента 90 нм або бiльше;
- площа одного з'єднання
300 кв. мiлiметрiв або бiльше для довiльного розмiру елемента напiвпровiдникової технологiї;
- використовуються технологiї встановлення напiвпровiдникових елементiв "stacked package" (збiрка з багатошаровим розмiшенням кристалiв) з площею з'єднання 300 кв. мiлiметрiв або кремнiєвим iнтерпозером площею 300 кв. мiлiметрiв або бiльше
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
16. Свинець у лiнiйних лампах розжарювання з трубками, що мають силiкатне покриття до 1 сiчня 2018 року
17. Галогенiд свинцю як випромiнювальна добавка у розрядних лампах високої iнтенсивностi (HID), якi використовуються у професiйнiй репрографiї до 1 сiчня 2018р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
18(a). Свинець як активатор у флуоресцентному порошку (не бiльш як 1 вiдсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмiнофорами, як SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb), що використовуються як спецiальнi лампи для дiазографiї, лiтографiї, пасток для комах, фотохiмiчних процесiв та процесiв отвердiння до 1 сiчня 2018 року
18(b). Свинець як активатор у флуоресцентному порошку (не бiльш як 1 вiдсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмiнофорами, як BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються як лампи для засмаги до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
18(b)-I. Свинець як активатор у флуоресцентному порошку (не бiльш як 1 вiдсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмiнофорами, як BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються в медичному фототерапевтичному обладнаннi до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 5 i 8, визначених у додатку 1 (крiм виняткiв, зазначених у пунктi 34 додатка 4)
19. Свинець з PbBiSn-Hg i PbInSn-Hg у спецiальних складах як основна амальгама та з PbSn-Hg як допомiжна амальгама в дуже компактних енергозберiгаючих лампах (ЕЗЛ) до 1 сiчня 2018 року
20. Оксид свинцю у склi, яке застосовується для з'єднання переднiх i заднiх пiдкладок пласких люмiнесцентних ламп, що використовуються в рiдкокристалiчних дисплеях (LCD) до 1 сiчня 2018 року
21. Свинець i кадмiй у друкарських фарбах для застосування в емалях на такому склi, як боросилiкатне та вапняно-натрiєве силiкатне до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
21(a). Кадмiй у кольоровому склi, що застосовується для фiльтрацiї свiтла в компонентах освiтлювальних приладiв, якi встановленi в дiсплеї та панелi керування електричного та електронного обладнання до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1 (крiм виняткiв, зазначених у пунктах 21 (b) або 39 (а) цього додатка)
21(b). Кадмiй у друкарських фарбах для застосування в емалях на такому склi, як боросилiкатне та вапняно-натрiєве до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1 (крiм виняткiв, зазначених у пунктах 21 (а) або 39 (а) цього додатка)
21(c). Свинець у друкарських фарбах для застосування в емалях на iншому склi, нiж боросилiкатне до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
23. Свинець у покриттях компонентiв з малим кроком (крiм з'єднувачiв), що становить не бiльш як 0,65 мiлiметра може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обiг до 1 сiчня 2018 року
24. Свинець у припоях для паяння багатошарових керамiчних конденсаторiв дископодiбної i планарно-матричної форми з металiзованими отворами до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
25. Оксид свинцю, що використовується в таких структурних елементах дисплеїв з електронною емiсiєю за рахунок поверхневої провiдностi (SED-дисплеїв), як герметизувальний склоприпiй та герметизувальне кiльце iз скляної фрити до 1 сiчня 2018р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
26. Оксид свинцю у склянiй колбi ламп чорного свiтла Blacklight Blue (BLB) до 1 сiчня 2018 року
27. Сплави свинцю як припой для перетворювачiв, що використовуються в гучномовцях високої потужностi, що призначенi для кiлькагодинної роботи з рiвнями звукового тиску не менш як 125 дБ SPL до 1 сiчня 2018 року
29. Свинець, зв'язаний у кришталевому склi, а саме оксид свинцю, вмiст якого становить:
1) не менш як 30 вiдсоткiв у високосвинцевому кришталi iз щiльнiстю не менш як 3 грами на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,545;
2) не менш як 24 вiдсотки у свинцевому кришталi iз щiльнiстю не менш як 2,9 грама на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,545;
3) не менш як 10 вiдсоткiв окремо або разом з оксидом цинку, оксидом барiю та оксидом калiю у кришталевому склi iз щiльнiстю не менш як 2,45 грама на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,52;
4) не менш як 10 вiдсоткiв окремо або разом з оксидом барiю та оксидом калiю у кришталевому склi iз щiльнiстю не менш як 2,4 грама на 1 куб. сантиметр та твердiстю за Вiккерсом 550 ± 20
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
30. Сплави кадмiю як припой для електричних/механiчних з'єднань електричних провiдникiв, розмiщених безпосередньо на звуковiй котушцi перетворювачiв, що використовуються в гучномовцях високої потужностi з рiвнями звукового тиску не менш як 100 дБ (А) до 1 сiчня 2018р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
31. Свинець у паяльних матерiалах у безртутних пласких люмiнесцентних лампах (MFFL) (якi використовуються наприклад у рiдкокристалiчних дисплеях, дизайнерському або промисловому освiтленнi) до 1 сiчня 2018р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
32. Оксид свинцю в герметизуючому склоприпої, який використовується для монтажу вiкон у трубках аргонових та криптонових лазерiв до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
33. Свинець у припоях для спаювання тонких мiдних дротiв дiаметром не бiльш як 100 мiкрометрiв у силових трансформаторах до 1 сiчня 2018р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
34. Свинець в елементах металокерамiчних пiдлаштовних потенцiометрiв для всiх категорiй електричного та електронного обладнання, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
36. Ртуть, що використовується як iнгiбiтор катодного розпилення у плазмових дисплеях постiйного току iз вмiстом не бiльш як 30 мiлiграмiв на один дисплей до 1 сiчня 2018 року
37. Свинець у плакованому шарi високовольтних дiодiв на основi корпусiв з цинкоборатного скла до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
38. Кадмiй i оксид кадмiю в товстоплiвкових пастах, якi використовуються на пiдкладках з оксиду берилiю, зв'язаного з алюмiнiєм до 1 сiчня 2018р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
39. Кадмiй у свiтлодiодах на основi матерiалiв II - VI, якi перетворюють колiр свiтiння (менш як 10 мiкрограмiв кадмiю на 1 кв. мiлiметр свiтловипромiнювальної поверхнi), для використання у твердотiльних системах освiтлення або вiдображення до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку
39(a). Селенiд кадмiю в напiвпровiдникових нанокристалiчних квантових точках на основi кадмiю для перетворення довжини хвилi ("downshifting"), якi використовуються в пiдсвiтцi дисплеїв (менш як 0,2 мiкрограма кадмiю на 1 кв. мiлiметр площi екрана дисплея) до 31 жовтня 2019р. - для усiх категорiй електричного та електронного обладнання, визначених у додатку 1
40. Кадмiй у фоторезисторах для аналогових оптронiв, якi застосовуються у професiйнiй аудiоапаратурi до 1 сiчня 2018 року
41. Свинець у припоях, покриттях виводiв електричних i електронних компонентiв та покриттях друкованих плат, що використовуються у блоках запалювання та iнших електричних i електронних системах управлiння двигуном, якi з технiчних причин повиннi монтуватися безпосередньо на/в картерi чи цилiндрi малих двигунiв внутрiшнього згоряння з примусовим запалюванням з корисною потужнiстю не бiльш як 19 кВт, що призначенi для ручних машин до 31 березня 2022р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7, 10 i 11, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, визначеної у додатку 1
42. Свинець у пiдшипниках та втулках дизельних або бензинових двигунiв внутрiшнього згоряння, що застосовуються у професiйному обладнаннi поза дорожнiм рухом:
- загальним об'ємом, що бiльший або дорiвнює 15 лiтрам;
- у разi коли об'єм двигуна менше 15 лiтрiв i вiн сконструйований для роботи в обладнаннi, в якому час мiж сигналом запуску та повним навантаженням повинен бути меншим нiж 10 секунд або з регулярним обслуговуванням, яке зазвичай проводиться у важкому та брудному середовищi, такому як шахти, будiвництво, сiльське господарство
до 21 липня 2024р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1 (крiм виняткiв, зазначених у пунктi 6 (с) цього додатка)
43. Бiс (2-етилгексил) фталат у гумових деталях систем двигунiв, призначених для використання в обладнаннi, яке не пристосоване виключно для споживчого використання, та за умови, що жоден пластифiкований матерiал не контактує iз слизовими оболонками людини або не має тривалого контакту iз шкiрою людини, та концентрацiя бiс (2-етилгексил) фталату не перевищує:
1) 30 вiдсоткiв маси гуми для:
- покриття прокладок;
- суцiльно-гумових прокладок; або
- ґумових деталей, якi входять до збiрки щонайменше з трьох деталей, що використовують електричну, механiчну або гiдравлiчну енергiю для роботи, i прикрiпленi до двигуна;
2) 10 вiдсоткiв маси гуми для деталей, що мiстять гуму, не визначених у пунктi 1.
Для цiлей цiєї позицiї "тривалий контакт iз шкiрою людини" означає безперервний контакт тривалiстю понад 10 хвилин або перiодичний контакт протягом 30 хвилин на день
до 21 липня 2024р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
44. Свинець у припої датчикiв, приводiв та блокiв управлiння двигунами внутрiшнього згоряння, встановлених в обладнаннi, яке використовується у фiксованому положеннi пiд час роботи i призначене для осiб, якi пройшли професiйну пiдготовку, а також використовується непрофесiйними користувачами до 21 липня 2024р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
____________
Примiтка.
 
Цифровi та лiтерно-цифровi позначення позицiй у цьому додатку iдентичнi цифровим та лiтерно-цифровим позначенням позицiй у Додатку III до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi.
 
(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.05.2018р. N 383, вiд 29.08.2018р. N 688, вiд 26.06.2019р. N 557, вiд 04.12.2019р. N 997, вiд 30.06.2021р. N 671)

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

ВИНЯТОК
з обмеження, визначеного в пунктi 9 Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi, якi стосуються медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю

Виняток Сфера i строк застосування
Електричне та електронне обладнання, в якому використовується iонiзуюче випромiнювання або яке реєструє таке випромiнювання
1. Свинець, кадмiй i ртуть у детекторах iонiзуючого випромiнювання до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
2. Свинцевi пiдшипники у рентгенiвських трубках до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
3. Свинець у приладах для пiдсилення електромагнiтного випромiнювання: у мiкроканальнiй пластинi та капiлярнiй пластинi до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
4. Свинець у склоприпої рентгенiвських трубок i електронно-оптичних перетворювачiв та свинець у склоподiбнiй зв'язуючiй речовинi для складання газових лазерiв i для електронних (вакуумних) ламп, якi перетворюють електромагнiтне випромiнювання в електрони до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
5. Свинець у захисних екранах вiд iонiзуючого випромiнювання до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
6. Свинець у рентгенiвських тест-об'єктах до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
7. Кристали стеарату свинцю для дифракцiї рентгенiвських променiв до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
8. Джерело радiоактивних iзотопiв кадмiю для портативних рентгенофлуоресцентних спектрометрiв до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
Датчики, детектори та електроди
1(a). Свинець i кадмiй в iон-селективних електродах, включаючи скло pH-електродiв до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
1(b). Свинцевi аноди в електрохiмiчних датчиках кисню до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
1(c). Свинець, кадмiй i ртуть у детекторах iнфрачервоного випромiнювання до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
1(d). Ртуть в електродах порiвняння: хлорид ртутi з низьким вмiстом хлору, сульфат ртутi та оксид ртутi до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
Iнше обладнання
9. Кадмiй у гелiй-кадмiєвих лазерах до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
10. Свинець i кадмiй у лампах для атомно-абсорбцiйних спектрометрiв до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
11. Свинець у сплавах як надпровiдник i провiдник тепла в магнiтно-резонанснiй томографiї (МРТ) до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
12. Свинець i кадмiй у металiчних зв'язках для створення надпровiдних магнiтних кiл у детекторах апаратури магнiтно-резонансної томографiї (MPT), надпровiдних квантових iнтерференцiйних пристроїв (SQUID), апаратури ядерного магнiтного резонансу (ЯМР) або мас-спектрометрiв з перетворенням Фур'є (FTMS) до 1 липня 2021 року
13. Свинець у противагах до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
14. Свинець у монокристалiчних п'єзоелектричних матерiалах для ультразвукових перетворювачiв до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
15. Свинець у припоях для з'єднання ультразвукових перетворювачiв до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
16. Ртуть у надточних мостах для вимiрювання ємностi i тангенса кута втрат та у високочастотних радiочастотних перемикачах i реле, що застосовуються в приладах, призначених для монiторингу та контролю (iз вмiстом не бiльш як 20 мiлiграм на один перемикач або реле) до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
17. Свинець у припоях для портативних дефiбриляторiв швидкої медичної допомоги до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
18. Свинець у припоях для високопродуктивних модулiв iнфрачервоної вiзуалiзацiї для виявлення в дiапазонi 8 - 14 мiкрометрiв до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
19. Свинець у дисплеях на основi рiдких кристалiв на кремнiєвiй пiдкладцi (LCoS-дисплеях) до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
20. Кадмiй у рентгенiвських вимiрювальних фiльтрах до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
21. Кадмiй у люмiнофорних покриттях у рентгенiвських електронно-оптичних перетворювачах та в запасних частинах для рентгенiвських систем, якi введенi в обiг на ринку до 1 сiчня 2020 року до 1 сiчня 2020 року.
Строк використання кадмiю в зазначених запасних частинах не обмежується
22. Ацетат свинцю як маркер для використання у стереотаксичних рамах для голови, якi застосовуються в комп'ютернiй томографiї та магнiтно-резонанснiй томографiї, а також у системах позицiонування апаратури для гамма-терапiї та корпускулярної терапiї до 1 липня 2021 року
23. Свинець як легувальний елемент для пiдшипникiв та поверхонь зносу в медичному обладнаннi, яке зазнає впливу iонiзуючого випромiнювання до 1 липня 2021 року
24. Свинець для виконання вакуумно-щiльних з'єднань мiж алюмiнiєм i сталлю в рентгенiвських електронно-оптичних перетворювачах до 1 сiчня 2020 року
25. Свинець у поверхневих покриттях штиркових з'єднувальних систем, якi потребують немагнiтних з'єднувачiв та використовуються протягом тривалого перiоду за температури нижче -20° C за нормальних умов експлуатацiї та зберiгання до 1 липня 2021 року
26. Свинець у припоях на друкованих платах, у покриттях виводiв електричних i електронних компонентiв та покриттях друкованих плат, у припоях для з'єднання проводiв i кабелiв, у припоях для з'єднання перетворювачiв i датчикiв, якi використовуються протягом тривалого перiоду за температури нижче -20° C за нормальних умов експлуатацiї та зберiгання
Свинець у припоях електричних з'єднань з датчиками для вимiрювання температури у пристроях, якi призначенi для перiодичного використання за температур нижче -150° C
до 1 липня 2021 року
27. Свинець у припоях, у покриттях виводiв електричних i електронних компонентiв та друкованих плат, у з'єднаннях електричних проводiв, екранах i закритих з'єднувачах, якi використовуються в:
магнiтних полях у сферi радiусом 1 метр вiд iзоцентра магнiта в апаратурi магнiтно-резонансної томографiї, включаючи монiтори пацiєнта, призначенi для використання в межах зазначеної сфери;
магнiтних полях на вiдстанi, що не перевищує 1 метр вiд зовнiшнiх поверхонь магнiтiв циклотрона, магнiтiв для транспортування пучка та управлiння його напрямком, якi застосовуються в корпускулярнiй терапiї
до 1 липня 2020 року
28. Свинець у припоях, якi використовуються для монтажу цифрових матричних детекторiв на основi телуриду кадмiю та телуриду кадмiю-цинку (CdTe- та CdZnTe-детекторiв) на друкованi плати до 1 сiчня 2018 року
29. Свинець як надпровiдник чи провiдник тепла у сплавах, якi використовуються в холодних головках крiогенних охолоджувачiв та/або в крiогенно охолоджених холодних зондах (крiозондах) та/або в крiогенно охолоджених системах зрiвнювання потенцiалiв, що застосовуються в медичних виробах (категорiя 8 згiдно з додатком 1) та/або у промислових приладах, призначених для монiторингу та контролю до 1 липня 2021 року
30. Шестивалентний хром у диспенсерних джерелах парiв лужних металiв, що використовуються для виготовлення фотокатодiв у рентгенiвських електронно-оптичних перетворювачах, та в запасних частинах для рентгенiвських систем, якi введенi в обiг на ринку до 1 сiчня 2020 року до 1 сiчня 2020 року.
Строк використання шестивалентного хрому в зазначених запасних частинах не обмежується
31(a). Свинець, кадмiй, шестивалентний хром i полiбромованi дифенiловi ефiри (PBDE) у запасних частинах, якi вилученi з медичних виробiв (у тому числi медичних виробiв для дiагностики in vitro) або електронних мiкроскопiв i приладдя до зазначених мiкроскопiв та використанi для ремонту чи вiдновлення таких виробiв, мiкроскопiв i приладдя, за умови, що повторне використання вiдбувається у замкнених системах повернення, в межах яких усi передачi запасних частин облiковуються, документуються i вiдслiдковуються та можливi виключно на мiжкорпоративнiй основi, а про кожне повторне використання таких частин повiдомляють користувачам з 6 листопада 2017 р. та: до 22 липня 2021 р. - для використання в медичних виробах (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro)
до 22 липня 2023 р. - для використання в медичних виробах для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для використання в електронних мiкроскопах та приладдi до них
32. Свинець у припоях на друкованих платах детекторiв та пристроїв збору даних позитронно-емiсiйних томографiв, якi iнтегрованi в апаратуру магнiтно-резонансної томографiї до 1 сiчня 2020 року
33. Свинець у припоях на змонтованих друкованих платах, якi використовуються в рухомих медичних виробах класiв IIа та IIб згiдно з Технiчним регламентом щодо медичних виробiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 (крiм портативних дефiбриляторiв швидкої медичної допомоги).
Пiд рухомими медичними виробами тут розумiються медичнi вироби, якi призначенi для перенесення вручну, перевезення на власних колесах, на вiзку, в наземному транспортному засобi, на повiтряному суднi чи суднi пiд час роботи таких виробiв та/або мiж перiодами їх роботи та затвердженi призначеним органом згiдно з Технiчним регламентом щодо медичних виробiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753, для такого застосування
до 1 липня 2018 р. - для медичних виробiв класу IIа
до 1 сiчня 2021 р. - для медичних виробiв класу IIб
34. Свинець як активатор у флуоресцентному порошку розрядних ламп з люмiнофорами BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються для екстракорпорального фотоферезу до 23 липня 2021 року
35. Ртуть у люмiнесцентних лампах з холодним катодом (iз вмiстом не бiльш як 5 мiлiграмiв на одну лампу) для пiдсвiтки рiдкокристалiчних дисплеїв, що використовуються у промислових приладах, призначених для монiторингу та контролю, якi введенi в обiг до 22 липня 2018 року до 22 липня 2024 року
36. Свинець, що використовується в iнших запресованих штиркових з'єднувальних системах з еластичними виводами (крiм систем типу "C-press"), якi застосовуються у промислових приладах, призначених для монiторингу та контролю до 1 сiчня 2021 року.
З 1 сiчня 2021 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, якi введенi в обiг до 1 сiчня 2021 року
37. Свинець у платинованих платинових електродах, що використовуються для вимiрювань електропровiдностi у разi виконання як мiнiмум однiєї з таких умов:
1) вимiрювання в широкому дiапазонi за дiапазону вимiрювань питомої електропровiдностi, що охоплює бiльш як один порядок величини (наприклад дiапазон мiж 0,1 i 5 мСм на метр), у лабораторних умовах для невiдомих концентрацiй;
2) вимiрювання розчинiв, якщо необхiдна точнiсть, що становить ± 1 вiдсоток дiапазону зразка, та висока корозiйна стiйкiсть електрода стосовно будь-якого з таких розчинiв:
розчину з кислотнiстю менш як pH 1
розчину з лужнiстю бiльш як pH 13
корозiйного розчину, що мiстить газоподiбний галоген;
3) вимiрювання електропровiдностi вище 100 мСм на метр, якi повиннi виконуватися з використанням переносних засобiв вимiрювальної технiки
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 1 - 7 i 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiй 8 i 9, визначених у додатку 1 (крiм медичних виробiв для дiагностики in vitro i промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю)
до 21 липня 2023р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro, що належать до категорiї 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, що належать до категорiї 9, i електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 11, визначеної у додатку 1
38. Свинець у припої в одному iнтерфейсi багатоярусних кристалiв великої площi з бiльш як 500 мiжз'єднаннями на один iнтерфейс, якi використовуються в рентгенiвських детекторах систем комп'ютерної томографiї та рентгенiвських систем до 1 сiчня 2020 року.
З 1 сiчня 2020 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для систем комп'ютерної томографiї та рентгенiвських систем, якi введенi в обiг до 1 сiчня 2020 року
39. Свинець у мiкроканальних пластинах, що використовуються в обладнаннi, яке має як мiнiмум одну з таких характеристик:
1) компактний розмiр детектора електронiв або iонiв, коли простiр для детектора становить не бiльш як 3 мiлiметри на одну мiкроканальну пластину (товщина детектора + мiсце для монтажу мiкроканальної пластини), у цiлому не бiльш як 6 мiлiметрiв та при цьому альтернативне розмiщення iз забезпеченням бiльшого простору для детектора є нездiйсненним з наукової та технiчної точки зору
2) двовимiрна просторова роздiльна здатнiсть для виявлення електронiв або iонiв, коли виконується як мiнiмум одна з таких умов:
час вiдгуку становить менш як 25 нс зона виявлення зразка бiльша 149 кв. мiлiметрiв
коефiцiєнт пiдсилення становить бiльш як 1,3 х 103
3) час вiдгуку для виявлення електронiв або iонiв становить менш як 5 нс
4) зона виявлення зразка для виявлення електронiв або iонiв бiльша 314 кв. мiлiметрiв
5) коефiцiєнт пiдсилення становить бiльш як 4 х 107
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробiв i приладiв, призначених для монiторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробiв для дiагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю
40. Свинець у керамiчних дiелектриках у конденсаторах з номiнальною напругою менш як 125 В змiнного струму або 250 В постiйного струму, якi застосовуються у промислових приладах, призначених для монiторингу та контролю до 1 сiчня 2021 року.
З 1 сiчня 2021 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для промислових приладiв, призначених для монiторингу та контролю, якi введенi в обiг до 1 сiчня 2021 року
41. Свинець як термостабiлiзатор у полiвiнiлхлоридi, що використовується як матерiал основи в амперометричних, потенцiометричних i кондуктометричних електрохiмiчних сенсорах, якi застосовуються в медичних виробах для дiагностики in vitro пiд час аналiзу кровi, iнших бiологiчних рiдин i газiв в органiзмi до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку
42. Ртуть в електричних обертових з'єднувачах (контактних кiльцях), якi використовуються в системах для внутрiшньосудинного ультразвукового дослiдження, здатних працювати з високою робочою частотою (бiльш як 50 МГц) до визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України строку застосування зазначеного винятку
43. Кадмiєвi аноди в гальванiчних елементах Герша для датчикiв кисню, що використовуються у промислових приладах, призначених для монiторингу та контролю, якщо необхiдна чутливiсть нижче 10 ppm до 16 липня 2023 року
44. Кадмiй у трубках для вiдеокамер, стiйких до випромiнювання, призначених для камер з роздiльною здатнiстю в центрi бiльше 450 телевiзiйних лiнiй, якi використовуються в середовищах iз впливом iонiзуючого випромiнювання понад 100 Гр/год та загальною дозою понад 100 кГр до 31 березня 2027р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорiї 9, визначеної у додатку 1
____________
Примiтка.
 
Цифровi та лiтерно-цифровi позначення позицiй у цьому додатку iдентичнi цифровим та лiтерно-цифровим позначенням позицiй у Додатку IV до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi.
 
(додаток 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.05.2018р. N 383, вiд 26.06.2019р. N 557, вiд 30.06.2021р. N 671)

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ (N)*

1. Модель виробу/вирiб (номер виробу, тип або номер партiї чи серiйний номер**):
 
2. Найменування та мiсцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:
 
 
3. Ця декларацiя про вiдповiднiсть видана пiд виключну вiдповiдальнiсть виробника (монтажника).
4. Об'єкт декларацiї (iдентифiкацiя електричного та електронного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуванiсть; у разi потреби може включати фотографiю):
 
 
5. Об'єкт декларацiї, описаний вище, вiдповiдає вимогам таких технiчних регламентiв:
 
 
6. Посилання на вiдповiднi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, що були застосованi, або посилання на iншi технiчнi специфiкацiї, стосовно яких декларується вiдповiднiсть:
 
 
7. Додаткова iнформацiя:  
Пiдписано вiд iменi та за дорученням:  
(мiсце та дата видачi):  
(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада) (пiдпис):  

____________
* Присвоєння виробником номера декларацiї про вiдповiднiсть є необов'язковим.
** Номер виробу, тип або номер партiї чи серiйний номер можуть зазначатися з використанням лiтерно-цифрових позначень.

 

Додаток 6
до Технiчного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI
положень Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi та Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi

Положення Директиви Положення Технiчного регламенту
Стаття 1 абзац перший пункту 1
  абзац другий пункту 1
Частина перша статтi 2 пункт 2
Частина друга статтi 2 пункт 3 постанови, якою затверджено Технiчний регламент
Частина третя статтi 2 пункт 3
Частина четверта статтi 2 абзаци перший - одинадцятий пункту 4
  абзац дванадцятий пункту 4*
Абзац перший статтi 3 абзац перший пункту 8
Пiдпункт 1 статтi 3 пiдпункт 10 пункту 8
Пiдпункт 3 статтi 3 пiдпункт 4 пункту 8
Пiдпункт 4 статтi 3 пiдпункт 3 пункту 8
Пiдпункт 5 статтi 3 пiдпункт 14 пункту 8
Пiдпункт 6 статтi 3 пiдпункт 6 пункту 8
Пiдпункт 7 статтi 3 пiдпункт 26 пункту 8
Пiдпункт 8 статтi 3 пiдпункт 23 пункту 8
Пiдпункт 9 статтi 3 пiдпункт 13 пункту 8
Пiдпункт 10 статтi 3 пiдпункт 24 пункту 8
Пiдпункт 11 статтi 3 пiдпункт 17 пункту 8
Пiдпункт 12 статтi 3 пiдпункт 2 пункту 8
Пiдпункт 13 статтi 3 пiдпункт 8 пункту 8
Пiдпункт 14 статтi 3 пiдпункт 25 пункту 8
Пiдпункт 15 статтi 3 пiдпункт 12 пункту 8
Пiдпункт 16 статтi 3 пiдпункт 19 пункту 8
Пiдпункт 17 статтi 3 пiдпункт 9 пункту 8
Пiдпункт 18 статтi 3 пiдпункт 7 пункту 8
Пiдпункт 19 статтi 3 пiдпункт 5 пункту 8
Пiдпункт 20 статтi 3 пiдпункт 18 пункту 8
Пiдпункт 21 статтi 3 пiдпункт 15 пункту 8
Пiдпункт 22 статтi 3 пiдпункт 16 пункту 8
Пiдпункт 23 статтi 3 пiдпункт 1 пункту 8
Пiдпункт 24 статтi 3 пiдпункт 22 пункту 8
Пiдпункт 25 статтi 3  
Пiдпункт 26 статтi 3  
Пiдпункт 27 статтi 3 пiдпункт 11 пункту 8
Пiдпункт 28 статтi 3 пiдпункт 20 пункту 8
  пiдпункт 21 пункту 8
  останнiй абзац пункту 8
Частини перша та друга статтi 4 пункт 9
Частина третя статтi 4 пiдпункти 1 та 2 пункту 5
Абзац перший частини четвертої статтi 4 абзац перший пiдпункту 3 пункту 5
Пункт "a" частини четвертої статтi 4 абзац другий пiдпункту 3 пункту 5
Пункт "b" частини четвертої статтi 4 абзац третiй пiдпункту 3 пункту 5
Пункт "c" частини четвертої статтi 4 абзац четвертий пiдпункту 3 пункту 5
Пункт "d" частини четвертої статтi 4 абзац третiй пiдпункту 3 пункту 5
Пункт "e" частини четвертої статтi 4 абзац четвертий пiдпункту 3 пункту 5
Пункт "f" частини четвертої статтi 4 пункт 10
Частина п'ята статтi 4 пiдпункт 4 пункту 5
Частина шоста статтi 4 пункт 11
Частина перша статтi 5  
Абзац перший частини другої статтi 5  
Абзаци другий та третiй частини другої статтi 5 додатки 3 та 4
Частини третя - восьма статтi 5  
Стаття 6  
Стаття 7 пункти 12 - 21
Стаття 8 пункти 22 та 23
Стаття 9 пункти 24 - 31
Стаття 10 пункти 32 - 35
Стаття 11 пункт 36
Стаття 12 пункт 37
Частина перша статтi 13 пункт 38
Абзац перший частини другої статтi 13 пункт 39
Абзац другий частини другої статтi 13  
Частина третя статтi 13 пункт 40
Стаття 14 пункт 41
Стаття 15 пункти 42 - 44
Стаття 16 пункти 45 та 46
Стаття 17  
Стаття 18 пункт 47
Стаття 19  
Стаття 20  
Стаття 21  
Стаття 22  
Стаття 23  
Стаття 24  
Стаття 25  
Стаття 26  
Стаття 27  
Стаття 28  
  пункт 48
Додаток I додаток 1
Абзаци перший - десятий додатка II додаток 2
  пiдпункт 1 пункту 6**
Абзац одинадцятий додатка II пiдпункт 2 пункту 6
Абзац дванадцятий додатка II пiдпункт 3 пункту 6
Абзац тринадцятий додатка II пункт 7
Додаток III додаток 3
Додаток IV додаток 4***
Додаток V  
Додаток VI додаток 5
Додаток VII  
Додаток VIII  

____________
     * Вiдповiдає пункту 29 преамбули Директиви 2006/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 6 вересня 2006 р. про батареї i акумулятори та вiдпрацьованi батареї i акумулятори та скасування Директиви 91/157/ЄЕС.
     ** Вiдповiдає абзацу другому частини першої статтi 2 Делегованої директиви Комiсiї (ЄС) 2015/863 вiд 31 березня 2015 р., якою вносяться змiни до Додатка II до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно перелiку речовин обмеженого застосування.
     *** Другий абзац позицiї 33 додатка 4 вiдповiдає пункту 2 преамбули Делегованої директиви Комiсiї 2014/13/ЄС вiд 18 жовтня 2013 р., якою вносяться змiни з метою адаптацiї до технiчного прогресу до Додатка IV до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно виключення свинцю в припоях на змонтованих друкованих платах, якi використовуються в рухомих медичних виробах класiв IIa та IIb згiдно з Директивою 93/42/ЄЕС (крiм портативних дефiбриляторiв швидкої медичної допомоги).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 березня 2017 р. N 139

ЗМIНА,
що вноситься до перелiку органiв державного ринкового нагляду та сфер їх вiдповiдальностi

Змiну виключено
(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018 року N 143)

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.