КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 грудня 2016 р. N 1055


Про затвердження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 лютого 2018 року N 143,
вiд 16 сiчня 2019 року N 27,
вiд 12 лютого 2020 року N 102,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах, що додається.

     2. Мiнiстерству економiки забезпечити впровадження затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102, вiд 18.08.2021р. N 875)

     3. Установити, що надання на ринку або введення в експлуатацiю обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах, якi вiдповiдають вимогам Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2008 р. N 898 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 78, ст. 2612), та введенi в обiг до дня набрання чинностi цiєю постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невiдповiдностi такого обладнання вимогам затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

     4. Пункт 4 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.01.2019р. N 27)

     5. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     6. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2016 р. N 1055

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент установлює суттєвi вимоги до обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах, та вимоги до обiгу такої продукцiї на ринку України.

     Цей Технiчний регламент розроблено на основi Директиви 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв стосовно обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на обладнання та захиснi системи, призначенi для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах; захиснi, контролюючi та регулюючi пристрої, призначенi для використання поза межами потенцiйно вибухонебезпечних середовищ, якi необхiднi або сприяють вибухобезпечному функцiонуванню обладнання та захисних систем; компоненти, призначенi для вмонтування в обладнання та захиснi системи, призначенi для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - продукцiя).

     3. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     медичнi вироби у значеннi, наведеному в пiдпунктi 9 пункту 2 Технiчного регламенту щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046), якi призначенi для застосування в медичному середовищi;

     обладнання та захиснi системи, пiд час експлуатацiї яких небезпека вибуху виникає виключно за наявностi вибухових речовин або хiмiчно нестiйких речовин;

     обладнання, призначене для побутового або невиробничого застосування, коли потенцiйно вибухонебезпечнi середовища можуть виникнути виключно внаслiдок випадкового витоку горючого газу;

     засоби iндивiдуального захисту, на якi поширюється дiя Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019р. N 771 (Офiцiйний вiсник України, 2019р., N 70, ст. 2457);

(абзац п'ятий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     морськi судна та пересувнi морськi установки разом з обладнанням на них;

     транспортнi засоби, зокрема причепи, призначенi для перевезень вантажiв та/або пасажирiв автомобiльними шляхами;

     транспортнi засоби, призначенi для перевезень вантажiв та/або пасажирiв повiтряними, залiзничними та водними шляхами.

     Транспортнi засоби, призначенi для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах, не повиннi виключатися iз сфери дiї цього Технiчного регламенту.

     4. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     введення в обiг - надання продукцiї на ринку України в перший раз;

     вибухонебезпечне середовище - сумiш горючих речовин у формi газiв, парiв, туманiв чи пилу з повiтрям у нормальних атмосферних умовах, у якiй горiння пiсля її займання поширюється на всю незгорiлу сумiш;

     використання за призначенням - використання продукцiї, визначеної виробником шляхом вiднесення обладнання до конкретної групи i категорiї обладнання, або згiдно з усiєю наданою iнформацiєю, яка є необхiдною для безпечного функцiонування захисної системи, пристрою чи компонента;

     вилучення з обiгу - будь-який захiд, спрямований на запобiгання наданню на ринку продукцiї, що знаходиться в ланцюгу постачання продукцiї;

     виробник - будь-яка фiзична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє продукцiю або доручає її розроблення чи виготовлення та реалiзує цю продукцiю пiд своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг) або використовує таку продукцiю для власних цiлей;

(абзац шостий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     вiдкликання - будь-який захiд, спрямований на забезпечення повернення продукцiї, яка вже була надана споживачу (користувачу);

     гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;

(абзац восьмий пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     захиснi системи - пристрої, крiм компонентiв обладнання, якi призначенi для негайного зупинення вибухiв, що розпочинаються, та/або обмеження фактичної зони дiї вибуху та якi окремо надаються на ринку для використання як автономнi системи;

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник iнформує, що продукцiя вiдповiдає вимогам, якi застосовуються до зазначеної продукцiї та визначенi в технiчних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

     iмпортер - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обiг на ринку України продукцiю походженням з iншої країни;

     категорiя обладнання - класифiкацiя обладнання в межах кожної групи обладнання, зазначена в додатку 1, що визначає необхiдний рiвень захищеностi, який має бути забезпечений;

     компоненти - будь-якi вироби, якi є суттєвими для безпечного функцiонування обладнання та захисних систем, але якi не призначенi для самостiйного використання;

     надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукцiї для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесi провадження господарської дiяльностi;

     обладнання - машини, апаратура, стацiонарнi або пересувнi пристрої, компоненти та прилади управлiння, системи виявлення та попередження, якi окремо або разом призначенi для генерацiї, передачi, зберiгання, вимiрювання, контролю i перетворення енергiї та/або обробки матерiалiв та здатнi викликати вибух внаслiдок власних потенцiйних джерел займання;

     обладнання групи I - обладнання, призначене для використання в пiдземних частинах шахт i в частинах наземних установок шахт, якi можуть опинитися пiд загрозою появи рудничного газу та/або горючого пилу, в тому числi обладнання категорiй М1 i М2, визначене в додатку 1;

     обладнання групи II - обладнання, призначене для використання в мiсцях, вiдмiнних вiд шахт або наземних шахтних установок, якi можуть опинитися пiд загрозою появи вибухонебезпечних середовищ, в тому числi обладнання категорiй 1, 2 i 3, визначене в додатку 1;

     орган з оцiнки вiдповiдностi - орган, що провадить дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, зокрема випробування, сертифiкацiю, iнспектування та калiбрування;

     оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що суттєвi вимоги цього Технiчного регламенту, якi стосуються продукцiї, були виконанi;

     потенцiйно вибухонебезпечне середовище - середовище, яке може стати вибухонебезпечним внаслiдок природних та виробничих умов;

     розповсюджувач - будь-яка iнша, нiж виробник або iмпортер, фiзична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукцiї, яка надає продукцiю на ринку України;

     технiчна специфiкацiя - документ, що встановлює технiчнi вимоги, яким повинна вiдповiдати продукцiя;

     уповноважений представник - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка одержала вiд виробника письмове доручення дiяти вiд його iменi стосовно визначених у цьому дорученнi завдань.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

Надання на ринку та введення в експлуатацiю продукцiї

     5. Продукцiя може бути надана на ринку та введена в експлуатацiю (за умови належного монтажу, обслуговування та використання за призначенням) тiльки в разi, коли вона вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

     6. Вимогами нормативно-правових актiв щодо забезпечення захисту осiб, зокрема працiвникiв пiд час експлуатацiї певної продукцiї, не може бути передбачено модифiкацiю цiєї продукцiї у спосiб, не встановлений у цьому Технiчному регламентi.

     7. Показ та/або демонстрацiя продукцiї, яка не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, пiд час проведення ярмаркiв, виставок, демонстрацiй чи iнших подiбних заходiв здiйснюються за наявностi видимого позначення, на якому чiтко зазначено, що така продукцiя не може бути надана на ринку та введена в експлуатацiю до приведення її у вiдповiднiсть з вимогами цього Технiчного регламенту. Пiд час демонстрацiї такої продукцiї вживаються належнi заходи безпеки для забезпечення захисту людей.

Суттєвi вимоги

     8. Продукцiя повинна з урахуванням її використання за призначенням вiдповiдати суттєвим вимогам стосовно захисту та безпеки до проектування i виготовлення обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - суттєвi вимоги), встановленим в додатку 2.

Вiльний рух продукцiї

     9. Надання на ринку та введення в експлуатацiю на територiї України продукцiї, що вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, не може бути заборонено, обмежено чи створено будь-якi iншi перешкоди.

Обов'язки виробникiв

     10. Виробники пiд час введення продукцiї в обiг або використання її у своїх цiлях гарантують, що вона розроблена та виготовлена вiдповiдно до суттєвих вимог, встановлених у додатку 2.

     11. Виробники складають технiчну документацiю, визначену в додатках 3 - 9, та проводять або доручають уповноваженому представнику проведення належної процедури оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктами 39 - 42 цього Технiчного регламенту.

     У разi коли вiдповiднiсть продукцiї, за винятком компонента, була доведена належною процедурою оцiнки вiдповiдностi, виробники складають декларацiю про вiдповiднiсть та наносять знак вiдповiдностi технiчним регламентам.

     У разi коли вiдповiднiсть компонента вимогам, що застосованi до нього, була доведена належною процедурою оцiнки вiдповiдностi, виробники складають письмову заяву про вiдповiднiсть згiдно з пунктом 41 цього Технiчного регламенту.

     Виробники супроводжують кожну одиницю продукцiї копiєю декларацiї про вiдповiднiсть або у вiдповiдних випадках копiєю заяви про вiдповiднiсть. Якщо одному споживачу (користувачу) постачається велика кiлькiсть продукцiї, така партiя може супроводжуватися однiєю копiєю зазначених документiв.

     12. Виробники зберiгають технiчну документацiю та декларацiю про вiдповiднiсть або у вiдповiдному випадку заяву про вiдповiднiсть протягом 10 рокiв пiсля введення останнього зразка продукцiї в обiг.

     13. Виробники забезпечують дотримання процедур, необхiдних для пiдтримання вiдповiдностi серiйного виробництва продукцiї вимогам цього Технiчного регламенту. Повиннi враховуватися змiни в конструкцiї чи характеристиках продукцiї та змiни в нацiональних стандартах, якi є iдентичними гармонiзованим європейським стандартам та вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi продукцiї або в iнших технiчних специфiкацiях, шляхом посилання на якi декларується вiдповiднiсть продукцiї.

     Зважаючи на ризики, якi становить продукцiя, виробники проводять вибiрковi випробування зразкiв продукцiї, що надана на ринку, розглядають звернення споживачiв (користувачiв), дослiджують продукцiю, що не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, i випадки вiдкликання продукцiї та за необхiдностi ведуть облiк звернень щодо невiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам i випадкiв її вiдкликання, а також iнформують розповсюджувачiв про поточнi результати такого монiторингу.

     14. Виробники забезпечують, щоб на продукцiї, яку вони ввели в обiг, було зазначено тип, номер партiї чи серiйний номер або iнший елемент, який дозволяє здiйснити її iдентифiкацiю, а в разi коли розмiри або характер продукцiї не дає змоги цього зробити, - щоб необхiдна iнформацiя була зазначена на пакуваннi або в документi, що супроводжує цю продукцiю.

     15. Виробники забезпечують, щоб на продукцiї, за винятком компонентiв, яку вони ввели в обiг, було нанесено спецiальний знак вибухозахисту та в разi необхiдностi iншi позначки та iнформацiю, зазначену в пунктi 1.5 додатка 2.

     16. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу, за якою можна зв'язатися з ними, на продукцiї, а якщо це неможливо - на її пакуваннi чи в документi, що супроводжує цю продукцiю. Контактнi данi наводяться згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     17. Продукцiя супроводжується iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, складеними виробниками згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов. Зазначенi iнструкцiї та iнформацiя про безпечнiсть, а також будь-яке маркування повиннi бути чiткими, зрозумiлими та розбiрливими.

     18. У разi коли виробники вважають або мають пiдстави вважати, що продукцiя, яку ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, вони негайно вживають коригувальних заходiв, необхiдних для приведення такої продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами, вилучення її з обiгу та/або її вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо зазначена продукцiя становить ризик, виробники негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такої продукцiї вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi коригувальнi заходи.

     19. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники надають всю iнформацiю та документацiю (в паперовiй або електроннiй формi), необхiдну для демонстрування вiдповiдностi продукцiї вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких дiй, якi вживаються для усунення ризикiв, що становить введена ними в обiг продукцiя.

Обов'язки уповноважених представникiв

     20. Виробник на пiдставi письмового доручення може визначити уповноваженого представника.

     Обов'язки виробника, передбаченi пунктом 10 цього Технiчного регламенту, та обов'язок щодо складення технiчної документацiї, встановлений в пунктi 11 цього Технiчного регламенту, не повиннi включатися до предмету доручення, одержаного уповноваженим представником.

     21. Уповноважений представник виконує завдання, визначенi у дорученнi, одержаному вiд виробника, зокрема:

     зберiгає декларацiю про вiдповiднiсть або у вiдповiдних випадках заяву про вiдповiднiсть, а також технiчну документацiю для надання їх на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення останнього зразка продукцiї в обiг;

     на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надає всю iнформацiю та документацiю, необхiдну для демонстрування вiдповiдностi продукцiї вимогам цього Технiчного регламенту;

     на вимогу органу державного ринкового нагляду спiвпрацює з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, що становить продукцiя, на яку поширюється дiя доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов'язки iмпортерiв

     22. Iмпортери вводять в обiг лише продукцiю, яка вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

     23. Перед введенням продукцiї в обiг iмпортери пересвiдчуються в тому, що виробник застосував вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi, визначену у пунктах 39 - 42 цього Технiчного регламенту, склав технiчну документацiю на продукцiю, нанiс знак вiдповiдностi технiчним регламентам, продукцiя супроводжується декларацiєю про вiдповiднiсть або у вiдповiдному випадку заявою про вiдповiднiсть та необхiдними документами, а також в тому, що виробник виконав вимоги, встановленi в пунктах 14 - 16 цього Технiчного регламенту.

     Якщо iмпортер вважає або має пiдстави вважати, що продукцiя не вiдповiдає суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2, вiн не вводить цю продукцiю в обiг до приведення її у вiдповiднiсть з цими вимогами. Якщо зазначена продукцiя становить ризик, iмпортер повiдомляє про це виробнику та органам державного ринкового нагляду.

     24. Iмпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу на продукцiї, а якщо це неможливо - на її пакуваннi чи в документi, що супроводжує цю продукцiю. Контактнi данi наводяться згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     25. Iмпортери забезпечують супроводження продукцiї iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, якi складенi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     26. Iмпортери забезпечують, щоб умови зберiгання чи транспортування продукцiї (доки вона перебуває пiд їх вiдповiдальнiстю) не ставили пiд загрозу її вiдповiднiсть суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2.

     27. Зважаючи на ризики, якi становить продукцiя, iмпортери проводять вибiрковi випробування зразкiв продукцiї, що надана на ринку, розглядають звернення споживачiв (користувачiв), дослiджують продукцiю, що не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, i випадки вiдкликання продукцiї та за необхiдностi ведуть облiк звернень щодо невiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам i випадкiв її вiдкликання, а також iнформують розповсюджувачiв про поточнi результати такого монiторингу.

     28. У разi коли iмпортери вважають або мають пiдстави вважати, що продукцiя, яку ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, вони негайно вживають коригувальних заходiв, необхiдних для приведення такої продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами, вилучення її з обiгу та/або її вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо зазначена продукцiя становить ризик, iмпортери негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такої продукцiї вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi коригувальнi заходи.

     29. Iмпортери протягом 10 рокiв пiсля введення останнього зразка продукцiї в обiг зберiгають копiю декларацiї про вiдповiднiсть або у вiдповiдному випадку заяви про вiдповiднiсть для надання її на запити органiв державного ринкового нагляду та забезпечують можливiсть надання цим органам за їх запитами доступу до технiчної документацiї.

     30. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду iмпортери повиннi надавати всю iнформацiю та документацiю (в паперовiй або електроннiй формi), необхiдну для демонстрування вiдповiдностi продукцiї вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду iмпортери спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких дiй, якi вживаються для усунення ризикiв, що становить введена ними в обiг продукцiя.

Обов'язки розповсюджувачiв

     31. Розповсюджувачi пiд час надання продукцiї на ринку дiють згiдно з вимогами цього Технiчного регламенту.

     32. Перед наданням продукцiї на ринку розповсюджувачi перевiряють, що на продукцiю, за винятком компонента, нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, вона супроводжується копiєю декларацiї про вiдповiднiсть або копiєю заяви про вiдповiднiсть та необхiдними документами, а також iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, якi складенi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов, а виробник та iмпортер виконали вимоги, визначенi в пунктах 14 - 16 i 24 цього Технiчного регламенту.

     Якщо розповсюджувач вважає або має пiдстави вважати, що продукцiя не вiдповiдає суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2, вiн зобов'язаний не надавати цю продукцiю на ринок до приведення її у вiдповiднiсть з цими вимогами. Якщо зазначена продукцiя становить ризик, розповсюджувач повiдомляє про це виробнику або iмпортеру, а також вiдповiдному органу державного ринкового нагляду.

     33. Розповсюджувачi забезпечують, щоб умови зберiгання чи транспортування продукцiї (доки вона перебуває пiд їх вiдповiдальнiстю) не ставили пiд загрозу її вiдповiднiсть суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2.

     34. Розповсюджувачi, якi вважають або мають пiдстави вважати, що продукцiя, яку вони надали на ринку, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, пересвiдчуються у вжиттi коригувальних заходiв, необхiдних для приведення такої продукцiї у вiдповiднiсть з цими вимогами, вилучення її з обiгу та/або вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо зазначена продукцiя становить ризик, розповсюджувачi негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такої продукцiї вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi коригувальнi заходи.

     35. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi надають всю iнформацiю та документацiю (в паперовiй або електроннiй формi), необхiдну для демонстрування вiдповiдностi продукцiї вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для усунення ризикiв, що становить надана ними на ринку продукцiя.

Випадки, в яких обов'язки виробникiв покладаються на iмпортерiв або розповсюджувачiв

     36. У разi коли iмпортер або розповсюджувач вводить продукцiю в обiг пiд своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг) або модифiкує вже введену в обiг продукцiю в такий спосiб, що може вплинути на її вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту, вiн вважається виробником та виконує обов'язки виробника, встановленi в пунктах 10 - 19 цього Технiчного регламенту.

Iдентифiкацiя суб'єктiв господарювання

     37. Суб'єкти господарювання надають органам державного ринкового нагляду за їх запитами iнформацiю, що дає змогу iдентифiкувати:

     будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм продукцiю;

     будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили продукцiю.

     Суб'єкти господарювання надають iнформацiю, визначену в цьому пунктi, протягом 10 рокiв пiсля того, як їм було поставлено продукцiю, та протягом 10 рокiв пiсля того, як вони поставили продукцiю.

Презумпцiя вiдповiдностi продукцiї

     38. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

(абзац перший пункту 38 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     Вiдповiднiсть продукцiї стандартам, якi включенi до перелiку нацiональних стандартiв, чи їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi цiєї продукцiї суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2, якi охоплюються такими нацiональними стандартами чи їх частинами.

Процедури оцiнки вiдповiдностi

     39. Оцiнка вiдповiдностi обладнання та за необхiдностi пристроїв, зазначених в пунктi 2 цього Технiчного регламенту, здiйснюється шляхом застосовування таких процедур оцiнки вiдповiдностi:

     1) для обладнання категорiї М1 групи I i категорiї 1 групи II застосовується модуль В (експертиза типу), встановлений в додатку 3, у поєднаннi з одним iз таких модулiв:

     модуль D (вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi виробничого процесу), встановлений в додатку 4;

     модуль F (вiдповiднiсть типу на основi перевiрки продукцiї), встановлений в додатку 5;

     2) для обладнання категорiї М2 групи I i категорiї 2 групи II:

     щодо двигунiв внутрiшнього згоряння та електричного обладнання застосовується модуль В (експертиза типу), встановлений в додатку 3, у поєднаннi з одним iз таких модулiв:

     модуль С1 (вiдповiднiсть типу на основi внутрiшнього контролю виробництва з випробуваннями продукцiї пiд наглядом), встановлений в додатку 6;

     модуль Е (вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi продукцiї), встановлений в додатку 7;

     щодо iншого обладнання застосовується модуль А (внутрiшнiй контроль виробництва), встановлений в додатку 8, та подання технiчної документацiї, передбаченої в пунктi 2 додатка 8, призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган), який зобов'язаний якнайшвидше пiдтвердити її отримання та зберiгати цю документацiю;

     3) для обладнання категорiї 3 групи II застосовується модуль А (внутрiшнiй контроль виробництва), встановлений в додатку 8;

     4) для обладнання груп I i II, крiм процедур оцiнки вiдповiдностi, зазначених в пiдпунктах 1, 2 та 3 цього пункту, може також застосовуватися модуль G (вiдповiднiсть на основi перевiрки одиницi продукцiї), встановлений в додатку 9.

     40. Оцiнка вiдповiдностi захисних систем здiйснюється шляхом застосування процедур оцiнки вiдповiдностi, визначених у пiдпунктi 1 або 4 пункту 39 цього Технiчного регламенту.

     41. Процедури оцiнки вiдповiдностi, зазначенi в пунктi 39 цього Технiчного регламенту, застосовуються до компонентiв, але без нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам i складення декларацiї про вiдповiднiсть. Для компонентiв виробник надає письмову заяву про вiдповiднiсть, яка засвiдчує вiдповiднiсть зазначених компонентiв застосовним вимогам цього Технiчного регламенту, iз зазначенням їх характеристик, а також того, яким чином вони повиннi бути вмонтованi в обладнання чи в захиснi системи, щоб не вплинути на вiдповiднiсть готового обладнання або захисних систем суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2.

     42. Для цiлей безпечностi, встановлених у пунктi 1.16 додатка 2, додатково до процедур оцiнки вiдповiдностi, визначених у пунктах 39 i 40 цього Технiчного регламенту, може застосовуватися також процедура оцiнки вiдповiдностi, встановлена в додатку 8.

Декларацiя про вiдповiднiсть

     43. У декларацiї про вiдповiднiсть заявляється про те, що виконання суттєвих вимог, встановлених у додатку 2, доведено.

     44. Декларацiя про вiдповiднiсть складається згiдно з примiрною структурою, встановленою в додатку 10, мiстить вiдомостi, визначенi у вiдповiдних процедурах оцiнки вiдповiдностi, встановленi в додатках 3 - 9, та постiйно оновлюється. Декларацiя про вiдповiднiсть складається державною мовою, а у разi, коли вона складена iншою мовою, - перекладається на державну мову.

     45. У разi коли на продукцiю поширюється дiя кiлькох технiчних регламентiв, що вимагають складення декларацiї про вiдповiднiсть, складається єдина декларацiя про вiдповiднiсть стосовно всiх таких технiчних регламентiв. У такiй декларацiї про вiдповiднiсть зазначаються вiдповiднi технiчнi регламенти, включаючи вiдомостi про їх офiцiйне опублiкування.

     Єдина декларацiя про вiдповiднiсть може мати форму досьє, яке складається з вiдповiдних окремих декларацiй про вiдповiднiсть.

     46. Виробник, який складає декларацiю про вiдповiднiсть, бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть продукцiї вимогам, установленим у цьому Технiчному регламентi.

Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам

     47. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам застосовується згiдно iз загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам та iншого маркування

     48. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на продукцiю або на табличку з технiчними даними та має бути видимим, розбiрливим i стiйкiм до стирання. Якщо це є неможливим або невиправданим через характер продукцiї, знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на пакування та на документ, що супроводжує продукцiю.

     49. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься перед введенням продукцiї в обiг.

     50. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам супроводжується iдентифiкацiйним номером призначеного органу, якщо такий орган був залучений на етапi контролю виробництва.

     Iдентифiкацiйний номер призначеного органу наноситься самим органом або за його вказiвкою виробником або уповноваженим представником.

     51. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам та iдентифiкацiйний номер призначеного органу (у разi його нанесення) супроводжується спецiальним знаком вибухозахисту , позначенням групи i категорiї обладнання, iншими позначками та iнформацiєю, зазначеними в пунктi 1.5 додатка 2.

     52. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам та iдентифiкацiйний номер призначеного органу (у разi його нанесення) i зазначене у пунктi 51 маркування супроводжуються будь-яким iншим маркуванням, що вказує на особливий ризик або особливостi використання продукцiї.

     Продукцiя, що розроблена для конкретного вибухонебезпечного середовища, повинна маркуватися вiдповiдним чином.

     53. У разi неналежного застосування маркування вживаються заходи в установленому законом порядку.

Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi

     54. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для виконання ними як третiми сторонами завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом здiйснюється вiдповiдно до закону.

     55. Призначенi органи повиннi вiдповiдати загальним вимогам, установленим законом, та спецiальним вимогам, установленим у пунктах 56 - 63 цього Технiчного регламенту.

Спецiальнi вимоги до призначених органiв

     56. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути незалежним вiд особи, що надає об'єкт оцiнки вiдповiдностi, та вiд особи, що заiнтересована в такому об'єктi як споживач чи користувач.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi, який є членом об'єднання пiдприємцiв, що представляє юридичних осiб та/або фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi беруть участь у проектуваннi, виготовленнi, реалiзацiї, монтажi, використаннi чи обслуговуваннi продукцiї, яку вiн оцiнює, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежностi такого органу та вiдсутностi будь-якого конфлiкту iнтересiв.

     57. Орган з оцiнки вiдповiдностi (його керiвник, заступники керiвника та персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi):

     не повинен бути проектувальником, виробником, iмпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи вiдповiдальним за обслуговування продукцiї, яку вiн оцiнює, або представником будь-якої з цих сторiн. Зазначена вимога не виключає можливостi використання оцiнюваної продукцiї, яка є необхiдною для роботи органу з оцiнки вiдповiдностi, чи використання такої продукцiї в особистих цiлях;

     не повинен брати безпосередньої участi у проектуваннi, виготовленнi, спорудженнi, реалiзацiї, монтажi, використаннi чи обслуговуваннi продукцiї, яку вiн оцiнює, або представляти сторони, що беруть участь у такiй дiяльностi. Такий орган не повинен провадити будь-яку дiяльнiсть, яка може суперечити незалежностi його суджень або його доброчесностi стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, на провадження якої вiн призначається або призначений. Така вимога, зокрема, стосується послуг з консультування.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi забезпечує, щоб дiяльнiсть субпiдрядникiв або дочiрнiх пiдприємств, якi ним залучаються до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi, не впливала на конфiденцiйнiсть iнформацiї, об'єктивнiсть i неупередженiсть дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi такого органу.

     58. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен провадити дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi належним чином та з технiчною компетентнiстю, бути вiльним вiд будь-якого тиску та спонукання, зокрема фiнансового характеру, якi могли б впливати на його судження або результати його дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, особливо з боку осiб чи груп осiб, заiнтересованих у результатах такої дiяльностi.

     59. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути здатним виконувати всi завдання, якi покладенi на нього згiдно з додатками 3 - 7 та 9 та стосовно яких вiн призначається чи був призначений, незалежно вiд того, чи такi завдання виконуються самим органом з оцiнки вiдповiдностi, чи вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi у будь-який час i для кожної процедури оцiнки вiдповiдностi та кожного виду чи категорiї продукцiї, стосовно якої вiн призначається чи був призначений, повинен мати необхiднi:

     квалiфiкований та досвiдчений персонал для виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi;

     описи процедур, згiдно з якими проводиться оцiнка вiдповiдностi, що забезпечують прозорiсть i вiдтворюванiсть таких процедур. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен застосовувати вiдповiднi правила, методики, настанови та процедури тощо, що дають змогу розрiзняти завдання, якi вiн виконує як призначений орган, та iншу дiяльнiсть;

     процедури для провадження дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi з належним урахуванням розмiру суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй вiн провадить дiяльнiсть, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва вiдповiдної продукцiї та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен мати необхiднi для виконання в належний спосiб технiчних i адмiнiстративних завдань з оцiнки вiдповiдностi засоби, а також мати доступ до всього iншого необхiдного обладнання чи матерiально-технiчної бази.

     60. Персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, повинен мати:

     технiчну i професiйну пiдготовку, що охоплює всю дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, стосовно якої орган з оцiнки вiдповiдностi був призначений;

     достатнi знання вимог, якi стосуються робiт з оцiнки вiдповiдностi, якi вiн проводить, та вiдповiднi повноваження для проведення таких робiт;

     вiдповiднi знання та розумiння суттєвих вимог, встановлених у додатку 2, стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, що застосовуються, положень законодавства України щодо умов обiгу на ринку продукцiї, яку вiн оцiнює, а також вiдповiдних положень законодавства Європейського Союзу;

     досвiд iз складення сертифiкатiв, протоколiв та звiтiв, якi пiдтверджують проведення робiт з оцiнки вiдповiдностi.

     61. Повинна бути забезпечена неупередженiсть органу з оцiнки вiдповiдностi, його керiвника, заступникiв керiвника та персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi.

     Оплата працi керiвника, заступникiв керiвника органу з оцiнки вiдповiдностi та його персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, не повинна залежати вiд кiлькостi проведених робiт з оцiнки вiдповiдностi чи їх результатiв.

     62. Персонал органу з оцiнки вiдповiдностi повинен забезпечувати дотримання вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї, яка захищається в режимi комерцiйної таємницi, одержаної пiд час виконання своїх завдань згiдно з додатками 3 - 7 i 9, крiм її надання у визначених законом випадках вiдповiдним уповноваженим органам.

     63. Орган з оцiнки вiдповiдностi бере участь у вiдповiднiй дiяльностi iз стандартизацiї або забезпечує iнформованiсть свого персоналу, який вiдповiдає за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть.

     Призначений орган бере участь у вiдповiднiй дiяльностi секторальної групи призначених органiв, утвореної згiдно з пунктом 76 цього Технiчного регламенту, забезпечує iнформованiсть свого персоналу, який вiдповiдає за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть, а також застосовує документи, пiдготовленi за результатами роботи зазначеної групи, як загальнi настанови.

Залучення призначеними органами субпiдрядникiв та дочiрнiх пiдприємств

     64. У разi коли призначений орган залучає до виконання конкретних робiт, пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi, субпiдрядника або дочiрнє пiдприємство, вiн повинен пересвiдчитися у тому, що зазначений субпiдрядник чи дочiрнє пiдприємство вiдповiдає вимогам, визначеним у пунктах 56 - 63 цього Технiчного регламенту, та повiдомити про це органу, що призначає.

     65. Призначенi органи несуть повну вiдповiдальнiсть за роботи, що виконуються субпiдрядниками або дочiрнiми пiдприємствами, незалежно вiд їх мiсцезнаходження.

     66. Субпiдрядник або дочiрнє пiдприємство можуть бути залученi до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi лише за згодою замовника.

     67. Призначенi органи повиннi зберiгати для надання на запити органу, що призначає, вiдповiднi документи стосовно оцiнювання квалiфiкацiї залучених субпiдрядникiв або дочiрнiх пiдприємств i робiт, що виконуються ними згiдно з додатками 3 - 7 i 9.

Обов'язки призначених органiв стосовно їх дiяльностi

     68. Призначенi органи здiйснюють оцiнку вiдповiдностi згiдно з процедурами оцiнки вiдповiдностi, встановленими в додатках 3 - 7 i 9.

     69. Оцiнка вiдповiдностi повинна проводитися у пропорцiйний спосiб, без покладення зайвого навантаження на суб'єктiв господарювання. Призначенi органи повиннi провадити свою дiяльнiсть з належним урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй вiн провадить дiяльнiсть, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва певної продукцiї та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

     Призначенi органи повиннi дотримуватися ступеня вимогливостi та рiвня захисту, що є необхiдними для вiдповiдностi продукцiї вимогам цього Технiчного регламенту.

     70. У разi коли призначений орган вважає, що виробником не були виконанi суттєвi вимоги, встановленi в додатку 2 або у вiдповiдних стандартах з перелiку нацiональних стандартiв чи iнших технiчних специфiкацiях, зазначений орган вимагає вiд виробника вжиття вiдповiдних коригувальних заходiв та не видає документ про вiдповiднiсть.

     71. У разi коли пiд час проведення монiторингу вiдповiдностi продукцiї пiсля видачi документа про вiдповiднiсть призначений орган виявить, що продукцiя вже не вiдповiдає вимогам, зазначений орган вимагає вiд виробника вжиття вiдповiдних коригувальних заходiв i в разi необхiдностi зупиняє дiю або скасовує виданий документ про вiдповiднiсть.

     72. Якщо коригувальних заходiв не було вжито або вони не дали необхiдних результатiв, призначений орган залежно вiд обставин обмежує сферу дiї, зупиняє дiю або скасовує будь-який документ про вiдповiднiсть.

Апеляцiї на рiшення призначених органiв

     73. Подання та розгляд апеляцiй на рiшення призначених органiв здiйснюються вiдповiдно до закону.

Обов'язки призначених органiв стосовно надання iнформацiї

     74. Призначенi органи iнформують орган, що призначає, про:

     вiдмову у видачi, обмеження сфери, зупинення або скасування документа про вiдповiднiсть;

     обставини, що впливають на сферу та умови призначення цих органiв;

     запит щодо надання iнформацiї стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, одержаний ними вiд органiв державного ринкового нагляду.

     Призначенi органи на запит органу, що призначає, iнформують його про дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, проведену в межах сфери їх призначення, та будь-яку iншу проведену дiяльнiсть, зокрема транскордонну дiяльнiсть, та роботи за договорами субпiдряду.

     75. Призначенi органи надають iншим органам з оцiнки вiдповiдностi, якi призначенi згiдно з цим Технiчним регламентом та провадять подiбну дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, що охоплює таку саму продукцiю, вiдповiдну iнформацiю з питань, якi стосуються негативних результатiв оцiнки вiдповiдностi та на їх запит - також позитивних результатiв оцiнки вiдповiдностi.

Координацiя призначених органiв

     76. Вiдповiдна координацiя та спiвпраця мiж призначеними органами здiйснюється у формi секторальної групи.

     Призначенi органи беруть участь у роботi секторальної групи призначених органiв безпосередньо або через визначених представникiв.

Державний ринковий нагляд i контроль продукцiї

     77. Державний ринковий нагляд i контроль введеної в обiг продукцiї здiйснюється вiдповiдно до закону з урахуванням вимог цього Технiчного регламенту.

     78. Заходи щодо усунення формальної невiдповiдностi вживаються в разi, коли орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невiдповiднiсть:

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам було нанесено з порушенням загальних принципiв маркування зазначеним знаком, установлених законом, та/або вимог пунктiв 48 - 53 цього Технiчного регламенту;

     не було нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам;

     спецiальний знак вибухозахисту , позначення групи та категорiї обладнання або iншi позначки та iнформацiя були нанесенi з порушенням вимог пункту 1.5 додатка 2 або не було нанесено;

     iдентифiкацiйний номер призначеного органу, залученого на етапi контролю виробництва, було нанесено з порушенням вимог пункту 50 цього Технiчного регламенту;

     декларацiя про вiдповiднiсть або у вiдповiдному випадку заява про вiдповiднiсть не супроводжує продукцiю;

     декларацiю про вiдповiднiсть або у вiдповiдному випадку заяву про вiдповiднiсть було складено з порушенням вимог, визначених у пунктах 43 - 46 цього Технiчного регламенту;

     органу державного ринкового нагляду не надано доступу до технiчної документацiї або вона є не в повному обсязi;

     iнформацiя, визначена в пунктi 16 або 24 цього Технiчного регламенту, вiдсутня, є неправдивою або неповною;

     не виконано будь-яку iншу з адмiнiстративних вимог, установлених у пунктах 10 - 19 або 22 - 30 цього Технiчного регламенту.

Таблиця вiдповiдностi

     79. Таблиця вiдповiдностi положень Директиви 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв стосовно обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах, та цього Технiчного регламенту наведена в додатку 11.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

КРИТЕРIЇ
класифiкацiї обладнання за категорiями в межах груп обладнання

Обладнання групи I

     Обладнання категорiї M1

     До зазначеної категорiї належить обладнання, яке спроектоване та за потреби оснащене додатковими спецiальними засобами захисту для того, щоб бути здатним функцiонувати вiдповiдно до встановлених виробником експлуатацiйних параметрiв та забезпечувати надвисокий рiвень захисту.

     Обладнання цiєї категорiї призначене для використання в пiдземних частинах шахт, а також у тих частинах наземних установок таких шахт, що перебувають пiд загрозою появи рудникового газу та/або горючого пилу.

     Обладнання цiєї категорiї повинне залишатися функцiонуючим за наявностi вибухонебезпечного середовища навiть у разi рiдкiсних аварiй, пов'язаних з несправнiстю обладнання, та характеризується такими засобами захисту:

     у випадку вiдмови одного iз засобiв захисту необхiдний рiвень захисту забезпечується принаймнi другим незалежним засобом захисту;

     необхiдний рiвень захисту забезпечується у випадку двох несправностей, що виникають незалежно одна вiд одної.

     Обладнання цiєї категорiї повинне вiдповiдати також додатковим вимогам, зазначеним у пунктах 2.1 - 2.4 додатка 2 до Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - Технiчний регламент).

     Обладнання категорiї M2

     До зазначеної категорiї належить обладнання, яке спроектоване для того, щоб бути здатним функцiонувати вiдповiдно до встановлених виробником експлуатацiйних параметрiв та забезпечувати високий рiвень захисту.

     Обладнання цiєї категорiї призначене для використання в пiдземних частинах шахт, а також у тих частинах наземних установок таких шахт, в яких є ймовiрнiсть загрози появи рудникового газу та/або горючого пилу.

     Зазначене обладнання пiдлягає знеструмленню у випадку появи вибухонебезпечного середовища.

     Засоби захисту обладнання цiєї категорiї повиннi забезпечити необхiдний рiвень захисту в нормальному режимi роботи, а також у бiльш жорстких умовах експлуатацiї, зокрема таких, якi виникають вiд недбалого поводження та змiни умов навколишнього природного середовища.

     Обладнання цiєї категорiї повинне вiдповiдати також додатковим вимогам, зазначеним у пунктах 2.5 - 2.7 додатка 2 до Технiчного регламенту.

Обладнання групи II

     Обладнання категорiї 1

     До зазначеної категорiї належить обладнання, яке спроектоване для того, щоб бути здатним функцiонувати вiдповiдно до встановлених виробником експлуатацiйних параметрiв та забезпечувати надвисокий рiвень захисту.

     Обладнання цiєї категорiї призначене для використання в зонах, в яких вибухонебезпечнi середовища, що створюються сумiшами повiтря з газами, парами або туманами, або пилоповiтряними сумiшами, наявнi постiйно або протягом тривалих промiжкiв часу, або часто.

     Обладнання цiєї категорiї повинне забезпечувати необхiдний рiвень захисту навiть у разi рiдкiсних аварiй, пов'язаних з несправнiстю обладнання, i характеризується такими засобами захисту:

     у випадку вiдмови одного iз засобiв захисту необхiдний рiвень захисту забезпечується принаймнi другим незалежним засобом захисту;

     необхiдний рiвень захисту забезпечується у випадку двох несправностей, що виникають незалежно одна вiд одної.

     Обладнання цiєї категорiї повинне вiдповiдати також додатковим вимогам, зазначеним у пунктах 3.1 - 3.7 додатка 2 до Технiчного регламенту.

     Обладнання категорiї 2

     До зазначеної категорiї належить обладнання, яке спроектоване для того, щоб бути здатним функцiонувати вiдповiдно до встановлених виробником експлуатацiйних параметрiв i забезпечувати високий рiвень захисту.

     Обладнання цiєї категорiї призначене для використання в зонах, в яких є ймовiрнiсть епiзодичного виникнення вибухонебезпечних середовищ, створюваних газами, парами чи туманами або пилоповiтряними сумiшами.

     Засоби захисту обладнання цiєї категорiї повиннi забезпечити необхiдний рiвень захисту навiть у разi пошкоджень або несправностей обладнання, якi часто трапляються та зазвичай можуть бути передбаченi.

     Обладнання цiєї категорiї повинне вiдповiдати також додатковим вимогам, зазначеним у пунктах 3.8 - 3.14 додатка 2 до Технiчного регламенту.

     Обладнання категорiї 3

     До зазначеної категорiї належить обладнання, яке спроектоване для того, щоб бути здатним функцiонувати вiдповiдно до встановлених виробником експлуатацiйних параметрiв та забезпечувати нормальний рiвень захисту.

     Обладнання цiєї категорiї призначене для використання в зонах, в яких виникнення вибухонебезпечних середовищ, створюваних газами, парами чи туманами або пилоповiтряною сумiшшю, малоймовiрно або трапляється вкрай рiдко i лише протягом нетривалого перiоду часу та повинне забезпечувати необхiдний рiвень захисту пiд час нормального режиму роботи.

     Обладнання цiєї категорiї повинне вiдповiдати також додатковим вимогам, зазначеним у пунктах 3.15 - 3.19 додатка 2 до Технiчного регламенту.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

СУТТЄВI ВИМОГИ
стосовно захисту здоров'я та безпеки до проектування i виготовлення обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах

     Швидкi змiни в сферi технологiчних досягнень повиннi вiдразу враховуватися i за можливостi негайно реалiзовуватися.

     Суттєвi вимоги стосовно захисту здоров'я та безпеки до проектування i виготовлення обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - суттєвi вимоги), зокрема до захисних, контролюючих та регулюючих пристроїв, призначених для використання поза межами потенцiйно вибухонебезпечних середовищ, якi необхiднi або сприяють вибухобезпечному функцiонуванню обладнання та захисних систем, зазначенi в пунктi 2 Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - Технiчний регламент), застосовуються лише у разi необхiдностi для безпечного i надiйного функцiонування та експлуатацiї таких пристроїв з урахуванням ризикiв виникнення вибуху.

1. Загальнi вимоги до обладнання та захисних систем, призначених в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах

Принципи комплексної вибухобезпечностi

     1.1. Обладнання та захиснi системи, призначенi для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - обладнання та захиснi системи), повиннi проектуватися iз застосуванням принципiв комплексної вибухобезпечностi, згiдно з якими виробник повинен вживати заходiв:

     до запобiгання утворенню вибухонебезпечних середовищ, якi можуть бути спричиненi самим обладнанням або захисними системами;

     до запобiгання займанню вибухонебезпечних середовищ з урахуванням характеру кожного електричного i неелектричного джерела займання;

     до негайного зупинення та/або обмеження зони поширення полум'я та тиску вибуху до прийнятного безпечного рiвня у разi, коли все ж таки виникає вибух, що може безпосередньо чи опосередковано загрожувати особам або залежно вiд обставин домашнiм тваринам чи майну.

     1.2. Обладнання та захиснi системи повиннi проектуватися i виготовлятися пiсля належного аналiзу можливих експлуатацiйних вiдмов з метою запобiгання, наскiльки це можливо, небезпечним подiям.

     Будь-яке неправильне застосування, яке може бути об'єктивно передбачене, повинно бути враховано.

Особливi умови перевiрки та обслуговування

     1.3. Обладнання та захиснi системи, що пiдлягають особливим умовам перевiрки та обслуговування, повиннi проектуватися i виготовлятися з урахуванням таких умов.

Умови навколишнього природного середовища

     1.4. Обладнання та захиснi системи повиннi проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб були в змозi витримувати фактичнi або очiкуванi умови навколишнього природного середовища.

Маркування

     1.5. На все обладнання та захиснi системи повинне наноситися розбiрливе та стiйке до стирання маркування, яке мiстить такi данi:

     найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу виробника;

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам;

     позначення серiї або типу;

     номер партiї або серiйний номер (якщо такi є);

     рiк виготовлення;

     спецiальний знак вибухозахисту , позначення групи та категорiї обладнання.

     На обладнання групи II, зазначене в додатку 1 до Технiчного регламенту, додатково наноситься буква "G" (щодо вибухонебезпечних середовищ, створюваних газами, парами або туманами) та/або буква "D" (щодо вибухонебезпечних середовищ, створюваних пилом).

     Крiм того, в разi необхiдностi на обладнання та захиснi системи повинна також бути нанесена вся iнформацiя, що є суттєвою для їх безпечного застосування.

Iнструкцiї

     1.6. Кожна одиниця обладнання та захисна система повиннi супроводжуватися iнструкцiями, якi мiстять такi вiдомостi:

     1) данi, наведенi у пунктi 1.5 цього додатка, крiм серiйного номера чи номера партiї, а також будь-яку вiдповiдну додаткову iнформацiю для полегшення технiчного обслуговування (наприклад, мiсцезнаходження органiзацiї, що займається обслуговуванням i ремонтом);

     2) iнструкцiї щодо безпечного:

     введення в експлуатацiю;

     використання;

     складання та розкладання;

     технiчного обслуговування (планового обслуговування та аварiйного ремонту);

     монтування;

     налагодження;

     3) позначення небезпечних зон перед пристроями для скидання тиску (у разi необхiдностi);

     4) iнструкцiї з пiдготовки персоналу (у разi необхiдностi);

     5) данi, що дозволяють однозначно прийняти правильне рiшення щодо того, чи може одиниця обладнання певної категорiї або захисна система безпечно експлуатуватися на передбачуваному мiсцi розташування та в очiкуваних умовах експлуатацiї;

     6) електричнi параметри та параметри тиску, максимальнi температури поверхонь та значення iнших граничних величин;

     7) особливi умови використання, зокрема данi про можливе неправильне використання, яке, як свiдчить досвiд, може вiдбутися (у разi необхiдностi);

     8) суттєвi характеристики iнструментiв, якi можуть застосовуватися до обладнання або захисної системи (у разi необхiдностi).

     В iнструкцiях повиннi мiститися креслення i схеми, необхiднi для введення в експлуатацiю, обслуговування, iнспектування, перевiрки правильностi функцiонування та, де це доцiльно, - ремонту обладнання або захисної системи, а також всi необхiднi вказiвки, зокрема щодо безпечностi.

     Документацiя, в якiй описується обладнання або захисна система, не повинна суперечити iнструкцiям стосовно цiлей безпечностi.

Вибiр матерiалiв

     1.7. Матерiали, що використовуються для виготовлення обладнання та захисних систем, не повиннi призводити до вибуху в умовах передбачуваних експлуатацiйних навантажень.

     1.8. У межах умов експлуатацiї, встановлених виробником, повинна бути унеможливлена реакцiя мiж використаними матерiалами та компонентами потенцiйно вибухонебезпечного середовища, що може порушити вибухозахист.

     1.9. Матерiали повиннi вибиратися таким чином, щоб можливi змiни їх характеристик та їх сумiсностi з iншими матерiалами не призводили до ушкодження захищеностi. Зокрема, повинна належним чином враховуватися корозiйна стiйкiсть матерiалiв та зносостiйкiсть, електрична провiднiсть, механiчна мiцнiсть, стiйкiсть до старiння i впливу коливань температури.

Проектування i виготовлення

     1.10. Обладнання та захиснi системи повиннi проектуватися i виготовлятися з урахуванням технологiчних знань вибухозахисту таким чином, щоб вони могли безпечно функцiонувати протягом передбачуваного строку служби.

     1.11. Компоненти, призначенi для вмонтування або використання як запаснi частини обладнання та захисних систем, повиннi проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб за умови виконання монтажу згiдно з iнструкцiями виробника вони безпечно виконували свої функцiї щодо забезпечення вибухозахисту.

Закритi конструкцiї i запобiгання витокам

     1.12. Обладнання, яке може видiляти горючi гази або пил, повинне за можливостi мати закриту конструкцiю.

     Якщо обладнання має отвори або негерметичнi з'єднання, вони повиннi (наскiльки це можливо) проектуватися таким чином, щоб видiлення газiв або пилу не призводило до виникнення вибухонебезпечного середовища за межами обладнання.

     Отвори в обладнаннi, призначенi для впускання або випускання горючих матерiалiв, повиннi (наскiльки це можливо) проектуватися i обладнуватися таким чином, щоб обмежувати витiк горючих матерiалiв пiд час наповнення або спорожнення.

Вiдкладення пилу

     1.13. Обладнання та захиснi системи, призначенi для використання в зонах, де можливе вiдкладення пилу, повиннi проектуватися таким чином, щоб шар пилу на їх поверхнi не запалювався.

     Вiдкладення пилу повинно обмежуватися (за можливостi). Обладнання та захиснi системи повиннi бути такими, щоб їх легко можна було очистити вiд пилу.

     Температура поверхонь частин обладнання повинна бути значно нижчою за температуру тлiння шару пилу.

     Необхiдно враховувати товщину вiдкладеного шару пилу та за доцiльностi вживати заходiв для обмеження температури з метою запобiгання накопиченню тепла.

Додатковi засоби захисту

     1.14. Обладнання та захиснi системи, якi можуть пiддаватися певним видам зовнiшнього впливу, повиннi у разi необхiдностi оснащатися додатковими засобами захисту.

     Обладнання повинне витримувати певнi види зовнiшнього впливу без негативного впливу на вибухозахист.

Безпечне вiдкривання

     1.15. Якщо обладнання та захиснi системи розмiщенi в оболонцi чи закритому контейнерi, якi самi є частиною засобу вибухозахисту, така оболонка чи контейнер повиннi вiдкриватися тiльки за допомогою спецiального iнструменту або iз застосуванням вiдповiдних заходiв безпеки.

Захист вiд iнших небезпек

     1.16. Обладнання та захиснi системи повиннi проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб:

     унеможливити небезпеку одержання фiзичної травми, яка може виникнути в результатi прямого або непрямого контакту;

     забезпечити вiдсутнiсть нагрiвання або випромiнювання доступних частин обладнання, що можуть спричинити небезпеку;

     виключити iмовiрну небезпеку неелектричного характеру;

     убезпечити вiд iмовiрної небезпеки, спричиненої перевантаженням обладнання.

     Якщо ризики щодо обладнання та захисних систем, зазначенi в цьому пунктi, розглядаються в iнших законодавчих актах (в цiлому або частково), положення Технiчного регламенту не застосовуються до такого обладнання та захисних систем i зазначених ризикiв або застосування припиняється з дати застосування конкретних законодавчих актiв.

Перевантаження обладнання

     1.17. З метою запобiгання небезпечному перевантаженню обладнання необхiдно на стадiї проектування передбачати використання вбудованих засобiв вимiрювань, регулюючих i контролюючих пристроїв, таких як автомати захисту вiд надструмiв, обмежувачiв температури, диференцiальних реле тиску, витратомiрiв, реле часу, iндикаторiв перевищення швидкостi та/або аналогiчних типiв контролюючих пристроїв.

Вибухонепроникнi оболонки

     1.18. Якщо частини обладнання, що можуть спричинити займання вибухонебезпечного середовища, розмiщенi в оболонцi, повиннi бути вжитi заходи для забезпечення здатностi оболонки витримувати тиск, що утворюється пiд час вибуху вибухонебезпечної сумiшi всерединi неї, та недопущення передавання вибуху у вибухонебезпечне середовище ззовнi оболонки.

Потенцiйнi джерела займання
Небезпека, пов'язана з рiзними джерелами займання

     1.19. Не допускається виникнення можливих джерел займання, таких як iскрiння, полум'я, електричнi дуги, високi температури поверхнi, акустична енергiя, оптичне випромiнювання, електромагнiтнi хвилi тощо.

Небезпеки, пов'язанi iз статичною електрикою

     1.20. Вiдповiднi заходи повиннi бути вжитi для запобiгання утворенню електростатичних зарядiв, здатних викликати небезпечнi розряди.

Небезпеки, пов'язанi з блукаючими струмами i струмами витоку

     1.21. Необхiдно запобiгти виникненню в електропровiдних частинах устаткування блукаючих струмiв i струмiв витоку, якi можуть призвести до появи, наприклад, небезпечної корозiї, перегрiву поверхонь або iскор, здатних спричинити займання.

Небезпеки, пов'язанi з перегрiвом

     1.22. На стадiї проектування необхiдно запобiгати (за можливостi) перегрiву в результатi тертя або ударiв, що виникає, наприклад, мiж матерiалами i частинами, що контактують один з одним пiд час обертання, або внаслiдок попадання стороннiх предметiв.

Небезпеки, пов'язанi з операцiями щодо компенсацiї тиску

     1.23. Обладнання та захиснi системи повиннi проектуватися або оснащатися вбудованими вимiрювальними, контролюючими i регулюючими пристроями таким чином, щоб компенсацiї тиску не створювали ударних хвиль або компресiй, що можуть стати причиною займання.

Небезпеки, пов'язанi iз впливом ззовнi

     1.24. Обладнання та захиснi системи повиннi проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб були здатнi виконувати передбаченi для них функцiї повнiстю безпечно, навiть в нестiйких умовах навколишнього природного середовища, та за наявностi зовнiшньої напруги, вологостi, вiбрацiй, забруднення та iнших зовнiшнiх впливiв у межах експлуатацiйних умов, що встановленi виробником.

     1.25. Частини, що використовуються в обладнаннi, повиннi вiдповiдати передбаченим механiчним i тепловим навантаженням та бути здатнi витримувати вплив iснуючих або передбачуваних агресивних речовин.

Вимоги до захисних пристроїв

     1.26. Захиснi пристрої повиннi функцiонувати незалежно вiд будь-якого вимiрювального та/або контрольних пристроїв, необхiдних для роботи.

     Вiдмова захисного пристрою повинна виявлятися за допомогою вiдповiдних технiчних засобiв та за можливостi швидко для забезпечення мiнiмальної ймовiрностi виникнення небезпечних подiй.

     Загалом повинен застосовуватися принцип безпеки до вiдмов.

     Аварiйне вимикання повинне запускати в дiю вiдповiднi пристрої керування без промiжної команди програмного управлiння.

     1.27. У випадку вiдмови захисного пристрою обладнання та/або захиснi системи повиннi залишатися захищеними (де це можливо).

     1.28. Засоби аварiйної зупинки захисних пристроїв повиннi бути (наскiльки це можливо) оснащенi пристроєм блокування повторного пуску. Вiдновлення їх нормальної роботи новою командою пуску повинно бути можливе лише пiсля свiдомого перезапуску пристрою блокування повторного пуску.

Блоки управлiння та iндикацiї

     1.29. Якщо застосовуються блоки управлiння та iндикацiї, вони повиннi проектуватися згiдно з ергономiчними принципами з метою досягнення максимально можливого рiвня експлуатацiйної безпеки стосовно ризику виникнення вибуху.

Вимоги до пристроїв з вимiрювальною функцiєю, призначених для вибухозахисту

     1.30. Оскiльки пристрої з вимiрювальною функцiєю, призначенi для вибухозахисту, належать до обладнання, що використовується у вибухонебезпечних середовищах, вони повиннi проектуватися i виготовлятися з урахуванням передбачуваних експлуатацiйних вимог та спецiальних умов використання.

     1.31. У разi необхiдностi повинна бути забезпечена можливiсть перевiрки точностi показань i справностi пристроїв з вимiрювальною функцiєю.

     1.32. Пiд час проектування пристроїв з вимiрювальною функцiєю повинен закладатися коефiцiєнт безпеки, який гарантує з урахуванням експлуатацiйних умов монтажу та можливих вiдхилень вимiрювальної системи, що порiг спрацювання попереджувальної сигналiзацiї достатньою мiрою вiддалений вiд межi вибуховостi та/або займання вибухонебезпечних середовищ.

Ризики, пов'язанi з програмним забезпеченням

     1.33. Пiд час проектування програмно-керованого обладнання, захисних систем i захисних пристроїв особлива увага повинна придiлятися ризикам, пов'язаним з помилками в програмi.

Iнтеграцiя вимог безпеки щодо систем

     1.34. Для обладнання та захисних систем, задiяних в автоматизованих процесах, повинна бути передбачена можливiсть їх ручного вiдключення у разi вiдхилення вiд експлуатацiйних умов, якщо це не погiршує безпечнiсть.

     1.35. У разi приведення в дiю системи аварiйного вiдключення накопичена енергiя повинна розсiюватися якомога швидко та безпечно або бути локалiзована у такiй спосiб, щоб надалi не являти небезпеку.

     Ця вимога не застосовується до накопиченої електрохiмiчної енергiї.

Небезпеки, пов'язанi з порушенням електроживлення

     1.36. Якщо обладнання та захиснi системи можуть створювати додатковi ризики у разi порушення електроживлення, повинна бути забезпечена можливiсть пiдтримання їх у безпечному робочому станi незалежно вiд решти технологiчної установки.

Небезпеки, пов'язанi iз з'єднаннями

     1.37. Обладнання та захиснi системи повиннi оснащатися вiдповiдними кабельними та трубними вводами.

     Якщо обладнання та захиснi системи призначенi для використання в поєднаннi з iншим обладнанням та захисними системами, їх взаємне з'єднання повинно бути безпечним.

Розмiщення пристроїв попередження, якi є частинами обладнання

     1.38. Якщо обладнання або захиснi системи оснащенi приладами виявлення чи попереджувальної сигналiзацiї з метою здiйснення контролю виникнення вибухонебезпечних середовищ, вони повиннi бути забезпеченi необхiдними iнструкцiями для розмiщення такого обладнання у вiдповiдних мiсцях.

2. Додатковi вимоги до обладнання

Вимоги до обладнання категорiї M1 групи I

     2.1. Обладнання повинне проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб джерела займання не ставали активними навiть у разi рiдкiсних аварiй, що стосуються обладнання.

     Обладнання повинне оснащатися такими засобами захисту:

     у випадку вiдмови одного iз засобiв захисту необхiдний рiвень захисту забезпечується принаймнi другим незалежним засобом захисту;

     необхiдний рiвень захисту забезпечується у випадку двох несправностей, що виникають незалежно одна вiд одної.

     У разi необхiдностi таке обладнання повинне оснащатися додатковими спецiальними засобами захисту.

     Обладнання повинне залишатися функцiонуючим у випадку наявностi вибухонебезпечного середовища.

     2.2. У разi необхiдностi обладнання повинне проектуватися таким чином, щоб пил не мiг проникнути в нього.

     2.3. Для недопущення займання пилу, що перебуває в завислому станi, температура поверхонь частин обладнання повинна бути значно нижчою температури займання очiкуваних пилоповiтряних сумiшей.

     2.4. Обладнання повинне проектуватися таким чином, щоб вiдкривання частин обладнання, якi можуть бути джерелами займання, було можливо тiльки у вiдключеному станi або за умов iскробезпечностi. Якщо вiдключення обладнання не є можливим, виробник повинен нанести на частину обладнання, що вiдкривається, попереджувальний напис.

     У разi необхiдностi обладнання повинне оснащатися вiдповiдними додатковими системами блокування.

Вимоги до обладнання категорiї M2 групи I

     2.5. Обладнання повинне оснащатися засобами захисту, що запобiгають виникненню активних джерел займання пiд час його функцiонування в нормальному режимi роботи, а також у випадку бiльш жорстких умов роботи, якi, зокрема, пов'язанi з недбалим поводженням та змiною умов навколишнього природного середовища.

     Зазначене обладнання призначене для знеструмлення у випадку наявностi вибухонебезпечного середовища.

     2.6. Обладнання повинне проектуватися таким чином, щоб вiдкривання частин обладнання, якi можуть бути джерелами займання, було можливе тiльки у вiдключеному станi або пiсля деактивацiї вiдповiдних систем блокування. Якщо вiдключення обладнання не є можливим, виробник повинен нанести на частину обладнання, що вiдкривається, попереджувальний напис.

     2.7. Обладнання, вибухонебезпека якого пов'язана з пилом, повинне вiдповiдати вимогам, що застосовуються до обладнання категорiї M1 групи I.

3. Вимоги до обладнання групи II

Вимоги до обладнання категорiї 1 групи II

Вибухонебезпечнi середовища, що викликанi газами, парами або туманами

     3.1. Обладнання повинне проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб джерела займання не ставали активними навiть у разi рiдкiсних аварiй, що стосуються обладнання.

     Обладнання повинне оснащатися засобами захисту, щоб:

     у випадку вiдмови одного iз засобiв захисту необхiдний рiвень захисту забезпечувався принаймнi другим незалежним засобом захисту;

     необхiдний рiвень захисту забезпечувався у випадку двох несправностей, що виникають незалежно одна вiд одної.

     3.2. Для обладнання, в якого можливе нагрiвання поверхонь, повиннi бути вжитi заходи для недопущення перевищення встановлених максимальних температур поверхонь навiть у найбiльш несприятливих умовах.

     При цьому необхiдно враховувати пiдвищення температури, що обумовлене накопиченням тепла та хiмiчними реакцiями.

     3.3. Обладнання повинне проектуватися таким чином, щоб вiдкривання частин обладнання, якi можуть бути джерелами займання, було можливе тiльки у вiдключеному станi або за умов iскробезпечностi. Якщо вiдключення обладнання не є можливим, виробник повинен нанести на частину обладнання, що вiдкривається, попереджувальний напис.

     У разi необхiдностi обладнання повинне оснащатися вiдповiдними додатковими системами блокування.

Вибухонебезпечнi середовища, що створенi пилоповiтряними сумiшами

     3.4. Обладнання повинне проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб займання пилоповiтряної сумiшi не вiдбувалося навiть у разi рiдкiсних аварiй, що стосується обладнання.

     Обладнання повинне оснащатися засобами захисту таким чином, щоб:

     у випадку вiдмови одного iз засобiв захисту необхiдний рiвень захисту забезпечувався принаймнi другим незалежним засобом захисту;

     необхiдний рiвень захисту забезпечувався у випадку двох несправностей, що виникають незалежно одна вiд одної.

     3.5. У разi необхiдностi обладнання повинне проектуватися таким чином, щоб пил мiг проникати в обладнання або видiлятися з нього лише через передбаченi для цього спецiальнi мiсця.

     Ця вимога поширюється також на кабельнi вводи та з'єднувальнi деталi.

     3.6. Для недопущення займання пилу, що перебуває в завислому станi, температура поверхонь частин обладнання повинна бути значно нижчою температури займання очiкуваних пилоповiтряних сумiшей.

     3.7. До частин обладнання, що вiдкриваються, мають застосовуватися вимоги, визначенi в пунктi 3.3 цього додатка.

Вимоги до обладнання категорiї 2 групи II

Вибухонебезпечнi середовища, що створюються газами, парами або туманами

     3.8. Обладнання повинне проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб запобiгати виникненню джерел займання навiть у разi пошкоджень або експлуатацiйних несправностей обладнання, якi часто трапляються та зазвичай можуть бути передбаченi.

     3.9. Частини обладнання повиннi проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб температура їх поверхонь не перевищувала встановленого значення навiть у випадку ризикiв, що виникають внаслiдок передбачених виробником аварiйних ситуацiй.

     3.10. Обладнання повинне проектується таким чином, щоб вiдкривання частин обладнання, якi можуть бути джерелом займання, було можливе тiльки у вiдключеному станi або пiсля деактивацiї вiдповiдних систем блокування. Якщо вiдключення обладнання не є можливим, виробник повинен нанести на частини обладнання, що вiдкриваються, попереджувальний напис.

Вибухонебезпечнi середовища, що створюються пилоповiтряними сумiшами

     3.11. Обладнання повинне проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб запобiгати займанню пилоповiтряних сумiшей навiть у разi пошкоджень або експлуатацiйних несправностей обладнання, якi часто трапляються та зазвичай можуть бути передбаченi.

     3.12. Температура поверхонь частин обладнання повинна вiдповiдати вимогам, встановленим в пунктi 3.6 цього додатка.

     3.13. Рiвень захищеностi обладнання вiд пилу повинен вiдповiдати вимогам, що встановленi в пунктi 3.5 цього додатка.

     3.14. Рiвень безпечностi вiдкривання частин обладнання повинен вiдповiдати вимогам, встановленим у пунктi 3.10 цього додатка.

Вимоги до обладнання категорiї 3 групи II

Вибухонебезпечнi середовища, що створюються газами, парами або туманами

     3.15. Обладнання повинне проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб запобiгати очiкуваним джерелам займання, якi можуть виникати у нормальному режимi роботи.

     3.16. Температура поверхонь обладнання не повинна перевищувати встановлену максимальну температуру поверхнi в передбачених експлуатацiйних умовах. Бiльш висока температура у виняткових обставинах може бути дозволена лише в разi, коли виробником приймаються спецiальнi додатковi мiри захисту.

Вибухонебезпечнi середовища, що створюються пилоповiтряними сумiшами

     3.17. Обладнання повинне проектуватися i виготовлятися таким чином, щоб пилоповiтрянi сумiшi не могли запалюватися вiд передбачуваних джерел займання, якi можуть iснувати в нормальному режимi роботи.

     3.18. До температури поверхонь частин обладнання застосовуються вимоги, встановленi в пунктi 3.6 цього додатка.

     3.19. Обладнання, зокрема кабельнi вводи i з'єднувальнi деталi, повинне бути виготовлене таким чином, щоб пил з урахуванням розмiрiв його частинок не мiг утворювати вибухонебезпечнi сумiшi з повiтрям або небезпечних накопичень всерединi обладнання.

4. Додатковi вимоги до захисних систем

     4.1. Розмiри захисних систем повиннi бути такими, щоб знижувати вплив вiд вибуху до належного рiвня безпеки.

     4.2. Захиснi системи повиннi проектуватися та мати можливiсть встановлюватися таким чином, щоб запобiгати поширенню вибуху через ланцюговi реакцiї або щоб спалахи i зароджуванi вибухи не призводили до детонацiй.

     4.3. У разi порушення електроживлення захиснi системи повиннi зберiгати свою здатнiсть до функцiонування протягом перiоду часу, достатнього для уникнення небезпечної подiї.

     4.4. Захиснi системи не повиннi виходити з ладу внаслiдок стороннього втручання.

5. Планування та проектування

Характеристики матерiалiв

     5.1. Для вибору матерiалiв з належними характеристиками на етапi проектування захисних систем повиннi враховуватися максимальний тиск i температура, якi визначаються передбачуваним тиском вибуху, що вiдбувається за екстремальних експлуатацiйних умов, та очiкуваним нагрiвом вiд полум'я.

     5.2. Захиснi системи, що розробленi для протидiї чи стримування вибухiв, повиннi бути здатними витримувати виникаючу ударну хвилю без порушення цiлiсностi системи.

     5.3. Приладдя, що приєднується до захисних систем, повинне бути здатним витримувати очiкуваний максимальний тиск вибуху без втрати його працездатностi.

     5.4. Пiд час планування i проектування захисних систем повиннi враховуватися вплив вiд створюваного тиску у периферiйному обладнаннi та приєднаному трубопроводi.

Системи скидання тиску

     5.5. Якщо є ймовiрнiсть того, що навантаження на захиснi системи перевищать мiцнiсть їх конструкцiї, в проектi захисної системи повинно бути передбачено застосування вiдповiдних пристроїв скидання тиску, якi не створюватимуть небезпеки для людей, що перебувають поряд.

Системи придушення вибуху

     5.6. Системи придушення вибуху повиннi плануватися та проектуватися таким чином, щоб вони реагували на зароджуваний вибух, якщо трапляється, на самiй можливiй раннiй стадiї та протидiяли йому з найкращою ефективнiстю з належним урахуванням максимальної швидкостi пiдвищення тиску та максимального тиску вибуху.

Системи обмеження вибуху

     5.7. Системи обмеження вибуху, призначенi для якнайшвидшого вимкнення певного обладнання в разi зародження вибуху за допомогою вiдповiдних пристроїв, повиннi плануватися та проектуватися таким чином, щоб залишатися стiйкими до передачi внутрiшнього полум'я та зберiгати механiчну мiцнiсть в умовах експлуатацiї.

     5.8. Захиснi системи повиннi бути придатнi до iнтегрування в електричне коло з прийнятним порогом спрацювання попереджувальної сигналiзацiї таким чином, щоб у разi необхiдностi припинялися подача i випуск продукцiї, а також вимикалися тi частини устатковання, якi вже не можуть функцiонувати безпечно.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

МОДУЛЬ B
(експертиза типу)

     1. Експертиза типу є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, в якiй призначений орган з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган) дослiджує технiчний проект продукцiї та перевiряє i засвiдчує, що технiчний проект продукцiї вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - Технiчний регламент), якi застосовуються до неї.

     2. Експертиза типу виконується з проведенням обстеження зразка завершеної продукцiї (експертиза типового зразка), що є репрезентативним для передбачуваного виробництва.

     3. Виробник подає заявку на експертизу типу лише одному призначеному органу за своїм вибором, в якiй зазначається найменування та адреса виробника, а в разi подання заявки уповноваженим представником - також його найменування i адреса та iнформацiя про те, що така заявка не подана до жодного iншого призначеного органу, до якої додаються:

     1) технiчна документацiя, яка дає можливiсть оцiнити вiдповiднiсть продукцiї застосовним вимогам Технiчного регламенту i включає належний аналiз та оцiнку ризику (ризикiв). У технiчнiй документацiї зазначаються застосовнi вимоги та охопленi, наскiльки це стосується такої оцiнки, питання проектування, виробництва та функцiонування продукцiї. Технiчна документацiя має мiстити зокрема такi елементи:

     загальний опис продукцiї;

     ескiзний проект, виробничi креслення та схеми компонентiв, складальних вузлiв, електричних кiл тощо;

     описи та пояснення, необхiднi для розумiння зазначених креслень i схем та функцiонування продукцiї;

     список застосованих повнiстю чи частково стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 38 Технiчного регламенту, а у разi, коли зазначенi стандарти не були застосованi, - описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам Технiчного регламенту, а також список iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв у технiчнiй документацiї повиннi бути зазначенi тi частини, якi були застосованi;

     результати виконаних проектних розрахункiв, проведених дослiджень тощо;

     протоколи випробувань;

     2) зразки продукцiї, що є репрезентативними для передбаченого виробництва. Призначений орган може затребувати додатковi зразки продукцiї, якщо це необхiдно для виконання програми випробувань.

     4. Призначений орган:

     проводить експертизу технiчної документацiї i перевiряє, що зразок (зразки) продукцiї було виготовлено вiдповiдно до технiчної документацiї, та визначає елементи зразка (зразкiв) продукцiї, що були розробленi згiдно iз застосованими положеннями вiдповiдних стандартiв iз перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 38 Технiчного регламенту, а також елементи, що були розробленi вiдповiдно до iнших технiчних специфiкацiй;

     проводить вiдповiднi дослiдження i випробування або доручає їх проведення з метою перевiрки того, що у разi обрання виробником для застосування рiшення вiдповiдних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 38 Технiчного регламенту, вони були застосованi правильно;

     проводить вiдповiднi дослiдження i випробування або доручає їх проведення з метою перевiрки того, що у разi незастосування виробником рiшень з вiдповiдних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 38 Технiчного регламенту, прийнятi виробником рiшення про застосування iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй вiдповiдають вiдповiдним суттєвим вимогам Технiчного регламенту;

     погоджує з виробником мiсце проведення дослiджень i випробувань.

     5. Призначений орган складає звiт про оцiнку, в якому наводяться данi про дiї, виконанi згiдно з пунктом 4 цього додатка, та їх результати. Призначений орган може оприлюднити (повнiстю або частково) змiст зазначеного звiту лише за згодою виробника, за винятком випадкiв, коли призначений орган виконує свої зобов'язання перед органом, що призначає.

     Без шкоди для своїх обов'язкiв стосовно органу, що призначає, призначений орган оприлюднює (повнiстю або частково) змiст зазначеного звiту лише за згодою виробника.

     6. У разi коли типовий зразок продукцiї вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до певної продукцiї, призначений орган повинен видати виробнику сертифiкат експертизи типу. У цьому сертифiкатi повинно зазначатися найменування i мiсцезнаходження виробника, висновки за результатами експертизи, умови чинностi сертифiката (якщо такi є) та данi, необхiднi для iдентифiкацiї затвердженого типу. До сертифiката експертизи типу можуть додаватися один чи бiльше додаткiв.

     У сертифiкатi експертизи типу та додатках до нього повинна мiститися вся вiдповiдна iнформацiя, яка дає змогу оцiнювати вiдповiднiсть виготовленої продукцiї дослiдженому типовому зразку, що прошов експертизу, та здiйснювати контроль пiд час експлуатацiї.

     У разi коли типовий зразок продукцiї не вiдповiдає застосовним вимогам Технiчного регламенту, призначений орган вiдмовляє у видачi сертифiката експертизи типу та повiдомляє про це заявнику з наданням докладного обґрунтування своєї вiдмови.

     7. Призначений орган повинен постiйно вiдслiдковувати будь-якi змiни загальновизнаного рiвня сучасного розвитку науки i технiки, якi можуть вказувати на те, що затверджений тип продукцiї вже не вiдповiдає застосовним вимогам Технiчного регламенту, та повинен визначити, чи такi змiни потребують подальшого вивчення. Якщо це так, призначений орган повинен повiдомити про це виробнику.

     Виробник повинен iнформувати призначений орган, який зберiгає технiчну документацiю стосовно сертифiката експертизи типу, про всi модифiкацiї затвердженого типу, що можуть вплинути на вiдповiднiсть продукцiї суттєвим вимогам Технiчного регламенту або на умови чинностi цього сертифiката. Такi модифiкацiї потребують додаткового затвердження у формi доповнення до первинного сертифiката експертизи типу.

     8. Призначений орган повинен iнформувати орган, що призначає, про виданi або скасованi ним сертифiкати експертизи типу та/або будь-якi доповнення до них, а також перiодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому список таких сертифiкатiв та/або будь-яких доповнень до них, у видачi яких вiн вiдмовив або дiю яких зупинив чи встановив щодо них iншi обмеження.

     Призначений орган повинен iнформувати iншi призначенi органи про сертифiкати експертизи типу та/або будь-якi доповнення до них, у видачi яких вiн вiдмовив або дiю яких зупинив чи встановив щодо них iншi обмеження, а також на їх запит - про виданi ним сертифiкати та/або доповнення до них.

     Орган, що призначає, вiдповiднi органи державного ринкового нагляду та iншi призначенi органи мають право за запитами одержувати копiю сертифiкатiв експертизи типу та/або доповнень до них, копiю технiчної документацiї та результати дослiджень, проведених призначеним органом. Призначений орган зберiгає копiю сертифiката експертизи типу, додаткiв i доповнень до нього, а також технiчний файл, в якому мiститься подана виробником документацiя, до закiнчення строку дiї такого сертифiката.

     9. Виробник повинен зберiгати копiю сертифiката експертизи типу, додаткiв i доповнень до нього разом з технiчною документацiєю для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення останнього зразка продукцiї в обiг.

     10. Уповноважений представник виробника може подати заявку згiдно з пунктом 3 цього додатка та виконувати обов'язки, визначенi в пунктах 7 та 9 цього додатка, за умови визначення цих обов'язкiв у дорученнi.

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

МОДУЛЬ D
(вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi виробничого процесу)

     1. Вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi виробничого процесу є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi в пунктах 2 i 5 цього додатка, та гарантує i декларує пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що певна продукцiя вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - Технiчний регламент), якi застосовуються до зазначеної продукцiї.

Виробництво

     2. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управлiння якiстю для виробництва, контролю та випробувань готової продукцiї, яка конкретизована в пунктах 3 - 7 цього додатка та пiдлягає нагляду, визначеному в пунктах 8 - 11 цього додатка.

Система управлiння якiстю

     3. Виробник подає призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган) за вибором заявку на оцiнку системи управлiння якiстю стосовно певної продукцiї, в якiй зазначається найменування та адреса виробника, а в разi подання заявки уповноваженим представником - також його найменування i адреса та iнформацiя про те, що така заявка не подана до жодного iншого призначеного органу, до якої додаються:

     1) уся вiдповiдна iнформацiя стосовно категорiї продукцiї, що розглядається;

     2) документацiя стосовно системи управлiння якiстю;

     3) технiчна документацiя щодо затвердженого типу продукцiї та копiя сертифiката експертизи типу.

     4. Система управлiння якiстю повинна гарантувати вiдповiднiсть продукцiї типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     Усi прийнятi виробником елементи, вимоги та положення системи управлiння якiстю повиннi бути систематично i упорядковано задокументованi у виглядi полiтик, процедур та iнструкцiй, викладених у письмовiй формi. Документацiя стосовно системи управлiння якiстю має забезпечувати однозначне тлумачення програм, планiв, настанов i записiв щодо якостi.

     Зазначена документацiя повинна мiстити, зокрема, належний опис:

     органiзацiйної структури, обов'язкiв та повноважень керiвництва стосовно контролю якостi продукцiї;

     вiдповiдних методiв виробництва, контролю якостi та забезпечення якостi, процесiв i системних заходiв, якi будуть застосовуватися;

     дослiджень i випробувань, якi будуть проводитися до, пiд час та пiсля виробництва, а також перiодичностi їх проведення;

     записiв щодо якостi виробничого процесу та/або продукцiї (протоколи контролю та результати випробувань, данi калiбрувань, звiтiв про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу та iнше);

     засобiв монiторингу, за допомогою яких досягається необхiдний рiвень якостi продукцiї та ефективного функцiонування системи управлiння якiстю.

     5. Призначений орган повинен оцiнити систему управлiння якiстю з метою визначення рiвня її вiдповiдностi вимогам, зазначеним у пунктi 4 цього додатка.

     Призначений орган повинен припускати вiдповiднiсть вимогам, наведеним у пунктi 4 цього додатка, тих елементiв системи управлiння якiстю, що вiдповiдають вiдповiдним вимогам стандарту з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 38 Технiчного регламенту.

     Група з проведення аудиту, крiм членiв з досвiдом стосовно систем управлiння якiстю, повинна мати у своєму складi принаймнi одного члена з досвiдом оцiнювання вiдповiдної продукцiї та технологiї її виробництва, а також знаннями застосовних вимог Технiчного регламенту. Проведення аудиту повинно включати вiдвiдування пiдприємств виробника з метою їх оцiнки. Група з проведення аудиту повинна оцiнити технiчну документацiю, зазначену у пiдпунктi 3 пункту 3 цього додатка, з метою перевiрки здатностi виробника визначати вiдповiднi вимоги Технiчного регламенту та проводити дослiдження, необхiднi для забезпечення вiдповiдностi продукцiї таким вимогам.

(абзац третiй пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     Призначений орган повинен повiдомити виробнику про своє рiшення. Зазначене повiдомлення повинно мiстити висновки аудиту та обґрунтоване рiшення за результатами оцiнки.

     6. Виробник повинен виконувати зобов'язання, що виникають в результатi схвалення системи управлiння якiстю, та пiдтримувати її в адекватному та ефективному станi.

     7. Виробник зобов'язаний повiдомляти призначеному органу, який схвалив систему управлiння якiстю, про будь-якi запланованi змiни у системi управлiння якiстю.

     Призначений орган повинен оцiнити будь-якi запропонованi змiни та прийняти рiшення щодо того, чи буде змiнена система управлiння якiстю надалi вiдповiдати вимогам, зазначеним у пунктi 4 цього додатка, чи необхiдно провести повторну оцiнку.

     Призначений орган повинен повiдомити виробнику про своє рiшення. Зазначене повiдомлення повинно мiстити висновки дослiдження та обґрунтоване рiшення за результатами оцiнки.

Нагляд пiд вiдповiдальнiстю призначеного органу

     8. Призначений орган здiйснює нагляд з метою пересвiдчитися в належному виконаннi виробником обов'язкiв, що виникають в результатi схвалення системи управлiння якiстю.

     9. Для цiлей оцiнки виробник зобов'язаний надавати призначеному органу доступ до мiсць виробництва, контролю, випробувань i зберiгання продукцiї, а також усю необхiдну iнформацiю, зокрема:

     документацiю щодо системи управлiння якiстю;

     записи щодо якостi (протоколи контролю та результати випробувань, данi калiбрувань, звiти стосовно квалiфiкацiї вiдповiдного персоналу тощо).

     10. Призначений орган повинен проводити перiодичнi аудити, щоб пересвiдчитися в тому, що виробник пiдтримує в належному станi та застосовує систему управлiння якiстю, та надавати виробнику звiт про аудит.

     11. Крiм перiодичних аудитiв, призначений орган може здiйснювати вiдвiдування виробника без попередження. Пiд час таких вiдвiдувань призначений орган може у разi потреби проводити випробування продукцiї або доручати їх проведення з метою перевiрки правильностi функцiонування системи управлiння якiстю. Призначений орган повинен надавати виробнику звiт про вiдвiдування, а у разi проведення випробувань - протокол випробувань.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, декларацiя про вiдповiднiсть та заява про вiдповiднiсть

     12. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам та пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу, зазначеного в пунктi 3 цього додатка, його iдентифiкацiйний номер на кожну одиницю продукцiї (крiм компонентiв), що вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та застосовним вимогам Технiчного регламенту, якi поширюються на цю продукцiю.

     13. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної моделi продукцiї (крiм компонентiв) та зберiгає її для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка продукцiї цiєї моделi. У декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель продукцiї, для якої її було складено. Кожен вирiб (крiм компонентiв) повинен супроводжуватися копiєю декларацiї про вiдповiднiсть.

     14. Виробник складає в письмовiй формi заяву про вiдповiднiсть для кожної моделi компонента та зберiгає її для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка компонента цiєї моделi. У заявi про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель компонента, для якої її було складено. Кожен компонент повинен супроводжуватися копiєю заяви про вiдповiднiсть.

     15. Виробник повинен протягом 10 рокiв пiсля введення останнього зразка продукцiї в обiг зберiгати для надання органам ринкового нагляду:

     документацiю, зазначену в пунктi 3 цього додатка;

     iнформацiю щодо схвалених змiн, зазначених у пунктi 7 цього додатка;

     рiшення та звiти призначеного органу, зазначенi в пунктах 7, 10 та 11 цього додатка.

     16. Призначений орган повинен iнформувати орган, що призначає, про системи управлiння якiстю, якi були схваленi або схвалення яких були скасованi, а також перiодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому список систем управлiння якiстю, у схваленнi яких вiдмовлено або дiю яких зупинено чи iншим чином обмежено.

     Призначений орган повинен iнформувати iншi призначенi органи про системи управлiння якiстю, у схваленнi яких вiдмовлено або дiю яких зупинено чи якi скасовано або встановлено щодо них iншi обмеження, а також на їх запит - про системи управлiння якiстю, якi були схваленi.

Уповноважений представник

     17. Уповноважений представник виробника може подати заявку згiдно з пунктом 3 цього додатка та виконувати обов'язки, визначенi в пунктах 7 та 12 - 15 цього додатка, за умови визначення цих обов'язкiв у дорученнi.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

МОДУЛЬ F
(вiдповiднiсть типу на основi перевiрки продукцiї)

     1. Вiдповiднiсть типу на основi перевiрки продукцiї є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi в пунктах 2 i 6 - 8 цього додатка, та гарантує i декларує пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що певна продукцiя, до якої було застосовано вимоги пункту 3 цього додатка, вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, i вимогам Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - Технiчний регламент), якi застосовуються до зазначеної продукцiї.

Виробництво

     2. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес та контроль за ним забезпечували вiдповiднiсть виготовленої продукцiї затвердженому типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, i вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеної продукцiї.

Перевiрка

     3. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган), обраний виробником, проводить належнi дослiдження i випробування з метою перевiрки вiдповiдностi продукцiї затвердженому типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вiдповiдним вимогам Технiчного регламенту.

     Дослiдження i випробування для перевiрки вiдповiдностi продукцiї вiдповiдним вимогам проводяться шляхом дослiдження та випробування кожної одиницi продукцiї, як зазначено в пунктах 4 i 5 цього додатка.

Перевiрка вiдповiдностi шляхом дослiдження та випробування кожної одиницi продукцiї

     4. Кожна одиниця продукцiї повинна бути окремо дослiджена та пiдлягає належним випробуванням, якi визначенi у вiдповiдному стандартi(ах) з перелiку нацiональних стандартiв, зазначеного у пунктi 38 Технiчного регламенту, та/або рiвноцiнним випробуванням, встановленим у вiдповiдних технiчних специфiкацiях, з метою перевiрки їх вiдповiдностi затвердженому типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вiдповiдним вимогам Технiчного регламенту.

     У разi вiдсутностi таких стандартiв вiдповiдний призначений орган повинен прийняти рiшення про те, якi вiдповiднi випробування мають бути проведенi.

     5. Призначений орган повинен видати сертифiкат вiдповiдностi на пiдставi проведених дослiджень та випробувань та нанести свiй iдентифiкацiйний номер на кожну затверджену одиницю продукцiї або доручити його нанесення пiд свою вiдповiдальнiсть.

     Виробник повинен зберiгати сертифiкати вiдповiдностi для надання на запити органiв державного ринкового нагляду для iнспекцiйних цiлей протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка продукцiї цiєї моделi.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, декларацiя про вiдповiднiсть та заява про вiдповiднiсть

     6. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам та пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу, зазначеного в пунктi 3 цього додатка, його iдентифiкацiйний номер на кожну одиницю продукцiї (за винятком компонентiв), що вiдповiдає затвердженому типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     7. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної моделi продукцiї (крiм компонентiв) та зберiгає її для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка продукцiї цiєї моделi (крiм компонентiв). У декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель продукцiї, для якої її було складено. Кожен вирiб (крiм компонентiв) повинен супроводжуватися копiєю декларацiї про вiдповiднiсть.

     У разi надання призначеним органом, зазначеним у пунктi 3 цього додатка, згоди та пiд його вiдповiдальнiсть виробник також може наносити iдентифiкацiйний номер цього призначеного органу на продукцiю (крiм компонентiв).

     8. Виробник складає письмову заяву про вiдповiднiсть для кожної моделi компонента та зберiгає її для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка компонента цiєї моделi. У заявi про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель компонента, для якої її було складено. Кожен компонент повинен супроводжуватися копiєю заяви про вiдповiднiсть.

     9. За згодою призначеного органу та пiд його вiдповiдальнiсть виробник може наносити iдентифiкацiйний номер цього призначеного органу на продукцiю в процесi виробництва.

Уповноважений представник

     10. Обов'язки виробника вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язкiв у дорученнi. Уповноважений представник не може виконувати обов'язки виробника, визначенi в пунктi 2 цього додатка.

 

Додаток 6
до Технiчного регламенту

МОДУЛЬ C1
(вiдповiднiсть типу на основi внутрiшнього контролю виробництва з випробуваннями продукцiї пiд наглядом)

     1. Вiдповiднiсть типу на основi внутрiшнього контролю виробництва з випробуваннями продукцiї пiд наглядом є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi в пунктах 2 - 4 цього додатка, та гарантує i декларує пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що певна продукцiя вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та Технiчному регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - Технiчний регламент), якi застосовуються до зазначеної продукцiї.

Виробництво

     2. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i контроль за ним забезпечували вiдповiднiсть виготовленої продукцiї типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеної продукцiї.

Контроль продукцiї

     3. З метою перевiрки вiдповiдностi продукцiї типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вiдповiдним вимогам Технiчного регламенту виробник або особа, що дiє вiд його iменi, повиннi для кожної виготовленої одиницi продукцiї провести одне чи кiлька випробувань одного або кiлькох визначених показникiв продукцiї. Вiдповiдальнiсть за проведення зазначених випробувань несе призначений орган з оцiнки вiдповiдностi, обраний виробником.

     Виробник пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi наносить його iдентифiкацiйний номер у процесi виробництва.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, декларацiя про вiдповiднiсть та заява про вiдповiднiсть

     4. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам на кожну одиницю продукцiї (крiм компонентiв), що вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     5. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для моделi продукцiї (крiм компонентiв) та зберiгає її для надання на запити органам державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка цiєї моделi. У декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель продукцiї, для якої її було складено. Кожен вирiб (крiм компонентiв) повинен супроводжуватися копiєю декларацiї про вiдповiднiсть.

     6. Виробник складає письмову заяву про вiдповiднiсть для кожної моделi компонента та зберiгає її для надання на запити органам державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка компонента цiєї моделi. В заявi про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель компонента, для якої ця заява була складена. Кожен компонент повинен супроводжуватися копiєю заяви про вiдповiднiсть.

Уповноважений представник

     7. Обов'язки виробника, визначенi в пунктах 4 - 6 цього додатка, вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язкiв у дорученнi.

 

Додаток 7
до Технiчного регламенту

МОДУЛЬ E
(вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi продукцiї)

     1. Вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi продукцiї є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi в пунктах 2 i 12 - 14 цього додатка, та гарантує i декларує пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що певна продукцiя вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - Технiчний регламент), якi застосовуються до зазначеної продукцiї.

Виробництво

     2. Виробник застосовує схвалену систему управлiння якiстю для контролю та випробувань готової продукцiї, яка зазначена в пунктах 3 - 7 цього додатка та пiдлягає нагляду згiдно з пунктами 8 - 11 цього додатка.

Система управлiння якiстю

     3. Виробник подає обраному ним призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган) заявку на оцiнку своєї системи управлiння якiстю стосовно певної продукцiї, в якiй зазначається найменування та адреса виробника, а в разi подання заявки уповноваженим представником - також його найменування i адреса та iнформацiя про те, що така заявка не подана до жодного iншого призначеного органу, до якої додаються:

     уся вiдповiдна iнформацiя щодо заявленої категорiї продукцiї;

     документацiя щодо системи управлiння якiстю;

     технiчна документацiя стосовно затвердженого типу та копiю сертифiката експертизи типу.

     4. Система управлiння якiстю повинна гарантувати вiдповiднiсть продукцiї типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     Усi прийнятi виробником елементи, вимоги та положення системи управлiння якiстю повиннi бути систематично i упорядковано задокументованi у виглядi полiтик, процедур та iнструкцiй, викладених у письмовiй формi. Документацiя стосовно системи управлiння якiстю повинна давати можливiсть однозначного тлумачення програм, планiв, настанов i записiв щодо якостi.

     Ця документацiя повинна мiстити, зокрема, належний опис:

     цiлей у сферi якостi та органiзацiйної структури, обов'язкiв i повноважень керiвництва стосовно якостi продукцiї;

     дослiджень i випробувань, якi будуть проводитися пiсля виготовлення;

     записiв щодо якостi виробничого процесу та/або продукцiї (протоколи контролю та результати випробувань, данi калiбрувань, протоколи стосовно квалiфiкацiї вiдповiдного персоналу тощо);

     засобiв монiторингу, за допомогою яких досягається необхiдний рiвень ефективного функцiонування системи управлiння якiстю.

     5. Призначений орган повинен оцiнити систему управлiння якiстю з метою визначення рiвня її вiдповiдностi вимогам, зазначеним у пунктi 4 цього додатка.

     Призначений орган повинен припускати вiдповiднiсть вимогам, зазначеним у пунктi 4 цього додатка, тих елементiв системи управлiння якiстю, що вiдповiдають вiдповiдним вимогам стандарту з перелiку нацiональних стандартiв, зазначеного у пунктi 38 Технiчного регламенту.

     Група з аудиту, крiм членiв, якi мають досвiд з оцiнки систем управлiння якiстю, повинна мати у своєму складi принаймнi одного члена, який має досвiд оцiнювання вiдповiдної продукцiї та технологiї її виготовлення, а також знання застосовних вимог Технiчного регламенту. Проведення аудиту повинно включати вiдвiдування пiдприємств виробника для здiйснення оцiнки. Група з аудиту повинна проаналiзувати технiчну документацiю, зазначену в абзацi четвертому пункту 3 цього додатка, з метою перевiрки здатностi виробника визначати вiдповiднi вимоги Технiчного регламенту та проводити дослiдження, необхiднi для забезпечення вiдповiдностi продукцiї таким вимогам.

(абзац третiй пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     Призначений орган повинен повiдомити виробнику про своє рiшення. Зазначене повiдомлення повинно мiстити висновки аудиту та обґрунтоване рiшення за результатами оцiнки.

     6. Виробник повинен виконувати обов'язки, пов'язанi iз забезпеченням функцiонування схваленої системи управлiння якiстю, та пiдтримувати її в адекватному та ефективному станi.

     7. Виробник зобов'язаний повiдомляти призначеному органу, який схвалив систему управлiння якiстю, про будь-якi запланованi змiни у системi управлiння якiстю.

     Призначений орган повинен оцiнити будь-якi запропонованi змiни та прийняти рiшення щодо того, чи буде змiнена система управлiння якiстю надалi вiдповiдати вимогам, зазначеним у 4 цього додатка, чи необхiдно провести повторну оцiнку.

     Призначений орган повинен повiдомити виробнику про своє рiшення. Зазначене повiдомлення повинно мiстити висновки дослiдження та обґрунтоване рiшення за результатами оцiнки.

Нагляд пiд вiдповiдальнiстю призначеного органу

     8. Призначений орган здiйснює нагляд з метою пересвiдчитися в належному виконаннi виробником обов'язкiв, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування схваленої системи управлiння якiстю.

     9. Для досягнення цiлей оцiнки виробник зобов'язаний надавати призначеному органу доступ до мiсць виробництва, контролю, випробувань i зберiгання продукцiї, а також усю необхiдну iнформацiю, зокрема:

     документацiю системи управлiння якiстю;

     записи щодо якостi виробничого процесу та/або продукцiї (протоколи контролю та результати випробувань, данi калiбрувань, звiти стосовно квалiфiкацiї вiдповiдного персоналу та iнше).

     10. Призначений орган повинен проводити перiодичнi аудити, щоб пересвiдчитися в тому, що виробник пiдтримує в належному станi i застосовує систему управлiння якiстю, а також надавати виробнику звiт про аудит.

     11. Крiм перiодичних аудитiв, призначений орган може здiйснювати вiдвiдування виробника без попередження. Пiд час таких вiдвiдувань призначений орган у разi потреби може проводити випробування продукцiї або доручати їх проведення з метою перевiрки правильностi функцiонування системи управлiння якiстю. Призначений орган повинен надавати виробнику звiт про вiдвiдування, а в разi проведення випробувань - також протокол випробувань.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, декларацiя про вiдповiднiсть та заява про вiдповiднiсть

     12. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам i пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу, зазначеного в пунктi 3 цього додатка, його iдентифiкацiйний номер на кожну одиницю продукцiї (крiм компонентiв), що вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi експертизи типу, та застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     13. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної моделi продукцiї (крiм компонентiв) та зберiгає її для надання на запити органам державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка продукцiї цiєї моделi. У декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель продукцiї, для якої її було складено. Кожен вирiб (крiм компонентiв) повинен супроводжуватися копiєю декларацiї про вiдповiднiсть.

     14. Виробник складає письмову заяву про вiдповiднiсть для кожної моделi компонента та зберiгає її для надання на запити органам державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка компонента цiєї моделi. В заявi про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель компонента, для якої ця заява була складена. Кожен компонент повинен супроводжуватися копiєю заяви про вiдповiднiсть.

     15. Виробник повинен протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка моделi продукцiї зберiгати для надання на запити органiв державного ринкового нагляду:

     документацiю, зазначену в пунктi 3 цього додатка;

     документацiю щодо схвалених змiн, зазначених у пунктi 7 цього додатка;

     рiшення, звiти та протоколи призначеного органу, зазначенi в пунктах 7, 10 i 11 цього додатка.

     16. Призначений орган повинен iнформувати орган, що призначає, про системи управлiння якiстю, якi були схваленi або схвалення яких були скасованi, а також перiодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому список систем управлiння якiстю, у схваленнi яких вiдмовлено або дiю яких зупинено чи iншим чином обмежено.

     Призначений орган повинен iнформувати iншi призначенi органи про системи управлiння якiстю, у схваленнi яких вiдмовлено або дiю яких зупинено чи якi скасовано або встановлено щодо них iншi обмеження, а також на їх запит - про системи управлiння якiстю, якi були схваленi.

Уповноважений представник

     17. Обов'язки виробника, визначенi в пунктах 3, 7, 12 - 15 цього додатка, вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язкiв у дорученнi.

 

Додаток 8
до Технiчного регламенту

МОДУЛЬ A
(внутрiшнiй контроль виробництва)

     1. Внутрiшнiй контроль виробництва є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi в пунктах 2 - 6 цього додатка, та гарантує i декларує пiд виключну вiдповiдальнiсть, що певна продукцiя вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - Технiчний регламент), якi застосовуються до зазначеної продукцiї.

Технiчна документацiя

     2. Виробник розробляє технiчну документацiю, яка дає можливiсть оцiнити вiдповiднiсть продукцiї вiдповiдним вимогам i включає належний аналiз та оцiнку ризику (ризикiв).

     У технiчнiй документацiї зазначаються застосовнi вимоги та охопленi, наскiльки це стосується такої оцiнки, питання проектування, виробництва та функцiонування продукцiї. Технiчна документацiя має мiстити, зокрема такi елементи:

     загальний опис продукцiї;

     ескiзний проект, виробничi креслення та схеми компонентiв, складальних вузлiв, електричних кiл тощо;

     описи та пояснення, необхiднi для розумiння зазначених креслень i схем та функцiонування продукцiї;

     список застосованих повнiстю чи частково стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 38 Технiчного регламенту, а в разi, коли зазначенi стандарти не були застосованi, - описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам Технiчного регламенту, а також список iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв у технiчнiй документацiї повиннi бути зазначенi тi частини, якi були застосованi;

     результати виконаних проектних розрахункiв, проведених дослiджень тощо;

     протоколи випробувань.

Виробництво

     3. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i контроль за ним забезпечували вiдповiднiсть виготовленої продукцiї технiчнiй документацiї, зазначенiй в пунктi 2 цього додатка, та вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеної продукцiї.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, декларацiя про вiдповiднiсть та заява про вiдповiднiсть

     4. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам на кожну одиницю продукцiї (крiм компонентiв), що вiдповiдає застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     5. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної моделi продукцiї (крiм компонентiв) та зберiгає її разом iз технiчною документацiєю для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка продукцiї цiєї моделi. У декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель продукцiї, для якої її було складено. Кожен вирiб (крiм компонентiв) повинен супроводжуватися копiєю декларацiї про вiдповiднiсть.

     6. Виробник складає письмову заяву про вiдповiднiсть для кожної моделi компонента та зберiгає її разом iз технiчною документацiєю для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка компонента цiєї моделi. В заявi про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель компонента, для якої ця заява була складена. Кожен компонент повинен супроводжуватися копiєю заяви про вiдповiднiсть.

Уповноважений представник

     7. Обов'язки виробника, визначенi в пунктах 4 - 6 цього додатка, вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язкiв у дорученнi.

 

Додаток 9
до Технiчного регламенту

МОДУЛЬ G
(вiдповiднiсть на основi перевiрки одиницi продукцiї)

     1. Вiдповiднiсть на основi перевiрки одиницi продукцiї є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi в пунктах 2 - 4 i 6 - 8 цього додатка, та гарантує i декларує пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що вiдповiдний вирiб, до якого було застосовано положення пункту 5 цього додатка, вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (далi - Технiчний регламент), якi застосовуються до зазначеного виробу.

Технiчна документацiя

     2. Виробник розробляє технiчну документацiю та надає її призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган), зазначеному в пунктi 5 цього додатка. Технiчна документацiя дає можливiсть оцiнити вiдповiднiсть продукцiї застосовним вимогам Технiчного регламенту i включає належний аналiз та оцiнку ризику (ризикiв). У технiчнiй документацiї визначаються застосовнi вимоги та охопленi, наскiльки це стосується такої оцiнки, питання проектування, виробництва та функцiонування продукцiї. Технiчна документацiя має мiстити, зокрема, такi елементи:

     загальний опис продукцiї;

     ескiзний проект, виробничi креслення та схеми компонентiв, складальних вузлiв, електричних кiл тощо;

     описи та пояснення, необхiднi для розумiння зазначених креслень i схем та функцiонування продукцiї;

     список застосованих повнiстю чи частково стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, передбаченого пунктом 38 Технiчного регламенту, а в разi, коли зазначенi стандарти не були застосованi, - описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам Технiчного регламенту, а також список iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв у технiчнiй документацiї повиннi бути зазначенi тi частини, якi були застосованi;

     результати виконаних проектних розрахункiв, проведених дослiджень тощо;

     протоколи випробувань.

     3. Виробник повинен зберiгати технiчну документацiю для надання її у разi потреби вiдповiдним органам державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення останнього зразка продукцiї в обiг.

Виробництво

     4. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i контроль за ним забезпечували вiдповiднiсть виготовленого виробу застосовним вимогам Технiчного регламенту.

Перевiрка

     5. Обраний виробником призначений орган проводить чи доручає проведення належних дослiджень i випробувань, установлених у вiдповiдних стандартах з перелiку нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi продукцiї суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпечностi, або рiвноцiнних випробувань, визначених у вiдповiдних технiчних специфiкацiях, з метою оцiнки вiдповiдностi виробу застосовним вимогам Технiчного регламенту. У разi вiдсутностi такого стандарту вiдповiдний призначений орган повинен прийняти рiшення щодо вiдповiдних випробувань, якi будуть проводитися.

     Призначений орган повинен видати сертифiкат вiдповiдностi стосовно проведених дослiджень i випробувань та нанести свiй iдентифiкацiйний номер на затверджений вирiб або доручити його нанесення пiд свою вiдповiдальнiсть.

     Виробник зобов'язаний зберiгати сертифiкати вiдповiдностi для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення виробу в обiг.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, декларацiя про вiдповiднiсть та заява про вiдповiднiсть

     6. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам та пiд вiдповiдальнiсть призначеного органу, зазначеного в пунктi 5 цього додатка, його iдентифiкацiйний номер на кожен вирiб (за винятком компонентiв), що вiдповiдає застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     7. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть та зберiгає її для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення виробу в обiг. У декларацiї про вiдповiднiсть повинен бути iдентифiкований вирiб, для якого її було складено. Кожен вирiб (за винятком компонентiв) повинен супроводжуватися копiєю декларацiї про вiдповiднiсть.

     8. Виробник складає письмову заяву про вiдповiднiсть i зберiгає її для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг останнього зразка цього компонента. В заявi про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель компонента, для якої ця заява була складена. Кожен компонент повинен супроводжуватися копiєю заяви про вiдповiднiсть.

Уповноважений представник

     9. Обов'язки виробника, визначенi в пунктах 3 i 6 - 8 цього додатка, вiд його iменi i пiд його вiдповiдальнiсть можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язкiв у дорученнi.

 

Додаток 10
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ (N XXXX)*

1. Модель продукцiї / вирiб (назва продукцiї / виробу, позначення типу, номер партiї чи серiйний номер):
 
2. Найменування та мiсцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:
 
3. Ця декларацiя про вiдповiднiсть видана пiд виключну вiдповiдальнiсть виробника.
4. Об'єкт декларацiї (iдентифiкацiя продукцiї, яка забезпечує її простежуванiсть; може включати зображення, якщо це необхiдно для iдентифiкацiї зазначеної продукцiї):
 
5. Об'єкт декларацiї вiдповiдає вимогам технiчних регламентiв:
 
6. Посилання на вiдповiднi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, що були застосованi, або посилання на iншi технiчнi специфiкацiї, стосовно яких декларується вiдповiднiсть:
 
7. У вiдповiдних випадках, призначений орган з оцiнки вiдповiдностi
 
(найменування, iдентифiкацiйний номер згiдно з реєстром призначених органiв)
виконав  
(опис виконаних дiй)
i видав сертифiкат:  
8. Додаткова iнформацiя:  
Пiдписано вiд iменi та за дорученням:  
 
(мiсце та дата видання)
   
(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада) (пiдпис)

____________
* Присвоєння виробником номера декларацiї про вiдповiднiсть є необов'язковим.
** Зазначенi номери можуть бути також лiтерно-цифровими позначеннями.

 

Додаток 11
до Технiчного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI
положень Директиви 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв стосовно обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах, та Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах

Положення Директиви Положення Технiчного регламенту
  пункт 1
Стаття 1(1) пункт 2
Стаття 1(2) пункт 3
Стаття 2 пункт 4
Стаття 3(1) пункт 5
Стаття 3(2) пункт 6
Стаття 3(3) пункт 7
Стаття 4 пункт 8
Стаття 5 пункт 9
Стаття 6(1) пункт 10
Стаття 6(2) пункт 11
Стаття 6(3) пункт 12
Стаття 6(4) пункт 13
Стаття 6(5) пункт 14
Стаття 6(6) пункт 15
Стаття 6(7) пункт 16
Стаття 6(8) пункт 17
Стаття 6(9) пункт 18
Стаття 6(10) пункт 19
Стаття 7(1) пункт 20
Стаття 7(2) пункт 21
Стаття 8(1) пункт 22
Стаття 8(2) пункт 23
Стаття 8(3) пункт 24
Стаття 8(4) пункт 25
Стаття 8(5) пункт 26
Стаття 8(6) пункт 27
Стаття 8(7) пункт 28
Стаття 8(8) пункт 29
Стаття 8(9) пункт 30
Стаття 9(1) пункт 31
Стаття 9(2) пункт 32
Стаття 9(3) пункт 33
Стаття 9(4) пункт 34
Стаття 9(5) пункт 35
Стаття 10 пункт 36
Стаття 11 пункт 37
Стаття 12 пункт 38
Стаття 13(1) пункт 39
Стаття 13(2) пункт 40
Стаття 13(3) пункт 41
Стаття 13(4) пункт 42
Стаття 13(5)  
Стаття 13(6)  
Стаття 14(1) пункт 43
Стаття 14(2) пункт 44
Стаття 14(3) пункт 45
Стаття 14(4) пункт 46
Стаття 15 пункт 47
Стаття 16(1) пункт 48
Стаття 16(2) пункт 49
Стаття 16(3) пункт 50
Стаття 16(4) пункт 51
Стаття 16(5) пункт 52
Стаття 16(6) пункт 53
Стаття 17 пункт 54
Стаття 18  
Стаття 19  
Стаття 20  
Стаття 21(1) пункт 55
Стаття 21(2)  
Стаття 21(3) пункт 56
Стаття 21(4) пункт 57
Стаття 21(5) пункт 58
Стаття 21(6) пункт 59
Стаття 21(7) пункт 60
Стаття 21(8) пункт 61
Стаття 21(9)  
Стаття 21(10) пункт 62
Стаття 21(11) пункт 63
Стаття 22  
Стаття 23(1) пункт 64
Стаття 23(2) пункт 65
Стаття 23(3) пункт 66
Стаття 23(4) пункт 67
Стаття 24  
Стаття 25  
Стаття 26  
Стаття 27  
Стаття 28  
Стаття 29(1) пункт 68
Стаття 29(2) пункт 69
Стаття 29(3) пункт 70
Стаття 29(4) пункт 71
Стаття 29(5) пункт 72
Стаття 30 пункт 73
Стаття 31(1) пункт 74
Стаття 31(2) пункт 75
Стаття 32  
Стаття 33 пункт 76
Стаття 34 пункт 77
Стаття 35  
Стаття 36  
Стаття 37  
Стаття 38 пункт 78
Стаття 39  
Стаття 40  
Стаття 41  
Стаття 42  
Стаття 43  
Стаття 44  
Стаття 45  
  пункт 79
Додаток I додаток 1
Додаток II додаток 2
Додаток III додаток 3
Додаток IV додаток 4
Додаток V додаток 5
Додаток VI додаток 6
Додаток VII додаток 7
Додаток VIII додаток 8
Додаток IX додаток 9
Додаток X додаток 10
Додаток XI  
Додаток XII  
  додаток 11

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2016 р. N 1055

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Змiни втратили чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2018р. N 143, втратили чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.01.2019р. N 27)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2016 р. N 1055

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2008 р. N 898 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 78, ст. 2612).

     2. Пункт 7 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 серпня 2013 р. N 632 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.