Документ скасований: Постанова КМУ № 1055 від 28.12.2016

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 жовтня 2008 р. N 898


Про затвердження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 серпня 2013 року N 632

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi, та план заходiв щодо його запровадження, що додаються.

     2. Мiнiстерству промислової полiтики забезпечити запровадження затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту та контроль за дотриманням його вимог.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 жовтня 2008 р. N 898

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi

Загальнi питання

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги щодо забезпечення безпеки обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi, проведення процедури оцiнки вiдповiдностi таким вимогам, а також правила маркування i введення в обiг зазначеного обладнання та захисних систем.

     2. Технiчний регламент розроблений на основi Директиви 94/9/ЄС Європейського Парламенту i Ради ЄС вiд 23 березня 1994 р. щодо обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi.

     3. У цьому Технiчному регламентi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     агресивна речовина - хiмiчна речовина, яка руйнує iншу речовину, обладнання та захиснi системи, призначенi для застосування у вибухонебезпечному середовищi;

     вибухонебезпечна зона - простiр, у якому вибухонебезпечне середовище iснує або може утворюватися за наявностi природних або виробничих чинникiв у обсязi, що потребує вжиття спецiальних заходiв пiд час монтажу та експлуатацiї обладнання;

     вибухонебезпечне середовище - хiмiчно активне середовище, в якому може статися вибух;

     ex-компоненти - частини обладнання або елементи конструкцiй, що не можуть самостiйно застосовуватись i потребують прийняття додаткового рiшення щодо їх включення до складу обладнання або захисних систем;

     застосування за призначенням - застосування обладнання та захисних систем з урахуванням їх групи, категорiї та iншої iнформацiї, яку подає виробник i яка необхiдна для їх безпечного функцiонування;

     захиснi системи, призначенi для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi (далi - захиснi системи), - пристрої, якi негайно зупиняють процес вибуху, що зароджується, та/або обмежують простiр, у якому може вiдбутися вибух;

     обладнання, призначене для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi (далi - обладнання), - машини, стацiонарнi або пересувнi установки i пристрої, контрольно-вимiрювальнi прилади, системи виявлення i попередження, якi разом або окремо призначенi для вироблення, передавання, зберiгання, вимiрювання, контролю i перетворення енергiї i можуть бути причиною вибуху через наявнiсть власних потенцiйних джерел займання;

     потенцiйно вибухонебезпечне середовище - середовище, яке за наявностi природних або виробничих чинникiв може стати вибухонебезпечним;

     рiвень вибухозахисту обладнання - вибухозахищенiсть обладнання за встановлених нормативними документами умов.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про стандартизацiю", "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi", "Про пiдтвердження вiдповiдностi" та iнших нормативно-правових актах.

     4. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на:

     обладнання та захиснi системи;

     захиснi, контрольнi та керуючi пристрої, що призначенi для застосування поза межами вибухонебезпечного середовища i необхiднi для безпечного функцiонування обладнання та захисних систем;

     транспортнi засоби, призначенi для застосування у потенцiйно вибухонебезпечному середовищi шахт i виробництв.

     5. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     вироби медичного призначення;

     обладнання та захиснi системи, пiд час експлуатацiї яких небезпека вибуху виникає лише за наявностi вибухонебезпечних речовин i нестiйких хiмiчних сполук;

     обладнання, призначене для побутового i невиробничого застосування в умовах, коли вибухонебезпечне середовище утворюється внаслiдок непередбаченого витоку горючого газу;

     засоби iндивiдуального захисту;

     засоби загального користування, призначенi для перевезення пасажирiв i вантажiв повiтряним, автодорожнiм, залiзничним або водним транспортом.

     6. Виробники обладнання та захисних систем, що вводяться в обiг, та їх уповноваженi представники, центральнi органи виконавчої влади, якi здiйснюють технiчне регулювання i нагляд за їх технiчним станом, органи з оцiнки вiдповiдностi зобов'язанi дотримуватися вимог i правил, установлених цим Технiчним регламентом.

     7. Введення в обiг обладнання та захисних систем дозволяється лише за умови пiдтвердження їх вiдповiдностi вимогам цього Технiчного регламенту згiдно з передбаченими ним процедурами оцiнки вiдповiдностi та за умови їх встановлення i технiчного обслуговування згiдно з документацiєю виробника.

     8. Обладнання подiляється за такими групами:

     група I - обладнання для застосування в шахтах (рудниках), небезпечних за обсягом рудникового газу та/або горючого пилу;

     група II - обладнання для застосування в iншому вибухонебезпечному середовищi.

     9. Обладнання групи II залежно вiд властивостей вибухонебезпечного середовища, для якого воно призначене, подiляється за пiдгрупами A, B i C.

     10. Обладнання, призначене для застосування в шахтах (рудниках), у яких, крiм рудникового газу, можуть бути iншi домiшки, повинне вiдповiдати вимогам до обладнання групи I, а також тiєї пiдгрупи групи II, яка вiдповiдає такому вибухонебезпечному середовищу.

     11. За рiвнем вибухозахисту обладнання груп I i II подiляється вiдповiдно за такими категорiями:

     1) М3 i 3 - противибухове обладнання пiдвищеної надiйностi з рiвнем вибухозахисту 2, що забезпечує функцiонування i вибухозахист обладнання лише за умови дотримання виробником нормального режиму роботи.

     Обладнання зазначених категорiй призначене для застосування у вибухонебезпечних зонах класу 2, в яких за нормальних умов експлуатацiї утворення вибухонебезпечного середовища малоймовiрне, а у разi його утворення триває протягом нетривалого часу;

     2) М2 i 2 - вибухозахищене обладнання з рiвнем вибухозахисту 1, що забезпечує функцiонування i вибухозахист не тiльки у разi дотримання виробником нормального режиму роботи, а i у разi виникнення одного визнаного ймовiрним пошкодження, передбаченого стандартами для вiдповiдних видiв вибухозахисту.

     Обладнання зазначених категорiй призначене для застосування у вибухонебезпечних зонах класу 1, в яких вибухонебезпечне середовище може утворитися за нормальних умов експлуатацiї.

     У разi утворення вибухонебезпечного середовища обладнання категорiї М2 повинне вiдключатися;

     3) М1 i 1 - особливо вибухозахищене обладнання з рiвнем вибухозахисту 0, що забезпечує використання додаткових порiвняно з рiвнем М2 i 2 засобiв вибухозахисту, передбачених стандартами для вiдповiдних видiв вибухозахисту.

     Зазначене обладнання повинне зберiгати здатнiсть функцiонувати у разi утворення вибухонебезпечного середовища i забезпечувати вибухозахист за наявностi двох ймовiрних пошкоджень або мати два незалежних вибухозахисних засоби.

     Обладнання таких категорiй призначене для застосування у вибухонебезпечних зонах класу 0, в яких вибухонебезпечне середовище наявне постiйно або протягом тривалого часу.

     12. Уведення в обiг обладнання та захисних систем дозволяється у разi, коли вони розробленi, виготовленi та випробуванi згiдно з цим Технiчним регламентом, вiдповiдають вимогам безпеки i забезпечують захист вiд небезпеки при встановленнi, обслуговуваннi та експлуатацiї для людей, тварин, майна i навколишнього природного середовища.

     13. Особи, вiдповiдальнi за введення в обiг обладнання та захисних систем (виробник, уповноважена ним особа чи постачальник), повиннi вжити заходiв для:

     виконання положень процедури оцiнки вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом;

     декларування та маркування нацiональним знаком вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом за наявностi позитивних результатiв оцiнки вiдповiдностi.

     14. На торговельних ярмарках, виставках, презентацiях тощо дозволяється демонструвати обладнання та захиснi системи, що не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, за наявностi на них позначки, яка свiдчить про те, що такi вироби не призначенi для введення їх в обiг до приведення у вiдповiднiсть з вимогами Технiчного регламенту.

     Пiд час монтажу, демонтажу i демонстрування обладнання повиннi бути вжитi вiдповiднi заходи безпеки для гарантування захисту людей.

     15. У разi коли виявлено, що обладнання або захиснi системи, маркованi нацiональним знаком вiдповiдностi, пiд час експлуатацiї за призначенням можуть становити небезпеку для людей, тварин, майна i навколишнього природного середовища, призначений орган негайно iнформує про це центральний орган виконавчої влади у сферi технiчного регулювання iз зазначенням причин невiдповiдностi, якi можуть бути наслiдком:

     невiдповiдностi основним вимогам, визначеним у цьому Технiчному регламентi;

     неквалiфiкованого застосування нацiональних стандартiв;

     наявностi недолiкiв у нацiональних стандартах.

     16. Центральний орган виконавчої влади у сферi технiчного регулювання вживає всiх необхiдних заходiв для вилучення з обiгу такого обладнання або захисних систем, заборони їх постачання на ринок i введення в експлуатацiю, а також проти юридичних осiб, що здiйснили маркування нацiональним знаком вiдповiдностi.

     17. Будь-яке рiшення, прийняте вiдповiдно до цього Технiчного регламенту, яке обмежує введення в обiг чи потребує вилучення з обiгу обладнання або захисної системи, повинне бути обґрунтоване. Таке рiшення доводиться до вiдома заiнтересованих сторiн одночасно з iнформацiєю про заходи правового захисту, якими вони можуть скористатись вiдповiдно до законодавства.

Вимоги безпеки до обладнання та захисних систем

     18. Обладнання та захиснi системи проектуються з урахуванням вимог комплексного вибухозахисту, вiдповiдно до чого виробник повинен вжити заходiв для:

     запобiгання утворенню вибухонебезпечного середовища внаслiдок виробничих процесiв, а також роботи обладнання або захисних систем;

     запобiгання займанню вибухонебезпечного середовища вiд електричних чи неелектричних джерел займання;

     негайного зупинення процесу вибуху, що зароджується, та/або обмеження простору, в якому може статися вибух.

     Обладнання та захиснi системи повиннi бути розробленi i виготовленi з урахуванням можливостi пошкодження пiд час експлуатацiї, ймовiрного використання не за призначенням та їх функцiонування у фактичних i ймовiрних умовах навколишнього середовища.

     Обладнання та захиснi системи, що пiдлягають спецiальнiй перевiрцi, обслуговуванню i ремонту, повиннi розроблятися та виготовлятися з урахуванням вимог цього Технiчного регламенту.

     19. До обладнання та захисних систем повиннi додаватися настанови з експлуатацiї, що включають:

     вiдомостi про маркування нацiональним знаком вiдповiдностi обладнання або захисної системи;

     вiдомостi, необхiднi для безпечного монтажу i демонтажу, введення в експлуатацiю, застосування, обслуговування, ремонту (в тому числi аварiйного усунення пошкоджень) та налагодження обладнання;

     iнформацiю про клас вибухонебезпечних зон, у яких можуть бути встановленi обладнання та захиснi системи;

     електричнi параметри, величину тиску, максимальну температуру поверхнi та навколишнього середовища;

     особливi умови застосування;

     основнi характеристики пристроїв, якими може бути додатково укомплектоване обладнання або захисна система;

     необхiднi креслення i схеми монтажу i демонтажу, iнформацiю, необхiдну для гарантування безпеки.

     20. Матерiали, що використовуються для виготовлення обладнання та захисних систем, не повиннi спричиняти вибух.

     В умовах експлуатацiї, передбачених виробником, не повинна вiдбуватися реакцiя мiж використаними матерiалами i компонентами потенцiйно вибухонебезпечного середовища, що могла б негативно вплинути на рiвень вибухозахисту.

     Матерiали повиннi бути такими, щоб можливi змiни їх характеристик (сумiснiсть з iншими матерiалами, корозiя, зносостiйкiсть, електропровiднiсть, ударна мiцнiсть, старiння, змiни, пов'язанi з температурою, тощо) не могли спричинити зниження рiвня вибухозахисту.

     21. Для забезпечення вiдповiдностi вимогам безпеки протягом усього строку експлуатацiї обладнання та захиснi системи повиннi бути спроектованi та виготовленi вiдповiдно до сучасного рiвня науки i технiки у сферi вибухобезпеки.

     Ex-компоненти i запаснi частини обладнання та захисних систем проектуються i виготовляються таким чином, щоб пiд час застосування вони могли забезпечувати вибухозахист.

     Обладнання, здатне видiляти горючi гази або пил, повинне бути спроектовано та виготовлено "в закритому варiантi".

     Обладнання, що має отвори i нещiльнi з'єднання, необхiдно спроектувати таким чином, щоб горючi гази або пил, що видiляються, не призвели до утворення вибухонебезпечного середовища.

     22. Обладнання та захиснi системи, призначенi для застосування в заповненому пилом просторi, повиннi бути виготовленi таким чином, щоб пил, який осiдає на їх поверхнi, не мiг спалахнути, а також бути зручними для очищення вiд пилу. Температура поверхнi частин обладнання повинна бути нижчою за температуру тлiння пилу та температуру займання ймовiрних сумiшей повiтря i пилу. При цьому слiд застосовувати обмежувачi температури.

     Пiд час розрахунку теплообмiну та граничної температури нагрiвання частин обладнання необхiдно враховувати товщину шару вiдкладеного пилу.

     Обладнання повинне бути пилонепроникним.

     23. Обладнання та захиснi системи, що пiдпадають пiд дiю зовнiшнього впливу повиннi мати додатковi засоби захисту та витримувати зовнiшнiй вплив без зниження рiвня вибухозахисту.

     24. У разi коли обладнання та захиснi системи розмiщенi в оболонцi, яка є частиною засобiв вибухозахисту, оболонка вiдкривається лише за допомогою спецiального iнструмента або з дотриманням вiдповiдних правил захисту.

     Частини обладнання категорiй М1 i 1, якi можуть бути джерелами займання, вiдкриваються тiльки у вiдключеному станi або виготовляються за видом вибухозахисту "iскробезпечне електричне коло".

     Частини обладнання категорiй М2 i 2, якi можуть бути причиною вибуху, вiдкриваються лише пiсля вiдключення обладнання чи через вiдповiднi блокувальнi системи або виготовляються за видом вибухозахисту "iскробезпечне електричне коло".

     На частини обладнання, що вiдкривається, виробник наносить попереджувальний напис.

     25. Обладнання та захиснi системи розробляються i виготовляються таким чином, щоб можна було уникнути травмування внаслiдок прямого або непрямого контакту, забезпечити вiдсутнiсть небезпечного нагрiвання або зовнiшнього випромiнювання доступних частин обладнання, а також виключити можливiсть виникнення ймовiрної небезпеки неелектричного характеру, а також небезпеки, спричиненої перевантаженням обладнання.

     26. Для запобiгання небезпечним перевантаженням обладнання на стадiї проектування слiд передбачити застосування вимiрювальних, регулювальних та контрольних пристроїв, наприклад автоматичних вимикачiв, обмежувачiв температури, диференцiальних реле тиску, витратомiрiв, реле з витримкою часу, iндикаторiв перевищення швидкостi та/або аналогiчних пристроїв.

     27. Якщо частини обладнання, що можуть спричинити займання вибухонебезпечного середовища, розмiщенi в оболонцi, необхiдно забезпечити здатнiсть оболонки витримувати внутрiшнiй тиск при вибуху всерединi неї i запобiгати поширенню вибуху в зовнiшньому вибухонебезпечному середовищi.

     28. Для забезпечення вибухозахисту необхiдно запобiгти виникненню таких потенцiйних джерел займання:

     полум'я, iскра та електрична дуга, висока температура поверхнi, випромiнювання в оптичному та електромагнiтному дiапазонах;

     накопичення електростатичних зарядiв, здатних викликати небезпечнi розряди;

     наявнiсть у частинах обладнання розсiяних струмiв i струмiв витоку, здатних призвести до появи небезпечної корозiї, iскор або перегрiву поверхонь, якi створюють можливiсть займання;

     перегрiв унаслiдок тертя або удару, наприклад мiж матерiалами i деталями, що торкаються один одного в процесi обертання, або в разi потрапляння стороннiх предметiв.

     Обладнання та захиснi системи повиннi бути оснащенi вбудованими вимiрювальними, контрольними i регулювальними пристроями або сконструйованi таким чином, щоб процеси вирiвнювання тискiв не спричиняли появи ударних хвиль або стиснень, якi можуть призвести до вибуху.

     У разi змiни навколишнього середовища (у межах, визначених виробником) i за наявностi зовнiшнього впливу (вологiсть, вiбрацiя, забруднення тощо) обладнання та захиснi системи повиннi безпечно виконувати свої функцiї.

     Складовi частини обладнання та захисних систем розраховуються на вiдповiднi механiчнi i тепловi навантаження та повиннi витримувати вплив наявних або ймовiрних агресивних речовин.

     29. Захиснi пристрої повиннi функцiонувати незалежно вiд будь-якого необхiдного для роботи обладнання вимiрювального, керуючого, регулювального та контрольного пристрою.

     Можливiсть швидкого виявлення пошкоджень захисного пристрою створюється за допомогою вiдповiдних технiчних засобiв.

     Аварiйне вiдключення обладнання повинно приводити в дiю безпосередньо (без промiжної команди програмного забезпечення) вiдповiдний керуючий пристрiй, про що подається вiдповiдний сигнал.

     У разi пошкодження захисного пристрою обладнання та/або захиснi системи повиннi залишатися безпечними.

     Захиснi пристрої, що здiйснюють аварiйне вiдключення, повиннi блокуватися вiд повторного пуску. Їх робота може бути поновлена лише пiсля повного усунення причин вiдключення, а новий пуск здiйснюється тiльки за умови повернення до нормального стану.

     Для забезпечення максимально можливого рiвня безпеки контрольнi пристрої та iндикатори повиннi вiдповiдати вимогам ергономiки i вибухозахисту.

     Пристрої з вимiрювальними функцiями проектуються i виготовляються з урахуванням спецiальних вимог експлуатацiї та умов застосування у вибухонебезпечному середовищi з можливiстю перевiрки їх функцiонування i точностi показань.

     Пiд час розроблення захисних пристроїв з вимiрювальними функцiями застосовується коефiцiєнт безпеки, який забезпечує у разi додержання умов роботи i з урахуванням можливих похибок вимiрювальної системи достатнiй рiвень аварiйного порогу спрацювання вiд межi можливого вибуху та/або займання вибухонебезпечного середовища.

     Пiд час розроблення програмного забезпечення, що керує захисними системами i захисними пристроями, особлива увага придiляється запобiганню небезпецi, пов'язанiй з помилками у програмi.

     30. Для обладнання та захисних систем, включених в автоматизованi процеси, передбачається ручне вiдключення у разi вiдхилення вiд нормальних умов роботи, якщо це не впливає на безпеку. При цьому накопичена енергiя повинна локалiзуватися або розсiюватися дуже швидко.

     Якщо пiсля вiдключення живлення обладнання та захиснi системи стають джерелами небезпеки, безпечний стан комплексу повинен бути забезпечений незалежно вiд решти виробничих систем.

     Обладнання та захиснi системи оснащуються безпечними вводами кабелiв i проводiв.

     Захиснi системи з пристроями для виявлення або попереджувальної сигналiзацiї про виникнення вибухонебезпечного середовища комплектуються вiдповiдними настановами.

     Захиснi системи проектуються i виготовляються таким чином, щоб запобiгти поширенню вибуху внаслiдок ланцюгової реакцiї, детонацiї або займання вiд вогню, що спалахнув.

     Пiд час перерви у подачi живлення захиснi системи повиннi функцiонувати протягом часу, необхiдного для лiквiдацiї небезпечної ситуацiї.

     Вибiр матерiалiв для обладнання та захисних систем здiйснюється з урахуванням iмовiрного максимального тиску вибуху i його теплового впливу.

     На стадiї розроблення захисних систем враховуються наслiдки можливого виникнення пiдвищеного тиску в периферiйному обладнаннi i приєднаних трубопроводах.

     У разi коли рiвень впливу тиску на захиснi системи перевищує мiцнiсть їх конструкцiї, слiд передбачити застосування таких пристроїв для зниження тиску, якi не створюватимуть небезпеки для людей.

     Роз'єднувальнi пристрої, призначенi для оперативного вiдключення обладнання у разi вибуху, повиннi бути вибухонепроникними i стiйкими.

     Захиснi системи повиннi мати прийнятний порiг спрацювання для вiдключення живлення пiдвiдних i вiдвiдних пристроїв, а також тих частин обладнання, якi не здатнi забезпечувати безпечне функцiонування.

     Конструкцiя захисних систем повинна бути такою, щоб будь-яке пошкодження можна було виявити достатньо швидко.

     Основним принципом конструювання захисних систем є забезпечення безпеки у разi виникнення помилки.

     Для обладнання з програмним керуванням передбачається безпосереднє спрацювання захисних систем i пристроїв (наприклад роз'єднувачiв) без застосування такого керування.

Процедури оцiнки вiдповiдностi

     31. Оцiнку вiдповiдностi обладнання вимогам цього Технiчного регламенту виробник або його уповноважений представник повинен проводити iз застосуванням процедур (модулiв оцiнки вiдповiдностi), визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, якi застосовуються в технiчних регламентах" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31), з урахуванням групи i категорiї обладнання.

     32. Для обладнання груп I i II застосовуються такi процедури оцiнки вiдповiдностi:

     1) для категорiй М1 i 1 - перевiрка типу згiдно з модулем B у поєднаннi з процедурою забезпечення якостi виробництва згiдно з модулем D або процедурою перевiрки продукцiї згiдно з модулем F;

     2) для категорiй М2 i 2 - перевiрка типу згiдно з модулем B у поєднаннi з процедурою пiдтвердження вiдповiдностi типу за модулем C з дотриманням положень пiдпунктiв "а" i "б" пункту 37 Технiчного регламенту модулiв оцiнки або процедурою забезпечення якостi продукцiї за модулем E;

     3) для категорiй М3 i 3 - процедура внутрiшнього контролю виробництва згiдно з модулем A у поєднаннi з додатковими вимогами згiдно з модулем Aa (модифiкований модуль A);

     4) процедура перевiрки одиниць продукцiї згiдно з модулем G як альтернатива до процедур, передбачених пiдпунктами 1 - 3 цього пункту.

     33. Для оцiнки вiдповiдностi захисних систем застосовуються процедури, наведенi у пiдпунктах 1 або 4 пункту 32 цього Технiчного регламенту.

     34. Процедури, передбаченi у пунктi 31, застосовуються до ex-компонентiв, якi вiдповiдно до вимог цього Технiчного регламенту повиннi мати вiдповiднi сертифiкати i вказiвки виробника або його уповноваженого представника щодо їх характеристик i способiв крiплення до обладнання або захисних систем.

     35. Цей Технiчний регламент не обмежує виробника або його уповноваженого представника у застосуваннi бiльш складних модулiв оцiнки вiдповiдностi продукцiї, нiж тi, що передбаченi у пунктах 32 i 33.

     36. У процесi проведення оцiнки вiдповiдностi обладнання та захисних систем виробник або його уповноважений представник складає декларацiю про вiдповiднiсть за формою згiдно з додатком i наносить на кожний вирiб нацiональний знак вiдповiдностi згiдно з вимогами цього Технiчного регламенту.

     37. Технiчна документацiя, що подається виробником або його уповноваженим представником органовi з оцiнки вiдповiдностi, вимоги до якого визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 6, ст. 223), повинна мiстити:

     технiчнi умови (специфiкацiю) до обладнання та захисних систем, технiчну документацiю на виготовлення обладнання та захисних систем, а також програму i методику випробувань;

     експлуатацiйну документацiю (технiчний опис, iнструкцiю з експлуатацiї);

     список застосованих повнiстю або частково стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi обладнання вимогам цього Технiчного регламенту;

(абзац четвертий пункту 37 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)

     результати проведених розрахункiв конструкцiї обладнання, перевiрок тощо.

     38. Виробник або його уповноважений представник зберiгає декларацiю про вiдповiднiсть i технiчну документацiю, зазначену в пунктi 36 цього Технiчного регламенту, протягом десяти рокiв пiсля введення в обiг останнього обладнання та/або захисної системи i надавати її для перевiрки в установлених законодавством випадках.

Маркування

     39. На кожну одиницю обладнання та захисних систем повиннi бути чiтко i розбiрливо нанесенi такi вiдомостi:

     назва i адреса виробника;

     нацiональний знак вiдповiдностi;

     позначення серiї або типу;

     серiйний номер;

     рiк виготовлення;

     позначення вибухозахисту;

     додаткова iнформацiя, необхiдна для безпечного застосування.

     40. На кожну одиницю обладнання або захисної системи, їх упаковку та/або супровiдну документацiю перед введенням в обiг наносяться нацiональний знак вiдповiдностi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188) та знак, що свiдчить про рiвень вибухозахисту. Пiд нацiональним знаком вiдповiдностi проставляється iдентифiкацiйний номер призначеного органу вiдповiдно до Державного реєстру призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi.

     41. Застосування нацiонального знака вiдповiдностi здiйснюється вiдповiдно до вимог Технiчного регламенту модулiв оцiнки.

     42. Якщо на обладнання або захиснi системи поширюється дiя iнших технiчних регламентiв, що передбачають нанесення нацiонального знака вiдповiдностi, обладнання та захиснi системи повиннi також вiдповiдати вимогам зазначених регламентiв.

     У разi коли один чи кiлька технiчних регламентiв протягом перехiдного перiоду їх запровадження допускають право виробника обирати спосiб пiдтвердження вiдповiдностi, нанесення нацiонального знака вiдповiдностi означає вiдповiднiсть лише тим технiчним регламентам, якi застосовано виробником. У такому разi в документах чи настановах, що додаються до обладнання або захисних систем, наводяться реєстрацiйнi данi застосованих регламентiв вiдповiдно до офiцiйних документiв щодо їх запровадження.

     43. Нанесення на обладнання або захиснi системи знака, схожого за формою на нацiональний знак вiдповiдностi, забороняється.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 жовтня 2008 р. N 898

ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо запровадження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi

Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання
1. Визначення органiзацiї, вiдповiдальної за впровадження Технiчного регламенту Мiнпромполiтики IV квартал 2008 р. - 2009 рiк
2. Утворення консультацiйно-методичного центру з питань застосування Технiчного регламенту - " - - " -
3. Формування та публiкування в офiцiйному виданнi перелiку нацiональних стандартiв, якi в разi добровiльного застосування пiдприємствами є доказом вiдповiдностi обладнання та захисних систем вимогам Технiчного регламенту. Пiдготовка програми робiт iз стандартизацiї Держспоживстандарт
Мiнпромполiтики
IV квартал 2008 р. - 2012 рiк
4. Приведення у разi потреби власних нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з положеннями Технiчного регламенту Мiнпромполiтики
Держгiрпромнагляд
Держспоживстандарт
IV квартал 2008 р. - 2009 рiк
5. Популяризацiя впровадження Технiчного регламенту за допомогою засобiв масової iнформацiї, а також шляхом проведення семiнарiв i конференцiй Мiнпромполiтики
Держспоживстандарт
- " -
6. Здiйснення заходiв щодо пiдготовки пiдприємств до виготовлення обладнання та захисних систем вiдповiдно до вимог Технiчного регламенту Мiнпромполiтики IV квартал 2008 р. - 2011 рiк
7. Добровiльне застосування пiдприємствами Технiчного регламенту шляхом проведення процедури оцiнки вiдповiдностi обладнання та захисних систем вимогам Технiчного регламенту Мiнпромполiтики 2009 - 2011 роки
8. Поетапне розроблення, актуалiзацiя та впровадження нацiональних стандартiв, гармонiзованих з мiжнародними, вiдповiдно до програми робiт iз стандартизацiї; доопрацювання та внесення змiн до нацiональних стандартiв вiдповiдно до зазначеної програми Держспоживстандарт
Мiнпромполiтики
IV квартал 2008 р. - 2012 рiк
9. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi обладнання та захисних систем вимогам Технiчного регламенту Мiнпромполiтики
Держспоживстандарт
2009 - 2011 роки
10. Пiдготовка у разi потреби та подання Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiй щодо внесення змiн до Технiчного регламенту за результатами його добровiльного застосування пiдприємствами Мiнпромполiтики
Держгiрпромнагляд
Держспоживстандарт
2011 рiк
11. Здiйснення контролю за обов'язковим застосуванням та дотриманням пiдприємствами вимог Технiчного регламенту - " - починаючи з 2012 року
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.