КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 грудня 2015 р. N 1062


Про затвердження Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2016 року N 1069,
вiд 24 жовтня 2018 року N 960,
вiд 12 лютого 2020 року N 102

(З 22 серпня 2020 року до цiєї постанови будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 2 пункту 3 Змiн, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 лютого 2020 року N 102)

     Вiдповiдно до частини першої статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладiв, що додається.

     2. Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства забезпечити впровадження затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     3. Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацiю приладiв, якi вiдповiдають вимогам Технiчного регламенту неавтоматичних зважувальних приладiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2009 р. N 190 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 18, ст. 574), та були введенi в обiг до дня набрання чинностi цiєю постановою, не може бути заборонене або обмежене з причин невiдповiдностi таких приладiв вимогам затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

     4. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     5. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     6. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 р. N 1062

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо неавтоматичних зважувальних приладiв

Загальна частина

     1. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на всi неавтоматичнi зважувальнi прилади.

     Цей Технiчний регламент розроблено на основi Директиви 2014/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав - членiв ЄС стосовно надання на ринку неавтоматичних зважувальних приладiв.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на такi категорiї застосування неавтоматичних зважувальних приладiв, зокрема:

     1) визначення маси пiд час проведення комерцiйних операцiй;

     2) визначення маси з метою обчислення мита, тарифу, податку, знижки, штрафу, винагороди, вiдшкодування або аналогiчного виду плати;

     3) визначення маси з метою застосування законiв, iнших нормативно-правових актiв або висновку експерта, виданого в ходi судового провадження;

     4) визначення маси у медичнiй практицi для зважування пацiєнтiв пiд час медичного огляду, дiагностування та лiкування;

     5) визначення маси для виготовлення лiкiв за рецептом в аптеках та визначення маси пiд час проведення аналiзу в медичних i фармацевтичних лабораторiях;

     6) визначення цiни на основi маси для цiлей прямого продажу товарiв населенню та фасування товарiв;

     7) iншi категорiї застосування, крiм тих, що зазначенi у пiдпунктах 1 - 6 цього пункту.

     3. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) введення в обiг - надання неавтоматичного зважувального приладу на ринку України вперше;

     2) вилучення з обiгу - будь-який захiд, спрямований на запобiгання наданню на ринку України неавтоматичного зважувального приладу, який знаходиться у ланцюгу його постачання;

     3) виробник - будь-яка фiзична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка розробляє, виготовляє та реалiзує неавтоматичний зважувальний прилад пiд своїм найменуванням або торговельною маркою або доручає розроблення чи виготовлення такого приладу та реалiзує його пiд своїм найменуванням або торговельною маркою;

     4) вiдкликання - будь-який захiд, спрямований на забезпечення повернення неавтоматичного зважувального приладу, який вже надано споживачу (користувачу);

     5) гармонiзований європейський стандарт - стандарт, який прийнятий однiєю з європейських органiзацiй стандартизацiї на основi запиту, зробленого Європейською Комiсiєю, номер i назву якого опублiковано в "Офiцiйному вiснику Європейського Союзу";

     6) зважувальний прилад - засiб вимiрювальної технiки, призначений для визначення маси тiла шляхом використання сили тяжiння на таке тiло. Зважувальний прилад також може застосовуватися для визначення iнших кiлькiсних величин, параметрiв або характеристик, пов'язаних з масою;

     7) знак вiдповiдностi технiчним регламентам (далi - знак вiдповiдностi) - маркування, за допомогою якого виробник зазначає, що неавтоматичний зважувальний прилад вiдповiдає вимогам, якi застосовуються до зазначеного приладу та визначенi у технiчних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

     8) iмпортер - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обiг на ринку України неавтоматичний зважувальний прилад походженням з iншої країни;

     9) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання неавтоматичного зважувального приладу для розповсюдження чи використання на ринку України у процесi провадження господарської дiяльностi;

     10) неавтоматичний зважувальний прилад (далi - прилад) - зважувальний прилад, що потребує втручання оператора пiд час зважування;

     11) орган з оцiнки вiдповiдностi - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх структурний пiдроздiл, що провадить дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, у тому числi калiбрування, випробування, сертифiкацiю та iнспектування;

     12) оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що суттєвi вимоги, визначенi в цьому Технiчному регламентi, якi стосуються приладу, виконанi;

     13) прямий продаж - торговельна операцiя, пiд час якої:

     результат вимiрювання є основою для визначення суми оплати;

     принаймнi одна iз сторiн, що бере участь в операцiї, пов'язанiй з вимiрюванням, є споживачем або будь-якою iншою стороною, що потребує такого ж рiвня захисту;

     усi сторони, залученi до операцiї, фiксують результат вимiрювання одночасно в одному i тому ж мiсцi;

     14) розповсюджувач - будь-яка iнша, нiж виробник або iмпортер, фiзична чи юридична особа в ланцюгу постачання приладу, яка надає прилад на ринку України;

     15) суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, iмпортер i розповсюджувач;

     16) технiчна специфiкацiя - документ, що встановлює технiчнi вимоги, яким повинен вiдповiдати прилад;

     17) уповноважений представник - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка одержала вiд виробника письмове доручення дiяти вiд його iменi стосовно визначених у такому дорученнi завдань.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", "Про стандартизацiю", "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

Надання на ринку приладiв та введення їх в експлуатацiю

     4. На ринку України можуть надаватися тiльки прилади, якi вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     5. Прилади не повиннi вводитися в експлуатацiю для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, якщо вони не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     6. Прилади, введенi в експлуатацiю, можуть використовуватися у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, якщо вони i надалi вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

Суттєвi вимоги

     7. Прилади, що використовуються або призначенi для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, повиннi вiдповiдати суттєвим вимогам, установленим у додатку 1 (далi - суттєвi вимоги).

     Якщо прилад мiстить пристрої, якi не використовуються або не призначенi для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, або з'єднаний з такими пристроями, то на такi пристрої дiя суттєвих вимог не поширюється.

Вiльний рух приладiв

     8. Надання на ринку приладiв, що вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, не може бути заборонено.

     Введення в експлуатацiю приладiв для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, якi вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту, не може бути заборонено.

Обов'язки виробникiв

     9. Виробники пiд час введення в обiг приладiв, призначених для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, забезпечують проектування та виготовлення таких приладiв вiдповiдно до суттєвих вимог.

     10. Виробники для приладiв, призначених для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, складають технiчну документацiю, визначену в додатку 2, та проводять або доручають проведення вiдповiдної процедури оцiнки вiдповiдностi, визначеної в пунктi 37 цього Технiчного регламенту.

     Якщо вiдповiднiсть приладу, призначеного для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, застосовним вимогам пiдтверджено результатом такої процедури оцiнки вiдповiдностi, виробники складають декларацiю про вiдповiднiсть i наносять на прилад знак вiдповiдностi та додаткове метрологiчне маркування.

     11. Для приладiв, призначених для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, виробники протягом десяти рокiв пiсля введення приладiв в обiг зберiгають технiчну документацiю та декларацiю про вiдповiднiсть.

     12. Виробники забезпечують наявнiсть процедур для серiйного виробництва, за яких гарантується додержання вiдповiдностi вимогам цього Технiчного регламенту, з урахуванням змiн, що вiдбулися у конструкцiї чи характеристиках приладу, та змiн у нацiональних стандартах або в iнших технiчних специфiкацiях, шляхом посилання на якi декларується вiдповiднiсть приладу.

     З огляду на ризики, якi створює прилад, призначений для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, виробники проводять належнi вибiрковi випробування розмiщених на ринку приладiв та за необхiдностi розглядають скарги, ведуть реєстр скарг i приладiв, якi не вiдповiдають установленим вимогам, i вiдкликань приладiв, а також iнформують розповсюджувачiв про результати будь-якого монiторингу.

     13. Виробники забезпечують нанесення на прилади, якi вони ввели в обiг, позначення типу, номера партiї або серiйного номера, або iншого виду позначення, який дає можливiсть їх iдентифiкувати вiдповiдно до вимог додатка 3.

     Для приладiв, призначених для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, виробники наносять написи, що передбаченi пунктом 1 додатка 3.

     Для приладiв, не призначених для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, виробники наносять написи, передбаченi пунктом 6 додатка 3.

     Якщо прилад, призначений для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, мiстить пристрої, якi не використовуються або не призначенi для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, або з'єднаний з такими пристроями, виробники наносять на кожен iз зазначених пристроїв символ обмеженого використання вiдповiдно до пункту 54 цього Технiчного регламенту i пункту 7 додатка 3.

     14. Виробники зазначають на приладi власнi найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та поштову адресу. Контактнi данi повиннi бути викладенi вiдповiдно до порядку застосування мов, визначеного законодавством.

     15. Виробники зобов'язанi забезпечувати супроводження приладу, призначеного для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, iнструкцiями та iнформацiєю, що складенi вiдповiдно до порядку застосування мов, визначеного законодавством. Зазначенi iнструкцiї та iнформацiя, а також будь-яке маркування повиннi бути чiткими, зрозумiлими та очевидними.

     16. Виробники, якi вважають або мають пiдстави вважати, що прилад, введений ними в обiг, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, повиннi негайно (з урахуванням рiвня невiдповiдностi такого приладу) вжити коригувальних заходiв, необхiдних для його приведення у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами, вилучення з обiгу або вiдкликання. Якщо зазначений прилад становить ризик, виробники повиннi негайно поiнформувати органи державного ринкового нагляду, надаючи детальнi вiдомостi, зокрема, про невiдповiднiсть такого приладу вимогам цього Технiчного регламенту та будь-якi вжитi коригувальнi заходи.

     17. Виробники зобов'язанi на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду подавати такому органовi у паперовiй чи електроннiй формi iнформацiю i документацiю, що необхiднi для доведення вiдповiдностi приладу вимогам цього Технiчного регламенту та складаються державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду виробники повиннi спiвпрацювати з ним стосовно здiйснення будь-якого заходу, спрямованого на усунення ризикiв, що становлять введенi ними в обiг прилади.

Обов'язки уповноважених представникiв

     18. Виробник може на пiдставi письмового доручення визначити уповноваженого представника.

     Обов'язки, встановленi пунктом 9 цього Технiчного регламенту, i обов'язок щодо складення технiчної документацiї, встановлений пунктом 10 цього Технiчного регламенту, не повиннi бути частиною одержаного уповноваженим представником доручення.

     19. Уповноважений представник виконує завдання, визначенi в дорученнi, одержаному вiд виробника. Таким дорученням повинне передбачатися виконання уповноваженим представником як мiнiмум таких дiй:

     1) зберiгання протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг декларацiї про вiдповiднiсть i технiчної документацiї для подання їх на запит органу державного ринкового нагляду;

     2) подання на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду iнформацiї i документацiї, що необхiднi для доведення вiдповiдностi приладу вимогам цього Технiчного регламенту;

     3) здiйснення на вимогу органiв державного ринкового нагляду спiвпрацi з ними стосовно вжиття будь-якого заходу, спрямованого на усунення ризикiв, що становлять прилади, на якi поширюється дiя зазначеного доручення.

Обов'язки iмпортерiв

     20. Iмпортери вводять в обiг лише прилади, якi вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту.

     21. Перед введенням в обiг приладу, призначеного для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, iмпортери пересвiдчуються в тому, що виробником проведено вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi, визначену пунктом 37 цього Технiчного регламенту. Iмпортери також перевiряють наявнiсть складеної виробником технiчної документацiї, знака вiдповiдностi та додаткового метрологiчного маркування на приладi, необхiдних супровiдних документiв, а також виконання виробником вимог, установлених пунктами 13 та 14 цього Технiчного регламенту.

     У разi коли iмпортери вважають або мають пiдстави вважати, що прилад, призначений для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, не вiдповiдає суттєвим вимогам, вони не повиннi вводити такий прилад в обiг до приведення його у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами. Якщо зазначений прилад становить ризик, iмпортери повиннi негайно повiдомити про це виробника та органи державного ринкового нагляду.

     Перед введенням в обiг приладу, який не призначений для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, iмпортери пересвiдчуються, що виробник виконав вимоги, встановленi пунктами 13 i 14 цього Технiчного регламенту.

     22. Iмпортери зазначають на приладi власне найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та поштову адресу. У разi коли зазначити такi вiдомостi без розкриття паковання неможливо, такi позначення можуть наноситися на пакованнi та супровiдному документi. Контактнi данi повиннi бути викладенi вiдповiдно до порядку застосування мов, визначеного законодавством.

     23. Iмпортери забезпечують супроводження приладу, призначеного для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, iнструкцiями та iнформацiєю, що повиннi бути викладенi вiдповiдно до порядку застосування мов, визначеного законодавством.

     24. Iмпортери забезпечують такi умови зберiгання чи транспортування приладу, призначеного для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, у перiод перебування приладу пiд їх вiдповiдальнiстю, що не ставлять пiд загрозу його вiдповiднiсть суттєвим вимогам.

     25. З огляду на ризики, якi створює прилад, призначений для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, iмпортери проводять належнi вибiрковi випробування розмiщених на ринку приладiв та за необхiдностi розглядають скарги, ведуть реєстр скарг i приладiв, якi не вiдповiдають установленим вимогам, i вiдкликань приладiв, а також iнформують розповсюджувачiв про результати такого монiторингу.

     26. Iмпортери, якi вважають або мають пiдстави вважати, що прилад, введений ними в обiг, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, повиннi негайно (з урахуванням рiвня невiдповiдностi такого приладу) вжити коригувальних заходiв, необхiдних для його приведення у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами, вилучення з обiгу або вiдкликання. Якщо зазначений прилад становить ризик, iмпортери повиннi негайно поiнформувати органи державного ринкового нагляду, подавши детальнi вiдомостi, зокрема, про невiдповiднiсть такого приладу вимогам цього Технiчного регламенту та будь-якi вжитi коригувальнi заходи.

     27. Iмпортери повиннi протягом десяти рокiв пiсля введення в обiг приладу, призначеного для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, зберiгати копiю декларацiї про вiдповiднiсть для подання її на запит органу державного ринкового нагляду, а також забезпечувати подання технiчної документацiї такому органовi на його запит.

     28. Iмпортери зобов'язанi на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду подавати такому органовi у паперовiй чи електроннiй формi iнформацiю i документацiю, необхiдну для доведення вiдповiдностi приладу вимогам цього Технiчного регламенту, яка складається державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду iмпортери повиннi спiвпрацювати з ним стосовно здiйснення будь-якого заходу, спрямованого на усунення ризикiв, що становлять введенi ними в обiг прилади.

Обов'язки розповсюджувачiв

     29. Розповсюджувачi пiд час надання приладу на ринку зобов'язанi дiяти вiдповiдно до вимог цього Технiчного регламенту.

     30. Перед наданням на ринку приладу, призначеного для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, розповсюджувачi перевiряють наявнiсть на приладi знака вiдповiдностi, додаткового метрологiчного маркування та наявнiсть необхiдних супровiдних документiв, iнструкцiй та iнформацiї, що викладенi вiдповiдно до порядку застосування мов, визначеного законодавством, а також виконання виробником та iмпортером вимог, установлених пунктами 13, 14 i 22 цього Технiчного регламенту.

     У разi коли розповсюджувач вважає або має пiдстави вважати, що прилад, призначений для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, не вiдповiдає суттєвим вимогам, вiн не повинен надавати такий прилад на ринок до приведення його у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами. Якщо зазначений прилад становить ризик, розповсюджувач повинен повiдомити про це виробника або iмпортера, а також органи державного ринкового нагляду.

     Перед введенням в обiг приладу, який не призначений для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, розповсюджувачi перевiряють виконання виробником та iмпортером вимог, установлених пунктами 13, 14 i 22 цього Технiчного регламенту.

     31. Розповсюджувачi забезпечують такi умови зберiгання чи транспортування приладу, призначеного для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, у перiод перебування приладу пiд їх вiдповiдальнiстю, що не ставлять пiд загрозу його вiдповiднiсть суттєвим вимогам.

     32. Розповсюджувачi, якi вважають або мають пiдстави вважати, що прилад, введений ними в обiг, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, повиннi негайно (з урахуванням рiвня невiдповiдностi такого приладу) вжити коригувальних заходiв, необхiдних для його приведення у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами, вилучення з обiгу або вiдкликання. Якщо зазначений прилад становить ризик, розповсюджувачi повиннi негайно поiнформувати органи державного ринкового нагляду, надаючи детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такого приладу вимогам цього Технiчного регламенту та будь-якi вжитi коригувальнi заходи.

     33. Розповсюджувачi зобов'язанi на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду подавати такому органовi у паперовiй чи електроннiй формi iнформацiю i документацiю, що необхiднi для доведення вiдповiдностi приладу вимогам цього Технiчному регламенту. На вимогу органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi повиннi спiвпрацювати з ним стосовно здiйснення будь-якого заходу, спрямованого на усунення ризикiв, що становлять наданi ними на ринку прилади.

Випадки, в яких обов'язки виробникiв покладаються на iмпортерiв i розповсюджувачiв

     34. У разi введення iмпортером або розповсюджувачем приладу в обiг пiд власними найменуванням, зареєстрованим комерцiйним найменуванням чи зареєстрованою торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг) або модифiкування введеного в обiг приладу в такий спосiб, що може вплинути на його вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту, такий iмпортер або розповсюджувач вважається виробником для цiлей цього Технiчного регламенту та повинен виконувати обов'язки виробника, встановленi пунктами 9 - 17 цього Технiчного регламенту.

Iдентифiкацiя суб'єктiв господарювання

     35. Суб'єкти господарювання повиннi подавати органам державного ринкового нагляду на їх запити стосовно приладiв, призначених для використання в категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, iнформацiю, що дає можливiсть iдентифiкувати:

     1) будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм прилад;

     2) будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили прилад.

     Суб'єкти господарювання подають на запити органiв державного ринкового нагляду зазначену iнформацiю протягом десяти рокiв пiсля отримання та/або постачання приладу.

Презумпцiя вiдповiдностi приладiв

     36. Перелiк нацiональних стандартiв, що iдентичнi гармонiзованим європейським стандартам та вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi приладiв суттєвим вимогам (далi - перелiк нацiональних стандартiв), затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

     Вiдповiднiсть приладiв нацiональним стандартам, якi включенi до перелiку нацiональних стандартiв, або їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi такого приладу суттєвим вимогам, що передбаченi такими стандартами або їх частинами.

Процедури оцiнки вiдповiдностi

     37. Вiдповiднiсть приладiв суттєвим вимогам за вибором виробника може бути пiдтверджена шляхом проведення однiєї з таких процедур оцiнки вiдповiдностi:

     1) модуля B, визначеного в пунктах 1 - 10 додатка 2, з подальшим застосуванням модуля D, визначеного пунктами 11 - 26 додатка 2, або модуля F, визначеного пунктами 45 - 53 додатка 2.

     Застосування модуля B не обов'язкове для приладiв, якi не використовують електроннi пристрої та пристрої вимiрювання навантаження яких не використовують пружину для зрiвноваження навантаження. Для зазначених приладiв повинен застосовуватися модуль D1, визначений пунктами 27 - 44 додатка 2, або модуль F1, визначений пунктами 54 - 64 додатка 2;

     2) модуля G, визначеного пунктами 65 - 72 додатка 2.

     38. Документи i листування, що стосуються процедур оцiнки вiдповiдностi, зазначених у пунктi 37 цього Технiчного регламенту, повиннi бути викладенi державною мовою.

Декларацiя про вiдповiднiсть

     39. У декларацiї про вiдповiднiсть заявляється про те, що виконання суттєвих вимог доведене.

     40. Декларацiя про вiдповiднiсть складається за формою згiдно з додатком 4 i мiстить вiдомостi, передбаченi вiдповiдними модулями оцiнки вiдповiдностi, встановленими в додатку 2, та постiйно оновлюється. Декларацiя про вiдповiднiсть складається державною мовою, а в разi її складення iншою мовою - перекладається державною мовою.

     41. У разi коли на прилад поширюється дiя кiлькох технiчних регламентiв, що вимагають складення декларацiї про вiдповiднiсть, складається єдина декларацiя про вiдповiднiсть. У такiй декларацiї про вiдповiднiсть повиннi бути зазначенi вiдповiднi технiчнi регламенти, у тому числi вiдомостi про їх офiцiйне опублiкування.

     Єдина декларацiя про вiдповiднiсть може мати форму досьє, що складається з окремих декларацiй про вiдповiднiсть.

     42. Виробник шляхом складення декларацiї про вiдповiднiсть бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть приладу вимогам, визначеним у цьому Технiчному регламентi.

Маркування вiдповiдностi

     43. Вiдповiднiсть приладу, призначеного для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 цього Технiчного регламенту, повинна засвiдчуватися шляхом нанесення на нього знака вiдповiдностi та додаткового метрологiчного маркування, що передбаченi пунктами 44 - 48 цього Технiчного регламенту.

Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi та додаткового метрологiчного маркування

     44. Маркування приладу шляхом нанесення знака вiдповiдностi здiйснюється лише виробником або його уповноваженим представником.

     45. Виробник шляхом нанесення знака вiдповiдностi ним самим або його уповноваженим представником зазначає, що вiн бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть приладiв усiм вимогам, якi застосовуються до таких приладiв та визначенi у вiдповiдних технiчних регламентах, якими передбачене нанесення знака вiдповiдностi.

     46. Знак вiдповiдностi повинен бути єдиним маркуванням, що засвiдчує вiдповiднiсть приладiв вимогам, якi застосовуються до таких приладiв та визначенi у вiдповiдних технiчних регламентах, якими передбачене нанесення знака вiдповiдностi.

     47. Нанесення на прилади iнших маркувань, знакiв або написiв, якi можуть вводити в оману третiх осiб щодо значення чи форми знака вiдповiдностi, забороняється. Будь-яке iнше маркування може бути нанесене на прилади за умови, що це не вплине негативно на видимiсть, розбiрливiсть та значення знака вiдповiдностi.

     48. Додаткове метрологiчне маркування складається з прямокутника, в якому розмiщенi лiтера "М" i двi останнi цифри року його нанесення. Висота прямокутника дорiвнює висотi знака вiдповiдностi.

     Пiд час нанесення додаткового метрологiчного маркування необхiдно дотримуватися вимог, встановлених пунктами 44 - 47 цього Технiчного регламенту.

Правила i умови нанесення знака вiдповiдностi, додаткового метрологiчного маркування, iншого маркування

     49. Знак вiдповiдностi i додаткове метрологiчне маркування, що наносяться на прилад або на табличку з технiчними даними, якi наведенi в додатку 3, повиннi бути помiтними, розбiрливими та не повиннi стиратися.

     50. Знак вiдповiдностi i додаткове метрологiчне маркування повиннi наноситися перед введенням приладу в обiг.

     51. Додаткове метрологiчне маркування наноситься безпосередньо пiсля знака вiдповiдностi.

     52. Знак вiдповiдностi i додаткове метрологiчне маркування повиннi супроводжуватися iдентифiкацiйним номером призначеного органу, що залучений на стадiї здiйснення виробничого контролю, згiдно з додатком 2.

     Iдентифiкацiйний номер призначеного органу наноситься таким органом самостiйно або вiдповiдно до його iнструкцiй виробником чи уповноваженим представником виробника.

     53. Знак вiдповiдностi, додаткове метрологiчне маркування та iдентифiкацiйний номер призначеного органу можуть супроводжуватися будь-яким iншим символом, що свiдчить про особливий ризик або спецiальне використання.

Символ обмеженого використання

     54. Символи, зазначенi в четвертому абзацi пункту 13 цього Технiчного регламенту та визначенi пунктом 7 додатка 3, повиннi бути помiтними, розбiрливими та не повиннi стиратися.

Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi

     55. Органи з оцiнки вiдповiдностi призначаються вiдповiдно до закону для виконання ними як третiми сторонами певних завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом.

Вимоги до призначених органiв

     56. Орган з оцiнки вiдповiдностi може бути призначений за умови, що вiн вiдповiдає загальним вимогам до призначених органiв, що визначенi законом, а також спецiальним вимогам, установленим пунктами 57 - 64 цього Технiчного регламенту.

     57. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути третьою стороною - особою, яка є незалежною вiд особи, що надає об'єкт оцiнки вiдповiдностi, та вiд особи, що заiнтересована в такому об'єктi як споживач чи користувач.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi, власником корпоративних прав якого є об'єднання пiдприємцiв, яке представляє юридичних осiб та/або фiзичних осiб - пiдприємцiв, що беруть участь у проектуваннi, виготовленнi, реалiзацiї, монтажi, використаннi чи обслуговуваннi приладiв, якi оцiнює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежностi такого органу та вiдсутностi будь-якого конфлiкту iнтересiв.

     58. Орган з оцiнки вiдповiдностi, його керiвник, заступники керiвника та персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, не повиннi бути проектувальниками, виробниками, iмпортерами, розповсюджувачами, монтажниками, покупцями, власниками, користувачами чи вiдповiдальними за обслуговування приладiв, якi вони оцiнюють, або представниками будь-якої з таких сторiн. Зазначена вимога не виключає використання оцiнених приладiв, якi є необхiдними для роботи органу з оцiнки вiдповiдностi, чи використання таких приладiв в особистих цiлях.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi, його керiвник, заступники керiвника та персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, не повиннi брати безпосередньої участi у проектуваннi, виготовленнi, реалiзацiї, монтажi, використаннi чи обслуговуваннi приладiв, якi вони оцiнюють, або представляти сторони, що беруть участь у провадженнi такої дiяльностi. Орган з оцiнки вiдповiдностi, його керiвник, заступники керiвника та персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, повиннi провадити дiяльнiсть, яка не суперечить незалежностi їх суджень або доброчесностi стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, на провадження якої вони призначенi. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання консультацiйних послуг.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен забезпечувати вiдсутнiсть впливу дiяльностi субпiдрядникiв або дочiрнiх пiдприємств, якi ним залучаються до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi, на конфiденцiйнiсть iнформацiї, об'єктивнiсть i неупередженiсть дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi такого органу.

     59. Орган з оцiнки вiдповiдностi та його персонал повиннi провадити дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi добросовiсно та на вiдповiдному технiчному рiвнi, бути вiльними вiд будь-якого тиску та заохочення, зокрема фiнансового характеру, якi можуть впливати на їх судження або результати дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, особливо осiб чи груп осiб, заiнтересованих у результатах такої дiяльностi.

     60. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути здатним виконувати всi завдання з оцiнки вiдповiдностi, встановленi в додатку 2 та стосовно яких вiн призначений, незалежно вiд того, чи такi завдання виконуються органом з оцiнки вiдповiдностi, чи вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi у будь-який час i для кожної процедури оцiнки вiдповiдностi та кожного виду чи категорiї приладiв, стосовно якої вiн призначений, повинен:

     мати квалiфiкований та досвiдчений персонал для виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi;

     мати описи процедур, згiдно з якими проводиться оцiнка вiдповiдностi, що забезпечують прозорiсть i вiдтворюванiсть таких процедур. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен застосовувати вiдповiднi полiтики та процедури, що дають змогу розрiзняти дiяльнiсть з виконання завдань як призначеним органом та iншу дiяльнiсть;

     застосовувати процедури для провадження дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi з урахуванням величини пiдприємства, що замовляє виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй таке пiдприємство дiє, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва продукцiї та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен мати засоби, необхiднi для виконання в належний спосiб технiчних та адмiнiстративних завдань з оцiнки вiдповiдностi, а також доступ до необхiдного обладнання чи матерiально-технiчної бази.

     61. Персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, повинен мати:

     ґрунтовну технiчну i професiйну пiдготовку з питань проведення оцiнки вiдповiдностi, стосовно якої орган з оцiнки вiдповiдностi призначений;

     достатнiй рiвень знань про вимоги до проведення робiт з оцiнки вiдповiдностi, а також вiдповiднi повноваження;

     знання суттєвих вимог, стандартiв, передбачених перелiком нацiональних стандартiв, положень законодавства щодо умов обiгу на ринку України приладiв, якi такий орган оцiнює, а також вiдповiдних положень законодавства Європейського Союзу;

     навички складення сертифiкатiв, протоколiв та звiтiв, якi пiдтверджують виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi.

     62. Органи з оцiнки вiдповiдностi, їх керiвники, заступники керiвникiв та персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi повиннi мати гарантовану неупередженiсть.

     Оплата працi керiвника, заступникiв керiвника органу з оцiнки вiдповiдностi та його персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, не повинна залежати вiд кiлькостi проведених робiт з оцiнки вiдповiдностi чи їх результатiв.

     63. Персонал органу з оцiнки вiдповiдностi повинен зберiгати комерцiйну таємницю стосовно iнформацiї, одержаної пiд час виконання завдань згiдно з додатком 2, крiм подання її у визначених законом випадках вiдповiдним уповноваженим органам.

     64. Призначений орган повинен брати участь у провадженнi дiяльностi iз стандартизацiї або iнформувати персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть.

     Призначений орган повинен брати участь у вiдповiднiй дiяльностi секторальної або мiжсекторальної групи призначених органiв, утвореної вiдповiдно до пункту 77 цього Технiчного регламенту, iнформувати персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть, а також застосовувати як загальнi настанови документи, пiдготовленi за результатами роботи зазначеної групи.

Залучення призначеними органами субпiдрядникiв та дочiрнiх пiдприємств

     65. У разi коли призначений орган залучає до виконання робiт, пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi, субпiдрядника або дочiрнє пiдприємство, вiн повинен пересвiдчитися у вiдповiдностi зазначеного субпiдрядника чи дочiрнього пiдприємства вимогам, передбаченим пунктами 57 - 64 цього Технiчного регламенту, та повiдомити про це орган, що призначає.

     66. Призначенi органи несуть повну вiдповiдальнiсть за роботи, що виконуються субпiдрядниками або дочiрнiми пiдприємствами, незалежно вiд їх мiсцезнаходження.

     67. Субпiдрядник або дочiрнє пiдприємство можуть бути залученi до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi лише за згодою замовника.

     68. Призначенi органи повиннi зберiгати для надання на запити органу, що призначає, документи стосовно оцiнювання квалiфiкацiї залучених субпiдрядникiв чи дочiрнiх пiдприємств i робiт, що виконуються ними згiдно з процедурами оцiнки вiдповiдностi, визначеними в додатку 2.

Функцiональнi обов'язки призначених органiв

     69. Призначенi органи проводять оцiнки вiдповiдностi згiдно з процедурами оцiнки вiдповiдностi, зазначеними в додатку 2.

     70. Оцiнки вiдповiдностi повиннi проводитися у пропорцiйний спосiб без покладення зайвого навантаження на суб'єктiв господарювання. Призначенi органи повиннi провадити свою дiяльнiсть з належним урахуванням величини пiдприємства, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй воно дiє, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва приладiв та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

     При цьому призначенi органи повиннi дотримуватися ступеня вимогливостi та рiвня захисту, що є необхiдними для вiдповiдностi приладу вимогам цього Технiчного регламенту.

     71. У разi коли призначений орган вважає, що виробником не були виконанi суттєвi вимоги або вимоги вiдповiдних нацiональних стандартiв чи iнших технiчних специфiкацiй, такий орган повинен вимагати вiд виробника вжиття вiдповiдних коригувальних заходiв i не видавати документ про вiдповiднiсть.

     72. У разi коли пiсля видачi документа про вiдповiднiсть призначений орган пiд час проведення монiторингу вiдповiдностi виявить, що прилад уже не вiдповiдає вимогам, зазначений орган повинен вимагати вiд виробника вжиття вiдповiдних коригувальних заходiв i в разi необхiдностi призупинити дiю документа про вiдповiднiсть або скасувати його.

     73. У разi невжиття коригувальних заходiв або коли вони не дали необхiдних результатiв, призначений орган залежно вiд обставин повинен обмежити сферу призначення, призупинити дiю документiв про вiдповiднiсть або скасувати їх.

Оскарження рiшень призначених органiв

     74. Рiшення призначеного органу можуть бути оскарженi в порядку, встановленому законом.

Обов'язки призначених органiв щодо подання iнформацiї

     75. Призначенi органи повиннi iнформувати орган, що призначає, про будь-якi:

     вiдмови у видачi, обмеження сфери призначення, призупинення дiї документiв про вiдповiднiсть або їх скасування;

     обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких органiв;

     запити щодо подання iнформацiї стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, одержанi ними вiд органiв державного ринкового нагляду.

     На запит органу, що призначає, призначенi органи також повиннi iнформувати його про дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, проваджену в межах сфери їх призначення, та будь-яку iншу проваджену дiяльнiсть, включаючи транскордонну дiяльнiсть та роботи за договорами субпiдряду.

     76. Призначенi органи повиннi подавати iншим органам з оцiнки вiдповiдностi, якi призначенi згiдно з тим самим технiчним регламентом та провадять подiбну дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi стосовно таких самих приладiв, вiдповiдну iнформацiю з питань, якi стосуються негативних результатiв оцiнки вiдповiдностi, а на запит - також позитивних результатiв оцiнки вiдповiдностi.

Координацiя призначених органiв

     77. Координацiя та спiвпраця мiж органами з оцiнки вiдповiдностi, призначеними згiдно з цим Технiчним регламентом, впроваджуються та належним чином функцiонують у формi секторальної або мiжсекторальної групи чи груп призначених органiв вiдповiдно до закону.

     Призначенi органи беруть участь у роботi секторальної або мiжсекторальної групи чи груп призначених органiв безпосередньо або через визначених представникiв.

Державний ринковий нагляд i контроль приладiв

     78. Державний ринковий нагляд i контроль приладiв здiйснюються в порядку, встановленому законом.

Формальна невiдповiднiсть

     79. Заходи щодо усунення формальної невiдповiдностi вживаються в разi, коли орган державного ринкового нагляду встановить:

     1) що знак вiдповiдностi або додаткове метрологiчне маркування нанесене з порушенням положень пунктiв 44 - 53 цього Технiчного регламенту;

     2) що знак вiдповiдностi або додаткове метрологiчне маркування не нанесене;

     3) що написи, передбаченi пунктом 13 цього Технiчного регламенту, не нанесенi або нанесенi з порушенням положень зазначеного пункту;

     4) що iдентифiкацiйний номер призначеного органу (якщо такий орган залучається на стадiї здiйснення виробничого контролю) нанесений з порушенням положень пункту 52 цього Технiчного регламенту або не нанесений;

     5) вiдсутнiсть декларацiї про вiдповiднiсть;

     6) неправильнiсть складення декларацiї про вiдповiднiсть;

     7) вiдсутнiсть доступу до технiчної документацiї, неповний обсяг такої документацiї;

     8) неправдивiсть або неповноту iнформацiї, зазначеної в пунктах 14 або 22 цього Технiчного регламенту;

     9) невиконання iнших вимог, передбачених пунктами 9 - 17 або пунктами 20 - 28 цього Технiчного регламенту.

Таблиця вiдповiдностi

     80. Таблиця вiдповiдностi положень Директиви 2014/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав - членiв ЄС стосовно надання на ринку неавтоматичних зважувальних приладiв положенням цього Технiчного регламенту наведена в додатку 5.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

СУТТЄВI ВИМОГИ

Попереднi спостереження

     1. У разi коли неавтоматичний зважувальний прилад (далi - прилад), призначений для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладiв (далi - Технiчний регламент), складається з кiлькох показувальних або друкувальних пристроїв, якi повторюють результати зважування i не можуть впливати на правильне функцiонування приладу, або зазначений прилад пiд'єднаний до таких пристроїв, на такi пристрої не поширюється дiя цих суттєвих вимог у разi, коли результати зважування друкуються або правильно записуються i не стираються вузлом приладу, який вiдповiдає суттєвим вимогам. При цьому результати повиннi бути доступнi обом сторонам, заiнтересованим у процесi вимiрювання. Проте у разi коли прилади використовуються для прямих продажiв населенню, друкувальнi та показувальнi пристрої як для продавця, так i для споживача повиннi вiдповiдати суттєвим вимогам.

Метрологiчнi вимоги

Одиницi маси

     2. Для вимiрювання маси використовуються такi одиницi:

     1) одиницi Мiжнародної системи одиниць (SI): кiлограм, мiкрограм, мiлiграм, грам, тонна;

     2) одиницi Британської системи мiр i ваг: тройська унцiя - пiд час зважування дорогоцiнних металiв;

     3) iншi одиницi поза системою SI: метричний карат - пiд час зважування дорогоцiнних каменiв.

     Для приладiв, якi використовують одиницi Британської системи мiр i ваг, суттєвi вимоги, передбаченi Технiчним регламентом, повиннi бути переведенi в такi одиницi шляхом простої iнтерполяцiї.

Класи точностi

     3. Установлено такi класи точностi:

     1) I - спецiальний;

     2) II - високий;

     3) III - середнiй;

     4) IIII - звичайний.

     Технiчнi характеристики класiв точностi наведенi в таблицi 1.

Таблиця 1

Класи точностi

Клас Цiна повiрочної подiлки
(e)
Мiнiмальне навантаження
(Min)
Число повiрочних подiлок
n = ((Max) / (e))
мiнiмальне значення мiнiмальне значення максимальне значення
I 0,001 г < e 100 e 50000  
II 0,001 г < e < 0,05 г 20 e 100 100000
0,1 г < e 50 e 5000 100000
III 0,1 г < e < 2 г 20 e 100 10000
5 г < e 20 e 500 10000
IIII 5 г < e 10 e 100 1000

     Для приладiв класу II i III для визначення тарифу за перевезення мiнiмальне навантаження може бути зменшене до 5 e.

Цiна подiлки шкали

     4. Фактична цiна подiлки шкали (d) i цiна повiрочної подiлки (e) мають вигляд:

1 х 10k, 2 х 10k, або 5 х 10k одиниць маси,

     де k - будь-яке цiле число або нуль.

     5. Для всiх приладiв, крiм тих, що мають допомiжнi показувальнi пристрої:

d = e.

     6. Для приладiв з допомiжними показувальними пристроями застосовуються такi умови:

e = 1 х 10k г;

d < e < 10 d.

     Зазначенi умови не застосовуються для приладiв класу I з d < 10-4 г, для яких e = 10-3 г.

Класифiкацiя

     7. Прилади з одним дiапазоном зважування

     Прилади, обладнанi допомiжними показувальними пристроями, належать до класу I або II. Для таких приладiв мiнiмальне навантаження для згаданих ранiше двох класiв визначається вiдповiдно до таблицi 1 цього додатка, шляхом замiни у графi 3 цiни повiрочної подiлки (e) на фактичну цiну подiлки шкали (d).

     Якщо d < 10-4 г, то максимальне навантаження для класу I може бути меншим, нiж 50000 e.

     8. Багатодiапазоннi прилади

     Допускається використання приладiв з кiлькома дiапазонами зважування за умови чiткого вiдображення на приладi дiапазону зважування. Кожен дiапазон зважування класифiкується вiдповiдно до пункту 7 цього додатка.

     Якщо дiапазони зважування належать до рiзних класiв точностi, прилад повинен вiдповiдати найбiльш суворим вимогам з тих, якi застосовують до класiв точностi, до яких належать такi дiапазони зважування.

     9. Багатоiнтервальнi прилади

     1) прилади з одним дiапазоном зважування можуть мати кiлька iнтервалiв зважування (багатоiнтервальнi прилади).

     Багатоiнтервальнi прилади не повиннi бути оснащенi допомiжним показувальним пристроєм;

     2) кожен iнтервал зважування багатоiнтервального приладу характеризується його:

цiною повiрочної подiлки ei, де ei+1 > ei
максимальним навантаженням Maxi, де Maxr = Max
мiнiмальним навантаженням Mini, де Mini = Maxi-1 та Min1 = Min,

     де:

     i - 1, 2, ... r,

     i - число iнтервалiв зважування;

     r - загальна кiлькiсть iнтервалiв зважування.

     Значення навантаження є значеннями маси нетто незалежно вiд маси тари, що використовується;

     3) iнтервали зважування класифiкуються згiдно з таблицею 2. Усi iнтервали зважування повиннi належати до того самого класу точностi, що i клас точностi приладу.

Таблиця 2

Багатоiнтервальнi прилади

Клас Цiна повiрочної подiлки
(e)
Мiнiмальне навантаження
(Min)
Число повiрочних подiлок
мiнiмальне значення мiнiмальне значення*
n = ((Maxi) / (e(i+1)))
максимальне значення
n = ((Maxi / (ei))
I 0,001 г < ei 100 e1 50000  
II 0,001 г < ei < 0,05 г 20 e1 5000 100000
0,1 г < ei 50 e1 5000 100000
III 0,1 г < ei 20 e1 500 10000
IIII 5 г < ei 10 e1 50 1000

     i - 1, 2, ... r;

     i - число iнтервалiв зважування;

     r - загальна кiлькiсть iнтервалiв зважування.

____________
     * Для i = r застосовується вiдповiдна колонка з таблицi 1 iз замiною e на er.

Точнiсть

     10. Пiд час застосування процедур, зазначених у пунктi 37 Технiчного регламенту, похибка показання не повинна перевищувати максимально допустимої похибки показання, наведеної в таблицi 3. У разi цифрового показання похибка показання коригується вiдповiдно до похибки округлення.

     Максимально допустимi похибки застосовують до значення маси нетто i тари для будь-яких вантажiв, крiм попередньо встановленого значення маси тари.

Таблиця 3

Максимально допустимi похибки

Навантаження Максимально допустима похибка
клас I клас II клас III клас IIII
0 < m < 50000 e 0 < m < 5000 e 0 < m < 500 e 0 < m < 50 e ± 0,5 e
50000 e < m < 200000 e 5000 e < m < 20000 e 500 e < m < 2000 e 50 e < m < 200 e ± 1,0 e
200000 e < m 20000 e < m < 100000 e 2000 e < m < 10000 e 200 e < m < 1000 e ± 1,5 e

     11. Максимально допустимi похибки пiд час експлуатацiї приладу можуть бути вдвiчi бiльшими за максимально допустимi похибки, встановленi пунктом 10 цього додатка.

     12. Результати зважування приладу повиннi бути повторюваними i вiдтворюваними iншими показувальними пристроями, що використовуються, за умови застосування рiзних методiв врiвноваження.

     Результати зважування повиннi бути достатньою мiрою нечутливi до змiни положення вантажу на вантажоприймальному пристрої.

     13. Прилад повинен реагувати на невеликi змiни маси вантажу.

Впливнi величини та час

     14. Прилади класу II, III i IIII, якi можуть використовуватися в нахиленому положеннi, повиннi бути достатньою мiрою нечутливi до кута нахилу, який може виникнути за нормальних умов експлуатацiї.

     15. Прилади повиннi вiдповiдати метрологiчним вимогам в установленому виробником дiапазонi температур. Значення такого дiапазону повиннi бути як мiнiмум такими:

     1) 5° C - для приладiв класу I;

     2) 15° C - для приладiв класу II;

     3) 30° C - для приладiв класу III або IIII.

     У разi невстановлення виробником такого дiапазону застосовується дiапазон температур вiд - 10° C до + 40° C.

     16. Прилади, що пiд'єднуються до мережi електроживлення, повиннi вiдповiдати метрологiчним вимогам в умовах робочих коливань електроживлення.

     Прилади, що живляться вiд батареї, повиннi показувати, коли напруга падає нижче необхiдного мiнiмального значення i в таких умовах продовжувати правильно функцiонувати або автоматично вiдключатися.

     17. Електроннi прилади, за винятком приладiв класу I i II, в яких е становить менше 1 грама, повиннi вiдповiдати метрологiчним вимогам в умовах високої вiдносної вологостi повiтря за найбiльшого значення дiапазону температур.

     18. Тривале навантаження на прилади класу II, III або IIII повинне мати незначний вплив на показання пiд час навантаження або на нульовi показання безпосередньо пiсля зняття навантаження.

     19. За iнших умов прилади повиннi правильно функцiонувати або автоматично вiдключатися.

Зовнiшнiй вигляд i конструкцiя

Загальнi вимоги

     20. Зовнiшнiй вигляд i конструкцiя приладу повиннi бути такими, щоб прилад зберiгав свої метрологiчнi якостi за умови правильного використання та установки, а також пiд час його використання у середовищi, для якого вiн призначений. Прилад повинен показувати значення маси.

     21. У разi коли електронний прилад пiддається впливу перешкод, вiн не повинен вiдображати результати значних промахiв або повинен автоматично виявляти i показувати їх.

     За умови автоматичного виявлення значного промаху електроннi прилади повиннi давати вiзуальний або звуковий сигнал, який триватиме до вжиття користувачем корегувальних заходiв або зникнення такого промаху.

     22. Вимоги, зазначенi в пунктах 20 та 21 цього додатка, обов'язковi для дотримання протягом перiоду часу, достатнього для використання таких приладiв за їх призначенням.

     Цифровi електроннi прилади повиннi постiйно здiйснювати вiдповiдний контроль за правильнiстю процесу зважування, показувальним пристроєм, зберiганням i передачею всiх даних.

     Пiсля автоматичного виявлення значного тривалого промаху електронний прилад повинен давати вiзуальний або звуковий сигнал, який триватиме до вжиття користувачем корегувальних заходiв або зникнення такого промаху.

     23. Приєднання зовнiшнього обладнання до електронного приладу через вiдповiдний iнтерфейс не повинне негативно впливати на його метрологiчнi характеристики.

     24. Прилади не повиннi мати характеристик, що сприяють введенню в оману пiд час їх використання. Можливостi для ненавмисного неналежного використання приладу повиннi бути мiнiмальнi. Елементи, якi не повиннi бути вiд'єднанi або регульованi користувачем, повиннi бути захищенi вiд таких дiй.

     25. Прилади повиннi бути спроектованi у такий спосiб, щоб давати можливiсть здiйснення обов'язкового контролю, передбаченого Технiчним регламентом.

Вiдображення результатiв зважування та iнших значень маси

     26. Вiдображення результатiв зважування та iнших значень маси повинне бути точним, однозначним i не вводити в оману, а на показувальному пристрої повиннi легко зчитуватися показання за нормальних умов експлуатацiї.

     Назви та позначення одиниць вимiрювання, про якi йдеться в пунктi 2 цього додатка, повиннi вiдповiдати законодавству.

     Показання не повиннi перевищувати максимального навантаження (Max), збiльшеного на 9 e.

     Допомiжний показувальний пристрiй розмiщується праворуч вiд десяткової позначки. Розширений показувальний пристрiй може використовуватися тiльки тимчасово, а друкування повинне бути унеможливлене пiд час використання такого пристрою.

     Допомiжнi показання можуть вiдображатися за умови, що вони не будуть помилково прийнятi за основнi.

Друк результатiв зважування та iнших значень маси

     27. Надрукованi результати повиннi бути правильними, вiдповiдно позначеними, виключати двозначнiсть. Друк повинен бути чiтким, таким, що не стирається.

Установлення приладу за рiвнем

     28. У разi необхiдностi прилади можуть бути оснащенi пристроєм для встановлення приладу за рiвнем i покажчиком рiвня, достатньо чутливим для правильного встановлення.

Установлення приладу на нуль

     29. Прилади можуть бути обладнанi пристроями для встановлення на нуль. Функцiонування таких пристроїв повинне забезпечувати точне встановлення на нуль i не призводити до неправильних результатiв вимiрювання.

Пристрої тарування i пристрої для попереднього задавання значення маси тари

     30. Прилади можуть мати один або кiлька пристроїв тарування та попереднього задавання значення маси тари. Функцiонування таких пристроїв повинне забезпечувати точне встановлення на нуль i правильне визначення маси нетто. Функцiонування пристрою попереднього задавання значення маси тари повинне забезпечувати правильне визначення розрахункового значення маси нетто.

Додатковi вимоги до приладiв, що використовуються для прямих продажiв населенню, з максимальним навантаженням не бiльш як 100 кiлограмiв

     31. Прилади, призначенi для прямих продажiв населенню, повиннi вiдображати суттєву iнформацiю про операцiю зважування та у разi наявностi в приладу функцiї обчислення вартостi показувати покупцевi результати обчислення вартостi за придбаний товар.

     Сума до сплати, якщо така зазначається, повинна бути точною.

     Прилади з функцiєю обчислення вартостi повиннi вiдображати необхiднi показання протягом часу, необхiдного для того, щоб покупець мiг їх правильно прочитати.

     Прилади з функцiєю обчислення вартостi можуть виконувати також iншi функцiї, крiм зважування та обчислення цiни, за умови, що всi данi, якi стосуються зазначених операцiй, чiтко надрукованi i зручно розташованi на чеку або етикетцi, призначенiй для покупця.

     Прилади не повиннi мати характеристик, якi можуть прямо чи опосередковано спричинити появу показань, тлумачення яких є утрудненим.

     Прилади повиннi забезпечувати захист покупцiв вiд отримання неточних показань пiд час проведення операцiй з продажу внаслiдок неправильного функцiонування приладiв.

     Заборонено використовувати допомiжнi та розширенi показувальнi пристрої.

     Допомiжнi пристрої дозволяється використовувати за умови, що вони не сприятимуть введенню в оману пiд час їх використання.

     Прилади, подiбнi тим, якi використовуються пiд час здiйснення прямих продажiв населенню, але не вiдповiдають вимогам цього роздiлу, повиннi мати бiля дисплею таке маркування, що не повинне стиратися: "Заборонено для прямих продажiв населенню".

Прилади з функцiєю друкування етикетки, на якiй зазначається вартiсть товару

     32. Прилади з функцiєю друкування етикетки, на якiй зазначається вартiсть товару, повиннi вiдповiдати вимогам приладiв з функцiєю обчислення вартостi, що використовуються для прямих продажiв населенню, тiєю мiрою, на скiльки такi вимоги застосовнi для зазначених приладiв. Не допускається друкування етикеток у разi, коли значення маси нижче мiнiмального навантаження.

____________
     Примiтка. У цих суттєвих вимогах використовується термiнологiя Мiжнародної органiзацiї законодавчої метрологiї.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ПРОЦЕДУРИ ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI

Модуль B
(перевiрка типу)

     1. Перевiрка типу - частина процедури оцiнки вiдповiдностi, згiдно з якою призначений орган дослiджує ескiзний проект неавтоматичного зважувального приладу (далi - прилад), перевiряє i пiдтверджує його вiдповiднiсть застосовним вимогам Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладiв (далi - Технiчний регламент).

     2. Перевiрка типу може проводитися в один iз таких способiв:

     1) дослiдження зразка, що представляє комплектнi прилади, запланованi для виробництва (виготовлений типовий зразок);

     2) оцiнка адекватностi ескiзного проекту приладу шляхом проведення експертизи технiчної документацiї та пiдтвердних документiв, визначених пунктом 3 цього додатка, та дослiдження зразкiв одного або кiлькох критичних компонентiв приладу, передбаченого для виробництва (поєднання виготовленого типового зразка i проекту типового зразка);

     3) оцiнка адекватностi ескiзного проекту приладу шляхом проведення експертизи технiчної документацiї та пiдтвердних документiв, визначених пунктом 3 цього додатка, без дослiдження зразка (проект типового зразка).

     3. Виробник повинен подати заявку на перевiрку типу до одного обраного ним призначеного органу, яка повинна мiстити:

     1) найменування та адресу виробника, а також у разi подання заявки його уповноваженим представником - найменування та адресу такого представника;

     2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в iнший призначений орган;

     3) технiчну документацiю, яка повинна давати можливiсть оцiнювати вiдповiднiсть приладу застосовним вимогам Технiчного регламенту та мiстити результати аналiзу i оцiнки ризикiв. Технiчна документацiя повинна визначати застосовнi вимоги i мiстити вiдомостi про конструкцiю, виробництво та роботу приладу тiєю мiрою, в якiй це необхiдно для проведення оцiнки. Ураховуючи конструкцiю приладу та його виробництво, технiчна документацiя повинна мiстити як мiнiмум такi складовi:

     загальний опис приладу;

     ескiзний проект та виробничi креслення, схеми елементiв, складальних вузлiв тощо;

     опис та пояснення, необхiднi для розумiння таких креслень i схем, а також роботи приладу;

     перелiк нацiональних стандартiв, застосованих повнiстю чи частково, а якщо нацiональнi стандарти не були застосованi, - описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам Технiчного регламенту, в тому числi перелiк iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування нацiональних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв технiчна документацiя повинна мiстити посилання на частини стандартiв, якi були застосованi;

     результати проведених розрахункiв конструкцiї, експертиз тощо;

     протоколи випробувань;

     4) зразки приладiв, запланованих для виробництва. Призначений орган може за необхiдностi вимагати додатковi зразки для виконання програми випробувань;

     5) пiдтверднi документи для доведення адекватностi рiшення ескiзного проекту. Пiдтверднi документи повиннi мiстити посилання на всi документи, якi були використанi, особливо якщо вiдповiднi нацiональнi стандарти не були застосованi повною мiрою. У разi потреби пiдтверднi документи повиннi мiстити результати випробувань, проведених згiдно з iншими вiдповiдними технiчними специфiкацiями компетентною лабораторiєю виробника або iншою компетентною випробувальною лабораторiєю вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть.

     4. Призначений орган повинен:

     1) стосовно приладу:

     провести експертизу технiчної документацiї та пiдтвердних документiв для оцiнки адекватностi ескiзного проекту приладу;

     2) стосовно зразкiв:

     перевiрити вiдповiднiсть виготовленого зразка ескiзному проекту i визначити вузли, якi були розробленi згiдно з положеннями вiдповiдних нацiональних стандартiв, та вузли, що розробленi згiдно з iншими вiдповiдними технiчними специфiкацiями;

     провести вiдповiднi дослiдження та випробування або доручити їх проведення для перевiрки правильностi застосування обраних виробником положень вiдповiдних нацiональних стандартiв;

     провести вiдповiднi дослiдження та випробування або доручити їх проведення для перевiрки того, що у разi незастосування положень вiдповiдних нацiональних стандартiв прийнятi виробником рiшення про застосування iнших технiчних специфiкацiй вiдповiдають суттєвим вимогам Технiчного регламенту;

     дiйти згоди з виробником про мiсце проведення дослiджень та випробувань.

     5. Призначений орган повинен скласти звiт про результати проведення оцiнки, в якому зазначено види робiт, що проведенi вiдповiдно до пункту 4 цього додатка, та їх результати. Призначений орган, виконуючи свої зобов'язання щодо органу, що призначає, може розкривати змiст такого звiту в повному обсязi або частково лише за згодою виробника.

     6. У разi коли тип приладу вiдповiдає застосовним вимогам Технiчного регламенту, призначений орган видає виробниковi сертифiкат перевiрки типу засобiв вимiрювальної технiки (далi - сертифiкат перевiрки типу), який повинен мiстити найменування та адресу виробника, результати перевiрки, умови (якщо такi є) її чинностi та необхiднi данi для iдентифiкацiї затвердженого типу. Сертифiкат перевiрки типу може мати один або кiлька додаткiв.

     Сертифiкат перевiрки типу та його додатки повиннi мiстити iнформацiю, яка дає змогу оцiнювати вiдповiднiсть виготовлених приладiв затвердженому типу i здiйснювати контроль в умовах їх експлуатацiї.

     Строк дiї сертифiката перевiрки типу становить десять рокiв вiд дати його видачi i може бути продовжений на кожнi наступнi десять рокiв. У разi внесення у конструкцiю приладу суттєвих змiн, наприклад у результатi застосування нових методiв технологiй виробництва, строк дiї сертифiката перевiрки типу може бути обмежений двома роками i продовжений на три роки.

     У разi коли тип не вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту, призначений орган повинен вiдмовити у видачi сертифiката перевiрки типу та повiдомити про це заявника з обґрунтуванням причин вiдмови.

     7. Призначений орган повинен постiйно вiдслiдковувати будь-якi змiни в сучасному станi розвитку технiки, якi свiдчать про те, що затверджений тип може вже не вiдповiдати застосовним вимогам Технiчного регламенту, i визначати, чи iснує необхiднiсть у подальшому дослiдженнi таких змiн. У такому разi призначений орган iнформує виробника про своє рiшення.

     Виробник iнформує призначений орган, в якому зберiгається технiчна документацiя стосовно сертифiката перевiрки типу, про всi змiни у затвердженому типi, що можуть вплинути на вiдповiднiсть приладу суттєвим вимогам Технiчного регламенту або на умови дiї зазначеного сертифiката. Такi змiни можуть потребувати додаткового затвердження у формi доповнення до оригiналу сертифiката перевiрки типу.

     8. Призначений орган iнформує орган, що призначає, про сертифiкати перевiрки типу та/або будь-якi доповнення до них, якi вiн видав чи вiдкликав, або перiодично чи на запит подавати органовi, що призначає, список таких сертифiкатiв та/або будь-яких доповнень до них, у видачi яких такий призначений орган вiдмовив, дiю яких вiн призупинив чи встановив щодо них iншi обмеження.

     Призначений орган повинен iнформувати iншi призначенi органи щодо сертифiкатiв перевiрки типу та/або будь-яких доповнень до них, у видачi яких вiн вiдмовив або дiю яких призупинив, чи встановив щодо них iншi обмеження, а також на їх запит - про виданi ним такi сертифiкати та/або доповнення до них.

     Iншi призначенi органи можуть на запит отримати копiї сертифiкатiв перевiрки типу та/або додаткiв до них. Призначений орган зобов'язаний до закiнчення строку дiї сертифiката перевiрки типу зберiгати його копiю, копiї його додаткiв i доповнень, а також технiчну документацiю, у тому числi документацiю, подану виробником.

     9. Виробник повинен протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг зберiгати для подання у разi потреби органам державного ринкового нагляду копiї сертифiката перевiрки типу, його додаткiв i доповнень разом з технiчною документацiєю.

     10. Уповноважений представник виробника може подати заявку, зазначену в пунктi 3 цього додатка, i виконувати обов'язки, викладенi в пунктах 7 i 9 цього додатка, за умови, що вони зазначенi в дорученнi, одержаному вiд виробника.

Модуль D
(вiдповiднiсть типу шляхом забезпечення якостi виробничого процесу)

     11. Вiдповiднiсть типу шляхом забезпечення якостi виробничого процесу - частина процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує зобов'язання, викладенi в пунктах 12, 22 та 23 цього додатка, та гарантує i заявляє пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що прилади вiдповiдають типу, описаному в сертифiкатi перевiрки типу, i застосовним вимогам Технiчного регламенту.

Виробництво

     12. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управлiння якiстю для виробництва, контролю готової продукцiї та випробувань приладiв згiдно з пунктами 13 - 17 цього додатка i пiдлягати нагляду згiдно з пунктами 18 - 21 цього додатка.

Система управлiння якiстю

     13. Виробник подає обраному ним призначеному органовi заявку на проведення оцiнки його системи управлiння якiстю стосовно вiдповiдних приладiв, що повинна мiстити:

     1) найменування та адресу виробника, а також у разi подання заявки його уповноваженим представником - найменування та адресу такого представника;

     2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в iнший призначений орган;

     3) необхiдну iнформацiю для категорiї приладiв, якi розглядаються;

     4) документацiю стосовно системи управлiння якiстю;

     5) технiчну документацiю стосовно затвердженого типу i копiю сертифiката перевiрки типу.

     14. Система управлiння якiстю повинна забезпечувати вiдповiднiсть приладiв типовi, описаному в сертифiкатi перевiрки типу, i застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     Прийнятi виробником елементи, вимоги та положення системи управлiння якiстю, повиннi бути систематизованi та впорядкованi у формi письмових полiтик, процедур та iнструкцiй. Документацiя такої системи управлiння якiстю повинна забезпечувати належне розумiння програм, планiв та протоколiв контролю якостi.

     Така документацiя повинна мiстити, зокрема, належний опис:

     1) цiлей у сферi якостi i органiзацiйної структури, обов'язки та повноваження керiвництва стосовно якостi продукцiї;

     2) вiдповiдних методiв виробництва, системи управлiння якiстю та забезпечення якостi, процесiв та системних дiй, якi використовуватимуться;

     3) дослiджень та випробувань, якi проводитимуться перед, пiд час i пiсля виготовлення, а також частота, з якою вони проводитимуться;

     4) таких протоколiв (записiв) щодо якостi, як звiти про iнспектування, данi випробувань i калiбрувань, звiти про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу;

     5) засобiв монiторингу для досягнення необхiдної якостi продукцiї та ефективного функцiонування системи управлiння якiстю.

     15. Призначений орган повинен оцiнити систему управлiння якiстю з метою визначення рiвня її вiдповiдностi вимогам, зазначеним у пунктi 14 цього додатка.

     Призначений орган повинен припускати вiдповiднiсть таким вимогам стосовно елементiв системи управлiння якiстю, якi вiдповiдають технiчним вимогам вiдповiдного нацiонального стандарту.

     Аудиторська група повинна мати досвiд керування системами управлiння якiстю, а щонайменше один з її фахiвцiв - досвiд оцiнювання вiдповiдних приладiв та технологiї їх виготовлення, а також знання застосовних вимог Технiчного регламенту. Аудит повинен, зокрема, включати вiдвiдування пiдприємств виробника з метою проведення їх оцiнки. Аудиторська група розглядає технiчну документацiю, зазначену в пiдпунктi 5 пункту 13 цього додатка, перевiряє здатнiсть виробника визначати вiдповiднi вимоги Технiчного регламенту i проводити необхiднi перевiрки з метою забезпечення вiдповiдностi приладу таким вимогам.

     Призначений орган повинен повiдомити виробника про своє рiшення. Повiдомлення повинне мiстити висновки аудиту та обґрунтоване рiшення щодо оцiнки.

     16. Виробник повинен виконувати обов'язки, обумовленi схваленою системою управлiння якiстю, та пiдтримувати її таким чином, аби вона залишалася адекватною i ефективною.

     17. Виробник повинен iнформувати призначений орган, який схвалив систему управлiння якiстю, про будь-якi запланованi змiни у системi управлiння якiстю.

     Призначений орган повинен оцiнити будь-якi запропонованi змiни i прийняти рiшення щодо вiдповiдностi змiненої системи управлiння якiстю вимогам, зазначеним у пунктi 14 цього додатка, або ж необхiдностi проведення переоцiнки такої системи.

     Призначений орган повинен повiдомити виробника про своє рiшення. Повiдомлення повинне мiстити висновки щодо перевiрки та обґрунтоване рiшення за результатами оцiнки.

Нагляд призначеним органом

     18. Метою здiйснення нагляду є встановлення факту виконання виробником на належному рiвнi зобов'язань, передбачених схваленою системою управлiння якiстю.

     19. Виробник зобов'язаний для проведення оцiнки надавати доступ призначеному органовi до мiсць виробництва, здiйснення виробничого контролю, випробувань та зберiгання, а також подавати необхiдну iнформацiю, зокрема:

     1) документацiю щодо системи управлiння якiстю;

     2) такi протоколи (записи) щодо якостi, як звiти про iнспектування, данi випробувань i калiбрувань, звiти про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу тощо.

     20. Призначений орган повинен проводити перiодичнi аудити стану застосування виробником системи управлiння якiстю та подавати виробниковi звiт про аудит.

     21. Призначений орган також може здiйснювати вiдвiдування виробника без попередження, пiд час яких у разi необхiдностi може провести випробування приладу або доручити його проведення з метою перевiрки правильностi функцiонування системи управлiння якiстю. Призначений орган повинен подати виробниковi звiт про вiдвiдування та у разi проведення випробування - протокол випробування.

Маркування вiдповiдностi та декларацiя про вiдповiднiсть

     22. Виробник наносить знак вiдповiдностi i додаткове метрологiчне маркування, передбаченi Технiчним регламентом, а також iдентифiкацiйний номер призначеного органу, зазначеного в пунктi 13 цього додатка, на кожний окремий прилад, який вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi перевiрки типу, та застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     23. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної модифiкацiї приладу i зберiгає її протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг для подання на запити органiв державного ринкового нагляду. Декларацiя про вiдповiднiсть повинна iдентифiкувати модифiкацiю приладу, для якої вона була складена.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути доступна для вiдповiдних органiв виконавчої влади на їх запит.

     24. Виробник повинен протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг зберiгати для подання органам державного ринкового нагляду:

     1) документацiю, зазначену в пунктi 13 цього додатка;

     2) iнформацiю стосовно затверджених змiн, зазначену в пунктi 17 цього додатка;

     3) рiшення та звiти призначеного органу, зазначенi у пунктах 17, 20 та 21 цього додатка.

     25. Призначений орган повинен iнформувати орган, що призначає, щодо виданих або вiдкликаних схвалень систем управлiння якiстю, та перiодично або на запит подавати органовi, що призначає, перелiк вiдмов, призупинень дiї схвалень систем управлiння якiстю або їх обмежень в iнший спосiб.

Уповноважений представник

     26. Обов'язки виробника, зазначенi в пунктах 13, 17, 22, 23 i 24 цього додатка, можуть бути виконанi його уповноваженим представником вiд його iменi i пiд його вiдповiдальнiсть за умови, що вони зазначенi в дорученнi, одержаному вiд виробника.

Модуль D1
(забезпечення якостi виробничого процесу)

     27. Забезпечення якостi виробничого процесу - процедура оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує зобов'язання, викладенi в пунктах 28, 30, 40 i 41 цього додатка, та гарантує i заявляє пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що прилади вiдповiдають застосовним вимогам Технiчного регламенту.

Технiчна документацiя

     28. Виробник розробляє технiчну документацiю, яка повинна дозволяти проведення оцiнювання вiдповiдностi приладу вiдповiдним вимогам та мiстити результати аналiзу та оцiнки ризикiв. Технiчна документацiя повинна визначати вимоги, що застосовуються, i мiстити вiдомостi про конструкцiю, виробництво та роботу приладу тiєю мiрою, в якiй це необхiдно для проведення оцiнки. Ураховуючи конструкцiю приладу та особливостi його виробництва, технiчна документацiя повинна мiстити як мiнiмум такi складовi:

     1) загальний опис приладу;

     2) ескiзний проект та виробничi креслення, схеми елементiв, складальних вузлiв, схеми тощо;

     3) опис та пояснення, необхiднi для розумiння таких креслень i схем, а також роботи приладу;

     4) перелiк нацiональних стандартiв, застосованих повнiстю або частково, а в разi коли нацiональнi стандарти не були застосованi, - описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам Технiчного регламенту, в тому числi перелiк iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування нацiональних стандартiв технiчна документацiя повинна мiстити посилання на частини стандартiв, якi були застосованi;

     5) результати виконаних проектних розрахункiв конструкцiї, проведених дослiджень тощо;

     6) протоколи випробувань.

     29. Виробник повинен зберiгати технiчну документацiю протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг для подання її вiдповiдним органам державного ринкового нагляду.

Виробництво

     30. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управлiння якiстю для виробництва, здiйснення контролю готової продукцiї та проведення випробувань приладiв згiдно з пунктами 31 - 35 цього додатка i пiдлягати нагляду згiдно з пунктами 36 - 39 цього додатка.

Система управлiння якiстю

     31. Виробник подає обраному ним призначеному органовi заявку на проведення оцiнки його системи управлiння якiстю стосовно вiдповiдних приладiв, що повинна мiстити:

     1) найменування та адресу виробника, а також у разi подання заявки його уповноваженим представником - найменування та адресу такого представника;

     2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в iнший призначений орган;

     3) необхiдну iнформацiю для категорiї приладiв, якi розглядаються;

     4) документацiю щодо системи управлiння якiстю;

     5) технiчну документацiю, зазначену в пунктi 28.

     32. Система управлiння якiстю повинна забезпечувати вiдповiднiсть приладiв застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     Прийнятi виробником елементи, вимоги та положення системи управлiння якiстю повиннi бути задокументованi в систематичний та впорядкований спосiб у формi письмових полiтик, процедур та iнструкцiй. Документацiя такої системи управлiння якiстю повинна забезпечувати належне розумiння програм, планiв та протоколiв щодо контролю якостi.

     Така документацiя повинна мiстити, зокрема, належний опис:

     1) цiлей у сферi якостi та органiзацiйної структури, обов'язки та повноваження керiвництва стосовно якостi продукцiї;

     2) вiдповiдних методiв виробництва, системи управлiння якiстю та забезпечення якостi, процесiв та системних дiй, якi використовуватимуться;

     3) дослiджень та випробувань, якi проводитимуться перед, пiд час i пiсля виготовлення, а також частота, з якою вони проводитимуться;

     4) таких протоколiв (записiв) щодо якостi, як звiти про iнспектування, данi випробувань i калiбрувань, звiти про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу;

     5) засобiв монiторингу для досягнення необхiдної якостi продукцiї та ефективного функцiонування системи управлiння якiстю.

     33. Призначений орган повинен оцiнити систему управлiння якiстю з метою визначення рiвня її вiдповiдностi вимогам, зазначеним у пунктi 32 цього додатка.

     Призначений орган повинен припускати вiдповiднiсть таким вимогам стосовно елементiв системи управлiння якiстю, якi вiдповiдають технiчним вимогам вiдповiдного нацiонального стандарту.

     Аудиторська група повинна мати досвiд керування системами управлiння якiстю, а щонайменше один з її фахiвцiв - досвiд оцiнювання вiдповiдних приладiв та технологiї їх виготовлення, а також знання застосовних вимог Технiчного регламенту. Аудит повинен, зокрема, включати вiдвiдування пiдприємств виробника з метою проведення їх оцiнки. Аудиторська група розглядає технiчну документацiю, зазначену в пiдпунктi 5 пункту 31 цього додатка, перевiряє здатнiсть виробника визначати вiдповiднi вимоги Технiчного регламенту i проводити необхiднi перевiрки з метою забезпечення вiдповiдностi приладу таким вимогам.

     Призначений орган повинен повiдомити виробника про своє рiшення. Повiдомлення повинне мiстити висновки аудиту та обґрунтоване рiшення щодо оцiнки.

     34. Виробник повинен виконувати обов'язки, обумовленi схваленою системою управлiння якiстю, i пiдтримувати її таким чином, аби вона залишалася адекватною та ефективною.

     35. Виробник повинен iнформувати призначений орган, який схвалив систему управлiння якiстю, про будь-якi запланованi змiни у такiй системi.

     Призначений орган повинен оцiнити будь-якi запропонованi змiни i прийняти рiшення щодо вiдповiдностi змiненої системи управлiння якiстю вимогам, зазначеним у пунктi 32 цього додатка, або ж необхiдної переоцiнки.

     Призначений орган повинен повiдомити виробника про своє рiшення. Повiдомлення повинне мiстити висновки щодо перевiрки та обґрунтоване рiшення щодо оцiнки.

Нагляд призначеним органом

     36. Цiллю нагляду є встановлення факту виконання виробником на належному рiвнi зобов'язань, передбачених схваленою системою управлiння якiстю.

     37. Виробник зобов'язаний для проведення оцiнки надавати доступ призначеному органовi до мiсць виробництва, здiйснення виробничого контролю, випробувань та зберiгання, а також подавати необхiдну iнформацiю, зокрема:

     1) документацiю щодо системи управлiння якiстю;

     2) технiчну документацiю, зазначену в пунктi 28 цього додатка;

     3) такi протоколи (записи) щодо якостi, як звiти про iнспектування, данi випробувань i калiбрувань, звiти про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу.

     38. Призначений орган повинен проводити перiодичнi аудити стану застосування виробником системи управлiння якiстю та подавати виробниковi звiт про аудит.

     39. Призначений орган також може здiйснювати вiдвiдування виробника без попередження, пiд час яких у разi необхiдностi може провести випробування приладу або доручити його проведення з метою перевiрки правильностi функцiонування системи управлiння якiстю. Призначений орган повинен подати виробниковi звiт про вiдвiдування та у разi проведення випробування - протокол випробування.

Маркування вiдповiдностi та декларацiя про вiдповiднiсть

     40. Виробник наносить знак вiдповiдностi i додаткове метрологiчне маркування, передбаченi Технiчним регламентом, а також iдентифiкацiйний номер призначеного органу, зазначеного в пунктi 31 цього додатка, на кожний окремий прилад, який вiдповiдає застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     41. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної модифiкацiї приладу i зберiгає її протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг для подання на запити органiв державного ринкового нагляду. Декларацiя про вiдповiднiсть повинна iдентифiкувати модифiкацiю приладу, для якого вона була складена.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути доступна для вiдповiдних органiв виконавчої влади на їх запит.

     42. Виробник повинен протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг зберiгати для подання органам державного ринкового нагляду:

     1) документацiю, зазначену в пунктi 31 цього додатка;

     2) iнформацiю стосовно затверджених змiн, зазначену в пунктi 35 цього додатка;

     3) рiшення та звiти призначеного органу, зазначенi у пунктах 35, 38 та 39 цього додатка.

     43. Призначений орган повинен iнформувати орган, що призначає, щодо виданих або вiдкликаних схвалень систем управлiння якiстю, та перiодично або на запит подавати органовi, що призначає, перелiк вiдмов, призупинень дiї схвалень систем управлiння якiстю або їх обмежень в iнший спосiб.

Уповноважений представник

     44. Обов'язки виробника, зазначенi в пунктах 29, 31, 35, 40, 41 i 42 цього додатка, можуть бути виконанi уповноваженим представником такого виробника вiд його iменi i пiд його вiдповiдальнiсть за умови, що вони зазначенi в дорученнi, одержаному вiд виробника.

Модуль F
(вiдповiднiсть типу за результатами перевiрки приладiв)

     45. Вiдповiднiсть типу за результатами перевiрки приладiв - частина процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує зобов'язання, викладенi в пунктах 46, 50 та 51 цього додатка, та гарантує i заявляє пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що прилади, якi пройшли перевiрку вiдповiдно до положень пункту 47 цього додатка, вiдповiдають типу, описаному в сертифiкатi перевiрки типу, i застосовним вимогам Технiчного регламенту.

Виробництво

     46. Виробник повинен вживати заходiв, необхiдних для забезпечення вiдповiдностi виготовлених приладiв затвердженому типу, описаному в сертифiкатi перевiрки типу, та застосовним вимогам Технiчного регламенту.

Перевiрка

     47. Призначений орган, обраний виробником, проводить вiдповiднi дослiдження та випробування з метою перевiрки вiдповiдностi приладiв затвердженому типу, описаному в сертифiкатi перевiрки типу i застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     Дослiдження та випробування для перевiрки вiдповiдностi приладiв таким вимогам виконуються шляхом дослiдження та випробування кожного приладу згiдно з пунктами 48 та 49 цього додатка.

Перевiрка вiдповiдностi шляхом дослiдження та випробування кожного приладу

     48. Прилади повиннi бути iндивiдуально дослiдженi шляхом проведення випробувань, передбачених вiдповiдними нацiональними стандартами, та/або еквiвалентних випробувань, передбачених iншими технiчними специфiкацiями, з метою перевiрки вiдповiдностi приладiв затвердженому типу, описаному в сертифiкатi перевiрки типу, i застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     У разi вiдсутностi такого нацiонального стандарту призначений орган приймає рiшення щодо випробувань, якi повиннi бути проведенi.

     49. Призначений орган видає сертифiкат вiдповiдностi щодо проведених дослiджень та випробувань i наносить свiй iдентифiкацiйний номер на кожний перевiрений прилад або доручає його нанесення пiд свою вiдповiдальнiсть.

     Виробник повинен зберiгати сертифiкат вiдповiдностi протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг для подання його вiдповiдним органам державного ринкового нагляду.

Маркування вiдповiдностi та декларацiя про вiдповiднiсть

     50. Виробник наносить знак вiдповiдностi i додаткове метрологiчне маркування, що передбаченi Технiчним регламентом, а також iдентифiкацiйний номер призначеного органу, зазначеного в пунктi 47 цього додатка, на кожний окремий прилад, який вiдповiдає типу, описаному в сертифiкатi перевiрки типу, та застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     51. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної модифiкацiї приладу i зберiгає її протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг для подання на запити органiв державного ринкового нагляду. Декларацiя про вiдповiднiсть повинна iдентифiкувати модифiкацiю приладу, для якого вона була складена.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути доступна для вiдповiдних органiв виконавчої влади на їх запит.

     За згодою призначеного органу, зазначеного в пунктi 47 цього додатка, та пiд його вiдповiдальнiсть, виробник може також наносити на прилади iдентифiкацiйний номер призначеного органу.

     52. За згодою призначеного органу, зазначеного в пунктi 47 цього додатка, та пiд його вiдповiдальнiсть виробник може наносити iдентифiкацiйний номер призначеного органу на прилади пiд час виробничого процесу.

Уповноважений представник

     53. Обов'язки виробника можуть бути виконанi його уповноваженим представником вiд його iменi i пiд його вiдповiдальнiсть за умови, що вони зазначенi в дорученнi, одержаному вiд виробника. Уповноважений представник не може виконувати зобов'язання виробника, встановленi в пунктi 46 цього додатка.

Модуль F1
(вiдповiднiсть за результатами перевiрки приладiв)

     54. Вiдповiднiсть за результатами перевiрки приладiв - процедура оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує зобов'язання, викладенi в пунктах 55, 56, 57, 61 i 62 цього додатка, та гарантує i заявляє пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що прилади, якi пройшли перевiрку вiдповiдно до пункту 58 цього додатка, вiдповiдають застосовним вимогам Технiчного регламенту.

Технiчна документацiя

     55. Виробник розробляє технiчну документацiю, яка повинна дозволяти проведення оцiнювання вiдповiдностi приладу вiдповiдним вимогам та мiстити результати аналiзу та оцiнки ризикiв. Технiчна документацiя повинна визначати застосовнi вимоги i мiстити вiдомостi про конструкцiю, виробництво та роботу приладу тiєю мiрою, в якiй це необхiдно для проведення оцiнки. Ураховуючи конструкцiю приладу та особливостi його виробництва, технiчна документацiя повинна мiстити як мiнiмум такi складовi:

     1) загальний опис приладу;

     2) ескiзний проект та виробничi креслення, схеми елементiв, складальних вузлiв, схеми тощо;

     3) опис та пояснення, необхiднi для розумiння таких креслень i схем, а також роботи приладу;

     4) перелiк нацiональних стандартiв, застосованих повнiстю або частково, а в разi коли нацiональнi стандарти не були застосованi, - описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам Технiчного регламенту, в тому числi перелiк iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування нацiональних стандартiв технiчна документацiя повинна мiстити посилання на частини стандартiв, якi були застосованi;

     5) результати виконаних проектних розрахункiв конструкцiї, проведених дослiджень тощо;

     6) протоколи випробувань.

     56. Виробник повинен зберiгати технiчну документацiю протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг для подання її вiдповiдним органам державного ринкового нагляду.

Виробництво

     57. Виробник повинен вживати заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i контроль за ним забезпечували вiдповiднiсть виготовлених приладiв застосовним вимогам Технiчного регламенту.

Перевiрка

     58. Призначений орган, обраний виробником, проводить вiдповiднi дослiдження i випробування з метою перевiрки вiдповiдностi приладiв застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     Дослiдження та випробування для перевiрки вiдповiдностi приладiв застосовним вимогам виконуються шляхом дослiдження та випробування кожного приладу згiдно з пунктами 59 та 60 цього додатка.

Перевiрка вiдповiдностi шляхом дослiдження та випробування кожного приладу

     59. Прилади повиннi бути iндивiдуально дослiдженi шляхом проведення випробувань, передбачених вiдповiдними нацiональними стандартами, та/або еквiвалентних випробувань, передбачених iншими технiчними специфiкацiями, з метою перевiрки вiдповiдностi приладiв застосовним вимогам Технiчного регламенту. У разi вiдсутностi такого нацiонального стандарту призначений орган приймає рiшення щодо випробувань, якi повиннi бути проведенi.

     60. Призначений орган видає сертифiкат вiдповiдностi щодо проведених дослiджень та випробувань i наносить свiй iдентифiкацiйний номер на кожний перевiрений прилад або доручає його нанесення пiд свою вiдповiдальнiсть.

     Виробник повинен зберiгати сертифiкат вiдповiдностi протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг для подання його на запити вiдповiдних органiв державного ринкового нагляду.

Маркування вiдповiдностi та декларацiя про вiдповiднiсть

     61 Виробник наносить знак вiдповiдностi i додаткове метрологiчне маркування, що передбаченi Технiчним регламентом, а також iдентифiкацiйний номер призначеного органу, зазначеного у пунктi 58 цього додатка, на кожний окремий прилад, який вiдповiдає застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     62. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної модифiкацiї приладу i зберiгає її протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг для подання на запити органiв державного ринкового нагляду. Декларацiя про вiдповiднiсть повинна iдентифiкувати модифiкацiю приладу, для якого вона була складена.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути доступна для вiдповiдних органiв виконавчої влади на їх запит.

     За згодою призначеного органу, зазначеного в пунктах 59 i 60 цього додатка, та пiд його вiдповiдальнiсть виробник може наносити на прилади iдентифiкацiйний номер призначеного органу.

     63. За згодою призначеного органу та пiд його вiдповiдальнiсть виробник може наносити iдентифiкацiйний номер призначеного органу на прилади пiд час виробничого процесу.

Уповноважений представник

     64. Обов'язки виробника можуть бути виконанi його уповноваженим представником вiд його iменi i пiд його вiдповiдальнiсть за умови, що вони зазначенi в дорученнi, одержаному вiд виробника. Уповноважений представник не може виконувати зобов'язання виробника, встановленi в пунктах 55 та 57 цього додатка.

Модуль G
(вiдповiднiсть за результатами перевiрки кожного окремого приладу)

     65. Вiдповiднiсть за результатами перевiрки кожного окремого приладу - процедура оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує зобов'язання, викладенi в пунктах 66, 67, 68, 70 та 71 цього додатка, та гарантує i заявляє пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що вiдповiдний прилад, який пройшов перевiрку вiдповiдно до пункту 69 цього додатка, вiдповiдає застосовним вимогам Технiчного регламенту.

Технiчна документацiя

     66. Виробник розробляє технiчну документацiю та забезпечує її доступнiсть для призначеного органу, зазначеного в пунктi 69 цього додатка. Технiчна документацiя повинна давати змогу проводити оцiнювання вiдповiдностi приладу вiдповiдним вимогам та мiстити результати аналiзу та оцiнки ризикiв, визначати застосовнi вимоги i мiстити вiдомостi про конструкцiю, виробництво та роботу приладу тiєю мiрою, в якiй це необхiдно для проведення оцiнки. Ураховуючи конструкцiю приладу та особливостi його виробництва, технiчна документацiя повинна мiстити як мiнiмум такi складовi:

     1) загальний опис приладу;

     2) ескiзний проект та виробничi креслення, схеми елементiв, складальних вузлiв, схеми тощо;

     3) опис та пояснення, необхiднi для розумiння таких креслень i схем, а також роботи приладу;

     4) перелiк нацiональних стандартiв, застосованих повнiстю або частково, а в разi коли нацiональнi стандарти не були застосованi, - описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам Технiчного регламенту, в тому числi перелiк iнших технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування нацiональних стандартiв технiчна документацiя повинна мiстити посилання на частини стандартiв, якi були застосованi;

     5) результати виконаних проектних розрахункiв конструкцiї, проведених дослiджень тощо;

     6) протоколи випробувань.

     67. Виробник повинен зберiгати технiчну документацiю протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг для подання її на запит вiдповiдних органiв державного ринкового нагляду.

Виробництво

     68. Виробник повинен вживати заходiв, необхiдних для того, щоб виробничий процес i контроль за ним забезпечували вiдповiднiсть виготовленого приладу застосовним вимогами Технiчного регламенту.

Перевiрка

     69. Призначений орган, обраний виробником, проводить дослiдження i випробування, передбаченi вiдповiдними нацiональними стандартами, та/або еквiвалентнi випробування, передбаченi iншими технiчними специфiкацiями, з метою перевiрки вiдповiдностi приладу вимогам Технiчного регламенту, або доручає їх проведення. У разi вiдсутностi такого нацiонального стандарту рiшення щодо проведення випробувань приймається вiдповiдним призначеним органом.

     Призначений орган видає сертифiкат вiдповiдностi щодо проведених дослiджень та випробувань i наносить свiй iдентифiкацiйний номер на кожний перевiрений прилад або доручає його нанесення пiд свою вiдповiдальнiсть.

     Виробник повинен зберiгати сертифiкат вiдповiдностi протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг для подання його вiдповiдним органам державного ринкового нагляду.

Маркування вiдповiдностi та декларацiя про вiдповiднiсть

     70. Виробник наносить знак вiдповiдностi i додаткове метрологiчне маркування, що передбаченi Технiчним регламентом, а також iдентифiкацiйний номер призначеного органу, зазначеного в пунктi 69 цього додатка, на кожний окремий прилад, який вiдповiдає застосовним вимогам Технiчного регламенту.

     71. Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної модифiкацiї приладу i зберiгає її протягом десяти рокiв пiсля введення приладу в обiг для подання органам державного ринкового нагляду. Декларацiя про вiдповiднiсть повинна iдентифiкувати модифiкацiю приладу, для якого вона була складена.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути доступна для вiдповiдних органiв виконавчої влади на їх запит.

Уповноважений представник

     72. Обов'язки виробника, встановленi в пунктах 67, 70 та 71 цього додатка, можуть бути виконанi уповноваженим представником такого виробника вiд його iменi i пiд його вiдповiдальнiсть за умови, що вони зазначенi в дорученнi, одержаному вiд виробника.

Загальнi положення

     73. Оцiнка вiдповiдностi за модулями D, D1, F, F1 або G може виконуватися на пiдприємствi-виробнику або в iнших мiсцях у разi, коли:

     транспортування приладу до мiсця використання не потребує його розбирання;

     введення в експлуатацiю на мiсцi використання не потребує збирання приладу або виконання iнших робiт з технiчного монтажу, якi ймовiрно матимуть вплив на роботу приладу;

     враховуватиметься величина сили тяжiння у мiсцi введення в експлуатацiю приладу або якщо прилад не чутливий до змiн сили тяжiння.

     В усiх iнших випадках оцiнка вiдповiдностi повинна проводитися в мiсцi використання приладу.

     74. У разi коли прилад є чутливим до змiни сили тяжiння, процедури, зазначенi у пунктi 73 цього додатка, можуть проводитися у два етапи, при цьому другий етап складається з перевiрок та випробувань, результати яких залежать вiд сили тяжiння, а перший - з iнших перевiрок та випробувань. Другий етап виконується на мiсцi використання приладу. У разi встановлення гравiтацiйних зон на територiї держави вираз "у мiсцi використання приладу" може тлумачитися як "у гравiтацiйнiй зонi у мiсцi використання приладу".

     75. У разi прийняття виробником рiшення щодо виконання у два етапи однiєї з процедур, зазначених у пунктi 73 цього додатка, та проведення обох таких етапiв рiзними сторонами прилад, який пройшов перший етап процедури, повинен мiстити iдентифiкацiйний номер призначеного органу, залученого на такому етапi.

     76. Сторона, яка провела перший етап процедури, видає для кожного приладу сертифiкат вiдповiдностi, в якому зазначаються данi, необхiднi для iдентифiкацiї приладу, i дослiдження та випробування, якi були проведенi.

     Сторона, яка проводить другий етап процедури, повинна проводити дослiдження та випробування, якi не були проведенi на першому етапi.

     Виробник або його уповноважений представник повинен забезпечувати подання на запит, зокрема органу державного ринкового нагляду, сертифiкатiв вiдповiдностi, виданих призначеним органом.

     77. Виробник, який обрав на першому етапi модуль D або D1, може використовувати таку саму процедуру на другому етапi або прийняти рiшення щодо продовження на другому етапi модуля F або F1 вiдповiдно.

     78. Маркування знаком вiдповiдностi та додаткове метрологiчне маркування повинне наноситися на прилад пiсля закiнчення другого етапу разом з iдентифiкацiйним номером призначеного органу, залученого на другому етапi.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

НАПИСИ,
що наносяться на прилади

Прилади, призначенi для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладiв

     1. Прилади, призначенi для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних (далi - прилади), повиннi мати такi видимi, чiткi написи, що не стираються:

     1) номер сертифiката перевiрки типу (у разi потреби);

     2) найменування виробника, зареєстроване комерцiйне найменування або зареєстровану торговельну марку;

     3) клас точностi, що зазначається мiж двома горизонтальними лiнiями, з'єднаними двома пiвколами;

     4) максимальне навантаження у виглядi Max ...;

     5) мiнiмальне навантаження у виглядi Min ...;

     6) цiну повiрочної подiлки у виглядi e = ...;

     7) тип i номер партiї або серiйний номер;

     а також з урахуванням особливостей приладiв:

     8) iдентифiкацiйне позначення на кожному вузлi - для приладiв, що складаються з окремих, але поєднаних вузлiв;

     9) цiну подiлки шкали, якщо вона вiдрiзняється вiд e, у виглядi d = ...;

     10) максимальне значення дiапазону компенсацiї маси тари у виглядi T = + ...,

     11) максимальне значення дiапазону вибирання маси тари, якщо воно вiдрiзняється вiд Max, у виглядi T = - ...;

     12) цiну подiлки пристрою тарування, якщо вона вiдрiзняється вiд d, у виглядi d T = ...;

     13) найбiльше допустиме навантаження, якщо воно вiдрiзняється вiд Max, у виглядi Lim ...;

     14) особливий дiапазон температур у виглядi ... °C / ... °C;

     15) значення передатного вiдношення важiльної системи мiж вантажоприймальною платформою та платформою (майданчиком) для розмiщення гир.

     2. Прилади повиннi мати належнi мiсця для нанесення маркування вiдповiдностi та написiв, якi неможливо зняти без їх пошкодження. Маркування вiдповiдностi та написи повиннi бути видимi, коли прилад перебуває у робочому положеннi.

     3. У разi коли використовується табличка з технiчними даними, вона повинна бути закрiплена у такий спосiб, що унеможливлює її зняття без руйнування. Якщо табличка з технiчними даними призначена для таврування, необхiдно забезпечити можливiсть нанесення на таку табличку контрольної позначки.

     4. Написи "Max", "Min", "e" та "d" повиннi наноситися бiля дисплею, на якому вiдображаються результати зважування, якщо така iнформацiя не розташована на ньому.

     5. Кожен ваговимiрювальний пристрiй, з'єднаний або такий, що може бути з'єднаний з одним або декiлькома вантажоприймальними пристроями, повинен мiстити вiдповiднi написи стосовно зазначених вантажоприймальних пристроїв.

Прилади, не призначенi для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладiв

     6. Прилади, не призначенi для використання у категорiях застосування, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 2 Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладiв, повиннi мiстити такi видимi, чiткi написи, що не стираються:

     1) найменування виробника, зареєстроване комерцiйне найменування або зареєстровану торговельну марку;

     2) максимальне навантаження у виглядi Max ....

     Зазначенi прилади не повиннi мiстити маркування вiдповiдностi, встановлене у Технiчному регламентi щодо неавтоматичних зважувальних приладiв.

Символ обмеженого використання, зазначений у пунктi 54 Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних

     7. Символ обмеженого використання наноситься у виглядi великої лiтери "М", що надрукована чорним кольором на червоному фонi у квадратi з мiнiмальним розмiром 25 х 25 мiлiметрiв iз двома пересiчними дiагоналями, якi утворюють хрест.

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ N ________

1. Модифiкацiя приладу/прилад (номер приладу, позначення типу, номер партiї або серiйний номер)
 
 
2. Найменування та адреса виробника, а також у разi наявностi його уповноваженого представника - його найменування та адреса:
 
 
3. Ця декларацiя про вiдповiднiсть видана пiд виключну вiдповiдальнiсть виробника.
4. Об'єкт декларацiї (iдентифiкацiя приладу, яка дає змогу забезпечити його простежуванiсть, може включати зображення, якщо це необхiдно для iдентифiкацiї зазначеного приладу)
 
 
5. Об'єкт декларацiї, описаний вище, вiдповiдає вимогам таких технiчних регламентiв
 
 
6. Посилання на нацiональнi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв, що були застосованi, або посилання на iншi технiчнi специфiкацiї, стосовно яких декларується вiдповiднiсть
 
 
7. Призначений орган  
(найменування, iдентифiкацiйний номер)
провiв  
(опис завдань)
i видав сертифiкат  
8. Додаткова iнформацiя  
 
Пiдписано вiд iменi та за дорученням:  
 
(мiсце та дата видання)
   
(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада) (пiдпис)

____________
     Примiтка. Присвоєння виробником номера декларацiї про вiдповiднiсть необов'язкове.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI
положень Директиви 2014/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав - членiв ЄС стосовно надання на ринку неавтоматичних зважувальних приладiв та положень Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладiв

Положення Директиви Положення Технiчного регламенту
Стаття 1 абзац перший пункту 1
  абзац другий пункту 1
Пункт 2 статтi 1 пункт 2
Стаття 2 абзаци перший - тринадцятий, п'ятнадцятий - вiсiмнадцятий пункту 3
  абзац чотирнадцятий пункту 3
  абзац дев'ятнадцятий пункту 3
Стаття 3 пункти 4 - 6
Стаття 4 пункт 7
Стаття 5 пункт 8
Стаття 6 пункти 9 - 17
Стаття 7 пункти 18 - 19
Стаття 8 пункти 20 - 28
Стаття 9 пункти 29 - 33
Стаття 10 пункт 34
Стаття 11 пункт 35
  абзац перший пункту 36
Стаття 12 абзац другий пункту 36
Стаття 13 пункти 37 - 38
Стаття 14 пункти 39 - 42
Стаття 15 пункт 43
Стаття 16 пункти 44 - 48
Пункти 1 - 5 статтi 17 пункти 49 - 53
Пункт 6 статтi 17  
Стаття 18 пункт 54
Стаття 19 пункт 55
Статтi 20 - 22  
Стаття 23 пункти 56 - 64
Стаття 24  
Стаття 25 пункт 65 - 68
Статтi 26 - 30  
Стаття 31 пункти 69 - 73
Стаття 32 пункт 74
Стаття 33 пункти 75 - 76
Стаття 34  
Стаття 35 пункт 77
Стаття 36 пункт 78
Статтi 37 - 39  
Стаття 40 пункт 79
Статтi 41 - 47  
  пункт 80
Додаток I додаток 1
Додаток II додаток 2
Додаток III додаток 3
Додаток IV додаток 4
Додаток V  
Додаток VI  
  додаток 5

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 р. N 1062

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Пункт 1 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1069)

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 960)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 р. N 1062

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2009 р. N 190 "Про затвердження Технiчного регламенту неавтоматичних зважувальних приладiв" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 18, ст. 574).

     2. Пункт 53 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з прийняттям Кримiнального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2012 р. N 868 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 71, ст. 2870).

     3. Пункт 11 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2013 р. N 235 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

     4. Пункт 9 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 серпня 2013 р. N 632 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.