КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 липня 2018 р. N 536


Про затвердження Технiчного регламенту рухомого обладнання, що працює пiд тиском

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 червня 2019 року N 501,
вiд 12 лютого 2020 року N 102,
вiд 9 грудня 2020 року N 1215,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент рухомого обладнання, що працює пiд тиском, що додається.

     11. Установити, що до 31 сiчня 2021р. введення в обiг кисневих балонiв, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, дозволяється:

     якщо вони вiдповiдають вимогам затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту; або

     за наявностi повiдомлення Державної служби з питань працi про введення в обiг кисневих балонiв, стосовно яких не виконанi вимоги затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я.

     При цьому дiя затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту не поширюється на кисневi балони, на якi Державною службою з питань працi видано зазначене повiдомлення.

     Для введення в обiг на пiдставi повiдомлення Державної служби з питань працi зазначених кисневих балонiв заявник подає до Державної служби з питань працi заяву iз зазначенням мети введення в обiг, iнформацiї про виробника, назви виробу, номера партiї або серiйного номера, обсягу партiї, призначення виробу та способу дiї. До заяви додаються:

     сертифiкат вiдповiдностi кисневих балонiв, виданий у державi - членi Європейською Союзу згiдно з вiдповiдним актом законодавства Європейською Союзу щодо гармонiзацiї;

     лист-пiдтвердження заявника про те, що оцiнка вiдповiдностi кисневих балонiв вимогам затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту не проводилася.

     За результатами опрацювання поданих заявником документiв Державна служба з питань працi видає йому вiдповiдне повiдомлення. Розгляд документiв та видача повiдомлення здiйснюються на безоплатнiй основi.

(постанову доповнено пунктом 11 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2020р. N 1215)

     2. Мiнiстерству економiки забезпечити впровадження затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102, вiд 18.08.2021р. N 875)

     3. Внести до перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 50, ст. 1550), змiну, що додається.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. N 967 "Про затвердження Технiчного регламенту пересувного обладнання, що працює пiд тиском" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 86, ст. 2880);

     пункт 9 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2013 р. N 235 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

     5. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2020 року.

(пункт 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.2019р. N 501)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 липня 2018 р. N 536

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
рухомого обладнання, що працює пiд тиском

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент визначає вимоги до рухомого обладнання, що працює пiд тиском, з метою забезпечення безпечностi та обiгу такого обладнання на ринку України.

     Цей Технiчний регламент розроблений на основi Директиви 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 16 червня 2010 р. про рухоме обладнання, що працює пiд тиском, та про припинення дiї Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на:

     нове рухоме обладнання, що працює пiд тиском, визначене в пiдпунктi 18 пункту 5 цього Технiчного регламенту, яке не було введено в обiг, для надання його на ринку;

     рухоме обладнання, що працює пiд тиском, визначене в пiдпунктi 18 пункту 5 цього Технiчного регламенту, яке має маркування знаком вiдповiдностi цьому Технiчному регламенту або Технiчному регламенту пересувного обладнання, що працює пiд тиском, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. N 967 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 86, ст. 2880), для проведення перiодичного iнспектування, промiжного iнспектування, виняткових перевiрок i використання;

     рухоме обладнання, що працює пiд тиском, визначене в пiдпунктi 18 пункту 5 цього Технiчного регламенту, яке не має маркування знаком вiдповiдностi Технiчному регламенту пересувного обладнання, що працює пiд тиском, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. N 967, для проведення переоцiнки вiдповiдностi.

     3. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на рухоме обладнання, що працює пiд тиском, яке введено в обiг до набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. N 967 "Про затвердження Технiчного регламенту пересувного обладнання, що працює пiд тиском" i не могло бути предметом переоцiнки вiдповiдностi.

     4. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на рухоме обладнання, що працює пiд тиском, яке використовується виключно для перевезення небезпечних вантажiв мiж Україною та третiми країнами автомобiльними, залiзничними або внутрiшнiми водними шляхами вiдповiдно до вимог Європейської угоди про мiжнародне перевезення небезпечних вантажiв внутрiшнiми водними шляхами (ВОПНВ), до якої Україна приєдналася згiдно iз Законом України вiд 17 листопада 2009 р. N 1727-VI (далi - Угода про перевезення вантажiв водними шляхами), Європейської Угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв (ДОПНВ), до якої України приєдналася згiдно iз Законом України вiд 2 березня 2000 р. N 1511-III (далi - Угода про дорожнє перевезення вантажiв), додатка C до Конвенцiї про мiжнароднi залiзничнi перевезення (КОТIФ), до якої Україна приєдналася вiдповiдно до Закону України вiд 5 червня 2003 р. N 943-IV (далi - Конвенцiя), якщо iнше не передбачено у додатках до зазначених угод.

     5. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) введення в обiг - надання рухомого обладнання, що працює пiд тиском, на ринку України вперше;

     2) використання - наповнення, тимчасове зберiгання, пов'язане з перевезенням, спорожнення та повторне наповнення рухомого обладнання, що працює пiд тиском;

     3) вилучення з обiгу - будь-який захiд, спрямований на запобiгання наданню на ринку рухомого обладнання, що працює пiд тиском, що перебуває в ланцюгу постачання такого обладнання;

     4) виняткова перевiрка - процедура, що регламентує проведення виняткової перевiрки, визначеної у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї;

     5) виробник - будь-яка фiзична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє рухоме обладнання, що працює пiд тиском, або доручає його розроблення чи виготовлення та реалiзує його пiд своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг);

     6) вiдкликання - будь-який захiд, спрямований на забезпечення повернення рухомого обладнання, що працює пiд тиском, яке вже надане кiнцевому користувачу;

     7) власник - будь-яка фiзична чи юридична особа, зареєстрована в установленому порядку, яка має у власностi рухоме обладнання, що працює пiд тиском;

     8) державний ринковий нагляд - дiяльнiсть органiв державного ринкового нагляду (далi - орган ринкового нагляду) з метою забезпечення вiдповiдностi рухомого обладнання, що працює пiд тиском, встановленим вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi, а також забезпечення вiдсутностi загроз суспiльним iнтересам;

     9) iмпортер - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обiг на ринку України рухоме обладнання, що працює пiд тиском, походженням з iншої країни;

     10) маркування знаком Пi - нанесення маркування, яке свiдчить, що рухоме обладнання, що працює пiд тиском, вiдповiдає всiм застосовним вимогам цього Технiчного регламенту та вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї;

     11) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання рухомого обладнання, що працює пiд тиском, для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесi провадження господарської дiяльностi;

     12) оператор - будь-яка фiзична чи юридична особа, яка використовує рухоме обладнання, що працює пiд тиском;

     13) переоцiнка вiдповiдностi - процедура, що проводиться на вимогу власника чи оператора з метою виконання подальшої оцiнки вiдповiдностi рухомого обладнання, що працює пiд тиском, що виготовлене та введене в експлуатацiю до моменту обов'язкового застосування Технiчного регламенту пересувного обладнання, що працює пiд тиском, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. N 967;

     14) перiодичне iнспектування - процедура, що регламентує проведення перiодичної перевiрки, визначеної у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї;

     15) призначений орган з оцiнки вiдповiдностi - орган з оцiнки вiдповiдностi, що є органом з iнспектування, вiдповiдає вимогам, встановленим у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї, та умовам, визначеним у пунктах 58 - 62 цього Технiчного регламенту, i призначений в установленому законодавством порядку;

     16) промiжне iнспектування - процедура, що регламентує проведення промiжної перевiрки, визначеної у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї;

     17) розповсюджувач - будь-яка iнша, нiж виробник або iмпортер, фiзична чи юридична особа в ланцюгу постачання рухомого обладнання, що працює пiд тиском, яка надає таке обладнання на ринку України;

     18) рухоме обладнання, що працює пiд тиском:

     усi посудини, що працюють пiд тиском, їх клапани та iнше обладнання у разi необхiдностi, як визначено у главi 6.2 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, главi 6.1 додатка до Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та главi 6.2 додатка C до Конвенцiї;

     цистерни, транспортнi засоби-батареї та вагони-батареї, багатоелементнi газовi контейнери, їх клапани та iнше обладнання у разi необхiдностi, як визначено у главi 6.8 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, главi 6.1 додатка до Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та главi 6.8 додатка C до Конвенцiї;

     обладнання, зазначене в абзацах другому та третьому цього пiдпункту, яке використовується вiдповiдно до вимог, встановлених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї для перевезення газiв класу 2, крiм газiв або виробiв класiв 6.1, 6.2 та 7, а також для перевезення небезпечних речовин, що належать до iнших класiв, зазначених у додатку 1.

     Пiд рухомим обладнанням, що працює пiд тиском, слiд розумiти обладнання, яке включає газовi балони (UN 2037) та не включає аерозолi (UN 1950), вiдкритi крiогеннi посудини, газовi балони дихальних апаратiв, вогнегасники (UN 1044), рухоме обладнання, що працює пiд тиском, яке зазначене у пунктi 1.1.3.2 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, додатка до Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатка C до Конвенцiї, а також рухоме обладнання, що працює пiд тиском, на яке не поширюються правила виготовлення та випробування пакування згiдно з положеннями глави 3.3 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатка C до Конвенцiї;

     19) суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, iмпортер, розповсюджувач, власник або оператор, який провадить господарську дiяльнiсть на платнiй основi або безоплатно;

     20) уповноважений представник - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка одержала вiд виробника письмове доручення дiяти вiд його iменi стосовно визначених у такому дорученнi завдань.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

Обов'язки виробникiв

     6. Пiд час введення в обiг рухомого обладнання, що працює пiд тиском, виробники забезпечують, щоб обладнання було розроблене, виготовлене та документально оформлене вiдповiдно до вимог, визначених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi.

     7. Якщо вiдповiднiсть рухомого обладнання, що працює пiд тиском, застосовним вимогам була продемонстрована в процесi оцiнки вiдповiдностi, визначеної у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi, виробники зобов'язанi нанести на таке обладнання знак Пi згiдно з пунктами 49 - 56 цього Технiчного регламенту.

     8. Виробники зберiгають технiчну документацiю, зазначену у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї, протягом строку, визначеного у згаданих додатках.

     9. Виробники, якi вважають або мають пiдстави вважати, що введене ними в обiг рухоме обладнання, що працює пiд тиском, не вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї, та цьому Технiчному регламентi, зобов'язанi негайно вжити коригувальних заходiв з метою приведення такого обладнання у вiдповiднiсть, вилучення його з обiгу або вiдкликання (залежно вiд обставин).

     Якщо рухоме обладнання, що працює пiд тиском, становить ризик, виробники зобов'язанi негайно поiнформувати про це вiдповiдний орган ринкового нагляду та подати йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такого рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту, та вжитi коригувальнi заходи.

     10. Виробники документально оформлюють випадки про невiдповiднiсть такого рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi коригувальнi заходи.

     11. На обґрунтований запит органу ринкового нагляду виробники подають йому iнформацiю та документацiю, необхiдну для демонстрування вiдповiдностi рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу органу ринкового нагляду виробники спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для забезпечення вiдповiдностi введеного ними в обiг рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту.

     12. Виробники повиннi надавати операторам лише ту iнформацiю, яка вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї, та у цьому Технiчному регламентi.

Обов'язки уповноважених представникiв

     13. Виробники можуть на пiдставi письмового доручення визначити уповноваженого представника.

     Обов'язки, встановленi в пунктах 6 i 7 цього Технiчного регламенту, та обов'язок щодо складення технiчної документацiї не включаються до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.

     14. Уповноважений представник виконує завдання, визначенi в дорученнi, одержаному вiд виробника, зокрема:

     зберiгає технiчну документацiю для подання її на запити органiв ринкового нагляду протягом перiоду, визначеного у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї;

     на обґрунтований запит органу ринкового нагляду подає такому органу державною мовою всю iнформацiю та документацiю, необхiдну для демонстрування вiдповiдностi рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту;

     на вимогу органу ринкового нагляду спiвпрацює з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для забезпечення вiдповiдностi рухомого обладнання, що працює пiд тиском, на яке поширюється дiя доручення, вимогам цього Технiчного регламенту.

     15. Найменування та мiсцезнаходження уповноваженого представника повиннi зазначатися в сертифiкатi вiдповiдностi згiдно з додатками до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатком C до Конвенцiї.

     16. Уповноваженi представники повиннi надавати операторам iнформацiю, яка вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi.

Обов'язки iмпортерiв

     17. Iмпортери вводять в обiг лише рухоме обладнання, що працює пiд тиском, яке вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi.

     18. Перед введенням рухомого обладнання, що працює пiд тиском, в обiг iмпортери пересвiдчуються в тому, що виробник застосував вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi та склав технiчну документацiю, на обладнання нанесено маркування знаком Пi та воно супроводжується сертифiкатом вiдповiдностi, зазначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї.

     Якщо iмпортер вважає, що рухоме обладнання, що працює пiд тиском, не вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi, або має пiдстави так вважати, вiн не вводить таке обладнання в обiг до приведення його у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, про що повiдомляє виробнику та вiдповiдному органу ринкового нагляду.

     19. Iмпортери зазначають своє найменування та контактну адресу в сертифiкатi вiдповiдностi, зазначеному у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї або в окремому додатку до сертифiката вiдповiдностi.

     20. Iмпортери забезпечують, щоб пiд час перебування рухомого обладнання, що працює пiд тиском, пiд їх вiдповiдальнiстю умови зберiгання чи транспортування такого обладнання не ставили пiд загрозу його вiдповiднiсть вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї.

     21. Iмпортери, якi вважають, що рухоме обладнання, що працює пiд тиском, яке вони ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi, негайно вживають коригувальних заходiв, необхiдних для приведення зазначеного обладнання у вiдповiднiсть iз такими вимогами, вилучення його з обiгу або вiдкликання (залежно вiд обставин).

     Якщо рухоме обладнання, що працює пiд тиском, становить ризик, iмпортери зобов'язанi негайно поiнформувати про це вiдповiдний орган ринкового нагляду та подати йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такого рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi коригувальнi заходи.

     Iмпортери документально оформлюють випадки про невiдповiднiсть такого рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi коригувальнi заходи.

     22. Iмпортери протягом перiоду, визначеного у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї для виробникiв, зберiгають копiю технiчної документацiї для надання її на запити органiв ринкового нагляду та забезпечують можливiсть доступу органам ринкового нагляду до технiчної документацiї.

     23. На обґрунтований запит органу ринкового нагляду iмпортери подають йому державною мовою iнформацiю та документацiю, необхiдну для демонстрування вiдповiдностi рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу такого органу ринкового нагляду iмпортери спiвпрацюють з ним стосовно всiх заходiв, якi вживаються для забезпечення вiдповiдностi введеного ними в обiг рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту.

     24. Iмпортери повиннi подавати операторам iнформацiю, яка вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi.

Обов'язки розповсюджувачiв

     25. Розповсюджувачi надають на ринку рухоме обладнання, що працює пiд тиском, яке вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi. Перед наданням рухомого обладнання, що працює пiд тиском, на ринку розповсюджувачi пересвiдчуються, що на таке обладнання нанесено маркування знаком Пi, воно супроводжується сертифiкатом вiдповiдностi, у якому безпосередньо або в додатку до якого зазначено iнформацiю, визначену в пунктi 19 цього Технiчного регламенту.

     Якщо розповсюджувач вважає або має пiдстави вважати, що рухоме обладнання, що працює пiд тиском, не вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi, вiн не надає таке обладнання на ринку до приведення його у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами i повiдомляє про це виробнику або iмпортеру, а також вiдповiдному органу ринкового нагляду.

     26. Розповсюджувачi забезпечують, щоб пiд час перебування рухомого обладнання, що працює пiд тиском, пiд їх вiдповiдальнiстю умови зберiгання чи транспортування такого обладнання не ставили пiд загрозу його вiдповiднiсть вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї.

     27. Розповсюджувачi, якi вважають або мають пiдстави вважати, що рухоме обладнання, що працює пiд тиском, яке вони надали на ринку, не вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї або у цьому Технiчному регламентi, пересвiдчуються у вжиттi коригувальних заходiв, необхiдних для приведення такого обладнання у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення його з обiгу або вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо рухоме обладнання, що працює пiд тиском, становить ризик, розповсюджувачi негайно повiдомляють про це виробнику або iмпортеру та вiдповiдному органу ринкового нагляду i подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такого рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту та будь-якi вжитi коригувальнi заходи.

     Розповсюджувачi документально оформлюють випадки про невiдповiднiсть такого рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi коригувальнi заходи.

     28. На обґрунтований запит органу ринкового нагляду розповсюджувачi подають йому державною мовою iнформацiю та документацiю, необхiдну для пiдтвердження вiдповiдностi рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу такого органу ринкового нагляду розповсюджувачi спiвпрацюють з ним стосовно будь-яких заходiв, якi вживаються для забезпечення вiдповiдностi наданого ними на ринку рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту.

     29. Розповсюджувачi повиннi подавати операторам iнформацiю, яка вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi.

Обов'язки власникiв

     30. Якщо власник вважає або має пiдстави вважати, що рухоме обладнання, що працює пiд тиском, не вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї (зокрема вимогам щодо перiодичної перевiрки) та у цьому Технiчному регламентi, вiн не надає таке обладнання на ринку або не використовує до приведення його у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами. Якщо рухоме обладнання, що працює пiд тиском, становить ризик, власник повiдомляє про це виробнику, iмпортеру або розповсюджувачу, а також вiдповiдному органу ринкового нагляду.

     Власники документально оформлюють випадки про невiдповiднiсть такого рухомого обладнання, що працює пiд тиском, вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi коригувальнi заходи.

     31. Власники забезпечують, щоб пiд час перебування рухомого обладнання, що працює пiд тиском, пiд їх вiдповiдальнiстю умови зберiгання чи транспортування такого обладнання не ставили пiд загрозу його вiдповiднiсть вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї.

     32. Власники повиннi подавати операторам iнформацiю, яка вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi.

     33. Вимоги пунктiв 30 - 32 цього Технiчного регламенту не застосовуються до фiзичних осiб, що мають намiр використовувати або використовують рухоме обладнання, що працює пiд тиском, для особистого чи побутового використання або в рамках дозвiлля чи заняття спортом.

Обов'язки операторiв

     34. Оператори використовують лише рухоме обладнання, що працює пiд тиском, яке вiдповiдає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi.

     35. Якщо рухоме обладнання, що працює пiд тиском, становить ризик, оператор повiдомляє про це власнику та органам ринкового нагляду.

Випадки, в яких обов'язки виробникiв покладаються на iмпортерiв та розповсюджувачiв

     36. У разi коли iмпортер або розповсюджувач вводить рухоме обладнання, що працює пiд тиском, в обiг пiд своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг) або модифiкує вже введене в обiг рухоме обладнання, що працює пiд тиском, в такий спосiб, що це може вплинути на його вiдповiднiсть вимогам, якi застосовуються до нього, такий iмпортер або розповсюджувач вважається виробником для цiлей цього Технiчного регламенту та повинен виконувати обов'язки виробника, встановленi в пунктах 6 - 12 цього Технiчного регламенту.

Iдентифiкацiя суб'єктiв господарювання

     37. Суб'єкти господарювання протягом щонайменше десяти рокiв пiсля введення рухомого обладнання, що працює пiд тиском, в обiг подають органам ринкового нагляду на їх запити iнформацiю, що дає змогу iдентифiкувати:

     будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм рухоме обладнання, що працює пiд тиском;

     будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили рухоме обладнання, що працює пiд тиском.

Оцiнка вiдповiдностi

     38. Рухоме обладнання, що працює пiд тиском, зазначене в абзацi другому пункту 2 цього Технiчного регламенту, повинно вiдповiдати застосовним вимогам щодо оцiнки вiдповiдностi, перiодичного iнспектування, промiжного iнспектування та виняткових перевiрок, установлених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у пунктах 39 - 65 цього Технiчного регламенту.

     39. Рухоме обладнання, що працює пiд тиском, зазначене в абзацi третьому пункту 2 цього Технiчного регламенту, повинно вiдповiдати вимогам документацiї, вiдповiдно до яких це обладнання було виготовлено. Таке обладнання пiдлягає перiодичному iнспектуванню, промiжному iнспектуванню та винятковим перевiркам згiдно з додатками до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатком C до Конвенцiї та пунктами 40 - 65 цього Технiчного регламенту.

     40. Для знiмних частин рухомого обладнання, що працює пiд тиском, багаторазового використання може проводитися окрема оцiнка вiдповiдностi.

Переоцiнка вiдповiдностi

     41. Переоцiнка вiдповiдностi рухомого обладнання, що працює пiд тиском, зазначеного в абзацi четвертому пункту 2 цього Технiчного регламенту, яке виготовлено та введено в експлуатацiю до дати обов'язкового застосування Технiчного регламенту пересувного обладнання, що працює пiд тиском, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. N 967, проводиться згiдно з додатком 2. Маркування знаком Пi в такому випадку наноситься згiдно з додатком 2.

Загальнi принципи маркування знаком Пi

     42. Маркування знаком Пi наноситься виключно виробником або в разi проведення переоцiнки вiдповiдностi вiдповiдно до вимог, встановлених у додатку 2.

     43. Знак Пi наноситься тiльки на рухоме обладнання, яке:

     вiдповiдає вимогам, що стосуються оцiнки вiдповiдностi, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi; або

     вiдповiдає вимогам, що стосуються переоцiнки вiдповiдностi, визначеним у пунктi 41 цього Технiчного регламенту.

     Знак Пi не наноситься на будь-яке iнше рухоме обладнання, що працює пiд тиском.

     44. Нанесення на обладнання знака Пi засвiдчує, що виробник бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть рухомого обладнання, що працює пiд тиском, усiм застосовним вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi.

     45. Для цiлей цього Технiчного регламенту маркування знаком Пi є єдиним маркуванням, яке пiдтверджує вiдповiднiсть рухомого обладнання, що працює пiд тиском, застосовним вимогам, визначеним в додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi.

     46. Забороняється наносити на рухоме обладнання, що працює пiд тиском, маркування, позначення та написи, якi за своїм значенням та формою можуть бути помилково прийнятi за маркування знаком Пi та ввести в оману третю сторону. Будь-яке iнше маркування наноситься на рухоме обладнання, що працює пiд тиском, лише за умови, якщо воно не впливає на видимiсть, розбiрливiсть та значення маркування знаком Пi.

     47. Знак Пi наноситься на знiмнi частини рухомого обладнання, що працює пiд тиском, багаторазового використання, якi забезпечують його безпеку.

     48. Орган ринкового нагляду забезпечує належне виконання вимог, якi регламентують нанесення знака Пi, а також вживає вiдповiдних заходiв у разi неправомiрного використання маркування знаком Пi.

Правила та умови нанесення знака Пi

     49. Маркуванням знаком Пi є нанесення символу такої форми:

.

     50. Мiнiмальна висота знака Пi становить 5 мiлiметрiв. Для рухомого обладнання, що працює пiд тиском, з дiаметром, який менше або дорiвнює 140 мiлiметрiв, мiнiмальна висота знака Пi становить 2,5 мiлiметра.

     51. Пропорцiї знака Пi, наведенi в пунктi 49 цього Технiчного регламенту, повиннi бути дотриманi. Сiтка не становить частину маркування.

     52. Маркування знаком Пi наноситься на рухоме обладнання, що працює пiд тиском, або на табличку з технiчними даними, щоб воно було видимим, розбiрливим i незмивним, а також на знiмнi частини рухомого обладнання, що працює пiд тиском, багаторазового використання, якi забезпечують його безпеку.

     53. Знак Пi наносять перед введенням в обiг нового рухомого обладнання, що працює пiд тиском, або знiмних частин рухомого обладнання, що працює пiд тиском, багаторазового використання, якi забезпечують його безпеку.

     54. Маркування знаком Пi повинно супроводжуватися iдентифiкацiйним номером призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган), залученого до перших перевiрок i випробувань.

     Iдентифiкацiйний номер призначеного органу наноситься самим органом або виробником за вказiвкою такого органу.

     55. Нанесення дати проведення перiодичного iнспектування або у разi доцiльностi промiжного iнспектування супроводжується нанесенням iдентифiкацiйного номера призначеного органу, вiдповiдального за перiодичну перевiрку.

     56. Якщо температура навколишнього середовища перiодично нижча за -20° C, можуть застосовуватися бiльш суворi стандарти стосовно робочої температури матерiалу, призначеного для рухомого обладнання, що працює пiд тиском, для використання пiд час внутрiшнiх перевезень небезпечних вантажiв, до встановлення вимог, визначених додатками до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатком C до Конвенцiї, до належних опорних температур для визначення клiматичних зон.

     У такому випадку пiд час нанесення маркування знаком Пi на рухоме обладнання, що працює пiд тиском, включаючи знiмнi частини рухомого обладнання, що працює пiд тиском, багаторазового використання, якi забезпечують його безпеку, iдентифiкацiйний номер призначеного органу супроводжується позначкою "-40° C" або iншою вiдповiдною позначкою низьких температур.

Вiльний обiг рухомого обладнання, що працює пiд тиском

     57. На територiї України не повинно заборонятися, обмежуватися чи перешкоджатися наданню на ринку або використанню рухомого обладнання, що працює пiд тиском, яке вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

Вимоги до призначених органiв

     58. Призначенi органи повиннi вiдповiдати загальним вимогам, установленим законом, спецiальним вимогам, визначеним у пунктi 1.8.6.8 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, додатка C до Конвенцiї та у цьому Технiчному регламентi.

     59. Призначення органiв для виконання ними як третiми сторонами завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом здiйснюється вiдповiдно до закону.

     60. Призначений орган бере участь у вiдповiднiй дiяльностi iз стандартизацiї або забезпечує iнформованiсть свого персоналу, який вiдповiдає за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть.

     Призначений орган бере участь у вiдповiднiй дiяльностi секторальної групи призначених органiв, утвореної згiдно з пунктом 65 цього Технiчного регламенту, забезпечує iнформованiсть свого персоналу, який вiдповiдає за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть, а також застосовує документи, пiдготовленi за результатами роботи зазначеної групи, як загальнi настанови.

Обов'язки призначених органiв стосовно їх дiяльностi

     61. Призначенi органи здiйснюють оцiнку вiдповiдностi, перiодичне iнспектування, промiжне iнспектування та винятковi перевiрки вiдповiдно до умов їх призначення та процедур, визначених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї.

     62. Призначенi органи здiйснюють переоцiнку вiдповiдностi вiдповiдно до вимог, встановлених додатком 2.

Обов'язки призначених органiв стосовно надання iнформацiї

     63. Призначенi органи iнформують орган, що призначає, про:

     будь-якi вiдмови у видачi, обмеження сфери, зупинення дiй або скасування документа про вiдповiднiсть;

     будь-якi обставини, що впливають на сферу та умови призначення цих органiв;

     будь-якi запити щодо надання iнформацiї стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, одержанi ними вiд органiв ринкового нагляду.

     Призначенi органи на запит органу, що призначає, iнформують його про дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, проведену в межах сфери їх призначення, та будь-яку iншу проведену дiяльнiсть, зокрема транскордонну дiяльнiсть, та роботи за договорами субпiдряду.

     64. Призначенi органи подають iншим органам, призначеним згiдно з цим Технiчним регламентом, якi проводять подiбну оцiнку вiдповiдностi, перiодичне iнспектування, промiжне iнспектування та винятковi перевiрки, якi охоплюють те ж саме рухоме обладнання, що працює пiд тиском, вiдповiдну iнформацiю з питань, пов'язаних з негативними, а також (на запит) позитивними результатами оцiнки вiдповiдностi.

Координацiя призначених органiв

     65. Вiдповiдна координацiя та спiвпраця мiж призначеними органами здiйснюється у формi секторальної групи.

     Призначенi органи беруть участь у роботi секторальної групи призначених органiв безпосередньо або через визначених представникiв.

Державний ринковий нагляд i державний контроль рухомого обладнання, що працює пiд тиском

     66. Державний ринковий нагляд i державний контроль введеного в обiг рухомого обладнання, що працює пiд тиском, здiйснюється вiдповiдно до закону з урахуванням вимог цього Технiчного регламенту.

Формальна невiдповiднiсть

     67. Орган ринкового нагляду невiдкладно вимагає вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вжиття протягом визначеного строку заходiв до усунення формальної невiдповiдностi, якщо цей орган встановить будь-яку таку невiдповiднiсть:

     маркування знаком Пi було нанесено на рухоме обладнання, що працює пiд тиском, з порушенням вимог, визначених у пунктах 42 - 56 цього Технiчного регламенту;

     не було нанесено маркування знаком Пi;

     органу ринкового нагляду не надано доступу до технiчної документацiї або вона є неповною;

     не виконано вимоги, визначенi у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами, додатку C до Конвенцiї, та у цьому Технiчному регламентi.

     68. Якщо зберiгається формальна невiдповiднiсть рухомого обладнання, що працює пiд тиском, зазначена у пунктi 67 цього Технiчного регламенту, органи ринкового нагляду повиннi вжити всiх необхiдних заходiв до обмеження чи заборони надання вiдповiдного обладнання на ринку або переконатися, що воно вилучено з обiгу або вiдкликано.

Таблиця вiдповiдностi

     69. Таблиця вiдповiдностi положень Директиви 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 16 червня 2010 р. про рухоме обладнання, що працює пiд тиском, та про припинення дiї Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС та цього Технiчного регламенту наведена в додатку 3.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

ПЕРЕЛIК
небезпечних речовин, якi не вiдносяться до класу 2

Номер згiдно з класифiкацiєю ООН Клас Небезпечна речовина
1051 6.1 Водень цiанiстий стабiлiзований iз вмiстом води менше нiж 3 вiдсотки
1052 8 Водень фтористий безводний
1745 5.1 Брому пентафторид, за винятком перевезення в цистернах
1746 5.1 Брому трифторид, за винятком перевезення в цистернах
1790 8 Кислоти фтористоводневої розчин, що мiстить водню фториду бiльше нiж 85 вiдсоткiв
2495 5.1 Йоду пентафторид, за винятком перевезення в цистернах

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ПРОЦЕДУРА
переоцiнки вiдповiдностi

     1. Процедура переоцiнки вiдповiдностi - це засвiдчення того, що рухоме обладнання, що працює пiд тиском, зазначене в абзацi четвертому пункту 2 Технiчного регламенту рухомого обладнання, що працює пiд тиском, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018 р. N 536 (далi - Технiчний регламент), яке виготовлене та введене в експлуатацiю до дати обов'язкового застосування Технiчного регламенту пересувного обладнання, що працює пiд тиском, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. N 967, вiдповiдає вимогам, встановленим у додатках до Європейської угоди про мiжнародне перевезення небезпечних вантажiв внутрiшнiми водними шляхами (ВОПНВ), до якої Україна приєдналася згiдно iз Законом України вiд 17 листопада 2009 р. N 1727-VI (далi - Угода про перевезення вантажiв водними шляхами), Європейської Угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв (ДОПНВ), до якої Україна приєдналася згiдно iз Законом України вiд 2 березня 2000 р. N 1511-III (далi - Угода про дорожнє перевезення вантажiв), додатку C до Конвенцiї про мiжнароднi залiзничнi перевезення (КОТIФ), до якої Україна приєдналася вiдповiдно до Закону України вiд 5 червня 2003 р. N 943-IV (далi - Конвенцiя), та Технiчного регламенту на момент проведення переоцiнки вiдповiдностi.

     2. Власник або оператор надають органу з оцiнки вiдповiдностi, що вiдповiдає типу A згiдно iз ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014, призначеному для проведення переоцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган), iнформацiю про рухоме обладнання, що працює пiд тиском, за допомогою якої призначений орган iдентифiкує обладнання (його походження, принципи конструкцiї та для ацетиленових балонiв - детальну iнформацiю про пористий матерiал). Зазначена iнформацiя повинна включати данi щодо обмеження використання обладнання та данi щодо можливого пошкодження або проведених ремонтних робiт.

     3. Призначений орган повинен перевiрити вiдповiднiсть рухомого обладнання, що працює пiд тиском, такому ж рiвню безпеки, вимоги до якого визначенi у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї. Така перевiрка проводиться на основi iнформацiї, пiдготовленої вiдповiдно до пункту 2 цього додатка, та у разi потреби за результатами додаткових перевiрок.

     4. Якщо результати перевiрки, передбаченої пунктом 3 цього додатка, є задовiльними, рухоме обладнання, що працює пiд тиском, пiдлягає перiодичному iнспектуванню, передбаченому у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажiв, Угоди про перевезення вантажiв водними шляхами та додатку C до Конвенцiї. Якщо умови перiодичного iнспектування дотриманi, призначеним органом, вiдповiдальним за перiодичне iнспектування, або пiд його наглядом на обладнання наноситься маркування знаком Пi вiдповiдно до пунктiв 42 - 46 Технiчного регламенту.

     Пiсля цього наноситься iдентифiкацiйний номер призначеного органу, вiдповiдального за перiодичне iнспектування. Призначений орган, вiдповiдальний за перiодичне iнспектування, видає сертифiкат про проведення переоцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктом 6 цього додатка.

     5. У разi серiйного виробництва посудин пiд тиском переоцiнка вiдповiдностi окремих посудин, зокрема клапанiв та iншого допомiжного устатковання, що використовується для перевезення, може проводитися призначеним органом, вiдповiдальним за перiодичне iнспектування вiдповiдного рухомого обладнання, що працює пiд тиском, за умови, що вiдповiднiсть типу було перевiрено згiдно з пунктом 3 цього додатка призначеним органом та видано сертифiкат про переоцiнку вiдповiдностi типу. Пiсля маркування знаком Пi наноситься iдентифiкацiйний номер призначеного органу, вiдповiдального за перiодичне iнспектування.

     6. У будь-якому випадку призначений орган, вiдповiдальний за перiодичне iнспектування, видає сертифiкат про переоцiнку вiдповiдностi, який мiстить, зокрема, таку iнформацiю:

     iдентифiкацiйний номер призначеного органу, вiдповiдального за перiодичне iнспектування, який видав сертифiкат, та iдентифiкацiйний номер призначеного органу згiдно з пунктом 3 цього додатка;

     найменування i мiсцезнаходження виробника або оператора, зазначених в пунктi 2 цього додатка;

     номер сертифiката про переоцiнку вiдповiдностi типу у разi застосування процедури, передбаченої пунктом 5 цього додатка;

     iдентифiкацiйний номер рухомого обладнання, що працює пiд тиском, з нанесеним маркуванням знаком Пi, у тому числi серiйний номер або номери;

     дату видачi сертифiката.

     7. Якщо застосовується процедура, передбачена пунктом 5 цього додатка, призначений орган видає сертифiкат про переоцiнку вiдповiдностi типу, в якому повиннi зазначатися, зокрема:

     iдентифiкацiйний номер призначеного органу, який видав сертифiкат;

     найменування i мiсцезнаходження виробника або володiльця оригiналу типового зразка для рухомого обладнання, що працює пiд тиском, яке пiдлягає переоцiнцi вiдповiдностi, якщо володiлець не є виробником;

     данi, що дозволяють iдентифiкувати рухоме обладнання, що працює пiд тиском, яке випускається серiйно;

     дату видачi сертифiката;

     примiтку такого змiсту: "Цей сертифiкат не дає право на виробництво рухомого обладнання, що працює пiд тиском, або його частин".

     8. Нанесення на обладнання маркування знаком Пi свiдчить про те, що власник або оператор бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть рухомого обладнання, що працює пiд тиском, усiм вимогам, передбаченим Технiчним регламентом, що застосовуються до нього на момент проведення переоцiнки вiдповiдностi.

     9. У разi застосування положення пункту 56 Технiчного регламенту наноситься позначка низьких температур, передбачена у зазначеному пунктi.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI
положень Директиви 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 16 червня 2010 р. про рухоме обладнання, що працює пiд тиском, та про припинення дiї Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС

Положення Директиви Положення Технiчного регламенту
Стаття 1(1)
Стаття 1 (2)
Стаття 1 (3)
Стаття 1 (4)
Стаття 2
Стаття 3
Стаття 4 (1)
Стаття 4 (2)
Стаття 4 (3)
Стаття 4 (4)
Стаття 4 (5)
Стаття 4 (6)
Стаття 4 (7)
Стаття 5 (1)
Стаття 5 (2)
Стаття 5 (3)
Стаття 5 (4)
Стаття 6 (1)
Стаття 6 (2)
Стаття 6 (3)
Стаття 6 (4)
Стаття 6 (5)
Стаття 6 (6)
Стаття 6 (7)
Стаття 6 (8)
Стаття 7 (1)
Стаття 7 (2)
Стаття 7 (3)
Стаття 7 (4)
Стаття 7 (5)
Стаття 8 (1)
Стаття 8 (2)
Стаття 8 (3)
Стаття 8 (4)
Стаття 9 (1)
Стаття 9 (2)
Стаття 10
Стаття 11
Стаття 12 (1)
Стаття 12 (2)
Стаття 12 (3)
Стаття 13
Стаття 14 (1)
Стаття 14 (2)
Стаття 14 (3)
Стаття 14 (4)
Стаття 14 (5)
Стаття 14 (6)
Стаття 14 (7)
Стаття 15 (1)
Стаття 15 (2)
Стаття 15 (3)
Стаття 15 (4)
Стаття 15 (5)
Стаття 15 (6)
Стаття 15 (7)
Стаття 15 (8)
Стаття 16
Стаття 17
Стаття 18
Стаття 19
Стаття 20 (1)
Стаття 20 (2)
Стаття 20 (3)
Стаття 20 (4)
Стаття 21
Стаття 22
Стаття 23
Стаття 24
Стаття 25
Стаття 26 (1)
Стаття 26 (2)
Стаття 26 (3)
Стаття 27 (1)
Стаття 27 (2)
Стаття 28
Стаття 29
Стаття 30
Стаття 31
Стаття 32
Стаття 33 (1)
Стаття 33 (2)
Стаття 34
Стаття 35
Стаття 36
Стаття 37
Стаття 38
Стаття 39
Стаття 40
Стаття 41
Стаття 42
Стаття 43
Стаття 44
Додаток I
Додаток II
Додаток III
пункт 1
пункт 2
пункт 3
пункт 4
пункт 5

пункт 6
пункт 7
пункт 8
пункт 9
пункт 10
пункт 11
пункт 12
пункт 13
пункт 14
пункт 15
пункт 16
пункт 17
пункт 18
пункт 19
пункт 20
пункт 21
пункт 22
пункт 23
пункт 24
пункт 25
пункт 26
пункт 27
пункт 28
пункт 29
пункт 30
пункт 31
пункт 32
пункт 33
пункт 34
пункт 35
пункт 36
пункт 37
пункт 38
пункт 39
пункт 40
пункт 41
пункт 42
пункт 43
пункт 44
пункт 45
пункт 46
пункт 47
пункт 48
пункт 49
пункт 50
пункт 51
пункт 52
пункт 53
пункт 54
пункт 55

пункт 57пункт 58

пункт 59
пункт 60

пункт 61
пункт 62

пункт 63
пункт 64

пункт 65
пункт 66


пункт 67
пункт 68додаток 1
пункт 56
додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 липня 2018 р. N 536

ЗМIНА,
що вноситься до перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд

     Пункт 16 викласти в такiй редакцiї:

"16. Рухоме обладнання, що працює пiд тиском постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018 р. N 536 "Про затвердження Технiчного регламенту рухомого обладнання, що працює пiд тиском" -"- ".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.