Документ скасований: Постанова КМУ № 814 від 04.07.2018

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 вересня 2008 р. N 856


Про затвердження Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 квiтня 2013 року N 235,
вiд 28 серпня 2013 року N 632

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, що додається.

     2. Визначити Мiнiстерство промислової полiтики вiдповiдальним за застосування Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2009 року.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 вересня 2008 р. N 856

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
приладiв, що працюють на газоподiбному паливi

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент визначає вимоги до приладiв, що працюють на газоподiбному паливi (далi - прилади), їх безпеки, процедури пiдтвердження вiдповiдностi таким вимогам, i встановлює вимоги щодо маркування i введення в обiг.

     2. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     газоподiбне паливо - будь-яке паливо, що при температурi 15° C i пiд тиском 1 бар перебуває в газоподiбному станi;

     введення в обiг - перше розмiщення приладу на внутрiшньому ринку (чи його передача для використання за призначенням) незалежно вiд того, чи прилад новий, чи повнiстю вiдновлений;

     експлуатацiя - використання приладу за призначенням у передбачених виробником умовах.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про стандартизацiю", "Про пiдтвердження вiдповiдностi", "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi".

     3. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на:

     прилади, що використовуються для приготування їжi, освiтлення, охолодження, прання, обiгрiвання i одержання гарячої води (температура теплоносiя чи гарячої води не повинна перевищувати 105° C);

     пальники з примусовою тягою i нагрiвальне чи опалювальне обладнання, що оснащується такими пальниками;

     запобiжнi пристрої, контрольнi чи регулювальнi пристрої i вузли (зокрема енергозалежнi), призначенi для використання у приладiв чи пiд час їх складання (далi - складовi частини приладiв), що реалiзуються в торговельнiй мережi (крiм пальникiв з примусовою тягою i нагрiвальним чи опалювальним обладнанням, оснащеним такими пальниками).

     4. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на прилади, що призначенi для використання в промислових процесах i не зазначенi у пунктi 3.

Загальнi вимоги до приладiв

     5. У процесi проектування приладiв обов'язково передбачається їх надiйнiсть i безпечнiсть для людини, домашнiх тварин та майна.

     6. У процесi пiдготовки приладу до введення в обiг необхiдно:

     розмiстити на ньому табличку з технiчними даними;

     нанести текст застережливих вимог безпосередньо на прилад та на його пакуваннi.

     До приладу додається iнструкцiя з його монтажу, iнструкцiя з експлуатацiї та технiчного обслуговування.

     7. Iнструкцiя з монтажу повинна мiстити iнформацiю про монтаж, регулювання i обслуговування приладу iз зазначенням:

     виду використовуваного газоподiбного палива;

     тиску, пiд яким повинна здiйснюватися подача газоподiбного палива;

     об'єму надходження повiтря для подачi його у зону горiння i запобiгання утворенню неспалених газових сумiшей в приладi, не оснащеному пристроєм, що передбачений у пунктi 21 цього Технiчного регламенту;

     умов вiдведення продуктiв згоряння.

     За наявностi у конструкцiї приладу пальника з примусовою тягою i нагрiвального чи опалювального обладнання, оснащеного таким пальником, до iнструкцiї додається його характеристика, вимоги до складання, у разi потреби перелiк рекомендованих виробником варiантiв пiдключення певного приладу до iнших приладiв.

     8. Iнструкцiя з експлуатацiї та технiчного обслуговування повинна мiстити iнформацiю, необхiдну для безпечної експлуатацiї приладу, зокрема стосовно обмежень щодо його використання.

     9. На табличцi з технiчними даними зазначається:

     товарний знак чи найменування виробника;

     умовне позначення приладу;

     вид газоподiбного палива;

     номiнальний тиск газоподiбного палива;

     номiнальна теплова потужнiсть приладу;

     порядковий номер за системою нумерацiї виробника;

     мiсяць i рiк випуску;

     нацiональний знак вiдповiдностi, iдентифiкацiйний номер призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi.

     За наявностi у конструкцiї приладу енергозалежних пристроїв чи вузлiв на табличку наноситься додаткова iнформацiя про номiнальну напругу та потужнiсть, що споживається такими пристроями чи вузлами, символ виду струму та ступiнь захисту приладу.

     10. У застережливих позначеннях безпосередньо на приладi та його пакуваннi зазначаються всi обмеження щодо його використання i залежно вiд призначення та/або конструкцiї приладу можуть наводитися вiдомостi, необхiднi для проведення його монтажу.

Вимоги до матерiалiв, з яких виробляються прилади

     11. Матерiали, що використовуються для виготовлення приладiв чи їх складових частин, повиннi вiдповiдати призначенню i бути здатними витримувати механiчне, хiмiчне i теплове навантаження, за яким передбачено використання приладiв за призначенням. Матерiали, якi можуть перебувати в контактi з харчовими продуктами i питною водою, не повиннi погiршувати їх якiсть.

     Зазначенi властивостi повиннi гарантуватися виробником чи постачальником приладiв i зберiгатися протягом строку експлуатацiї приладiв.

Вимоги до конструкцiї приладiв

     12. У процесi проектування приладу необхiдно:

     унеможливити в нормальних умовах експлуатацiї його нестабiльну роботу, деформацiю чи поломку, невiдповiдне функцiонування пристроїв безпеки, проникнення води i зайвого обсягу повiтря в зону горiння газоподiбного палива;

     звести до мiнiмуму небезпеку вибуху пiд дiєю вогню iз зовнiшнього джерела;

     забезпечити безпечну роботу приладу, оснащеного енергозалежними пристроями чи вузлами, у разi вiдсутностi чи коливання напруги;

     вжити заходiв для запобiгання вiдмовi запобiжного, контрольного чи регулювального пристрою, яка може спричинити небезпеку для людини, домашнiх тварин та майна;

     забезпечити безпечний рiвень i обмеження витрат газоподiбного палива пiд час першого запалення, повторного запалення пальника та пiсля згасання полум'я з тим, щоб запобiгти небезпечному накопиченню неспаленого газоподiбного палива в приладi, а конденсацiя, утворювана при першому включеннi та/або пiд час експлуатацiї, не позначалася на безпецi функцiонування приладу;

     забезпечити поперечно-перехресне запалювання пальника приладу, плавне виконання першого запалення чи повторного запалення пальника приладу та гарантовану стiйкiсть полум'я;

     унеможливити неприпустиму концентрацiю шкiдливих для здоров'я людини та домашнiх тварин речовин в продуктах згоряння, а також випадкове накопичення продуктiв згоряння, не передбачених iнструкцiєю;

     забезпечити рацiональне використання енергiї спалювання газоподiбного палива.

     13. У процесi проектування приладу з газоходами необхiдно унеможливити за неналежної тяги попадання у примiщення продуктiв згоряння в небезпечнiй концентрацiї.

     14. Не обладнанi витяжними трубами автономнi побутовi обiгрiвальнi прилади та проточнi водонагрiвачi не повиннi призводити до накопичення у примiщеннi продуктiв згоряння в небезпечнiй концентрацiї.

Вимоги до конструкцiї складових частин приладiв

     15. У процесi проектування складових частин приладу передбачається їх вiдповiднiсть технiчним вимогам, що ставляться до них, яка визначена в iнструкцiї з монтажу, регулювання, експлуатацiї та обслуговування складових частин.

     16. Усi складовi частини приладу повиннi витримувати механiчнi та термiчнi навантаження у процесi роботи, без їх деформацiї.

     17. За наявностi у конструкцiї приладу запобiжного та контрольного пристроїв не допускається блокування роботи запобiжного пристрою контрольним.

     18. Складовi частини приладу, що встановлюються чи регулюються на стадiї виробництва, доступ до яких монтажника чи користувача не дозволяється, повиннi мати належний захист.

     Важелi i ручки, що призначенi для встановлення режиму роботи приладу, обов'язково маркуються. У маркувальнiй iнформацiї наводяться чiткi вказiвки на неприпустимiсть помилки пiд час встановлення режиму роботи приладу, а конструкцiя приладу повинна робити неможливими помилковi дiї користувача.

     19. Складовi частини приладу, що розташовуються у безпосереднiй близькостi вiд пiдлоги чи iнших поверхонь, не повиннi нагрiватися до температури, небезпечної для навколишнього простору.

     Температура поверхнi важелiв i ручок, що встановлюють режим роботи приладу, поверхнi зовнiшнiх складових частин приладу (за винятком поверхонь, призначених для передачi тепла) у робочих умовах повинна бути безпечна для користувача.

Вимоги, пов'язанi з витоком неспаленого газоподiбного палива

     20. Прилади, призначенi для використання в примiщеннi, обов'язково оснащуються спецiальним пристроєм-датчиком небезпечного накопичення неспаленого газоподiбного палива.

     Допускається використання приладiв, не оснащених таким пристроєм, тiльки в мiсцях з достатньою вентиляцiєю, яка унеможливлювала б небезпечне накопичення неспаленого газоподiбного палива.

     Датчиком небезпечного накопичення неспаленого газоподiбного палива повиннi бути оснащенi великогабаритнi кухоннi прилади i прилади, що працюють на газоподiбному паливi iз токсичними складниками.

Процедура оцiнки вiдповiдностi

     21. Оцiнку вiдповiдностi приладiв вимогам цього Технiчного регламенту виробник, або його уповноважений представник, або постачальник, що вiдповiдає за введення приладу в обiг, повинен проводити iз застосуванням процедури оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, якi застосовуються в технiчних регламентах, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175).

     Для оцiнки вiдповiдностi приладiв серiйного виробництва застосовується за вибором виробника модуль B (перевiрка типу) у комбiнацiї з модулем C (вiдповiднiсть типу) або модулем D (забезпечення належної якостi виробництва), або модулем E (забезпечення належної якостi продукцiї), або модулем F (перевiрка продукцiї).

     Оцiнка вiдповiдностi приладiв штучного чи дрiбносерiйного виробництва проводиться згiдно з модулем G (перевiрка одиниць продукцiї).

     22. До складових частин приладу застосовується процедура оцiнки вiдповiдностi згiдно з другим абзацом пункту 21 цього Технiчного регламенту, без нанесення нацiонального знака вiдповiдностi, а в окремих випадках без складення декларацiї про вiдповiднiсть.

     Сертифiкат вiдповiдностi складових частин приладу повинен декларувати їх вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту iз зазначенням характеристик та порядку монтажу чи складання таких частин.

     Сертифiкат вiдповiдностi складових частин приладу додається до сертифiката вiдповiдностi приладу, що вводиться в обiг.

     23. У разi коли на прилади поширюється дiя iнших технiчних регламентiв, їх вiдповiднiсть основним вимогам таких технiчних регламентiв пiдлягає перевiрцi згiдно з процедурою оцiнки вiдповiдностi (другий та третiй абзаци пункту 21) цього Технiчного регламенту i вiдповiдною процедурою iнших технiчних регламентiв.

     24. Пiсля виконання процедури оцiнки вiдповiдностi виробник, або його уповноважений представник, або постачальник, що вiдповiдає за введення приладу в обiг, складає декларацiю про вiдповiднiсть за формою згiдно з додатком i наносить на прилади нацiональний знак вiдповiдностi згiдно з вимогами пункту 27 цього Технiчного регламенту.

     25. Виробник, або його уповноважений представник, або постачальник, що вiдповiдає за введення приладу в обiг:

     зберiгає копiї сертифiката вiдповiдностi i декларацiї про вiдповiднiсть разом з технiчною документацiєю протягом 10 рокiв пiсля виробництва останнього приладу i надає їх для перевiрки в установлених законодавством випадках;

     несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за виконання процедури оцiнки вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом.

     26. Технiчна документацiя на прилад повинна мати опис всiх стадiй проектування, виготовлення i використання, давати змогу оцiнити його вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту та мiстити:

     загальний опис приладу;

     опис конструкцiї, креслення, схеми;

     опис i пояснення до креслень, схем, що стосуються функцiонування приладу;

     список застосованих повнiстю або частково стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi приладу вимогам цього Технiчного регламенту;

(абзац п'ятий пункту 26 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)

     вiдомостi про результати проектних розрахункiв, випробувань;

     звiт про випробування приладу;

     iнструкцiю з монтажу, iнструкцiю з експлуатацiї та технiчного обслуговування.

     У разi потреби до технiчної документацiї можуть додаватися сертифiкати вiдповiдностi складових частин приладу, атестати i сертифiкати на виготовлення та/або контроль виготовлення приладу.

Маркування приладiв

     27. На прилад, вiдповiднiсть якого пiдтверджена в установленому порядку, виробником або його уповноваженим представником наноситься нацiональний знак вiдповiдностi, який розмiщується на табличцi з технiчними даними пiсля iдентифiкацiйного номеру призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi iз зазначенням двох останнiх цифр року, в якому пiдтверджена його вiдповiднiсть.

     Забороняється наносити на прилад позначення, якi можуть бути помилково сприйнятi як нацiональний знак вiдповiдностi.

     28. У разi коли встановлено, що нацiональний знак вiдповiдностi застосовується з порушенням вимог законодавства, виробник, або його уповноважений представник, або постачальник, що вiдповiдає за введення приладу в обiг, повинен вжити заходiв до припинення порушень, довести прилад до стану вiдповiдностi вимогам, зазначеним у цьому Технiчному регламентi, i пiдтвердити таку вiдповiднiсть у встановленому порядку.

 

Додаток
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть

 
(повне найменування виробника приладу, або його уповноваженого представника, або постачальника,
 
мiсцезнаходження та коди згiдно з ЄДРПОУ - за наявностi)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi виробника,
 
уповноваженого представника, постачальника)
пiдтверджує, що  
(повне найменування приладу, що працює на газоподiбному паливi,
  ,
або його складових частин, тип, марка, модель)
який виготовляється за  
(найменування та позначення технiчної документацiї)
  ,
вiдповiдає Технiчному регламенту згiдно з  
(назва нормативних документiв)
  .
Технiчна документацiя на прилад, що працює на газоподiбному паливi (складовi частини приладу), розроблена вiдповiдно до вимог Технiчного регламенту.
Сертифiкат вiдповiдностi приладу (складових частин приладу) - за наявностi: N  
 
(дата реєстрацiї) (строк дiї)
  .
(назва та мiсцезнаходження призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Протокол випробування приладу (складових частин приладу), проведеного (у разi потреби)
 
(номер протоколу, дата його оформлення,
  .
найменування та мiсцезнаходження призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Декларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть  
(повне найменування виробника,
  .
або його уповноваженого представника, або постачальника)
_________________________________________
(посада особи, що склала декларацiю)
___________________
(пiдпис)
_____________________
(iнiцiали та прiзвище)
МП

___ ____________ 20__ р.

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 235)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.