Документ скасований: Постанова КМУ № 1025 від 28.12.2016

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 березня 2009 р. N 268


Про затвердження Технiчного регламенту безпеки простих посудин високого тиску

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 грудня 2011 року N 1258,
вiд 28 серпня 2013 року N 632,
вiд 11 лютого 2016 року N 76

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються, Технiчний регламент безпеки простих посудин високого тиску та план заходiв з його застосування.

     2. Державнiй службi з питань працi забезпечити застосування Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2016р. N 76)
 
Прем'єр-мiнiстр України
Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 березня 2009 р. N 268

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпеки простих посудин високого тиску

(У текстi Технiчного регламенту: слова "максимальний тиск експлуатацiї", "максимальний тиск", "експлуатацiйний тиск" в усiх вiдмiнках замiнено словами "максимальний експлуатацiйний тиск" у вiдповiдному вiдмiнку; позначення одиниць фiзичних величин "Ps", "Rет", "Rен" замiнено вiдповiдно позначеннями "PS", "Ret", "Reh"; розмiрнiсть одиниць фiзичних величин "град. C", "МПа", "л" замiнено вiдповiдно розмiрнiстю "° C", "бар", "лiтр" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2011 року N 1258)

Загальнi положення

     1. Цей Технiчний регламент визначає вимоги до проектування, серiйного виготовлення i оцiнки вiдповiдностi простих посудин, що працюють пiд надлишковим тиском, встановлює правила їх маркування, введення в обiг та експлуатацiю.

     Цей Технiчний регламент розроблено з урахуванням вимог Директиви 2009/105/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи вiд 16 вересня 2009 р. щодо простих посудин високого тиску.

(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     2. У цьому Технiчному регламентi пiд простою посудиною, що працює пiд тиском (далi - посудина), слiд розумiти будь-яку зварну посудину, що пiддається внутрiшньому надлишковому тиску понад 0,5 бара, призначену для наповнення повiтрям або азотом i не призначена для вогневого нагрiву.

(абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     Абзац другий пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     3. У цьому Технiчному регламентi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     1) автоматичне зварювання - процес зварювання, при якому всi параметри зварювання регулюються автоматично, причому деякi з параметрiв можуть регулюватися вручну або автоматично, за допомогою механiчних або електронних пристроїв, щоб витримувати заданi умови зварювання;

     2) виробник - фiзична або юридична особа, що бере на себе вiдповiдальнiсть за проектування, виготовлення i введення в обiг та експлуатацiю посудин, нанесення на них нацiонального знака вiдповiдностi i складення декларацiї про вiдповiднiсть;

     3) максимальна температура експлуатацiї посудини - найбiльша стабiлiзована температура стiнок посудини в стандартних умовах експлуатацiї;

     4) максимальний експлуатацiйний тиск - найбiльший надлишковий тиск, що може виникнути за стандартних умов експлуатацiї. Тиск запобiжних пристроїв не може перевищувати максимальний експлуатацiйний тиск, але пiсля початку скидання тиску його величина миттєво може перевищити максимальний показник на 10 вiдсоткiв;

     5) межа текучостi - значення при максимальнiй температурi експлуатацiї:

     - верхньої точки текучостi для матерiалу з двома точками текучостi - верхньою i нижньою;

     - умовної межi текучостi;

     6) мiнiмальна температура експлуатацiї посудини - найменша стабiлiзована температура стiнок посудини в стандартних умовах експлуатацiї;

     7) мiсткiсть - об'єм внутрiшньої порожнини посудини, що визначається за заданими на кресленнi номiнальними розмiрами;

     8) партiя - кiлькiсть, що не перевищує 3 тис. посудин одного типу;

     9) розрахунковий тиск - взятий за основу розрахунку тиск, який не може бути нижчий вiд максимального експлуатацiйного тиску;

     10) тип посудини - посудини, що вiдповiдають таким умовам:

     - серiйно виготовляються протягом даного перiоду згiдно з проектом i за загальними методами;

     - мають подiбну геометричну форму, тобто корпус i днища або тiльки днища, в обох випадках днища тiєї самої форми;

     - призначенi для одного i того самого iнтервалу розрахункових температур;

     11) протокол випробувань - документ пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї технiчним вимогам iз зазначенням результатiв випробувань.

     У текстi цього Технiчного регламенту використовуються такi позначення фiзичних величин:

(абзац вiсiмнадцятий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     A - подовження при розривi (Lo = 5,65 So), вiдсоткiв

     A 80 мм - подовження при розривi (Lo = 80 мм), вiдсоткiв

     KCV - розривна сила, Дж/см2

     P - розрахунковий тиск, бар

     Ph - гiдростатичний чи пневматичний випробний тиск, бар

     Rp 0,2 - умовна межа текучостi при максимальнiй температурi експлуатацiї 0,2 вiдсотка, Н/кв. мм

(абзац двадцять четвертий пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     PS - максимальний експлуатацiйний тиск, бар

(абзац двадцять п'ятий пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     Ret - межа текучостi при максимальнiй температурi експлуатацiї, Н/кв. мм

(абзац двадцять шостий пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     Reh - верхня точка текучостi матерiалу, Н/мм2

     Rm - мiцнiсть на розрив, Н/мм2

     Tmax - максимальна температура експлуатацiї, °C

     Tmin - мiнiмальна температура експлуатацiї, °C

     V - об'єм посудини, л

     Rm, max - максимальна мiцнiсть на розрив, Н/мм2

     Rp1,0 - умовна межа текучостi при 1,0 вiдсотка, Н/мм2

     4. Вимоги цього Технiчного регламенту поширюється на посудини:

     1) що працюють пiд тиском повiтря або азоту без пiдiгрiву, внутрiшнiй надлишковий тиск яких становить вiд 0,5 бара до 30 бар включно;

(пiдпункт 1 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     2) мiнiмальна температура при експлуатацiї не нижче мiнус 50° C, а максимальна - не вище плюс 300° C для сталевих посудин i плюс 100° C для посудин, виготовлених з алюмiнiю;

     3) добуток максимального експлуатацiйного тиску на об'єм (PS·V) становить бiльш як 50 бар х лiтр, але не перевищує 10000 бар х лiтр.

(пiдпункт 3 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     5. Вимоги цього Технiчного регламенту не поширюються:

     1) на посудини, що:

     експлуатуються на атомних енергетичних установках i в радiоактивному середовищi;

     встановленi на морських, рiчкових суднах, iнших плавучих засобах, включаючи морськi буровi установки;

     встановленi на лiтаках, iнших лiтальних апаратах;

     2) на вогнегасники;

     3) на посудини з добутком максимального експлуатацiйного тиску на об'єм (PS·V), що менший чи рiвний 50 бар х лiтр.

(пiдпункт 3 пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     6. Виробники повиннi вживати всiх заходiв для забезпечення постачання посудин або введення їх в експлуатацiю iз забезпеченням мiнiмiзацiї ризику заподiяння шкоди життю i здоров'ю людей, тварин та пошкодження майна.

     7. Посудини з добутком максимального експлуатацiйного тиску на об'єм (PS·V), що менший чи рiвний 50 бар х лiтр, якi виготовляються за загальноприйнятою технологiєю, повиннi мати маркування.

(пункт 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

Вимоги до матерiалiв

     8. Матерiали, що використовуються для виготовлення посудин, повиннi забезпечувати їх надiйну роботу протягом визначеного строку з урахуванням заданих умов експлуатацiї (розрахунковий тиск, мiнiмальна i максимальна температура експлуатацiї) i впливу температури навколишнього середовища.

     9. Деталi та вузли, що визначають мiцнiсть посудини, виготовляються з високоякiсної нелегованої сталi, нелегованого алюмiнiю або алюмiнiєвого сплаву, не змiцненого шляхом загартовування. Матерiали, що використовуються для виготовлення таких деталей i вузлiв посудини, повиннi бути:

(абзац перший пункту 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     придатнi для зварювання;

     пластичнi i в'язкi, щоб трiщина при мiнiмальнiй температурi експлуатацiї не призвела до розриву через кришення на дрiбнi шматки;

     нечутливi до старiння.

     Нелегованi високоякiснi сталi, з яких виготовленi посудини, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) бути некиплячими i постачатися пiсля термiчної обробки методом нормалiзацiї або в еквiвалентному станi;

     2) вмiст вуглецю у кожному виробi повинен становити менш як 0,25 вiдсотка, а вмiст сiрки чи фосфору - менш як 0,05 вiдсотка;

     3) мати такi механiчнi властивостi:

     максимальна мiцнiсть на розрив (Rm, max) повинна бути менш як 580 Н/мм2, подовження при розривi повинне становити:

     - для випадку, коли випробувальнi зразки беруться паралельно напряму прокатки - при товщинi, що перевищує або дорiвнює 3 мм: A перевищує або дорiвнює 22 вiдсоткам, при товщинi менше 3 мм: A 80 мм перевищує або дорiвнює 17 вiдсоткам;

     - для випадку, коли випробувальнi зразки беруться перпендикулярно до напряму прокатки - при товщинi, що перевищує або дорiвнює 3 мм: A перевищує або дорiвнює 20 вiдсоткам, при товщинi менше 3 мм: A 80 мм перевищує або дорiвнює 15 вiдсоткам;

     - середня розривна сила для трьох поздовжнiх випробувальних зразкiв при мiнiмальнiй температурi експлуатацiї повинна бути не менш як 35 Дж/см2. Тiльки одне з трьох значень може бути менш як 35 Дж/см2, при цьому мiнiмальне значення становить 25 Дж/см2.

     Сталi, що використовуються з метою виготовлення посудин, мiнiмальна температура експлуатацiї яких нижче мiнус 10° C, а товщина стiнок перевищує 5 мм, пiдлягають перевiрцi.

     У нелегованому алюмiнiї вмiст алюмiнiю повинен становити щонайменше 99,5 вiдсотка, а сплави повиннi мати достатню стiйкiсть до мiжкристалiчної корозiї при максимальнiй температурi експлуатацiї.

     Крiм того, алюмiнiєвi матерiали повиннi постачатися у вiдпаленому станi та мати такi механiчнi характеристики у кожному виробi:

     максимальна мiцнiсть на розрив (Rm, max) становить не бiльш як 350 Н/мм2;

     подовження при розривi становить:

     - для випадку, коли випробувальнi зразки беруться паралельно напряму прокатки, A перевищує або дорiвнює 16 вiдсоткам;

     - для випадку, коли випробувальнi зразки беруться перпендикулярно до напряму прокатки, A перевищує або дорiвнює 14 вiдсоткiв.

     10. Зварювальнi матерiали, що використовуються для виготовлення зварних з'єднань у посудинах пiд тиском, повиннi бути сумiсними з матерiалами, що використовуються для виготовлення посудини та її елементiв.

     11. Елементи конструкцiї посудини, що впливають на її мiцнiсть (болти, гайки тощо), виготовляються з матерiалiв вiдповiдно до вимог пункту 9 цього Технiчного регламенту або з iншої придатної марки сталi, алюмiнiю чи алюмiнiєвих сплавiв, сумiсних з матерiалами, що використовуються для виготовлення таких елементiв.

     Матерiали, з яких виготовленi елементи посудини, повиннi мати при мiнiмальнiй температурi експлуатацiї вiдповiдне подовження пiсля розриву та мiцнiсть.

     12. Усi елементи зварної конструкцiї, якi не зазнають тиску, обов'язково виготовляються з матерiалiв, що сумiснi з матерiалами, з яких виготовленi елементи, до яких вони приваренi.

Вимоги до конструкцiї

     13. Для кожної посудини встановлюється розрахунковий (допустимий) строк служби з урахуванням умов експлуатацiї. Механiчнi властивостi матерiалiв повиннi зберiгатися протягом всього строку експлуатацiї.

     Пiд час конструювання посудини обов'язково визначається галузь застосування та встановлюються такi величини: мiнiмальна температура експлуатацiї; максимальна температура експлуатацiї; максимальний експлуатацiйний тиск.

     Якщо вибрана мiнiмальна температура експлуатацiї перевищує мiнус 10° C, властивостi матерiалiв повиннi обов'язково задовольняти мiнiмальнiй температурi експлуатацiї мiнус 10° C.

     Складовими частинами посудини є цилiндр iз круговими поперечними перерiзами, закритими пласкими або випуклими назовнi днищами, що мають тi самi осi обертання, що i цилiндрична частина, або два випуклi назовнi днища iз загальною вiссю обертання, що виготовляються методом зварювання деяких частин конструкцiї або з'єднання за допомогою болтiв. Така конструкцiя посудини повинна забезпечувати надiйнiсть, довговiчнiсть i безпечнiсть протягом усього строку експлуатацiї за призначенням, передбачати можливiсть її технiчного огляду зсередини, видалення вмiсту, цiлковитого очищення, промивання, продування, ремонту, експлуатацiйного контролю металу та з'єднань, а також мати достатнiй захист вiд корозiї.

(абзац четвертий пункту 13 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     При введеннi в експлуатацiю посудини необхiдно передбачати, що її внутрiшнiй тиск не повинен постiйно перевищувати максимальний експлуатацiйний тиск, за винятком миттєвого його перевищування на 10 вiдсоткiв.

     Круговi i поздовжнi шви з неповним проплавленням основного металу не допускаються, крiм швiв у штуцерах, плоских днищах i фланцях, що з'єднуються з корпусом посудини пiд тиском за допомогою подвiйних зварних швiв достатньої товщини. Випуклi торцевi днища, крiм напiвсферичних, повиннi мати цилiндричну кромку.

     Спосiб пiдготовки кромок залежить вiд застосованого способу зварювання.

     14. Товщина стiнок визначається розрахунковим або експериментальним методом за такими критерiями:

     якщо добуток максимального експлуатацiйного тиску на об'єм (PS·V) перевищує 3000 бар х лiтр або якщо максимальна температура експлуатацiї перевищує 100° C, застосовується розрахунковий метод;

(абзац другий пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     якщо добуток максимального експлуатацiйного тиску на об'єм (PS·V) не перевищує 3000 бар х лiтр або якщо максимальна температура експлуатацiї не перевищує 100° C, використовується розрахунковий або експериментальний метод.

(абзац третiй пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     Товщина стiнок корпусу i днищ не повинна становити менш як 2 мiлiметри для стальних посудин, а для посудин з алюмiнiю або алюмiнiєвих сплавiв - не менш як 3 мiлiметри.

     Товщина стiнок корпусу i днищ визначається експериментальним методом таким чином, щоб посудина могла витримати при температурi навколишнього середовища тиск, що вiдповiдає не менш як 5-разовому максимальному експлуатацiйному тиску з постiйним показником деформацiї по периметру не бiльш як 1 вiдсоток.

     15. Мiнiмальна товщина частин, що перебувають пiд тиском, обчисляється виходячи з таких мiркувань:

     використовуваний розрахунковий тиск не повинен бути менший вiд обраного максимального експлуатацiйного тиску;

     допустиме загальне напруження мембрани не повинне перевищувати менше iз значень 0,6 Ret чи 0,3 Rm. Для визначення допустимого напруження виробник повинен використовувати мiнiмальнi значення Ret та Rm.

     Якщо цилiндрична частина посудини має одне чи кiлька поздовжнiх зварних з'єднань, виконаних за допомогою неавтоматичного способу заварювання, обчислений показник товщини множиться на коефiцiєнт 1,15.

Вимоги до виготовлення

     16. Посудина виготовляється на пiдставi плану розроблення та виробництва згiдно з технiчною документацiєю, що мiстить:

(абзац перший пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     детальне креслення та данi про конструкцiю;

     документ, що пiдтверджує якiсть матерiалiв, методи зварювання та контроль якостi зварювання;

     iнструкцiї з монтажу та експлуатацiї.

     У разi застосування процедури оцiнки вiдповiдностi технiчна документацiя повинна також мiстити:

(абзац п'ятий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     посвiдчення про атестацiю операцiй зварювання i квалiфiкацiю зварника;

     карту контролю матерiалiв, застосовуваних у процесi виготовлення деталей i елементiв конструкцiї, вiд яких залежить мiцнiсть посудини;

     протокол випробувань чи опис пропонованих перевiрок.

(абзац восьмий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     17. Виробник повинен мати у своєму розпорядженнi вiдповiдний персонал i обладнання для виготовлення посудин та здiйснювати контроль за дотриманням вимог технiчної документацiї.

     Пiдготовка елементiв конструкцiї посудини (формування, штампування та заокруглення країв тощо) не повинна спричиняти появу поверхневих дефектiв, трiщин чи змiни механiчних характеристик, що негативно може позначитися на безпецi посудин.

     Зварнi з'єднання i прилеглi до них зони повиннi мати аналогiчнi характеристики зварювальних матерiалiв i не мати жодних поверхневих чи внутрiшнiх дефектiв, що знижують рiвень безпеки.

     Зварювання посудини проводиться висококвалiфiкованим спецiалiстом вiдповiдно до технологiї зварювання, атестованої акредитованою випробувальною лабораторiєю.

     У процесi виготовлення виробник посудини зобов'язаний перевiряти сталу якiсть зварювання з проведенням необхiдних випробувань за вiдповiдною методикою. Такi випробування оформляються протоколами.

     18. Введення посудин в експлуатацiю здiйснюється з дотриманням вимог супровiдної документацiї, у тому числi iнструкцiї з експлуатацiї, що мiстить такi данi:

     1) максимальний експлуатацiйний тиск посудини;

     2) максимальна i мiнiмальна температура експлуатацiї;

     3) об'єм;

     4) найменування або товарний знак виробника;

     5) тип i позначення партiї посудин;

     6) галузь застосування;

     7) умови розмiщення i обслуговування, необхiднi для забезпечення безпеки посудин;

     8) нацiональний знак вiдповiдностi.

     Супровiдна документацiя оформляється державною мовою.

Оцiнка вiдповiдностi

     19. Оцiнку вiдповiдностi посудин вимогам цього Технiчного регламенту виробник або його уповноважений представник чи особа, що вiдповiдає за введення посудин в обiг (далi - постачальник), проводить iз застосуванням процедур (модулiв оцiнки вiдповiдностi), визначених Технiчним регламентом модулiв оцiнки вiдповiдностi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31; 2011 р., N 67, ст. 2581).

(пункт 19 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     20. Перед початком виробництва дослiдний зразок посудини, добуток максимального експлуатацiйного тиску на об'єм (PS х V) якої перевищує 50 бар х лiтр, пiдлягає:

     1) перевiрцi вiдповiдно до плану розроблення та виробництва i технiчної документацiї на посудину, що проводиться органом з оцiнки вiдповiдностi, призначеним згiдно з Порядком здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2007 р. N 59 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 6, ст. 223), (Офiцiйний вiсник України, 2007р., N 6, ст. 223), або оцiнцi вiдповiдностi за модулем B (перевiрка типу), якщо посудини виготовляються за стандартами, включеними до перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi посудин вимогам цього Технiчного регламенту;

(пiдпункт 1 пункту 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)

     2) оцiнцi вiдповiдностi за модулем B (перевiрка типу), якщо посудини виготовляються не за перелiком нацiональних стандартiв або частково за таким перелiком.

(пункт 20 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     21. Перед введенням в обiг посудини пiдлягають:

     1) оцiнцi вiдповiдностi за модулем A1 (внутрiшнiй контроль виробництва i контрольованi випробування продукцiї) або за модулем B (перевiрка типу) у комбiнацiї з модулем F (вiдповiднiсть типовi за результатами перевiрки продукцiї), якщо добуток максимального експлуатацiйного тиску на об'єм (PS х V) перевищує 50 бар х лiтр, але не бiльш як 3000 бар х лiтр.

     Випробування посудин пiд час оцiнки вiдповiдностi за модулем A1 проводяться пiд наглядом призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi за умови, що добуток максимального експлуатацiйного тиску на об'єм (PS х V) перевищує 200 бар х лiтр;

     2) оцiнцi вiдповiдностi за модулем B (перевiрка типу) у комбiнацiї з модулем F (вiдповiднiсть типовi за результатами перевiрки продукцiї), якщо добуток максимального експлуатацiйного тиску на об'єм (PS х V) перевищує 3000 бар х лiтр.

(пункт 21 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     22. За результатами проведення оцiнки вiдповiдностi посудин виробник (уповноважений представник, постачальник) складає декларацiю про вiдповiднiсть згiдно з додатком, яку пред'являє на вимогу призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, та наносить нацiональний знак вiдповiдностi на кожний вирiб згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     221. Оцiнка вiдповiдностi за модулем B (перевiрка типу) є процедурою, згiдно з якою призначений орган з оцiнки вiдповiдностi перевiряє технiчний проект посудини, пiдтверджує та засвiдчує її вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту.

     Заявка на проведення перевiрки типу повинна мiстити план розроблення та виробництва.

     До заявки додається типовий зразок посудини даного виробництва.

     Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi проводить:

     1) експертизу плану розроблення та виробництва;

     2) перевiрку факту виготовлення посудини згiдно з планом розроблення та виробництва i безпечностi її використання за передбачених умов експлуатацiї;

     3) випробування з метою перевiрки вiдповiдностi типового зразка посудини вимогам пунктiв 8 - 18 цього Технiчного регламенту.

     У разi коли за результатами перевiрки за модулем B встановлено вiдповiднiсть типового зразка вимогам цього Технiчного регламенту, призначений орган з оцiнки вiдповiдностi видає заявниковi сертифiкат перевiрки типу, в якому зазначаються:

     найменування i адреса виробника;

     результати проведених перевiрок;

     умови дiї сертифiката (у разi необхiдностi);

     До сертифiката додаються також описи та креслення, необхiднi для iдентифiкацiї перевiреного типу посудини.

(Технiчний регламент доповнено пунктом 221 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     23. Оцiнка вiдповiдностi посудини за модулем F (вiдповiднiсть типовi за результатами перевiрки продукцiї) є процедурою, за допомогою якої у комбiнацiї з модулем В виробник гарантує, що посудини вiдповiдають типовому зразку, зазначеному в сертифiкатi перевiрки типу, та вимогам цього Технiчного регламенту.

(абзац перший пункту 23 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     Поставленi партiї посудин пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi шляхом здiйснення контролю i проведення призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi випробування iз застосуванням методу випадкового вiдбору.

(абзац другий пункту 23 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

     Пiд час перевiрки партiї посудин призначений орган з оцiнки вiдповiдностi повинен:

     пiдтвердити, що вони виготовленi та перевiренi вiдповiдно до технiчної документацiї;

     провести гiдростатичне або пневматичне випробування кожної посудини з партiї пiд тиском, який в 1,5 раза перевищує розрахунковий тиск посудини;

     перевiрити вiдсутнiсть у них дефектiв;

     провести випробування з перевiрки якостi зварювання випадково вибраних з кожної партiї посудин чи контрольних зразкiв.

     Випробування слiд проводити на поздовжнiх зварних швах. Якщо для виконання поздовжнiх та кругових швiв застосованi рiзнi методи зварювання, слiд повторити такi випробування для кругових швiв.

     Для посудин, товщину корпусу i днищ яких визначено експериментальним методом, замiсть випробування контрольних зразкiв проводиться гiдростатичне випробування п'яти випадково обраних з кожної партiї посудин, призначене для перевiрки їх вiдповiдностi вимогам пункту 14 цього Технiчного регламенту.

     Копiї декларацiї про вiдповiднiсть та сертифiката вiдповiдностi зберiгаються протягом 10 рокiв.

     24. У разi проведення процедури оцiнки вiдповiдностi за модулем A1 (внутрiшнiй контроль виробництва i контрольованi випробування продукцiї) виробник або його уповноважений представник чи постачальник повинен подати призначеному органовi з оцiнки вiдповiдностi опис технологiчних процесiв виготовлення та всiх системних заходiв, вжитих для забезпечення вiдповiдностi посудин перелiку нацiональних стандартiв чи дослiдному зразку, що схвалений призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi.

     Опис повинен мiстити:

     характеристику засобiв виробництва та результати перевiрок, якi вiдповiдають способу виготовлення посудин;

     результати перевiрок i випробувань, якi повиннi проводитися у процесi виготовлення, iз зазначенням методики та перiодичностi їх проведення;

     узгоджену програму проведення перевiрок i випробувань призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi,

     вiдомостi про гiдростатичне випробування кожної виготовленої посудини або за погодженням iз призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi - про пневматичне випробування пробним тиском, що перевищує розрахунковий у 1,5 раза;

     iнформацiю про мiсцезнаходження виробника посудин, зберiгання, дату початку виробництва.

     У разi коли добуток максимального експлуатацiйного тиску на об'єм (PS х V) перевищує 200 бар х лiтр, виробник гарантує допуск на об'єкти виробництва i зберiгання посудин представникiв призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, дозволяє їм вiдбирати зразки, а також надає:

     план розроблення та виробництва;

     технiчну документацiю;

     сертифiкат перевiрки типу;

     протокол випробувань.

(пункт 24 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

Маркування

     25. Нацiональний знак вiдповiдностi та технiчнi данi повиннi наноситися на посудину чи прикрiплену на видному мiсцi табличку.

     Нацiональний знак вiдповiдностi розмiщується пiсля iдентифiкацiйного номера призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, що провiв процедуру оцiнки вiдповiдностi, iз зазначенням останнiх двох цифр року маркування нацiональним знаком вiдповiдностi.

     Забороняється нанесення на посудину iнших позначок, якi за формою схожi на нацiональний знак вiдповiдностi.

     26. На табличцi з технiчними даними зазначаються:

     1) максимальний експлуатацiйний тиск посудини;

     2) максимальна i мiнiмальна температура експлуатацiї;

     3) об'єм;

     4) найменування виробника або його товарний знак;

     5) тип, серiя або партiя i порядковий номер посудини за системою нумерацiї виробника.

     Табличка виготовляється таким чином, щоб стало неможливим її повторне використання i залишилося вiльне мiсце для додаткової iнформацiї.

     27. У разi коли призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi та iншими наглядовими органами встановлено, що посудина, на якiй нанесено нацiональний знак вiдповiдностi, використовується за призначенням, але несе загрозу життю i здоров'ю людей, домашнiм тваринам чи пошкодженню майна, зазначенi органи вживають згiдно iз законодавством заходiв до обмеження її обiгу та експлуатацiї. У рiшеннi про вжиття таких заходiв зазначаються пiдстави його прийняття, зокрема:

     невiдповiднiсть основним вимогам цього Технiчного регламенту (якщо посудина не вiдповiдає вимогам нацiональних стандартiв);

     неправильне застосування вимог нацiональних стандартiв;

     невiдповiднiсть дослiдному зразку, схваленому призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi;

     виробником не виконано обов'язки, передбаченi технiчною документацiєю, та припису контролюючих органiв.

     Виробник або його уповноважений представник чи постачальник вживають вiдповiдних заходiв для припинення порушення на умовах, визначених згiдно iз законодавством центральними органами виконавчої влади, доведення посудини до стану вiдповiдностi вимогам, зазначеним у цьому Технiчному регламентi, пiдтвердження цiєї вiдповiдностi у встановленому порядку.

     Якщо порушення обумовленi недолiками стандартiв, негайно залучається центральний орган виконавчої влади у сферi стандартизацiї з метою усунення таких недолiкiв.

     28. Будь-яке рiшення, прийняте вiдповiдно до цього Технiчного регламенту, яке обмежує використання посудин, повинне бути детально обґрунтоване i подаватися уповноваженому центральному органу виконавчої влади, на який покладено функцiї впровадження цього Технiчного регламенту та контролю за дотриманням його вимог, обов'язково iз зазначенням нормативних документiв та нормативно-правових актiв, вимоги яких були порушенi. Таке рiшення доводиться до вiдома заiнтересованих сторiн одночасно з iнформацiєю про заходи правового захисту, якими вони можуть скористатися вiдповiдно до законодавства.

 

Додаток
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть

 
(повне найменування виробника або його уповноваженого представника, якi є резидентами України,
 
чи постачальника, їх мiсцезнаходження та код згiдно з ЄДРПОУ)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)
пiдтверджує, що простi посудини високого тиску  
  ,
(найменування, тип, марка, модель)
якi виготовляються згiдно з  
(найменування технiчної документацiї)
  ,
вiдповiдають вимогам Технiчного регламенту, безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2009 р. N 268.
Процедура оцiнки вiдповiдностi простих посудин високого тиску за заявкою виробника або уповноваженого представника, або постачальника проведена призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi.
Сертифiкат  
(номер i дата реєстрацiї кожного сертифiката
 
iз зазначенням строку дiї)
виданi  
(найменування та мiсцезнаходження призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Декларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть виробника (уповноваженого представника, постачальника).
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

(додаток у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2011р. N 1258)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 березня 2009 р. N 268

ПЛАН
заходiв iз застосування Технiчного регламенту безпеки простих посудин високого тиску

Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання, роки
1. Утворення консультацiйно-методичного центру iз застосування Технiчного регламенту Держгiрпромнагляд
Мiнпромполiтики
Держспоживстандарт
2009
2. Формування та публiкування в офiцiйному виданнi перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi простих посудин високого тиску вимогам Технiчного регламенту Держспоживстандарт
Держпрацi Мiнпромполiтики
постiйно
3. Приведення у разi потреби нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з положеннями Технiчного регламенту Держгiрпромнагляд
Мiнпромполiтики
Держспоживстандарт
2009 - 2010
4. Популяризацiя застосування Технiчного регламенту за допомогою засобiв масової iнформацiї, а також шляхом проведення семiнарiв, конференцiй - " - - " -
5. Здiйснення заходiв щодо пiдготовки виробникiв-резидентiв до виготовлення простих посудин високого тиску згiдно з вимогами Технiчного регламенту Мiнпромполiтики
Держгiрпромнагляд
- " -
6. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi простих посудин високого тиску вимогам Технiчного регламенту Держспоживстандарт
Держгiрпромнагляд
Мiнпромполiтики
- " -
7. Пiдготовка у разi потреби та подання Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiй про внесення змiн та/або доповнень до Технiчного регламенту за результатами його добровiльного застосування пiдприємствами Держгiрпромнагляд
Мiнпромполiтики
Держспоживстандарт
2009 - 2011
8. Здiйснення контролю за обов'язковим застосуванням та дотриманням вимог Технiчного регламенту Держспоживстандарт
Держпрацi
Мiнпромполiтики
починаючи з 2012
 
(план iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632, вiд 11.02.2016р. N 76)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.