Документ скасований: Постанова КМУ № 1077 від 16.12.2015

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 липня 2009 р. N 785


Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 червня 2012 року N 631,
вiд 8 квiтня 2013 року N 235,
вiд 28 серпня 2013 року N 632

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання i план заходiв з його застосування, що додаються.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2012р. N 631)

     2. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi забезпечити застосування затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2012р. N 631)
 
Прем'єр-мiнiстр України
Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 липня 2009 р. N 785
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 червня 2012 р. N 631)

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
з електромагнiтної сумiсностi обладнання

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги стосовно електромагнiтної сумiсностi обладнання та його введення в обiг або в експлуатацiю на ринку України.

     Технiчний регламент розроблений з урахуванням Директиви 2004/108/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 15 грудня 2004 р. про наближення законiв держав - членiв щодо електромагнiтної сумiсностi та скасування дiї Директиви 89/336/ЄЕС.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     радiообладнання та телекомунiкацiйне кiнцеве (термiнальне) обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 50, ст. 1705);

     вироби авiацiйної технiки, компоненти та обладнання у значеннi, наведеному в пунктах 27 i 51 частини першої статтi 1 Повiтряного кодексу України;

     радiообладнання, що використовується радiоаматорами згiдно з регламентами радiозв'язку, прийнятими вiдповiдно до Статуту та Конвенцiї Мiжнародного союзу електрозв'язку, ратифiкованими Законом України вiд 15 липня 1994 р. N 116, якщо таке обладнання не перебуває в обiгу;

     набори елементiв, призначених для збирання радiоаматорами, та придбане обладнання, модифiковане радiоаматорами для свого користування.

     3. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється також на обладнання, яке:

     не спроможне створювати чи сприяти появi електромагнiтних випромiнювань, що перевищують рiвень, допустимий для функцiонування радiо- i телекомунiкацiйного та iншого обладнання за призначенням;

     функцiонуватиме без неприпустимого погiршення характеристик в умовах електромагнiтних завад, що зазвичай виникають пiд час застосування обладнання за призначенням.

     4. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на апаратуру, що була введена в обiг i яка може бути вмонтована в стацiонарну установку.

     Водночас для апаратури, призначеної для вмонтування в наявну стацiонарну установку i яка не надається на ринку в iнший спосiб, вимоги пунктiв 9, 13 - 27 цього Технiчного регламенту є необов'язковими. У такому разi у супровiднiй документацiї на таку апаратуру повинна мiститися iнформацiя, що надає можливiсть iдентифiкувати цю стацiонарну установку i її характеристики електромагнiтної сумiсностi, а також повиннi зазначатися запобiжнi заходи, дотримання яких є обов'язковим пiд час умонтування апаратури в стацiонарну установку з метою уникнення невiдповiдностi установки вимогам цього Технiчного регламенту.

     Супровiдна документацiя повинна також мiстити iнформацiю, передбачену пунктами 23 i 24 цього Технiчного регламенту.

     У разi виявлення ознак невiдповiдностi стацiонарної установки, зокрема коли є скарги на створюванi цiєю установкою завади, вiдповiдний орган державного ринкового нагляду може вимагати надання доказiв вiдповiдностi стацiонарної установки вимогам цього Технiчного регламенту та у разi потреби iнiцiювати проведення перевiрки.

     Якщо невiдповiднiсть установлено, орган державного ринкового нагляду може вжити вiдповiдних заходiв для приведення стацiонарної установки у вiдповiднiсть з вимогами щодо захисту, встановленими у пiдпунктi 1 пункту 9 цього Технiчного регламенту.

     5. Термiни, що вживаються у цьому Технiчному регламентi, мають таке значення:

     1) апаратура - будь-який конструктивно завершений пристрiй або поєднання пристроїв, доступнi на ринку у виглядi окремої функцiональної одиницi, призначеної для споживача та/або користувача i здатної створювати електромагнiтнi завади або на функцiонування якої можуть вплинути такi завади. До апаратури також належать комплектувальнi вироби або вузли, призначенi для вмонтування в апаратуру споживачем та/або користувачем, якi здатнi створювати електромагнiтнi завади або на функцiонування яких можуть впливати такi завади, а також мобiльнi установки - поєднання апаратури та у разi потреби iнших пристроїв, якi призначенi для перемiщення та використання в рiзних мiсцях;

     2) електромагнiтна завада - будь-яке електромагнiтне явище, що може погiршити функцiонування обладнання. Електромагнiтною завадою може бути електромагнiтний шум, небажаний сигнал або змiна в самому середовищi розповсюдження;

     3) електромагнiтна обстановка - усi електромагнiтнi явища, що спостерiгаються у певному мiсцi;

     4) електромагнiтна сумiснiсть - здатнiсть обладнання задовiльно функцiонувати в його електромагнiтнiй обстановцi, не створюючи неприпустимих електромагнiтних завад iншому обладнанню в цiй обстановцi;

     5) завадостiйкiсть - здатнiсть обладнання функцiонувати за призначенням без погiршення його роботи за наявностi електромагнiтних завад;

     6) обладнання - будь-яка апаратура або стацiонарна установка;

     7) стацiонарна установка - особливе поєднання кiлькох видiв апаратури та у разi потреби iнших пристроїв, якi монтуються, встановлюються та призначенi для постiйного використання;

     8) презумпцiя вiдповiдностi - припущення, що вiдповiднiсть обладнання стандартам, включеним до перелiку нацiональних стандартiв, що вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi обладнання основним вимогам цього Технiчного регламенту, свiдчить про вiдповiднiсть цього обладнання основним вимогам, встановленим цим Технiчним регламентом, якщо не доведено iнше.

(пiдпункт 8 пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)

     Для цiлей цього Технiчного регламенту термiн "нацiональнi стандарти" вживається у значеннi, наведеному у Законi України "Про стандартизацiю"; термiни "виробник", "декларацiя про вiдповiднiсть" - у значеннi, наведеному у Законi України "Про пiдтвердження вiдповiдностi"; термiни "орган з оцiнки вiдповiдностi", "технiчний регламент" - у значеннi, наведеному у Законi України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi"; термiни "введення продукцiї в обiг", "iмпортер", "користувач", "уповноважений представник виготовлювача продукцiї в Українi" - у значеннi, наведеному у Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї"; термiн "споживач" - у значеннi, наведеному у Законi України "Про захист прав споживачiв".

Введення в обiг або в експлуатацiю

     6. Обладнання може бути введено в обiг або в експлуатацiю, якщо воно за умови правильного встановлення, обслуговування та використання за призначенням вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

     7. Введення в обiг або в експлуатацiю на територiї України обладнання, що вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, не може бути заборонено або обмежено з причин, пов'язаних з електромагнiтною сумiснiстю.

     8. Обладнання, що представлене за мiсцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонструється в iнший спосiб та не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, повинно супроводжуватися видимою позначкою, яка засвiдчує, що таке обладнання не може бути введено в обiг або в експлуатацiю без приведення його у вiдповiднiсть з вимогами цього Технiчного регламенту. Демонстрацiя роботи такого обладнання можлива лише за умови вжиття належних заходiв для уникнення електромагнiтних завад.

Основнi вимоги

     9. Обладнання повинно вiдповiдати таким основним вимогам:

     1) вимоги щодо захисту:

     обладнання повинно бути спроектовано та виготовлено з урахуванням рiвня технiчного розвитку таким чином, щоб забезпечувати, що:

     створюванi електромагнiтнi завади не перевищують рiвня, вище якого радiо- i телекомунiкацiйне та iнше обладнання не може працювати за призначенням;

     воно має рiвень завадостiйкостi до електромагнiтних завад, очiкуваних пiд час його експлуатацiї за призначенням, який забезпечує його працездатнiсть без неприйнятного погiршення його роботи за призначенням;

     2) особливi вимоги до стацiонарних установок:

     установлення та використання комплектувальних виробiв за призначенням;

     стацiонарна установка повинна встановлюватися iз застосуванням належного iнженерного досвiду та з урахуванням iнформацiї про використання її комплектувальних виробiв за призначенням для забезпечення виконання вимог щодо захисту, встановлених у пiдпунктi 1 цього пункту. Вiдповiдна документацiя повинна зберiгатися вiдповiдальною особою (особами) протягом усього часу експлуатацiї стацiонарної установки.

     10. У разi коли основнi вимоги до обладнання повнiстю або частково конкретизованi iншими технiчними регламентами, дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на обладнання в частинi таких вимог з дати впровадження зазначених технiчних регламентiв.

Нацiональнi стандарти

     11. Перелiк нацiональних стандартiв, що вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi обладнання основним вимогам цього Технiчного регламенту, формується та публiкується вiдповiдно до закону.

(пункт 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)

     12. Вiдповiднiсть обладнання вимогам вiдповiдних стандартiв, що включенi до перелiку нацiональних стандартiв, надає презумпцiю вiдповiдностi цього обладнання основним вимогам, установленим у пунктi 9 цього Технiчного регламенту. Презумпцiя вiдповiдностi обмежується сферою застосування нацiонального (нацiональних) стандарту (стандартiв) та вiдповiдними основними вимогами, на якi поширюється дiя таких нацiональних стандартiв.

Процедури оцiнки вiдповiдностi

     13. Вiдповiднiсть апаратури основним вимогам повинна пiдтверджуватися за процедурою оцiнки вiдповiдностi (внутрiшнiй контроль виробництва), встановленою у цьому пунктi.

     Виробник повинен провести оцiнювання електромагнiтної сумiсностi апаратури на основi вiдповiдних явищ з метою забезпечення вiдповiдностi апаратури вимогам щодо захисту, встановленим у пiдпунктi 1 пункту 9 цього Технiчного регламенту. Правильне застосування всiх вiдповiдних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв рiвнозначне проведенню оцiнювання електромагнiтної сумiсностi.

     Оцiнювання електромагнiтної сумiсностi повинно враховувати всi передбачуванi нормальнi умови експлуатацiї. Для апаратури, застосування якої можливе в кiлькох конфiгурацiях, оцiнювання електромагнiтної сумiсностi повинно пiдтверджувати, що апаратура вiдповiдає вимогам щодо захисту, встановленим у пiдпунктi 1 пункту 9 цього Технiчного регламенту, в усiх можливих конфiгурацiях, визначених виробником як типовi для використання за призначенням.

     Виробник розробляє технiчну документацiю, що мiстить докази вiдповiдностi апаратури основним вимогам.

     Виробник або уповноважений представник виготовлювача продукцiї в Українi (далi - уповноважений представник) повинен зберiгати технiчну документацiю не менш як 10 рокiв пiсля дати випуску останньої одиницi апаратури.

     Вiдповiднiсть апаратури основним вимогам повинна пiдтверджуватися декларацiєю про вiдповiднiсть, складеною виробником або уповноваженим представником.

     Виробник або уповноважений представник повинен зберiгати декларацiю про вiдповiднiсть не менш як 10 рокiв пiсля дати випуску останньої одиницi апаратури.

     У разi коли виробник не є резидентом України та не має свого уповноваженого представника в Українi, зобов'язання щодо збереження технiчної документацiї та декларацiї про вiдповiднiсть покладається на особу, яка ввела апаратуру в обiг.

     14. За iнiцiативою виробника або уповноваженого представника може бути застосована процедура оцiнки вiдповiдностi iз залученням призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi.

     Пiсля застосування процедури внутрiшнього контролю виробництва виробник або уповноважений представник подає технiчну документацiю до призначеного органу, зазначеного в пунктi 28 цього Технiчного регламенту, iз заявою щодо проведення її оцiнювання. Виробник або уповноважений представник зазначають основнi вимоги, що повиннi бути оцiненi призначеним органом.

     Призначений орган повинен розглянути технiчну документацiю i оцiнити, чи доводить вона належним чином виконання виробником вимог, установлених цим Технiчним регламентом.

     За позитивними результатами проведеного оцiнювання технiчної документацiї призначений орган видає виробнику або уповноваженому представнику сертифiкат вiдповiдностi апаратури. Сертифiкат вiдповiдностi повинен обмежуватися тими основними вимогами, щодо яких призначеним органом було проведено оцiнювання.

     Виробник повинен додати зазначений сертифiкат вiдповiдностi до технiчної документацiї.

Технiчна документацiя та декларацiя про вiдповiднiсть

     15. Технiчна документацiя повинна надавати можливiсть оцiнювання вiдповiдностi апаратури основним вимогам та охоплювати проектування та виробництво апаратури.

     Технiчна документацiя повинна, зокрема, мiстити:

     загальний опис апаратури;

     доказ вiдповiдностi апаратури нацiональним стандартам з перелiку нацiональних стандартiв, якщо такi стандарти застосовувалися повнiстю або частково;

     якщо виробник не застосовував нацiональних стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв або застосовував їх частково, описи та пояснення щодо рiшень, прийнятих виробником для забезпечення вiдповiдностi основним вимогам цього Технiчного регламенту, включаючи:

     - опис оцiнювання електромагнiтної сумiсностi, передбачений в абзацi другому пункту 13 цього Технiчного регламенту;

     - результати проектних розрахункiв i проведених експертиз;

     - протоколи випробувань тощо;

     сертифiкат вiдповiдностi апаратури, виданий призначеним органом, якщо застосовувалася процедура оцiнки вiдповiдностi апаратури згiдно з пунктом 14 цього Технiчного регламенту.

     16. Декларацiя про вiдповiднiсть повинна, зокрема, мiстити:

     посилання на цей Технiчний регламент;

     iдентифiкацiйнi вiдомостi про апаратуру, якi встановленi в пунктi 23 цього Технiчного регламенту;

     найменування та мiсцезнаходження виробника та/або уповноваженого представника;

     позначення нормативних документiв з роками їх затвердження, вiдповiднiсть яким декларується для забезпечення вiдповiдностi апаратури положенням цього Технiчного регламенту;

     дату складення декларацiї;

     прiзвище, iм'я, по батьковi та пiдпис особи, уповноваженої брати зобов'язання вiд iменi виробника або уповноваженого представника.

     Форма декларацiї про вiдповiднiсть наведена в додатку.

Маркування нацiональним знаком вiдповiдностi

     17. На апаратуру, вiдповiднiсть якої цьому Технiчному регламенту було доведено iз застосуванням процедури, установленої у пунктах 13 або 14 цього Технiчного регламенту, наноситься нацiональний знак вiдповiдностi. За нанесення нацiонального знака вiдповiдностi вiдповiдає виробник або уповноважений представник.

     18. Зображення нацiонального знака вiдповiдностi виконується вiдповiдно до опису, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     У разi зменшення або збiльшення зображення нацiонального знака вiдповiдностi необхiдно дотримуватися вимог, установлених в описi нацiонального знака вiдповiдностi.

     19. Нацiональний знак вiдповiдностi наносять на апаратуру або на табличку з її технiчними даними згiдно з правилами застосування нацiонального знака вiдповiдностi, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599.

     У разi коли його нанесення на апаратуру неможливе або невиправдане через її конструкцiю, нацiональний знак вiдповiдностi повинен бути нанесеним на пакування, якщо таке наявне, та на супровiднi документи.

     20. Якщо на апаратуру поширюється дiя iнших технiчних регламентiв, якi охоплюють iншi аспекти i також передбачають маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, наявнiсть нацiонального знака вiдповiдностi на апаратурi означає, що вона вiдповiдає також iншим технiчним регламентам.

     У разi коли протягом перiоду впровадження iнших технiчних регламентiв виробнику дозволяється вибирати заходи щодо їх застосування, нацiональний знак вiдповiдностi вказує на вiдповiднiсть вимогам лише тих технiчних регламентiв, якi були застосованi виробником. У такому разi особливостi застосування технiчних регламентiв наводяться в документах, повiдомленнях або iнструкцiях, якi вимагаються цими технiчними регламентами та супроводжують таку апаратуру.

     21. Не дозволяється нанесення на апаратуру, її пакування або iнструкцiю з експлуатацiї позначень, якi можуть ввести в оману щодо значення та/або графiчного зображення нацiонального знака вiдповiдностi.

     22. На апаратуру, її пакування або iнструкцiю з експлуатацiї може бути нанесено будь-яке iнше маркування за умови, що воно не погiршить видимiсть i розбiрливiсть нацiонального знака вiдповiдностi.

Iншi позначення та iнформацiя

     23. Кожна одиниця апаратури повинна бути iдентифiкована стосовно типу, партiї, серiйного номера та будь-якої iншої iнформацiї, яка надає можливiсть iдентифiкувати апаратуру.

     24. Кожна одиниця апаратури повинна супроводжуватися iнформацiєю про найменування та адресу виробника i, якщо вiн не є резидентом України, - найменування та адресу уповноваженого представника, а у разi, коли уповноважений представник вiдсутнiй, - найменування та адресу iмпортера.

     25. Виробник зобов'язаний подати iнформацiю про всi особливi запобiжнi заходи, яких необхiдно дотримуватися пiд час монтування, встановлення, обслуговування та використання апаратури, для того, щоб апаратура пiд час її експлуатацiї вiдповiдала вимогам щодо захисту, встановленим у пiдпунктi 1 пункту 9 цього Технiчного регламенту.

     26. Апаратура, для якої вiдповiднiсть вимогам щодо захисту не забезпечується на територiях, на яких проживають люди, повинна супроводжуватися чiтким позначенням щодо обмеження її застосування, яке також може наноситися на її пакування.

     27. Iнформацiя, необхiдна для застосування апаратури за призначенням, повинна мiститися в iнструкцiях, якими супроводжується апаратура.

Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi

     28. Оцiнку вiдповiдностi апаратури згiдно з пунктом 14 цього Технiчного регламенту проводять призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi.

     Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi вiдповiдати таким мiнiмальним критерiям:

     наявнiсть персоналу та необхiдних засобiв i обладнання;

     технiчна компетентнiсть i професiйна чеснiсть персоналу;

     незалежнiсть у пiдготовцi протоколiв та виконаннi функцiй з перевiрки, передбачених цим Технiчним регламентом;

     незалежнiсть працiвникiв та технiчного персоналу вiд усiх заiнтересованих сторiн, груп або осiб, безпосередньо чи опосередковано пов'язаних з обладнанням, що оцiнюється;

     дотримання персоналом професiйної таємницi;

     наявнiсть страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.

     Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi здiйснюється вiдповiдно до Порядку здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2007 р. N 59 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 6, ст. 223).

     Iнформацiя про призначенi органи повинна мiстити сферу їх призначення, у якiй зазначаються можливостi призначеного органу виконувати роботи з оцiнки вiдповiдностi апаратури, на яку поширюється дiя цього Технiчного регламенту, та/або основних вимог, установлених у пунктi 9 цього Технiчного регламенту, чи окремих основних вимог та/або категорiй апаратури.

 

Додаток
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть

 
(назва Технiчного регламенту)
 
(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого
 
представника, який декларує вiдповiднiсть продукцiї) та його мiсцезнаходження)
пiдтверджує, що
 
(повна назва апаратури, тип, партiя, серiйний номер та будь-яка iнша
  ,
iнформацiя, що надає можливiсть iдентифiкувати апаратуру)
яка виготовляється (виготовлена)   ,
(найменування та мiсцезнаходження виробника)
вiдповiдає вимогам  
(позначення нормативних документiв з роками їх затвердження,
 
що застосованi пiд час оцiнювання електромагнiтної сумiсностi, та/або iнших рiшень,
 
прийнятих для забезпечення виконання вимог Технiчного регламенту)
 
Декларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть виробника або уповноваженого представника.
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
М. П.
___________________
(дата)
(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 235)
(Технiчний регламент у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2012р. N 631)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 липня 2009 р. N 785
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 червня 2012 р. N 631)

ПЛАН ЗАХОДIВ
iз застосування Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання

Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання
1. Формування та публiкування перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi обладнання основним вимогам Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання (далi - Технiчний регламент) Мiнекономрозвитку постiйно
2. Розроблення та перегляд нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам, на обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту - " - - " -
3. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для проведення оцiнки вiдповiдностi обладнання вимогам Технiчного регламенту та опублiкування перелiку таких органiв - " - - " -
4. Внесення у разi потреби змiн до Технiчного регламенту Мiнекономрозвитку
Мiнiнфраструктури
Держспоживiнспекцiя
- " -
 
(план заходiв у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2012р. N 631, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.