КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 грудня 2015 р. N 1077


Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2016 року N 1069,
вiд 4 липня 2018 року N 533,
вiд 24 жовтня 2018 року N 960,
вiд 12 лютого 2020 року N 102,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання, що додається.

     2. Мiнiстерству економiки забезпечити впровадження затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102, вiд 18.08.2021р. N 875)

     3. Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацiю обладнання, яке вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 785 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 58, ст. 2028), та було введено в обiг до дня набрання чинностi цiєю постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невiдповiдностi такого обладнання вимогам Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

     4. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     5. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     6. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 р. N 1077

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
з електромагнiтної сумiсностi обладнання

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги до обладнання з метою забезпечення надання на ринку України обладнання, яке вiдповiдає належному рiвню електромагнiтної сумiсностi.

     Цей Технiчний регламент розроблено на основi Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв стосовно електромагнiтної сумiсностi.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на будь-яку апаратуру або стацiонарну установку.

     3. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     1) обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту радiообладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017р. N 355 (Офiцiйний вiсник України, 2017р., N 45, ст. 1396);

(пiдпункт 1 пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     2) вироби авiацiйної технiки, на якi поширюється дiя Повiтряного кодексу України та якi призначенi виключно для використання у повiтрi, а саме:

     повiтрянi судна, крiм безпiлотних повiтряних суден, та призначенi для них двигуни, гвинти, деталi та обладнання, що не потребує встановлення на борту повiтряного судна (будь-який прилад, обладнання, механiзм, апаратура, додаткове пристосування, програмне забезпечення чи допомiжний пристрiй, що розмiщуються експлуатантом на борту повiтряного судна, не є його частиною i використовується або призначений для використання пiд час експлуатацiї або управлiння повiтряним судном, пiдтримки виживання пасажирiв або здатнi вплинути на безпечну експлуатацiю повiтряного судна);

     безпiлотнi повiтрянi судна та призначенi для них двигуни, гвинти, деталi та обладнання, що не потребує встановлення на борту безпiлотного повiтряного судна, конструкцiя яких сертифiкована вiдповiдно до статтi 13 Повiтряного кодексу України, якi призначенi для роботи лише на частотах, розподiлених згiдно з регламентами радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку для захищеного авiацiйного використання;

(пiдпункт 2 пункту 3 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533, вiд 12.02.2020р. N 102)

     21) пiдпункт 21 пункту 3 виключено

(пункт 3 доповнено пiдпунктом 21 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533, пiдпункт 21 пункту 3 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     3) радiообладнання, що використовується радiоаматорами згiдно з визначеннями, наведеними у регламентах радiозв'язку, якi прийнятi вiдповiдно до Статуту i Конвенцiї Мiжнародного союзу електрозв'язку, ратифiкованими Законом України вiд 15 липня 1994 р. N 116/94-ВР, крiм випадкiв, коли таке обладнання надано на ринку. Комплекти компонентiв, призначених для складення радiоаматорами та наданих на ринку радiообладнання, що було модифiковано радiоаматорами для власного використання, не вважаються радiообладнанням, наданим на ринку;

     4) обладнання, яке за своїми фiзичними характеристиками:

     не здатне створювати електромагнiтнi випромiнювання чи призводити до появи електромагнiтних випромiнювань, що перевищують рiвень, за якого радiо-, телекомунiкацiйне та iнше обладнання функцiонує за призначенням;

     функцiонує без неприпустимого погiршення характеристик за наявностi електромагнiтних завад, якi зазвичай виникають пiд час його використання за призначенням;

     5) оцiночнi комплекти, виготовленi за спецiальним замовленням чи згiдно iз спецiальними вимогами замовника та призначенi для використання фахiвцями виключно в установах, що займаються дослiдженнями та розробками, для зазначених цiлей.

(пiдпункт 5 пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     4. У разi коли для певного обладнання суттєвi вимоги, визначенi у додатку 1, були повнiстю або частково визначенi в iнших технiчних регламентах, цей Технiчний регламент не застосовується до цього обладнання стосовно таких вимог з дня набрання чинностi зазначеними технiчними регламентами.

     5. Цей Технiчний регламент не впливає на застосування законодавства, що регулює питання, пов'язанi з безпечнiстю обладнання.

     6. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) апаратура - будь-який конструктивно завершений прилад чи поєднання приладiв, наданi на ринку як єдина функцiональна одиниця, що призначенi для споживача (користувача) i можуть створювати електромагнiтнi завади або на функцiонування яких можуть вплинути такi завади.

     Для цiлей цього Технiчного регламенту апаратурою також вважаються:

     компоненти чи складальнi вузли, якi призначенi для вмонтування в апаратуру споживачем (користувачем) та можуть створювати електромагнiтнi завади або на функцiонування яких можуть вплинути такi завади;

(абзац третiй пiдпункту 1 пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     мобiльнi установки - поєднання апаратури, а у деяких випадках також iнших пристроїв, що призначенi для перемiщення та експлуатацiї в рiзних мiсцях;

     2) введення в обiг - надання апаратури на ринку України в перший раз;

     3) вилучення з обiгу - будь-який захiд, спрямований на запобiгання наданню на ринку апаратури, що перебуває в ланцюгу постачання продукцiї;

     4) виробник - будь-яка фiзична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє апаратуру або доручає її розроблення чи виготовлення та реалiзує цю апаратуру пiд своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг);

(пiдпункт 4 пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     5) вiдкликання - будь-який захiд, спрямований на забезпечення повернення апаратури, яка вже була надана споживачу (користувачу);

     6) гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;

(пiдпункт 6 пункту 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     7) електромагнiтна завада - будь-яке електромагнiтне явище, яке може призвести до погiршення функцiонування обладнання. Електромагнiтною завадою може бути електромагнiтний шум, небажаний сигнал або змiна в самому середовищi розповсюдження;

     8) електромагнiтна обстановка - усi електромагнiтнi явища, що спостерiгаються у певному мiсцi;

     9) електромагнiтна сумiснiсть - здатнiсть обладнання задовiльно функцiонувати у власнiй електромагнiтнiй обстановцi без створення неприпустимих електромагнiтних завад iншому обладнанню в такiй обстановцi;

     10) завадостiйкiсть - здатнiсть обладнання функцiонувати за призначенням без погiршення характеристик за наявностi електромагнiтних завад;

     11) знак вiдповiдностi технiчним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що апаратура вiдповiдає вимогам, якi застосовуються до зазначеної апаратури та визначенi в технiчних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

     12) iмпортер - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обiг на ринку України апаратуру походженням з iншої країни;

     13) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання апаратури для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесi провадження господарської дiяльностi;

     14) обладнання - будь-яка апаратура або стацiонарна установка;

     15) орган з оцiнки вiдповiдностi - орган, що провадить дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, включаючи калiбрування, випробування, сертифiкацiю та iнспектування;

(пiдпункт 15 пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     16) оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що суттєвi вимоги цього Технiчного регламенту, якi стосуються апаратури, були виконанi;

     17) розповсюджувач - будь-яка iнша, нiж виробник або iмпортер, фiзична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукцiї, яка надає апаратуру на ринку України;

     18) стацiонарна установка - особливе поєднання кiлькох видiв апаратури, а у деяких випадках - також iнших пристроїв, якi складенi, змонтованi та призначенi для постiйного використання в заздалегiдь визначеному мiсцi;

     19) суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, iмпортер та розповсюджувач;

     20) технiчна специфiкацiя - документ, що встановлює технiчнi вимоги, яким повинне задовольняти обладнання;

     21) уповноважений представник - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка одержала вiд виробника письмове доручення дiяти вiд його iменi стосовно визначених у цьому дорученнi завдань;

     22) цiлi безпеки - цiлi, спрямованi на захист людського життя або майна.

     У цьому Технiчному регламентi iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному у Повiтряному кодексi України, Законах України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"; "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї"; "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї"; "Про стандартизацiю".

(абзац пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

Надання на ринку та/або введення в експлуатацiю обладнання

     7. Обладнання може бути надано на ринку та/або введено в експлуатацiю тiльки в разi, коли воно вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту за умови належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням.

Вiльний рух обладнання

     8. Надання на ринку та/або введення в експлуатацiю на територiї України обладнання, що вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, не може бути заборонено або обмежено з причин, пов'язаних з електромагнiтною сумiснiстю.

     9. Виконання вимог цього Технiчного регламенту не повинне перешкоджати здiйсненню державними органами в межах їх повноважень та вiдповiдно до законодавства таких спецiальних заходiв, пов'язаних з введенням в експлуатацiю або використанням обладнання:

     1) розв'язанню iснуючої або прогнозованої проблеми, пов'язаної з електромагнiтною сумiснiстю, в конкретному мiсцi;

     2) забезпеченню захисту телекомунiкацiйних мереж загального користування або приймальних чи передавальних станцiй пiд час їх використання в цiлях безпеки в чiтко визначених смугах радiочастот.

     10. Показ та/або демонстрацiя обладнання, яке не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, пiд час проведення ярмаркiв, виставок чи iнших подiбних заходiв здiйснюється за наявностi видимого позначення, на якому чiтко зазначено, що таке обладнання не може бути надано на ринку та/або введено в експлуатацiю до приведення його у вiдповiднiсть з вимогами цього Технiчного регламенту. Демонстрацiя зазначеного обладнання може проводитись лише за умови здiйснення належних заходiв з метою уникнення електромагнiтних завад.

Суттєвi вимоги

     11. Обладнання повинне вiдповiдати суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1.

Обов'язки виробникiв

     12. Виробники перед введенням апаратури в обiг забезпечують її проектування та виготовлення з дотриманням суттєвих вимог, визначених у додатку 1.

(пункт 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     13. Виробники складають технiчну документацiю, визначену в додатку 2 або додатку 3, та проводять вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi, зазначену в пунктi 39 цього Технiчного регламенту, або забезпечують її проведення.

(абзац перший пункту 13 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Якщо вiдповiднiсть апаратури вимогам, якi до неї застосовуються, була доведена в результатi проведення зазначеної процедури оцiнки вiдповiдностi, виробники складають декларацiю про вiдповiднiсть i наносять знак вiдповiдностi технiчним регламентам.

     14. Виробники зберiгають технiчну документацiю та декларацiю про вiдповiднiсть протягом 10 рокiв пiсля введення апаратури в обiг.

     15. Виробники забезпечують застосування процедур, необхiдних для пiдтримання вiдповiдностi серiйного виробництва вимогам цього Технiчного регламенту. При цьому враховуються змiни в конструкцiї чи характеристиках апаратури та змiни в нацiональних стандартах, визначених у пунктi 38 цього Технiчного регламенту, або в iнших технiчних специфiкацiях, шляхом посилання на якi декларується вiдповiднiсть апаратури.

     16. Виробники забезпечують нанесення позначення на апаратуру, яку вони ввели в обiг, типу, номера партiї чи серiйного номера або iншого елемента, який дає змогу її iдентифiкувати, а у разi, коли через розмiр або характер апаратури нанесення вiдповiдного позначення неможливе, - необхiдна iнформацiя зазначається на її пакуваннi або в документi, що супроводжує таку апаратуру.

     17. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу на апаратурi, а у разi, коли зазначення вiдповiдної iнформацiї неможливе, - на її пакуваннi чи в документi, що супроводжує таку апаратуру. В адресi повинне зазначатися одне мiсце, за яким можна зв'язатися з виробником. Контактнi данi наводяться згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     18. Виробники забезпечують супроводження апаратури iнструкцiями та iнформацiєю, визначеною в пунктах 48 - 50 цього Технiчного регламенту, якi складенi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов. Зазначенi iнструкцiї та iнформацiя, а також будь-яке маркування повиннi бути чiткими та зрозумiлими.

     19. Виробники, якi вважають або мають пiдстави вважати, що апаратура, яку вони ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходiв до приведення такої апаратури у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення її з обiгу та/або її вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо зазначена апаратура становить ризик, виробники негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальнi вiдомостi, зокрема про невiдповiднiсть такої апаратури вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи.

     20. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники подають йому всю iнформацiю та документацiю (у паперовiй або електроннiй формi), необхiднi для демонстрування вiдповiдностi апаратури вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники спiвпрацюють з ним для усунення ризикiв, що становить введена ними в обiг апаратура.

Обов'язки уповноважених представникiв

     21. Виробник у разi потреби на пiдставi письмового доручення визначає уповноваженого представника.

     Обов'язки виробника, встановленi в пунктi 12, та обов'язки виробника щодо складення технiчної документацiї, встановленi в пунктi 13 цього Технiчного регламенту, не є предметом доручення для уповноваженого представника.

     22. Уповноважений представник виконує завдання на пiдставi наданого доручення, яке дає йому змогу як мiнiмум:

     зберiгати декларацiю про вiдповiднiсть i технiчну документацiю для надання їх на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення апаратури в обiг;

     на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати йому всю iнформацiю та документацiю, необхiднi для демонстрування вiдповiдностi апаратури вимогам цього Технiчного регламенту;

     на вимогу органу державного ринкового нагляду спiвпрацювати з ним для усунення ризикiв, що становить апаратура, на яку поширюється дiя доручення.

Обов'язки iмпортерiв

     23. Iмпортери вводять в обiг лише апаратуру, яка вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

     24. Перед введенням апаратури в обiг iмпортери пересвiдчуються у тому, що виробником проведено вiдповiдну процедуру оцiнки вiдповiдностi, визначену в пунктi 39 цього Технiчного регламенту, складено технiчну документацiю, на апаратуру нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, що апаратура супроводжується необхiдними документами, а також у тому, що виробник виконав вимоги, визначенi в пунктах 16 i 17 цього Технiчного регламенту.

     Якщо iмпортер вважає або має пiдстави вважати, що апаратура не вiдповiдає суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, вiн не вводить цю апаратуру в обiг до приведення її у вiдповiднiсть з такими вимогами. Якщо зазначена апаратура становить ризик, iмпортер повiдомляє про це виробнику та вiдповiдному органу державного ринкового нагляду.

(абзац другий пункту 24 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     25. Iмпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарiв i послуг) та контактну поштову адресу на апаратурi, а у разi, коли нанесення вiдповiдної iнформацiї неможливе, - на її пакуваннi чи в документi, що супроводжує таку апаратуру. Контактнi данi наводяться згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     26. Iмпортери забезпечують супроводження апаратури iнструкцiями та iнформацiєю, визначеними в пунктах 48 - 50 цього Технiчного регламенту, якi складенi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     27. Iмпортери забезпечують пiд час перебування апаратури пiд їх вiдповiдальнiстю створення таких умов для її зберiгання чи транспортування, за яких не виникає загроза невiдповiдностi апаратури суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1.

(пункт 27 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     28. Iмпортери, якi вважають або мають пiдстави вважати, що апаратура, яку вони ввели в обiг, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходiв, необхiдних для приведення такої апаратури у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення її з обiгу та/або її вiдкликання (з урахуванням обставин). Якщо зазначена апаратура становить ризик, iмпортери негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальну iнформацiю, зокрема про невiдповiднiсть такої апаратури вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи.

     29. Iмпортери протягом 10 рокiв пiсля введення апаратури в обiг зберiгають копiю декларацiї про вiдповiднiсть для надання її на запити органiв державного ринкового нагляду та забезпечують можливiсть надання таким органам за їх запитами доступу до технiчної документацiї.

     30. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду iмпортери надають йому всю iнформацiю та документацiю (у паперовiй або електроннiй формi), необхiднi для демонстрування вiдповiдностi апаратури вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду iмпортери спiвпрацюють з ним для усунення ризикiв, що становить введена ними в обiг апаратура.

Обов'язки розповсюджувачiв

     31. Розповсюджувачi пiд час надання апаратури на ринку дiють згiдно з вимогами цього Технiчного регламенту.

     32. Перед наданням апаратури на ринку розповсюджувачi перевiряють наявнiсть на апаратурi знака вiдповiдностi технiчним регламентам, необхiдних супровiдних документiв, iнструкцiй та iнформацiї, визначених в пунктах 48 - 50 цього Технiчного регламенту, що складенi згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов, а також виконання виробником вимог, визначених в пунктах 16 i 17, iмпортером - вимог пункту 25 цього Технiчного регламенту.

     Якщо розповсюджувач вважає або має пiдстави вважати, що апаратура не вiдповiдає суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, вiн не надає цю апаратуру на ринку до приведення її у вiдповiднiсть з такими вимогами. Якщо зазначена апаратура становить ризик, розповсюджувач повiдомляє про це виробнику або iмпортеру, а також вiдповiдному органу державного ринкового нагляду.

(абзац другий пункту 32 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     33. Розповсюджувачi забезпечують пiд час перебування апаратури пiд їх вiдповiдальнiстю створення таких умов для її зберiгання чи транспортування, за яких не виникає загроза невiдповiдностi апаратури суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1.

(пункт 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     34. Розповсюджувачi, якi вважають або мають пiдстави вважати, що апаратура, яку вони надали на ринку, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, пересвiдчуються у здiйсненнi обмежувальних (коригувальних) заходiв, необхiдних для приведення такої апаратури у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення її з обiгу та/або її вiдкликання (з урахуванням обставин). Якщо зазначена апаратура становить ризик, розповсюджувачi негайно повiдомляють про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальну iнформацiю, зокрема про невiдповiднiсть такої апаратури вимогам цього Технiчного регламенту та вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи.

     35. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi подають йому всю iнформацiю та документацiю (у паперовiй або електроннiй формi), необхiдну для демонстрування вiдповiдностi апаратури вимогам цього Технiчного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачi спiвпрацюють з ним для усунення ризикiв, що становить надана ними на ринку апаратура.

Випадки покладення обов'язкiв виробникiв на iмпортерiв та розповсюджувачiв

     36. У разi коли iмпортер або розповсюджувач вводить апаратуру в обiг пiд своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг) або модифiкує вже введену в обiг апаратуру таким чином, що це може вплинути на її вiдповiднiсть вимогам цього Технiчного регламенту, вiн вважається виробником для цiлей цього Технiчного регламенту та повинен виконувати обов'язки виробника, встановленi в пунктах 12 - 20 цього Технiчного регламенту.

Iдентифiкацiя суб'єктiв господарювання

     37. Суб'єкти господарювання подають органам державного ринкового нагляду за їх запитами iнформацiю, що дає змогу iдентифiкувати:

     будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм апаратуру;

     будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили апаратуру.

     Суб'єкти господарювання подають iнформацiю, визначену в цьому пунктi, протягом 10 рокiв пiсля того, як їм було поставлено апаратуру, та протягом 10 рокiв пiсля того, як вони поставили апаратуру.

Презумпцiя вiдповiдностi обладнання

     38. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв) затверджується та оприлюднюється вiдповiдно до закону.

(абзац перший пункту 38 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 102)

     Вiдповiднiсть обладнання стандартам, якi включенi до перелiку нацiональних стандартiв, або їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi такого обладнання суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, якi охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

Процедури оцiнки вiдповiдностi для апаратури

     39. Вiдповiднiсть апаратури суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, доводиться шляхом застосування однiєї з таких процедур оцiнки вiдповiдностi:

(абзац перший пункту 39 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     внутрiшнього контролю виробництва згiдно з додатком 2;

     експертизи типу в поєднаннi з вiдповiднiстю типу на основi внутрiшнього контролю виробництва згiдно з додатком 3.

     Виробник може за власним вибором обмежити застосування процедури, наведеної в додатку 3, для окремих суттєвих вимог або їх частини за умови застосування процедури, наведеної в додатку 2, для решти суттєвих вимог або їх частини.

Декларацiя про вiдповiднiсть

     40. У декларацiї про вiдповiднiсть заявляється про те, що виконання суттєвих вимог, визначених у додатку 1, було доведено.

(пункт 40 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     41. Декларацiя про вiдповiднiсть, що складається за формою згiдно з додатком 4, мiстить вiдомостi, визначенi в додатках 2 та/або 3, i постiйно оновлюється. Декларацiя про вiдповiднiсть складається державною мовою, а в разi, коли вона була складена iншою мовою, - перекладається на державну мову.

     42. У разi коли на апаратуру поширюється дiя кiлькох технiчних регламентiв, що потребують складення декларацiї про вiдповiднiсть, складається єдина декларацiя про вiдповiднiсть стосовно всiх таких технiчних регламентiв. У такiй декларацiї про вiдповiднiсть зазначаються вiдповiднi технiчнi регламенти, включаючи вiдомостi про їх офiцiйне опублiкування.

     Єдина декларацiя про вiдповiднiсть може мати форму досьє, яке складається з вiдповiдних окремих декларацiй про вiдповiднiсть.

     43. Виробник шляхом складання декларацiї про вiдповiднiсть бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть апаратури вимогам, установленим у цьому Технiчному регламентi.

Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам

     44. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам застосовується згiдно iз загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам

     45. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на апаратуру або на її табличку з технiчними даними таким чином, щоб вiн був видимим, розбiрливим i незмивним. У разi неможливостi або невиправданостi через характер апаратури нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам вiн наноситься на пакування та супровiднi документи.

     46. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься перед введенням апаратури в обiг.

     47. Обмежувальнi (коригувальнi) заходи в разi неналежного застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам вживаються в установленому законом порядку.

Iнформацiя про використання апаратури

     48. Апаратура супроводжується iнформацiєю про будь-якi особливi запобiжнi заходи, яких необхiдно вжити пiд час складання, монтажу, обслуговування або використання такої апаратури для забезпечення пiсля введення її в експлуатацiю вiдповiдностi зазначеної апаратури суттєвим вимогам, визначеним у пунктi 1 додатка 1.

     49. Апаратура, для якої вiдповiднiсть суттєвим вимогам, визначеним у пунктi 1 додатка 1, не забезпечується в житлових районах, супроводжується чiткою вказiвкою на таке обмеження використання, яка у разi потреби також наноситься на пакування цiєї апаратури.

     50. В iнструкцiях, що супроводжують апаратуру, повинна бути iнформацiя, необхiдна для забезпечення використання зазначеної апаратури за призначенням.

Стацiонарнi установки

     51. До апаратури, яка надана на ринку та може бути вмонтована в стацiонарну установку, застосовуються всi вiдповiднi вимоги стосовно апаратури, визначенi у цьому Технiчному регламентi.

     Для апаратури, яка призначена для вмонтування в конкретну стацiонарну установку та надається на ринку тiльки з метою вмонтування в таку стацiонарну установку, вимоги, визначенi пунктами 11 - 37 та 39 - 50 цього Технiчного регламенту, не є обов'язковими.

     Апаратура, яка призначена для вмонтування в конкретну стацiонарну установку та надається на ринку тiльки з метою вмонтування в таку стацiонарну установку, супроводжується документацiєю, в якiй зазначається iнформацiя про стацiонарну установку та її характеристики щодо електромагнiтної сумiсностi, а також запобiжнi заходи, яких необхiдно вжити пiд час вмонтування апаратури в стацiонарну установку для уникнення загрози невiдповiдностi такої установки. У супровiднiй документацiї повинна також мiститися iнформацiя, визначена у пунктах 16, 17 та 25 цього Технiчного регламенту.

     Належнi iнженернi практики, визначенi в пунктi 2 додатка 1, повиннi бути задокументованi. Вiдповiдна документацiя зберiгається вiдповiдальною особою, зазначеною в пунктi 53 цього Технiчного регламенту, для надання на запити вiдповiдних органiв державного ринкового нагляду для перевiрок протягом строку експлуатацiї стацiонарної установки.

     52. У разi наявностi ознак невiдповiдностi стацiонарної установки, зокрема коли є скарги щодо завад, створюваних такою установкою, вiдповiдний орган державного ринкового нагляду може вимагати надання доказiв вiдповiдностi зазначеної стацiонарної установки та в разi потреби розпочати її перевiрку.

     У разi встановлення невiдповiдностi стацiонарної установки орган державного ринкового нагляду вживає вiдповiдних заходiв для приведення такої стацiонарної установки у вiдповiднiсть iз суттєвими вимогами, визначеними у додатку 1.

(пункт 53 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     53. Вiдповiдальнiсть за визначення вiдповiдностi стацiонарної установки суттєвим вимогам покладається на особу, що її експлуатує (її оператора).

Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi

     54. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для виконання ними як третiми сторонами завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом здiйснюється вiдповiдно до закону.

     55. Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначенi органи) повиннi вiдповiдати загальним вимогам, установленим законом, та спецiальним вимогам, установленим пунктами 56 - 63 цього Технiчного регламенту.

Спецiальнi вимоги до призначених органiв

     56. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути третьою стороною, незалежною вiд органiзацiї або апаратури, яку вiн оцiнює.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi, власником корпоративних прав якого є об'єднання пiдприємцiв, яке представляє юридичних осiб та/або фiзичних осiб - пiдприємцiв, що беруть участь у проектуваннi, виготовленнi, постачаннi, складаннi, використаннi чи обслуговуваннi апаратури, яку оцiнює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежностi цього органу та вiдсутностi будь-якого конфлiкту iнтересiв.

     57. Орган з оцiнки вiдповiдностi, його керiвник, заступники керiвника та персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, не повиннi бути проектувальниками, виробниками, постачальниками, монтажниками, покупцями, власниками, користувачами чи вiдповiдальними за обслуговування апаратури, яку вони оцiнюють, або представниками будь-якої з цих сторiн. Зазначена вимога не виключає використання оцiнюваної апаратури, яка є необхiдною для роботи органу з оцiнки вiдповiдностi, чи використання такої апаратури в особистих цiлях.

(абзац перший пункту 57 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Орган з оцiнки вiдповiдностi, його керiвник, заступники керiвника та персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, не повиннi брати безпосередню участь у проектуваннi, виготовленнi чи конструюваннi, реалiзацiї, монтажi, використаннi чи обслуговуваннi апаратури, яку вони оцiнюють, або представляти сторони, що беруть участь у цiй дiяльностi. Вони не повиннi провадити будь-яку дiяльнiсть, яка може суперечити незалежностi їх суджень або їх доброчесностi стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, на провадження якої вони призначаються чи призначенi. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання послуг з консультування.

     Органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi забезпечувати дотримання залученими ними дочiрнiми пiдприємствами або субпiдрядниками, якi ними залучаються до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi, вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї, об'єктивностi чи неупередженостi дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi цих органiв.

     58. Органи з оцiнки вiдповiдностi та їх персонал повиннi провадити дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi з найвищим рiвнем професiйної добросовiсностi i необхiдною технiчною компетентнiстю у визначенiй галузi та бути вiльними вiд будь-якого тиску i спонукань, зокрема фiнансового характеру, якi могли б впливати на їх судження чи результати їх дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, особливо з боку осiб чи груп осiб, заiнтересованих у результатах такої дiяльностi.

(пункт 58 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     59. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути спроможним до виконання завдань згiдно з додатком 3 та завдань, для виконання яких вiн призначається чи був призначений, незалежно вiд того, чи виконуються цi завдання безпосередньо органом з оцiнки вiдповiдностi, чи вiд його iменi та пiд його вiдповiдальнiсть.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi в будь-який час i для кожної процедури оцiнки вiдповiдностi та кожного виду або категорiї апаратури, стосовно яких вiн призначається чи був призначений, повинен мати необхiднi:

     власний та/або залучений квалiфiкований та досвiдчений персонал для виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi;

     описи процедур, згiдно з якими проводиться оцiнка вiдповiдностi, що забезпечують прозорiсть i вiдтворюванiсть проведення таких процедур. Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен застосовувати вiдповiднi документи (правила, методики, настанови тощо), а також процедури, що дають змогу розрiзняти завдання, якi вiн виконує як призначений орган, та iншу дiяльнiсть;

     процедури для провадження дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi з належним урахуванням величини пiдприємства, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй воно дiє, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва вiдповiдної апаратури та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

(абзац п'ятий пункту 59 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен мати на правi власностi засоби, необхiднi для виконання на належному рiвнi технiчних i адмiнiстративних завдань з оцiнки вiдповiдностi, а також доступ до всього iншого необхiдного обладнання чи матерiально-технiчної бази.

     60. Персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, повинен мати:

     технiчну та професiйну пiдготовку для провадження дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, стосовно якої орган з оцiнки вiдповiдностi призначається чи був призначений;

     знання вимог, що стосуються оцiнок вiдповiдностi, якi вони проводять, та вiдповiднi повноваження для їх проведення;

     знання суттєвих вимог, визначених у додатку 1, стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, що застосовуються, а також вiдповiдних положень законодавства України та ЄС щодо умов обiгу на ринку апаратури, яку вiн оцiнює;

     навички складання сертифiкатiв, протоколiв та звiтiв, якi пiдтверджують проведення оцiнки вiдповiдностi.

     61. Орган з оцiнки вiдповiдностi забезпечує неупередженiсть його керiвникiв, заступникiв керiвникiв та персоналу, вiдповiдальних за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi.

     Оплата працi керiвника, заступникiв керiвника органу з оцiнки вiдповiдностi та його персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, не повинна залежати вiд кiлькостi проведених оцiнок вiдповiдностi чи їх результатiв.

     62. Персонал органу з оцiнки вiдповiдностi повинен зберiгати комерцiйну таємницю стосовно всiєї iнформацiї, одержаної пiд час виконання завдань згiдно з додатком 3, за винятком її надання у визначених законодавством випадках вiдповiдним уповноваженим органам, а також захищати права власностi суб'єктiв господарювання на їх власну iнформацiю.

     63. Органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi брати участь у вiдповiднiй дiяльностi iз стандартизацiї або забезпечувати поiнформованiсть свого персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть.

     Призначенi органи повиннi брати участь у вiдповiднiй дiяльностi секторальної групи призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктом 76 цього Технiчного регламенту, забезпечувати поiнформованiсть персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть, а також повиннi провадити дiяльнiсть з урахуванням документiв, пiдготовлених за результатами роботи зазначеної групи, як загальних настанов.

Залучення призначеними органами субпiдрядникiв та дочiрнiх пiдприємств

     64. У разi коли призначений орган залучає до виконання конкретних робiт, пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi, субпiдрядника або дочiрнє пiдприємство, вiн пересвiдчується у тому, що зазначений субпiдрядник чи дочiрнє пiдприємство є юридичною особою (резидентом чи нерезидентом України), уклав (уклало) договiр обов'язкового страхування професiйної вiдповiдальностi за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам, i вiдповiдає спецiальним вимогам, визначеним у пунктах 56 - 63 цього Технiчного регламенту (крiм участi у дiяльностi секторальної групи призначених органiв), та повiдомив про це органу, що призначає.

     65. Призначенi органи несуть повну вiдповiдальнiсть за роботи, що виконуються субпiдрядниками або дочiрнiми пiдприємствами, незалежно вiд їх мiсцезнаходження.

     66. Субпiдрядник або дочiрнє пiдприємство можуть бути залученi до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi лише за згодою замовника.

     67. Призначенi органи зберiгають для надання на запити органу, що призначає, вiдповiднi документи стосовно оцiнювання квалiфiкацiї залучених субпiдрядникiв чи дочiрнiх пiдприємств i робiт, що виконуються ними згiдно з додатком 3.

Обов'язки призначених органiв стосовно їх дiяльностi

     68. Призначенi органи проводять оцiнку вiдповiдностi згiдно з процедурами оцiнки вiдповiдностi, визначеними в додатку 3.

     69. Оцiнки вiдповiдностi проводяться у пропорцiйний спосiб, без покладення зайвого навантаження на суб'єктiв господарювання. Призначенi органи провадять свою дiяльнiсть з належним урахуванням величини пiдприємства, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй воно дiє, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва вiдповiдної апаратури та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

(абзац перший пункту 69 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     При цьому призначенi органи дотримуються ступеня вимогливостi та рiвня захисту, що є необхiдними для вiдповiдностi апаратури вимогам цього Технiчного регламенту.

     70. У разi коли призначений орган вважає, що виробником не були виконанi суттєвi вимоги, визначенi у додатку 1, або вимоги, визначенi у вiдповiдних стандартах, включених до перелiку нацiональних стандартiв, чи iнших технiчних специфiкацiях, зазначений орган вимагає вiд виробника вжити вiдповiдних коригувальних заходiв та не видає сертифiкат.

(пункт 70 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     71. У разi коли пiд час проведення монiторингу вiдповiдностi пiсля видачi сертифiката призначеним органом виявлено, що апаратура вже не вiдповiдає вимогам, зазначений орган вимагає вiд виробника вжити вiдповiдних коригувальних заходiв i в разi потреби призупиняє або скасовує сертифiкат.

(пункт 71 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

     72. У разi коли коригувальних заходiв не було вжито або вони не дали необхiдних результатiв, призначений орган залежно вiд обставин повинен обмежує сферу, призупиняє або скасовує будь-якi сертифiкати.

Апеляцiї на рiшення призначених органiв

     73. Подання та розгляд апеляцiй на рiшення призначених органiв здiйснюються вiдповiдно до закону.

Обов'язки призначених органiв стосовно надання iнформацiї

     74. Призначенi органи iнформують орган, що призначає, про:

     вiдмову у видачi, обмеження сфери, призупинення або скасування сертифiкатiв;

     обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких органiв;

     запити щодо надання iнформацiї стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, одержанi ними вiд органiв державного ринкового нагляду.

     На запит органу, що призначає, призначенi органи також iнформують його про дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, що провадиться в межах сфери їх призначення, та будь-яку iншу дiяльнiсть, у тому числi транскордонну та роботи за договорами субпiдряду.

     75. Призначенi органи надають iншим органам з оцiнки вiдповiдностi, якi призначенi згiдно з цим Технiчним регламентом та провадять подiбну дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, що охоплює таку саму апаратуру, вiдповiдну iнформацiю з питань, якi стосуються негативних результатiв оцiнки вiдповiдностi, а на запит - також щодо позитивних результатiв оцiнки вiдповiдностi.

Координацiя призначених органiв

     76. Вiдповiдна координацiя та спiвпраця мiж призначеними органами здiйснюються у формi секторальної групи призначених органiв.

     Призначенi органи беруть участь у роботi секторальної групи призначених органiв безпосередньо або через визначених представникiв.

Державний ринковий нагляд i державний контроль апаратури

     77. Державний ринковий нагляд i державний контроль апаратури здiйснюються вiдповiдно до закону з урахуванням вимог цього Технiчного регламенту.

     78. Заходи щодо усунення формальної невiдповiдностi вживаються вiдповiдним суб'єктом господарювання в разi, коли орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невiдповiднiсть:

     нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам з порушенням загальних принципiв маркування зазначеним знаком, установлених законом, або вимог пунктiв 45 - 47 цього Технiчного регламенту;

     ненанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам;

     нескладення декларацiї про вiдповiднiсть;

     складення декларацiї про вiдповiднiсть з порушенням вимог, установлених цим Технiчним регламентом;

     ненадання органу державного ринкового нагляду доступу до технiчної документацiї або надання такої документацiї в неповному обсязi;

     вiдсутнiсть iнформацiї, визначеної в пунктах 17 або 25 цього Технiчного регламенту, подання неправдивої або не в повному обсязi iнформацiї;

     невиконання будь-якої iншої з адмiнiстративних вимог, установлених у пунктах 12 - 20 або 23 - 30 цього Технiчного регламенту.

Таблиця вiдповiдностi

     79. Таблиця вiдповiдностi положень Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв стосовно електромагнiтної сумiсностi та цього Технiчного регламенту наведена в додатку 5.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

СУТТЄВI ВИМОГИ

     1. Загальнi вимоги.

     Обладнання повинне бути спроектоване та виготовлене з урахуванням сучасного стану розвитку технiки таким чином, щоб:

     1) рiвень створюваних обладнанням електромагнiтних завад не перевищував рiвень, за якого радiо-, телекомунiкацiйне або iнше обладнання не може функцiонувати за призначенням;

     2) обладнання мало такий рiвень завадостiйкостi до електромагнiтних завад, очiкуваних пiд час його використання за призначенням, який дає змогу цьому обладнанню функцiонувати без неприпустимого погiршення якостi його використання за призначенням.

     2. Особливi вимоги до стацiонарних установок.

     Монтаж та використання компонентiв за призначенням.

     Стацiонарна установка повинна бути змонтована iз застосуванням належних iнженерних практик та з урахуванням iнформацiї про використання за призначенням її компонентiв з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам, визначеним у пунктi 1 цього додатка.

(абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018р. N 533)

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

МОДУЛЬ A
(внутрiшнiй контроль виробництва)

     1. Внутрiшнiй контроль виробництва є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначенi у пунктах 2 - 5 цього додатка, та гарантує i заявляє пiд свою виключну вiдповiдальнiсть, що вiдповiдна апаратура вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання (далi - Технiчний регламент), якi застосовуються до зазначеної апаратури.

Оцiнка електромагнiтної сумiсностi

     2. Виробник проводить оцiнку електромагнiтної сумiсностi апаратури на основi вiдповiдних явищ з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам, визначеним у пунктi 1 додатка 1 до Технiчного регламенту.

     Пiд час проведення оцiнки електромагнiтної сумiсностi враховуються всi передбачуванi нормальнi умови експлуатацiї. У разi коли апаратура може застосовуватися в рiзних конфiгурацiях, проведення оцiнки електромагнiтної сумiсностi повинне пiдтвердити вiдповiднiсть такої апаратури суттєвим вимогам, визначеним у пунктi 1 додатка 1 до Технiчного регламенту, в усiх можливих конфiгурацiях, визначених виробником як репрезентативнi для використання зазначеної апаратури за призначенням.

Технiчна документацiя

     3. Виробник розробляє технiчну документацiю, яка мiстить достатню iнформацiю для проведення оцiнки вiдповiдностi апаратури вiдповiдним вимогам та повинна включати результати та процедуру аналiзу i оцiнки ризику (ризикiв).

     У технiчнiй документацiї зазначаються вимоги до апаратури та питання проектування, виробництва i функцiонування апаратури, якi стосуються такої оцiнки ризику (ризикiв). Технiчна документацiя повинна мiстити як мiнiмум такi елементи:

     загальний опис апаратури;

     ескiзний проект, виробничi креслення та схеми компонентiв, складальних вузлiв, електричних кiл тощо;

     описи та пояснення, необхiднi для розумiння зазначених креслень i схем та функцiонування апаратури;

     список стандартiв, застосованих повнiстю чи частково, включених до перелiку нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi апаратури суттєвим вимогам, а в разi, коли зазначенi стандарти не були застосованi, - описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам, якi визначенi в Технiчному регламентi, у тому числi список iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв у технiчнiй документацiї, зазначаються їх частини, якi були застосованi;

     результати виконаних проектних розрахункiв, проведених дослiджень тощо;

     протоколи випробувань.

Виробництво

     4. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для забезпечення пiд час виробничого процесу i його монiторингу вiдповiдностi виготовленої апаратури технiчнiй документацiї, визначенiй у пунктi 3 цього додатка, та суттєвим вимогам, визначеним у пунктi 1 додатка 1 до Технiчного регламенту.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та декларацiя про вiдповiднiсть

     5. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам на кожну окрему одиницю апаратури, що вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеної апаратури.

     Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для певної моделi апаратури та зберiгає її разом з технiчною документацiєю для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення апаратури в обiг. У декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована апаратура, для якої її було складено.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть надається вiдповiдним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

     6. Обов'язки виробника, визначенi в пунктi 5 цього додатка, можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення таких обов'язкiв у дорученнi.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

МОДУЛЬ B
(експертиза типу)

     1. Експертиза типу є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, пiд час виконання якої призначений орган з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган) дослiджує технiчний проект апаратури та перевiряє i засвiдчує, що технiчний проект цiєї апаратури вiдповiдає суттєвим вимогам, визначеним у пунктi 1 додатка 1 до Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання (далi - Технiчний регламент).

     2. Експертиза типу проводиться шляхом оцiнки адекватностi технiчного проекту апаратури через експертизу технiчної документацiї, визначеної в пунктi 3 цього додатка, без експертизи зразка ("експертиза проекту типу"). Експертиза типу може бути обмежена окремими суттєвими вимогами або їх частинами, якi визначенi виробником або його уповноваженим представником.

     3. Виробник подає заявку на експертизу типу лише одному призначеному органу за своїм вибором.

     У заявцi зазначаються тi суттєвi вимоги або їх частини, для експертизи яких її було подано. Також у заявцi мiститься:

     1) найменування та адреса виробника, а в разi подання заявки уповноваженим представником, - також його найменування та адреса;

     2) письмова заява про те, що така сама заявка не була подана жодному iншому призначеному органу;

     3) технiчна документацiя, яка мiстить достатню iнформацiю для проведення оцiнки вiдповiдностi апаратури вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеної апаратури, та повинна включати належний аналiз i оцiнку ризику (ризикiв). У технiчнiй документацiї вказуються вимоги, якi застосовуються, та охоплюються, наскiльки це стосується такої оцiнки, питання проектування, виробництва i функцiонування апаратури. Технiчна документацiя повинна мiстити як мiнiмум такi елементи:

     загальний опис апаратури;

     ескiзний проект, виробничi креслення та схеми компонентiв, складальних вузлiв, електричних кiл тощо;

     описи та пояснення, необхiднi для розумiння зазначених креслень i схем та функцiонування апаратури;

     список стандартiв, застосованих повнiстю чи частково, включених до перелiку нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi апаратури суттєвим вимогам, а в разi, коли зазначенi стандарти не були застосованi, - описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам, якi визначенi в Технiчному регламентi, у тому числi список iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв у технiчнiй документацiї зазначаються їх частини, якi були застосованi;

     результати виконаних проектних розрахункiв, проведених дослiджень тощо;

     протоколи випробувань.

     4. Призначений орган проводить експертизу технiчної документацiї для оцiнки адекватностi технiчного проекту апаратури стосовно тих суттєвих вимог або їх частини, для проведення експертизи яких було подано заявку.

     5. Призначений орган складає звiт про оцiнювання, в якому наводяться данi про дiяльнiсть, здiйснену згiдно з пунктом 4 цього додатка, та її результати. Без шкоди для своїх обов'язкiв стосовно органу, що призначає, призначений орган оприлюднює (повнiстю або частково) змiст зазначеного звiту лише за згодою виробника.

     6. У разi коли тип апаратури вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до вiдповiдної апаратури, призначений орган видає виробнику сертифiкат експертизи типу. У цьому сертифiкатi зазначаються найменування i адреса виробника, висновки експертизи, суттєвi вимоги або їх частина, якi пiдлягали експертизi, умови чинностi сертифiката (якщо такi є) та данi, необхiднi для iдентифiкацiї затвердженого типу. До сертифiката експертизи типу можуть додаватися один чи бiльше додаткiв.

     У сертифiкатi експертизи типу та додатках до нього мiститься вся вiдповiдна iнформацiя, яка дає змогу оцiнювати вiдповiднiсть виготовленої апаратури дослiдженому типу та здiйснювати контроль пiд час експлуатацiї.

     У разi коли тип апаратури не вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеної апаратури, призначений орган вiдмовляє у видачi сертифiката експертизи типу та повiдомляє про це заявнику з поданням докладного обґрунтування своєї вiдмови.

     7. Призначений орган постiйно вiдслiдковує будь-якi змiни в загальновизнаному сучасному станi розвитку технiки, якi свiдчать про те, що затверджений тип апаратури може вже не вiдповiдати вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеної апаратури, та визначає потребу в подальшому дослiдженнi таких змiн. У цьому випадку призначений орган повiдомляє про це виробнику.

     Виробник iнформує призначений орган, який зберiгає технiчну документацiю стосовно сертифiката експертизи типу, про всi модифiкацiї затвердженого типу, що можуть вплинути на вiдповiднiсть апаратури суттєвим вимогам Технiчного регламенту або на умови чинностi цього сертифiката. Такi модифiкацiї потребують додаткового затвердження у формi доповнення до первинного сертифiката експертизи типу.

     8. Кожен призначений орган iнформує орган, що призначає, про виданi або скасованi ним сертифiкати експертизи типу та/або будь-якi доповнення до них, а також щокварталу чи на запит органу, що призначає, надає йому перелiк вiдмов у видачi сертифiкатiв та/або будь-яких доповнень до них та сертифiкатiв експертизи типу та/або будь-яких доповнень до них, якi вiн призупинив чи встановив щодо них iншi обмеження.

     Кожен призначений орган iнформує iншi призначенi органи про вiдмови у видачi сертифiката експертизи типу та/або будь-яких доповнень до нього, про сертифiкати експертизи типу та/або будь-якi доповнення до них, якi вiн скасував, призупинив чи встановив щодо них iншi обмеження, а на запит - також про виданi ним сертифiкати експертизи типу та/або доповнення до них.

     Орган, що призначає, вiдповiднi органи державного ринкового нагляду та iншi призначенi органи мають право за запитами одержувати копiю сертифiкатiв експертизи типу та/або доповнень до них. Орган, що призначає, та вiдповiднi органи державного ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копiю технiчної документацiї та результати дослiджень, проведених призначеним органом. Призначений орган зберiгає копiю сертифiката експертизи типу, додаткiв i доповнень до нього, а також технiчний файл, включаючи подану виробником документацiю, до закiнчення строку дiї такого сертифiката.

     9. Виробник зберiгає копiю сертифiката експертизи типу, додаткiв i доповнень до нього разом з технiчною документацiєю для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення апаратури в обiг.

     10. Уповноважений представник виробника може подати заявку, зазначену в пунктi 3 цього додатка, та виконувати обов'язки, визначенi в пунктах 7 та 9 цього додатка, за умови визначення таких обов'язкiв у дорученнi.

МОДУЛЬ C
(вiдповiднiсть типу на основi внутрiшнього контролю виробництва)

     11. Вiдповiднiсть типу на основi внутрiшнього контролю виробництва є частиною процедури оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановленi в пунктах 12 i 13 цього додатка, та гарантує i заявляє, що вiдповiдна апаратура вiдповiдає типу, зазначеному в сертифiкатi експертизи типу, та задовольняє вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробництво

     12. Виробник вживає всiх заходiв, необхiдних для забезпечення вiдповiдностi пiд час виробничого процесу i його монiторингу виготовленої апаратури затвердженому типу, зазначеному в сертифiкатi експертизи типу, та вимогам Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання, якi застосовуються до зазначеної апаратури.

Маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та декларацiя про вiдповiднiсть

     13. Виробник наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам на кожну окрему одиницю апаратури, що вiдповiдає типу, зазначеному в сертифiкатi експертизи типу, та задовольняє вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеної апаратури.

     Виробник складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть для кожної моделi апаратури та зберiгає її для надання на запити органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв пiсля введення апаратури в обiг. У декларацiї про вiдповiднiсть повинна бути iдентифiкована модель апаратури, для якої її було складено.

     Копiя декларацiї про вiдповiднiсть надається вiдповiдним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

     14. Обов'язки виробника, визначенi в пунктi 13 цього додатка, можуть бути виконанi його уповноваженим представником за умови визначення таких обов'язкiв у дорученнi.

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ (N ХХХХ)*

1. Модель апаратури/вирiб (номер виробу, тип, номер партiї чи серiйний номер**)
 
2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника
 
3. Ця декларацiя видана пiд вiдповiдальнiсть виробника.
4. Об'єкт декларацiї (iдентифiкацiя апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуванiсть; може включати кольорове чiтке зображення у разi потреби для iдентифiкацiї зазначеної апаратури)
 
5. Об'єкт декларацiї вiдповiдає вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв:
 
6. Посилання на вiдповiднi стандарти, включенi до перелiку нацiональних стандартiв, що були застосованi (iз зазначенням дат видання стандартiв), або посилання на iншi технiчнi специфiкацiї (iз зазначенням дат видання специфiкацiї), стосовно яких декларується вiдповiднiсть
 
7. У разi залучення органу з оцiнки вiдповiдностi: призначений орган з оцiнки вiдповiдностi
 
(найменування, iдентифiкацiйний номер згiдно з реєстром призначених органiв)
виконав  
(опис виконаних робiт)
та видав сертифiкат  
8. Додаткова iнформацiя  
Пiдписано вiд iменi та за дорученням  
  ___ _________ 20__ р.
(мiсце та дата видачi)
   
(прiзвище, iм'я та по батьковi, найменування посади) (пiдпис)

____________
     * Присвоєння виробником номера декларацiї про вiдповiднiсть є необов'язковим.
     ** Номери можуть бути також позначенi лiтерами i цифрами.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI
положень Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 лютого 2014 р. про гармонiзацiю законодавства держав-членiв стосовно електромагнiтної сумiсностi та Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання

Положення Директиви Положення Технiчного регламенту
Стаття 1 абзац перший пункту 1
  абзац другий пункту 1
Стаття 2 пункти 2 - 5
Пункти 1 - 17, 20 - 23, 25 частини 1 статтi 3 абзац перший пiдпункту 1, пiдпункти 2 - 22 пункту 6
Пункти 18, 19 та 24 частини 1 статтi 3  
Частина 2 статтi 3 абзаци другий - четвертий пiдпункту 1 пункту 6
  останнiй абзац пункту 6
Стаття 4 пункт 7
Частина 1 статтi 5 пункт 8
Абзац перший частини 2 статтi 5 пункт 9
Абзаци другий та третiй частини 2 статтi 5  
Частина 3 статтi 5 пункт 10
Стаття 6 пункт 11
Стаття 7 пункти 12 - 20
Стаття 8 пункти 21 та 22
Стаття 9 пункти 23 - 30
Стаття 10 пункти 31 - 35
Стаття 11 пункт 36
Стаття 12 пункт 37
Стаття 13 пункт 38
Стаття 14 пункт 39
Стаття 15 пункти 40 - 43
Стаття 16 пункт 44
Стаття 17 пункти 45 - 47
Стаття 18 пункти 48 - 50
Стаття 19 пункти 51 - 53
Стаття 20 пункт 54
Стаття 21  
Стаття 22  
Стаття 23  
Частина 1 статтi 24 пункт 55
Частина 2 статтi 24  
Частини 3 - 8 статтi 24 пункти 56 - 61
Частина 9 статтi 24  
Частини 10 та 11 статтi 24 пункти 62 та 63
Стаття 25  
Стаття 26 пункти 64 - 67
Стаття 27  
Стаття 28  
Стаття 29  
Стаття 30  
Стаття 31  
Стаття 32 пункти 68 - 72
Стаття 33 пункт 73
Стаття 34 пункти 74 та 75
Стаття 35  
Стаття 36 пункт 76
Стаття 37 пункт 77
Стаття 38  
Стаття 39  
Частина 1 статтi 40 пункт 78
Частина 2 статтi 40  
Стаття 41  
Стаття 42  
Стаття 43 пункт 3 постанови, якою затверджено Технiчний регламент
Стаття 44  
Стаття 45  
Стаття 46  
Стаття 47  
  пункт 79
Додаток I додаток 1 до Технiчного регламенту
Додаток II додаток 2 до Технiчного регламенту
Додаток III додаток 3 до Технiчного регламенту
Додаток IV додаток 4 до Технiчного регламенту
Додаток V  
Додаток VI  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 р. N 1077

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Пункт 1 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1069)

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 960)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 р. N 1077

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 785 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 58, ст. 2028).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2012 р. N 631 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 785" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 53, ст. 2138).

     3. Пункт 15 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2013 р. N 235 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

     4. Пункт 14 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 серпня 2013 р. N 632 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.