Документ скасований: Постанова КМУ № 342 від 06.02.2019

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 жовтня 2009 р. N 1076


Про затвердження Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 квiтня 2013 року N 235,
вiд 28 серпня 2013 року N 632,
вiд 11 лютого 2016 року N 76

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент канатних дорiг для перевезення пасажирiв та план заходiв з його застосування, що додаються.

     2. Державнiй службi з питань працi забезпечити застосування затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2016р. N 76)
  
Прем'єр-мiнiстр України
Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 жовтня 2009 р. N 1076

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
канатних дорiг для перевезення пасажирiв

Загальна частина

     1. Цей Технiчний регламент визначає вимоги до канатних дорiг для перевезення пасажирiв (далi - канатнi дороги), їх вузлiв та пристроїв безпеки, процедуру проведення оцiнки вiдповiдностi таким вимогам, а також правила маркування та введення в обiг зазначених дорiг, вузлiв та пристроїв.

     Цей Технiчний регламент розроблений з урахуванням вимог Директиви 2000/9/ЄС Європейського парламенту i Ради Європи вiд 20 березня 2000 р. про спорудження канатних дорiг.

     2. Дотримання вимог Технiчного регламенту обов'язкове для:

     суб'єктiв господарської дiяльностi у сферi виробництва та експлуатацiї канатних дорiг незалежно вiд форми власностi;

     призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначенi органи), вимоги до яких передбаченi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 6, ст. 223);

     Держпрацi, на яку покладено функцiї з технiчного регулювання у сферi безпеки працi у виробництвi та використаннi продукцiї виробничого призначення.

(абзац четвертий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2016р. N 76)

     3. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються у такому значеннi:

     вузол - основна частина або сукупнiсть частин канатної дороги. До вузлiв належать канати та їх з'єднання, приводи i гальма, механiчне устатковання (пiднiмальний механiзм каната, станцiйна машина, лiнiйна технiка), транспортнi засоби (кабiни, крiсла або транспортери, пристрої для пiдвiшування, привiд, з'єднання з канатом), електротехнiчнi пристрої (пристрої для здiйснення поточного контролю, керування i запобiжнi пристрої, апаратура для зв'язку та iнформацiйне устатковання, устатковання для захисту вiд грозових розрядiв), рятувальне устатковання (стацiонарне та пересувне обладнання);

     електротехнiчнi пристрої - пристрої для здiйснення поточного контролю чи керування;

     канатна дорога - установка для перевезення пасажирiв у пiдвiсних вагонах i крiслах по натягнутому мiж кiнцевими станцiями i промiжними опорами канату, яка складається iз споруд, вузлiв та пристроїв безпеки;

     пристрiй безпеки - запобiжний пристрiй, вбудований у споруду та вузли з метою безпечного функцiонування канатної дороги;

     механiчне устатковання - пiднiмальний механiзм каната, станцiйна машина, лiнiйна технiка;

     придатнiсть до експлуатацiї - вiдповiднiсть канатної дороги технiчним вимогам до її безпечного функцiонування;

     рятувальне устатковання - стацiонарне та пересувне обладнання, призначене для рятування пасажирiв у разi аварiй;

     споруда - складова частина канатної дороги, що призначається для виконання технiчних функцiй (станцiя, будiвлi, розташованi вздовж лiнiй траси, опори, що призначаються для монтажу та експлуатацiї канатної дороги);

     транспортнi засоби - кабiни, крiсла або транспортери, механiзми для прикрiплення кабiни або крiсла на канатi (пристрої для пiдвiшування).

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi", "Про пiдтвердження вiдповiдностi" та "Про охорону працi".

     4. Дiя цього Технiчного регламенту:

     1) поширюється на:

     рейковi фунiкулери та iнше обладнання з транспортними засобами, змонтованими на колесах або iнших пристроях для пiдвiшування, на яких тяга забезпечується одним або кiлькома канатами;

     канатнi дороги, кабiни яких перемiщуються за допомогою одного або кiлькох канатiв, зокрема гондоли та крiсельнi пiдйомники;

     канатнi буксирнi пристрої, що призначаються для транспортування лижникiв схилами гiр вгору;

     2) не поширюється на:

     пiдйомники, на якi поширюється Технiчний регламент лiфтiв;

     трамваї iз тросовим приводом;

     споруди або пересувне обладнання, що використовуються на виставках або в парках з атракцiонами та/або для транспортування пасажирiв;

     пересувне обладнання, що використовується в промисловостi;

     переправи з тросовим приводом;

     залiзницi iз зубчастим приводом;

     пересувне обладнання з ланцюговим приводом.

     5. Державний нагляд за вiдповiднiстю канатних дорiг вимогам цього Технiчного регламенту здiйснюється вiдповiдно до вимог Законiв України "Про охорону працi", "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" та iнших нормативно-правових актiв.

     6. Технiчна експертиза робочого проекту або робочої документацiї канатних дорiг, їх вузлiв та пристроїв безпеки, споруд, реєстрацiя, огляди, випробування, експертне обстеження (технiчне дiагностування), введення в експлуатацiю здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про охорону працi", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 червня 1994 р. N 431 "Про порядок проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво та реконструкцiю виробничих об'єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 254), вiд 15 жовтня 2003 р. N 1631 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв Державним комiтетом з нагляду за охороною працi та його територiальними органами" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 42, ст. 2222) та вiд 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технiчного дiагностування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 21, ст. 1434), а також державних будiвельних норм.

     7. Перелiк нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi канатних дорiг вимогам цього Технiчного регламенту, формується та публiкується вiдповiдно до закону.

(пункт 7 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)

Вимоги до канатної дороги

     8. Споруди, вузли, механiчне устатковання i транспортнi засоби повиннi використовуватися за цiльовим призначенням вiдповiдно до технiчної специфiкацiї канатної дороги та iнструкцiй до неї.

     9. Канатна дорога повинна вiдповiдати вимогам щодо:

     1) забезпечення безпеки перевезення пасажирiв з урахуванням її типу, особливостей ландшафту, метеорологiчних та iнших факторiв середовища, в якому канатна дорога експлуатується;

     2) запобiгання перевищенню встановлених норм викидiв токсичних газiв, випромiнювання, шуму, вiбрацiї в зонi впливу канатної дороги;

     3) наявностi:

     резервного приводу з джерелом енергопостачання, незалежним вiд джерела енергiї системи головного привода. Якщо за результатами перевiрки стану експлуатацiйної безпеки встановлено, що у разi вiдсутностi резервного привода пасажири можуть залишити транспортнi засоби i засоби для буксирування легко, швидко i безпечно, наявнiсть такого привода не обов'язкова;

     обладнання для запобiгання шкiдливому впливу на пасажирiв у разi виникнення пожежi, блискавки;

     запобiжного пристрою на вузлах з найвищим рiвнем ризику виникнення несправностей;

     пристрою для ручного виключення канатної дороги та пристрою, що запобiгає самостiйному її увiмкненню;

     4) запобiгання нещасним випадкам шляхом оснащення рухомих частин канатної дороги, що є загальнодоступними на спорудах, пристроями, якi унеможливлюють будь-який контакт з такими рухомими частинами.

     Несправнiсть пристроїв безпеки, що виникає пiд час експлуатацiї канатної дороги, не повинна призводити до аварiйної ситуацiї;

     5) забезпечення безпеки пiд час технiчного обслуговування канатної дороги i проведення ремонтних робiт, зокрема для запобiгання падiнню пасажирiв, технiчного персоналу чи третiх осiб, якi працюють або перебувають у робочiй зонi, канатна дорога обладнується точками для крiплення засобiв iндивiдуального захисту зазначених осiб.

     10. Посадка i висадка пасажирiв органiзовуються з урахуванням розкладу руху канатної дороги та iз забезпеченням безпеки пасажирiв.

     11. У разi непередбаченого зупинення канатної дороги пасажирiв транспортують у безпечне мiсце.

     12. Пiд час розроблення та будiвництва канатної дороги створюються умови для перевезення дiтей та осiб з обмеженими фiзичними можливостями.

     13. Генеральний пiдрядник (фiзична або юридична особа, на замовлення якої здiйснюється будiвництво споруди) може визначити додатковi технiчнi вимоги до канатної дороги, якщо це не спричинить зниження рiвня її безпеки.

     14. Технiчна документацiя повинна мiстити iнформацiю про результати оцiнки впливу роботи канатної дороги на навколишнє природне середовище вiдповiдно до державних будiвельних норм.

     15. Технiчний персонал, що вiдповiдає за експлуатацiю канатної дороги, повинен мати належний рiвень квалiфiкацiї i бути ознайомлений з вiдповiдною технiчною документацiєю.

Вимоги до будiвництва канатної дороги

     16. Пiд час будiвництва канатної дороги необхiдно враховувати особливостi ландшафту, метеорологiчнi та iншi фактори з метою запобiгання виникненню перешкод пiд час її експлуатацiї або обслуговування, здiйснення рятувальних заходiв i забезпечення безпечної вiдстанi по горизонталi та вертикалi мiж транспортними засобами, буксирними i направленими пристроями, канатами, спорудами та iншими перешкодами на шляху транспортних засобiв з урахуванням напрямку руху канатiв i зазначених засобiв або буксирних пристроїв за несприятливих умов.

     17. Максимальна вiдстань мiж транспортними засобами i поверхнею землi розраховується залежно вiд типу транспортних засобiв i забезпечує можливiсть здiйснення рятувальних заходiв. У разi використання пiввагонiв необхiдно враховувати також ризик падiння пасажира, а також ризик одержання психологiчних травм.

     18. Зони входу i виходу на станцiях i в спорудах канатної дороги повиннi облаштовуватися так, щоб забезпечити безпеку руху її транспортних засобiв. Рух транспортних засобiв i буксирних пристроїв здiйснюється без ризику для життя i здоров'я пасажирiв.

Вимоги до вузлiв

     19. Виготовлення вузлiв i пристроїв безпеки, будiвництво споруд здiйснюється вiдповiдно до технiчної та технологiчної документацiї, правил вибору матерiалiв, а також з урахуванням запасу мiцностi вузлiв, що повиннi вiдповiдати граничному навантаженню, у тому числi зовнiшньому впливу, динамiчному навантаженню i фактору втоми металу.

     Строк проведення перевiрки пристроїв безпеки визначається в iнструкцiї до канатної дороги.

     20. Конструкцiя канатiв забезпечує:

     запобiгання обриву канатiв або виникненню несправностей їх крiплень;

     функцiонування вузлiв з урахуванням їх граничних мiнiмальних та максимальних значень допустимого навантаження.

     21. Необхiдно забезпечити поточне обстеження стану канатiв та їх опор.

     22. У разi сходження канату з крiплення необхiдно вжити заходiв для вимкнення канатної дороги без ризику для життя i здоров'я пасажирiв та забезпечити вiдновлення канату.

     23. Привiд канатної дороги обладнується стопорним механiзмом для запобiгання її передчасному повторному самостiйному включенню.

     24. Довжина гальмiвного шляху канатної дороги у разi аварiї повинна вiдповiдати регламентованим вимогам безпеки.

     25. Для гальмiвного шляху канатної дороги встановлюється коефiцiєнт уповiльнення, що забезпечує безпеку пасажирiв та запобiгає виникненню несправностей вузлiв канатної дороги.

     26. Обладнання канатної дороги оснащується двома або бiльше системами гальмування, якi забезпечують її зупинення i автоматично замiнюють одна одну. Одна iз систем гальмування каната повинна дiяти безпосередньо на тяговий шкiв канатної дороги.

     27. Управлiння канатною дорогою здiйснюється за допомогою пристроїв, що повиннi забезпечувати безпеку пасажирiв, витримувати гранично допустимi навантаження i вплив зовнiшнiх факторiв (вологiсть, критичнi температури, електромагнiтнi дiї), а також запобiгати виникненню небезпечних ситуацiй навiть у разi, коли технiчний персонал припустився помилки в роботi.

     28. Апаратура, що використовується для зв'язку, та iнформацiйне устатковання дають змогу забезпечити у будь-який час гарантований зв'язок мiж технiчним персоналом та iнформувати пасажирiв про виникнення аварiї.

Вимоги до транспортних засобiв та засобiв для буксирування

     29. Пiд час розроблення i виготовлення транспортних засобiв та засобiв для буксирування необхiдно дотримуватися вимог щодо:

     1) забезпечення безпеки пасажирiв у разi припинення руху транспортних засобiв або засобiв для буксирування, зокрема унеможливлення падiння пасажирiв або заподiяння iншої шкоди їх життю i здоров'ю;

     2) запобiгання проковзуванню каната та його пошкодженню з'єднаннями транспортних засобiв i засобiв для буксирування, за винятком мiсць, де таке проковзування не має впливу на рiвень безпеки зазначених засобiв;

     3) безперешкодного закриття дверей транспортного засобу, витримування його пiдлогою i стiнами встановленого технiчною документацiєю рiвня тиску i навантаження;

     4) обладнання устаткованням для виконання обов'язкiв оператора у разi, коли транспортний засiб та засiб для буксирування обслуговуються оператором;

     5) забезпечення зупинення транспортного засобу без ризику для життя i здоров'я пасажирiв у разi неправильного крiплення з'єднувального елемента до каната;

     6) оснащення їх пристроєм, що запобiгає сходженню з напрямних у разi, коли немає змоги вжити заходiв до запобiгання ризику такого сходження;

     7) забезпечення безпеки персоналу, який обслуговує канатнi дороги.

     30. Транспортнi засоби фунiкулера i двоканатних дорiг обладнуються пристроєм автоматичного гальмування у разi, коли можливiсть обриву тягового каната не виключається.

Проведення перевiрки рiвня безпеки експлуатацiї канатної дороги

     31. Перевiрка рiвня безпеки експлуатацiї канатної дороги проводиться вiдповiдно до вимог цього Технiчного регламенту та нормативно-правових актiв з питань охорони працi та промислової безпеки.

     32. Пiд час проведення перевiрки рiвня безпеки канатної дороги обстежується кожна її складова частина, всi пристрої безпеки та їх вплив на пов'язанi з ними вузли i канатну дорогу в цiлому.

     33. За результатами перевiрки рiвня безпеки канатної дороги складається висновок, в якому у разi потреби визначаються заходи, що рекомендується вжити з метою уникнення небезпеки для пасажирiв, i перелiк аварiй та аварiйних ситуацiй з ризиком для життя i здоров'я пасажирiв, якi можуть виникнути пiд час експлуатацiї такої канатної дороги.

Маркування

     34. Нацiональний знак вiдповiдностi обов'язково наноситься на поверхню вузлiв i пристроїв безпеки або на таблички, на яких зазначаються технiчнi данi, згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     У разi неможливостi нанесення нацiонального знака вiдповiдностi на поверхню вузлiв i пристроїв безпеки або на таблички, на яких зазначаються технiчнi данi, такий знак наноситься на упаковку або етикетку.

     Поряд з нацiональним знаком вiдповiдностi наносяться iдентифiкацiйний номер призначеного органу, що провiв процедуру оцiнки вiдповiдностi, та двi останнi цифри року, в якому зазначений знак нанесений.

     35. На поверхню вузлiв i пристроїв безпеки забороняється наносити знаки або написи, якi можуть бути помилково прийнятi за нацiональний знак вiдповiдностi.

     36. Дозволяється використовувати зображення нацiонального знака вiдповiдностi у рекламi позначених ним вузлiв i пристроїв безпеки.

     37. У разi коли встановлено, що вузли i пристрої безпеки, на якi нанесений нацiональний знак вiдповiдностi, пiд час експлуатацiї можуть становити небезпеку для життя i здоров'я пасажирiв, призначений орган невiдкладно iнформує про це Держпрацi, яка вiдповiдно до законодавства вживає заходiв для вилучення з обiгу таких вузлiв i пристроїв безпеки, встановлення заборони щодо їх постачання на ринок та введення в експлуатацiю.

(пункт 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2016р. N 76)

Оцiнка вiдповiдностi вузлiв i пристроїв безпеки

     38. Оцiнку вiдповiдностi вузлiв i пристроїв безпеки вимогам цього Технiчного регламенту проводить виробник або його уповноважена особа, або постачальник вузлiв чи пристроїв безпеки iз застосуванням модулiв згiдно з Технiчним регламентом модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, якi застосовуються в технiчних регламентах, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

     39. Для проведення оцiнки вiдповiдностi вузлiв i пристроїв безпеки може застосовуватися за вибором виробника або уповноваженої ним особи, або постачальника:

     модуль B (перевiрка типу) у комбiнацiї з модулем D (забезпечення якостi виробництва);

     модуль B (перевiрка типу) у комбiнацiї з модулем F (перевiрка продукцiї);

     модуль H (цiлковите забезпечення якостi);

     модуль G (перевiрка одиниць продукцiї).

     Зазначенi модулi застосовуються з урахуванням таких особливостей та додаткових вимог:

     1) для модуля B установлюється строк зберiгання технiчної документацiї, копiй сертифiкатiв перевiрки типу i додаткiв до них, що становить не менш як 30 рокiв пiсля виготовлення останнього зразка пристрою безпеки;

     2) для модуля D установлюється строк зберiгання документацiї щодо системи управлiння якiстю, документацiї щодо змiн у зазначенiй системi, а також рiшень i звiтiв призначеного органу за результатами перевiрки системи управлiння якiстю, що становить не менш як 30 рокiв пiсля виготовлення останнього зразка пристрою безпеки;

     3) для модуля F установлюється строк зберiгання копiї декларацiї про вiдповiднiсть, що становить не менш як 30 рокiв пiсля виготовлення останнього зразка пристрою безпеки;

     4) для модуля H:

     призначеним органом обов'язково проводиться дослiдження конструкцiї пристрою безпеки;

     встановлюється строк зберiгання документацiї щодо системи управлiння якiстю, документацiї щодо змiн у зазначенiй системi, а також рiшень i звiтiв призначеного органу за результатами перевiрки системи управлiння якiстю, що становить не менш як 30 рокiв пiсля виготовлення останнього зразка пристрою безпеки.

     40. За результатами оцiнки вiдповiдностi вузлiв i пристроїв безпеки виробник або його уповноважена особа, або постачальник складає декларацiю про вiдповiднiсть згiдно з додатком i наносить на кожний вирiб нацiональний знак вiдповiдностi згiдно з вимогами пунктiв 34 - 38 цього Технiчного регламенту.

     41. Виробник або його уповноважений представник, або постачальник зберiгає декларацiю про вiдповiднiсть та технiчну документацiю, зазначену в пунктах 43 i 46 цього Технiчного регламенту, протягом 30 рокiв пiсля введення в обiг останнього пристрою безпеки i надає їх для перевiрки в установленому порядку.

     42. У передбачених законодавством випадках оцiнку вiдповiдностi вузлiв i пристроїв безпеки вимогам цього Технiчного регламенту та їх сертифiкацiю на вiдповiднiсть установленим законодавством вимогам проводить призначений орган.

     43. Технiчна документацiя, що подається виробником або його уповноваженим представником, або постачальником призначеному органовi для проведення оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї, мiстить:

     1) для пристроїв безпеки:

     його загальний опис;

     iнформацiю про сферу застосування пристроїв безпеки;

     креслення, схеми пристроїв, часткових з'єднань, контурiв та описи i пояснення до них;

     перелiк нацiональних стандартiв, що добровiльно застосованi пiд час проектування та виробництва канатної дороги i включенi до перелiку, складеного вiдповiдно до пункту 7 цього Технiчного регламенту;

     проектнi розрахунки, результати перевiрки рiвня безпеки;

     протоколи випробувань;

     2) для вузла:

     креслення i розрахунки, електричнi та гiдравлiчнi схеми, схеми ланцюгiв керування, iнструкцiї з монтажу та експлуатацiї, обслуговування i ремонту тощо;

     копiї декларацiї про вiдповiднiсть пристроїв безпеки, що вбудованi у вузол, та креслення i копiї актiв про результати проведення випробувань i перевiрок.

     44. Призначений орган публiкує на своєму офiцiйному веб-сайтi вiдомостi щодо:

     отримання заявок на проведення оцiнки вiдповiдностi;

     виданих сертифiкатiв вiдповiдностi;

     скасованих сертифiкатiв вiдповiдностi;

     вiдмови у видачi сертифiкатiв вiдповiдностi.

 

Додаток
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть

 
(повне найменування виробника або його уповноваженої особи, або постачальника;
 
їх мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (за наявностi)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи)
пiдтверджує, що канатна дорога, призначена для перевезення пасажирiв, (пристрої безпеки, вузли)
 
(повна назва, тип, марка, модель)
  ,
що виготовляється за   ,
(назва та позначення документацiї)
вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв згiдно з
 
(назва та позначення нормативних документiв, добровiльне застосування
  ,
яких є пiдтвердженням вiдповiдностi продукцiї вимогам Технiчного регламенту)
а процедура оцiнки вiдповiдностi проведена згiдно iз зазначеним Технiчним регламентом.
Сертифiкат вiдповiдностi  
(номер, дата його реєстрацiї,
 
строк дiї, назва i мiсцезнаходження
 
призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Декларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть виробника, його уповноваженої особи, постачальника.
     
(посада особи, що склала декларацiю) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
___ ____________ 20__ р.

М. П.

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 235)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 жовтня 2009 р. N 1076

ПЛАН
заходiв iз застосування Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв

Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання, роки
1. Утворення консультацiйно-методичного центру з питань застосування Технiчного регламенту Держгiрпромнагляд
Мiнпромполiтики
Держспоживстандарт
2009
2. Складення та публiкування перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi канатних дорiг вимогам Технiчного регламенту Держспоживстандарт
Держпрацi Мiнпромполiтики
щороку
3. Приведення у разi потреби нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з положеннями Технiчного регламенту Держгiрпромнагляд
Мiнпромполiтики
Держспоживстандарт
2009 - 2010
4. Популяризацiя застосування Технiчного регламенту за допомогою засобiв масової iнформацiї, а також шляхом проведення семiнарiв, конференцiй - " - 2009 - 2011
5. Здiйснення заходiв щодо забезпечення пiдготовки вiтчизняних пiдприємств-виробникiв до виготовлення канатних дорiг вiдповiдно до вимог Технiчного регламенту Мiнпромполiтики 2009 - 2012
6. Пiдготовка органiв з оцiнки вiдповiдностi канатних дорiг для перевезення пасажирiв вимогам Технiчного регламенту до виконання вiдповiдних робiт Держспоживстандарт
Держгiрпромнагляд
2009 - 2010
7. Добровiльне застосування пiдприємствами Технiчного регламенту Мiнпромполiтики
Держгiрпромнагляд
Держспоживстандарт
2010 - 2012
8. Поетапне розроблення, актуалiзацiя та впровадження нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам, вiдповiдно до плану державної стандартизацiї Держспоживстандарт
Держпрацi Мiнпромполiтики
щороку
9. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi канатних дорiг для перевезення пасажирiв вимогам Технiчного регламенту Держгiрпромнагляд
Держспоживстандарт
2010 - 2012
10. Органiзацiя впровадження ринкового нагляду за канатними дорогами, на якi поширюється дiя Технiчного регламенту Держспоживстандарт - " -
11. Коригування у разi потреби Технiчного регламенту за результатами його добровiльного застосування Держгiрпромнагляд
Держспоживстандарт
2012
12. Обов'язкове застосування пiдприємствами Технiчного регламенту Мiнпромполiтики
Держпрацi
Держспоживстандарт
починаючи з 2013
 
(план iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632, вiд 11.02.2016р. N 76)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.