КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 травня 2008 р. N 422


Про затвердження Порядку зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вилучених з незаконного обiгу

     Вiдповiдно до частини третьої статтi 25 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вилучених з незаконного обiгу, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 травня 2008 р. N 422

ПОРЯДОК
зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вилучених з незаконного обiгу

     1. Цей Порядок визначає умови зберiгання та процедуру ведення облiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що включенi до перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 19, ст. 789), вилучених з незаконного обiгу органами МВС, СБУ i Держмитслужби (далi - наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори).

     2. Зберiгання органами МВС, СБУ i Держмитслужби наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюється без надання вiдповiдної лiцензiї.

     3. Для зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв органи МВС, СБУ i Держмитслужби видiляють примiщення, що вiдповiдають вимогам, установленим МВС (далi - примiщення).

     Дозвiл на використання примiщень непотрiбен.

     4. Керiвник органу МВС, СБУ i Держмитслужби призначає особу, на яку покладається вiдповiдальнiсть за зберiгання та ведення облiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (далi - вiдповiдальна особа).

     5. Про прийняття для зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв вiдповiдальна особа робить вiдповiдний запис у журналi облiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (далi - журнал облiку) за формою згiдно з додатком 1 та видає квитанцiю за формою згiдно з додатком 2, яка додається до кримiнальної справи або справи з матерiалами перевiрки.

     Прийнятi для зберiгання наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори повиннi бути упакованi та опечатанi. На кожну упаковку прикрiплюється бирка, на якiй зазначаються номер журналу облiку i порядковий номер запису.

     Пiд час прийняття для зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв вiдповiдальна особа перевiряє вiдповiднiсть даних, зазначених у документах про вилучення та дослiдження таких засобiв, речовин i прекурсорiв, їх фактичному стану.

     6. Наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, що не можуть за обсягом зберiгатися в одному примiщеннi, передаються на пiдставi укладеної згiдно iз законодавством угоди для зберiгання суб'єктовi господарювання, який має вiдповiдну лiцензiю. Облiк переданих засобiв, речовин i прекурсорiв ведеться вiдповiдно до цього Порядку.

     7. Примiщення та розмiщенi у ньому сейфи i металевi шафи, в яких зберiгаються наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, опечатуються вiдповiдальною особою.

     8. Вхiд до примiщення здiйснюється в присутностi вiдповiдальної особи.

     9. Наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори можуть видаватися на пiдставi письмового мотивованого запиту дiзнавача, слiдчого, прокурора або суду, в провадженнi яких перебувають матерiали перевiрки, що проводиться згiдно з вимогами статтi 97 Кримiнально-процесуального кодексу України або кримiнальної справи, про що вiдповiдальна особа робить вiдповiдний запис у журналi облiку.

     Виданi наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори зберiгаються у сейфi або металевiй шафi.

     Перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюється органами МВС, СБУ i Держмитслужби за умови забезпечення їх охорони та схоронностi.

     Про повернення зазначеними органами наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв вiдповiдальна особа робить вiдповiдний запис у журналi облiку.

     10. Журнал облiку прошнуровується i скрiплюється печаткою органу, його сторiнки нумеруються.

     Записи в журналi облiку робляться вiдповiдальною особою в порядку надходження наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв на пiдставi документiв про їх вилучення та дослiдження, в яких зазначаються дата їх надходження для зберiгання, найменування, кiлькiсть, номер кримiнальної справи або справи з матерiалами перевiрки, мiсце фактичного зберiгання, а також вiдомостi про видачу зазначених засобiв, речовин i прекурсорiв для цiлей, передбачених законодавством.

     11. Контроль за зберiганням i облiком наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюється комiсiєю, до складу якої входять керiвник органу МВС, СБУ i Держмитслужби, представники пiдроздiлу, вiдповiдального за дiловодство, експертно-кримiналiстичного пiдроздiлу та пiдроздiлу з протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

     12. Комiсiя проводить не рiдше одного разу на мiсяць перевiрку стану та умов зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та порядку ведення їх облiку. За результатами перевiрки складається акт, який пiдписується членами комiсiї, передається до пiдроздiлу, вiдповiдального за дiловодство, та зберiгається у справi.

     13. Пiд час проведення органами МВС, СБУ i Держмитслужби планових перевiрок пiдпорядкованих їм органiв в обов'язковому порядку перевiряється стан зберiгання та порядок ведення облiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

     14. У разi неналежного зберiгання та ведення облiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв проводиться службове розслiдування.

 

Додаток 1
до Порядку

ЖУРНАЛ ОБЛIКУ
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вилучених з незаконного обiгу, N ___

Порядковий номер Дата надходження Вiдомостi про упаковку Кiлькiсть (вага, об'єм) Номер кримiнальної справи або матерiалу дослiдчої перевiрки Мiсце фактичного зберiгання, прiзвище вiдповiдальної особи Дата передачi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв для вчинення слiдчих чи судових дiй. Вiдмiтка про повернення Рiшення щодо наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв. Дата його прийняття Вiдомостi про видачу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв Вiдмiтка про виконання рiшення iз зазначенням дати Примiтка

 

Додаток 2
до Порядку

КВИТАНЦIЯ
про отримання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вилучених з незаконного обiгу, N ___

    Посада, звання, прiзвище, iм'я, та по батьковi особи, яка вилучила наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори

 
 
 
 
    Дата вилучення  

    Назва вилучених наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

 
    Обсяг  
    Вiдомостi про упаковку (печатки, пiдписи)  

    Номер кримiнальної справи або справи з матерiалами перевiрки

 

    Номер журналу облiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

 
    Порядковий номер  
     
(посада) (прiзвище, iм'я та по батьковi) (пiдпис)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.