КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 6 травня 2000 р. N 770


Про затвердження перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 грудня 2002 року N 1890,
вiд 4 червня 2008 року N 518,
вiд 2 грудня 2009 року N 1298,
вiд 31 травня 2010 року N 373,
вiд 5 сiчня 2011 року N 4,
вiд 27 липня 2011 року N 796,
вiд 23 травня 2012 року N 408,
вiд 22 серпня 2012 року N 800,
вiд 5 грудня 2012 року N 1129,
вiд 9 сiчня 2013 року N 15,
вiд 8 квiтня 2013 року N 234,
вiд 26 грудня 2014 року N 712,
вiд 26 жовтня 2016 року N 747,
вiд 16 травня 2018 року N 390,
вiд 10 липня 2019 року N 600,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826,
вiд 10 березня 2021 року N 192,
вiд 7 квiтня 2021 року N 324

     Вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити перелiк наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 травня 2000 р. N 770

ПЕРЕЛIК
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

Таблиця I

Список N 1

Особливо небезпечнi наркотичнi засоби, обiг яких заборонено

Мiжнародна незареєстрована назва Хiмiчна назва
Альфа-метилтiофентанiл N-[1-[1-метил-2-(2-тiєнiл)етил]-4-пiперидил]-пропiонанiлiд
Альфа-метилфентанiл N-[1-(a-метилфенетил)-4-пiперидил]-пропiонанiлiд
Ацетил-альфа-метилфентанiл N-(1-(a-метилфенетил)-4-пiперидил]-ацетанiлiд
Ацеторфiн 3-o-ацетилтетрагiдро-7a- (1-гiдрокси-1-метилбутил)-6,14-ендоетаноорипавiн
Бета-гiдрокси-3-метилфентанiл N-[1-(b-гiдроксифенетил)-3-метил-4-пiперидил]-пропiонанiлiд
Бета-гiдроксифентанiл N-[1-(b-гiдроксифенетил)-4-пiперидил]-пропiонанiлiд
Бензилморфiн  
3-моноацетилморфiн  
6-моноацетилморфiн  
Героїн дiацетилморфiн
Дезоморфiн дигiдродезоксиморфiн
Дигiдроеторфiн 7,8-дигiдро-7a-[1-(R)-гiдрокси-1-метилбутил]- 6,14-ендо-етанотетрагiдроорипавiн
Еторфiн 7,8-дигiдро-7a-(1-(R)-гiдрокси-1-метилбутил)- 6,14-ендо-етанотетрагiдроорипавiн
Канабiс, смола канабiсу, екстракти i настойки канабiсу  
Кетобемiдон 4-мета-гiдроксифенiл-1-метил-4-пропiонiлпiперидин
Кокаїновий кущ, кока лист  
Позицiю виключено  
Макова солома, концентрат з макової соломи усi частини, цiлi чи подрiбненi (за винятком дозрiлого насiння), рослини виду мак снотворний, зiбранi будь-яким способом, що мiстять алкалоїди, а також речовини, якi отримують з цiєї макової соломи
3-метилтiофентанiл N-[3-метил-1-[2-(2-тiєнiл)етил]-4-пiперидил]-пропiонанiлiд
3-метилфентанiл N-(3-метил-1-фенетил-4-пiперидил)-пропiонанiлiд
Меткатинон (ефедрон) 2-(метиламiно)-1-фенiлпропан-1-он
МППП (десметилпродин) 1-метил-4-фенiл-4-пiперидинол пропiонат (ефiр)
Опiй  
Опiй ацетильований  
Пара-фторфентанiл 4'-фтор-N-(1-фенетил-4-пiперидил)-пропiонанiлiд
Пепап 1-фенетил-4-фенiл-4-пiперидинол ацетат (ефiр)
Ремiфентанiл 1-(2-метоксикарбонiлетил)- 4-(фенiлпропiонiламiно)пiперидин-4-карбоксиметиловий ефiр
Тiофентанiл N-[1-[2-(2-тiєнiл)етил]-4-пiперидил]-пропiонанiлiд
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
AH-7921 3,4-дихлор-N-{[1-(диметиламiно)-циклогексил]метил}бензамiд
Ацетилфентанiл N-(1-фенетилпiперидин-4-iл)-N-фенiлацетамiд
МТ-45 (IС-6) 1-циклогексил-4-(1,2-дифенiлетил)пiперазин
U-47700 3,4-дихлор-N-[(1R,2R)-2- (диметиламiно)-циклогексил]-N-метилбензамiд
4-FIBF (4-Fluoroisobutyrylfentanyl) N-(4-фторфенiл)-2-метил-N-[1- (2-фенiлетил)-4-пiперидинiл]пропанамiд)
Окфентанiл (A-3217; 2-fluoro MAF; 2-fluoro мethoxyacetyl fentanyl) N-(2-флуорофенiл)-2-метокси-N-[1- (2-фенiлетил)пiперидин-4-iл]ацетамiд
Фуранiлфентанiл (Fu-F; Furanyl fentanyl) N-фенiл-N-[1-(2-фенiлетил)пiперидин-4-iл]фуран-2-карбоксамiд
Акрилфентанiл (Acryloylfentanyl; Acrylfentanyl; Акрилоїлфентанiл) N-фенiл-N-[1-(2-фенiлетил)пiперидин-4-iл]проп-2-енамiд
Карфентанiл (Сarfentanyl; Carfentanila; Сarfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентанiл) метиловий ефiр 4-((1-оксопропiл)-фенiламiно)-1- (2-фенiлетил)-4-пiперидинкарбонової кислоти)
Тетрагiдрофуранiлфентанiл (Tetrahydrofuranylfentanyl; THE-F) N-фенiл-N-[1-(2-фенiлетил)пiперидин- 4-iл]тетрагiдрофуран-2-карбоксамiд
"Crotonylfentanyl (2E)-N-фенiл-N-[1-(2-фенiлетил)пiперидин-4-iл]бут-2-енамiд
Valerylfentanyl (pentanoylfentanyl) N-(1-(2-фенiлетил)пiперидин-4-iл)-N-фенiлпентанамiд
Cyclopropylfentanyl (CycP-F) N-фенiл-N-[1-(2-фенiлетил) пiперидин- 4-iл]циклопропанкарбоксамiд
4F-BF (4-FBF, p-FBF; 4-fluorobutyrilfentanyl; 4-флуоробутирiлфентанiл) N-(4-флуорофенiл)-N-[1- (2-фенiлетил)пiперидин-4-iл]бутанамiд
2-fluorofentanyl (ortho-fluorofentanyl; o-fluorofentanyl; орто-флуорофентанiл) N-(2-флуорофенiл)-N-[1- (2-фенiлетил)пiперидин-4-iл]пропанамiд
methoxyacetylfentanyl (метоксиацетилфентанiл) 2-метокси-N-фенiл-N-[1- (2-фенiлетил)пiперидин-4-iл]ацетамiд
cyclopentylfentanyl (cyclopentanoylfentanyl; Циклопентiлфентанiл, циклопентаноiлфентанiл) N-фенiл-N-[1-(2-фенiлетил)пiперидин- 4-iл]-циклопентанкарбоксамiд
U-48800 trans-2-(2,4-дихлорфенiл)-N-(2-(диметиламiно) циклогексил)-N-метилацетамiд
Adamantyl-THPINACA (ATHPINACA; ADTHPINACA) N-(1-адамантил)-1-(тетрагiдропiран- 4-iлметил) iндазол-3-карбоксамiд; N-(2-адамантил)-1-(тетрагiдропiран- 4-iлметил) iндазол-3-карбоксамiд
SCH-5472 2-бензгiдрил-1-метил-пiперидин-3-ол
PF-03550096 N-[(1S)-1-(амiнокарбонiл)- 2,2-диметилпропiл]-2,3-дигiдро-3-(3-гiдрокси-
3-метилбутил)-2-оксо-1H-бензiмiдазол-1-карбоксамiд
PSB-SB-1202 5-метокси-3[(2-метоксифенiл)метил]-7-пентiлхромен-2-он
3-CAF нафтален-2-iл-1-(2-флюорофенiл)-1H-iндазол-2-карбоксилат
URB-602 циклогексил-[1,1-бiфенiл]-3-iлкарбамат
JB-336 (N-метил-3-пiперидил бензилат)
JB-318 (N-етил-3-пiперидил бензилат)
(1-метилпiперидин-3-iл)-2-гiдрокси-2,2-дифенiлацетат
(1-етилпiперидин-3-iл)-2-гiдрокси-2,2-дифенiлацетат
Бензодiоксолфентанiл N-фенiл-N-(1-(2-фенiлетил)пiперидин-4-iл)- 1,3-бензодiоксол-5-карбоксамiд

     Примiтка. До цього списку також включаються:

     iзомери та стереоiзомери перелiчених у ньому наркотичних засобiв (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких iзомерiв та стереоiзомерiв можливе;

     складнi i простi ефiри перелiчених у цьому списку наркотичних засобiв (якщо вони окремо не включенi до iнших спискiв) у разi, коли iснування таких ефiрiв можливе;

     гомологи перелiчених у ньому наркотичних засобiв (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких гомологiв можливе;

     метаболiти перелiчених у ньому наркотичних засобiв (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких метаболiтiв можливе;

     солi всiх перелiчених у ньому наркотичних речовин, включаючи солi iзомерiв, стереоiзомерiв, складних i простих ефiрiв, гомологiв та метаболiтiв, у разi, коли iснування таких солей можливе;

     рослини або їх частини, що мiстять будь-який засiб, включений до цього списку, i пiдлягають тим же заходам контролю, що i засiб.

(список N 1 таблицi I iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002р. N 1890, вiд 02.12.2009р. N 1298,вiд 05.01.2011р. N 4, вiд 27.07.2011р. N 796, вiд 26.12.2014р. N 712, вiд 16.05.2018р. N 390, вiд 10.07.2019р. N 600, вiд 10.03.2021р. N 192)

Список N 2

Особливо небезпечнi психотропнi речовини, обiг яких заборонено

Мiжнародна незареєстрована назва Хiмiчна назва
Броламфетамiн (ДОБ, DOB) (±)-4-бромо-2,5-диметокси-a-метилфенетиламiн
N-гiдрокси-МДА (N-гiдроксиметилен, дiоксiамфетамiн) (±)-N-[a-метил-3,4- (метилендiокси)фенетил]-гiдроксиламiн
ДЕТ (дiетилтриптамiн) 3-[2-(дiетиламiно)етил]-iндол
ДМА (2,5-диметоксiамфетамiн) (±)-2,5-диметокси-a-метилфенетиламiн
ДМГП 3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10- тетрагiдро-6,6,9-триметил-6H-дибензо-
[b,d]-пiран-1-ол
ДМТ (диметилтриптамiн) 3-[2-(диметиламiно)етил]-iндол
ДОЕТ (2,5-диметокси-4-етиламфетамiн) (±)-4-етил-2,5-диметокси-a-фенетиламiн
N-етилтенамфетамiн (МДЕ, N-етил-МДА) (±)-N-етил-a-метил-3,4- (метилендiокси)фенетиламiн
Етициклiдин (ФЦГ) N-етил-1-фенiлциклогексиламiн
Етриптамiн 3-(2-амiнобутил)iндол
Катинон (-)-(S)-2-амiнопропiофенон
(±)-лiзергiд (ЛСД, ЛСД-25) 9,10-дидегiдро-N,N-дiетил- 6-метилерголiн-8b-лiзергiнової кислоти
Позицiю виключено  
МДМА (3,4-метилендiоксиметамфетамiн) (±)-N,a-диметил-3,4-(метилендiокси)фенетиламiн
Мескалiн 3,4,5-триметоксифенетиламiн
4-метиламiнорекс (±)-cis-2-амiно-4-метил-5-фенiл-2-оксазолiн
4-МТА a-метил-4-метилтiофенетиламiн
Позицiю виключено  
5-MeO-DMT,
5-метоксидиметилтриптамiн
2-(5-метокси-1H-iндол-3-iл)-N,N-диметилетанамiн
Метилендiоксипiровалерон, MDPV 1-(3,4-метилендiоксифенiл)-2-пiролiдинiлпентан-1-он
4-MMC (4-метилметкатинон) (RS)-2-(метиламiно)-1-(4-метилфенiл)пропан-1-он
bk-PMMA (4-метоксиметкатинон) 1-(4-метоксифенiл)-2-(метиламiно)пропан-1-он
CP 47,497 2-[(1R,3S)-3-гiдроксициклогексил]- 5-(2-метилоктан-2-iл)фенол
(CP 47,497)-C6 2-[(1R,3S)-3-гiдроксициклогексил]- 5-(2-метилгептан-2-iл)фенол
(CP 47,497)-C8 2-[(1R,3S)-3-гiдроксициклогексил]- 5-(2-метилнонан-2-iл)фенол
(CP 47,497)-C9 2-[(1R,3S)-3-гiдроксициклогексил]- 5-(2-метилдекан-2-iл)фенол
JWH-073 (1-бутил-1H-iндол-3-iл)(нафталiн-1-iл)метанон
JWH-196 2-метил-1-пентил-1H-iндол-3-iл- (1-нафтил)метан
JWH-194 2-метил-1-пентил-1H-iндол-3-iл- (4-метил-1-нафтил)метан
JWH-197 2-метил-1-пентил-1H-iндол-3-iл- (4-метокси-1-нафтил)метан
JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-iндол-3-iл) (нафталiн-1-iл)метанон
JWH-149 (4-метилнафталiн-1-iл) (2-метил-1-пентил-1H-iндо-3-iл)метанон
JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-iндол-3-iл) (4-метоксинафталiн-1-iл)метанон
JWH-195 (1-[2-(4-морфолiно)етил]-1-H-iндол-3-iл)(нафталiн-1-iл)метан
JWH-192 (4-метилнафталiн-1-iл)(1- [2-(4-морфолiно)етил]-1H-iндол-3-iл)метан
JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1- [2-(4-морфолiно)етил]-1H-iндол-3-iл)метан
JWH-200 (1-[2-(4-морфолiно)етил]-1H-iндол-3-iл) (нафталiн-1-iл)метанон
JWH-193 (4-метилнафталiн-1-iл)(1- [2-(4-морфолiно)етил]-1H-iндол-3-iл)метанон
JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1- [2-(4-морфолiно)етил]-1H-iндол-3-iл)метанон
JWH-176 (E)-1-[1-(нафталiн-1-iлметилиден)-1H-iнден-3-iл]пентан
JWH-122 (4-метилнафталiн-1-iл)(1-пентил-1H-iндол-3-iл)метанон
JWH-081 (4-метоксинафталiн-1-iл)(1-пентил-1H-iндол-3-iл)метанон
JWH-018 (нафталiн-1-iл)(1-пентил-1H-iндол-3-iл)метанон
JWH-175 1-пентил-1H-iндол-3-iл-(1-нафтил)метан
5WH-184 1-пентил-1H-iндол-3-iл-(4-метил-1-нафтил)метан
JWH-185 1-пентил-1H-iндол-3-iл-(4-метокси-1-нафтил)метан
JWH-116 1-етил-1-пентил-3-(1-нафтоiл)iндол
HU-210 (6aR, 10aR)-9-(гiдроксиметил)- 6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-iл)-6a, 7, 10, 10a-тетрагiдробензо[с]хромен-1-ол
TFMPP
(3-трифторметилфенiлпiперазин, мета-трифторметилфенiлпiперазин)
1-[3-(трифторметил)фенiл]пiперазин
Сальвiнорин A метил(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)- 9-(ацетилокси)-2-(фуран-3-iл)-6a,10b-диметил
-4,10-дiоксододека-гiдро- 2H-нафто[2,1-c]пiран-7-карбоксилат
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
ММДА (5-метокси-3,4-метилендiоксiамфетамiн) 2-метокси-a-метил-4,5- (метилендiокси)фенетиламiн
Парагексил 3-гексил-7,8,9,10-тетрагiдро- 6,6,9-триметил-6H-дибензо-[b,d]-пiран-1-ол
ПМА (параметоксiамфетамiн) p-метокси-a-метилфенетиламiн
Псилоцибiн 3-[2-(диметиламiно)етил]-iндол-4-iл дигiдрофосфат
Псилоцин 3-[2-(диметиламiно)етил]-iндол-4-ол
Ролiциклiдин (PHP, PCPY) 1-(1-фенiлциклогексил)пiролiдин
СТП (ДОМ) 2,5-диметокси-a, 4-диметилфенетиламiн
Тенамфетамiн (МДА) альфа-метил-3,4-(метилендiокси)фенетиламiн
Теноциклiдин (ТСР) 1-[1-(2-тiєнiл)циклогексил]пiперидин
Тетрагiдроканнабiнол (наступнi iзомери та їх стереохiмiчнi варiанти) 7,8,9,10-тетрагiдро-6,6,9-триметил- 3-пентил-6H-дибензо[b,d]-пiран-1-ол
(9R, 10aR)-8,9,10, 10а-тетрагiдро-6,6,9-триметил- 3-пентил-6H-дибензо[b,d]-пiран-1-ол
(6aR, 9R, 10aR)-6a,9,10,10a-тетрагiдро- 6,6,9-триметил-3-пентил-6H- дибензо-[b,d]-пiран-1-ол
(6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-тетрагiдро-6,6,9-триметил- 3-пентил-6H-дибензо-[b,d]- пiран-1-ол
6a,7,8,9-тетрагiдро-6,6,9-триметил- 3-пентил-6H-дибензо[b,d]-пiран-1-ол
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10а-гексагiдро- 6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6H-
дибензо [b,d]-пiран-1-ол
ТМА (3,4,5-триметоксiамфетамiн) (±)-3,4,5-триметокси-a-метилфенетиламiн
Фенциклiдин 1-(1-фенiлциклогексил)пiперидин
АТМ (альфа-метилтриптамiн) 2-(1H-iндол-3-iл)-1-метил-етиламiн
NMT (N-метилтриптамiн) 2-(1H-iндол-3-iл)-N-метилетапамiн
Буфотенин (5-OH-DMT) 3-(2-диметиламiноетилметакрилат)-1H-iндол-5-ол
Бутилон (b-кето МВDB) 2-метиламiно-1(3-4-метилендiоксифенiл)бутан-1-он
БДБ (J, BDB) L (3,4-метилендiоксифенiл)-2-бутанамiн)
Етилон (b-кето МДЕА) 2-етиламiно-1(3-4-метилендiоксифенiл)пропан-1-он)
MBDB 1-(1,3-бензодiоксол-5-iл)-N-метилбутан-2-амiн
MDOH (N-гiдрокси-3,4-метилендiоксиамфетамiн) 1-(1,3-бензодiоксол-5-iл)-N-гiдроксипропан-2-амiн
Мета-хлорфенiлпiперазин (mCPP) 1-(3-хлорфенiл)пiперазин
Метилон (b-кето МДМА) (3,4-метилендiокси-N-метилкатинон)
СР 55,940 (-)-цис-3-[2-гiдрокси-4-(1,1-диметилгептил) фенiл]-транс-4-(3-гiдрокси-пропiл)циклогекса-ном)
2С-Е 2,5-диметокси-4-етил-фенiлетиламiн
2С-I 2,5-диметокси-4-йодофенетиламiн
2С-Т-2 2,5-диметокси-4-етилтiо-фенетиламiн
2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-N-пропiлтiофенетиламiн)
PCA (пара-хлорамфетамiн, 4-CA)
JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенiлацетил)-iндол
JWH-251 1-пентил-3-(2- метоксифенiлацетил)iндол
JWH-203 2-(2-хлорфенiл)-1-(1-фенiлетилiндол-3-iл) етанон
5-МеО-АМТ 5-метокси-альфа-метилтрiптамiн
5-МеО-NМТ 2-(5-метокси-1H-iндол-3-iл)-N-метилетанамiн
SR-18
(RCS-8, ВЕМ-8)
1-(1-(2-циклогексилетил)- 1H-iндол-3-iл)-2-(2-метоксифенiл)етанон
SR-19
(BTM-4, ERIc-4, RCS-4)
(4-метоксифенiл) (1-пентил-1H-iндол-3-iл) метанон
  1-(3-трифторфенiл)-пiперазин)
  2-фторметкатинон
  3-фторметкатинон
4-МЕС (4-метилеткатинон) (R,S)-2-етиламiн-1-(4-метилфенiл)-пропан-1-он
Плодове тiло (будь-яка частина) будь-якого виду грибiв, що мiстить псилоцибiн чи (або) псилоцин  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
АМ-694 (2-йодофенiл)[(5-флуоропентил)-1H-iндол-3-iл]метанон
АМ-1220 (АМ-1296) 1-(1-метилпiперидин-2-iл-метил)- 1H-iндол-3-iл)нафтален-1-метанон
АМ-2201 [1-(5-флуоропентил)-1H-iндол-3-iл]нафтален-1-iл-метанон
ДОХ D,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамiн
GDA-26  
МАВР
(буферон)
1-фенiл-2-(метиламiно)бутан-1-он
MDPBP 3,4-метилендiокси-a-пiролiдинобутiофенон
MDPPP (3,4-метилендiокси-a-пiролiдинопропiофенон)
MPBP 4-метил-a-пiролiдинобутирофен
Пiперонiлацетон
(M1-2)
3,4-(метилендiоксифенiл)пропан-2-он
Нафiрон
(O-2482, NRG-1)
1-(нафтален-2-iл)-2-(пiролiдин-1)-iл-пентан-1-он
HU-210 (6aR, 10aR)- 9-(гiдроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-iл)- 6а,7,10,10а-тетрагiдробензо[c] -хромен-1-ол
HU-308 [(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-4-(2-
метилоктан-2-iл)фенiл]-7,7-диметил-4-
бiцикло[3.1.1]гепт-3-енiл]метанол
  N-(фенiлметил)пропан-2-амiн
  2-(N,N-диметиламiно)-1-(4-метилфенiл)пропан-1-он)
JWH-015 (2-метил-1-пропiл-1H-iндол-3-iл)-1-
нафталенiлметанон
JWH-019 (1-гексил-1H-iндол-3-iл)-1-нафталенiл-
метанон
JWH-210 4-етилнафтален-1-iл-(1-пентилiндол-3-
iл)метанон
JWH-307 [5-(2-флуорофенiл)-1-(пентилпiрол-3)-
iл-нафтален-1-iл]метанон
JWH-370 нафтален-1-iл-(1-пентил-2-о-толiл-1-H-
пiрол-3-iл)метанон
WIN 48,098
(Правадолiн)
(4-метоксифенiл)-[2-метил-1-(2-
iл]метанон
WIN 55,212-2 (R)-(+)-[2,3-дигiдро-5-метил-3-(4-
морфолiнiлметил)пiроло[1,2,3-de]-1,4-
бензоксазин-6-iл]-1-
нафталенiлметанон
3,4-DMMC 3,4-диметилметкатинон
3-F-iso-MC 1-метиламiно-1-(3-
флуорофенiл)пропан-2-он
4-EMC 1-(4-етилфенiл)-2-(метиламiно)пропан-
1-он
4-FA
(4-фторамфетамiн)
(R,S)-1-(4-флуорофенiл)пропан-2-амiн
5-MeO-DALT
(5-метоксидiалiлтриптамiн)
N-аллiл-N-[2-(5-метокси-1H-iндол-3-
iл)етил]проп-2-ен-1-амiн
5-MeO-DIPT 3-[2-(диiзопропiламiно)етил]-5-метоксиiндол
5-IAI 5-йодо-2,3-дигiдро-1H-iнден-2-амiн
1-пентил-3-(4-гiдроксифенiлацетил)-iндол
1-фенiл-2(диметиламiно)бутан-1-он
4-метил-a-пiрролiдинопропiофенон
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
  -3-метокси-4-метилпiролiдинобутирофенон
АКВ-48 (APINACA) N-(адамантан-1-iл)-1-пентiл-1Н-iндазол-3-карбоксамiд
АМ-2233 1-[(N-метилпiперидин-2-iл)метил]- 3-(2-йодобензоiл)iндол)
РВА
(пара-бромоамфетамiн)
4-бромоамфетамiн
РIА
(пара-йодоамфетамiн)
4-йодоамфетамiн
PVP 1-фенiл-2-пiролiдин-1-iл-пентан-1-он
N-циклогексил-МДА -N-циклогексил-3,4-метилендiоксиамфетамiн
МРА
(метiопропамiн)
1-(тiофен-2-iл)-2-метиламiнопропан)
2C-I-NBOMe
(25I-NBOMe, NBOMe-2C-I, BOM-CI)
2-(4-йод-2,5-дiметоксифенiл)- N-[(2-метоксифенiл)метил]етанамiн
5F-UR-144(XLR-11) 1-[(5-флюропентил)-1H-iндол-3-iл]- (2,2,3,3-тетраметилциклопропiл)метанон
URB-754 6 метил-2-[(4-метилфенiл)амiно]- 4H-3,1-бензоксазин-4-он
APB 5-(2-амiнопропiл)бензофуран)6- (2-амiнопропiл)бензофуран)
UR-144
(KM-X1, TMCP-018, MN-001, YX-17)
(1-пентилiндол-3-iл)-(2,2,3,3- тетраметилциклопропiл)метанон
AB-001 1-пентил-3-(адамант-1-оiл)iндол
5-APDB
(3-дезокси-МДА, ЕМА-4)
5-(2-амiнопропiл)-2,3-дигiдробензофуран
6-APDB
(4-дезокси-МДА, ЕМА-3)
6-(2-амiнопропiл)-2,3-дигiдробензофуран
DOI 2,5-диметокси-4-йодамфетамiн
5F-ADBICA N-(1-амiно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-iл)- 1-(5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксамiд
  метил-1-(5-флюоропентил)-1Н-iндол-3-карбоксилат
FUBIMINA [1-(5-флюоропентил)-1H- бензiмiдазол-2-iл]нафтален-1-iл-метанон
AB-FUBINACA N-[(1-амiнокарбонiл)-2-метилпропiл)]- 1-(4-флюрофенiл)метил)-1H-iндазол
AB-PINACA (S)-N-(1-амiно-3-метил-1-оксобутан- 2-iл)-1-пентил-1H-iндазол-3-карбоксамiд
RH-34 3[2-(метоксибензил)амiноетил]-2,4(1H,3H)хiназолiндiон
Дiметокси-PVP 1-(4,5 дiметоксифенiл)-2-пiролiдин-1-iл-пентан-1-он
2C-1 2,5-диметоксi-4-йодо-фенетiламiн
ADBICA N-(1-амiно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-iл)- 1-пентил-1H-iндол-3-карбоксамiд
ВВ-22 хiнолiн-8-iл-1-(циклогексилметил)-1Н-iндол-3-карбоксилат
РХ 1(5-fluoro АРР-РIСА; SRF-30) N-[(2S)-1-амiно-1-оксо-3-фенiлпропан-2-iл]- 1-(5-флуоропентил)-1H-iндол-3-карбоксамiд
РХ 2 (5-fluoro АРР-PINACA; FU-PX) N-[(2S)-1-амiно-1-оксо-3-фенiлпропан-2-iл]- 1-(5-флуоропентил)-1H-iндазол-3-карбоксамiд
AB-СНМINACA (AB-PINACA-CHM; MBA(N)-CHM) N-[(2S)-1-амiно-3-метил-1-оксобутан-2-iл]- 1-бензiл-1H-iндазол-3-карбоксамiд
MDMB-FUBINACA (FUD- MDMB; MDMB-Bz-F) метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-(4-флюоробензил)- 1H-iндазол-3-карбонiл)амiно]бутаноат
ADB-FUBINACA N-(1-амiно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-iл)- 1-(4-фторобензил)-1Н-iндазол-3-карбоксамiд
FUB-AMB (AMB-FUBINACA; MMB-FUBINACA) метил-2-[[1-[(4-флюорофенiл) метил]iндазол- 3-карбонiл]aмiно]-3-метилбутаноат
5-fluoro AB-PINACA (5F-AB-PINACA) (S)-N-(1-амiно-3-метил-1-оксобутан-2-iл)- 1-(5-флуоропентил)-1H-iндазол-3-карбоксамiд
MDMB-СНМINACA, ((S)-MDMB-СНМINACA) метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-циклогексилметил- 1H-iндазол-3-карбонiл)амiно]бутаноат
АМ-1248 (адамантан-1-iл){1-[(1-метилпiперидин- 2-iл)метил]-1H-iндол-3-iл}метанон
5F-APINACA (5F-AKB-48; АКВ-48 F) N-(адамантан-1-iл)-1- (5-фторопентил)-1Н-iндазол-3-карбоксамiд
5F-РВ-22 (5-fluoro PB-22) хiнолiн-8-iл-1-(5-флуоропентил)-1H-iндол-3-карбоксилат
5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP) метил-(2S)-2-[(1-(5-фторопентил)- 1H-iндазол-3-карбонiл)амiно]-3-метилбутаноат
РВ-22 хiнолiн-8-iл-1-пентил-1Н-iндол-3-карбоксилат
BZP-2201 (4-бензилпiперазин-1-iл)[1- (5-фторпентил)-1Н-iндол-3-iл]метанон
NM-2201 (СBL-2201) нафтален-1-iл-1-(5-фторпентил)-1H-iндол-3-карбоксилат
MN-24 (NNE1; NNEI; CBM-018) 1-пентил-N-(нафталiн-1-iл)-1-H-iндол-3-карбоксамiд
SDB-006 N-бензил-1-пентил-1Н-iндол-3-карбоксамiд
DBZP 1,4-дибензилпiперазин
aPHtP 1-фенiл-2-(пiролiдин-1-iл)гептан-1-он
3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO Phencyclidine) 1-[1-(3-метоксифенiл)-циклогексил]пiперидин
  1-фенiлпiперазин
  7-метокси-1-метил-9H-пiридо[3,4-b]iндол
5-MAPB 1-(бензофуран-5-iл)-N-метилпропан-2-амiн
a-PVT, alpha-PVT 2-пiролiдин-1-iл-1-тiофен-2-iлпентан-1-он
3-MMC (3-methyl MC) 2-(метиламiно)-1-(3-метилфенiл)пропан-1-он
Пентедрон (a-methylamino-Valerophenone) 2-(метиламiно)-1-фенiлпентан-1-он
MXE (3-Meo-2-Oxo-PCE) (R,S)2-(3-метоксифенiл)-2-(етиламiно)циклогексанон
EP (EPH, етилфенiдат) етил-2-фенiл-2-(пiперидин-2-iл)ацетат
2C-B-NBOMe (25B-NBOMe; NBOMe-2C-B; Cimbi-36; Nova; BOM 2-CB) 2-(4-бром-2,5-диметоксифенiл)- N-[(2-метоксифенiл)метил]етанамiн
2C-С-NBOMe (NBOMe-2C-C; 25C-NBOMe) 2-(4-хлоро-2,5-диметоксифенiл)- N-[(2-метоксифенiл)метил]етанамiн
ADB-CHMINACA (МAB-CHMINACA) N-[1-амiно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-iл]- 1-[циклогексилметил]-1Н-iндазол-3-карбоксамiд
5F-ADВ (5F-MDMB-PINACA) метил-2-[1-(5-флюоропентил)- 1Н-iндазол-3-карбоксамiдо]-3,3-диметилбутаноат
5F-ADB-PINACA N-(1-амiно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-iл)- 1-(5-флюоропентил)-1Н-iндазол-3-карбоксамiд
5F-MN-18 N-нафталенiл-1-(5-флюоропентил)- 1Н-iндазол-3-кароксамiд
SDВ-001 N-(1-адамантил)-1-пентил-1Н-iндол-3-карбоксамiд
MDMB-CHMICA метил-2-[[1-(циклогексилметил)iндол- 3-карбонiл]амiно]-3,3-диметилбутаноат
MMB-CHMICA метил-2-[[1-(циклогексилметил)iндол- 3-карбонiл]амiно]-3-метилбутаноат
ADB-FUBICA N-(1-амiно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-iл)- 1-(4-флюоробензил)-1Н-iндол-3-карбоксамiд
3-CMC 1-(3-хлорфенiл)-2-(метиламiно)пропан-1-он
4-CMC 1-(4-хлорфенiл)-2-(метиламiно)пропан-1-он
5F-ADMB метил-2-[1-(5-флюоропентил)- 1Н-iндазол-3-карбоксамiдо]-3,3-диметилбутаноат
TH-PVP 2-(пiролiдин-1-iл)-1- (5,6,7,8-тетрагiдронафтален-2-iл)пентан-1-он
3-MeO-MPBP 3-метокси-4-метилпiролiдинобутирофенон
FUB-PB-22 хiнолiн-8-iл-1-(4-флюоробензил)-1Н-iндол-3-карбоксилат
BIM-018 (нафтален-1-iл)(1-пентил-1Н-бензимiдазол-2-iл)метанон
  хiнолiн-8-iл-1-(4-флюоробензил)-1Н-iндол-3-iл)метанон
  2-пiролiдино-4-хлорацетофенон
  метил-1-(циклогексилметил)-1Н-iндол-3-карбоксилат
  етил-1-(4-флюоробензил)-1Н-iндол-3-карбоксилат
Метоксетамiн
(MXE, 3-Meo-2-Oxo-PCE)
2-(3-метоксифенiл)-2-(етиламiно)циклогексанон
bk-МРА 2-(метиламiн)-1-(2-тiєнiл)-1-пропанон
4,4 'DMAR 4-метил-5-(4-метилфенiл)-4,5-дигiдрооксазол-2-амiн
PMMA N-метил-1-(4-метоксифенiл)пропан-2-амiн
CUMYL-4CN-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; 4-cyano CUMYL-BUTINACA; CUMYL-CYBINACA; SGT-78) 1-(4-цiанобутил)-N-(2-фенiлпропан-2-iл)- 1H-iндазол-3-карбоксамiд
5F-MDMB-PICA (5-fluoro-MDMB-PICA) метил 2-{[1-(5-флуоропентил)- 1Н-iндол-3-iл]формамiдо}-3,3-диметилбутаноат
MMB-FUBICA (АMB-FUBICA; FUB-AMB-indol) метил 2-({1-[(4-флуорофенiл)метил]- 1Н-iндол-3-iл}формамiдо)-3-метилбутаноат
4-хлоро-a-пiролiдиновалерофенон
(4-хлоро-a-пiролiдинопентiофенон; 4-CI-PVP; 4С-PVP)
1-(4-хлорофенiл)-2-(1-пiролiдинiл)-1-пентанон
N-етиламiногексанофенон
(N-еthylaminohexanophenone;
N-ethyl Hexedrone; Нexen)
2-(етиламiно)-1-фенiлгексан-1-он
3-MeO-PCMMo 4-[[1-(3-метоксифенiл)циклогексил]метил] морфолiн
3-MeO-PCMo 4-[1-(3-метоксифенiл)циклогексил] морфолiн
Ескалiн (4-ethoxy mescaline) 2-(4-етокси-3,5-диметоксифенiл)-етанамiн
3-CEC 1-(3-хлорфенiл)-2-(етиламiно)пропан-1-oн
4-СЕС 1-(4-хлорфенiл)-2-(етиламiно)пропан-1-oн
4Сl-РРР 1-(4-хлорфенiл)-2-(пiролiдин-1-iл)пропан-1-oн
5CI-AKB-48 N-(адамантан-1-iл)-1- (5-хлорпентил)-1Н-iндазол-3-карбоксамiд
5-MeO-DIBF N-[2-(5-метокси-1-бензофуран- 3-iл)етил]-N-(пропан-2-iл)пропан-2-амiн
4-MeO-MIPT N-[2-(4-метокси-1H-iндол- 3-iл)етил]-N-метилпропан-2-aмiн
Метамнетамiн (Methamnetamine; Methylnaphetamine; MNA; MNT; PAL-1046) N-метил-1-(нафтален-2-iл)пропан-2-амiн
Мекседрон 3-метокси-2-(метиламiно)- 1-(4-метилфенiл)пропан-1-он
TMCP-H (DP-UR-144) (1Н-iндол-3-iл)-(2,2,3,3- тетраметилциклопропiл)метанон
альфа-бромвалерофенон 2-бром-1-фенiлпентан-1-oн
ADB-PINACA N-(1-амiно-3,3-диметил-1-оксобутан- 2-iл)-1-пентил-1Н-iндазол-3-карбоксамiд
4-бромметкатинон (Brefedron; 4-BMC; 4-BMAP) 1-(4-бромфенiл)-2-(метиламiно)пропан-1-oн
4-фторметкатинон (Flephedrone; 4-FMC) 1-(4-фторфенiл)-2-(метиламiно)пропан-1-oн
4-hydroxy MET (4-НО-МЕТ; Metocin) 3-[2-[етил(метил)амiно]етил]-1H-iндол-4-oл
JWH-022 нафтален-1-iл(1-(пент-4-eн- 1-iл)-1H-iндол-3-iл)метанон
Пара-метоксифенiлпiперазин (p-MeOPP; 4-MeOPP) 1-(4-метоксифенiл)пiперазин
4-метилметамфетамiн (4-MMA) N-метил-1-(4-метилфенiл)пропан-2-aмiн
4-метиламфетамiн (4-MA) 1-(4-метилфенiл)пропан-2-aмiн
4-метилбуфедрон (4-Me-MABP) 2-(метиламiно)-1-(4-метилфенiл)бутан-1-он
STS-135 (5F-APICA; 5-fluoro-APICA) N-(адамантан-1-iл)-1- (5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксамiд
JWH-398 (4-хлоро-1-нафтил)(1-пентил-1H-iндол-3-iл)метанон
5-IT (5-API; 5-aminopropylindole) 1-(1H-iндол-5-iл)пропан-2-aмiн
MAM-2201 (4-methyl-AM-2201; 5-fluoro-JWH-122) [1-(5-флуоропентил)- 1H-iндол-3-iл](4-метил-1-нафтил)метанон
bk-2C-B 2-амiно-1-(4-бромо-2,5-диметоксифенiл)етан-1-oн
25I-NBF (2C-I-NBF) N-[(2-флюорофенiл)метил]- 2-(4-йодо-2,5-диметоксифенiл)етанамiн
CB-13 (CRA-13, SAB-378) нафтален-1-iл-(4-пентоксинафтален-1-iл)метанон
RCS-4-C4 (1-бутилiндол-3-iл)-(4-метоксифенiл) метанон
N-етилбуфедрон (NEB) 2-(етиламiно)-1-фенiлбутан-1-oн
Еткатинон (N-Ethylcathinone; ETH-CAT) 2-(етиламiно)-1-фенiлпропан-1-он
MBZP 1-бензил-4-метилпiперазин
4-мeтилметамфетамiн (4-MMA) N-метил-1-(4-метилфенiл)пропан-2-aмiн
2C-P 2-(2,5- диметокси-4-пропiлфенiл)етанамiн
AB-005 [1-[(1-метил-2-пiперидинiл)метил]- 1H-iндол-3-iл](2,2,3,3-тетраметилциклопропiл)- метанон
a-PPP (a-Pyrrolidinopropiophenone) 1-фенiл-2-(1-пiролiдинiл)-1-пропанон
MDDM (2-бензо[1,3]дiоксол-5-iл-1-метил-eтил)-диметиламiн
25D-NBOMe 2-(2,5-диметокси-4-метилфенiл)- N-(2-метоксибензил)eтанамiн
25H-NBOMe 2-(2,5-диметоксифенiл)-N-(2- метоксибензил) eтанамiн
2C-H 2-(2,5-диметоксифенiл)eтанамiн
Диметиламфетамiн N,N-диметил-1-фенiлпропан-2-aмiн
DOC 1-(4-хлоро-2,5-диметоксифенiл)пропан-2-aмiн
2-FA (2-фторамфетамiн) 1-(2-флуорофенiл)пропан-2-амiн
3-FA (3-фторамфетамiн) 1-(3-флуорофенiл)пропан-2-амiн
2-FMA (2-фторметамфетамiн) 1-(2-флуорофенiл)-N-метилпропан-2-амiн
3-FMA (3-фторметамфетамiн) 1-(3-флуорофенiл)-N-метилпропан-2-амiн
2C-B-BZP 1-[(4-бромо-2,5-диметоксифенiл)метил]-пiперазин
pFPP (4-FPP) 1-(4-флюорофенiл)пiперазин
4-AcO-DET [3-[2-(дiетиламiно)етил]-1H-iндол-4-iл]aцетат
4-AcO-DIPT [3-[2-(диiзопропiламiно)етил]-1H-iндол-4-iл]aцетат
4-AcO-DMT [3-[2-(диметиламiно)етил]-1H-iндол-4-iл]aцетат
4-AcO-MET [3-[2-етил(метил)амiноетил]-1H-iндол-4-iл]aцетат
4-AcO-MIPT [3-[2-[iзопропiл(метил)амiно]етил]-1H-iндол-4-iл]aцетат
4-HO-DET 3-(2-дiетиламiноетил)-1H-iндол-4-oл
4-HO-MET 3-{2-[етил(метил)амiно]етил}-1H-iндол-4-oл
4-HO-DIPT 3-[2-(диiзопропiламiно)етил]-1H-iндол-4-oл
4-HO-MIPT 3-{2-[метил(пропан-2-iл)амiно]етил}-1H-iндол-4-oл
5-MeO-DPT N-[2-(5-метокси-1H-iндол- 3-iл)етил]-N-пропiлпропан-1-aмiн
5-MeO-ATM 1-(5-метокси-1H-iндол-3-iл)пропан-2-aмiн
5-MeO-DET N,N-диетил-2-(5-метокси-1H-iндол-3-iл)етанамiн
MIPT (N-Methyl-N-isopropyltryptamine) N-[2-(1H-iндол-3-iл)eтил]-N-метилпропан-2-aмiн
D2PM
N-Acetyl-DOB (DOB-Ac)
дифенiл(пiролiдин-2-iл)метанол
N-[1-(4-бромо- 2,5-диметоксифенiл)пропан-2-iл]ацетамiд
3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane (pFBT) (8-метил-8-азабiцикло[3.2.1]oктан-3-iл)-4-флюоробензоат
MDAI 6,7-дигiдро-5H-циклопента[f][1,3] бензодiоксол-6-aмiн
MDMAI N-метил-6,7-дигiдро- 5H-циклопента[f][1,3] бензодiоксол-6-aмiн
3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine) N-етил-1-(3-метоксифенiл)циклогексан-1-aмiн
JWH-147 (1-гексил-5-фенiлпiрол-3-iл)-нафтален-1-iл-метанон
JWH-030 нафтален-1-iл-(1-пентилпiрол-3-iл)метанон
JWH-145 нафтален-1-iл-(1-пентил-5-фенiл-1H-пiрол-3-iл)метанон
JWH-368 [5-(3-флюорофенiл)-1-пентил- 1H-пiрол-3-iл]-1-нафталенiл-метанон
JWH-071 (1-етил-1H-iндол-3-iл)-1-нафталенiл-метанон
JWH-018 N-(5-bromopentyl) (1-(5-бромопентил)-1H-iндол- 3-iл)(нафтален-1-iл)метанон
JWH-031 (1-гексил-1H-пiрол-3-iл)-1-нафталенiл-метанон
JTE-907 N-(бензо[d][1,3]дiоксол-5-iлметил)- 7-метокси-2-оксо-8-(пентилокси)- 1,2-дигiдрохiнолiн-3-карбоксамiд
FUB-144 (FUB-UR-144) [1-(4-флюоробензил)-1H-iндол- 3-iл](2,2,3,3-тетраметилциклопропiл)метанон
FDU-PB-22 нафтален-1-iл-1-[(4-флюорофенiл)метил] iндол-3-карбоксилат
DMMA 2-(3,4-диметоксифенiл)-N-метилпропан-1-aмiн
MOPPP (4'-Methoxy-a-PPP) 1-(4-метоксифенiл)-2-(1-пiролiдинiл)-1-пропанон
Диметилон (bk-MDDMA) 1-(1,3-бензодiоксол-5-iл)-2-(диметиламiно)-1-пропанон
PMEA (para-methoxyethylamphetamine) N-етил-1-(4-метоксифенiл)пропан-2-aмiн
5-EAPB 1-(1-бензофуран-5-iл)-N-етилпропан-2-aмiн
6-EAPB 1-(1-бензофуран-6-iл)-N-етилпропан-2-aмiн
AM-679 (2-йодофенiл)(1-пентил-1H-iндол-3-iл)-метанон
4-СMА (4-сhloromethamphetamine) 1-(4-хлорфенiл)-N-метилпропан-2-амiн
M5FPIC метил-1-(5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксилат
4-метил-N-етилнорпентедрон 2-(етиламiно)-1-(4-метилфенiл)-1-пентан-1-oн
2,4,5-TMMC (2,4,5-trimethylmethcathinone) 2-метиламiно-1-(2,4,5-триметилфенiл) пропан-1-oн
NM-2AI (N-methyl-2AI) 2,3-дигiдро-N-метил-1H-iнден-2-aмiн
25E-NBOMe (2C-E-NBOMe) 2-(4-eтил-2,5-диметоксифенiл)- N-[(2-метоксифенiл)метил]eтанамiн
25G-NBOMe (2C-G-NBOMe) 2-(2,5-диметокси-3,4-диметилфенiл)- N-[(2-метоксибензил)eтанамiн
25IP-NBOMe (2C-IP-NBOMe) 2-[2,5- диметокси-4-пропан-2-iл)фенiл)- N-[(2-метоксибензил)]eтанамiн
Дипентилон (bk-DMBDP, DMBDP) 1-(1,3-бензодiоксол-5-iл)-2-(диметиламiно)пентан-1-он
Дибутилон (bk-MMBDB, bk-DMBDB) 1-(1,3-бензодiоксол-5-iл)-2(диметиламiно)бутан-1-он
4-фторпентедрон (4-fluoro-a-methylamino- valerophenone, 4-FPD) 1-(4-флюорофенiл)2-(метиламiно)пентан-1-он
BMDP 1-(1,3-бензодiоксол-5-iл)-2-(бензиламiно)бутан-1-oн
4-дифлюорометокси- 3,5-диметоксиамфетамiн 1-[4-(дифлюорометокси)- 3,5-диметоксифенiл]пропан-2-амiн)
3,4-CTMP (3,4-дихлорметилфенiдат) 5Br-AKB-48 метил (2R)-2-(3,4-дихлорофенiл)- 2-[(2R)-пiперидин-2-iл]ацетат N-(адамантан-1-iл)-1-(5-бромпентил)- 1Н-iндазол-3-карбоксамiд
25I-NBOH (2C-I-NBOH, 2-C-I-NBOH, NBOH-2CI, Cimbi-27) 2-((2-(4-йодо-2,5-диметоксифенiл) етиламiно)метил)фенол
M-ALPHA (1-метиламiно-1-(3,4- метилендiоксифенiл)пропан) 1-(1,3-бензодiоксол-5-iл)-N-метилпропан-1-амiн
MDHMA (3,4-метилендiокси- N-гiдрокси-N-метиламфетамiн; FLEA) N-[1-(1,3-бензодiоксол- 5-iл)пропан-2-iл]- N-метилгiдроксиламiн
HOT-7 (7 (2,5-диметокси-4-(b-пропiлтiо)- N-гiдроксифенетиламiн) N-[2-(2,5-диметокси-4- пропiлсульфанiл-фенiл)-етил]гiдроксиламiн
N-benzyl-3,4-DMA
(NSC 27115; N-бензил- 3,4-диметоксиамфетамiн)
N-бензил-1-(3,4-диметоксифенiл)пропан-2-амiн
N-ethylpentylone (N-ethylnorpentylone; Ephylone; BK-Ethyl-K) 1-(1,3-бензодiоксол-5-iл)-2-(етиламiно)пентан-1-он
MDPHP (3,4-MDPHP; 3,4-MD-a-PHP; 3,4-Methylenedioxy-a-Pyrrolidinohexano phenone) 1-(2H-1,3-бензодiоксол-5-iл)- 2-(пiрролiдiн-1-iл)гексан-1-он
MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA) метил 3,3-диметил-2- {[(1-пент-4-ен-1-iл)-1H-iндазол-3-
карбонiл]амiно}бутаноат
5-MAPDB (1-(2, 3-дигiдробензофуран-5-iл)- N-метилпропан-2-амiн)
6-Bromo-MDMA (2-бромо-4,5-метилендiоксиметамфетамiн) 1-(6-бром-2H-1,3-бензодiоксол-5-iл)- N-метилпропан-2-амiн
5-APB-NBOMe 1-(бензофуран-5-iл)-N-(2-метоксибензил) пропан-2-амiн
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA) метил 2-{[1-(4-флуоро-бутил)-1H-iндазол-3-
карбонiл]амiно}3,3-диметилбутаноат
CUMYL-PEGACLONE 5-пентил-2-(2-фенiлпропан-2-iл)-
2,5-дигiдро-1H-пiрiдо[4,3-b]iндол-1-он
1B-LSD (6aR, 9R)-4-бутаноiл-N,N-дiетил-7-метил-
4,6,6а,7,8,9-гексагiдроiндоло [4,3-fg]хiнолiн-9-карбоксамiд
ADB-BICA N-[(2S)-1-амiно-3,3-диметил-1-оксобутан-
2-iл]-1-бензил-1H-iндол-3-карбоксамiд
1P-LSD (1-пропiонiл-d-лiзергiнової кислоти дiетиламiд) (6aR,9R)-N,N-дiетил-7-метил-4-пропаноїл-
6,6а,8,9-тетрагiдроiндоло [4,3-fg]хiнолiн-9-карбоксамiд
NNL-1 N-(1-карбамоiлпропан-1-iл)-1-(5-флуоропентил)-
1H-пiрроло[2,3-b]пiрiдин-3-карбоксамiд
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH) метил 2-(4-флуорофенiл)-2-(пiперiдин-2-iл)ацетат
4'N-5F-ADB метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1H-пiролло[3,2-b]
пiрiдин-3-карбонiл]амiно}3,3-диметилбутаноат
EG-018 нафтален-1-iл(9-пентил-9H-карбазол-3-iл)метанон
MDMB-CHMCZCA (EGMB-CHMINACA) метил2-[9-(циклогексилметил)-9H-карбазол-3-
карбоксамiдо]-3,3-диметилбутаноат
3-FPM; PAL-593 (3-флуорофенметразин) 2-(3-флуорофенiл)-3-метилморфолiн
5F-CUMYL-PEGACLONE (5-Fluoro CUMYL-PEGACLONE; 5-Fluoro SGT-151; SGT-269) 5-(5-флуоропентил)-2-(2-фенiлпропан-2-iл)-
2,5-дигiдро-1H-пiридо[4,3-b]iндол-1-он
APP-BINACA (APP-BUTINACA) N-(1-амiно-1-оксо-3-фенiлпропан-2-iл)-1-
бутiл-1H-iндазол-3-карбоксамiд
5-PPDi (Indanyl-a-PBP; Indanyl-a-Pyrrolidinobutiophenone;) 1-(2,3-дигiдро-1H-iнден-5-iл)- 2-(пiролiдин-1-iл)бутан-1-он
25N-NBOMe (2C-N-NBOMe; 25N-NB2OMe; 2C-NNB2OMe) 2-(2,5-диметокси-4-нiтрофенiл)-N-
[(2-метоксифенiл)метил]етан-1-амiн
a-PHP (alpha-PHP, PV-7, PV7,
a-pyrrolidinohexiophenone,
a-pyrrolidinohexanophenone)
1-фенiл-2-(пiролiдин-1-iл)гексан-1-он
4-CN-CUMYL-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; CUMYL-CYBINACA; 4-CYANO CUMYL-BUTINACA; CUMYL-4CN-BINACA; SGT-78;) 1-(4-цiанобутiл)-N-(2-фенiлпропан-2-iл)-
1H-iндазол-3-карбоксамiд 6
Diphenidine (1,2-DEP, DPD, DND) 1-(1,2-дифенiлетил)пiперидин
PRE-084 2-(4-морфолiнетил)-1- фенiлциклогексанкарбоксилат
2-APB 1-(1-бензофуран-6-iл)пропан-2-амiн
MTTA (Мефтетрамiн) 3,4-дигiдро-2[(метиламiно)метил]-1(2H)-нафталенон
AB-CHFUPYCA (AB-CHMFUPPYCA) N-(1-амiно-3-метил-1-оксобутан-2-iл)-2-
(циклогексилметил)-5-(4- флюорофенiл)пiразол-3-карбоксамiд
MN-18 N-нафтален-1-iл-1-пентiлiндазол-3-карбоксамiд
Org 27759 N-[2-[4-(диметиламiно)фенiл]етил]-3-етил-5-
флюоро-1H-iндол-2-карбоксамiд
HDMP-28 (метилнафтидат) метил 2-(2-нафтил)-2-(2-пiперидил)ацетат
2-DPMP (Дезоксипiпрадрол) (RS)-2-бензгiдрилпiперидин

     Примiтка. До цього списку також включаються:

     iзомери та стереоiзомери перелiчених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких iзомерiв та стереоiзомерiв можливе;

     складнi i простi ефiри перелiчених у цьому списку психотропних речовин (якщо вони окремо не включенi до iнших спискiв) у разi, коли iснування таких ефiрiв можливе;

     гомологи перелiчених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких гомологiв можливе;

     метаболiти перелiчених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких метаболiтiв можливе;

     солi всiх перелiчених у ньому психотропних речовин, включаючи солi iзомерiв, стереоiзомерiв, складних i простих ефiрiв, гомологiв та метаболiтiв, у разi, коли iснування таких солей можливе;

     рослини або їх частини, що мiстять будь-який засiб, включений до цього списку, i пiдлягають тим же заходам контролю, що i засiб;

     похiднi групи нафтоїлiндолiв, бензоїлiндолiв, N-бензоїлiндолiв, фенiлацетилiндолiв, нафтилметилiндолiв, нафтилметилiнденiв, циклогексилфенолiв, фенiлциклогексанолiв, нафтоїлпiролiв, дибензопiранiв, триптамiнiв (крiм лiкарських засобiв, у тому числi активних фармацевтичних iнгредiєнтiв, що мiстять похiднi групи триптамiнiв) та перелiчених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включенi) у разi, коли iснування таких похiдних можливе (за винятком похiдних, якi вже включенi як самостiйнi позицiї до перелiку);

     похiднi групи фенетиламiнiв (крiм лiкарських засобiв, у тому числi активних фармацевтичних iнгредiєнтiв, що мiстять похiднi групи фенетиламiнiв) та перелiчених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включенi) у разi, коли iснування таких похiдних можливе (за винятком похiдних, якi вже включенi як самостiйнi позицiї до перелiку).

(список N 2 таблицi I iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002р. N 1890, вiд 31.05.2010р. N 373, вiд 05.01.2011р. N 4,вiд 27.07.2011р. N 796,вiд 23.05.2012р. N 408, вiд 05.12.2012р. N 1129, вiд 09.01.2013р. N 15, вiд 08.04.2013р. N 234, вiд 26.12.2014р. N 712, вiд 16.05.2018р. N 390, вiд 10.07.2019р. N 600, вiд 10.03.2021р. N 192)

Список N 3

Рослини, якi мiстять наркотичнi засоби та психотропнi речовини i обiг яких допускається для промислових цiлей

Мiжнародна незареєстрована назва Пояснення назви
Рослини виду мак снотворний (Papaver somniferum L) рослини виду папавер сомнiферум Л (опiйний, у тому числi олiйний та iншi, що мiстять опiй)
Рослини роду коноплi (Cannabis) рослини будь-якого виду роду канабiс

     Примiтка. Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва насiння допускається лише за умови використання насiння, зiбраного iз сортiв рослин, у висушенiй соломi яких вмiст морфiну не перевищував 0,15 вiдсотка.

     Культивування рослин роду коноплi для промислових цiлей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобiв i психотропних речовин, допускається за умови використання насiння, зiбраного iз сортiв рослин, у висушенiй соломi яких вмiст тетрагiдроканнабiнолу не перевищував 0,08 вiдсотка.

(список N 3 таблицi I iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2012р. N 800)

Таблиця II

Список N 1

Наркотичнi засоби, обiг яких обмежено

Мiжнародна незареєстрована назва Хiмiчна назва
Алiлпродин 3-алiл-1-метил-4-фенiл-4- пропiоноксипiперидин
Алфентанiл N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигiдро-5-оксо-1H- тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)- 4-пiперидинiл]-N-фенiлпропанамiд
Альфамепродин альфа-3-етил-1-метил-4-фенiл-4- пропiоноксипiперидин
Альфаметадол альфа-6-диметиламiно-4,4-дифенiл-3- гептанол
Альфапродин альфа-1,3-диметил-4-фенiл-4- пропiоноксипiперидин
Альфацетилметадол альфа-3-ацетокси-6-диметиламiно-4,4- дифенiлгептан
Анiлеридин етиловий ефiр 1-пара-амiнофенетил-4- фенiлпiперидин-4-карбонової кислоти
Ацетилдигiдрокодеїн 6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5- епоксиморфiнан
Ацетилметадол 3-ацетокси-6-диметиламiно-4,4- дифенiлгептан
Безитрамiд 1 -(3-цiано-3,3-дифенiлпропiл)-4-(2- оксо-3-пропiонiл-1-бензимiдазолiнiл- пiперидин
Бензетидин етиловий ефiр 1-(2-бензилоксиетил)-4- фенiлпiперидин-4-карбонової кислоти
Бетамепродин бета-3-етил-1-метил-4-фенiл-4- пропiоноксипiперидин
Бетаметадол бета-6-диметиламiно-4-4-дифенiл-3- гептанол
Бетапродин бета-1,3-диметил-4-фенiл-4- пропiоноксипiперидин
Бетацетилметадол бета-3-ацетокси-6-диметиламiно-4,4- дифенiлгептан
Бупренорфiн 21-циклопропiл-7a-[(S)-1-гiдрокси- 1,2,2-триметилпропiл]-6,14-ендо-етилен 6,7,8,14-тетрагiдроорипавiн
Гiдрокодон 4,5-епокси-3-метокси-17-метилморфiнан- 6-он
Гiдроксипетидин дигiдрокодеїнон
Гiдроморфiнол 14-гiдроксидигiдроморфiн
Гiдроморфон дигiдроморфiнон
Декстроморамiд (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенiл-4-(1- пiролiдинiл)-бутил]морфолiн
Декстропропоксифен альфа-(+)-4-диметиламiно-1,2-дифенiл-3- метил-2-бутанолпропiонат
Дигiдрокодеїн 4,5-епокси-6-гiдрокси-3-метокси-N- метилморфiнан
Дигiдроморфiн 7,8-дигiдроморфiн
Дименоксадол (естоцин) 2-диметиламiноетил-1-етокси-1,1- дифенiлацетат
Димелгептанол 6-диметиламiно-4,4-дифенiл-3-гептанол
Диметилтiамбутен 3-диметиламiно-1,1-ди-(2'-тiєнiл)-1- бутен
Дипiпанон 4,4-дифенiл-6-пiперидин-3-гептанон
Дифеноксилат етиловий ефiр 1-(3-цiано-3,3- дифенiлпропiл)-4-фенiлпiперидин-4- карбонової кислоти
Дифеноксин 1-(3-цiано-3,3-дифенiлпропiл)-4- фенiлiзопекотинова кислота
Дiампромiд N-[2-(метилфенетиламiно)пропiл]- пропiонанiлiд
Дiетилтiамбутен 3-дiетиламiно-1,1-ди-(2'-тiєнiл)-1- бутен
Дiоксафетил бутират етил-4-морфолiно-2,2-дифенiлбутират
Дротебанол 3,4-диметокси-17-метилморфiнан-6b,14- дiол
Екгонiн, його складнi ефiри та похiднi, якi можуть бути перетворенi в екгонiн i кокаїн тропiн-2-карбонова кислота
Етилметилтiамбутен 3-етилметиламiно-1,1-ди-(2'-тiєнiл)-1- бутен
Етилморфiн 3-етилморфiн
Етоксеридин етиловий ефiр 1-[2-(2-гiдроксиетокси) етил]-4-фенiлпiперидин-4-карбонової кислоти
Етонiтазен 1-дiетиламiноетил-2-пара-етоксибензил- 5-нiтробензимiдазол
Iзометадон 6-диметиламiно-5-метил-4,4-дифенiл-3- гексанон
Клонiтазен 2-пара-хлорбензил-1-дiетиламiноетил-5- нiтробензимiдазол
Кодеїн 3-метилморфiн
Кодоксим дигiдрокодеїнон-6-карбоксиметилоксим
Кокаїн метиловий ефiр бензоїлекгонiну
Левометорфан (-)-3-метокси-N-метилморфiнан
Левоморамiд (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенiл-4-(1- пiролiдинiл)-бутил]-морфолiн
Леворфанол (-)-3-гiдрокси-N-метилморфiнан
Левофенацилморфан (-)-3-гiдрокси-N-фенацилморфiнан
Метадон (фенадон) 6-(диметиламiно)-4,4-дифенiл-3-гептанон
Метадону промiжний продукт 4-цiано-2-диметиламiно-4,4-дифенiлбутан
Метазоцин 2'-гiдрокси-2,5,9-триметил-6,7- бензоморфан
Метилдезорфiн 6-метил-дельта-6-дезоксиморфiн
Метилдигiдроморфiн 6-метилдигiдроморфiн
Метопон 5-метилдигiдроморфiнон
Мiрофiн мiристилбензилморфiн
Морамiду промiжний
продукт
2-метил-3-морфолiно-1,1- дифенiлпропанкарбонова кислота
Морферидин етиловий ефiр 1(2-морфолiноетил)-4- фенiлпiперидин-4-
карбонової кислоти
Морфiн 3,6-дигiдрокси-N-метил-4,5-епоксимор- фiнен-7
Морфiн метобромiд та iншi азотистi похiднi морфiну морфiн метилбромiд
Морфiн-N-оксид 3,6-дигiдрокси-N-метил-4,5- епоксиморфiнен-7-N-оксид
Нiкодикодин 6-нiкотинiлдигiдрокодеїн
Нiкокодин 6-нiкотинiлкодеїн
Нiкоморфiн 3,6-динiкотинiлморфiн
Норациметадол (+)(-)-a-3-ацетокси-6-метиламiно-4,4- дифенiлгептан
Норкодеїн N-деметилкодеїн
Норлеворфанол (-)-3-гiдроксиморфiнан
Норметадон 6-диметиламiно-4,4-дифенiл-3-гексанон
Норморфiн деметилморфiн
Норпiпанон 4,4-дифенiл-6-(1-пiперидил)-3-гексанон
Оксикодон 14-гiдроксидигiдрокодеїнон
Оксиморфон 14-гiдроксидигiдроморфiнон
Позицiю виключено  
Пентазоцин (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагiдро- 6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенiл)-2,6- метано-3-бензазоцин-8-ол
Петидин етиловий ефiр 1-метил-4-фенiлпiперидин- 4-карбонової кислоти
Петидину промiжний продукт А 4-цiано-1-метил-4-фенiлпiперидин
Петидину промiжний продукт В етиловий ефiр 4-фенiлпiперидин-4- карбонової кислоти
Петидину промiжний продукт С 1-метил-4-фенiлпiперидин-4-карбонова кислота
Пiмiнодин етиловий ефiр 4-фенiл-1-(3- фенiламiнопропiл)пiперидин-4-карбонової кислоти
Пiритрамiд 1-(3-цiано-3,3-дифенiлпропiл)-4-(1- пiперидил)пiперидино-4-карбоксiамiд
Прогептазин 1,3-диметил-4-фенiл-4- пропiонiлоксiазациклогептан
Проперидин iзопропiловий ефiр 1-метил-4- фенiлпiперидин-4-карбонової кислоти
Пропiрам N-(1-метил-2-пiперидилетил)-N-2- пiридилпропiонамiд
Рацеметорфан (+)(-)-3-метокси-N-метилморфiнан
Рацеморамiд (+)(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенiл-4- (1-пiролiдинiл)бутил]-морфолiн
Рацеморфан (+)(-)-3-гiдрокси-N-метилморфiнан
Суфентанiл N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тiєнiл)- етил]-4-пiперидил]-пропiонанiлiд
Тебаїн 3,6-диметокси-N-метил-4,5- епоксиморфiнадiєн-6,8
Тебакон ацетилдигiдрокодеїнон
Тилiдин (±)-етил-транс-2-(диметиламiно)-1-фенiл-3-циклогексене-1-карбоксилат
Трамадол (±)-транс-2-[(диметиламiно)метил]-1-(м-метоксифенiл) циклогексанолу гiдрохлорид
Тримеперидин 1,2,5-триметил-4-фенiл-4- пропiоноксипiперидин
Фенадоксон 6-морфолiно-4,4-дифенiл-3-гептанон
Феназоцин 2-гiдрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7- бензоморфан
Фенампромiд N-(1-метил-2-пiперидилетил) пропiонанiлiд
Феноморфан 3-гiдрокси-N-фенетилморфiнан
Феноперидин етиловий ефiр 1-(3-гiдрокси-3- фенiлпропiл)-4-фенiлпiперидин-4- карбонової кислоти
Фентанiл 1-фенетил-4-N-пропiонiланiлiнопiперидин
Фолькодин морфолiнiлетилморфiн
Фуретидин етиловий ефiр 1-(2- тетрагiдрофурфурилоксiетил)-4- фенiлпiперидин-4-карбонової кислоти

     Примiтка. До цього списку також включаються:

     iзомери та стереоiзомери перелiчених у ньому наркотичних засобiв (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких iзомерiв та стереоiзомерiв можливе;

     складнi i простi ефiри перелiчених у цьому списку наркотичних засобiв (якщо вони окремо не включенi до iнших спискiв) у разi, коли iснування таких ефiрiв можливе;

     гомологи перелiчених у ньому наркотичних засобiв (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких гомологiв можливе;

     метаболiти перелiчених у ньому наркотичних засобiв (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких метаболiтiв можливе;

     солi всiх перелiчених у ньому наркотичних речовин, включаючи солi iзомерiв, стереоiзомерiв, складних i простих ефiрiв, гомологiв та метаболiтiв, у разi, коли iснування таких солей можливе;

     рослини або їх частини, що мiстять будь-який засiб, включений до цього списку, i пiдлягають тим же заходам контролю, що i засiб.

     абзац восьмий виключено

     До цього списку не включаються декстрометорфан (+)-3-метокси-N-метилморфiнан) i декстрорфан (+)-3-гiдрокси-N-метилморфiнан)-iзомери, виключенi iз сфери дiї заходiв мiжнародного контролю вiдповiдно до Єдиної конвенцiї ООН про наркотичнi засоби 1961 року.

(список N 1 таблицi II iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.2008р. N 518, вiд 27.07.2011р. N 796, вiд 05.12.2012р. N 1129, вiд 09.01.2013р. N 15)

Список N 2

Психотропнi речовини, обiг яких обмежено

Мiжнародна незареєстрована назва Хiмiчна назва
Амфетамiн (±)-a-метилфенетиламiн
Глютетимiд 2-етил-2-фенiлглютарiмiд
Дексамфетамiн (+)-a-метилфенетиламiн
Дронабiнол ((-)-транс-дельта-9-тетрагiдроканабiнол) (6aR,10aR)-6a,7,8,10а-тетрагiдро-6,6,9-триметил-
3-пентил-6H-дибензо[b,d]-пiран-1-ол
Кетамiн (±)-2-(2-хлорфенiл)-2-(метиламiно)циклогексанон)

(дiю позицiї зупинено до 01.10.2011р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.03.2012р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.06.2012р.)

Левамфетамiн (-)-(R)-a-метилфенетиламiн
Левометамфетамiн (-)-N,a-диметилфенетиламiн
Меклоквалон 3-(o-хлорфенiл)-2-метил-4(3H)-хiназолiнон
Метаквалон 2-метил-3-(o-толiл)-4(3H)-хiназолiнон
Метамфетамiн (+)-(S)-N,a-диметилфенетиламiн
Метамфетамiн-рацемат (±)-N,a-диметилфенетиламiн
Метилфенiдат метил-a-фенiл-2-пiперидинацетат
Секобарбiтал 5-алiл-5-(1-метилбутил)барбiтурова кислота
2С-В 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламiн
Фенетилiн 7-[2-[(a-метилфенетил)амiно]-етил]-теофiлiн
Фенметразин 3-метил-2-фенiлморфолiн
Цiпепрол альфа-(a-метоксибензил)-4-(b-метоксифенетил)-1-
пiперазинетанол
  1-(4-хлорфенiл)-пiперазин
Бензилпiперазин, BZP 1 -бензилпiперазин
Сибутрамiн 1-(4-хлорфенiл)-N,N-диметил-альфа-(2-метилпропiл)
циклобутанметанамiн
Набiлон (синтетичний канабiноїд, iмiтуючий дiю ТГК) (6aR, 10aR)-1-гiдрокси-6,6-диметил- 3-(2-метилоктан-2-iл)-7,8,10,10a- тетрагiдро-6aH-бензо[c]хромен-9-он
Набiксiмолс (стандартизований екстракт канабiсу з однаковим вмiстом ТГК та канабiдiолу) THC: 3-pentyl-6,6,9-trimethyl-6A,7,8,10A- tetrahydro-6H-dibenzo(B,D)pyran-1-ol or 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-7,8,9,10- tetrahydro-6H-dibenzo(B,D)pyran-1-ol
CBD: 2-[(1R, 6R)-3-метил-6-проп-1-ен-2-iлциклогекс- 2-ен-1-iл]-5-пентилбензен-1,3-дiол

     Примiтка. До цього списку також включаються:

     iзомери та стереоiзомери перелiчених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких iзомерiв та стереоiзомерiв можливе;

     складнi i простi ефiри перелiчених у цьому списку психотропних речовин (якщо вони окремо не включенi до iнших спискiв) у разi, коли iснування таких ефiрiв можливе;

     гомологи перелiчених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких гомологiв можливе;

     метаболiти перелiчених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключенi) у разi, коли iснування таких метаболiтiв можливе;

     солi всiх перелiчених у ньому психотропних речовин, включаючи солi iзомерiв, стереоiзомерiв, складних i простих ефiрiв, гомологiв та метаболiтiв, у разi, коли, iснування таких солей можливе;

     рослини або їх частини, що мiстять будь-яку речовину, включену до цього списку, i пiдлягають тим же заходам контролю, що i речовина;

     до речовини iзольованового канабiдiолу (iзоляту канабiдiолу) цiєю постановою заходи державного контролю не встановлюються.

     Обiг психотропних речовин Дронабiнол, Набiлон (синтетичний канабiноїд, iмiтуючий дiю ТГК) та Набiксiмолс (стандартизований екстракт канабiсу з однаковим вмiстом ТГК та канабiдiолу) допускається лише у формi лiкарських засобiв або у формi субстанцiй, призначених для виробництва, виготовлення таких лiкарських засобiв.

(список N 2 таблицi II iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002р. N 1890, вiд 02.12.2009р. N 1298, вiд 31.05.2010р. N 373, вiд 05.01.2011р. N 4, вiд 27.07.2011р. N 796, вiд 07.04.2021р. N 324)

Таблиця III

Список N 1

Наркотичнi засоби, обiг яких обмежено i стосовно яких допускаються виключення деяких заходiв контролю

     1. Препарати ацетилдигiдрокодеїну,

     дигiдрокодеїну,

     етилморфiну,

     кодеїну,

     нiкодикодину,

     нiкокодину,

     норкодеїну,

     фолькодину

     за умови, що вони поєднанi з одним або кiлькома iнгредiєнтами i мiстять не бiльш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози з концентрацiєю не бiльш як 2,5 вiдсотка у нероздiлених препаратах.

     2. Препарати пропiраму,

     що мiстять не бiльш як 100 мг пропiраму на одиницю дози, поєднанi щонайменше з такою ж кiлькiстю метилцелюлози.

     3. Препарати декстропропоксифену

     для орального застосування, що мiстять не бiльш як 135 мг декстропропоксифену на одиницю дози або з його концентрацiєю не бiльш як 2,5 вiдсотка у нероздiлених препаратах, за умови, що такi препарати не мiстять будь-яких речовин, якi перебувають пiд контролем вiдповiдно до Конвенцiї про психотропнi речовини 1971 року.

     4. Препарати кокаїну,

     що мiстять не бiльш як 0,1 вiдсотка кокаїну в перерахунку на кокаїн-основу, та

     препарати опiю або морфiну,

     що мiстять не бiльш як 0,2 вiдсотка морфiну в перерахунку на безводну морфiн-основу i поєднанi з одним або кiлькома iнгредiєнтами таким чином, що наркотичний засiб не може бути вилучений з даного препарату легкодоступними способами або в кiлькостi, яка може становити небезпеку для здоров'я людини.

     5. Препарати дифеноксину,

     що мiстять не бiльш як 0,5 мг дифеноксину на одиницю дози i не менш як 5 вiдсоткiв атропiну сульфату на одиницю дози дифеноксину.

     6. Препарати дифеноксилату,

     що мiстять не бiльш як 2,5 мг дифеноксилату на одиницю дози в перерахунку на основу i атропiну сульфат, вмiст якого еквiвалентний не менш як 1 вiдсотку на одиницю дози дифеноксилату.

     7. Порошок кореня iпекакуани та опiю,

     що мiстить 10 вiдсоткiв опiю в порошку, 10 вiдсоткiв кореня iпекакуани в порошку, добре змiшаних з 80 вiдсотками будь-якого iншого iнгредiєнта в порошку, що не мiстить будь-яких наркотичних засобiв.

     8. Препарати, виготовленi за будь-якою формулою, наведеною у цьому списку, а також сумiш таких препаратiв з будь-якою речовиною, що не мiстить наркотичних засобiв.

     Примiтка. Наркотичнi (психотропнi) лiкарськi засоби з незначним вмiстом наркотичних засобiв або психотропних речовин i прекурсорiв, включених до вiдповiдних таблиць перелiку, з яких цi засоби чи речовини не можуть бути вилученi легкодоступним способом у кiлькостi, що дає змогу зловживати ними, можуть виключатися iз сфери дiї деяких заходiв контролю за їх обiгом.

Список N 2
Психотропнi речовини, обiг яких обмежено i стосовно яких допускаються виключення деяких заходiв контролю

Мiжнародна незареєстрована назва Хiмiчна назва
Алобарбiтал 5,5-дiалiлбарбiтурова кислота
Альпразолам 8-хлор-1-метил-6-фенiл-4H-s-трiазоло[4,3-a]-1,4-бензодiазепiн
Амiнептин 7-[(10,11-дигiдро-5Н-дибензо [а, г]-циклогептен-5-iл)амiно]гептанова кислота

(дiю позицiї зупинено до 01.10.2011р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.03.2012р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.06.2012р.)

Амiнорекс 2-амiно-5-фенiл-2-оксазолiн
Позицiю виключено  
Амобарбiтал 5-етил-5-(3-метилбутил)барбiтурова кислота
Амфепрамон 1-фенiл-2-дiетиламiно-1-пропанон
Апрофен (тарен) 5-дiетиламiноетилового ефiру 1,1-дифенiлпропiонової кислоти гiдрохлорид

(дiю позицiї зупинено до 01.10.2011р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.03.2012р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.06.2012р.)

Барбiтал 5,5-дiетилбарбiтурова кислота
Бензфетамiн (+)-N-бензил-N, a-диметилфенетиламiн
Бромазепам 7-бром-1,3-дигiдро-5-(2-пiридил)-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Бротiзолам 2-бром-4-(o-хлорофенiл)-9-метил-6H-тiєно[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a]-1,4-дiазепiн
Буталбiтал 5-алiл-5-iзобутилбарбiтурова кислота
Бутобарбiтал 5-бутил-5-етилбарбiтурова кислота
Вiнiлбiтал 5-(1-метилбутил)-5-вiнiлбарбiтурова кислота
Галазепам 7-хлор-1,3-дигiдро-5-фенiл-1-(2,2,2-трифторетил)-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Галоксазолам 10-бром-11b-(o-фторфенiл)- 2,3,7,11b-тетрагiдрооксазоло[3,2-d]-1,4-бензодiазепiн-6(5H)-он
Гама-бутиролактон

(дiю позицiї зупинено до 01.10.2011р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.03.2012р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.06.2012р.)

Позицiю виключено  
Тiанептин (RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигiдро-6-метилдибензо [с, е] [1,2] тiазепiн-11-iл) амiно]гептанової кислоти S, S-дiоксид

(дiю позицiї зупинено до 01.10.2011р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.03.2012р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.06.2012р.)

Делоразепам 7-хлор-5-(o-хлорфенiл)-1,3-дигiдро-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Дiазепам 7-хлор-1,3-дигiдро-1-метил-5-фенiл-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Естазолам 8-хлор-6-фенiл-4H-s-триазоло[4,3-a]-1,4-бензодiазепiн
Етил лофлазепат етил-7-хлор-5-(o-фторфенiл)-2,3- дигiдро-2-оксо-1H-1,4-бензодiазепiн-3-карбоксилат
Етиламфетамiн N-етил-a-метилфенiлетиламiн
Етинамат 1-етинилциклогексанол карбамат
Етхлорвiнол 1-хлор-3-етил-1-пентен-4-iн-3-ол
GHB g-оксимасляна кислота
Золпiдем (INN) N,N,6-триметил-2-p-толилiмiдазо [1,2-a] пирiдин-3-ацетамiд
Камазепам 7-хлор-1,3-дигiдро-3-гiдрокси-1-метил-5-фенiл-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он диметилкарбамат (ефiр)
Катин ((+)-норпсевдоефедрин) (+)-(R)-a-[(R)-1-амiноетил]бензиловий спирт
Кетазолам 11-хлор-8,12b-дигiдро-2,8-диметил-12b-фенiл-4H-[1,3]-оксазино
-[3,2-d]-1,4-бензодiазепiн-4,7(6H)-дiон
Клобазам 7-хлор-1-метил-5-фенiл-1H-1,5-бензодiазепiн-2,4(3H,5H)-дiон
Клоксазолам 10-хлор-11b-(o-хлорфенiл)-2,3,7,11b-тетрагiдрооксазоло-[3,2-d]-1,4-
бензодiазепiн-6(5H)-он
Клоназепам 5-(o-хлорфенiл)-1,3-дигiдро-7-нiтро-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Клоразепат 7-хлор-2,3-дигiдро-2-оксо-5-фенiл-1H-1,4-бензодiазепiн-3-карбонова кислота
Клотiазепам 5-(o-хлорфенiл)-7-етил-1,3-дигiдро-1-метил-2H-тiєно[2,3-e]-1,4-дiазепiн-2-он
Лефетамiн (-)-N,N-диметил-1,2-дифенiлетиламiн
Лопразолам 6-(o-хлорфенiл)-2,4-дигiдро-2[(4-метил-1-пiперазинiл)метилен]-8-нiтро-1H-iмiдазо
-[1,2-a]-1,4-бензодiазепiн-1-он
Лоразепам 7-хлор-5-(o-хлорфенiл)-1,3-дигiдро-3-гiдрокси-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Лорметазепам 7-хлор-5-(o-хлорфенiл)-1,3-дигiдро-3-гiдрокси-1-метил-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Мазиндол 5-(n-хлорфенiл)-2,5-дигiдро-3H-iмiдазо-[2,1-a]-iзоiндол-5-ол
Медазепам 7-хлор-2,3-дигiдро-1-метил-5-фенiл-1H-1,4-бензодiазепiн
Мезокарб 3-(2-толiл)-N-(фенiлкарбамоїл)сиднонiмiн
Мепробамат 2-метил-2-пропiл-1,3-пропандiол дикарбамат
Метилфенобарбiтал 5-етил-1-метил-5-фенiлбарбiтурова кислота
Метиприлон 3,3-дiетил-5-метил-2,4-пiперидиндiон
Мефенорекс N-(3-хлорпропiл)-a-метилфенетиламiн
Мiдазолам 8-хлор-6-(o-фторфенiл)-1-метил-4H-iмiдазо-(1,5-a]-1,4-бензодiазепiн
Мефентермiн (метилфентермiн) N-метил-a,a-диметилфенiлетиламiн
Нiметазепам 1,3-дигiдро-1-метил-7-нiтро-5-фенiл-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Нiтразепам 1,3-дигiдро-7-нiтро-5-фенiл-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Нордазепам 7-хлор-1,3-дигiдро-5-фенiл-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Оксазепам 7-хлор-1,3-дигiдро-3-гiдрокси-5-фенiл-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Оксазолам 10-хлор-2,3,7,11b-тетрагiдро-2-метил-11b-фенiлоксазоло-[3,2-d)[1,4]-
бензодiазепiн-6(5H)-он
Пемолiн 2-амiно-5-фенiл-2-оксазолiн-4-он
Пентобарбiтал (етамiнал натрiю) 5-етил-5-(1-метилбутил)барбiтурова кислота
Пiназепам 7-хлор-1,3-дигiдро-5-фенiл-1-(2-пропiнiл)-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Пiпрадрол 1,1-дифенiл-1-(2-пiперидил)метанол
Пiровалерон 4-метил-2-(1-пiролiдинiл)валерофенон
Празепам 7-хлор-1-(циклопропiлметил)-1,3-дигiдро-5-фенiл-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Секбутабарбiтал 5-sec-бутил-5-етилбарбiтурова кислота
Темазепам 7-хлор-1,3-дигiдро-3-гiдрокси-1-метил-5-фенiл-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Тетразепам 7-хлор-5-(циклогексен-1-iл)-1,3-дигiдро-1-метил-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Тофiзопам (грандоксин) 1-(3,4-диметоксифенiл)-4-метил-5-етил-7,8-диметокси-5H-2,3-бензодiазепiн
Трiазолам 8-хлор-6-(o-хлорфенiл)-1-метил-4H-s-триазоло-[4,3-a]-1,4-бензодiазепiн
Феназепам 7-бром-5-(2-хлорфенiл)-2,3-дигiдро-1H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Фендиметразин (+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенiлморфолiн
Фенiлетиламiн (2-фенiлетиламiн, b-фенiлетиламiн, 1-амiно-2-фенiл-етан)

(дiю позицiї зупинено до 01.10.2011р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.03.2012р.)
(дiю позицiї зупинено до 01.06.2012р.)

Фенкамфамiн N-етил-3-фенiл-2-норборнанамiн
Фенобарбiтал 5-етил-5-фенiлбарбiтурова кислота
Фенпропорекс (±)-N-2-цiанетиламфетамiн
Фентермiн a,a-диметилфенiлетиламiн
Флудiазепам 7-хлор-5-(o-фторфенiл)-1,3-дигiдро-1-метил-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Флунiтразепам 5-(o-фторфенiл)-1,3-дигiдро-1-метил-7-нiтро-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Флуразепам 7-хлор-1-[2-(дiетиламiно)-етил]-5- (o-фторфенiл)-1,3-дигiдро-2H-1,4-бензодiазепiн-2-он
Хлордiазепоксид 7-хлор-2-(метиламiно)-5-фенiл-3H-1,4-бензодiазепiн-4-оксид
Циклобарбiтал 5-(1-циклогексен-1-iл)-5-етилбарбiтурова кислота
Етiзолам 4-(2-хлорфенiл)-2-етил-9метил-6H- тiєно[3,2-f][1,2,4]трiазоло[4,3-а] [1,4]дiазепiн

     Примiтка. До цього списку також включаються солi всiх перелiчених у ньому речовин у разi, коли iснування таких солей можливе.

     До цього списку не включається гама-бутиролактон, який у кiлькостi, що не перевищує 15 вiдсоткiв, входить до складу засобiв захисту рослин, на якi Мiндовкiллям видано посвiдчення про державну реєстрацiю.

(список N 2 таблицi III iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002р. N 1890, вiд 05.01.2011р. N 4, вiд 23.05.2012р. N 408, вiд 16.05.2018р. N 390, вiд 10.07.2019р. N 600, вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

Таблиця IV

Список N 1

Прекурсори, обiг яких обмежено i стосовно яких встановлюються заходи контролю

Мiжнародна незареєстрована назва Хiмiчна назва
N-ацетилантранiлова кислота 2-ацетиламiнобензойна кислота
Ангiдрид оцтової кислоти оцтовий ангiдрид
Ергометрин бета-пропаноламiд лiзергiнової кислоти малеат; 9,10-дидегiдро-N-[(S)- 2-гiдрокси-1-метилетил]-6-метилерголiн-
8B-карбоксiамiд малеат
Ерготамiн ерготаман-3',6',18-трион,12'-гiдрокси- 2'метил-5'-(фенiлметил)-(5'a), [R-(R*,R*)]-2,3-дигiдроксибутандiоат
Ефедрин [R-(R*,S*)]-a-[1-(метиламiно)етил]- фенiлметанол; 1-фенiл-2-(метиламiно)- пропанол
Iзосафрол 3,4-метилендiокси-(1'-пропенiл)бензол
Лiзергiнова кислота 9,10-дидегiдро-6-метилерголiн- 8B-карбонова кислота
3,4-метилендiоксифенiл-2-
пропанон (3,4-МДФ-2П)
3,4-метилендiокси-(пропiл-2-он)бензол
Пiперональ 3,4-(метилендiокси)бензальдегiд; гелiотропiн
Псевдоефедрин [S-(R*,R*]-a-[1-(метиламiно)етил]- фенiлметанол; 1-фенiл-2-(метиламiно) пропанол
Сафрол 3,4-метилендiоксиалiлбензол
Фенiлацетон 1-фенiл-2-пропанон; метилбензилкетон
Фенiлоцтова кислота альфа-толуїлова кислота
Фенiлпропаноламiн (ФПА, норефедрин) (+)(-)-2-амiно-1-фенiлпропанол-1
Альфа-фенiлацетоацетонiтрил (APAAN) 3-оксо-2-фенiлбутаннiтрил
  2-бром-1-(4-метилфенiл)пропан-1-он
  N-метилефедрин
Альфа- фенiлацетоацетамiд (APAA) 3-оксо-2-фенiлбутамiд
ПМК-глiцидат (PMK-glycidate) метил 3-[3',4'- (метилендiокси)фенiл]-2-метил глiцидат
Alpha-phenylacetoacetate (MAPA) метил-3-оксо-2-фенiлбутаноат
TS-Methamphetamine (Methamphetaminepara-toluenesulfonamide; Tosyl-Methamphetamine) N,4-диметил-N-[(1S)-1-метил- 2-фенiлетил]-бензенсульфонамiд
t-BOC-MDMA (t-butoxycarbonyl-MDMA) трет-бутил[1-(2H-1,3-бензодiоксол- 5-iл)пропан-2-iл]метилкарбамат
Нiтроетан (nitroethane) нiтроетан
Бензилфентанiл N-(1-бензилпiперидин-4-iл)-]- N-фенiлпропанамiд

     Примiтки. 1. До цього списку також включаються солi всiх перелiчених у ньому речовин у разi, коли утворення таких солей можливе.

     2. Щодо рослин або їх частин, якi мiстять будь-який засiб, включений до цього списку, здiйснюються тi самi заходи контролю, як i щодо зазначеного засобу.

(список N 1 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.01.2011р. N 4,вiд 23.05.2012р. N 408, вiд 26.10.2016р. N 747, вiд 16.05.2018р. N 390, вiд 10.07.2019р. N 600, вiд 10.03.2021р. N 192)

Список N 2

Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю

Мiжнародна незареєстрована назва Хiмiчна назва
Позицiю виключено  
Антранiлова кислота 2-амiнобензойна кислота
Ацетон 2-пропанон
Етиловий ефiр дiетиловий ефiр
Калiю перманганат калiй марганцевокислий
Метилетилкетон 2-бутанон
Пiперидин гексагiдропiридин; пентаметиленiмiн
Сiрчана кислота сульфатна кислота
Соляна кислота хлористоводнева кислота
Толуол метилбензол
Позицiю виключено  
АNPP NPP 4-анiлiно-N-фенетилпiперидин
1-(2-фенiлетил)пiперидин-4-он
1-бензил-3-метил-4-пiперидинон
1-бром-2-фенiлетан
1-гiдрокси-1-метил-2-фенiлетоксисульфат
1-диметиламiно-2-пропанол
1-диметиламiно-2-хлорпропан
1-(4-метилфенiл)-2-нiтропропен
1-(4-метилфенiл)-2-пропанон
1-хлор-2-фенiлетан
1-(1-циклогексен-1-iл)пiперидин
2,5-диметоксибензальдегiд
2-диметиламiно-1-хлорпропан
2-дiетиламiноiзопропiлхлорид
2-(1-фенiлетил)-3-метоксикарбонiл-4-пiперидон
3,4-метилендiоксифенiл-2-бромпентан-1-он
3,4-метилендiоксифенiл-2-бромпропан-1-он
3,4-метилендiоксифенiл-2-нiтропропен
3,4-метилендiоксифенiлпропан-2-он
3-метил-1-фенетил-4-пiперидинон
4-метоксибензилметилкетон
N-(3-метил-4-пiперидинiл)анiлiн
N-(3-метил-4-пiперидинiл)пропiонанiлiд
1,4-бутандiол (BDO,1,4-бутилен-глiколь) бутан-1,4-дiол

     Примiтка. До цього списку також включаються солi всiх перелiчених у ньому речовин у разi, коли утворення таких солей можливе, за винятком солей сiрчаної та соляної кислот.

     Речовини, що мiстять не менш як 50 вiдсоткiв таких прекурсорiв, як ацетон, етиловий ефiр, толуол, та 80 вiдсоткiв таких прекурсорiв, як метилетилкетон, пiдлягають тим же заходам контролю, що i прекурсори.

(абзац другий примiтки до списку N 2 таблицi IV iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.12.2009р. N 1298, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2012р. N 1129)

     Речовини, що мiстять не менш як 45 вiдсоткiв таких прекурсорiв, як сiрчана кислота, та 15 вiдсоткiв таких прекурсорiв, як соляна кислота, та 1,4-бутандiол (BDO,1,4-бутиленглiколь), пiдлягають тим же заходам контролю, що i прекурсори.

(примiтку до списку N 2 таблицi IV доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.01.2011р. N 4, вiд 10.07.2019р. N 600)

     Сумiшi, що мiстять кiлька перелiчених у цьому списку речовин, пiдлягають контролю, якщо їх сумарна концентрацiя дорiвнює або перевищує концентрацiю, встановлену для однiєї з речовин (з урахуванням положень першого та другого абзацiв цiєї примiтки).

(примiтку до списку N 2 таблицi IV доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.01.2011р. N 4)

     Концентрацiя речовин, перелiчених у цьому списку, визначається виходячи з масової частки речовини в складi сумiшi (розчину).

(примiтку до списку N 2 таблицi IV доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.01.2011р. N 4)
(список N 2 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.01.2011р. N 4, вiд 16.05.2018р. N 390, вiд 10.07.2019р. N 600)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.