КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 червня 2003 р. N 813


Про затвердження Порядку взаємодiї органiв виконавчої влади та юридичних осiб, якi провадять дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, в разi виявлення радiонуклiдних джерел iонiзуючого випромiнювання у незаконному обiгу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 грудня 2003 року N 1897,
вiд 9 червня 2010 року N 414,
вiд 19 вересня 2012 року N 868,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок взаємодiї органiв виконавчої влади та юридичних осiб, якi провадять дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, в разi виявлення радiоактивних матерiалiв у незаконному обiгу, що додається.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     2. Покласти виконання функцiй головної експертної органiзацiї з питань дослiдження та визначення характеристик радiоактивних матерiалiв, якi вилучено з незаконного обiгу, на Iнститут ядерних дослiджень Нацiональної академiї наук.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     3. Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Мiнiстерству з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Мiнiстерству охорони здоров'я, Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища, Мiнiстерству промислової полiтики, Державному комiтетовi ядерного регулювання, Державнiй митнiй службi, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, Службi безпеки привести власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з Порядком, затвердженим цiєю постановою.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.12.2003р. N 1897, вiд 09.06.2010р. N 414)

     4. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1997 р. N 207 "Про затвердження Порядку взаємодiї органiв виконавчої влади та причетних юридичних осiб в разi виявлення джерел iонiзуючого випромiнювання, якi перебувають у незаконному обiгу".

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України М.АЗАРОВ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 червня 2003 р. N 813

ПОРЯДОК
взаємодiї органiв виконавчої влади та юридичних осiб, якi провадять дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, в разi виявлення радiонуклiдних джерел iонiзуючого випромiнювання у незаконному обiгу

(У назвi та текстi Порядку слова "радiонуклiднi джерела iонiзуючого випромiнювання" у всiх вiдмiнках i формах числа замiнено словами "радiоактивнi матерiали" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "Мiнекоресурсiв" i "Державної санiтарно-епiдемiологiчної служби" замiнено вiдповiдно словами "Мiнприроди" i "Держсанепiдемслужби" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2010 року N 414)

(У текстi Порядку слово "Мiнприроди" замiнено словом "Мiнекоенерго" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 року N 1065)

(У текстi Порядку слово "Мiнекоенерго" замiнено словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2020 року N 826)

     1. Цей Порядок регулює взаємодiю органiв виконавчої влади та юридичних осiб, якi провадять дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, пiд час виявлення радiонуклiдних джерел iонiзуючого випромiнювання у незаконному обiгу, що не вимагає радикальних дiй з лiквiдацiї можливих радiологiчних наслiдкiв, а також визначає комплекс заходiв, спрямованих на недопущення або мiнiмiзацiю заподiяння шкоди здоров'ю населення i довкiллю внаслiдок радiацiйного впливу.

     2. Для цiлей цього Порядку термiни вживаються у такому значеннi:

     державнi системи облiку i контролю радiоактивних матерiалiв - Державний регiстр джерел iонiзуючого випромiнювання, державна система облiку i контролю ядерних матерiалiв та державний реєстр радiоактивних вiдходiв;

     контрольована зона - територiя, доступ до якої вiдповiдно до вимог радiацiйної безпеки та фiзичного захисту обмежується пiд час виконання заходiв з реагування на виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта або радiоактивних матерiалiв у незаконному обiгу i за межами якої рiвень потужностi дози гамма-випромiнювання не перевищує трикратної величини потужностi дози природного радiацiйного гамма-фону;

     незаконний обiг радiоактивних матерiалiв - перебування ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв та джерел iонiзуючого випромiнювання, крiм генеруючих технiчних пристроїв, якi створюють або за певних умов можуть створювати iонiзуюче випромiнювання, поза державними системами облiку i контролю радiоактивних матерiалiв та/або системами їх фiзичного захисту, а також придбання, зберiгання, використання, передача, видозмiнення, знищення, перевезення i захоронення зазначених радiоактивних матерiалiв без дотримання установлених законодавством вимог;

     пiдозрюваний матерiал/об'єкт - фiзичний об'єкт, який має зовнiшнi ознаки (попереджувальнi написи про радiацiйну небезпеку, маркування, спецiальнi знаки тощо) та/або фiзичнi характеристики радiоактивних матерiалiв;

     характеристики пiдозрюваного матерiалу/об'єкта - зовнiшнiй вигляд (наявнiсть попереджувальних написiв, знакiв радiацiйної небезпеки), фiзичнi та хiмiчнi характеристики, на пiдставi яких можна зробити висновки про його природу, властивостi, радiонуклiдний та хiмiчний склад, а також про можливе призначення, походження.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" i "Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання" та iнших нормативно-правових актах з фiзичного захисту.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

Заходи на мiсцi виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта

     3. Заходи щодо первинного обстеження виявленого пiдозрюваного матерiалу/об'єкта та попереднього встановлення меж контрольованої зони виконують:

     мiсцевi органи виконавчої влади - у разi надходження iнформацiї вiд фiзичних або юридичних осiб, що не є органами досудового розслiдування;

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 868)

     органи, якi провадять оперативно-розшукову дiяльнiсть, - у разi коли пiдозрюваний матерiал/об'єкт виявлено у результатi оперативно-розшукових дiй зазначених органiв;

     Державна екологiчна iнспекцiя - у разi коли пiдозрюваний матерiал/об'єкт виявлено пiд час здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зонах дiяльностi митниць;

     органи охорони державного кордону Держприкордонслужби - у разi виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта пiд час здiйснення прикордонного контролю в мiсцевих пунктах пропуску через державний кордон, в яких вiдсутнi пости екологiчного контролю Мiндовкiлля, або пiд час затримання осiб або транспортних засобiв, якi намагалися незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску через державний кордон.

     Координацiю дiй пiд час виконання заходiв на мiсцi виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта здiйснює мiсцевий орган виконавчої влади.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.12.2003р. N 1897, вiд 09.06.2010р. N 414)

     4. У разi коли пiдозра про наявнiсть радiоактивних матерiалiв пiдтверджується в результатi первинного обстеження мiсця виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта з допомогою дозиметра-радiометра або отримання достовiрної iнформацiї iншим шляхом, до обстеження залучаються представники вiдповiдних територiальних органiв МНС, Мiндовкiлля, Держсанепiдемслужби та Держатомрегулювання. Вжиття заходiв до забезпечення охорони мiсця виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта, а також охорони та супроводження такого матерiалу/об'єкта пiд час транспортування до мiсця тимчасового зберiгання або захоронення покладається на територiальнi органи МВС або органи охорони державного кордону Держприкордонслужби (пiд час незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон).

     Допуск представникiв вiдповiдних територiальних органiв МНС, Держсанепiдемслужби та Держатомрегулювання в пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється вiдповiдними органами охорони державного кордону Держприкордонслужби.

     Допуск посадових осiб органiв державної влади в зону митного контролю здiйснюється з дозволу вiдповiдного митного органу за погодженням з територiальним органом охорони державного кордону Держприкордонслужби i пiд контролем зазначеного органу.

(пункт 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     5. Представники Мiндовкiлля, Держсанепiдемслужби i Держатомрегулювання проводять радiологiчне обстеження мiсця виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта, пiд час якого здiйснюють вимiрювання потужностi експозицiйної дози гамма-випромiнювання, перевiряють наявнiсть поверхневого радiоактивного забруднення, а також нейтронного випромiнювання.

     До проведення радiологiчного обстеження мiсця виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта можуть залучатися представники пiдприємства державної корпорацiї "УкрДО "Радон" в межах зони обслуговування та iншi спецiалiзованi пiдприємства, що мають вiдповiднi дозволи згiдно iз законодавством.

     Представники Мiндовкiлля, Держсанепiдемслужби i Держатомрегулювання:

     готують за результатами радiологiчного обстеження висновки про основнi параметри радiацiйної обстановки на мiсцi виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта, де зазначаються тип радiоактивних матерiалiв, їх характеристики i можливiсть зовнiшнього та внутрiшнього опромiнення персоналу та населення, а також у разi потреби - рекомендацiї щодо якнайшвидшого приведення радiоактивних матерiалiв у безпечний для населення i навколишнього природного середовища стан;

     подають зазначенi висновки представниковi мiсцевого органу виконавчої влади, що здiйснює координацiю дiй на мiсцi виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта, Держатомрегулювання, а також правоохоронному органовi, який забезпечує органiзацiю огляду мiсця подiї та здiйснення необхiдних заходiв з метою виявлення ознак злочину та осiб, що його вчинили.

(пункт 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     6. У разi потреби представник мiсцевого органу виконавчої влади залучає представникiв пiдприємства державної корпорацiї "УкрДО "Радон" в межах зони обслуговування, iншого спецiалiзованого пiдприємства, яке має вiдповiдний дозвiл, до проведення робiт з дозиметричного контролю осiб, що зайнятi на роботах у межах контрольованої зони, а також вживає iнших заходiв до забезпечення безпечного поводження з радiоактивними матерiалами, зведення до мiнiмуму можливостi заподiяння шкоди здоров'ю населення та навколишньому природному середовищу.

(пункт 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     7. Мiсцевий орган виконавчої влади може звернутися до головної експертної органiзацiї - Iнституту ядерних дослiджень Нацiональної академiї наук (далi - Iнститут ядерних дослiджень) або iншої компетентної органiзацiї для надання експертної оцiнки ситуацiї на мiсцi виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта. Пiдставою для такого звернення може бути:

     неможливiсть iдентифiкувати радiоактивнi матерiали, коли цього вимагають iнтереси радiацiйного захисту населення та довкiлля та/або досудове розслiдування;

     виявлення нейтронного випромiнювання, що свiдчить про наявнiсть ядерного матерiалу.

     Експерти Iнституту ядерних дослiджень, iншої експертної органiзацiї визначають категорiю ядерного матерiалу (низькозбагачений уран, високозбагачений уран, плутонiй) та/або тип радiоактивних матерiалiв без пошкодження пакункiв, контейнерiв, боксiв тощо.

     8. Протягом однiєї доби з моменту надходження першого повiдомлення про виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта, але не ранiше нiж надiйдуть вiд експертної органiзацiї iнформацiя про результати вимiрiв та висновки щодо категорiї ядерного матерiалу (у разi потреби) та/або типу радiонуклiдного джерела представники Держсанепiдемслужби, Держатомрегулювання та Мiндовкiлля готують письмовий звiт, який повинен мiстити:

(пункт 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     детальний опис радiацiйної ситуацiї на мiсцi виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта, результати вимiрiв;

     висновки та наданi рекомендацiї щодо можливого формування дозових навантажень на персонал та населення, заходи безпеки, здiйснення яких необхiдне у разi подальшого поводження з вилученим радiоактивним матерiалом (включаючи його перевезення), а також поводження з приладами, iнструментами та знаряддям, що зазнали радiоактивного забруднення пiд час робiт з джерелом;

     результати вимiрiв, проведених експертами Iнституту ядерних дослiджень, iншої експертної органiзацiї (у разi їх залучення) та наданi ними висновки щодо категорiї ядерного матерiалу та/або типу радiонуклiдного джерела.

     9. На основi iнформацiї, що мiститься у письмовому звiтi, мiсцевий орган виконавчої влади за погодженням з правоохоронним органом, який проводить огляд мiсця подiї i здiйснює необхiднi заходи з метою виявлення ознак злочину i осiб, що його вчинили, надає iнформацiю про виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта органам виконавчої влади, до компетенцiї яких належить створення системи запобiгання незаконному обiгу.

     10. Усi дiї фахiвцiв Держсанепiдемслужби та Мiндовкiлля, якi можуть призвести до знищення речових доказiв, узгоджуються з правоохоронним органом, який проводить огляд мiсця подiї i здiйснює необхiднi заходи з метою виявлення ознак злочину i осiб, що його вчинили.

     11. Правоохоронний орган за результатами огляду мiсця подiї i здiйснених необхiдних заходiв з метою виявлення ознак злочину i осiб, що його вчинили, надає мiсцевому органу виконавчої влади свiй висновок щодо необхiдностi перевезення вилученого радiонуклiдного джерела до Iнституту ядерних дослiджень, iншої експертної органiзацiї для проведення поглибленого аналiзу з метою встановлення його походження та/або призначення чи на тимчасове зберiгання або для захоронення. На основi цього висновку, а також висновкiв та рекомендацiй фахiвцiв Держсанепiдемслужби, Держатомрегулювання та Мiндовкiлля мiсцевий орган виконавчої влади приймає рiшення про подальшi дiї з вилученим з незаконного обiгу радiоактивним матерiалом.

(пункт 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     Зберiгання виявлених радiоактивних матерiалiв на всiх етапах поводження з ними здiйснюється уповноваженими органами вiдповiдно до територiального пiдпорядкування у спецiально обладнаних примiщеннях або на майданчиках з урахуванням вимог радiацiйної безпеки та фiзичного захисту.

(пункт 11 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     12. Пiсля того як вилучене радiонуклiдне джерело iонiзуючого випромiнювання було перевезено з мiсця його виявлення, а проведення огляду мiсця подiї i здiйснення необхiдних заходiв з метою виявлення ознак злочину i осiб, що його вчинили, завершено, залученi фахiвцi Державної санiтарно-епiдемiологiчної служби та Мiнекоресурсiв проводять у разi потреби з вiдповiдним пiдроздiлом МНС дезактивацiю на мiсцi виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта i готують висновки та iнформують про можливi радiологiчнi наслiдки мiсцевий орган виконавчої влади, а також iншi заiнтересованi державнi органи.

(пункт 12 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

Перевезення радiоактивних матерiалiв до мiсця тимчасового зберiгання або захоронення

     13. Вiдповiдно до прийнятого рiшення про перевезення вилученого з незаконного обiгу радiоактивного матерiалу згiдно з пунктом 11 цього Порядку мiсцевий орган виконавчої влади надсилає заявку до вiдповiдного пiдприємства Українського державного об'єднання "Радон" МНС. До цiєї заявки додається iнформацiя з письмового звiту фахiвцiв Держсанепiдемслужби, Держатомрегулювання та Мiндовкiлля про характеристики джерела та необхiднi заходи радiацiйної та/або ядерної безпеки пiд час його перевезення.

(абзац перший пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     Пiдприємство Українського державного об'єднання "Радон" МНС здiйснює документальне оформлення та перевезення вилученого радiоактивного матерiалу з дотриманням вiдповiдних норм та правил.

Заходи за межами мiсця виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта

     14. На запит правоохоронного органу, який проводить огляд мiсця подiї i здiйснює необхiднi заходи з метою виявлення ознак злочину i осiб, що його вчинили, Iнститут ядерних дослiджень, iнша експертна органiзацiя дослiджує i визначає характеристики радiоактивного матерiалу, а також проводить у межах своєї компетенцiї вiдповiднi судовi експертизи. Про результати дослiджень та експертиз Iнститут ядерних дослiджень, iнша експертна органiзацiя iнформує зазначений правоохоронний орган, а також Держатомрегулювання та iншi органи виконавчої влади, до компетенцiї яких належить створення системи запобiгання незаконному обiгу.

     15. У разi встановлення пiдприємства (органiзацiї, установи) або фiзичної особи, яка є власником або користувачем вiдповiдного радiоактивного матерiалу, правоохоронний орган, який проводить огляд мiсця подiї i здiйснює необхiднi заходи з метою виявлення ознак злочину i осiб, що його вчинили, iнформує керiвника цього пiдприємства (органiзацiї, установи) або фiзичну особу про перебування у незаконному обiгу зазначеного радiоактивного матерiалу.

     Керiвник пiдприємства (органiзацiї, установи) повинен призначити службове розслiдування з причин перебування радiоактивного матерiалу у незаконному обiгу, про результати якого iнформує Держатомрегулювання, Мiндовкiлля, МНС, МОЗ та зазначений правоохоронний орган, а фiзична особа повинна дати письмовi пояснення.

     Держатомрегулювання може призначати за результатами службового розслiдування iнспекцiйну перевiрку пiдприємства, яке є власником або користувачем виявлених радiоактивних матерiалiв, щодо дотримання таким пiдприємством вимог законодавства та iнших нормативно-правових актiв з питань забезпечення радiацiйної безпеки та фiзичного захисту, облiку i контролю радiоактивних матерiалiв.

(пункт 15 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     16. На виконання мiжнародних зобов'язань, а також з метою iнформування населення, державних, громадських та iнших органiзацiй Держатомрегулювання:

     надсилає за встановленою формою офiцiйне повiдомлення про виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта до бази даних МАГАТЕ з незаконного обiгу;

     розмiщує iнформацiю про виявлення пiдозрюваного матерiалу/об'єкта на своїй офiцiйнiй веб-сторiнцi.

     Необхiдна iнформацiя про радiоактивний матерiал, виявлене у незаконному обiгу, вноситься в установленому порядку до державних систем облiку i контролю радiоактивних матерiалiв.

(абзац четвертий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

Забезпечення радiацiйної безпеки та фiзичного захисту

(назва роздiлу iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     17. На всiх етапах поводження з радiоактивним матерiалом, виявленим у незаконному обiгу, повинно бути забезпечено дотримання норм, правил та стандартiв з радiацiйної безпеки та фiзичного захисту.

(пункт 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

     18. Органи виконавчої влади та юридичнi особи, якi беруть участь у поводженнi з радiоактивними матерiалами, виявленими у незаконному обiгу, зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства та iнших нормативно-правових актiв з питань забезпечення радiацiйної безпеки та фiзичного захисту.

(пункт 18 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)

Фiнансування

     19. Фiнансування заходiв щодо обстеження, проведення експертизи, забезпечення охорони, перевезення, тимчасового зберiгання радiоактивних матерiалiв, виявлених у незаконному обiгу, лiквiдацiї наслiдкiв радiацiйних аварiй, а також iнших витрат, пов'язаних з перебуванням радiоактивних матерiалiв у незаконному обiгу, здiйснюється в межах бюджетних призначень, передбачених вiдповiдним органам виконавчої влади.

     У разi встановлення власника (користувача) зазначених радiоактивних матерiалiв витраченi кошти стягуються з нього на користь вiдповiдного бюджету в установленому законодавством порядку.

     У разi визнання власника (користувача) банкрутом повернення витрат, пов'язаних з перебуванням радiоактивних матерiалiв у незаконному обiгу, здiйснюється згiдно iз законодавством про банкрутство.

     Особа, яка знайшла або виявила пiдозрюваний матерiал/об'єкт, не несе фiнансової вiдповiдальностi за витрати, пов'язанi з перебуванням радiоактивних матерiалiв у незаконному обiгу.

     Якщо пiдозрюваний матерiал/об'єкт виявлено у металобрухтi, iнших промислових вiдходах, фiнансову вiдповiдальнiсть за витрати, пов'язанi з перебуванням радiоактивних матерiалiв у незаконному обiгу, несе вiдправник металобрухту.

     У разi виявлення радiоактивних матерiалiв пiд час здiйснення прикордонного або екологiчного та радiацiйного контролю фiнансову вiдповiдальнiсть за витрати, пов'язанi з перебуванням радiоактивних матерiалiв у незаконному обiгу, несе власник (користувач) вантажу.

(пункт 19 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2010р. N 414)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.