КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 лютого 2012 р. N 87


Про внесення змiн до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650, N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 лютого 2012 р. N 87

ЗМIНИ,
що вносяться до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв

     1. У пунктi 8:

     у першому реченнi абзацу першого слова "оцiнку їх вартостi (проводиться спецiалiстом, що пройшов необхiдну пiдготовку в порядку, встановленому МВС, Мiн'юстом, Мiнпромполiтики, Держмитслужбою та Фондом державного майна, i має вiдповiднi документи)," виключити;

     абзац восьмий пiсля слiв "вантажна митна декларацiя" доповнити словами "на паперовому носiї або електронна вантажна митна декларацiя,";

     доповнити пункт пiсля абзацу дев'ятого новим абзацом такого змiсту:

     "У разi митного оформлення транспортних засобiв, їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, якi ввозяться на митну територiю України, за електронною вантажною митною декларацiєю така декларацiя, засвiдчена електронним цифровим пiдписом вiдповiдальної посадової особи митного органу, передається за допомогою засобiв iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем органам МВС".

     У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим.

     2. Абзац п'ятий пункту 11 виключити.

     3. В абзацi першому пункту 15:

     перше речення пiсля слiв "пiдлягають огляду та дослiдженню" доповнити словами "(крiм дослiдження нових транспортних засобiв, якi не були зареєстрованi пiдроздiлами Державтоiнспекцiї та уповноваженим органом держави - експортера транспортного засобу)";

     друге речення замiнити реченнями такого змiсту: "Огляд проводиться уповноваженими працiвниками пiдроздiлiв Державтоiнспекцiї за мiсцем реєстрацiї транспортних засобiв, а дослiдження - фахiвцями експертної служби МВС, а на письмову вимогу власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи - судовими експертами державних спецiалiзованих установ, iншими експертами, якi атестованi з вiдповiдного виду експертної дiяльностi та внесенi до державного Реєстру атестованих судових експертiв. Кошти за проведення фахiвцями експертної служби МВС та судовими експертами державних спецiалiзованих установ дослiджень транспортних засобiв зараховуються в установленому порядку до державного бюджету.".

     4. У другому реченнi пункту 17 слово "Мiнтрансзв'язку" замiнити словом "Мiнiнфраструктури".

     5. Пункт 20 виключити.

     6. Пункт 28 доповнити абзацом такого змiсту:

     "У разi митного оформлення транспортних засобiв, їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, за електронною вантажною митною декларацiєю, засвiдченою електронним цифровим пiдписом вiдповiдальної посадової особи митного органу, державна реєстрацiя таких транспортних засобiв i складових частин здiйснюється на пiдставi зазначеної вантажної митної декларацiї, отриманої органами МВС вiд Держмитслужби за допомогою засобiв iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем та розмiщеної в автоматизованiй iнформацiйнiй системi "Митний документ".".

     7. У пунктi 29:

     в абзацi першому слова "з вiдмiткою про зняття їх з облiку" виключити;

     абзац другий виключити.

     8. Пункт 30 викласти в такiй редакцiї:

     "30. До реєстрацiйних та облiкових документiв вносяться вiдомостi про заборону вiдчуження i передачi права користування i (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та iншi обмеження, що встановлюються митними органами.".

     9. В абзацi першому пункту 33 слова "їх власникiв," виключити.

     10. В абзацi третьому пункту 37 слова i цифри "видане згiдно з пунктом 22 цього Порядку" замiнити словами "видане державним пiдприємством "ДержавтотрансНДIпроект" або Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС".

     11. У пунктi 42:

     в абзацi першому слова "в межах України" виключити;

     абзац восьмий пiсля слiв "нового свiдоцтва про реєстрацiю" доповнити словами ", крiм випадкiв зняття з облiку транспортних засобiв, якi перейшли у власнiсть спадкоємця на пiдставi свiдоцтва про право на спадщину".

     12. Абзац третiй пункту 45 виключити.

     13. В абзацi першому пункту 51:

     перше речення пiсля слiв "на пiдставi" доповнити словами "заяви власника транспортного засобу або";

     друге речення пiсля слiв "на перiод поїздки" доповнити словами "за їх бажанням".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.