КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 7 травня 2001 р. N 484


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 1999 р., N 16, ст. 650; 2000 р., N 34, ст. 1433), змiни, що додаються.

     2. Мiнiстерству внутрiшнiх справ та Мiнiстерству транспорту з метою адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яким регламентуються технiчнi вимоги до транспортних засобiв i заходи щодо органiзацiї перевiрки вiдповiдностi конструкцiї та технiчного стану транспортних засобiв вимогам резолюцiй Європейської конференцiї мiнiстрiв транспорту, забезпечити проведення щорiчної технiчної перевiрки транспортних засобiв, якi виконують мiжнароднi перевезення, та видачу сертифiката вiдповiдностi.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 травня 2001 р. N 484

ЗМIНИ,
що вносяться до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

     1. Абзац другий пункту 6 викласти у такiй редакцiї:

     "За письмовою заявою власника транспортного засобу - фiзичної особи про надання права керування цим транспортним засобом iншiй фiзичнiй особi (за умови пред'явлення документiв, що посвiдчують особу власника та цю особу) пiдроздiлом ДАI видається тимчасовий реєстрацiйний талон на термiн, зазначений у заявi. При цьому в графi "особливi вiдмiтки" тимчасового реєстрацiйного талона робиться запис "Дiйсний до _______ за наявностi свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу /технiчного паспорта/ серiя ____N________". Заява подається власником транспортного засобу особисто або уповноваженою ним особою".

     2. Пункт 7 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Транспортнi засоби, що належать iноземним громадянам та особам без громадянства, якi їдуть в Україну на вiдпочинок за путiвками чи на лiкування, що пiдтверджується вiдповiдними документами, тимчасовiй реєстрацiї в пiдроздiлах ДАI на пiдтверджений Держмитслужбою термiн не пiдлягають. Зазначений термiн повинен бути не менший нiж термiн дiї путiвки або iншого документа (з урахуванням часу перебування в дорозi)".

     3. В абзацi сьомому пункту 8 слова "з ручним керуванням" виключити.

     4. Пункт 10 викласти у такiй редакцiї:

     "10. Реєстрацiя транспортних засобiв, конфiскованих за рiшенням суду, проводиться на пiдставi вiдповiдного рiшення суду iз зазначенням марки, моделi, номерiв кузова (рами) транспортного засобу, а також реєстрацiйних документiв, зокрема свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (далi - свiдоцтво про реєстрацiю) або технiчного паспорта у разi їх наявностi з вiдмiткою пiдроздiлу ДАI про зняття транспортного засобу з облiку. До реєстрацiйних документiв додається договiр купiвлi-продажу, iнший документ, який встановлює право власностi, або рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про передачу цього транспортного засобу в разi конфiскацiї на користь держави.

     Реєстрацiя проводиться:

     транспортних засобiв, визнаних в установленому порядку безхазяйними, - на пiдставi документiв, виданих органами, уповноваженими на таке визнання, а також договорiв купiвлi-продажу або iнших документiв, якi встановлюють право власностi на цi засоби пiсля їх реалiзацiї;

     транспортних засобiв, якi за правом спадкоємства перейшли до держави або подарованi державi власником, - на пiдставi рiшень вiдповiдних органiв, визначених законодавством, та нотарiально засвiдчених документiв, якi встановлюють право власностi, iз зазначенням в них: марки, моделi, номерiв кузова (рами) транспортного засобу, iнших документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання новим власником, а також реєстрацiйних документiв, виданих на територiї України, з вiдмiткою пiдроздiлiв ДАI про зняття їх з облiку, а для власникiв-нерезидентiв - вiдповiдних органiв iноземних держав.

     Для проведення реєстрацiї транспортних засобiв, зазначених у цьому пунктi, також додається висновок результатiв перевiрки технiчного стану транспортного засобу iз застосуванням дiагностичного обладнання i контрольно-вимiрювальних приладiв на вiдповiднiсть вимогам безпеки дорожнього руху, який складається спецiалiстами Науково-дослiдного центру з безпеки дорожнього руху МВС або iнших пiдприємств, установ та органiзацiй, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та документ про оцiнку його вартостi, виданий вiдповiдно до пункту 8 цих Правил.

     Якщо зазначенi транспортнi засоби ввезенi з-за кордону без сплати мита та iнших податкiв (зборiв), передбачених законодавством при iмпортi автомобiлiв, їх реєстрацiя проводиться за умови подання документiв про внесення цих платежiв".

     5. Пункт 15 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Вивезення (пересилання) за межi України номерних знакiв, виданих на територiї України, окремо вiд транспортних засобiв, на якi вони виданi, не дозволяється".

     6. У пунктi 16 абзаци сьомий - десятий виключити.

     7. У першому i другому абзацах пункту 23 цифру "9" замiнити цифрами "15".

     8. Пункт 30 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Транспортнi засоби, ввезенi на територiю України для постiйного користування, повиннi бути знятi з облiку у вiдповiдних органах країни вивезення".

     9. Абзац другий пункту 31 доповнити словами "з вiдмiткою про зняття їх з облiку".

     10. Доповнити Правила пунктами 59 i 60 такого змiсту:

     "59. Державну реєстрацiю, перереєстрацiю транспортних засобiв, що виконують мiжнароднi перевезення вантажiв i пасажирiв, проводять спецiалiзованi пiдроздiли ДАI головних управлiнь (управлiнь) МВС у Криму, областях, мiстах Києвi та Севастополi у порядку, встановленому МВС, пiсля перевiрки вiдповiдностi конструкцiї та технiчного стану транспортних засобiв вимогам резолюцiй Європейської конференцiї мiнiстрiв транспорту.

     60. Щорiчна перевiрка вiдповiдностi конструкцiї та технiчного стану транспортних засобiв, що виконують мiжнароднi перевезення вантажiв i пасажирiв, вимогам резолюцiй Європейської конференцiї мiнiстрiв транспорту, а також видача сертифiката вiдповiдностi проводяться вiдповiдно до законодавства".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.