КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 31 травня 2012 р. N 471


Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 21 липня 2010 р. N 607

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650, N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467) та вiд 21 липня 2010 р. N 607 "Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 55, ст. 1855), змiни, що додаються.

     2. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади у мiсячний строк привести власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 травня 2012 р. N 471

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 21 липня 2010 р. N 607

     1. У Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388:

     1) абзац третiй пункту 9 виключити;

     2) абзац перший пункту 22 пiсля слiв "виготовлених в Українi" доповнити словами "шляхом їх переобладнання суб'єктами господарювання, якi провадять господарську дiяльнiсть з переобладнання п'яти i бiльше транспортних засобiв протягом року";

     3) в абзацi першому пункту 33 слова "а також кольору або марки транспортного засобу внаслiдок переобладнання чи замiни двигуна або кузова, iнших складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери" замiнити словами "а також у разi змiни кольору, переобладнання транспортного засобу чи замiни кузова, iнших складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери";

     4) у пунктi 37:

     абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "для транспортних засобiв, переобладнаних суб'єктами господарювання, якi провадять господарську дiяльнiсть з переобладнання п'яти i бiльше транспортних засобiв протягом року, - свiдоцтво про погодження конструкцiї транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним пiдприємством "ДержавтотрансНДIпроект" або Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС на вiдповiдний вид переобладнання, що подається разом iз сертифiкатом вiдповiдностi (наявнiсть необов'язкова для транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на газових паливах), виданим органом з оцiнки вiдповiдностi, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифiкацiї транспортних засобiв, та актом приймання-передачi транспортного засобу за формою згiдно з додатками 3, 4 i 6;

     для транспортних засобiв, переобладнаних в iндивiдуальному порядку, а також транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на газових паливах, - акт технiчної експертизи (крiм переобладнаних автобусiв) за формою згiдно з додатком 5 або сертифiкат вiдповiдностi, виданий випробувальною лабораторiєю (центром), що має атестат акредитацiї вiдповiдної галузi та повноваження щодо проведення перевiрки технiчного стану транспортних засобiв, органом з оцiнки вiдповiдностi, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифiкацiї транспортних засобiв, чи пiдприємством, що має сертифiкат вiдповiдностi державної системи сертифiкацiї УкрСЕПРО з установлення вiдповiдностi конструкцiї переобладнаного транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документi про погодження переобладнання.";

     у першому реченнi абзацу п'ятого слова "якi мають" замiнити словами "якi провадять господарську дiяльнiсть з переобладнання п'яти i бiльше транспортних засобiв протягом року та мають".

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2010 р. N 607:

     1) вступну частину постанови викласти у такiй редакцiї:

     "Вiдповiдно до частини п'ятої статтi 32 Закону України "Про дорожнiй рух" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:";

     2) у Порядку переобладнання транспортних засобiв, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi першому пункту 3 слово "Мiнтрансзв'язку" замiнити словом "Мiнiнфраструктури", а пiсля слiв "дорожнього руху" доповнити словами "(у разi переобладнання п'яти i бiльше транспортних засобiв протягом року)";

     у пунктi 13:

     у першому реченнi слова "в iндивiдуальному порядку" виключити;

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "За результатами такого оцiнювання видається:

     сертифiкат вiдповiдностi - для переобладнаних автобусiв та транспортних засобiв, якi переобладнанi (за винятком транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на газовому моторному паливi та альтернативних видах рiдкого i газового палива) суб'єктом господарювання, що має нормативно-технiчну документацiю на вiдповiдний вид переобладнання, узгоджену з МВС та Мiнiнфраструктури, i свiдоцтво про погодження конструкцiї транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

     акт технiчної експертизи або сертифiкат вiдповiдностi - для транспортних засобiв, що переобладнанi в iндивiдуальному порядку, а також для роботи на газовому моторному паливi та альтернативних видах рiдкого i газового палива.";

     в абзацi четвертому пункту 14 слова i цифри "(чинний до 31 грудня 2011 р.)" виключити.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.