КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 квiтня 1999 р. N 637


Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 36, ст. 1327), змiни i доповнення, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 39

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 квiтня 1999 р. N 637

ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

     1. Пункти 4 i 6 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Органи Державтоiнспекцiї МВС забезпечують суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi бланками довiдок-рахункiв, а також актiв приймання-передачi транспортних засобiв пiдприємств-виробникiв установленого зразка (iз сплатою вартостi цих бланкiв), розробляють порядок видачi цих бланкiв, облiку та контролю за їх використанням, надають вiдповiдним вiйськовим комiсарiатам за їх запитами вiдомостi про реєстрацiю, перереєстрацiю та зняття з облiку транспортних засобiв (за винятком легкових автомобiлiв, причепiв до них, мотоциклiв та мотоколясок)";

     "б. Транспортнi засоби реєструються за юридичними та фiзичними особами. Транспортний засiб, що належить декiльком фiзичним або юридичним особам (спiввласникам), право власностi яких на цей засiб пiдтверджується одним з визначених пунктом 8 цих Правил документом, за письмовою згодою спiввласникiв, справжнiсть пiдписiв яких засвiдчено нотарiусом, реєструються за одним iз них. У графi "Особливi вiдмiтки" свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (технiчного паспорта) щодо iншого спiввласника може бути зроблено запис:
"_________________________________________________
     (прiзвище, iм'я, по батьковi або

_______________________________________________ має право керувати
     найменування юридичної особи)

(експлуатувати) та є спiввласником".

     За письмовою згодою власника (спiввласникiв) транспортного засобу - фiзичної особи, поданою ним (ними) особисто, у графi "Особливi вiдмiтки" свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (технiчного паспорта) робиться запис: "___________________________

__________________________________________________________________
(прiзвище, iм'я, по батьковi близького родича)

має право керувати".

     Зазначенi в абзацах першому i другому цього пункту записи скрiплюються пiдписом посадової особи i печаткою реєстрацiйно-екзаменацiйного пiдроздiлу Державтоiнспекцiї МВС (далi - пiдроздiл ДАI)".

     2. У пунктi 8:

     абзац перший пiсля слова "власника" доповнити словами "поданої особисто";

     в абзацi другому:

     слова "якi мають вiдповiднi спецiальнi дозволи (лiцензiї)" замiнити словами "якi реалiзують транспортнi засоби та видають довiдки-рахунки";

     доповнити абзац словами "а також угодами, укладеними на товарних бiржах";

     в абзацi четвертому слова "що має вiдповiдний спецiальний дозвiл (лiцензiю)" замiнити словами "який реалiзує транспортний засiб";

     абзац п'ятий пiсля слова "договори" доповнити словами "в тому числi угоди, укладенi на товарних бiржах";

     в абзацi десятому останнє речення замiнити текстом такого змiсту: "Перед вiдчуженням, передачею такий транспортний засiб повинен бути знятий з облiку в пiдроздiлi ДАI. Вiдчуження, передача власником придбаних транспортних засобiв, не зареєстрованих у пiдроздiлах ДАI, не проводиться".

     3. В абзацi першому пункту 14 слова "вiдповiднi спецiальнi дозволи (лiцензiї)" замiнити словами "вiдповiдну лiцензiю".

     4. Абзац перший пункту 25 пiсля слiв "ДержавтотрансНДIпроектом Мiнтрансу" доповнити словами "чи Науково-дослiдним центром з безпеки дорожнього руху МВС".

     5. В абзацi першому пункту 31 слова "якi мають вiдповiдний спецiальний дозвiл (лiцензiю) на провадження дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю транспортних засобiв" замiнити словами "якi реалiзують транспортнi засоби".

     6. У пунктi 35:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Перереєстрацiя транспортних засобiв (об'єктiв права державної власностi) у разi їх безоплатної передачi iз сфери управлiння мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, Фонду державного майна, об'єднань пiдприємств, яким делеговано функцiї з управлiння майном пiдприємств i органiзацiй, заснованих на державнiй власностi (органи, уповноваженi управляти державним майном), Нацiональної академiї наук, iнших аналогiчних самоврядних органiзацiй, яким передано в користування державне майно (самовряднi органiзацiї), до сфери управлiння iнших органiв, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних органiзацiй проводиться у разi дотримання вимог, зазначених у пiдпунктi "б" пункту 4 Положення про порядок передачi об'єктiв права державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р. N 1482";

     доповнити пункт новими абзацами третiм i четвертим такого змiсту:

     "У разi вiдчуження транспортних засобiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, їх перереєстрацiя проводиться за умови дотримання вимог щодо вiдчуження, визначених нормативно-правовими актами Фонду державного майна та iншими актами законодавства.

     Для проведення перереєстрацiї транспортних засобiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, до пiдроздiлу ДАI подається акт приймання-передачi транспортного засобу iз зазначенням його кольору, марки, моделi, року випуску, iдентифiкацiйних номерiв вузлiв та агрегатiв (далi - реквiзити), скрiплений печатками сторiн, а для проведення перереєстрацiї транспортних засобiв, зазначених в абзацi третьому, - документ, що встановлює право власностi на транспортний засiб, разом iз зазначеним актом".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дев'ятим.

     7. Абзац другий пункту 41 викласти у такiй редакцiї:

     "Дозволяється здiйснювати огляд транспортних засобiв, якi знiмаються з облiку, за мiсцезнаходженням транспортних засобiв з дотриманням вимог пункту 14 цих Правил. Такий огляд оформляється вiдповiдним актом, скрiплюється пiдписом посадової особи та печаткою пiдроздiлу ДАI".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.