КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 грудня 2011 р. N 1408


Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 грудня 2011 р. N 1408

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1994 р. N 215 "Про реалiзацiю окремих положень Закону України "Про захист прав споживачiв" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 186; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1588):

     1) у постановi:

     у вступнiй частинi цифру "5" замiнити цифрами "26";

     в абзацi другому постановляючої частини слова "громадського харчування" замiнити словами "ресторанного господарства";

     2) у Порядку вiдбору у суб'єктiв господарської дiяльностi сфери торгiвлi, громадського харчування i послуг зразкiв товарiв, сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, комплектуючих виробiв для перевiрки їх якостi, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi та пунктi 1 слова "громадського харчування" замiнити словами "ресторанного господарства";

     абзац перший пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вiдбiр зразкiв (проб) товарiв для перевiрки їх якостi проводиться службовою особою Держспоживiнспекцiї та її територiальних органiв (далi - службова особа), яка має вiдповiдне посвiдчення, у присутностi особи, що здiйснює продаж товарiв (виконує роботу, надає послуги)**, та у разi можливостi представника суб'єкта господарювання, що перевiряється, i оформлюється актом вiдбору зразкiв (проб) товарiв.";

     у першому реченнi абзацу першого пункту 4 слово "Держстандартом" замiнити словом "Мiнекономрозвитку";

     в абзацi першому пункту 8 слово "Держстандарту" замiнити словом "Держспоживiнспекцiї";

     у пунктi 11 слова "Держстандарт, його територiальнi органи" замiнити словами "Держспоживiнспекцiя, її територiальнi органи";

     у текстi Порядку слова "суб'єкт господарської дiяльностi" у всiх вiдмiнках i формах числа замiнити словами "суб'єкт господарювання" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     3) у Порядку проведення контрольної перевiрки правильностi розрахунку iз споживачами за наданi послуги i реалiзованi товари, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi першому пункту 2 слова "Держстандарту та його територiальних органiв, його органiв у Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "Держспоживiнспекцiї та її територiальних органiв";

     у пунктi 3 слово "Держстандартом" замiнити словом "Мiнекономрозвитку";

     у пунктi 17 слова "Держстандарту, його органiв у Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "Держспоживiнспекцiї та її територiальних органiв";

     у текстi Порядку слова "громадського харчування" замiнити словами "ресторанного господарства", а слова "суб'єкт господарської дiяльностi" в усiх вiдмiнках i формах числа - словами "суб'єкт господарювання" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 1994 р. N 313 "Про затвердження правил побутового обслуговування населення" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 1999 р. N 974 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 23, ст. 1048), вiд 6 травня 2001 р. N 450 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 20, ст. 856) i вiд 15 лютого 2002 р. N 158 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 8, ст. 344):

     1) у постановi:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Установити, що Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi розробляє та затверджує нормативнi документи з питань надання побутових послуг.";

     у пунктi 4:

     в абзацi першому слова "Державному комiтетовi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" замiнити словами "Державнiй iнспекцiї з питань захисту прав споживачiв";

     в абзацi третьому слова "разом з Укрсоюзсервiсом" виключити;

     2) у Правилах побутового обслуговування населення, затверджених зазначеною постановою:

     в абзацi одинадцятому пункту 7 слово "Держстандарту" замiнити словом "Держспоживiнспекцiї";

     у пунктi 36 слова "Держстандартом i його територiальними органами" замiнити словами "Держспоживiнспекцiєю та її територiальними органами".

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 1994 р. N 385 "Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового страхування службових осiб державних органiв у справах захисту прав споживачiв" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 240; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1588; 2003 р., N 23, ст. 1078):

     1) у вступнiй частинi постанови слова i цифри "статтi 10 Закону України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачiв" замiнити словами i цифрами "статтi 32 Закону України "Про захист прав споживачiв";

     2) у Порядку та умовах державного обов'язкового страхування службових осiб державних органiв у справах захисту прав споживачiв, затверджених зазначеною постановою:

     у пунктi 2 слова "Держстандарту та його територiальних органiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "Держспоживiнспекцiї та її територiальних органiв";

     у першому реченнi пункту 3 слово "Держстандартом" замiнити словом "Держспоживiнспекцiєю".

     4. У пунктi 10 Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 1997 р. N 176 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2007 р., N 75, ст. 2791; 2008 р., N 19, ст. 541; 2009 р., N 39, ст. 1323, N 72, ст. 2479; 2011 р., N 47, ст. 1915, N 51, ст. 2040) слово "Держспоживстандарту" замiнити словом "Держспоживiнспекцiї".

     5. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 1997 р. N 1442 "Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 2, ст. 51, N 10, ст. 382; 2001 р., N 17, ст. 756; 2002 р., N 23, ст. 1116; 2005 р., N 34, ст. 2061; 2009 р., N 17, ст. 516):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiки" та "Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища, Державному комiтету з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики, Мiнiстерству палива та енергетики, Мiнiстерству працi та соцiальної полiтики, Державнiй податковiй адмiнiстрацiї" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" та "Мiнiстерству енергетики та вугiльної промисловостi, Державнiй екологiчнiй iнспекцiї, Державнiй iнспекцiї з питань захисту прав споживачiв, Державнiй iнспекцiї з питань працi, Державнiй податковiй службi";

     2) в абзацi другому пункту 10 Правил, затверджених зазначеною постановою, слова "Мiнпаливенерго, Мiнекономiки, Мiнтрансзв'язку та Держспоживстандарту" замiнити словами "Мiненерговугiлля, Мiнекономрозвитку, Мiнiнфраструктури".

     6. У пунктi 54 Правил користування електричною енергiєю для населення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 1999 р. N 1357 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 30, ст. 1543; 2000 р., N 44, ст. 1892; 2001 р., N 40, ст. 1806; 2006 р., N 1 - 2, ст. 37; 2007 р., N 42, ст. 1675; 2009 р., N 54, ст. 1866), слова "Мiнпаливенерго, Держстандарт" замiнити словами "Мiненерговугiлля, Держспоживiнспекцiя".

     7. У пунктi 40 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 грудня 1999 р. N 2246 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2446; 2004 р., N 16, ст. 1101; 2006 р., N 27, ст. 1965, N 50, ст. 3321; 2007 р., N 44, ст. 1796; 2008 р., N 29, ст. 926; 2010 р., N 13, ст. 614), слова "Мiнпаливенерго" та "Держспоживстандарт" замiнити вiдповiдно словами "Мiненерговугiлля" та "Держспоживiнспекцiя".

     8. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 2002 р. N 1177 "Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафiв за порушення законодавства про захист прав споживачiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1587):

     1) у вступнiй частинi постанови цифри "5 i 23" замiнити вiдповiдно цифрами "23 i 26";

     2) у Положеннi про порядок накладення та стягнення штрафiв за порушення законодавства про захист прав споживачiв, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 1 слова "Держстандарту та його органiв у справах захисту прав споживачiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi (далi - територiальнi органи)" замiнити словами "Держспоживiнспекцiї та її територiальних органiв";

     абзац другий пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "вiдмову споживачу в реалiзацiї його прав, установлених частиною першою статтi 8, частиною першою статтi 9 i частиною третьою статтi 10 Закону України "Про захист прав споживачiв", - у десятикратному розмiрi вартостi товару, виконаної роботи (наданої послуги) виходячи з цiн, що дiяли на час придбання товару, замовлення роботи (надання послуги), але не менше п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;";

     у пунктi 3 слова "Голова Держстандарту" та "територiальних органiв Держстандарту" замiнити вiдповiдно словами "Голова Держспоживiнспекцiї" та "територiальних органiв Держспоживiнспекцiї";

     в абзацi першому пункту 4 слово "Держстандартом" замiнити словом "Мiнекономрозвитку";

     у другому реченнi пункту 5 слова "Держстандартi або його" замiнити словами "Держспоживiнспекцiї або її";

     у першому реченнi пункту 6 слова "Держстандарт або його" замiнити словами "Держспоживiнспекцiю або її";

     у пунктi 9 слова "Держстандарту або до господарського суду" замiнити словами "Держспоживiнспекцiї або суду".

     9. У Порядку накладення штрафiв за порушення законодавства про рекламу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 р. N 693 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 21, ст. 1440; 2009 р., N 72, ст. 2477):

     1) в абзацi другому пункту 8 слово "Держспоживстандарту" замiнити словом "Держспоживiнспекцiї";

     2) в абзацi четвертому пункту 13 слово "цього" виключити;

     3) у текстi Порядку слова "Голова Держспоживстандарту" i "Держспоживстандарт i його територiальнi органи" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Голова Держспоживiнспекцiї" i "Держспоживiнспекцiя та її територiальнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку, слова "Держспоживстандарт або його територiальний орган" у всiх вiдмiнках i формах числа - словами "Держспоживiнспекцiя або її територiальний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слово "Комiтету" - словом "Держспоживiнспекцiї".

     10. У Правилах надання послуг мiським електричним транспортом, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 2004 р. N 1735 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 52, ст. 3444):

     1) назву Правил викласти в такiй редакцiї:

"ПРАВИЛА
надання населенню послуг з перевезень мiським електротранспортом";

     2) у пунктi 45 слова "Мiнтрансзв'язку, Держжитлокомунгосп, Держспоживстандарт" замiнити словами "Мiнiнфраструктури, Мiнрегiонбуд, Держспоживiнспекцiя".

     11. Друге речення пункту 5 Порядку етикетування харчових продуктiв, якi мiстять генетично модифiкованi органiзми або виробленi з їх використанням та вводяться в обiг, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 2009 р. N 468 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 37, ст. 1240, N 50, ст. 1688), виключити.

     12. У пунктi 5 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2010 р. N 151 "Про проведення перевiрок на продовольчих, непродовольчих та змiшаних ринках" слова "Державному комiтетовi з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики" замiнити словами "Державнiй iнспекцiї з питань захисту прав споживачiв".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 грудня 2011 р. N 1408

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 вересня 1993 р. N 793 "Про здiйснення радiологiчного, хiмiко-токсикологiчного та фiзико-хiмiчного контролю за продуктами харчування у сферi торгiвлi та громадського харчування" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 40).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 листопада 1996 р. N 1371 "Про вдосконалення контролю якостi i безпеки харчових продуктiв" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 552).

     3. Пункти 1 i 8 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 2002 р. N 1178 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1588).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.