Документ скасований: Постанова КМУ № 546 від 23.08.2016

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 липня 2001 р. N 756


Про затвердження перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 травня 2002 року N 638,
вiд 17 травня 2002 року N 645,
вiд 17 серпня 2002 року N 1147,
вiд 16 листопада 2002 року N 1762,
вiд 12 грудня 2002 року N 1859,
вiд 24 лютого 2003 року N 204,
вiд 2 червня 2003 року N 797,
вiд 4 червня 2003 року N 846,
вiд 27 червня 2003 року N 990,
вiд 2 жовтня 2003 року N 1548,
вiд 4 березня 2004 року N 267,
вiд 11 березня 2004 року N 307,
вiд 16 червня 2004 року N 772,
вiд 29 червня 2004 року N 819,
вiд 8 вересня 2004 року N 1164,
вiд 28 квiтня 2005 року N 322,
вiд 11 травня 2005 року N 346,
вiд 26 травня 2005 року N 379,
вiд 16 червня 2005 року N 482,
вiд 18 серпня 2005 року N 750,
вiд 7 грудня 2005 року N 1165,
вiд 21 грудня 2005 року N 1250,
вiд 21 грудня 2005 року N 1254,
вiд 1 березня 2006 року N 223,
вiд 29 березня 2006 року N 387,
вiд 19 квiтня 2006 року N 549,
вiд 11 травня 2006 року N 627,
вiд 17 травня 2006 року N 682,
вiд 25 травня 2006 року N 748,
вiд 18 жовтня 2006 року N 1433,
вiд 8 грудня 2006 року N 1700,
вiд 31 сiчня 2007 року N 80,
вiд 8 серпня 2007 року N 1019,
вiд 10 жовтня 2007 року N 1215,
вiд 5 грудня 2007 року N 1387,
вiд 22 лютого 2008 року N 90,
вiд 17 квiтня 2008 року N 382,
вiд 7 травня 2008 року N 434,
вiд 23 липня 2008 року N 668,
вiд 20 серпня 2008 року N 725,
вiд 1 жовтня 2008 року N 879,
вiд 27 грудня 2008 року N 1143,
вiд 2 квiтня 2009 року N 296,
вiд 21 травня 2009 року N 501,
вiд 29 липня 2009 року N 829,
вiд 9 вересня 2009 року N 964,
вiд 16 вересня 2009 року N 1129,
вiд 6 сiчня 2010 року N 14,
вiд 20 сiчня 2010 року N 38,
вiд 27 сiчня 2010 року N 63,
вiд 3 лютого 2010 року N 259,
вiд 17 лютого 2010 року N 144,
вiд 25 серпня 2010 року N 727,
вiд 22 червня 2011 року N 712,
вiд 18 липня 2012 року N 657,
вiд 25 липня 2012 року N 705,
вiд 1 серпня 2012 року N 699,
вiд 22 серпня 2012 року N 800,
вiд 24 жовтня 2012 року N 972,
вiд 13 лютого 2013 року N 112,
вiд 29 травня 2013 року N 380,
вiд 4 вересня 2013 року N 653,
вiд 11 вересня 2013 року N 678,
вiд 21 листопада 2013 року N 852,
вiд 25 грудня 2013 року N 955,
вiд 6 квiтня 2016 року N 282

     Вiдповiдно до частини п'ятої статтi 10 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити перелiк документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України А. КIНАХ

Iнд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 липня 2001 р. N 756

ПЕРЕЛIК
документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi

  Вид господарської дiяльностi Документи, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi
1. Виробництво та ремонт вогнепальної зброї невiйськового призначення i боєприпасiв до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду, торгiвля вогнепальною зброєю невiйськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду засвiдчена в установленому порядку копiя документа, що пiдтверджує право власностi суб'єкта господарювання або оренди ним примiщень для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

технiчнi умови на кожний вид зброї, боєприпасiв та патронiв, а також спецiальних засобiв, що вироблятимуться суб'єктом господарювання

дозвiл на вiдкриття об'єкта дозвiльної системи, виданий органом внутрiшнiх справ

2. Виробництво вибухових матерiалiв промислового призначення (згiдно з перелiком, що затверджується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду) вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

освiтнiй i квалiфiкацiйний рiвень працiвникiв, необхiдний для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть власних або орендованих площ (примiщень) для зберiгання вибухових матерiалiв;

наявнiсть власного або орендованого спецавтотранспорту для перевезення вибухових матерiалiв;

затвердженi в установленому порядку технологiчнi регламенти виробництва вибухових матерiалiв

положення про керiвництво роботами, пов'язаними з обiгом вибухових матерiалiв, за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання

3. Виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин; операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами, збирання i заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (згiдно з перелiками, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України) вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть:

матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

власних або орендованих виробничих площ (примiщень)

виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин

копiя технологiчного регламенту виробництва особливо небезпечних хiмiчних речовин

перелiк особливо небезпечних хiмiчних речовин iз зазначенням їх найменування

копiя сертифiката (свiдоцтва) державної реєстрацiї небезпечного фактора хiмiчного походження

операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами

перелiк видiв небезпечних вiдходiв, на поводження з якими отримується лiцензiя

копiя паспорта мiсця видалення вiдходiв (у разi здiйснення видалення чи захоронення небезпечних вiдходiв)

копiя свiдоцтва про страхування вiдповiдальностi на випадок настання негативних наслiдкiв (у разi здiйснення операцiй з перевезення небезпечних вiдходiв)

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання про наявнiсть:

позитивного висновку державної екологiчної експертизи щодо проектної документацiї на об'єкти, на яких здiйснюються операцiї з небезпечними вiдходами;

позитивного висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи про дотримання вимог щодо забезпечення безпеки на об'єктах, на яких здiйснюються операцiї з небезпечними вiдходами;

реєстрової карти об'єкта оброблення та утилiзацiї вiдходiв (за формою 2)

4. Видобуток дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть:

технiчного обладнання та фахiвцiв, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

власних або орендованих примiщень, необхiдних для провадження господарської дiяльностi

5. Виробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами, iмпорт лiкарських засобiв виробництво лiкарських засобiв

копiя досьє виробничої дiльницi, затвердженого суб'єктом господарювання (для промислового виробництва лiкарських засобiв)

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть матерiально-технiчної бази та квалiфiкацiйний рiвень працiвникiв (для виробництва лiкарських засобiв в умовах аптеки)

оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть матерiально-технiчної бази та квалiфiкованого персоналу

iмпорт лiкарських засобiв

копiя досьє iмпортера (за формою, встановленою лiцензiйними умовами), затвердженого суб'єктом господарювання

6. Виробництво ветеринарних медикаментiв i препаратiв, оптова, роздрiбна торгiвля ветеринарними медикаментами i препаратами вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

наявнiсть матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

освiтнiй i квалiфiкацiйний рiвень працiвникiв, необхiдний для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

7. Торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту рослин) вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть власних або орендованих складських i торгових примiщень, матерiально-технiчної бази та їх вiдповiднiсть встановленим вимогам

копiї допускiв (посвiдчень) працiвникiв на право роботи з пестицидами та агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту рослин)

гарантiйний лист про утилiзацiю токсичних вiдходiв, якi виникають у процесi здiйснення торгiвлi

8. Виробництво спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, iндивiдуального захисту, активної оборони та їх продаж засвiдчена в установленому порядку копiя документа, що пiдтверджує право власностi суб'єкта господарювання або оренди ним примiщення, де провадитиметься вiдповiдний вид господарської дiяльностi

технiчнi умови на кожний вид зброї, боєприпасiв та патронiв, а також спецiальних засобiв, що вироблятимуться суб'єктом господарювання

дозвiл на вiдкриття об'єкта дозвiльної системи, виданий органом внутрiшнiх справ

9. Розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвля спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть:

матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi та її стан;

спецiалiстiв iз зазначенням їх освiтнього i квалiфiкацiйного рiвня та допуску до державної таємницi, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

спецiального дозволу на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею

засвiдчена в установленому порядку копiя домовленостi про спiвробiтництво мiж заявником - суб'єктом господарювання та оперативним пiдроздiлом, який провадить оперативно-розшукову дiяльнiсть

10. Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть:

спецiалiстiв iз зазначенням їх освiтнього i квалiфiкацiйного рiвня та стажу роботи, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

вiдповiдних примiщень, засобiв обчислювальної технiки, iнформацiйних та телекомунiкацiйних систем (комплексiв), необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi, згiдно з вимогами нормативних документiв з питань криптографiчного та/або технiчного захисту iнформацiї (у разi провадження виду господарської дiяльностi, пов'язаного з державною таємницею або конфiденцiйною iнформацiєю, яка є власнiстю держави);

вiдповiдних нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань стандартизацiї, а також внутрiшнiх положень та iнструкцiй, що регламентують провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

власних або орендованих службових, виробничих примiщень, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

державних замовлень, що пов'язанi з криптографiчним захистом iнформацiї, до виконання яких передбачається залучити заявника - суб'єкта господарювання (у разi провадження виду господарської дiяльностi, пов'язаного з державною таємницею або конфiденцiйною iнформацiєю, яка є власнiстю держави)

спецiального дозволу на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею

11. Впровадження, ввезення, вивезення голографiчних захисних елементiв вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

наявнiсть технiчного обладнання, необхiдного для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

атестацiю примiщень та/або об'єктiв електронно-обчислювальної технiки (у разi провадження виду господарської дiяльностi, пов'язаного з державною таємницею або конфiденцiйною iнформацiєю, яка є власнiстю держави);

наявнiсть нормативно-правових документiв, у тому числi нормативних документiв з питань стандартизацiї, а також внутрiшнiх положень та iнструкцiй, якi регламентують виконання робiт у межах вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть власних або орендованих примiщень, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

завдання, програми та замовлення державних органiв на проведення робiт з голографiчного захисту, до виконання яких планується залучити заявника - суб'єкта господарювання (у разi провадження виду господарської дiяльностi, пов'язаного з державною таємницею або конфiденцiйною iнформацiєю, яка є власнiстю держави);

наявнiсть спецiального дозволу на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею

методика проведення сертифiкацiйних випробувань та експертизи за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (у разi провадження таких випробувань та експертизи)

перелiк надрукованих дописiв, а також виконаних робiт, у тому числi наукових, науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських, за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (у разi виконання робiт з розроблення голографiчних захисних елементiв)

12. Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть:

спецiалiстiв iз зазначенням їх освiтнього i квалiфiкацiйного рiвня та стажу роботи, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

засобiв вимiрювальної технiки та контролю, допомiжних засобiв та обладнання, що забезпечують надання вiдповiдних видiв послуг, iз зазначенням їх найменування, типу, заводського номера, дати проведення останньої повiрки;

атестованих примiщень та/або об'єктiв електронно-обчислювальної технiки iз зазначенням їх найменування та категорiї, а також ким i коли проведена атестацiя (у разi потреби);

нормативно-правових актiв та нормативних документiв з питань технiчного захисту iнформацiї, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

спецiального дозволу на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею

13. Виготовлення бланкiв цiнних паперiв вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть:

обладнання iз зазначенням його технiчних характеристик;

фахiвцiв, якi забезпечують здiйснення всiх технологiчних операцiй вiдповiдно до лiцензiйних умов, iз зазначенням їх освiтнього i квалiфiкацiйного рiвня;

технологiй та матерiалiв для виготовлення бланкiв, у тому числi фотоформ, пробних зразкiв, друкарських форм, нумерацiї, обробки бланкiв;

спецiальних технологiй та матерiалiв, якi забезпечують захист бланкiв вiд пiдробки та несанкцiонованого тиражування;

приладiв та методик для здiйснення контролю за якiстю друку та наявнiстю захисних елементiв бланкiв на всiх стадiях технологiчного процесу їх виготовлення

засвiдчена в установленому порядку iнструкцiя про органiзацiю перепусткового та внутрiшньооб'єктового режиму на виробництвi (дiльницi)

засвiдчена в установленому порядку iнструкцiя про порядок отримання, витрачання та зберiгання у структурних пiдроздiлах окремих видiв матерiалiв, якi застосовуються пiд час виготовлення бланкiв (загальнi положення)

засвiдчена в установленому порядку копiя документа, що пiдтверджує охорону органами внутрiшнiх справ суб'єкта господарювання, який виготовляє бланки цiнних паперiв

14. Транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу i газу (метану) вугiльних родовищ трубопроводами та їх розподiл транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральним трубопроводом

копiї установчих документiв

копiї документiв, що пiдтверджують право власностi або користування трубопроводами та спорудами на них, необхiдними для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

баланс пiдприємства на останню звiтну дату за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання, скрiпленим печаткою

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

абзац шостий виключено

стан матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання:

перелiк трубопроводiв, що перебувають у власностi або користуваннi заявника - суб'єкта господарювання, їх технiчна характеристика та iнформацiя про рiчнi обсяги транспортування, схема трубопроводiв, нанесена на географiчну карту мiсцевостi;

перелiк приладiв облiку iз зазначенням мiсць їх встановлення;

абзац одинадцятий виключено

вiдомостi про чисельнiсть працiвникiв iз зазначенням їх освiтнього i квалiфiкацiйного рiвня, необхiдного для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

iнформацiя про наявнiсть дозволiв на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

розрахунок тарифiв на транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральними трубопроводами в установленому порядку

транспортування природного i нафтового газу трубопроводами та його розподiл

копiї установчих документiв

копiї документiв, що пiдтверджують право власностi або користування трубопроводами та спорудами на них, необхiдними для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

баланс пiдприємства на останню звiтну дату за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання, скрiпленим печаткою

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

абзац двадцятий виключено

стан матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання:

перелiк трубопроводiв, що перебувають у власностi або користуваннi заявника - суб'єкта господарювання, їх технiчна характеристика та iнформацiя про рiчнi обсяги транспортування, схема трубопроводiв, нанесена на географiчну карту мiсцевостi;

перелiк приладiв облiку iз зазначенням мiсць їх встановлення на територiї провадження господарської дiяльностi з розподiлу природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ мiж заявником - суб'єктом господарювання та лiцензiатами з транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ магiстральними трубопроводами та/або розподiлу природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ, у тому числi в точках розмежування балансової приналежностi трубопроводiв;

абзац двадцять п'ятий виключено

вiдомостi про чисельнiсть працiвникiв iз зазначенням їх освiтнього i квалiфiкацiйного рiвня, необхiдного для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

абзац двадцять сьомий виключено

засвiдченi в установленому порядку копiї актiв i схем розмежування дiлянок обслуговування мiж суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднанi мiж собою

за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання iнформацiя про наявнiсть дозволiв на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

розрахунок тарифiв на транспортування природного газу або його розподiл в установленому порядку

15. Постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом

довiдка про обсяги постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання

баланс пiдприємства на останню звiтну дату за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання, скрiпленим печаткою

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

наявнiсть матерiально-технiчної бази, що використовуватиметься для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

освiтнiй i квалiфiкацiйний рiвень працiвникiв, що необхiдний для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

документ, що пiдтверджує наявнiсть погодженої з газорозподiльним (газотранспортним) пiдприємством абонентської бази споживачiв природного газу, яка обов'язково повинна мiстити перелiк споживачiв, їх адреси, обсяг споживання, вузли комерцiйного облiку природного газу, їх тип i клас точностi

постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за нерегульованим тарифом

копiї установчих документiв

документ, що пiдтверджує достатнiсть власних активiв суб'єкта господарювання у заявлених обсягах

16. Зберiгання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ в обсягах, що перевищують рiвень, встановлений лiцензiйними умовами вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

наявнiсть матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

абзац третiй виключено

баланс пiдприємства на останню звiтну дату за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання, скрiпленим печаткою

розрахунок тарифiв на зберiгання природного газу в установленому порядку

17. Централiзоване водопостачання та водовiдведення вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

наявнiсть матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

вiдповiднiсть чисельностi персоналу та його освiтнього i квалiфiкацiйного рiвня нормативним вимогам щодо провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть акредитованої лабораторiї, яка здiйснює виробничий контроль, або договору на виконання таких робiт з акредитованими лабораторiями iнших органiзацiй;

потужнiсть, рiчнi обсяги видобування, виробництва та транспортування

технологiчний регламент експлуатацiї системи водопостачання та водовiдведення за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання

перелiк приладiв облiку та мiсць їх встановлення

технiчна характеристика мереж, споруд та iнших об'єктiв, їх схеми за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання

баланс пiдприємства на останню звiтну дату за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання, скрiпленим печаткою

18. Розроблення, випробування, виробництво, експлуатацiя ракет-носiїв, космiчних апаратiв та їх складових частин, наземного комплексу управлiння космiчними апаратами та його складових частин засвiдчена в установленому порядку копiя документа, що пiдтверджує право власностi суб'єкта господарювання або оренди ним виробничих площ

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

освiтнiй i квалiфiкацiйний рiвень персоналу, який залучається до провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть нормативно-правових документiв, у тому числi нормативних документiв з питань стандартизацiї, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

обладнання, необхiдне для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi (виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимiрювання i контролю, обчислювальна технiка)

19. Пункт виключено  
20. Медична практика засвiдчена в установленому порядку копiя висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи, видана за мiсцем провадження дiяльностi, про вiдповiднiсть наявних примiщень вимогам санiтарних норм i правил щодо здiйснення медичної практики

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

стан матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть нормативно-правових документiв, у тому числi нормативних документiв з питань стандартизацiї, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть персоналу iз зазначенням його освiтнього i квалiфiкацiйного рiвня та стажу роботи за спецiальнiстю, необхiдного для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

21. Переробка донорської кровi та її компонентiв, виготовлення з них препаратiв, крiм дiяльностi банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини засвiдчена в установленому порядку копiя висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи, видана за мiсцем провадження дiяльностi, про вiдповiднiсть наявних примiщень вимогам санiтарних норм i правил щодо переробки донорської кровi та її компонентiв, виготовлення з них препаратiв

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

стан матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть нормативно-правових документiв, у тому числi нормативних документiв з питань стандартизацiї, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть персоналу iз зазначенням його освiтнього i квалiфiкацiйного рiвня, необхiдного для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

засвiдчена в установленому порядку копiя договору про здiйснення державного контролю за якiстю донорської кровi, її компонентiв та виготовлених з них препаратiв

засвiдченi в установленому порядку копiї розроблених та затверджених пускових або промислових регламентiв

22. Дiяльнiсть банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини згiдно з перелiком, затвердженим МОЗ (дiяльнiсть банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини) засвiдчена в установленому порядку копiя висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи, видана за мiсцем провадження дiяльностi, про вiдповiднiсть наявних примiщень вимогам санiтарних норм i правил щодо провадження дiяльностi банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

стан матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть нормативно-правових документiв, у тому числi нормативних документiв з питань стандартизацiї, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть персоналу iз зазначенням його освiтнього i квалiфiкацiйного рiвня, необхiдного для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

23. Ветеринарна практика вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

наявнiсть матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

освiтнiй i квалiфiкацiйний рiвень працiвникiв, необхiдний для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

24. Випуск та проведення лотерей список керiвного складу заявника - суб'єкта господарювання (керiвник, його заступники, головний бухгалтер) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi, займаної посади, освiти, номера робочого телефону за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання, скрiпленого печаткою

аудиторський висновок про фiнансовий стан суб'єкта господарювання, сформований розмiр власного капiталу, в тому числi сплачений статутний фонд, iз зазначенням документiв, що їх пiдтверджують

баланс i складенi в установленому порядку звiти щодо фiнансових результатiв, руху грошових коштiв та власного капiталу за останнiй звiтний перiод

умови випуску та проведення лотереї у двох примiрниках за пiдписом суб'єкта господарювання

25. Надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу повiтряним, рiчковим, морським, автомобiльним, залiзничним транспортом надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу повiтряним транспортом

засвiдчена в установленому порядку копiя сертифiката експлуатанта

надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу рiчковим, морським транспортом

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть:

матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

спецiалiстiв, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу автомобiльним транспортом

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

наявнiсть власної або орендованої матерiально-технiчної бази, необхiдної для проведення технiчного обслуговування i ремонту автомобiльних транспортних засобiв, перевiрки їх технiчного стану, зберiгання, забезпечення проведення медичного огляду водiїв або укладення договорiв про закупiвлю таких послуг з поданням їх завiрених копiй (для автомобiльних перевiзникiв, що використовують працю найманих водiїв);

власнi транспортнi засоби (автобуси, вантажнi та легковi автомобiлi, вантажопасажирськi автомобiлi, таксi, причепи, напiвпричепи) або транспортнi засоби, якi використовуються на iнших законних пiдставах (для автомобiльних перевiзникiв, що мають намiр надавати послуги з внутрiшнiх перевезень пасажирiв, багажу, небезпечних вантажiв), iз зазначенням їх типу, марки, моделi, державного номера, повної маси (пасажиромiсткостi), року випуску, реквiзитiв реєстрацiйного документа;

спецiальне обладнання легкового автомобiля, зокрема наявнiсть розпiзнавального лiхтаря, сигнальних лiхтарiв, нанесенi композицiї з квадратiв, марку, тип та серiйний номер таксометра (для автомобiльних перевiзникiв, що мають намiр надавати послуги з перевезення пасажирiв на таксi);

досвiд роботи на внутрiшнiх перевезеннях на договiрних засадах не менш як три роки (для автомобiльних перевiзникiв, що мають намiр надавати послуги з мiжнародних перевезень пасажирiв, багажу, небезпечних вантажiв)

надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу залiзничним транспортом

засвiдчена в установленому порядку копiя сертифiката вiдповiдностi надання послуг з перевезення пасажирiв, багажу, небезпечних вантажiв залiзничним транспортом регламентним технiчним умовам

копiя регламентних технiчних умов, засвiдчена заявником - суб'єктом господарювання

26. Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту кольорових i чорних металiв акт обстеження кожного зазначеного у заявi спецiалiзованого пiдприємства або спецiалiзованого металургiйного переробного пiдприємства чи його приймального пункту на вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про металобрухт"

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть власної або орендованої земельної дiлянки (виробничої площi), необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

27. Збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

наявнiсть власних або орендованих нежитлових примiщень за мiсцем провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

стан охорони виробничих примiщень

28. Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть:

матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

спецiалiстiв, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують право власностi суб'єкта господарювання або оренди ним обладнання та виробничих примiщень, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi, згiдно з лiцензiйними умовами

засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують освiтнiй i квалiфiкацiйний рiвень спецiалiстiв, необхiдний для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi, згiдно з лiцензiйними умовами

проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матерiалiв, будiвельних конструкцiй, виробiв i обладнання, а також пожежної технiки, пожежно-технiчного озброєння, продукцiї протипожежного призначення на вiдповiднiсть встановленим вимогам

засвiдченi в установленому порядку копiї методик проведення випробувань (у разi вiдсутностi стандартизованих) та акта обстеження метрологiчного забезпечення робiт

порiвняльнi протоколи випробувань на пожежну безпеку, пiдтвердженi Українським науково-дослiдним iнститутом цивiльного захисту

29. Туроператорська дiяльнiсть вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть власного або орендованого службового примiщення (офiсу)

нотарiально засвiдчена копiя довiдки банкiвської або iншої кредитної установи про пiдтвердження фiнансового забезпечення вiдповiдальностi суб'єкта господарювання у розмiрi, визначеному Законом України "Про туризм"

засвiдчена в установленому порядку копiя договору, укладеного iз страховою компанiєю, про обов'язкове страхування (медичне та вiд нещасного випадку) туристiв, що здiйснюють туристичнi подорожi

30. Пункт виключено  
31. Посередництво у працевлаштуваннi на роботу за кордоном вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть власного або орендованого примiщення, необхiдного для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

копiя дозволу на працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцевi, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави

копiя документа, що пiдтверджує факт реєстрацiї iноземного суб'єкта господарювання в країнi мiсцезнаходження*

копiя або витяг з документа iноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської дiяльностi, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволiв (лiцензiй) на працевлаштування громадян України*

копiя документа, який пiдтверджує, що iноземний суб'єкт господарювання володiє суднами чи використовує їх на iнших законних пiдставах та/або керує (постачає) екiпажами судна, якщо зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) передбачає тiльки посередництво у працевлаштуваннi громадян України на судна iноземних власникiв

копiя колективного договору (угоди), укладеного мiж iноземним роботодавцем та профспiлковою органiзацiєю чи її профоб'єднанням (за наявностi), або довiдка, засвiдчена iноземним роботодавцем, про те, що такий договiр (угода) не укладався

копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту), укладеного з iноземним суб'єктом господарювання

копiя дозволу (лiцензiї) на провадження посередницької дiяльностi з працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посередниковi, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування*

32. Проведення землеоцiночних робiт та земельних торгiв засвiдченi в установленому порядку копiї квалiфiкацiйного свiдоцтва оцiнювача з експертної грошової оцiнки земельних дiлянок (у разi отримання лiцензiї на виконання землеоцiночних робiт)

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

33. Дiяльнiсть митного брокера засвiдчена в установленому порядку копiя договору страхування власної дiяльностi на суму не менш як 2 тис. неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
34. Виробництво, експорт та iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць виробництво дискiв для лазерних систем зчитування, матриць

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

керiвний склад суб'єкта господарювання (керiвник, його заступники, головний бухгалтер) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi, займаної посади, номера робочого телефону, а також довiдка про засновникiв;

керiвника фiлiї та керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв суб'єкта господарювання, якi будуть провадити дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом, зберiганням або розповсюдженням дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi, займаної посади, номера робочого телефону

документально пiдтвердженi данi про власне або орендоване виробниче обладнання iз зазначенням його найменування та кiлькостi лiнiй

документально пiдтвердженi данi про власнi або орендованi виробничi та складськi примiщення

заява про отримання спецiального iдентифiкацiйного коду (в разi, коли такий код отриманий до моменту подання заяви)

експорт та iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць

документально пiдтвердженi данi про власнi або орендованi складськi примiщення

документально пiдтвердженi данi про примiщення, в яких здiйснюватиметься оптова та/або роздрiбна торгiвля дисками для лазерних систем зчитування, матриць (згiдно з лiцензiєю на iмпорт дискiв, матриць)

список керiвного складу суб'єкта господарювання (керiвник, його заступники, головний бухгалтер) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi, займаної посади, номера робочого телефону та довiдка про засновникiв за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання

35. Торгiвля племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть:

атестата про присвоєння суб'єкту господарської дiяльностi статусу суб'єкта племiнної справи у тваринництвi;

власних або орендованих примiщень, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

засвiдчена в установленому порядку копiя свiдоцтва про реєстрацiю племiнного стада в Державному племiнному реєстрi

засвiдчена в установленому порядку копiя документа вiдповiдного державного органу щодо ветеринарно-санiтарного стану суб'єкта господарювання

36. Проведення фумiгацiї (знезараження) об'єктiв регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

копiї допускiв (посвiдчень) працiвникiв на право роботи з пестицидами та агрохiмiкатами

37. Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, торгiвлею пiротехнiчними засобами вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть власного або орендованого примiщення, необхiдного для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

технiчнi умови на кожен вид пiротехнiчних засобiв, що вироблятимуться суб'єктом господарювання

затвердженi в установленому порядку технологiчнi регламенти на виробництво пiротехнiчних засобiв

38. Дiяльнiсть, пов'язана з наданням послуг стрiльбищами невiйськового призначення та функцiонуванням мисливських стендiв вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про наявнiсть власного або орендованого примiщення, необхiдного для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

дозвiл на вiдкриття об'єкта дозвiльної системи, виданий органом внутрiшнiх справ

39. Розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя та утилiзацiя озброєння, вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприпасiв до неї вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

стан матерiально-технiчної бази;

наявнiсть системи якостi, нормативно- технiчної документацiї, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

наявнiсть персоналу iз зазначенням його освiтнього i квалiфiкацiйного рiвня, необхiдного для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують право власностi суб'єкта господарювання оренди об'єкта (примiщення, будiвлi, споруди), де провадитиметься вiдповiдний вид господарської дiяльностi

засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують придатнiсть об'єкта (примiщення, будiвлi, споруди) для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi (сертифiкат вiдповiдностi, акт про прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта та/або документи, що пiдтверджують проведення обстеження та паспортизацiї об'єкта в разi його ремонту, реконструкцiї, перепрофiлювання чи технiчного переоснащення)

засвiдчена в установленому порядку копiя спецiального дозволу на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею (у разi використання iнформацiї, яка належить до державної таємницi, пiд час провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi)

засвiдчена в установленому порядку копiя вiдповiдного дозволу (висновку) на початок (продовження) виконання робiт пiдвищеної небезпеки та на експлуатацiю об'єктiв, машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки, якi використовуються пiд час провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують дотримання замовником вимог природоохоронного законодавства пiд час провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

засвiдчена в установленому порядку копiя висновку територiального органу ДСНС про дотримання вимог законодавства у сферi пожежного захисту пiд час провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

засвiдчена в установленому порядку копiя позитивного висновку державної експертизи стосовно техногенної безпеки пiд час провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi, наданого ДСНС

40. Виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними i мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї виробництво теплової енергiї

засвiдчена в установленому порядку копiя документа, що пiдтверджує право власностi суб'єкта господарювання або оренди ним виробничих об'єктiв, де провадитиметься вiдповiдний вид господарської дiяльностi

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

наявнiсть власних або орендованих виробничих об'єктiв, де провадитиметься вiдповiдний вид господарської дiяльностi;

наявнiсть та стан технологiчного обладнання i технiчної бази для його обслуговування;

освiтнiй i квалiфiкацiйний рiвень працiвникiв, необхiдний для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

баланс пiдприємства на останню звiтну дату за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання, скрiпленим печаткою

транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами

вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

наявнiсть матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

технiчний стан трубопроводiв та споруд на них (на пiдставi експлуатацiйної документацiї на такi об'єкти);

наявнiсть проектної i виконавчої документацiї на трубопроводи та споруди на них, якi використовуються для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

перелiк трубопроводiв, що перебувають у користуваннi заявника - суб'єкта господарювання, їх технiчна характеристика та рiчнi обсяги транспортування теплової енергiї

перелiк приладiв облiку iз зазначенням мiсць їх встановлення

схема трубопроводiв, нанесена на географiчну карту мiсцевостi

копiя затвердженої мiсцевим органом виконавчої влади схеми теплопостачання

баланс пiдприємства на останню звiтну дату за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання, скрiпленим печаткою

засвiдченi в установленому порядку копiї актiв i схем розмежування дiлянок обслуговування мiж суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднанi мiж собою

засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують освiтнiй i квалiфiкацiйний рiвень працiвникiв, необхiдний для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

постачання теплової енергiї

перелiк приладiв облiку iз зазначенням мiсць їх встановлення

вiдомостi про обсяги постачання теплової енергiї за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання

баланс пiдприємства на останню звiтну дату за пiдписом керiвника суб'єкта господарювання, скрiпленим печаткою

41. Збирання та використання iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю довiдка банку про пiдтвердження сплати статутного капiталу в розмiрi, що передбачений Законом України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй"

положення про бюро кредитних iсторiй

42. Торгiвля рiдким паливом з бiомаси та бiогазом вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою лiцензiйними умовами) про:

наявнiсть власного або орендованого обладнання, споруд, необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

прилади облiку, що перебувають у користуваннi або власностi заявника - суб'єкта господарювання, їх технiчнi характеристики

____________
     * Тут i далi - зазначенi документи повиннi бути засвiдченi згiдно iз законодавством держави їх видачi та легалiзованi в консульськiй установi України (можуть бути також засвiдченi у посольствi вiдповiдної держави в Українi та легалiзованi в МЗС, якщо мiжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено iнше).

     Копiї (фотокопiї) документiв, складених iноземною мовою, та справжнiсть пiдпису перекладача на їх перекладi українською мовою повиннi бути нотарiально засвiдченi.

(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 2002 року N 638, вiд 17 травня 2002 року N 645, вiд 17 серпня 2002 року N 1147, вiд 16 листопада 2002 року N 1762, вiд 12 грудня 2002 року N 1859, вiд 24 лютого 2003 року N 204, вiд 2 червня 2003 року N 797, вiд 4 червня 2003 року N 846, вiд 27 червня 2003 року N 990, вiд 2 жовтня 2003 року N 1548, вiд 4 березня 2004 року N 267, вiд 11 березня 2004 року N 307, вiд 16 червня 2004 року N 772, вiд 29 червня 2004 року N 819, вiд 8 вересня 2004 року N 1164, вiд 28 квiтня 2005 року N 322, вiд 11 травня 2005 року N 346, вiд 26 травня 2005 року N 379, вiд 16 червня 2005 року N 482, вiд 18 серпня 2005 року N 750, вiд 7 грудня 2005 року N 1165, вiд 21 грудня 2005 року N 1250, вiд 21 грудня 2005 року N 1254, вiд 1 березня 2006 року N 223, вiд 29 березня 2006 року N 387, вiд 19 квiтня 2006 року N 549, вiд 11 травня 2006 року N 627, вiд 17 травня 2006 року N 682, вiд 25 травня 2006 року N 748, вiд 18 жовтня 2006 року N 1433, вiд 8 грудня 2006 року N 1700, вiд 31 сiчня 2007 року N 80, вiд 8 серпня 2007 року N 1019, вiд 10 жовтня 2007 року N 1215, вiд 5 грудня 2007 року N 1387, вiд 22 лютого 2008 року N 90, вiд 17 квiтня 2008 року N 382, вiд 7 травня 2008 року N 434, вiд 23 липня 2008 року N 668, вiд 20 серпня 2008 року N 725, вiд 1 жовтня 2008 року N 879, вiд 27 грудня 2008 року N 1143, вiд 2 квiтня 2009 року N 296, вiд 21 травня 2009 року N 501, вiд 29.07.2009р. N 829, вiд 09.09.2009р. N 964, вiд 16.09.2009р. N 1129, вiд 06.01.2010р. N 14, вiд 20.01.2010р. N 38, вiд 27.01.2010р. N 63, вiд 03.02.2010р. N 259, вiд 17.02.2010р. N 144, вiд 25.08.2010р. N 727, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2011р. N 712, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2012р. N 657, вiд 25.07.2012р. N 705, вiд 01.08.2012р. N 699, вiд 22.08.2012р. N 800, вiд 24.10.2012р. N 972, вiд 13.02.2013р. N 112, вiд 29.05.2013р. N 380, вiд 04.09.2013р. N 653, вiд 11.09.2013р. N 678, вiд 21.11.2013р. N 852, вiд 25.12.2013р. N 955, вiд 06.04.2016р. N 282)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.