КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 грудня 2006 р. N 1700


Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2007 року.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 грудня 2006 р. N 1700

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 283 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213; 1995 р., N 1, ст. 21, N 3, ст. 62, N 7, ст. 167; 1996 р., N 1, ст. 3, N 20, ст. 580, N 21, ст. 597; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1998 р., N 9, ст. 345; 1999 р., N 16, ст. 649, N 45, ст. 2232; 2000 р., N 22, ст. 900, N 28, ст. 1164; 2001 р., N 20, ст. 845, N 44, ст. 1982; 2002 р., N 21, ст. 1045; 2004 р., N 9, ст. 534, N 15, ст. 1044, N 21, ст. 1436; 2005 р., N 2, ст. 83, N 3, ст. 142, N 28, ст. 1626; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 23, ст. 1724, N 25, ст. 1814, N 31, ст. 2233, 2235):

     1) абзац третiй пункту 2 пiсля слiв "вiйськових формувань," доповнити словом "Держспецзв'язку,";

     2) пункт 3 доповнити абзацом такого змiсту:

     "час служби в Держспецзв'язку на посадах рядового i начальницького складу.".

     2. У Положеннi про порядок надання грошових виплат населенню на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з пiдвищенням тарифiв на них, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 1994 р. N 814 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 37; Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 15, ст. 1048; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 31, ст. 2233):

     1) у пiдпунктах 2 i 8 пункту 2 слова "органiв внутрiшнiх справ та" замiнити словами "органiв внутрiшнiх справ, Держспецзв'язку та";

     2) в абзацi третьому додатка 3 до Положення слова "органiв внутрiшнiх справ та " замiнити словами " органiв внутрiшнiх справ, Держспецзв'язку та".

     3. У пунктi 3-2 додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 17, ст. 627, N 37, ст. 1354; 2003 р., N 29, ст. 1464) слова "Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку".

     4. Абзац другий пункту 16 Положення про єдину державну систему запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1198 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 31, ст. 1175; 1999 р., N 31, ст. 1614; 2003 р., N 37, ст. 1981), пiсля слiв "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби" доповнити словом ", Держспецзв'язку".

     5. Абзац третiй пункту 18 Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. 3033; 2006 р., N 30, ст. 2131), викласти у такiй редакцiї:

     "Друкування документiв з грифом "Для службового користування", а також обробка конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, з використанням iнформацiйної (автоматизованої) системи дозволяється пiсля завершення робiт iз створення комплексної системи захисту iнформацiї та проведення у порядку, встановленому Адмiнiстрацiєю Держспецзв'язку, державної експертизи зазначеної системи на вiдповiднiсть вимогам нормативних документiв з питань технiчного та/або криптографiчного захисту iнформацiї, за результатами якої видається атестат вiдповiдностi.".

     6. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 грудня 1999 р. N 2244 "Питання державного оборонного замовлення" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2445; 2000 р., N 11, ст. 421; 2001 р., N 17, ст. 755; 2002 р., N 8, ст. 344, N 11, ст. 515; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 11, ст. 751, N 13, ст. 883) слова "Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ" замiнити словами "Адмiнiстрацiю Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї".

     7. Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 1999 р. N 2287 "Про затвердження Положення про порядок реалiзацiї металобрухту, утвореного у вiйськових формуваннях" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2468) доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Поширити дiю затвердженого згiдно з пунктом 1 цiєї постанови Положення на Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї.".

     8. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 2000 р. N 748 "Про затвердження Положення про iнвентаризацiю вiйськового майна у Збройних Силах" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 18, ст. 751) доповнити словами "та Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї.".

     9. У Положеннi про порядок забезпечення iнспекцiйної дiяльностi згiдно з Конвенцiєю про заборону розробки, виробництва, накопичення i застосування хiмiчної зброї та про її знищення, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 червня 2000 р. N 920 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 23, ст. 963; 2003 р., N 37, ст. 1981):

     1) абзац перший пункту 6 пiсля слова "СБУ" доповнити словами ", Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку,";

     2) абзац п'ятий пункту 8 викласти у такiй редакцiї:

     "вiд СБУ та Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку - супроводжуючi, спецiалiсти (по 1-2 представника) з питань перевiрки обладнання;";

     3) в абзацi третьому пункту 15 слово "СБУ" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку";

     4) останнiй абзац пункту 17 пiсля слова "СБУ," доповнити словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку,".

     10. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 серпня 2000 р. N 1225 "Про затвердження Положення про порядок облiку, зберiгання, списання та використання вiйськового майна у Збройних Силах" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 32, ст. 1366) доповнити словами "та Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї.".

     11. У пунктi 29 графи "Орган лiцензування" перелiку органiв лiцензування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2004 р., N 26, ст. 1703), слова "Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку".

     12. Пункт 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1919 "Про порядок вiдчуження та реалiзацiї вiйськового майна Збройних Сил" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 1-2, ст. 26) доповнити словами "та Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї.".

     13. Назву i текст постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2001 р. N 104 "Про порядок i норми грошового та матерiального забезпечення вiйськовослужбовцiв Збройних Сил, iнших вiйськових формувань, осiб начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, Державної кримiнально-виконавчої служби, вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 6, ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 31, ст. 2233) пiсля слiв "органiв внутрiшнiх справ" доповнити словами ", Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї".

     14. Пункт 6 Положення про Координацiйну раду iз створення та функцiонування Урядової iнформацiйно-аналiтичної системи з питань надзвичайних ситуацiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2001 р. N 215 "Про утворення Координацiйної ради iз створення та функцiонування Урядової iнформацiйно-аналiтичної системи з питань надзвичайних ситуацiй" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 11, ст. 429; 2003 р., N 18-19, ст. 849, N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 25, ст. 1650, N 38, ст. 2501; 2006 р., N 40, ст. 2683), пiсля слова "СБУ," доповнити словами "Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку,".

     15. Пункт 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 2001 р. N 332 "Про граничнi суми витрат на придбання автомобiлiв, меблiв, iншого обладнання та устаткування, мобiльних телефонiв, комп'ютерiв державними органами, а також установами та органiзацiями, якi утримуються за рахунок державного i мiсцевих бюджетiв" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 14, ст. 615; 2002 р., N 39, ст. 1810, N 52, ст. 2394) пiсля слiв "вiйськових формувань" доповнити словами "i Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї".

     16. Пункт 47 перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2001 р. N 756 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2004 р., N 26, ст. 1703), викласти у такiй редакцiї:

"47. Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї засвiдчений у встановленому порядку витяг з установчих документiв щодо провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi (для юридичної особи)

засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують рiвень освiти i квалiфiкацiї, необхiднi для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

вiдомостi за пiдписом та печаткою заявника - суб'єкта господарської дiяльностi про наявнiсть матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi (виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимiрювання та контролю, обчислювальної технiки, iнформацiйнi та телекомунiкацiйнi системи (комплекси), лiцензiйне програмне забезпечення)

засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть примiщень, засобiв обчислювальної технiки, iнформацiйних та телекомунiкацiйних систем (комплексiв), необхiдних для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi, вимогам нормативних документiв з питань криптографiчного та/або технiчного захисту iнформацiї (для провадження виду господарської дiяльностi, пов'язаного з державною таємницею або конфiденцiйною iнформацiєю, яка є власнiстю держави)

вiдомостi за пiдписом та печаткою заявника - суб'єкта господарської дiяльностi про наявнiсть необхiдних нормативно-правових актiв, нормативних документiв iз стандартизацiї, а також внутрiшнiх положень та iнструкцiй, що регламентують провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi

засвiдчена в установленому порядку копiя документа, що пiдтверджує право власностi суб'єкта господарської дiяльностi або оренди ним службових, виробничих примiщень, де буде провадитися вiдповiдний вид господарської дiяльностi

засвiдчена в установленому порядку копiя дозволу на провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею (у разi потреби)

вiдомостi за пiдписом та печаткою заявника - суб'єкта господарської дiяльностi про наявнiсть затверджених методик проведення сертифiкацiйних випробувань, тематичних дослiджень та експертизи (у разi подання заяви на провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi)

вiдомостi за пiдписом та печаткою заявника - суб'єкта господарської дiяльностi про завдання, програми та замовлення державних органiв, що пов'язанi з криптографiчним захистом iнформацiї, до реалiзацiї яких передбачається залучити заявника (для провадження виду господарської дiяльностi, пов'язаного з державною таємницею або конфiденцiйною iнформацiєю, яка є власнiстю держави)".

     17. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 сiчня 2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережi Iнтернет iнформацiї про дiяльнiсть органiв виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 2, ст. 57; 2004 р., N 6, ст. 323):

     1) у пунктi 3 постанови слова "Службi безпеки" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї";

     2) у пунктi 6 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Держспецзв'язку".

     18. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 281 "Про деякi питання захисту iнформацiї, охорона якої забезпечується державою" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 11, ст. 515):

     1) пункт 1 виключити;

     2) пункт 3 викласти у такiй редакцiї:

     "3. Установити, що проекти державних стандартiв з питань технiчного захисту iнформацiї подаються на затвердження Державному комiтетовi з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики i Мiнiстерству будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства за погодженням з Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї.";

     3) у пунктi 4 слова "Державному комiтетовi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" i "Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки" замiнити вiдповiдно словами "Державному комiтетовi з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики" i "Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї".

     19. У перелiках, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 288 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 11, ст. 521):

     1) доповнити перелiк центральних органiв виконавчої влади, на якi покладається розроблення технiчних регламентiв, позицiєю "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку";

     2) у перелiку центральних органiв виконавчої влади, на якi покладаються функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi:

     у графi "Сфера дiяльностi, в якiй виконуватимуться функцiї технiчного регулювання" у позицiї "СБУ" слова "криптографiчний та технiчний захист iнформацiї;" виключити;

     доповнити перелiк позицiєю такого змiсту:

"Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку захист державних iнформацiйних ресурсiв в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах, криптографiчний та технiчний захист iнформацiї".

     20. У Положеннi про порядок забезпечення iнспекцiйної дiяльностi в Українi згiдно з Договором з вiдкритого неба, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 298 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 570; 2003 р., N 37, ст. 1981): 1) абзаци другий, третiй i п'ятий пiдпункту "б" пункту 6 пiсля слова "СБУ" доповнити словами ", Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у пунктi 7:

     пiдпункт "а" пiсля слова "СБУ," доповнити словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку,";

     абзац перший пiдпункту "б" пiсля слова "СБУ," доповнити словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку,";

     3) абзац перший пiдпункту "б" пункту 10 та пункт 13 пiсля слова "СБУ," доповнити словами "Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку,";

     4) у пунктi 14:

     перше речення пiсля слова "Мiноборони" доповнити словами ", Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку ";

     друге речення пiсля слова "СБУ" доповнити словами ", Адмiнiстрацiєю Держспецзв'язку";

     5) пункт 20 пiсля слова "Мiноборони" доповнити словами ", Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку";

     6) у додатках до Положення:

     додаток 1 пiсля слiв

"вiд СБУ вiд Мiнтрансу
       
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)"

     доповнити словами

"вiд Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку
   
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

     у додатку 2 слова

"вiд СБУ вiд Мiноборони
       
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)"

     замiнити словами

"вiд СБУ вiд Мiноборони
       
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
вiд Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку
   
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)";

     21. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 426 "Про норми харчування вiйськовослужбовцiв Збройних Сил, iнших вiйськових формувань та осiб рядового, начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 739, N 40, ст. 1859; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 16, ст. 1105, N 21, ст. 1438; 2006 р., N 11, ст. 716, N 22, ст. 1609, N 31, ст. 2233):

     1) у постановi:

     назву постанови доповнити словами "та Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї";

     абзац другий пункту 1 пiсля слiв "цивiльного захисту" доповнити словами "та Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї;";

     абзац третiй пункту 1 пiсля слiв "цивiльного захисту" доповнити словами "та Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї.";

     абзаци перший i третiй пункту 2 пiсля слiв "Мiнiстерство з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" в усiх вiдмiнках доповнити словами ", Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у нормах, затверджених зазначеною постановою:

     у пунктi 1 примiток до норми N 1 - загальновiйськова доповнити:

     пiдпункт "в" пiсля слова "МНС" словом ", Держспецзв'язку";

     пiдпункт "л" пiсля слiв "працiвники авiацiї МНС" словами "та особи рядового, начальницького складу Держспецзв'язку";

     у пунктi 3 доповнити:

     пiдпункт "б" пiсля слова "вiйськовослужбовцям" словами "та особам рядового, начальницького складу Держспецзв'язку";

     пiдпункт "и" пiсля слiв "рядовому, начальницькому складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту" словами "i Держспецзв'язку";

     пункт 6 викласти у такiй редакцiї:

     "6. Вiйськовослужбовцi офiцерського складу, прапорщики, мiчмани, вiйськовослужбовцi рядового, сержантського i старшинського складу, якi проходять службу за контрактом, та особи рядового, начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та Держспецзв'язку пiд час перебування їх у польових умовах та в iнших випадках за вiдсутностi пiдприємств громадського харчування можуть забезпечуватися харчуванням через їдальнi вiйськових частин та органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту згiдно iз загальновiйськовою нормою за плату в розмiрi, що вiдповiдає розрахунку його вартостi. Пiдставою для зарахування на забезпечення харчуванням у такому разi є наказ командира вiйськової частини, начальника органу, пiдроздiлу цивiльного захисту, Голови Держспецзв'язку, начальника регiонального органу або територiального пiдроздiлу Держспецзв'язку.";

     пункт 7 примiток до норми N 5 - лiкувальна пiсля слiв "закладах МВС" доповнити словами "i Держспецзв'язку";

     у примiтках до норми N 8 - додаткова норма харчування донора в день давання кровi та (або) її компонентiв:

     абзац перший пункту 1 пiсля слiв "цивiльного захисту" доповнити словами ", Держспецзв'язку";

     абзац другий пункту 3 пiсля слiв "органiв внутрiшнiх справ," доповнити словами "органiв i пiдроздiлiв Держспецзв'язку,".

     22. Додаток 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 2002 р. N 659 "Про затвердження перелiку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямiв використання" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 21, ст. 1032) доповнити позицiєю такого змiсту:

"Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку спецiальний зв'язок та захист iнформацiї".

     23. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2002 р. N 1194 "Про польовi виплати вiйськовослужбовцям i працiвникам вiйськових частин Збройних Сил та iнших вiйськових формувань" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1596; 2003 р., N 37, ст. 1981):

     1) у назвi постанови слова "та iнших вiйськових формувань" замiнити словами ", iнших вiйськових формувань та особовому складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї";

     2) у пунктi 1:

     абзац перший пiсля слiв "вiдповiдно до законiв України," доповнити словами "особовому складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї,";

     абзац другий доповнити словами ", та Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї.".

     24. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2002 р. N 1282 "Про затвердження Порядку вилучення i передачi вiйськового майна Збройних Сил" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р. , N 36, ст. 1690; 2004 р., N 22, ст. 1509):

     1) пункт 2 постанови доповнити словами "та Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї.";

     2) абзац перший пункту 3 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, пiсля слiв "керiвництво вiйськовими формуваннями," доповнити словами "та Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку".

     25. У Порядку надання послуг конфiденцiйного зв'язку органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування, державним пiдприємствам, установам та органiзацiям, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1519 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1936):

     1) у пунктi 3 слова "Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ (далi - Департамент)" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Держспецзв'язку (далi - Адмiнiстрацiя)";

     2) у текстi Порядку слово "Департамент" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Адмiнiстрацiя" у вiдповiдному вiдмiнку.

     26. У Порядку взаємодiї органiв виконавчої влади з питань захисту державних iнформацiйних ресурсiв в iнформацiйних та телекомунiкацiйних системах, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2002 р. N 1772 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 47, ст. 2155):

     1) у пунктi 3:

     в абзацi другому слова "Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ (далi - Департамент)" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Держспецзв'язку (далi - Адмiнiстрацiя)";

     абзац сьомий виключити;

     в останньому абзацi слова "експертизу в Департаментi" замiнити словами "державну експертизу";

     2) останнiй абзац пункту 4 викласти у такiй редакцiї:

     "накопичує та аналiзує данi про вчинення та/або спроби вчинення несанкцiонованих дiй щодо державних iнформацiйних ресурсiв в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах, а також про їх наслiдки, iнформує правоохороннi органи для вжиття заходiв iз запобiгання та припинення злочинiв у зазначенiй сферi, оцiнює стан захищеностi цих ресурсiв та надає вiдповiднi рекомендацiї.";

     3) у пунктi 5 слова "Державний центр безпеки iнформацiйних та телекомунiкацiйних систем, утворений у його складi" замiнити словами "спецiально уповноважений пiдроздiл з питань безпеки iнформацiйних та телекомунiкацiйних систем Адмiнiстрацiї";

     4) у текстi Порядку слово "Департамент" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Адмiнiстрацiя" у вiдповiдному вiдмiнку.

     27. У пунктi 9 Положення про Мiжвiдомчу координацiйну раду з питань створення, розвитку та функцiонування Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2002 р. N 2036 "Про утворення Мiжвiдомчої координацiйної ради з питань створення, розвитку та функцiонування Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 1, ст. 22), слова "Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Держспецзв'язку".

     28. У розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 2003 р. N 151 "Про заходи щодо фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення ДП "Українськi спецiальнi системи":

     1) у текстi розпорядження слова "Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у пунктi 3 слово "Департаменту" замiнити словом "Адмiнiстрацiї".

     29. У додатку 1 до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167; 2006 р., N 10, ст. 611), слова "Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     30. У Порядку вiдключення кiнцевого обладнання спецiальних користувачiв та з'єднувальних лiнiй служб екстреного виклику, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2004 р. N 607 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 19, ст. 1324; 2006 р., N 22, ст. 1609):

     пункт 1 пiсля слова "СБУ," доповнити словом "Держспецзв'язку, ";

     абзац другий пункту 7 пiсля слова "Мiноборони," доповнити словами "Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку,".

     31. У пунктi 7 Порядку засвiдчення наявностi електронного документа (електронних даних) на певний момент часу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 р. N 680 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 21, ст. 1428), слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi криптографiчного захисту iнформацiї" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Держспецзв'язку".

     32. Абзац шостий пункту 2 Порядку оперативно-технiчного управлiння телекомунiкацiйними мережами в умовах надзвичайних ситуацiй, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2004 р. N 812 "Деякi питання оперативно-технiчного управлiння телекомунiкацiйними мережами в умовах надзвичайних ситуацiй, надзвичайного та воєнного стану" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 26, ст. 1696; 2006 р., N 22, ст. 1609), доповнити словами ", органи i пiдроздiли Держспецзв'язку.".

     33. В абзацi другому пункту 2 Порядку акредитацiї центру сертифiкацiї ключiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2004 р. N 903 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 28, ст. 1884) слова "Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку".

     34. У пунктах 2 i 21 Порядку застосування електронного цифрового пiдпису органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями державної форми власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 2004 р. N 1452 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 44, ст. 2894) слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi криптографiчного захисту iнформацiї" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     35. У пунктi 3 Типового порядку здiйснення електронного документообiгу в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 2004 р. N 1453 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 44, ст. 2895) слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi криптографiчного захисту iнформацiї" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку".

     36. У Положеннi про Реєстр iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем органiв виконавчої влади, а також пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2005 р. N 688 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 31, ст. 1869):

     1) у пунктi 7:

     в абзацi першому слова "Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки (далi - Департамент)" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку (далi - Адмiнiстрацiя)";

     в абзацi другому слово "Департамент" замiнити словом "Адмiнiстрацiя";

     2) в абзацi першому пункту 8 слова "Державний центр безпеки iнформацiйних та телекомунiкацiйних систем Департаменту" замiнити словами "спецiально уповноважений пiдроздiл Адмiнiстрацiї".

     37. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2005 р. N 405 "Про створення спецiальної мережi стiльникового зв'язку Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 39, ст. 2489) доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4. З 1 сiчня 2007 р. виконання завдань, передбачених пунктами 2 i 3 цього розпорядження, покласти на Адмiнiстрацiю Держспецзв'язку.".

     38. У пiдпунктi 35 пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2006 р. N 147 "Про керiвникiв деяких консультативних, дорадчих та iнших органiв, утворених Кабiнетом Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 7, ст. 360) слова "заступника Голови Служби безпеки" замiнити словами "Голову Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї".

     39. У Правилах забезпечення захисту iнформацiї в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2006 р. N 373 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 13, ст. 878):

     в абзацi першому пункту 20 слова "Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ (далi - департамент)" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Держспецзв'язку (далi - Адмiнiстрацiя)";

     у пунктах 22 i 24 слово "департамент" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Адмiнiстрацiя" у вiдповiдному вiдмiнку.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.