КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 листопада 2004 р. N 1531


Про затвердження Порядку оформлення i видачi посвiдчення закордонного українця

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 квiтня 2006 року N 502,
вiд 26 вересня 2013 року N 734,
вiд 25 грудня 2013 року N 955

     Вiдповiдно до статей 4 i 5 Закону України "Про правовий статус закордонних українцiв" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок оформлення i видачi посвiдчення закордонного українця;

     зразок та опис посвiдчення закордонного українця.

     2. Мiнiстерству закордонних справ забезпечити виготовлення бланкiв посвiдчення закордонного українця за рахунок коштiв, передбачених йому в державному бюджетi, а також ведення їх облiку.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 502)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 листопада 2004 р. N 1531

ПОРЯДОК
оформлення i видачi посвiдчення закордонного українця

     1. Посвiдчення закордонного українця (далi - посвiдчення) - документ, який видається iноземцю чи особi без громадянства у разi прийняття Нацiональною комiсiєю з питань закордонних українцiв (далi - Нацiональна комiсiя) рiшення про надання їм статусу закордонного українця.

     2. Бланки посвiдчення виготовляються на замовлення МЗС з використанням спецiального захисту.

(абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 502, вiд 25.12.2013р. N 955)

     Порядок заповнення посвiдчення визначається Нацiональною комiсiєю.

     Посвiдчення видається на 10 рокiв з подальшою його перереєстрацiєю в установленому порядку за наявностi умов, згiдно з якими особi було надано статус закордонного українця.

     3. Особа, яка виявила бажання набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву МЗС, за кордоном - дипломатичнiй установi України за формою згiдно з додатком.

     До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

     паспортний документ або документ, що його замiнює;

     копiї документiв, якi засвiдчують українське етнiчне походження або походження з України (свiдоцтво або iншi документи про народження особи або її родичiв, документи, що пiдтверджують факт проживання особи на територiї України та у разi потреби iншi документи);

     у разi вiдсутностi зазначених документiв письмовi свiдчення громадян України або закордонних українцiв (не менше нiж трьох осiб), якi пiдтверджують українське етнiчне походження або походження з України заявника;

     двi кольоровi фотокартки розмiром 30 х 40 мiлiметрiв;

     квитанцiя про оплату заявником послуг, пов'язаних з оформленням i видачею посвiдчення.

     До документiв може додаватися характеристика-клопотання громадської органiзацiї закордонних українцiв, членом якої є заявник.

     4. Заява про надання статусу закордонного українця та iншi документи, поданi дипломатичнiй установi України за кордоном, не пiзнiше нiж через два мiсяцi з дня їх отримання надсилаються дипломатичною поштою до Нацiональної комiсiї.

     Нацiональна комiсiя розглядає заяву протягом 90 днiв з дати її отримання та приймає вiдповiдне рiшення.

     У разi прийняття рiшення про надання заявнику статусу закордонного українця Нацiональна комiсiя оформлює посвiдчення за встановленим зразком, яке разом з копiєю рiшення вручається закордонному українцю представником Нацiональної комiсiї або надсилається до дипломатичної установи України в країнi його проживання.

     Забороняється вносити до посвiдчення вiдомостi, не передбаченi Законом України "Про правовий статус закордонних українцiв" та цим Порядком.

     У разi вiдмови у наданнi статусу закордонного українця заявнику видається або надсилається дипломатичнiй установi України за кордоном копiя вiдповiдного рiшення Нацiональної комiсiї.

     5. За оформлення посвiдчення справляється плата у валютi країни перебування заявника у розмiрi, еквiвалентному 10 доларам США. Зазначенi кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету. Посвiдчення видається Нацiональною комiсiєю або дипломатичною установою України в країнi проживання закордонного українця.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.09.2013р. N 734)

     6. У разi припинення дiї статусу закордонного українця посвiдчення анулюється.

     7. У разi змiни прiзвища, iменi чи iмен, громадянства, мiсця постiйного проживання закордонному українцю видається нове посвiдчення.

     Для отримання нового посвiдчення особа подає:

     заяву довiльної форми;

     двi фотокартки розмiром 30 х 40 мiлiметрiв;

     копiю рiшення Нацiональної комiсiї про надання статусу закордонного українця;

     посвiдчення, яке пiдлягає обмiну;

     копiї документiв, якi є пiдставою для видачi нового посвiдчення.

     Про видачу нового посвiдчення Нацiональна комiсiя приймає вiдповiдне рiшення.

     8. У разi втрати посвiдчення особа, якiй надано статус закордонного українця, зобов'язана протягом мiсяця повiдомити про це Нацiональну комiсiю або дипломатичну установу України у країнi її проживання.

     Дублiкат посвiдчення видається на пiдставi рiшення Нацiональної комiсiї.

     Для оформлення дублiката посвiдчення особа подає документи, зазначенi в пунктi 3 цього Порядку.

     За оформлення дублiката посвiдчення справляється плата вiдповiдно до пункту 5 цього Порядку.

 

Додаток
до Порядку
Нацiональна комiсiя з питань закордонних українцiв

ЗАЯВА

    Вважаючи себе українцем, прошу надати менi статус закордонного українця i видати вiдповiдне посвiдчення.
    Про себе повiдомляю такi данi:

 
(прiзвище)
 
(iм'я чи iмена)
 
(громадянство чи наявнiсть статусу особи без громадянства)
 
(дата та мiсце народження)
 
(країна постiйного проживання)

    Своє українське етнiчне походження (походження з України) пiдтверджую:

 
(найменування документiв, свiдчення громадян України, свiдчення закордонних українцiв,
 
свiдчення громадських органiзацiй закордонних українцiв)
Мiсце i дата заповнення Пiдпис

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 листопада 2004 р. N 1531

ЗРАЗОК
посвiдчення закордонного українця

Лицьовий бiк

  УКРАЇНА

 

Герб

 

ПОСВIДЧЕННЯ
ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ

 

 

 

 

 

Внутрiшнiй бiк

Нацiональна комiсiя з питань закордонних українцiв

ПОСВIДЧЕННЯ серiя____ N______

 

Фотокартка
30х40 мм

 

 
(прiзвище)
 
(iм'я, iмена)
 
(дата i мiсце
 
народження)

МП

Громадянство  
(наявнiсть статусу
 
особи без громадянства)
Країна постiйного проживання  
 
Цей документ пiдтверджує факт надання особi статусу закордонного українця

 

Дата видачi  
Строк дiї  

 

Голова
Нацiональної комiсiї
 
(пiдпис)

МП

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 листопада 2004 р. N 1531

ОПИС
посвiдчення закордонного українця

     Посвiдчення закордонного українця виготовляється у формi книжечки розмiром 70 х 200 мiлiметрiв у твердiй обкладинцi синього кольору.

     На лицьовому боцi посвiдчення розмiщено напис "Україна", нижче - зображення малого Державного Герба України, пiд ним - напис "ПОСВIДЧЕННЯ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ".

     На лiвому внутрiшньому боцi посвiдчення вгорi мiститься напис: "Нацiональна комiсiя з питань закордонних українцiв", нижче "ПОСВIДЧЕННЯ серiя ____ N _______".

     Посерединi лiвого внутрiшнього боку праворуч передбачено чотири рядки для зазначення прiзвища, iменi чи iмен, дати i мiсця народження. Лiворуч - мiсце для фотокартки власника посвiдчення розмiром 30 х 40 мiлiметрiв, скрiпленої печаткою.

     У нижнiй частинi лiвого внутрiшнього боку чотирма рядками розмiщенi слова "Громадянство" i "Країна постiйного мiсця проживання", якi заповнюються пiд час оформлення посвiдчення.

     На правому внутрiшньому боцi посвiдчення вгорi виконано напис:

     "Цей документ пiдтверджує факт надання особi статусу закордонного українця", нижче

     "Дата видачi ________________" та

     "Строк дiї ________________".

     Унизу ставиться пiдпис голови Нацiональної комiсiї, який скрiплюється гербовою печаткою.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.