Документ скасований: Постанова КМУ № 1177 від 15.11.2019

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 травня 2007 р. N 705


Про деякi питання реалiзацiї Закону України "Про карантин рослин"

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 вересня 2009 року N 992,
вiд 1 березня 2010 року N 236,
вiд 10 серпня 2011 року N 853,
вiд 25 грудня 2013 року N 955,
вiд 28 сiчня 2015 року N 42,
вiд 16 листопада 2016 року N 829

     Вiдповiдно до статтей 16, 26, 29 i 46 Закону України "Про карантин рослин" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016р. N 829)

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок проведення огляду, обстеження, аналiзу, знезараження та iнспектування (оформлення фiтосанiтарного та карантинного сертифiкатiв) об'єктiв регулювання;

(абзац другий пункту 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016р. N 829)

     Абзац третiй пункту 1 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016р. N 829)

     перелiк об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України;

     перелiк об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту.

(абзац четвертий пункту 1 замiнено абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016р. N 829)

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 р. N 672 "Про затвердження Порядку проведення iнспектування, огляду, аналiзу, обстеження та знезараження пiдкарантинних матерiалiв i об'єктiв та їх перелiку" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 21, ст. 1421);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2006 р. N 156 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 р. N 672" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 7, ст. 369).

     3. Державнiй службi з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв:

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 853, вiд 16.11.2016р. N 829)

     забезпечити видачу карантинних та фiтосанiтарних сертифiкатiв, фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт виключно заявнику або уповноваженiй ним особi;

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016р. N 829)

     не допускати пiд час надання платних послуг, перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України, справляння платежiв iнших, нiж плата за такi послуги.

(постанову доповнено пунктом 3 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.03.2010р. N 236)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 травня 2007 р. N 705
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 листопада 2016 р. N 829)

ПОРЯДОК
проведення огляду, обстеження, аналiзу, знезараження та iнспектування (оформлення фiтосанiтарного та карантинного сертифiкатiв) об'єктiв регулювання

     1. Цей Порядок визначає процедуру проведення огляду, обстеження, аналiзу, знезараження та iнспектування (оформлення фiтосанiтарного та карантинного сертифiкатiв) об'єктiв регулювання.

     2. У цьому Порядку термiн "знезараження" означає методи обробки (фiзичнi, хiмiчнi чи бiологiчнi), в тому числi фумiгацiю, що спрямованi на лiквiдацiю шкiдливих органiзмiв.

     Iншi термiни в цьому Порядку вживаються у значеннi, наведеному в статтi 1 Закону України "Про карантин рослин".

     3. Результати огляду, iнспектування, здiйснення контролю за знезараженням оформлюються державним фiтосанiтарним iнспектором у виглядi акта (додаток 1) у двох примiрниках: перший примiрник видається представнику власника об'єкта (об'єктiв) регулювання, другий - залишається в органi Держпродспоживслужби, що його видав.

     4. Об'єкти регулювання у сферi карантину рослин для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України та об'єкти регулювання у сферi карантину рослин для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту пiдлягають огляду державним фiтосанiтарним iнспектором.

     5. Огляд об'єктiв регулювання проводиться шляхом iнспектування, пiд час якого здiйснюється вiдбiр зразкiв для проведення фiтосанiтарної експертизи.

     6. У разi складування, концентрацiї (нагромадження) та сортування у морських i рiчкових портах, на залiзничних станцiях, термiналах та в автопортах об'єктiв регулювання проводиться їх огляд.

     7. Для забезпечення вiдбору зразкiв пiд час огляду посiвiв, посадки рослин, багаторiчних насаджень, складських примiщень використовуються феромоннi пастки, харчовi принади та ловильнi пояси.

     8. З метою визначення фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання державнi фiтосанiтарнi iнспектори проводять систематичнi обстеження земель сiльськогосподарського призначення i земель лiсового фонду, пунктiв карантину рослин та прилеглої до них територiї (трикiлометрової зони), мiсць обiгу об'єктiв регулювання.

     Обстеження вiдповiдної територiї в межах зони (ареалу) проводяться державним фiтосанiтарним iнспектором у перiод вегетацiї культурних рослин з такою перiодичнiстю:

     кожнi пiвроку - на мiсцi виробництва або виробничiй дiлянцi, на яких офiцiйно встановлено та пiдтримується статус вiльних вiд регульованих шкiдливих органiзмiв;

     щороку - на територiях, де вирощується елiтне насiння i садивний (посадковий) матерiал, на державних сортодослiдних станцiях, у плодорозсадниках, iнтродукцiйно-карантинних розсадниках i карантинних оранжереях ботанiчних садiв, на територiях, де вирощуються рослини з iмпортного насiннєвого та садивного матерiалу, а також на територiях карантинних та регульованих зон;

     один раз на два роки - на територiях, де здiйснюється виробництво та переробка сiльськогосподарської продукцiї, на землях осiб, де не виявлено карантинних органiзмiв, та на прилеглих до них територiях.

     9. Для проведення обстеження можуть залучатися фахiвцi установ з питань карантину рослин, що належать до сфери управлiння Держпродспоживслужби (далi - фахiвцi).

     З метою залучення фахiвця державний фiтосанiтарний iнспектор звертається до установи з питань карантину рослин, що належить до сфери управлiння Держпродспоживслужби.

     Державний фiтосанiтарний iнспектор визначає площу та метод обстеження.

     Фахiвець пiд час обстеження визначеної площi вiдбирає зразки об'єктiв регулювання, шкiдливi та регульованi шкiдливi органiзми, про що складає довiдку про обстеження (додаток 2), яку разом iз вiдiбраними зразками подає державному фiтосанiтарному iнспектору.

     Державний фiтосанiтарний iнспектор з метою проведення фiтосанiтарної експертизи надсилає вiдiбранi пiд час проведення обстеження зразки до фiтосанiтарної лабораторiї.

     За результатами проведених фiтосанiтарних процедур державний фiтосанiтарний iнспектор складає акт обстеження (додаток 3).

     10. З метою виявлення та iдентифiкацiї шкiдливих органiзмiв фiтосанiтарними лабораторiями Держпродспоживслужби проводиться фiтосанiтарна експертиза, яка включає:

     проведення аналiзу фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання з метою виявлення шкiдливих органiзмiв;

     визначення видiв виявлених шкiдливих органiзмiв;

     пiдготовку висновку фiтосанiтарної експертизи.

     11. Насiння i садивний матерiал, якi ввозяться в Україну, пiдлягають висiванню або висаджуванню у спецiальних розсадниках та оранжереях для виявлення прихованого зараження рослинного матерiалу i здiйснення пiд контролем державного фiтосанiтарного iнспектора заходiв щодо оздоровлення.

     12. Висновок фiтосанiтарної експертизи видається за результатами аналiзу щодо наявностi шкiдливих органiзмiв протягом 24 годин з моменту подання зразка об'єкта регулювання на аналiз.

     13. У разi проведення складного аналiзу (мiкологiчного, бактерiологiчного, вiрусологiчного, гельмiнтологiчного) щодо наявностi шкiдливих органiзмiв висновок про результати фiтосанiтарної експертизи видається протягом 30 днiв з дня подання зразка об'єкта регулювання на аналiз.

     14. На пiдставi результатiв фiтосанiтарної експертизи кожного зразка об'єкта регулювання i оцiнки виявлених шкiдливих органiзмiв державний фiтосанiтарний iнспектор визначає фiтосанiтарний стан партiї об'єктiв регулювання та приймає рiшення про застосування фiтосанiтарних заходiв.

     15. Знезараження об'єктiв регулювання провадиться з дотриманням вимог законодавства.

     Зараженi шкiдливими органiзмами об'єкти регулювання, що вивозяться за межi митної територiї України або карантинної зони, пiдлягають знезараженню.

     16. Об'єкти регулювання, у тому числi засоби перевезення, сiльськогосподарська технiка, машини та знаряддя, що перемiщуються через державний кордон або карантиннi зони, пiдлягають iнспектуванню, а в разi виявлення шкiдливих органiзмiв - знезараженню, яке проводиться у мiсцях вiдвантаження чи безпосередньо у транспортних засобах.

     17. Органiзацiю та контроль за проведенням знезараження, в тому числi фумiгацiї, об'єктiв регулювання, якi перемiщуються через державний кордон та карантиннi зони, здiйснюють головнi управлiння Держпродспоживслужби.

     18. У разi вивезення за межi митної територiї України партiї вантажу, яка формується з декiлькох партiй об'єктiв регулювання, знезараження може проводитися у мiсцi складування, концентрацiї (нагромадження) такої партiї.

     19. Пiсля знезараження об'єктiв регулювання їх фiтосанiтарний стан визначається державним фiтосанiтарним iнспектором на пiдставi результатiв iнспектування та фiтосанiтарної експертизи.

     У разi проведення фумiгацiї об'єктiв регулювання у транспортних засобах пiд час перевезення їх фiтосанiтарний стан визначається державним фiтосанiтарним iнспектором на пiдставi вiдповiдного акта, складеного суб'єктом господарювання, який провiв таку фумiгацiю (знезараження), та власником таких об'єктiв регулювання.

     20. Об'єкти регулювання, за винятком суднового спорядження, суднових запасних частин i припасiв, вивозяться за межi митної територiї України, у тому числi шляхом реекспорту, за наявностi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, який видається органом Держпродспоживслужби на кожну партiю, що вивозиться у транспортному засобi.

     21. Фiтосанiтарний та карантинний сертифiкати видаються за результатами проведення фiтосанiтарних процедур.

     22. Для отримання фiтосанiтарного сертифiката (додаток 4) або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт (додаток 5) державному фiтосанiтарному iнспектору подається:

     заява, заповнена англiйською мовою або однiєю з офiцiйних мов Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї ООН (ФАО) (додаток 6);

     документ, що пiдтверджує внесення плати за видачу фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт.

     Фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт видається на об'єкти регулювання, включенi до перелiку об'єктiв регулювання у сферi карантину рослин для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту.

     На запит особи, яка здiйснює перемiщення, фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт видається на рослини, продукти рослинного походження, мiсця зберiгання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, не включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту.

     Фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт видається державним фiтосанiтарним iнспектором не ранiше нiж за 14 днiв до дати перемiщення об'єктiв регулювання на пiдставi проведених фiтосанiтарних процедур.

     Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявниковi фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт чи прийняти рiшення про вiдмову в його видачi протягом 24 годин пiсля завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фiксується шляхом надсилання власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повiдомлення про початок завантаження транспортного засобу державному фiтосанiтарному iнспектору iз зазначенням iнформацiї про транспортний засiб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження.

     Строк дiї фiтосанiтарного сертифiката та фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт на територiї України становить 14 днiв.

     Фiтосанiтарний сертифiкат та фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт оформлюються у двох примiрниках: перший примiрник видається заявниковi, другий - залишається в органi Держпродспоживслужби, що його видав.

     23. Карантинний сертифiкат (додаток 7) видається на об'єкти регулювання, включенi до перелiку об'єктiв регулювання у сферi карантину рослин, для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України у разi:

     вивезення об'єктiв регулювання з карантинної зони;

     транспортування iмпортованих об'єктiв регулювання, якi зберiгалися, перепаковувалися, роздiлялися на частини, змiшувалися з iншими вантажами.

     На запит особи, яка здiйснює перемiщення, карантинний сертифiкат може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, мiсця зберiгання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, не включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України.

     На запит особи, яка здiйснює перемiщення об'єктiв регулювання, що вироблялися на мiсцi виробництва або виробничiй дiлянцi, на яких офiцiйно встановлено та пiдтримується статус вiльних вiд регульованих шкiдливих органiзмiв, карантинний сертифiкат видається за результатами iнспектування без здiйснення вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи.

     24. Власник вантажу об'єктiв регулювання не ранiше нiж за 14 днiв до вiдвантаження або вiдправлення пред'являє державному фiтосанiтарному iнспектору партiю зазначених об'єктiв для проведення фiтосанiтарних процедур.

     25. Для отримання карантинного сертифiката державному фiтосанiтарному iнспектору подається:

     заява (додаток 6);

     документ, що пiдтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифiката.

     26. Карантинний сертифiкат видається державним фiтосанiтарним iнспектором не ранiше нiж за 14 днiв до дати перемiщення об'єктiв регулювання територiєю України на пiдставi результатiв проведених фiтосанiтарних процедур.

     Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявниковi карантинний сертифiкат або прийняти рiшення про вiдмову в його видачi протягом 24 годин пiсля завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фiксується шляхом надсилання власником вантажу або уповноваженою ним особою державному фiтосанiтарному iнспектору письмового повiдомлення про початок завантаження транспортного засобу iз зазначенням iнформацiї про транспортний засiб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження.

     Строк дiї карантинного сертифiката становить 14 днiв.

     27. Карантинний сертифiкат оформлюється у трьох примiрниках: перший примiрник отримує заявник; другий - надсилається органовi Держпродспоживслужби, куди перевозяться об'єкти регулювання; третiй - залишається в органi Держпродспоживслужби, що його видав.

     28. Фiтосанiтарний сертифiкат, фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт i карантинний сертифiкат пiдписуються державним фiтосанiтарним iнспектором i скрiплюються трикутною печаткою встановленого зразка (додаток 8).

     Вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання фiтосанiтарного сертифiката, фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт i карантинного сертифiката здiйснюються вiдповiдно до Законiв України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" та "Про карантин рослин".

 

Додаток 1
до Порядку

Державна служба України з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споживачiв

 
(найменування територiального органу Держпродспоживслужби)

АКТ N _____________________

про результати  
(огляду, iнспектування, здiйснення контролю за знезараженням)

вiд ___ ____________ 20__ року

Мною, державним фiтосанiтарним iнспектором  
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
згiдно iз Законом України "Про карантин рослин" проведено:  
 
(найменування фiтосанiтарної процедури)
 
Мiсце проведення фiтосанiтарної процедури  
 
Обсяг або вага партiї об'єкта (об'єктiв) регулювання  
 
Власник об'єкта (об'єктiв) регулювання  
 
Власник об'єкта (об'єктiв) регулювання  
(прiзвище, iм'я, по батьковi,
 
повне найменування, мiсце проживання, мiсцезнаходження та реквiзити)
 
Країна походження об'єкта регулювання  
(у разi експорту або реекспорту
 
зазначається країна експорту або реекспорту)
Вид транспортного засобу  
(найменування, номер транспортного засобу)
 
Перелiк документiв, якi супроводжують об'єкт регулювання  
 
Результати фiтосанiтарної експертизи  
 
 
Прийняте рiшення державного фiтосанiтарного iнспектора:  
 
 
Примiтки  
 
Акт складено у присутностi:
Представник власника об'єкта (об'єктiв) регулювання    
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
Державний фiтосанiтарний iнспектор    
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

М. П.

Примiтки.

1. У номерi акта пiсля цифр проставляється лiтера "I" у разi огляду, iнспектування, здiйснення контролю за знезараженням об'єкта регулювання iмпортного походження, наприклад: "Акт N 1234(I)", або лiтера "В" - у разi огляду, iнспектування, здiйснення контролю за знезараженням об'єкта регулювання вiтчизняного походження, наприклад: "Акт N 1243(В)".
2. У назвi акта потрiбне вписати.
3. У частинi "Прийняте рiшення державного фiтосанiтарного iнспектора" зазначається "пiд фiтосанiтарним контролем", "вивезення з України дозволено", "ввезення в Україну дозволено", "вантаж пiдлягає фiтосанiтарному контролю за мiсцем призначення", "транзит по Українi дозволено", "вантаж повернуто", "вантаж вилучено та знищено", "вантаж пiдлягає знезараженню", "вантаж пiдлягає огляду з вiдбором зразкiв для проведення фiтосанiтарної експертизи".
4. У разi коли обсяг iнформацiї, необхiдний для заповнення акта проведення фiтосанiтарних процедур, виходить за рамки позицiї на бланку, зазначається:
на лицьовому боцi у вiдповiднiй позицiї - "Iнформацiя зазначена на зворотному боцi акта проведення фiтосанiтарних процедур";
на зворотному боцi - дата оформлення та номер акта проведення фiтосанiтарних процедур; найменування позицiї; iнформацiя, необхiдна для заповнення акта проведення фiтосанiтарних процедур, що скрiплюється пiдписом i печаткою.

 

Додаток 2
до Порядку

Державна служба України з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споживачiв

 
(найменування установи з питань карантину рослин, що належить до сфери управлiння Держпродспоживслужби)

ДОВIДКА ПРО ОБСТЕЖЕННЯ
N ________
вiд ____ __________ 20__ року

Мною,  
(посада та прiзвище, iм'я, по батьковi фахiвця установи з питань
 
карантину рослин, що належить до сфери управлiння Держпродспоживслужби)
проведено обстеження:  
(загальна площа земельної дiлянки, гектарiв,
 
прiзвище, iм'я, по батьковi або найменування особи та її мiсцезнаходження
 
або прiзвище, iм'я та по батьковi власника або користувача земельної дiлянки)
Мiсце обстеження:  
(найменування населеного пункту, району, областi)
 
 
 
Культура, що обстежується,  
 
 
Обстежено на виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв  
 
(найменування шкiдливих та регульованих шкiдливих органiзмiв)
 
Метод проведення обстеження  
(у разi проведення обстеження iз застосуванням
 
феромонних пасток або харчових принад додається схема їх розмiщення)
  .
Виявлено  
(найменування шкiдливих та регульованих шкiдливих органiзмiв)
 
 
 
Вiдiбрано зразкiв у кiлькостi  
 
Висновки  
 
   
(прiзвище, iм'я та по батьковi фахiвця установи з питань карантину рослин, що належить до сфери управлiння Держпродспоживслужби) (пiдпис)

 

Додаток 3
до Порядку

Державна служба України з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споживачiв

 
(найменування територiального органу Держпродспоживслужби)

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ
N ________
вiд ___ ____________ 20__ року

Мною,  
(посада та прiзвище, iм'я, по батьковi державного фiтосанiтарного iнспектора)
 
 
проведено обстеження:  
(загальна площа земельної дiлянки, гектарiв,
 
прiзвище, iм'я, по батьковi або найменування особи та її мiсцезнаходження
 
або прiзвище, iм'я та по батьковi власника або користувача земельної дiлянки)
Мiсце обстеження:  
(найменування населеного пункту, району, областi)
 
 
Культура, що обстежується,  
 
Обстежено на виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв  
 
(найменування шкiдливих та регульованих шкiдливих органiзмiв)
 
 
Метод проведення обстеження*  
(у разi проведення обстеження iз застосуванням
 
феромонних пасток або харчових принад додається схема їх розмiщення)
 
 
Виявленi  
(найменування шкiдливих та регульованих шкiдливих органiзмiв)
 
 
 
Вiдiбрано зразкiв у кiлькостi  
 
Надiсланi для пiдтвердження до фiтосанiтарної лабораторiї  
 
(найменування фiтосанiтарної лабораторiї)
Висновки  
 
 
 
 
 
 
   
(прiзвище, iм'я та по батьковi державного фiтосанiтарного iнспектора) (пiдпис)

М. П.

Цей акт складено у двох примiрниках, один з яких одержав
   
(прiзвище, iм'я та по батьковi) (пiдпис)

____________
* У разi залучення до проведення обстеження фахiвця установи з питань карантину рослин, що належить до сфери управлiння Держпродспоживслужби, зазначається дата i номер довiдки про обстеження.

 

Додаток 4
до Порядку

Зразок

Лицьовий бiк

1. Експортер та його адреса
Name and address of exporter
2. ФIТОСАНIТАРНИЙ СЕРТИФIКАТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE
N ________________________________
3. Iмпортер та його адреса
Declared name and address of consignee
4. До органiзацiї карантину i захисту рослин
________________________________ (країна-iмпортер)
Plant Protection
Organization(s) of ________________ (country of import)
5. Мiсце походження
Place of origin
6. Пункт ввезення
Declared рoint of entry
Україна
UKRAINE
Державна служба України з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споживачiв
State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection
7. Спосiб транспортування
Declared means of conveyance
8. Маркування, кiлькiсть та опис паковання, найменування об'єктiв регулювання, ботанiчна назва рослин
Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants
9. Кiлькiсть
Declared quantity

10. Цей сертифiкат засвiдчує, що зазначенi рослини, рослиннi продукти чи iншi об'єкти регулювання були перевiренi та/або пройшли експертизу iз застосуванням необхiдних офiцiйних процедур, вважаються вiльними вiд шкiдливих органiзмiв, що є карантинними для країни-iмпортера, та вiдповiдають дiючим фiтосанiтарним вимогам країни-iмпортера, включаючи регульованi некарантиннi шкiдливi органiзми.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.

11. Додаткова декларацiя
Additional declaration
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
Disinfestation and/or disinfection treatment
18. Мiсце оформлення
Place of issue

Дата
Date

Прiзвище державного фiтосанiтарного iнспектора
Name of state phytosanitary inspector

Пiдпис державного фiтосанiтарного iнспектора
Signature of state phytosanitary inspector

М. П.
Stamp

12. Обробка
Treatment
13. Хiмiчна (дiюча речовина)
Chemical (active ingredient)
14. Експозицiя та температура
Duration and temperature
15. Концентрацiя/доза
Concentration/dose
16. Дата
Date
17. Додаткова iнформацiя
Additional information

Зворотний бiкПримiтки.

1. Бланк фiтосанiтарного сертифiката виготовляється на паперi, який має систему захисту вiд пiдробки та несанкцiонованого тиражування, розмiром 210 х 297 мiлiметрiв. На зворотнiй сторонi бланка фiтосанiтарного сертифiката зазначаються: "ХХ" - серiя бланка, 000000 - номер бланка. Текст друкується чорним кольором.
2. Бланк фiтосанiтарного сертифiката заповнюється друкованими лiтерами, англiйською мовою або однiєю з офiцiйних мов Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї ООН (ФАО), розбiрливо, без виправлень, друкованим текстом.
3. У разi коли обсяг iнформацiї, необхiдний для заповнення фiтосанiтарного сертифiката, виходить за рамки позицiї на бланку, зазначається:
на лицьовому боцi у вiдповiднiй позицiї фiтосанiтарного сертифiката - "Information mentioned on the reverse side of the phytosanitary certificate (iнформацiя зазначена на зворотному боцi фiтосанiтарного сертифiката)";
на зворотному боцi - дата оформлення та номер фiтосанiтарного сертифiката; номер та найменування позицiї; iнформацiя, необхiдна для заповнення фiтосанiтарного сертифiката, що скрiплюється пiдписом i печаткою.

 

Додаток 5
до Порядку

Зразок

Лицьовий бiк

1. Експортер та його адреса
Name and address of exporter
2. ФIТОСАНIТАРНИЙ СЕРТИФIКАТ НА РЕЕКСПОРТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT
N __________________________
3. Iмпортер та його адреса
Declared name and address of consignee
4. До органiзацiї карантину i захисту рослин
________________________________ (країна-iмпортер)
To Plant Protection
Organization(s) of ______________ (country of import)
5. Мiсце походження
Place of origin
6. Пункт ввезення
Declared рoint of entry
Україна
UKRAINE
Державна служба України з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споживачiв
State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection
7. Спосiб транспортування
Declared means of conveyance
8. Маркування, кiлькiсть та опис паковання, найменування об'єктiв регулювання, ботанiчна назва рослин
Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants
9. Кiлькiсть
Declared quantity

10. Цей сертифiкат засвiдчує, що зазначенi рослини, рослиннi продукти чи iншi
об'єкти регулювання були iмпортованi до ______________________ (країна реекспорту) з ______________________ (країна походження) у супроводi фiтосанiтарного сертифiката
N ___________________ (оригiнал, затверджена копiя, якi додаються до цього сертифiката), а також засвiдчує, що такi рослини, рослиннi продукти чи iншi об'єкти регулювання упакованi, переупакованi в оригiнальну нову упаковку, яка визначена оригiнальним фiтосанiтарним сертифiкатом. За результатами додаткового iнспектування визнано їх вiдповiднiсть дiючим фiтосанiтарним вимогам країни-iмпортера, а також засвiдчено, що пiд час зберiгання в Українi вантаж не зазнав ризику iнфiкування чи зараження.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described
above where imported into (contracting party of re-export) ______________________ from __________________ (contracting party of origin) covered by Phytosanitary certificate N _______________________ (in original certified true copy of which is attached to this certificate); that they are packed, repacked in original new containers, based on the original phytosanitary certificate. By the results of additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and that during storage in Ukraine the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.

11. Додаткова декларацiя
Additional declaration
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
Disinfestation and/or disinfection treatment
18. Мiсце оформлення
Place of issue

Дата
Date

Прiзвище державного фiтосанiтарного iнспектора
Name of state phytosanitary inspector

Пiдпис державного фiтосанiтарного iнспектора
Signature of state phytosanitary inspector

М. П.

Stamp

12. Обробка
Treatment
13. Хiмiчна (дiюча речовина)
Chemical (active ingredient)
14. Експозицiя та температура
Duration and temperature
15. Концентрацiя (доза)
Concentration (dose)
16. Дата
Date
17. Додаткова iнформацiя
Additional information

Зворотний бiк 

Примiтки.

1. Бланк фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт виготовляється на паперi, який має систему захисту вiд пiдробки та несанкцiонованого тиражування, розмiром 210 х 297 мiлiметрiв. На зворотнiй сторонi бланка фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт зазначається: "ХХ" - серiя бланка, "000000" - номер бланка. Текст друкується чорним кольором.
2. Бланк фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт заповнюється друкованими лiтерами, англiйською мовою або однiєю з офiцiйних мов Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї ООН (ФAО), розбiрливо, без виправлень, друкованим текстом.
3. У разi коли обсяг iнформацiї, необхiдний для заповнення фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, виходить за рамки позицiї на бланку, зазначається:
на лицьовому боцi у вiдповiднiй позицiї фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт - "Information mentioned on the reverse side of the phytosanitary certificate for re-export (iнформацiя зазначена на зворотному боцi фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт)";
на зворотному боцi - дата оформлення i номер фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт; номер та найменування позицiї; iнформацiя, необхiдна для заповнення фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, що скрiплюється пiдписом i печаткою.

 

Додаток 6
до Порядку

ЗАЯВА/APPLICATION
на оформлення фiтосанiтарного сертифiката, фiтосанiтарного
сертифiката на реекспорт, карантинного сертифiката
/ for issuance of a phytosanitary certificate, re-export
phytosanitary certificate, quarantine certificate
(непотрiбне закреслити) / (cross out the unnecessary)

1. Вiдправник (експортер) та його адреса / Name and address of consignor (exporter)
 
Для резидентiв/For residents  
код згiдно з ЄДРПОУ / code according to
 
the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine*
2. Отримувач (iмпортер) та його адреса / Name and address of consignee (importer)
 
Для резидентiв/for residents  
код згiдно з ЄДРПОУ / code according to
 
the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine*
3. Країна походження / Country of origin  
 
4. Мiсце (регiон) походження та мiсце зберiгання / Place (region) of origin and storage area
 
 
5. Спосiб транспортування та номер транспортного засобу / Mode of transport and its number plate
 
 
6. Пункт або станцiя призначення / Destination point or station
 
7. Пункт ввезення до країни-iмпортера / Point of entry to the country of destination**
 
8. Кiлькiсть (об'єм або вага) об'єкта регулювання / Quantity (volume or weight) of regulated article(s)
 
 
9. Найменування об'єкта регулювання та маркування / Name (title) and marking of regulated article(s)
 
 
10. Пункт або станцiя вiдправлення / Departure point or station
 
 
11. Додаткова декларацiя або iнформацiя, що подається заявником / Additional declaration or information provided by the applicant
 
 
12. Вимоги до об'єкта регулювання та транспортного засобу в частинi здiйснення карантину рослин, що повиннi бути виконанi пiд час оформлення сертифiката / Plant quarantine requirements to regulated article(s) and the vehicle that must be performed during certificate registration
 
 
Дата подання заяви /
Date of application
________________ 20___ року
Вiдправник (експортер) /
Consignor (exporter)
______________________________
(прiзвище i пiдпис) / (name and signature)

____________
* Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта - для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi.
Number of taxpayer's registration card or passport series and number for individuals, who because of their religious beliefs refused to accept the number of a taxpayer's registration card and reported an appropriate authority of the State Tax Service and have a mark in the passport.
** Заповнюється для фiтосанiтарних сертифiкатiв та фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт.
To be filled only for re-export phytosanitary certificates.

 

Додаток 7
до Порядку

Зразок

Лицьовий бiк

Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв

 
(найменування територiального органу Держпродспоживслужби)

КАРАНТИННИЙ СЕРТИФIКАТ N _________________
вiд ___ _________ 20__ р. дiйсний до ___ ___________20___ р.

1. Виданий  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце постiйного проживання власника
 
(вiдправника) об'єктiв регулювання - для фiзичної особи - пiдприємця;
 
повне найменування, мiсцезнаходження та реквiзити власника (вiдправника) об'єктiв регулювання - для юридичної особи)
2. Отримувач об'єктiв регулювання  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце постiйного
 
проживання власника (отримувача) об'єктiв регулювання - для фiзичної особи - пiдприємця;
 
повне найменування, мiсцезнаходження та реквiзити власника (отримувача) об'єктiв регулювання - для юридичної особи)
3. Найменування об'єктiв регулювання  
4. Загальна кiлькiсть мiсць (одиниць)  
5. Обсяг партiї об'єктiв регулювання або їх вага  
(словами в одиницях вимiрювання)
6. Спосiб транспортування  
(iз зазначенням для морських перевезень - найменування судна, баржi;
 
для залiзничних перевезень - номера вагона; для автомобiльних перевезень - номера автотранспортного засобу)
7. Країна походження  
8. Мiсце або станцiя вiдправлення  
 
9. Мiсце або станцiя призначення  
 
10. Iнформацiя про фiтосанiтарний стан об'єктiв регулювання i проведення фiтосанiтарних
процедур
 
(вiдмiтка про фiтосанiтарний стан
 
об'єктiв регулювання i проведенi заходи)
11. Умови, що встановлюються у разi вiдвантаження, вiдправлення, транспортування, приймання та використання об'єктiв регулювання:
 
 
 
 
 
12. Мiсце оформлення карантинного сертифiката  
Державний фiтосанiтарний iнспектор
М. П.
____________
(пiдпис)
____________________
(прiзвище та iнiцiали)

Зворотний бiкПримiтки.

1. Бланк карантинного сертифiката виготовляється на паперi, який має систему захисту вiд пiдробки та несанкцiонованого тиражування, розмiром 210 х 297 мiлiметрiв. На зворотнiй сторонi бланка карантинного сертифiката "ХХ" - серiя бланка, 000000 - номер бланка. Текст друкується чорним кольором.
2. Бланк карантинного сертифiката заповнюється друкованими лiтерами державною мовою, розбiрливо, без виправлень, друкованим текстом.
3 У разi коли обсяг iнформацiї, необхiдний для заповнення карантинного сертифiката, виходить за рамки позицiї на бланку, зазначається:
на лицьовому боцi у вiдповiднiй позицiї карантинного сертифiката - "Iнформацiя зазначена на зворотному боцi карантинного сертифiката";
на зворотному боцi - дата оформлення та номер карантинного сертифiката; номер та найменування позицiї; iнформацiя, необхiдна для заповнення карантинного сертифiката, що скрiплюється пiдписом i печаткою.

 

Додаток 8
до Порядку

Примiтки. 1. "ХХ" - код вiдповiдного органу Держпродспоживслужби.
2. "000" - код державного фiтосанiтарного iнспектора.
 
(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.2009р. N 992, вiд 01.03.2010р. N 236, вiд 10.08.2011р. N 853, вiд 25.12.2013р. N 955, вiд 28.01.2015р. N 42, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016р. N 829)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 травня 2007 р. N 705

ПОРЯДОК
оформлення карантинного дозволу

Порядок виключено

(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.03.2010р. N 236, вiд 10.08.2011р. N 853, вiд 25.12.2013р. N 955, вiд 28.01.2015р. N 42, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016р. N 829)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 травня 2007р. N 705 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2016р. N 829)

ПЕРЕЛIК
об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України

Код згiдно
з УКТЗЕД
Найменування об'єкта регулювання
0106 49 00 Клiщi, нематоди та комахи для науково-дослiдних цiлей
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212
0602 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)
0701 Картопля, свiжа або охолоджена
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) та цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi (крiм грибiв та трюфелiв)
0712 90 11 00 Цукрова кукурудза гiбрид для сiвби (Zea mays var. saccharata)
0712 90 19 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) iнша
0713 Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, цiлих чи порiзаних у виглядi гранул або скибок; та крiм серцевини сагової пальми)
0803 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi
0806 Виноград, свiжий або сушений
0807 Динi, кавуни i папая, свiжi
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi
0810 Iншi плоди, свiжi
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801-0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi
1001* Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)
1002* Жито
1003* Ячмiнь
1004* Овес
1005* Кукурудза
1006* Рис
1007* Сорго зернове
1008* Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури
1103* Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур
1104* Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi
1107 10* Солод необсмажений
1201* Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi
1202* Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений
1204 00* Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене
1205* Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене
1206 00* Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
1207* Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби
1210* Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул (крiм лупулiну)
1211* Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi
1212* (крiм 1212 21 00 00 та 1212 29 00 00) Плоди рiжкового дерева, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, подрiбнених або неподрiбнених); кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi
1214* Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi
1401 Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння
1404 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi (крiм соняшникового лушпиння)
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи i залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи не гранульованi
2308 00* Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi (крiм вичавок iз яблук та виноградних вичавок)
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи
2530 90 00 00 Ґрунт для науково-дослiдних цiлей
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований
3002 90 50 00,
3002 90 90 00
Живi фiтопатогеннi бактерiї, грибки та вiруси рослин для науково-дослiдних цiлей
4401 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв тощо; деревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн (крiм брикетiв та гранул)
4403 (крiм 4403 10 00 00, що обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами) Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi
4404 Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки, стовпи загостренi з дерева, але не розпилянi уздовж; лiсоматерiали, начорно обтесанi, але не обточенi, не вигнутi або не обробленi iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв або подiбних виробiв; деревина лущена та аналогiчна
4406 10 00 00 Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних колiй, не просоченi
4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мiлiметрiв
4409 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi
5101 11 00 00 Вовна немита, стрижена
5201 00 Бавовна, не пiддана кардо- та гребенечесанню
5301 Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та вiдходи льону (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину)
9705 00 00 00 Колекцiї та предмети колекцiонування з акарологiї, гельмiнтологiї, ентомологiї, паразитологiї та ботанiки

____________
     * Видача карантинного сертифiката на зазначенi об'єкти регулювання у сферi карантину рослин для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України не обов'язкова. Видача карантинного сертифiката здiйснюється виключно у разi добровiльного звернення осiб.

(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.01.2015р. N 42, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016р. N 829)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 листопада 2016 р. N 829

ПЕРЕЛIК
об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту

Код згiдно
з УКТЗЕД
Найменування об'єкта регулювання Країни-експортери
або зони країн походження,
для яких заборонено iмпорт в Україну об'єктiв регулювання
Країни-iмпортери,
на вимогу яких об'єкти регулювання супроводжуються фiтосанiтарними документами пiд час експорту та реекспорту з України
0106 49 00 Клiщi, нематоди та комахи для науково-дослiдних цiлей   усi країни свiту
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212   усi країни свiту
0602 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв   усi країни свiту
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)   усi країни свiту
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)   усi країни свiту
0701 Картопля, свiжа або охолоджена Сирiйська Арабська Республiка усi країни свiту
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi Сирiйська Арабська Республiка* усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi   усi країни свiту
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0705 Салат-латук
(Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi
  усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi (крiм грибiв та трюфелiв) Сирiйська Арабська Республiка усi країни свiту
0712 90 11 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) гiбрид для сiвби   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0712 90 19 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) iнша   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0713 Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi   усi країни свiту
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, цiлих чи порiзаних у виглядi гранул або скибок; крiм серцевини сагової пальми)   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї)
0801 Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, iз шкiркою або без шкiрки   усi країни свiту, крiм Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0802 Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, iз шкiркою або без шкiрки   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї)
0803 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi   усi країни свiту
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi   усi країни свiту
0806 Виноград, свiжий або сушений   усi країни свiту
0807 Динi, кавуни i папая, свiжi   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi   усi країни свiту
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi   усi країни свiту
0810 Iншi плоди, свiжi   усi країни свiту
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801-0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0814 00 00 00 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi (крiм морожених, сушених або консервованих для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю)   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0901 11 00 Кава несмажена з кофеїном   усi країни свiту, крiм Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0901 12 00 00 Кава несмажена без кофеїну   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0903 00 00 00 Мате або парагвайський чай (крiм розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0904 Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушенi або подрiбненi чи меленi   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0906 Кориця та квiти коричного дерева   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0907 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки)   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0908 Горiх мускатний, мацiс i кардамон   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумину, кмину; ягоди ялiвцю   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)   усi країни свiту
1002 Жито   усi країни свiту
1003 Ячмiнь   усi країни свiту
1004 Овес   усi країни свiту
1005 Кукурудза   усi країни свiту
1006 Рис   усi країни свiту
1007 Сорго зернове   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури   усi країни свiту
1101 00 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або сумiшi пшеницi та жита (меслину)   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1106 Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 (крiм iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08)   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1107 10 Солод необсмажений   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1201 Соєвi боби, подрiбненi або не подрiбненi   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1202 Арахiс, не смажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1203 00 00 00 Копра   усi країни свiту, крiм Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1205 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене   усi країни свiту
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене   усi країни свiту
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi   усi країни свiту
1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби   усi країни свiту
1210 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул (крiм лупулiну)   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1211 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi   усi країни свiту
1212 (крiм 1212 21 00 00 та
1212 29 00 00)
Плоди рiжкового дерева, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, подрiбненi або не подрiбненi); кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi   усi країни свiту
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi   усi країни свiту
1401 Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Туреччини, Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1404 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi   усi країни свiту
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи з какао   усi країни свiту, крiм Туреччини, Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи не гранульованi   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
2308 00 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi (крiм вичавок з яблук та виноградних вичавок)   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Туреччини
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
2530 90 00 00 Ґрунт для науково-дослiдних цiлей   усi країни свiту
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований   усi країни свiту, крiм Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
3002 90 50 00,
3002 90 90 00
Живi фiтопатогеннi бактерiї, грибки та вiруси рослин для науково-дослiдних цiлей   усi країни свiту
4401 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв тощо; деревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн (крiм брикетiв та гранул)   усi країни свiту
4403 (крiм 4403 10 00 00 обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi   усi країни свiту
4404 Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки, стовпи загостренi з дерева, але не розпилянi уздовж; лiсоматерiали, начорно обтесанi, але не обточенi, не вигнутi або не обробленi iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв або подiбних виробiв; деревина лущена та аналогiчна   усi країни свiту
4406 10 00 00 Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних аналогiчних колiй, не просоченi   усi країни свiту
4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мiлiметрiв   усi країни свiту
4409 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, заокругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi   усi країни свiту
4416 00 00 00 Бочки, барила, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану
5101 11 00 00 Вовна, немита, стрижена   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
5201 00 Бавовна, не пiддана кардо- та гребенечесанню   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану
5301 Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та вiдходи льону (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину)   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
9406 00 20 00 Конструкцiї будiвельнi збiрнi з дерева   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Бiлорусi, Казахстану, Туреччини
9705 00 00 00 Колекцiї та предмети колекцiонування з акарологiї, гельмiнтологiї, ентомологiї, паразитологiї та ботанiки   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Кiпру (грецька частина), Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї, Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї

____________
     * Iз Сирiйської Арабської Республiки забороняється ввезення в Україну товарiв, якi класифiкуються за кодом згiдно з УКТЗЕД 0709 30 00 00 (баклажани) та за кодом згiдно з УКТЗЕД 0709 60 (перець).

(ппостанову доповнено перелiком згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016р. N 829)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.