КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 листопада 2019 р. N 1177


Деякi питання реалiзацiї Закону України "Про карантин рослин"

     Вiдповiдно до статей 4, 13, 132, 133, 134, 16 Закону України "Про карантин рослин" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     Порядок ведення Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй;

     Порядок ведення Реєстру виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв;

     перелiк об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України;

     перелiк об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту;

     перелiк об'єктiв регулювання будь-якого походження, що пiдлягають державному контролю на основi ризик-орiєнтованого пiдходу, та критерiї вибiрковостi контролю;

     вимоги до сейф-пакетiв.

     2. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2011 р. N 1348 "Деякi питання надання послуг Державною службою з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, органами та установами, що належать до сфери її управлiння" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 101, ст. 3705; 2016 р., N 82, ст. 2705; 2018 р., N 70, ст. 2364) змiни, що додаються.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України О. ГОНЧАРУК

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 листопада 2019 р. N 1177

ПОРЯДОК
проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

Загальна частина

     1. Цей Порядок визначає процедури iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     У випадку, якщо фiтосанiтарними заходами країни-iмпортера або мiжнародними договорами України, або на вимогу особи передбачено проведення фiтосанiтарних процедур до рослин, продуктiв рослинного походження, упаковки, засобiв перевезення, контейнерiв, ґрунту та будь-яких iнших органiзмiв або матерiалiв, якi не визначено окремо для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, до них застосовуються фiтосанiтарнi процедури, передбаченi цим Порядком для об'єктiв регулювання та/або об'єктiв.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi:

     акт вiдбору зразка-документа - документ, складений державним фiтосанiтарним iнспектором або фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї або державної фiтосанiтарної лабораторiї, який засвiдчує факт формування зразка-документа пiд час проведення iнспектування або фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     акт вiдбору зразкiв, арбiтражних зразкiв - документ, складений фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї, уповноваженої на проведення такої процедури, який засвiдчує факт проведення вiдбору зразкiв, арбiтражних зразкiв;

     акт про проведення фiтосанiтарних процедур - документ, виданий державним фiтосанiтарним iнспектором, який засвiдчує факт проведення таких фiтосанiтарних процедур: iнспектування, огляд, здiйснення контролю за знезараженням об'єктiв регулювання та iнших дiй, спрямованих на попередження появи та запобiгання поширенню карантинних органiзмiв (в тому числi карантинних органiзмiв для країни-iмпортера, якщо цього вимагає фiтосанiтарний захiд країни або мiжнародний договiр України) або на обмеження економiчно несприятливого впливу регульованих некарантинних шкiдливих органiзмiв;

     арбiтражна фiтосанiтарна лабораторiя - державна фiтосанiтарна лабораторiя, уповноважена на проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) на пiдставi рiшення Держпродспоживслужби;

     дегазацiя - процес вивiльнення або десорбцiї фумiгантiв пiсля перiоду експозицiї;

     експозицiя - перiод часу пiсля досягнення рiвноваги, необхiдний для ефективної дiї фумiгантiв на шкiдливi органiзми в/на об'єктi регулювання та/або об'єктi;

     електроннi сервiси - будь-якi електроннi послуги, доступнi пiсля авторизацiї особи, в тому числi з використанням особистого кабiнету або системи електронної взаємодiї органiв виконавчої влади, чи реєстрованої електронної доставки особi;

     iнформацiйна (автоматизована) система - органiзацiйно-технiчна система, в якiй застосовується технологiя обробки iнформацiї з використанням технiчних i програмних засобiв для реалiзацiї державної полiтики у сферi карантину та захисту рослин;

     iнформацiя з Реєстру - документ у паперовiй або електроннiй формi, що мiстить вiдомостi з Реєстру, актуальнi на дату та час його формування або на дату та час, визначенi у запитi щодо його надання, або iнформацiю про вiдсутнiсть таких вiдомостей у Реєстрi;

     компетентний персонал - спiвробiтники фiтосанiтарної лабораторiї, якi мають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень за агрономiчними чи бiологiчними напрямами та володiють знаннями, вмiннями i навичками у сферi карантину та захисту рослин, для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     об'єкт повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) - зразок-документ або арбiтражний зразок, що використовується для проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв);

     пiдозра - обґрунтоване припущення стосовно наявностi шкiдливого органiзму або регульованого шкiдливого органiзму в/на об'єктi регулювання, яке ґрунтується на результатах аналiзу наявної iнформацiї, чи ознак пошкодження такого об'єкта регулювання;

     ризик-орiєнтований пiдхiд - система фiтосанiтарних заходiв, яка забезпечує мiнiмiзацiю проникнення на територiю країни регульованих шкiдливих органiзмiв та застосовується до об'єктiв регулювання будь-якого походження, що iмпортуються, i визначає вiдсоток випадкiв необхiдностi проведення огляду з фiтосанiтарною експертизою (аналiзами) на пiдставi критерiїв вибiрковостi контролю;

     розпорядження про здiйснення фiтосанiтарних заходiв (процедур) - обов'язкове для виконання особами рiшення державного фiтосанiтарного iнспектора щодо застосування фiтосанiтарних заходiв (процедур), що видається в паперовiй або електроннiй формi, у разi невiдповiдностi об'єктiв регулювання вимогам фiтосанiтарних заходiв та у разi виявлення загрози поширення регульованих шкiдливих органiзмiв;

     технiчна переробка - змiна фiзичного стану об'єкта регулювання пiд дiєю механiчних, хiмiчних або термiчних факторiв, який унеможливлює поширення регульованого шкiдливого органiзму;

     технiчна помилка - помилка, вада або дефект у програмному забезпеченнi або програмних складових, програмно-апаратному устаткуваннi, каналах зв'язку, функцiонуваннi квалiфiкованого електронного пiдпису, що викликає в ньому/них неправильний чи неочiкуваний результат або призводить до неочiкуваної роботи, або унеможливлює обмiн iнформацiєю з iнформацiйною (автоматизованою) системою, або описка, граматична помилка, допущена пiд час вивантаження чи внесення вiдомостей до реєстрiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин";

     фiтосанiтарний контроль - захiд офiцiйного контролю, що вживається до об'єктiв регулювання, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), який здiйснюється державним фiтосанiтарним iнспектором вiдповiдно до фiтосанiтарних заходiв.

     Термiн "мiжнародний договiр України" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про мiжнароднi договори України"; термiн "технiка i обладнання для агропромислового комплексу" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про стимулювання розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу"; термiн "особистий закон" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про мiжнародне приватне право".

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в статтi 1 Закону України "Про карантин рослин".

     3. Фiтосанiтарнi процедури та знезараження проводяться щодо об'єктiв регулювання та/або об'єктiв на пiдставi фiтосанiтарних заходiв, у тому числi визначених країною-iмпортером або мiжнародним договором України, в одному з таких випадкiв:

     iнiцiатива власника об'єкта регулювання та/або об'єкта, або уповноваженої ним особи (далi - власник);

     рiшення державного фiтосанiтарного iнспектора;

     рiшення Держпродспоживслужби.

     4. Фiтосанiтарнi процедури, проведенi державним фiтосанiтарним iнспектором, оформлюються актом про проведення фiтосанiтарних процедур, вимоги до якого визначенi у додатку 1.

     Акт про проведення фiтосанiтарних процедур оформлюється державним фiтосанiтарним iнспектором:

     у паперовiй формi у двох примiрниках та скрiплюється пiдписом i трикутною печаткою державного фiтосанiтарного iнспектора та пiдписом власника. Перший примiрник видається власнику, другий - залишається у вiдповiдному територiальному органi Держпродспоживслужби, державний фiтосанiтарний iнспектор якого видавав такий акт;

     в електроннiй формi iз створеним квалiфiкованим електронним пiдписом державного фiтосанiтарного iнспектора шляхом використання електронних сервiсiв.

     5. У разi проведення фiтосанiтарних процедур за iнiцiативою власника власник подає особисто або через засоби електронного зв'язку до вiдповiдного територiального органу Держпродспоживслужби шляхом звернення до державного фiтосанiтарного iнспектора, вiдповiдального за вiдповiдну зону обслуговування, заяву на проведення фiтосанiтарних процедур (далi - заява), вимоги до якої визначенi у додатку 2, а у випадку вiдбору зразкiв, арбiтражних зразкiв для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарною лабораторiєю приватної форми власностi - повiдомлення про проведення фiтосанiтарних процедур (далi - повiдомлення), вимоги до якого визначенi у додатку 3.

     6. З метою органiзацiї прийому заяв та повiдомлень засобами електронного зв'язку, якi надходять вiд власника, територiальнi органи Держпродспоживслужби та державнi фiтосанiтарнi лабораторiї розмiщують на своїх офiцiйних сайтах адреси електронних скриньок або iнформують про iншi способи комунiкацiї з державними фiтосанiтарними iнспекторами iз зазначенням їх зон обслуговування, та державними фiтосанiтарними лабораторiями.

     У разi подання заяв та повiдомлень засобами електронного зв'язку власник зобов'язаний використовувати реєстровану електронну доставку або пiдтверджувати достовiрнiсть iнформацiї iз створеним квалiфiкованим електронним пiдписом або електронною печаткою iз застосуванням електронних сервiсiв.

     7. Державний фiтосанiтарний iнспектор протягом двох робочих годин з моменту отримання заяви або повiдомлення погоджує iз власником час проведення фiтосанiтарної процедури на найближчий можливий час, але не пiзнiше нiж через вiсiм робочих годин вiд часу, запропонованого власником, якщо з власником не погоджено iнший час.

     У випадку неможливостi державного фiтосанiтарного iнспектора бути присутнiм на оглядi фахiвець фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi розпочинає проведення огляду вiдповiдно до вимог цього Порядку згiдно iз заявленим часом у повiдомленнi.

     8. Для проведення фiтосанiтарних процедур у вихiдний, святковий день чи позаробочий час власник зобов'язаний не пiзнiше нiж за чотири години до кiнця робочого дня звернутися до територiального органу Держпродспоживслужби, зокрема державного фiтосанiтарного iнспектора, вiдповiдального за вiдповiдну зону обслуговування, з проханням забезпечити їх проведення в узгоджений час.

     Для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) державною фiтосанiтарною лабораторiєю у вихiдний, святковий день чи позаробочий час власник зобов'язаний звернутися до такої лабораторiї не пiзнiше нiж за чотири години до кiнця робочого дня з проханням забезпечити проведення експертизи в узгоджений час.

     9. Рiшення Держпродспоживслужби оформлюється наказом або розпорядженням.

     У разi коли пiд час iнспектування виявляється загроза поширення регульованих шкiдливих органiзмiв, державний фiтосанiтарний iнспектор видає розпорядження про здiйснення фiтосанiтарних заходiв (процедур) (далi - розпорядження), вимоги до якого визначенi у додатку 4.

     Розпорядження оформлюється державним фiтосанiтарним iнспектором у паперовiй формi в двох примiрниках та скрiплюється пiдписом i трикутною печаткою державного фiтосанiтарного iнспектора, форма якої затверджена додатком 8.

     Якщо розпорядження вручається особисто, воно скрiплюється також пiдписом власника.

     Перший примiрник розпорядження видається власнику, другий - залишається в територiальному органi Держпродспоживслужби, державний фiтосанiтарний iнспектор якого його видав.

     У випадку неможливостi вручення його особисто або вiдмови власника пiдписати розпорядження воно надсилається поштою рекомендованим листом з описом цiнного вкладення або в електроннiй формi iз створеним квалiфiкованим електронним пiдписом державного фiтосанiтарного iнспектора через електронний сервiс. Розпорядження вважається отриманим з моменту його реєстрованої електронної доставки особi, якiй воно видано.

     10. Плата за фiтосанiтарнi процедури щодо об'єктiв регулювання та/або об'єктiв здiйснюється до їх проведення.

     11. Плата за проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) державними фiтосанiтарними лабораторiями не стягується у випадках, якщо зразки вiдiбранi державним фiтосанiтарним iнспектором пiд час проведення монiторингу, здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, проведення спецiальних дослiджень разом з нацiональними органiзацiями захисту рослин iнших країн щодо оцiнки вiдповiдностi (невiдповiдностi) об'єктiв регулювання фiтосанiтарним правилам та мiжлабораторним дослiдженням.

     12. Держпродспоживслужба визначає методи вiдбору та кiлькостi виїмок вiдповiдно до методiв iнспектування, огляду, у тому числi вiдбору зразкiв та проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), та розмiщує їх на офiцiйному веб-сайтi.

     13. Державний фiтосанiтарний iнспектор, власник, фахiвець фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi мають право фiксувати фiтосанiтарнi процедури, а також знезараження за допомогою засобiв фото- та вiдеофiксацiї, не перешкоджаючи здiйсненню таких заходiв.

     14. Державний фiтосанiтарний iнспектор перевiряє вiдповiднiсть iнформацiї, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж, у тому числi iнформацiї, зазначеної на маркуваннi, а також документiв, якi стосуються об'єктiв регулювання та/або об'єктiв. За результатами перевiрки таких документiв державний фiтосанiтарний iнспектор приймає рiшення про проведення фiтосанiтарних процедур та фiтосанiтарних заходiв та/або знезараження.

     15. У випадку проведення фiтосанiтарних процедур та фiтосанiтарних заходiв до об'єктiв регулювання та/або об'єктiв, що ввозяться на митну територiю України, результати оформлюються актом про проведення фiтосанiтарних процедур iз внесенням вiдповiдної iнформацiї до iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     16. Насiння i садивний матерiал, якi ввозяться в Україну, пiдлягають висiванню або висаджуванню особами, зареєстрованими вiдповiдно до статтi 27 Закону України "Про карантин рослин", у розсадниках, оранжереях, iнших мiсцях, вiдведених цими особами для виявлення прихованого зараження регульованими шкiдливими органiзмами.

     17. У разi отримання нотифiкацiї про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам вiдповiдно до Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 13 Держпродспоживслужба з'ясовує обставини, якi спричинили надходження такої нотифiкацiї, та повiдомляє особам, якi експортували вантаж, проводили знезараження, та фiтосанiтарнiй лабораторiї, що видала висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), на пiдставi якого було видано фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт.

     18. Неефективнiсть знезараження об'єктiв регулювання пiд час транспортування експортних та реекспортних вантажiв визначається отриманням Держпродспоживслужбою нотифiкацiї про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам вiдповiдно до Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 13 щодо виявлення живих шкiдливих органiзмiв у вантажi об'єктiв регулювання з урахуванням результатiв з'ясування обставин, якi спричинили надходження такої нотифiкацiї.

Iнспектування

     19. Об'єкти регулювання, в тому числi дерев'яний пакувальний матерiал у значеннi Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 15, транспортнi засоби та транспортне обладнання (контейнери) з об'єктами регулювання, вживане сiльськогосподарське знаряддя, а також вживана технiка i обладнання для агропромислового комплексу, що перемiщується через карантиннi зони, пiдлягають iнспектуванню, яке проводиться державним фiтосанiтарним iнспектором.

     Вантажi з об'єктами регулювання, включеними до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту, реекспорту, в тому числi дерев'яний пакувальний матерiал у значеннi Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 15, транспортнi засоби та транспортне обладнання (контейнери) з об'єктами регулювання, вживана технiка i обладнання для агропромислового комплексу, що ввозяться на митну територiю України, пiдлягають iнспектуванню, яке проводиться державним фiтосанiтарним iнспектором.

     У пунктах пропуску через державний кордон України iнспектування проводиться державним фiтосанiтарним iнспектором у разi припинення попереднього документального контролю посадовими особами Держмитслужби.

     20. Пiд час iнспектування проводиться:

     вiзуальна перевiрка для визначення наявностi регульованих шкiдливих органiзмiв для України або регульованих шкiдливих органiзмiв для країни-iмпортера;

     перевiрка вiдповiдностi об'єктiв регулювання фiтосанiтарним заходам України або фiтосанiтарним заходам країни-iмпортера;

     визначення необхiдностi проведення iнших фiтосанiтарних процедур та/або знезараження.

     Методи проведення iнспектування включають вiзуальну перевiрку (фiзичну перевiрку об'єктiв регулювання неозброєним оком, за допомогою лупи, бiнокуляра або мiкроскопа).

     21. Пiд час iнспектування державний фiтосанiтарний iнспектор першочергово звертає увагу на зовнiшнi прояви та наявнiсть регульованих шкiдливих або шкiдливих органiзмiв щодо:

     ентомологiчних органiзмiв у всiх стадiях розвитку в живому та неживому станi, фрагментiв шкiдникiв - на наявнiсть їх ознак життєдiяльностi в об'єктах регулювання (ходи, пошкодження, екскременти, павутиння, здуття кори, проколи, нальоти та iншi ознаки);

     мiкологiчних, бактерiологiчних, вiрусологiчних органiзмiв - на нарости, нальоти, гнилi, змiни кольору деревини та листкової пластинки, наявнiсть краплин ексудату та наявнiсть iнших ознак життєдiяльностi таких органiзмiв;

     фiтогельмiнтологiчних органiзмiв - на виразки, некрози, ослизнення та загнивання цибулин, курчавiсть листя, змiну забарвлення стебел, листкiв, суцвiть, плодiв та наявнiсть iнших ознак життєдiяльностi таких органiзмiв;

     гербологiчних органiзмiв - на наявнiсть частин рослин, насiння бур'янiв.

     Пiд час вiзуальної перевiрки об'єкта регулювання та/або об'єкта державний фiтосанiтарний iнспектор перевiряє також документи, якi супроводжують об'єкти регулювання та/або об'єкти, для встановлення їх вiдповiдностi поданим документам.

     22. Пiд час iнспектування об'єктiв регулювання державний фiтосанiтарний iнспектор пересвiдчується у наявностi об'єктiв регулювання у вантажi.

     23. У разi коли фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) для цiлей експорту проводиться фiтосанiтарною лабораторiєю приватної форми власностi, державний фiтосанiтарний iнспектор проводить iнспектування пiд час спiльного огляду вантажу, крiм випадкiв, коли iнспектування було проведено ранiше.

     24 Якщо фiтосанiтарний контроль об'єктiв регулювання, включених до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, який проводиться у пунктi пропуску на державному кордонi України, не завершено, державний фiтосанiтарний iнспектор приймає рiшення щодо пропуску товарiв через митний кордон України для перемiщення їх до пункту призначення на територiї України для проведення подальших фiтосанiтарних процедур та вносить вiдповiдну iнформацiю стосовно прийнятого рiшення до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

Огляд та вiдбiр зразкiв

     25. Об'єкти регулювання, якi потребують встановлення фiтосанiтарного стану шляхом проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), пiдлягають огляду. Огляд проводиться державним фiтосанiтарним iнспектором. У разi коли фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) для цiлей експорту проводиться фiтосанiтарною лабораторiєю приватної форми власностi, здiйснюється спiльний огляд державним фiтосанiтарним iнспектором та фахiвцем такої лабораторiї.

     Пiд час огляду об'єктiв регулювання проводиться їх вiзуальна перевiрка та вiдбiр зразкiв.

     26. Вiдбiр зразкiв об'єктiв регулювання для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), у тому числi арбiтражних зразкiв для проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), виключно з метою експорту здiйснюється державними фiтосанiтарними iнспекторами або фахiвцями фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi за вибором власника. Вiдсутнiсть державного фiтосанiтарного iнспектора пiд час вiдбору зразкiв фахiвцями фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi, за умови повiдомлення його вiдповiдно до законодавства, не є пiдставою для вiдмови у проведеннi фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), а також видачi фiтосанiтарного сертифiката, при цьому факт вiдбору зразкiв фiксується засобами фото- та вiдеофiксацiї. На вимогу державного фiтосанiтарного iнспектора фахiвцями фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi надається копiя акта вiдбору зразкiв, арбiтражних зразкiв (далi - акт вiдбору) (додаток 6) i матерiли фото- та вiдеофiксацiї.

     27. Вiдбiр зразкiв включає:

     вибiр схеми, порядку вiдбору та кiлькостi виїмок вiдповiдно до методiв, визначених Держпродспоживслужбою;

     вiдбiр i вiзуальну перевiрку виїмок;

     формування об'єднаної проби;

     видiлення середньої проби;

     формування зразка та на вимогу власника формування арбiтражного зразка;

     пакування зразкiв у окремi сейф-пакети для надання зразка на фiтосанiтарну експертизу (аналiзи) та арбiтражного зразка на зберiгання (за наявностi).

     З метою встановлення фiтосанiтарного стану на всiх етапах вiдбору зразкiв у випадку виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв, шкiдливих органiзмiв, об'єктiв регулювання, уражених, пошкоджених чи засмiчених такими органiзмами або пiдозрiлих на ураження, пошкодження чи засмiчення такими органiзмами, цi шкiдливi органiзми та/або об'єкти регулювання включаються до зразка та арбiтражного зразка.

     28. У разi неможливостi формування рiвноцiнних за розмiром i характеристиками зразка та арбiтражного зразка така iнформацiя зазначається в актi вiдбору/актi проведення фiтосанiтарних процедур та в направленнi на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     29. Зразок та арбiтражний зразок запаковуються в окремi сейф-пакети.

     Власник зобов'язаний зберiгати арбiтражний зразок не менше нiж протягом строку дiї висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Виробник сейф-пакета додає до нього деталiзовану iнструкцiю щодо конструкцiї та його використання.

     30. У разi здiйснення огляду державним фiтосанiтарним iнспектором складається акт про проведення фiтосанiтарних процедур та оформлюється направлення на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), вимоги до якого визначенi у додатку 5, а у разi вiдбору зразкiв фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi - акт вiдбору. Запакованi у сейф-пакети зразки надсилаються до вiдповiдної фiтосанiтарної лабораторiї.

     31. Огляд та подальше проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) вантажiв з об'єктами регулювання, що визначенi у перелiку об'єктiв регулювання будь-якого походження, що пiдлягають державному контролю на основi ризик-орiєнтованого пiдходу, та критерiях вибiрковостi контролю, здiйснюються державними фiтосанiтарними iнспекторами пiд час ввезення на митну територiю України iз частотою, визначеною вiдповiдно до критерiїв вибiрковостi контролю.

     32. Пiд час спiльного огляду вантажу державний фiтосанiтарний iнспектор здiйснює контроль за вiдбором зразкiв вiд об'єктiв регулювання для фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), який проводиться фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi.

     33. У випадку порушення фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi методiв вiдбору зразкiв державний фiтосанiтарний iнспектор:

     фiксує таке порушення шляхом фото- та вiдеофiксацiї i складає протокол про адмiнiстративне правопорушення, передбачене статтею 105 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення;

     повiдомляє про таке порушення фiтосанiтарнiй лабораторiї приватної форми власностi, яка буде проводити такий аналiз, територiальному органу Держпродспоживслужби та Держпродспоживслужбi шляхом надсилання копiї вiдповiдного протоколу.

     34. Отримання копiї протоколу є пiдставою для прийняття фiтосанiтарною лабораторiєю приватної форми власностi рiшення про непридатнiсть зразка для встановлення фiтосанiтарного стану всiєї партiї.

     35. Систематичне (п'ять i бiльше разiв протягом року) порушення методiв вiдбору зразкiв є пiдставою для звернення Держпродспоживслужби до нацiонального органу з акредитацiї з письмовим вмотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дiї або скасування атестата про акредитацiю фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi.

Фiтосанiтарна експертиза (аналiзи)

     36. Фiтосанiтарнiй експертизi (аналiзам) пiдлягають об'єкти регулювання.

     У випадках звернення осiб чи за наявностi фiтосанiтарних вимог країни-iмпортера фiтосанiтарнiй експертизi (аналiзам) можуть пiдлягати iншi об'єкти.

     37. У разi надходження зразкiв до фiтосанiтарної лабораторiї проводиться:

     перевiрка цiлiсностi сейф-пакета;

     перевiрка необхiдної iнформацiї, зазначеної у документах, якi супроводжують зразок, та її вiдповiднiсть вмiсту сейф-пакета;

     реєстрацiя та знеособлення (кодування) зразка.

     38. Фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) проводиться державними фiтосанiтарними лабораторiями та фiтосанiтарними лабораторiями приватної форми власностi з метою виявлення та iдентифiкацiї шкiдливих органiзмiв та включає:

     здiйснення аналiзу фiтосанiтарного стану, об'єктiв регулювання або зразкiв, вiдiбраних вiд об'єктiв регулювання чи об'єктiв;

     визначення видiв шкiдливих органiзмiв, їх стану, стадiї розвитку та кiлькостi;

     формування зразка-документа (за потреби);

     пiдготовку висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     У випадку виявлення шкiдливого органiзму формується зразок-документ, який зберiгається протягом строку дiї висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв). Такий зразок-документ використовується як об'єкт повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) виключно у випадку вiдсутностi арбiтражного зразка.

     У випадку виявлення регульованого шкiдливого органiзму у зразку, вiдiбраному вiд об'єктiв регулювання, що ввозяться на митну територiю України, зразок-документ зберiгається протягом одного року.

     39. Пiд час проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарною лабораторiєю оформлюється протокол фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Форма зразка протоколу фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) розмiщується на сайтi Держпродспоживслужби.

     40. На пiдставi протоколу фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) формується висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), вимоги до якого визначенi у додатку 7, який видається за результатами аналiзу щодо наявностi або вiдсутностi шкiдливих органiзмiв у зразках об'єктiв регулювання.

     Висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) пiдписується директором фiтосанiтарної лабораторiї або уповноваженою ним особою, а у разi оформлення висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) в електроннiй формi - за допомогою створеного квалiфiкованого електронного пiдпису такої особи.

     Висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) оформлюється:

     у паперовiй формi в трьох примiрниках, один з яких зберiгається у фiтосанiтарнiй лабораторiї, другий примiрник видається державному фiтосанiтарному iнспектору територiального органу Держпродспоживслужби, третiй - власнику;

     в електроннiй формi - надсилається зазначеним особам засобами електронного зв'язку з використанням реєстрованої електронної доставки.

     41. Фiтосанiтарна лабораторiя надає висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), вiдповiдно до якого не може встановлюватися фiтосанiтарний стан партiї вантажу об'єкта регулювання або об'єктiв у разi надходження до фiтосанiтарної лабораторiї зразка:

     з порушенням цiлiсностi сейф-пакета чи без сейф-пакета або з наявними ознаками механiчного, термiчного, фiзичного, хiмiчного чи iншого впливу на зразок;

     вiдiбраного недержавним фiтосанiтарним iнспектором чи не фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi, уповноваженої на вiдбiр зразкiв.

     42. У разi надходження до фiтосанiтарної лабораторiї зразкiв, зазначених у пунктi 41 цього Порядку, встановлюється фiтосанiтарний стан виключно зразкiв, якi надiйшли до неї, про що вноситься запис у додатковiй iнформацiї висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), та з метою занесення до Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй надсилається iнформацiя до iнформацiйної (автоматизованої) системи.

     43. Висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) надається за результатами аналiзу щодо наявностi шкiдливих органiзмiв протягом 24 годин з моменту завершення завантаження транспортного засобу. Початок та завершення завантаження транспортного засобу фiксуються шляхом направлення власником письмового повiдомлення до фiтосанiтарної лабораторiї, яка за вибором власника здiйснюватиме фiтосанiтарну експертизу (аналiзи). Повiдомлення має мiстити iнформацiю про транспортний засiб, вантаж, запланованi час та дату початку i завершення завантаження.

     У разi ненаправлення власником до фiтосанiтарної лабораторiї письмового повiдомлення щодо початку та завершення завантаження транспортного засобу або ввезення об'єктiв регулювання на митну територiю України чи направлення зразкiв об'єктiв регулювання за результатами здiйснення нагляду (обстеження та/або монiторингу) висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) надається в строк, що не перевищує 24 години пiсля надходження зразкiв до фiтосанiтарної лабораторiї.

     У разi проведення складного аналiзу (мiкологiчного, бактерiологiчного, вiрусологiчного, фiтогельмiнтологiчного) на вимогу країни-iмпортера, власника чи фiтосанiтарних заходiв строк видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) може бути продовжено, але не бiльше нiж на 30 днiв з дня подання зразка об'єкта регулювання на фiтосанiтарну експертизу (аналiз).

     44. На один акт про проведення фiтосанiтарних процедур або акт вiдбору, або направлення видається один висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     45. Строк дiї висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) становить 14 днiв з дати його видачi.

     46. Державна фiтосанiтарна лабораторiя або фiтосанiтарна лабораторiя зобов'язана вiдмовити у проведеннi фiтосанiтарної експертизи у випадках:

     тимчасової неможливостi застосування лабораторного обладнання для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     непридатностi зразкiв для встановлення фiтосанiтарного стану, в тому числi недотримання умов зберiгання, невiдповiдностi зразка опису в супровiдних документах, невiдповiдностi стадiї розвитку рослини для визначення шкiдливих органiзмiв;

     вiдсутностi акредитацiї, уповноваження та реєстрацiї фiтосанiтарної лабораторiї вiдповiдно до Закону України "Про карантин рослин".

     У випадку вiдсутностi оплати за проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) державна фiтосанiтарна лабораторiя зобов'язана вiдмовити у проведеннi фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), крiм випадкiв, передбачених у пунктi 11 цього Порядку.

     47. Про причини вiдмови у проведеннi фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) або видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) уповноважений представник фiтосанiтарної лабораторiї письмово або засобами електронного зв'язку повiдомляє власнику та вiдповiдному територiальному органу Держпродспоживслужби не пiзнiше нiж за двi години з моменту надходження такого зразка до фiтосанiтарної лабораторiї або з'ясування такого факту.

     48. Фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) зразкiв об'єктiв регулювання або об'єктiв проводиться в порядку черговостi їх надходження до фiтосанiтарної лабораторiї, за виключенням зразкiв, якi визначенi фiтосанiтарною лабораторiєю як позачерговi.

     49. Фiтосанiтарний стан партiї вантажу об'єктiв регулювання або об'єктiв визначається державними фiтосанiтарними лабораторiями та фiтосанiтарними лабораторiями на пiдставi фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) зразка.

     За результатами проведеної фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарна лабораторiя надає висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), вiдповiдно до якого встановлюється фiтосанiтарний стан всiєї партiї вантажу.

     50. Пiсля надходження до фiтосанiтарної лабораторiї зразка фахiвцi лабораторiй проводять фiтосанiтарну експертизу (аналiзи). Час на доставку зразка для проведення фiтосанiтарної експертизи не повинен перевищувати 24 години вiд моменту вiдбору зразка.

     У випадку доставки зразка власником час на доставку такого зразка не повинен перевищувати 48 годин вiд моменту його вiдбору.

     51. Фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) об'єктiв регулювання або об'єктiв проводиться з метою виявлення та/або iдентифiкацiї шкiдливих органiзмiв вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй.

     52. У разi коли фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) проводиться фiтосанiтарною лабораторiєю приватної форми власностi, власник зобов'язаний не пiзнiше нiж за 24 години до початку вiдбору зразкiв повiдомити засобами електронного зв'язку вiдповiдному територiальному органу Держпродспоживслужби про транспортний засiб, вантаж i запланованi дату та час початку вiдбору зразкiв фахiвцями такої фiтосанiтарної лабораторiї. Таке повiдомлення вважається отриманим з моменту його надсилання.

     53. Державний фiтосанiтарний iнспектор на пiдставi наказу територiального органу Держпродспоживслужби та/або Держпродспоживслужби здiйснює вибiрковий контроль за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) на будь-яких етапах проведення такої фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     54. Критерiями вибiрковостi контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) є:

     кiлькiсний показник проведених фiтосанiтарних експертиз (аналiзiв) до об'єктiв регулювання, щодо яких Держпродспоживслужбою отримана нотифiкацiя про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам вiдповiдно до Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 13;

     кiлькiсний показник виявлених шкiдливих органiзмiв, якi мають фiтосанiтарне значення для країни-iмпортера;

     iнформацiя або скарга щодо порушення вимог законодавства у сферi карантину рослин фiтосанiтарною лабораторiєю, яка надiйшла до Держпродспоживслужби вiд власника або країни-iмпортера;

     встановленi факти систематичних порушень фахiвцями фiтосанiтарної лабораторiї вимог законодавства у сферi карантину рослин.

     55. Пiд час вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) державний фiтосанiтарний iнспектор перевiряє:

     наявнiсть матерiально-технiчної бази;

     процедуру проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) вiдповiдно до методiв iз застосуванням вiдповiдного обладнання;

     документальне оформлення процедури проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Здiйснення вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) може проводитися за допомогою фото- та вiдеофiксацiї.

     56. Про виявленi порушення державний фiтосанiтарний iнспектор повiдомляє вiдповiдному територiальному органу Держпродспоживслужби. Держпродспоживслужба повiдомляє Нацiональному агентству з акредитацiї про факт виявленого порушення.

     57. Результати вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) вiдображаються в актi вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), який складається державним фiтосанiтарним iнспектором та пiдписується особами якi брали участь у перевiрцi, та уповноваженою особою фiтосанiтарної лабораторiї, яку перевiряли.

     Акт вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) оформлюється у двох примiрниках: перший примiрник видається уповноваженiй особi фiтосанiтарної лабораторiї, яку перевiряли, другий -вiдповiдному територiальному органу Держпродспоживслужби.

     Копiї актiв вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), завiренi трикутною печаткою державного фiтосанiтарного iнспектора (додаток 8), можуть надаватися за мiсцем вимоги.

Повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи)

     58. Повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи) проводиться арбiтражною фiтосанiтарною лабораторiєю на вимогу та за кошти особи, що оскаржує результати попередньої фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) (далi - скаржник).

     59. Повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи) проводиться до об'єктiв повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) за умов:

     наявностi документа, що пiдтверджує оплату за повторну фiтосанiтарну (арбiтражну) експертизу (аналiзи) в арбiтражнiй фiтосанiтарнiй лабораторiї;

     вiдсутностi ознак впливу (механiчного, термiчного, фiзичного, хiмiчного та iншого) на сейф-пакет та його вмiст, що може змiнити фiтосанiтарний стан вмiсту сейф-пакета;

     цiлiсностi сейф-пакета;

     вiдповiдностi номера сейф-пакета номеру, зазначеному в документах, що його супроводжують.

     60. Повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи) проводиться протягом 24 годин з моменту подання об'єкта повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) до арбiтражної фiтосанiтарної лабораторiї.

     У разi проведення складних аналiзiв (мiкологiчного, бактерiологiчного, вiрусологiчного, гельмiнтологiчного) щодо наявностi шкiдливих органiзмiв повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи) проводиться протягом 30 днiв з дня подання зразка.

     61. Заява про оскарження результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), вимоги до якої визначенi у додатку 9, подається до арбiтражної фiтосанiтарної лабораторiї протягом строку дiї висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), крiм випадкiв, визначених Законом України "Про карантин рослин".

     До заяви про оскарження результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) додається:

     копiя висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), з результатами якої скаржник не погоджується;

     акт вiдбору або акт про проведення фiтосанiтарних процедур, або акт про результати нагляду, або акт вiдбору зразка-документа;

     арбiтражний зразок або зразок-документ, запакований у сейф-пакет.

     62. Про подану заяву скаржник зобов'язаний поiнформувати вiдповiдний територiальний орган Держпродспоживслужби та фiтосанiтарну лабораторiю, державну фiтосанiтарну лабораторiю, яка проводила фiтосанiтарну експертизу (аналiзи).

     Доставка до арбiтражної фiтосанiтарної лабораторiї об'єкта повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) забезпечується скаржником або власником.

     63. Для повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) використовується зразок-документ, вiдiбраний пiд час проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), результати якої оскаржуються, у випадках:

     вiдсутностi арбiтражного зразка;

     наявностi ознак впливу (механiчного, термiчного, фiзичного, хiмiчного та iншого) на сейф-пакет та його вмiст, що може змiнити фiтосанiтарний стан вмiсту сейф-пакета;

     невiдповiдностi номера сейф-пакета номеру, зазначеному в документах, що його супроводжують.

     64. Зразок-документ запаковується у сейф-пакет фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї, яка проводила фiтосанiтарну експертизу (аналiзи), про що складається акт з описом вкладення у довiльнiй формi, що пiдписується уповноваженим представником фiтосанiтарної лабораторiї, яка проводила фiтосанiтарну експертизу (аналiзи).

     65. У випадку виявлення зараження об'єкта регулювання регульованим шкiдливим органiзмом i непроведення арбiтражної фiтосанiтарної експертизи арбiтражний зразок знищується або знезаражується в присутностi державного фiтосанiтарного iнспектора, про що складається акт.

     66. Перелiк арбiтражних фiтосанiтарних лабораторiй розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Держпродспоживслужби.

     67. За результатами проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) арбiтражною фiтосанiтарною лабораторiєю оформлюється висновок повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), вимоги до якого визначенi у додатку 10.

     Висновок повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) оформлюється:

     у паперовiй формi в трьох примiрниках, один з яких зберiгається у фiтосанiтарнiй лабораторiї, другий примiрник видається державному фiтосанiтарному iнспектору територiального органу Держпродспоживслужби, третiй - власнику;

     в електроннiй формi - iз створеним квалiфiкованим електронним пiдписом директора фiтосанiтарної лабораторiї або уповноваженої ним особи та надiсланим засобами електронного зв'язку з використанням реєстрованої електронної доставки державному фiтосанiтарному iнспектору територiального органу Держпродспоживслужби, власнику.

     68. Якщо результати повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) вiдрiзняються вiд результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), застосовуються результати повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв).

Нагляд, обстеження, монiторинг

     69. Для встановлення фiтосанiтарного стану територiї України державнi фiтосанiтарнi iнспектори здiйснюють нагляд шляхом проведення обстеження та/або монiторингу земель сiльськогосподарського та iншого призначення, багаторiчних i лiсових насаджень, дерев, чагарникiв, рослинностi закритого ґрунту, пунктiв карантину рослин та прилеглої до них територiї (трикiлометрової зони), мiсць обiгу об'єктiв регулювання, об'єктiв, складських примiщень та iнших об'єктiв щодо наявностi регульованих шкiдливих органiзмiв.

     70. Обстеження та/або монiторинг проводяться з такою перiодичнiстю:

     два рази на рiк - в карантинних зонах, мiсцях виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу, пунктах карантину рослин та прилеглої до них територiї (трикiлометрової зони) залежно вiд фенологiчної фази перiоду вегетацiї рослин та/або бiологiї розвитку регульованого шкiдливого органiзму;

     щороку - на територiях, де вирощується насiння i садивний матерiал, на сортодослiдних станцiях, у плодорозсадниках, iнтродукцiйно-карантинних розсадниках i карантинних оранжереях, ботанiчних садах, на територiях, де вирощуються рослини з iмпортного насiння та садивного матерiалу, мiсцях зберiгання об'єктiв регулювання, на територiях регульованих зон та лiсових насаджень;

     один раз на два роки - на територiях, де здiйснюється виробництво та переробка сiльськогосподарської продукцiї, на землях осiб, де не виявлено карантинних органiзмiв та на прилеглих до них територiях.

     71. Обстеження та/або монiторинг проводиться вiзуально та/iз використанням феромонних пасток, харчових принад, ловчих поясiв та/або iншими методами, якi визначає державний фiтосанiтарний iнспектор.

     72. Мiсця виробництва або виробничi дiлянки, на яких офiцiйно встановлено та пiдтримується статус вiльних вiд регульованих шкiдливих органiзмiв, в тому числi i регульованих шкiдливих органiзмiв для країни-iмпортера, обстежуються з перiодичнiстю, яка визначається державним фiтосанiтарним iнспектором залежно вiд фенологiчної фази перiоду вегетацiї рослин та/або бiологiї розвитку регульованого шкiдливого органiзму, але не частiше нiж раз на пiвроку.

     73. Обстеження та/або монiторинг може проводитися одночасно на виявлення декiлькох видiв шкiдливих органiзмiв у випадках вiдповiдностi фенологiчних фаз перiоду вегетацiї рослин та бiологiї розвитку таких органiзмiв.

     74. На вимогу осiб або країн - партнерiв України у мiжнароднiй торгiвлi обстеження вегетуючих рослин та мiсць зберiгання об'єктiв регулювання може проводитися з iншою перiодичнiстю.

     75. Обстеження на вимогу осiб, зокрема пiд час встановлення та/або пiдтримання статусу, мiсця виробництва або виробничої дiлянки, вiльної вiд регульованих шкiдливих органiзмiв, здiйснюється пiсля проведення оплати згiдно iз законодавством.

     76. Iнформацiя, отримана за результатами обстеження використовується пiд час формування результатiв монiторингу.

     77. Монiторинг проводиться державними фiтосанiтарними iнспекторами згiдно з планом монiторингу вiдповiдної територiї, який затверджується рiшенням Держпродспоживслужби.

     78. Для проведення обстеження та/або монiторингу можуть залучатися фахiвцi державних фiтосанiтарних лабораторiй (далi - фахiвцi). Рiшення про необхiднiсть залучення фахiвцiв приймається Головним державним фiтосанiтарним iнспектором областi або його заступником, який звертається до вiдповiдної державної фiтосанiтарної лабораторiї.

     79. Державний фiтосанiтарний iнспектор визначає площу та метод обстеження та/або монiторингу. Державний фiтосанiтарний iнспектор або фахiвець пiд час обстеження та/або монiторингу визначеної площi вiдбирає зразки об'єктiв регулювання, шкiдливi та регульованi шкiдливi органiзми.

     80. У випадку виявлення на всiх етапах проведення обстеження та/або монiторингу регульованих шкiдливих органiзмiв, шкiдливих органiзмiв, об'єктiв регулювання, уражених, засмiчених чи пошкоджених такими органiзмами, пiдозрiлих на ураження, засмiчення чи пошкодження такими органiзмами, такi шкiдливi органiзми та/або об'єкти регулювання додаються до зразка.

     81. На вимогу власника пiд час проведення обстеження та/або монiторингу об'єкта регулювання чи об'єкта державний фiтосанiтарний iнспектор формує одночасно рiвноцiннi за розмiром i характеристиками зразок та арбiтражний зразок, якi зберiгаюься у власника. Зразок та арбiтражний зразок запаковуються в окремi сейф-пакети.

     82. Вiдiбранi пiд час проведення обстеження та/або монiторингу зразки, запакованi у сейф-пакети, супроводжуються направленням державного фiтосанiтарного iнспектора до державної фiтосанiтарної лабораторiї для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) iз зазначенням у направленнi видiв аналiзiв, якi необхiдно провести.

     83. Пiсля проведення обстеження та/або монiторингу та встановлення фiтосанiтарного стану:

     державний фiтосанiтарний iнспектор складає акт про результати нагляду, вимоги до якого визначенi у додатку 11;

     фахiвець у випадку його залучення до нагляду складає довiдку про обстеження та/або монiторинг, вимоги до якої визначенi у додатку 12, яка разом iз вiдiбраними зразками подається державному фiтосанiтарному iнспектору.

     Акт про результати нагляду оформлюється у паперовiй формi у двох примiрниках. Перший примiрник такого акта видається власнику або користувачу об'єкта чи земельної дiлянки чи уповноваженiй ними особi, другий - залишається в територiальному органi Держпродспоживслужби, що його видав; або в електроннiй формi iз створеними квалiфiкованими електронними пiдписами державного фiтосанiтарного iнспектора та власника або користувача об'єкта чи земельної дiлянки чи уповноваженої ними особи.

     Довiдка про обстеження та/або монiторинг оформлюється у паперовiй формi у двох примiрниках та скрiплюється пiдписом фахiвця. Перший примiрник такої довiдки надається державному фiтосанiтарному iнспектору, другий - залишається в державнiй фiтосанiтарнiй лабораторiї, фахiвець якої складав таку довiдку; або в електроннiй формi iз створеним квалiфiкованим електронним пiдписом фахiвця та надсилається iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами державному фiтосанiтарному iнспектору.

Знезараження та контроль за знезараженням

     84. Знезараження та/або фумiгацiя проводяться згiдно iз законодавством. Пiд час проведення знезараження та/або фумiгацiї, органiзацiї та контролю за знезараженням об'єктiв регулювання або об'єктiв особи, якi проводять знезараження, та державний фiтосанiтарний iнспектор повиннi дотримуватися заходiв безпеки.

     85. Зараженi регульованими шкiдливими органiзмами об'єкти регулювання або об'єкти, у тому числi дерев'яний пакувальний матерiал, який не вiдповiдає фiтосанiтарним заходам, засоби перевезення (транспортнi засоби та транспортне обладнання), сiльськогосподарська технiка, машини та знаряддя пiдлягають знезараженню, а у разi неможливостi:

     технiчнiй переробцi;

     знищенню;

     поверненню вантажу (у випадку iмпорту).

     Зазначенi заходи здiйснюються пiд контролем державного фiтосанiтарного iнспектора у випадках:

     наявностi розпорядження;

     вимоги країни-iмпортера;

     звернення власника.

     Технiчна переробка об'єктiв регулювання здiйснюється у випадках, коли змiна фiзичних, хiмiчних чи бiологiчних властивостей об'єктiв регулювання забезпечить належний рiвень фiтосанiтарного захисту.

     Знищення об'єктiв регулювання здiйснюється у випадках, коли технiчна переробка не забезпечить належний рiвень фiтосанiтарного захисту. Знищення заражених об'єктiв регулювання проводиться у безпечний спосiб шляхом спалювання на пiдприємствах або в спецiально облаштованому мiсцi, в тому числi в зонах митного контролю чи в пунктах пропуску на державному кордонi України, що мають вiдповiднi потужностi для спалювання.

     Якщо до вантажу неможливо застосувати фiтосанiтарнi процедури, проведення яких дозволить ввезення об'єктiв регулювання, вантаж пiдлягає поверненню.

     86. Знезараження об'єктiв регулювання та об'єктiв, у тому числi пакувального матерiалу, засобiв перевезення (транспортнi засоби та транспортне обладнання), сiльськогосподарської технiки, машин та знаряддя проводиться такими методами:

     фiзичний метод обробки, що включає механiчнi, термiчнi, променистi та радiоактивнi способи знезараження. Фiзичний метод обробки проводиться iз застосуванням потужностей, якi дозволяють знищити, деактивувати або вилучити шкiдливi органiзми, або їх стерилiзувати чи знешкодити залежно вiд бiологiї такого органiзму;

     хiмiчний метод обробки, що включає способи знезараження пестицидами (крiм сполук або сумiшi речовин бiологiчного походження), в тому числi фумiгацiю. Хiмiчний метод обробки проводиться iз застосуванням препаратiв, якi дозволенi до використання вiдповiдно до законодавства, та обладнання, яке дозволяє знищити, деактивувати шкiдливi органiзми або їх стерилiзувати чи знешкодити;

     бiологiчний метод обробки, що включає способи знезараження сполуками або сумiшами речовин бiологiчного походження, використання бiологiчних контрольних органiзмiв, якi дозволяють знищити, деактивувати або їх стерилiзувати чи знешкодити. Бiологiчний метод обробки проводиться iз застосуванням препаратiв, якi дозволенi до використання вiдповiдно до законодавства.

     87. Пiд час знезараження об'єктiв регулювання та/або об'єктiв може застосовуватися кiлька методiв обробки.

     88. Фумiгацiя пiд час перевезення об'єктiв регулювання, що завантажується у трюми суден глибиною разом iз комiнгсом понад 12 метрiв, проводиться iз застосуванням системи рециркуляцiї.

     89. У разi вивезення за межi митної територiї України вантажу, який формується з декiлькох партiй об'єктiв регулювання, знезараження може проводитися у мiсцях складування, концентрацiї (нагромадження) такого вантажу.

     90. Проведення знезараження об'єктiв регулювання та/або об'єктiв хiмiчним методом обробки на територiї України здiйснюється особами, якi мають:

     посвiдчення i допуск, виданi Держпродспоживслужбою, вiдповiдно до Закону України "Про захист рослин";

     наряд на виконання робiт з пестицидами i агрохiмiкатами, виданий органiзатором робiт iз знезараження;

     у випадку використання небезпечних речовин 1 або 2 класу небезпеки, в тому числi фумiгацiї, - дозвiл на початок виконання робiт пiдвищеної небезпеки та початок експлуатацiї (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки;

     копiю посвiдчення про державну реєстрацiю препаративної форми (препарату) пестициду.

     91. Якщо у ходi фумiгацiї об'єктiв регулювання та/або об'єктiв проводиться дегазацiя, факт закiнчення дегазацiї встановлюється уповноваженим представником особи, яка здiйснювала фумiгацiю (далi - органiзатор робiт), або iншою особою, яка має досвiд проведення фумiгацiї та документи, зазначенi в пунктi 90 цього Порядку, що письмово пiдтверджує можливiсть безпечного користування об'єктами регулювання та/або об'єктами.

     92. Фiтосанiтарнi процедури проводяться до фумiгацiї або пiсля дегазацiї об'єктiв регулювання та/або об'єктiв з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком.

     У випадках проведення фумiгацiї об'єктiв регулювання пiд час транспортування дегазацiя розпочинається не ранiше закiнчення строку експозицiї, який зазначено в актi проведених робiт iз знезараження (фумiгацiйному сертифiкатi), вимоги до якого визначенi у додатку 13. Органiзатор робiт пiсля внесення фумiганту зобов'язаний письмово передати перевiзнику або уповноваженiй ним особi акт проведених робiт iз знезараження (фумiгацiйний сертифiкат).

     Зобов'язання перевiзника або уповноваженої ним особи провести дегазацiю згiдно з iнструкцiями, наданими органiзатором робiт, засвiдчується пiдписом такої особи в актi проведених робiт iз знезараження (фумiгацiйному сертифiкатi) або iншому документi.

     93. Факт проведення знезараження або фумiгацiї засвiдчується особою, що проводила знезараження або фумiгацiю, шляхом видачi акта проведених робiт iз знезараження (фумiгацiйного сертифiката).

     Акт проведених робiт iз знезараження (фумiгацiйний сертифiкат) складається українською мовою, а у випадку експорту, реекспорту - англiйською мовою або однiєю з офiцiйних мов Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї ООН (ФАО).

     94. Особи, вiдповiдальнi за знезараження та/або фумiгацiю, зобов'язанi надати вiдповiднi iнструкцiї iншим особам, в тому числi перевiзнику або уповноваженiй ним особi, щодо дотримання вимог до завершення процесу знезараження або фумiгацiї iз зазначенням тривалостi експозицiї та умови початку дегазацiї. Iнструкцiї можуть мiститися в актi проведених робiт iз знезараження (фумiгацiйному сертифiкатi) або iншому документi.

     95. Суб'єкт господарювання, який виконує роботи iз знезараження та/або фумiгацiї об'єктiв регулювання та/або об'єктiв, несе вiдповiдальнiсть за неналежне виконання робiт згiдно iз законодавством.

     96. Органiзацiю та контроль за знезараженням об'єктiв регулювання, якi перемiщуються через державний кордон та/або межi карантинних зон, державнi фiтосанiтарнi iнспектори здiйснюють шляхом документальної перевiрки або у разi потреби - шляхом присутностi пiд час проведення такого знезараження.

     Органiзацiя та контроль за знезараженням здiйснюють за iнiцiативою власника згiдно iз заявою на проведення фiтосанiтарних процедур.

     97. Пiд час проведення документальної перевiрки державний фiтосанiтарний iнспектор перевiряє:

     документи про особу, яка проводить знезараження, в тому числi про виконавця знезараження;

     документи про матерiально-технiчну базу, яка буде використовуватися для проведення знезараження;

     документи щодо об'єкта регулювання та/або об'єкта, який буде знезаражуватися;

     документи, якi засвiдчують проведення знезараження.

     За результатами проведення контролю за знезараженням об'єкта регулювання державний фiтосанiтарний iнспектор складає акт проведення фiтосанiтарних процедур. У випадку оформлення карантинного, фiтосанiтарного чи фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт на пiдставi акта проведення фiтосанiтарних процедур державний фiтосанiтарний iнспектор заносить iнформацiю щодо знезараження такого об'єкта регулювання.

     98. Пiсля знезараження об'єктiв регулювання та/або об'єктiв їх фiтосанiтарний стан визначається державним фiтосанiтарним iнспектором з урахуванням результатiв iнспектування, огляду та/або фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     У разi проведення фумiгацiї об'єктiв регулювання у транспортних засобах пiд час перевезення пiдтвердженням її проведення є виданий акт проведених робiт iз знезараження (фумiгацiйний сертифiкат). У такому разi органiзацiя та контроль за знезараженням здiйснюються державним фiтосанiтарним iнспектором шляхом проведення документального контролю документiв, передбачених пунктом 90 цього Порядку, iз внесенням державним фiтосанiтарним iнспектором необхiдної iнформацiї до фiтосанiтарного сертифiката.

     99. У разi встановлення державним фiтосанiтарним iнспектором невiдповiдностi фактичним даним iнформацiї, зазначеної в заявi на проведення фiтосанiтарних процедур у частинi органiзацiї та контролю за проведенням знезараження об'єктiв регулювання та/або об'єктiв, вiдсутностi в осiб, якi будуть проводити знезараження об'єктiв регулювання та/або об'єктiв, документiв, визначених пунктом 90 цього Порядку, а також встановлення державним фiтосанiтарним iнспектором невiдповiдностi об'єктiв регулювання вимогам фiтосанiтарних заходiв, у випадку експорту - фiтосанiтарних заходiв країни-iмпортера державний фiтосанiтарний iнспектор може видати розпорядження або у випадках, передбачених Законом України "Про карантин рослин", вiдмовити у видачi сертифiкатiв, передбачених цим Законом.

Оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин"

Оформлення карантинного сертифiката

     100. Карантинний сертифiкат (додаток 14) видається на об'єкти регулювання, включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України, у разi:

     вивезення об'єктiв регулювання з карантинної зони;

     транспортування iмпортованих об'єктiв регулювання, якi зберiгалися, перепаковувалися, роздiлялися на частини, змiшувалися з iншими вантажами.

     На запит особи, яка здiйснює перемiщення, карантинний сертифiкат може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, не включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України.

     У разi перемiщення вживаного сiльськогосподарського знаряддя, а також вживаної технiки i обладнання для агропромислового комплексу супроводження карантинним сертифiкатом не є обов'язковим.

     101. Карантинний сертифiкат видається державним фiтосанiтарним iнспектором за результатами проведення фiтосанiтарних процедур, якi проводилися не ранiше нiж за 14 дiб до перемiщення об'єкта регулювання.

     102. Для отримання карантинного сертифiката державному фiтосанiтарному iнспектору подається:

     заява на оформлення карантинного сертифiката (додаток 15), заповнена українською мовою;

     документ, що пiдтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифiката;

     висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) або висновок повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) об'єктiв регулювання;

     за наявностi вимог фiтосанiтарних заходiв щодо проведення стосовно об'єкта регулювання фiтосанiтарних процедур та/або знезараження - документацiя, яка пiдтверджує проведення таких фiтосанiтарних процедур та/або знезараження.

     Власник несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданої iнформацiї.

     103. Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику карантинний сертифiкат або прийняти рiшення про вiдмову в його видачi протягом восьми робочих годин пiсля отримання ним висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     104. Строк дiї карантинного сертифiката становить 14 днiв.

     105. Карантинний сертифiкат оформлюється у двох примiрниках: перший примiрник отримує заявник; другий - залишається в територiальному органi Держпродспоживслужби, що його видав. Електронний примiрник карантинного сертифiката надсилається засобами електронного зв'язку територiальному органу Держпродспоживслужби, куди перевозяться об'єкти регулювання.

Оформлення фiтосанiтарного сертифiката та фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт

     106. Об'єкти регулювання, включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, вивозяться за межi митної територiї України у супроводi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт.

     107. Фiтосанiтарний сертифiкат та фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт оформлюється державним фiтосанiтарним iнспектором за результатами проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), якi проводилися не ранiше нiж за 14 дiб до перемiщення.

     108. Проведення фiтосанiтарних процедур та/або знезараження може здiйснюватися вiдповiдно до мiжнародних договорiв України у порядку, погодженому з нацiональними органiзацiями захисту рослин країн-iмпортерiв, або фiтосанiтарних заходiв країн-iмпортерiв.

     109. На запит особи, яка здiйснює перемiщення, фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт видається на рослини, продукти рослинного походження, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, не включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту.

     110. Фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт може видаватися на об'єкти регулювання, зараженi регульованими шкiдливими органiзмами, за умови вiдсутностi заборон у країни-iмпортера на ввезення таких об'єктiв регулювання.

     111. Для отримання фiтосанiтарного сертифiката (додаток 16) або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт (додаток 17) державному фiтосанiтарному iнспектору подається:

     заява на оформлення фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт (додаток 15), заповнена українською та англiйською мовами або однiєю з офiцiйних мов Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї ООН (ФАО);

     документ, що пiдтверджує внесення плати за видачу фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт;

     висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) або висновок повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) об'єктiв регулювання;

     у випадку наявностi вимог фiтосанiтарних заходiв країни-iмпортера щодо проведення стосовно об'єкта регулювання фiтосанiтарних процедур та/або знезараження - документацiя, яка пiдтверджує проведення таких фiтосанiтарних процедур та/або знезараження.

     Власник несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданої iнформацiї.

     112. Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт чи прийняти рiшення про вiдмову в його видачi протягом восьми робочих годин пiсля отримання ним висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     113. Фiтосанiтарнi сертифiкати або фiтосанiтарнi сертифiкати на реекспорт заповнюються вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiтосанiтарних заходiв N 12 "Фiтосанiтарнi сертифiкати" та повиннi мiстити iнформацiю, що дозволяє чiтко iдентифiкувати вантаж, на який видано вiдповiдний сертифiкат.

     114. Фiтосанiтарнi сертифiкати або фiтосанiтарнi сертифiкати на реекспорт видаються тiльки в тому випадку, якщо пiдтверджуються фiтосанiтарнi вимоги країни-iмпортера.

     115. Фiтосанiтарнi сертифiкати або фiтосанiтарнi сертифiкати на реекспорт повиннi мiстити тiльки ту iнформацiю, яка пов'язана з фiтосанiтарними питаннями. Вони не повиннi мiстити iнформацiї, що не вiдноситься до фiтосанiтарних вимог чи фiтосанiтарних заходiв, таких як здоров'я тварин або людини, залишкова кiлькiсть пестицидiв або радiоактивнiсть, комерцiйнi вiдомостi (наприклад, щодо акредитивiв) або якiсть об'єктiв регулювання.

     116. Для полегшення використання перехресних посилань мiж фiтосанiтарними сертифiкатами або фiтосанiтарними сертифiкатами на реекспорт i документами, що не вiдносяться до фiтосанiтарної сертифiкацiї, до фiтосанiтарних сертифiкатiв або фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт можуть бути прикрiпленi письмовi повiдомлення, що асоцiюють їх з iдентифiкацiйним кодом, символом або номерами вiдповiдних документiв, що вимагають перехресних посилань.

     Такi письмовi повiдомлення слiд використовувати тiльки в разi потреби i не повиннi розглядатися як частина фiтосанiтарних сертифiкатiв або фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт.

     117. Всi позицiї фiтосанiтарних сертифiкатiв та фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт повиннi бути заповненi.

     118. Строк дiї фiтосанiтарного сертифiката та фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт на територiї України становить 14 днiв.

     119. Фiтосанiтарний сертифiкат та фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт оформлюються у двох примiрниках: перший примiрник видається заявниковi, другий - залишається в територiальному органi Держпродспоживслужби, що його видав.

     Iнформацiя про видачу фiтосанiтарних сертифiкатiв або фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт заноситься до Реєстру виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв.

     120. Фiтосанiтарний сертифiкат, фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт та карантинний сертифiкат пiдписуються державним фiтосанiтарним iнспектором i у разi оформлення зазначених документiв у паперовiй формi скрiплюються трикутною печаткою встановленого зразка.

     Вiдмова у видачi, анулювання фiтосанiтарного сертифiката, фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт та карантинного сертифiката здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" та Закону України "Про карантин рослин".

     121. Пiд час ввезення на митну територiю України об'єкти регулювання, якi включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту, реекспорту, повиннi супроводжуватися фiтосанiтарними сертифiкатами та/або фiтосанiтарними сертифiкатами на реекспорт, що виданi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, вiдповiдно до фiтосанiтарних заходiв.

     Ввезення на митну територiю вживаного сiльськогосподарського знаряддя, а також вживаної технiки i обладнання для агропромислового комплексу здiйснюється без фiтосанiтарного сертифiката та/або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, що виданi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера.

     122. Фiтосанiтарнi сертифiкати та/або фiтосанiтарнi сертифiкати на реекспорт, що виданi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера перевiряються державним фiтосанiтарним iнспектором з метою пiдтвердження, що такi фiтосанiтарнi сертифiкати:

     є оригiналами вiдповiдно до фiтосанiтарних заходiв;

     оформленi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера та пiдписанi їх уповноваженими особами;

     адресованi країнi-iмпортеру;

     заповненi англiйською мовою або однiєю з офiцiйних мов Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї ООН (ФАО);

     мають заповнену додаткову декларацiю у випадку її необхiдностi;

     мiстять ботанiчну назву рослин латинською мовою;

     правильно заповненi та вiдповiдають iнформацiї, зазначенiй в iнших документах, що супроводжують вантаж.

     123. Фiтосанiтарнi сертифiкати та/або фiтосанiтарнi сертифiкати на реекспорт, що виданi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, можуть бути оформленi у паперовiй або електроннiй формi, якщо це передбачено мiжнародним договором України.

     124. Фiтосанiтарнi сертифiкати та/або фiтосанiтарнi сертифiкати на реекспорт, що виданi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, оформленi у паперовiй формi, вважаються недiйсними, якщо:

     вони нерозбiрливо заповненi або мiстять неповнi, недостовiрнi, суперечливi вiдомостi, або виправлення, незавiренi печаткою, штампом та пiдписом уповноваженої особи, не мiстять дату виправлення, або iншим чином сфальсифiкованi, або пошкодженi, що не дає можливостi встановити зазначену iнформацiю;

     строк їх дiї закiнчився, крiм фiтосанiтарних сертифiкатiв, що виданi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-експортера, на пiдставi яких були оформленi фiтосанiтарнi сертифiкати на реекспорт, що виданi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-реекспортера;

     вiдсутня дата їх видачi та факт засвiдчення уповноваженою особою нацiональної органiзацiї захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, що їх видала;

     вони виданi на бланках за формою, не встановленою Мiжнародною конвенцiєю про захист рослин, або Мiжнародним стандартом з фiтосанiтарних заходiв N 12 або нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера;

     в таких сертифiкатах заповненi не всi роздiли.

     125. У випадку ввезення на митну територiю України об'єктiв регулювання у супроводi фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, що виданий нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни-реекспортера, вантаж повинен супроводжуватися фiтосанiтарним сертифiкатом, що виданий нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни-експортера (або його засвiдченою копiєю), на пiдставi якого був виданий фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт.

     Оригiнали фiтосанiтарних сертифiкатiв та/або фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт, що виданi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, за якими вантажi з об'єктами регулювання ввозилися в Україну, та iншi документи, що вимагаються згiдно iз законодавством, зберiгаються щонайменше три роки за мiсцем завершення фiтосанiтарного контролю.

     126. У випадку вiдсутностi фiтосанiтарного сертифiката та/або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, що виданi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера на вантаж з об'єктами регулювання, включеними до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, або на частину такого вантажу пiд час ввезення на митну територiю Україну таких об'єктiв регулювання, державний фiтосанiтарний iнспектор здiйснює розширений фiтосанiтарний контроль або приймає рiшення про повернення таких об'єктiв регулювання.

     127. У випадку порушення фiтосанiтарних вимог пiд час ввезення об'єктiв регулювання на митну територiю України фiтосанiтарнi сертифiкати та/або фiтосанiтарнi сертифiкати на реекспорт, що виданi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, якi супроводжують вантаж, анулюються та на лицьовому боцi таких фiтосанiтарних сертифiкатiв державним фiтосанiтарним iнспектором проставляється трикутна печатка червоного кольору iз зазначенням "CERTIFICATE CANCELLED" (додаток 18) з датою анулювання i пiдписом державного фiтосанiтарного iнспектора та штампом червоного кольору, який засвiдчує повернення вантажу (додаток 19).

     Штамп, який засвiдчує повернення вантажу, проставляється державним фiтосанiтарним iнспектором на наявних товаросупровiдних документах.

     128. Вантажi повертаються з анульованими фiтосанiтарними сертифiкатами та/або фiтосанiтарними сертифiкатами на реекспорт, що виданi нацiональними органiзацiями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, а їх копiї зберiгаються за мiсцем здiйснення фiтосанiтарного контролю.

     129. У випадку невiдповiдностi або порушення фiтосанiтарних заходiв пiд час ввезення на митну територiю України об'єктiв регулювання, включених до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, державний фiтосанiтарний iнспектор вiдповiдного територiального органу Держпродспоживслужби iнформує Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України або його заступника. Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України або його заступник повiдомляє нацiональнiй органiзацiї захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера шляхом надсилання нотифiкацiї про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам вiдповiдно до Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 13.

 

Додаток 1
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ВИМОГИ
до акта про проведення фiтосанiтарних процедур

     Акт про проведення фiтосанiтарних процедур повинен мiстити:

     зображення малого Державного Герба України;

     слова "Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв";

     найменування територiального органу Держпродспоживслужби та його адресу;

     найменування акта;

     дату видачi акта;

     номер акта;

     прiзвище, iм'я та по батьковi державного фiтосанiтарного iнспектора, який проводив фiтосанiтарну процедуру;

     найменування - для юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи, яка є власником об'єкта регулювання та/або об'єкта чи уповноваженою ним особою, адресу мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб), або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку у паспортi);

     назву фiтосанiтарної процедури, що проводилася, дату та час її проведення;

     найменування об'єкта регулювання та/або об'єкта, щодо якого проводилася фiтосанiтарна процедура;

     iнформацiю про:

     - загальну вагу, площу, об'єм або кiлькiсть об'єкта регулювання та/або об'єкта;

     - кiлькiсть вiдiбраних зразкiв;

     - метод вiдбору зразкiв, що було використано;

     - номер сейф-пакета, в якому запаковано зразок (за необхiдностi);

     - мiсце проведення фiтосанiтарної процедури, в тому числi за наявностi назву та номер транспортного засобу;

     - країну (мiсце) походження, вiдправлення, призначення (у випадку iмпорту, експорту, реекспорту) об'єкта регулювання та/або об'єкта, щодо якого проводилася фiтосанiтарна процедура;

     - дату та номер фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, або карантинного сертифiката (за наявностi);

     - номер справи в єдиному державному iнформацiйному веб-порталi "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" (за наявностi);

     - перелiк супровiдних документiв;

     - додатковi вiдомостi (за необхiдностi);

     - результати проведених фiтосанiтарних заходiв (процедур), в тому числi номер та дату висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) або повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) (за наявностi);

     пiдпис державного фiтосанiтарного iнспектора (прiзвище, iм'я, по батьковi, пiдпис);

     дату та пiдпис власника об'єкта регулювання та/або об'єкта чи уповноваженої ним особи.

 

Додаток 2
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ВИМОГИ
до заяви на проведення фiтосанiтарних процедур

     Заява на проведення фiтосанiтарних процедур повинна мiстити:

     iнформацiю про власника (найменування - для юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи, яка є власником об'єкта регулювання та/або об'єкта чи уповноваженою ним особою, адресу мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб), або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспортi);

     найменування об'єкта регулювання та/або об'єкта;

     iнформацiю про:

     - країну (мiсце) походження об'єкта регулювання;

     - країну призначення (у разi експорту або реекспорту);

     - мiсцезнаходження (мiсце зберiгання) об'єкта та/або об'єкта регулювання, в тому числi за наявностi вид, назву та номер транспортного засобу;

     - загальну вагу, площу, об'єм або кiлькiсть об'єкта регулювання та/або об'єкта;

     - орiєнтовний час та дату проведення фiтосанiтарної процедури;

     iнформацiю про особу, яка буде проводити знезараження (найменування - для юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи, адресу мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб), або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку у паспортi);

     додатковi вiдомостi (за необхiдностi);

     дату та пiдпис власника об'єкта регулювання та/або об'єкта чи уповноваженої ним особи.

 

Додаток 3
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ВИМОГИ
до повiдомлення про проведення фiтосанiтарних процедур

     Повiдомлення про проведення фiтосанiтарних процедур повинно мiстити:

     iнформацiю про власника (найменування - для юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи, яка є власником об'єкта регулювання та/або об'єкта чи уповноваженою ним особою, адресу мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб) або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспортi);

     найменування фiтосанiтарної лабораторiї, код згiдно з ЄДРПОУ, фахiвець якої буде здiйснювати вiдбiр зразкiв та арбiтражних зразкiв;

     адресу проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     найменування об'єкта регулювання та/або об'єкта;

     iнформацiю про:

     - країну (мiсце) походження об'єкта регулювання (у випадку iмпорту, експорту, реекспорту);

     - країну призначення (у випадку iмпорту, експорту, реекспорту);

     - мiсцезнаходження (мiсце зберiгання) об'єкта регулювання та/або об'єкта, в тому числi вид, назву та номер транспортного засобу;

     - загальну вагу, площу, об'єм або кiлькiсть об'єкта регулювання та/або об'єкта;

     - запланованi час та дату початку вiдбору зразкiв;

     iнформацiю про особу, яка буде проводити знезараження (найменування - для юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи, адресу мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб), або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспортi);

     додатковi вiдомостi (за необхiдностi);

     дату та пiдпис власника об'єкта регулювання та/або об'єкта чи уповноваженої ним особи.

 

Додаток 4
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ВИМОГИ
до розпорядження про здiйснення фiтосанiтарних заходiв (процедур)

     Розпорядження про здiйснення фiтосанiтарних заходiв (процедур) повинно мiстити:

     зображення малого Державного Герба України;

     слова "Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв";

     найменування територiального органу Держпродспоживслужби та його адресу (за необхiдностi);

     найменування розпорядження;

     час та дату, номер видачi розпорядження;

     iнформацiю про власника (найменування - для юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи, якiй адресовано розпорядження, адресу мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб), або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспортi);

     посилання на законнi пiдстави для видачi розпорядження;

     iнформацiю про:

     - фiтосанiтарну процедуру або знезараження, яка повинна бути проведена;

     - найменування об'єкта регулювання та/або об'єкта;

     - загальну вагу, площу, об'єм або кiлькiсть об'єкта регулювання та/або об'єкта;

     - мiсцезнаходження (мiсце зберiгання) об'єкта регулювання та/або об'єкта, в тому числi за наявностi вид, назву та номер транспортного засобу;

     - країну (мiсце) походження об'єкта регулювання;

     - країну призначення об'єкта регулювання та/або об'єкта (у разi експорту чи реекспорту);

     - мiсце проведення фiтосанiтарних процедур та/або знезараження; додатковi вiдомостi (за необхiдностi);

     слова "Невиконання законних вимог, визначених цим розпорядженням, тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом";

     дату та час кiнцевого строку виконання розпорядження та адресу, за якою надсилається розпорядження;

     прiзвище, iм'я, по батьковi, пiдпис державного фiтосанiтарного iнспектора, який видав розпорядження.

 

Додаток 5
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ВИМОГИ
до направлення на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

     Направлення на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) повинно мiстити:

     назву державної фiтосанiтарної лабораторiї, яка буде проводити фiтосанiтарну експертизу (аналiзи);

     найменування об'єкта регулювання та/або об'єкта;

     iнформацiю про власника (найменування - для юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи, яка є власником об'єкта регулювання та/або об'єкта чи уповноваженою ним особою, адресу мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб), або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку у паспортi);

     iнформацiю про:

     - вид аналiзiв, якi необхiдно провести;

     - обсяг або вагу партiї об'єкта регулювання (кiлограми, тонни, куб. метри, одиницi, штуки, кiлькiсть мiсць);

     - кiлькiсть зразкiв;

     - номер сейф-пакета;

     - дату та час проведення вiдбору зразкiв;

     - мiсце проведення вiдбору зразкiв;

     - вид транспортного засобу (найменування, номер транспортного засобу) (за наявностi);

     - країну походження об'єктiв регулювання;

     - країну призначення об'єктiв регулювання;

     додатковi вiдомостi щодо об'єкта регулювання або фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), яку необхiдно провести;

     пiдпис державного фiтосанiтарного iнспектора (прiзвище, iм'я, по батьковi) або пiдпис фахiвця уповноваженої державної фiтосанiтарної лабораторiї iз зазначенням посади та прiзвища, iменi, по батьковi.

 

Додаток 6
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

Форма

Акт вiдбору зразкiв ___

[_] арбiтражних зразкiв

"___" ____________ 20__ р.

1. О __________ год. ____ хв. здiйснений вiдбiр зразкiв
 
(найменування уповноваженої фiтосанiтарної лабораторiї, яка проводить фiтосанiтарну експертизу (аналiзи)
2. Вiдбiр проведено  
(прiзвище, iм'я, по батьковi фахiвця уповноваженої фiтосанiтарної лабораторiї, який проводив вiдбiр зразкiв)
3. Власник  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце постiйного проживання власника (вiдправника) об'єктiв регулювання -
 
для фiзичної особи - пiдприємця; повне найменування, мiсцезнаходження та реквiзити власника (вiдправника) об'єктiв регулювання - для юридичної особи)
4. Найменування об'єкта регулювання  

5. Країна (мiсце) походження, вiдправлення, призначення (у випадку iмпорту, експорту, реекспорту)

 
6. Обсяг або вага вiдiбраного зразка  
7. Метод вiдбору зразкiв, який було використано  
 
8. Номер сейф-пакета, в який запаковано зразок  

9. Мiсце проведення фiтосанiтарної процедури, в тому числi назва та номер транспортного засобу

 
10. Додатковi вiдомостi (за необхiдностi)  
11. Примiтка  
(зазначається у разi неможливостi вiдбору рiвноцiнного арбiтражного зразка)
     
(посада фахiвця уповноваженої фiтосанiтарної лабораторiї, який проводив вiдбiр зразкiв) (пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

 

Додаток 7
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ВИМОГИ
до висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

     Висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) повинен мiстити:

     найменування документа;

     назву, адресу фiтосанiтарної лабораторiї та адресу мiсця проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     iнформацiю щодо акредитацiї та уповноваження лабораторiї;

     номер та дату висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     назву та адресу замовника проведення фiтосанiтарної експертизи;

     номер та дату документа, на пiдставi якого надiйшов зразок;

     застосованi методи, визначенi мiжнародними стандартами, iнструкцiями та рекомендацiями;

     назву об'єкта регулювання та/або об'єкта, його кiлькiсть та iдентифiкацiйний код зразка;

     дату проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) iз зазначенням наукової назви виявлених видiв шкiдливих органiзмiв українською та латинською мовами (у випадку зазначення вiрусiв - англiйською мовою), їх статусу, стану, у випадку вимоги особи, фiтосанiтарних заходiв чи фiтосанiтарних заходiв країни-iмпортера - iз зазначенням кiлькостi;

     додаткову iнформацiю щодо проведення та результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     пiдпис директора фiтосанiтарної лабораторiї або уповноваженої ним особи (прiзвище, iм'я, по батьковi).

 

Додаток 8
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ФОРМА
трикутної печатки державного фiтосанiтарного iнспектора

Примiтки. 1. "ХХ" - код вiдповiдного органу Держпродспоживслужби.
2. "000" - код державного фiтосанiтарного iнспектора.

 

Додаток 9
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ВИМОГИ
до заяви про оскарження результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

     Заява про оскарження результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) повинна мiстити:

     посаду, найменування/прiзвище та iнiцiали заявника, який оскаржує результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     найменування та адресу арбiтражної фiтосанiтарної лабораторiї, до якої звертається заявник, який оскаржує результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     причини оскарження результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     назву об'єкта регулювання;

     мiсце або адресу розташування об'єкта регулювання;

     назву транспортного засобу (за наявностi);

     номер та дату видачi висновку попередньої фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), iнформацiю про фiтосанiтарну лабораторiю, яка проводила фiтосанiтарну експертизу (аналiзи);

     додаткову iнформацiю щодо об'єкта регулювання, зразка чи зразка-документу або повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), яку необхiдно провести;

     дату, пiдпис заявника.

 

Додаток 10
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ВИМОГИ
до висновку повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв)

     Висновок повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) повинен мiстити:

     назву документа;

     назву, адресу державної фiтосанiтарної лабораторiї та адресу мiсця проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв);

     iнформацiю щодо акредитацiї та уповноваження державної фiтосанiтарної лабораторiї;

     номер та дату висновку повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв);

     назву та адресу замовника проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв);

     номер та дату документа, на пiдставi якого надiйшов об'єкт повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв);

     номер та дату видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), який оскаржується;

     iнформацiю про:

     - застосованi методи, визначенi мiжнародними стандартами, iнструкцiями та рекомендацiями;

     - об'єкт повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) (арбiтражний зразок або зразок-документ);

     - дату проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв);

     - результати повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) iз зазначенням наукової назви виявлених видiв шкiдливих органiзмiв українською та латинською мовами (у випадку зазначення вiрусiв - англiйською мовою), їх статусу, стану та у випадку вимоги особи, фiтосанiтарних заходiв чи фiтосанiтарних заходiв країни-iмпортера - кiлькостi;

     додаткову iнформацiю щодо проведення та результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     пiдпис директора фiтосанiтарної лабораторiї або уповноваженої ним особи (прiзвище, iм'я, по батьковi).

 

Додаток 11
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ВИМОГИ
до акта про результати нагляду

     Акт про результати нагляду повинен мiстити:

     зображення малого Державного Герба України;

     слова "Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв";

     найменування територiального органу Держпродспоживслужби та його адресу;

     найменування акта;

     iнформацiю про спосiб проведення нагляду (зокрема шляхом обстеження або монiторингу);

     дату та номер видачi акта про результати нагляду;

     прiзвище, iм'я та по батьковi державного фiтосанiтарного iнспектора, який проводив обстеження або монiторинг;

     iнформацiю щодо об'єкта обстеження або монiторингу iз зазначенням загальної площi об'єкта чи земельної дiлянки;

     прiзвище, iм'я, по батьковi або найменування особи та її мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я та по батьковi власника або користувача об'єкта чи земельної дiлянки чи уповноваженої ними особи;

     мiсце обстеження або монiторингу iз зазначенням найменування населеного пункту, району, областi;

     назву культури, що обстежується (за наявностi);

     iнформацiю про найменування шкiдливих та/або регульованих шкiдливих органiзмiв iз зазначенням їх наукової назви латинською мовою, а у випадку зазначення вiрусiв - англiйською мовою, щодо яких було проведено обстеження чи монiторинг;

     iнформацiю щодо методу проведення обстеження або монiторингу, у разi проведення обстеження або монiторингу iз застосуванням феромонних пасток або харчових принад додається схема їх розмiщення;

     iнформацiю щодо виявлених шкiдливих та/або регульованих шкiдливих органiзмiв iз зазначенням їх наукової назви латинською мовою, а у випадку зазначення вiрусiв - англiйською мовою;

     кiлькiсть вiдiбраних зразкiв;

     найменування фiтосанiтарної лабораторiї, до якої були надiсланi зразки;

     iнформацiю щодо висновкiв за результатами обстеження або монiторингу;

     пiдпис державного фiтосанiтарного iнспектора;

     пiдпис власника або користувача об'єкта чи земельної дiлянки чи уповноваженої ними особи.

 

Додаток 12
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ВИМОГИ
до довiдки про обстеження та/або монiторинг

     Довiдка про обстеження та/або монiторинг повинна мiстити:

     слова "Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв";

     найменування та адресу державної фiтосанiтарної лабораторiї;

     найменування документа;

     дату та номер видачi довiдки про обстеження та/або монiторинг;

     iнформацiю про:

     - проведення обстеження та/або монiторингу;

     - посаду, прiзвище, iм'я та по батьковi фахiвця державної фiтосанiтарної лабораторiї, який проводив обстеження та/або монiторинг;

     - об'єкт обстеження та/або монiторингу iз зазначенням загальної площi об'єкта чи земельної дiлянки;

     - прiзвище, iм'я, по батьковi або найменування особи та її мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я та по батьковi власника або користувача об'єкта чи земельної дiлянки чи уповноваженої ними особи;

     - мiсце обстеження та/або монiторингу iз зазначенням найменування населеного пункту, району, областi;

     - назву культури, що обстежується (за наявностi);

     - найменування шкiдливих та/або регульованих шкiдливих органiзмiв iз зазначенням їх наукової назви латинською мовою, а у випадку зазначення вiрусiв - англiйською мовою, щодо яких було проведено обстеження та/або монiторинг;

     - метод проведення обстеження та/або монiторингу, у разi проведення обстеження та/або монiторингу iз застосуванням феромонних пасток або харчових принад додається схема їх розмiщення;

     - виявленi шкiдливi та/або регульованi шкiдливi органiзми iз зазначенням їх наукової назви латинською мовою, а у випадку зазначення вiрусiв - англiйською мовою;

     - кiлькiсть вiдiбраних зразкiв;

     - результати обстеження та/або монiторингу;

     пiдпис фахiвця державної фiтосанiтарної лабораторiї (прiзвище, iм'я, по батьковi).

 

Додаток 13
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ВИМОГИ
до акта проведених робiт iз знезараження (фумiгацiйний сертифiкат)

     Акт проведених робiт iз знезараження (фумiгацiйний сертифiкат) повинен мiстити:

     дату видачi, номер документа;

     найменування для юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi для фiзичної особи, що проводила знезараження або фумiгацiю;

     найменування власника об'єкта регулювання та/або об'єкта чи уповноваженої ним особи (прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання (для фiзичних осiб) або повне найменування, адресу її мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичних осiб), якi iнiцiювали знезараження;

     мiсце, дату та час проведення знезараження або фумiгацiї;

     найменування об'єкта регулювання та/або об'єкта, щодо якого проводилося знезараження або фумiгацiя;

     iнформацiю про:

     - мiсцезнаходження (мiсце зберiгання) об'єкта регулювання та/або об'єкта;

     - вид, назву та номер транспортного засобу (за наявностi);

     - загальну вагу, площу, об'єм або кiлькiсть об'єкта регулювання та/або об'єкта;

     - країну призначення (у разi експорту або реекспорту);

     - мету та спосiб знезараження або фумiгацiї (у разi застосування хiмiчного методу обробки зазначається назва препарату, який було застосовано, його дiюча речовина та дозування), а також обладнання, яке використовувалося пiд час знезараження або фумiгацiї;

     - тривалiсть експозицiї та орiєнтовний початок дегазацiї (у разi проведення фумiгацiї);

     додаткову iнформацiю щодо знезараження або фумiгацiї;

     пiдпис осiб, вiдповiдальних за знезараження або фумiгацiю;

     пiдпис iнших осiб, вiдповiдальних за дотриманням вимог до завершення процесу знезараження або фумiгацiї, в тому числi перевiзника або уповноваженої ним особи.

 

Додаток 14
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

БЛАНК
карантинного сертифiката

Лицьовий бiк

Державна служба України
з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв

 
(найменування територiального органу Держпродспоживслужби)

КАРАНТИННИЙ СЕРТИФIКАТ N _________
вiд ___ ____________ 20__ р. дiйсний до ___ ____________ 20__ р.

1. Виданий  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце постiйного проживання власника
 
(вiдправника) об'єктiв регулювання - для фiзичної особи - пiдприємця;
 
повне найменування, мiсцезнаходження та реквiзити власника (вiдправника) об'єктiв регулювання - для юридичної особи)
2. Отримувач об'єктiв регулювання  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце постiйного
 
проживання власника (отримувача) об'єктiв регулювання - для фiзичної особи - пiдприємця;
 
повне найменування, мiсцезнаходження та реквiзити власника (отримувача) об'єктiв регулювання - для юридичної особи)
3. Найменування об'єктiв регулювання  
4. Загальна кiлькiсть мiсць (одиниць)  
5. Обсяг партiї об'єктiв регулювання або їх вага  
(словами в одиницях вимiрювання)
6. Спосiб транспортування  
(iз зазначенням для морських перевезень - найменування судна, баржi;
 
для залiзничних перевезень - номера вагона; для автомобiльних перевезень - номера автотранспортного засобу)
7. Країна походження  
8. Мiсце або станцiя вiдправлення  
 
9. Мiсце або станцiя призначення  
 

10. Iнформацiя про фiтосанiтарний стан об'єктiв регулювання i проведення фiтосанiтарних процедур

 
(вiдмiтка про фiтосанiтарний стан
 
об'єктiв регулювання i проведенi заходи)

11. Умови, що встановлюються у разi вiдвантаження, вiдправлення, транспортування, приймання та використання об'єктiв регулювання:

 
 
 
 
 
12. Мiсце оформлення карантинного сертифiката  
 
Державний фiтосанiтарний iнспектор
М. П.
_______________
(пiдпис)
_______________________
(прiзвище та iнiцiали)

Зворотний бiк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Примiтки.

 
1. Бланк карантинного сертифiката виготовляється на паперi, який має систему захисту вiд пiдробки та несанкцiонованого тиражування, розмiром 210 х 297 мiлiметрiв. На зворотному боцi бланка карантинного сертифiката зазначається: "ХХ" - серiя бланка, "000000" - номер бланка. Текст друкується чорним кольором.
2. Бланк карантинного сертифiката заповнюється друкованими лiтерами державною мовою, розбiрливо, без виправлень, друкованим текстом.
3 У разi коли обсяг iнформацiї, необхiдний для заповнення карантинного сертифiката, виходить за рамки позицiї на бланку, зазначається:
на лицьовому боцi у вiдповiднiй позицiї карантинного сертифiката - "Iнформацiя зазначена на зворотному боцi карантинного сертифiката";
на зворотному боцi - дата оформлення та номер карантинного сертифiката; номер та найменування позицiї; iнформацiя, необхiдна для заповнення карантинного сертифiката, що скрiплюється пiдписом i печаткою.

 

Додаток 15
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ЗАЯВА/APPLICATION
на оформлення фiтосанiтарного сертифiката, фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, карантинного сертифiката

/ for issuance of a phytosanitary certificate, re-export phytosanitary certificate, quarantine certificate (непотрiбне закреслити) / (cross out the unnecessary)

1. Вiдправник (експортер) та його адреса / Name and address of consignor (exporter)
 
11. Для резидентiв / For residents  
(код згiдно з ЄДРПОУ / code according to
 
the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine*)
2. Отримувач (iмпортер) та його адреса / Name and address of consignee (importer)
 
21 Для резидентiв / for residents  
(код згiдно з ЄДРПОУ / code according to
 
the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine*)
3. Країна походження / Country of origin  
 
4. Мiсце (регiон) походження та мiсце зберiгання / Place (region) of origin and storage area
 
 
5. Спосiб транспортування та номер транспортного засобу / Mode of transport and its number plate
 
 
6. Пункт або станцiя призначення / Destination point or station
 
7. Пункт ввезення до країни-iмпортера / Point of entry to the country of destination**
 
8. Кiлькiсть (об'єм або вага) об'єкта регулювання / Quantity (volume or weight) of regulated article(s)
 
 
9. Найменування об'єкта регулювання та маркування / Name (title) and marking of regulated article(s)
 
 
10. Пункт або станцiя вiдправлення/Departure point or station
 
 

11. Додаткова декларацiя або iнформацiя, що подається заявником / Additional declaration or information provided by the applicant

 
 

12. Вимоги до об'єкта регулювання та транспортного засобу в частинi здiйснення карантину рослин, що повиннi бути виконанi пiд час оформлення сертифiката / Plant quarantine requirements to regulated article(s) and the vehicle that must be performed during certificate registration

 
 
Дата подання заяви /
Date of application
____________ 20___ року
Вiдправник (експортер) /
Consignor (exporter)
______________________________
(прiзвище i пiдпис) / (name and signature)

____________
Вся iнформацiя, крiм iнформацiї що зазначається в пунктах 11 та 21, заповнюється резидентами та нерезидентами.
All information (excluding that indicated in the points 11 and 21) have to complete by the residents and non-residents.
* Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта - для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспортi.
Number of taxpayer's registration card or passport series and number for individuals, who because of their religious beliefs refused to accept the number of a taxpayer's registration card and reported an appropriate authority of the State Tax Service and have a mark in the passport.
** Заповнюється для фiтосанiтарних сертифiкатiв та фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт.
To be filled only for re-export phytosanitary certificates.

 

Додаток 16
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

БЛАНК
фiтосанiтарного сертифiката

Лицьовий бiк

1. Експортер та його адреса
Name and address of exporter
2. ФIТОСАНIТАРНИЙ СЕРТИФIКАТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE

N ________________________________

3. Iмпортер та його адреса
Declared name and address of consignee
4. До органiзацiї карантину i захисту рослин
________________________________ (країна-iмпортер)

Plant Protection
Organization(s) of ____________________ (country of import)

5. Мiсце походження
Place of origin
6. Пункт ввезення
Declared point of entry
Україна
UKRAINE

Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection

7. Спосiб транспортування
Declared means of conveyance
8. Маркування, кiлькiсть та опис паковання, найменування об'єктiв регулювання, ботанiчна назва рослин
Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants
9. Кiлькiсть
Declared quantity
10. Цей сертифiкат засвiдчує, що зазначенi рослини, рослиннi продукти чи iншi об'єкти регулювання були перевiренi та/або пройшли експертизу iз застосуванням необхiдних офiцiйних процедур, вважаються вiльними вiд шкiдливих органiзмiв, що є карантинними для країни-iмпортера, та вiдповiдають дiючим фiтосанiтарним вимогам країни-iмпортера, включаючи регульованi некарантиннi шкiдливi органiзми.
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.
11. Додаткова декларацiя
Additional declaration
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
Disinfestation and/or disinfection treatment
18. Мiсце оформлення
Place of issue

Дата
Date

Прiзвище державного фiтосанiтарного iнспектора
Name of state phytosanitary inspector

Пiдпис державного фiтосанiтарного iнспектора
Signature of state phytosanitary inspector

М. П.
Stamp

12. Обробка
Treatment
13. Хiмiчна (дiюча речовина)
Chemical (active ingredient)
14. Експозицiя та температура
Duration and temperature
15. Концентрацiя/доза
Concentration/dose
16. Дата
Date
17. Додаткова iнформацiя
Additional information

Зворотний бiк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Примiтки.

 
1. Бланк фiтосанiтарного сертифiката виготовляється на паперi, який має систему захисту вiд пiдробки та несанкцiонованого тиражування, розмiром 210 х 297 мiлiметрiв. На зворотному боцi бланка фiтосанiтарного сертифiката зазначається: "ХХ" - серiя бланка, "000000" - номер бланка. Текст друкується чорним кольором.
2. Бланк фiтосанiтарного сертифiката заповнюється розбiрливо, без виправлень, друкованим текстом, друкованими лiтерами англiйською мовою або однiєю з офiцiйних мов Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї ООН (ФАО); ботанiчна назва рослин, назва бiологiчних контрольних органiзмiв та шкiдливих органiзмiв заповнюється латинською мовою, назва вiрусiв - англiйською мовою.
3. У разi коли обсяг iнформацiї, необхiдний для заповнення фiтосанiтарного сертифiката, виходить за рамки позицiї на бланку, зазначається:
на лицьовому боцi у вiдповiднiй позицiї фiтосанiтарного сертифiката - "Information mentioned on the reverse side of the phytosanitary certificate (Iнформацiя зазначена на зворотному боцi фiтосанiтарного сертифiката)";
на зворотному боцi - дата оформлення та номер фiтосанiтарного сертифiката; номер та найменування позицiї; iнформацiя, необхiдна для заповнення фiтосанiтарного сертифiката, що скрiплюється пiдписом i печаткою.

 

Додаток 17
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

БЛАНК
фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт

Лицьовий бiк

1. Експортер та його адреса
Name and address of exporter
2. ФIТОСАНIТАРНИЙ СЕРТИФIКАТ НА РЕЕКСПОРТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT
N __________________________
3. Iмпортер та його адреса
Declared name and address of consignee
4. До органiзацiї карантину i захисту рослин
________________________________ (країна-iмпортер)

To Plant Protection
Organization(s) of ______________ (country of import)

5. Мiсце походження
Place of origin
6. Пункт ввезення
Declared point of entry
Україна
UKRAINE

Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та
захисту споживачiв
State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection

7. Спосiб транспортування
Declared means of conveyance
8. Маркування, кiлькiсть та опис паковання, найменування об'єктiв регулювання, ботанiчна назва рослин
Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants
9. Кiлькiсть
Declared quantity
10. Цей сертифiкат засвiдчує, що зазначенi рослини, рослиннi продукти чи iншi
об'єкти регулювання були iмпортованi до ______________________ (країна реекспорту) з ______________________ (країна походження) у супроводi фiтосанiтарного сертифiката
N ___________________ (оригiнал, затверджена копiя, якi додаються до цього сертифiката), а також засвiдчує, що такi рослини, рослиннi продукти чи iншi об'єкти регулювання упакованi, переупакованi в оригiнальну нову упаковку, яка визначена оригiнальним фiтосанiтарним сертифiкатом. За результатами додаткового iнспектування визнано їх вiдповiднiсть дiючим фiтосанiтарним вимогам країни-iмпортера, а також засвiдчено, що пiд час зберiгання в Українi вантаж не зазнав ризику iнфiкування чи зараження.
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described
above where imported into (contracting party of re-export) ______________________ from __________________ (contracting party of origin) covered by Phytosanitary certificate N _______________________ (in original certified true copy of which is attached to this certificate); that they are packed, repacked in original new containers, based on the original phytosanitary certificate. By the results of additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and that during storage in Ukraine the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.
11. Додаткова декларацiя
Additional declaration
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
Disinfestation and/or disinfection treatment
18. Мiсце оформлення
Place of issue

Дата
Date

Прiзвище державного фiтосанiтарного iнспектора
Name of state phytosanitary inspector

Пiдпис державного фiтосанiтарного iнспектора
Signature of state phytosanitary inspector

М. П.
Stamp

12. Обробка
Treatment
13. Хiмiчна (дiюча речовина)
Chemical (active ingredient)
14. Експозицiя та температура
Duration and temperature
15. Концентрацiя (доза)
Concentration (dose)
16. Дата
Date
17. Додаткова iнформацiя
Additional information

Зворотний бiк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Примiтки.

 
1. Бланк фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт виготовляється на паперi, який має систему захисту вiд пiдробки та несанкцiонованого тиражування, розмiром 210 х 297 мiлiметрiв. На зворотнiй сторонi бланка фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт зазначається: "ХХ" - серiя бланка, "000000" - номер бланка. Текст друкується чорним кольором.
2. Бланк фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт заповнюється розбiрливо, без виправлень, друкованим текстом, друкованими лiтерами, англiйською мовою або однiєю з офiцiйних мов Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї ООН (ФАО); ботанiчна назва рослин, назва бiологiчних контрольних органiзмiв та шкiдливих органiзмiв заповнюється латинською мовою, назва вiрусiв - англiйською мовою.
3. У разi коли обсяг iнформацiї, необхiдний для заповнення фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, виходить за рамки позицiї на бланку, зазначається:
на лицьовому боцi у вiдповiднiй позицiї фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт - "Information mentioned on the reverse side of the phytosanitary certificate for re-export (Iнформацiя зазначена на зворотному боцi фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт)";
на зворотному боцi - дата оформлення i номер фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт; номер та найменування позицiї; iнформацiя, необхiдна для заповнення фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, що скрiплюється пiдписом i печаткою.

 

Додаток 18
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ФОРМА
трикутної печатки червоного кольору iз зазначенням "CERTIFICATE CANCELLED"

 

Додаток 19
до Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

ФОРМА
штампа червоного кольору, який засвiдчує повернення вантажу

Примiтка. "ХХ" - код територiального органу Держпродспоживслужби.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 листопада 2019 р. N 1177

ПОРЯДОК
ведення Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй

     1. Цей Порядок визначає механiзм ведення Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй (далi - Реєстр).

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннi, наведеному в статтi 1 Закону України "Про карантин рослин" та Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 2019 р. N 1177.

     3. Реєстр ведеться з метою:

     здiйснення облiку уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй та виданих висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     створення фонду iнформацiйних даних щодо уповноважених лабораторiй та виданих висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     сприяння захисту iнтересiв особи пiд час проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     iнформацiйної взаємодiї з Реєстром виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв;

     надання вiдомостей, що мiстяться в Реєстрi, вiдповiдно до законодавства.

     4. Держателем Реєстру є Держпродспоживслужба, яка забезпечує ведення Реєстру. Для забезпечення ведення Реєстру, зокрема оновлення iнформацiї в Реєстрi, Держпродспоживслужба може призначити адмiнiстратора Реєстру, який належить до сфери управлiння Держпродспоживслужби та дiяльнiсть якого фiнансується, в тому числi за рахунок коштiв спецiального фонду державного бюджету, отриманих як плата за кожен включений до Реєстру висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     5. Ведення Реєстру здiйснюється державною мовою, крiм наукових назв виявлених видiв шкiдливих органiзмiв, якi зазначаються в iнформацiї щодо висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) латинською мовою, а у випадку зазначення вiрусiв - англiйською мовою.

     Реєстр ведеться в електроннiй формi. Формування та ведення Реєстру забезпечується Держпродспоживслужбою шляхом включення, виключення вiдомостей, оновлення iнформацiї, внесення змiн до нього через iнформацiйну (автоматизовану) систему.

     Обмiн iнформацiєю Реєстру з iншими державними електронними iнформацiйними ресурсами здiйснюється через систему електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв.

     Iдентифiкацiя в Реєстрi здiйснюється з використанням електронного квалiфiкованого пiдпису через iнтегровану систему електронної iдентифiкацiї.

     6. Державнi фiтосанiтарнi лабораторiї, що належать до сфери управлiння Держпродспоживслужби, включаються до Реєстру автоматично.

     У випадку прийняття рiшення Держпродспоживслужби щодо уповноваження державної фiтосанiтарної лабораторiї на проведення повторної фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) така iнформацiя зазначається у Реєстрi.

     7. Фiтосанiтарна лабораторiя включається до Реєстру на пiдставi рiшення Держпродспоживслужби про уповноваження. Рiшення про уповноваження лабораторiї на проведення огляду в частинi вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) приймається, якщо вона:

     акредитована вiдповiдно до стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на проведення робiт з визначення фiтосанiтарного стану рослин i продукцiї рослинного походження у галузi застосування методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за одним або кiлькома видами аналiзiв: ентомологiя, мiкологiя, бактерiологiя, фiтогельмiнтологiя, вiрусологiя, гербологiя;

     не порушувала протягом останнiх шести мiсяцiв вимог нормативно-правових актiв та стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на вiдповiднiсть яким вона акредитована.

     8. Для отримання уповноваження на проведення огляду в частинi вiдбору зразкiв та проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), а також включення до Реєстру лабораторiя подає до Держпродспоживслужби заяву у довiльнiй формi, пiдписану особисто керiвником або представником лабораторiї (в обох випадках з документальним пiдтвердженням особи та її повноважень).

     У заявi зазначається iнформацiя про:

     види робiт, якi лабораторiя має намiр проводити, зокрема огляд в частинi вiдбору зразкiв; фiтосанiтарну експертизу (аналiзи) в частинi визначення фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання у галузi застосування методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за одним або кiлькома видами аналiзiв: ентомологiя, мiкологiя, бактерiологiя, фiтогельмiнтологiя, вiрусологiя, гербологiя та з уточненням методу проведення таких аналiзiв;

     вiдсутнiсть протягом останнiх шести мiсяцiв порушень вимог нормативно-правових актiв та стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на вiдповiднiсть яким лабораторiя акредитована.

     Фiтосанiтарна лабораторiя може бути включена до Реєстру та уповноважена на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) за одним або кiлькома видами та методами проведення аналiзiв.

     До заяви додаються такi документи:

     копiя атестата про акредитацiю вiдповiдно до стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на проведення робiт з визначення фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання у галузi застосування методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за одним або кiлькома видами аналiзiв: ентомологiя, мiкологiя, бактерiологiя, фiтогельмiнтологiя, вiрусологiя, гербологiя;

     iнформацiя про наявну матерiально-технiчну базу для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) та копiї документiв, що засвiдчують право власностi або користування лабораторним обладнанням;

     заява у довiльнiй формi про вiдсутнiсть реального конфлiкту iнтересiв, що впливає на об'єктивнiсть або неупередженiсть пiд час проведення огляду в частинi вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Рiшення про уповноваження та включення до Реєстру або вiдмову в уповноваженнi та включеннi до Реєстру приймається Держпродспоживслужбою протягом десяти робочих днiв з дня подачi заяви та вiдповiдних документiв, про що повiдомляється вiдповiднiй лабораторiї.

     Держпродспоживслужба перевiряє достовiрнiсть iнформацiї, поданої у заявi та документах, якi додаються до неї.

     Надання лабораторiєю або фiтосанiтарною лабораторiєю недостовiрної iнформацiї тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством, вiдмову у включеннi до Реєстру та/або позбавлення фiтосанiтарної лабораторiї уповноваження i виключення з Реєстру.

     9. У випадку прийняття позитивного рiшення про уповноваження фiтосанiтарної лабораторiї та включення її до Реєстру Держпродспоживслужба протягом одного дня:

     присвоює уповноваженiй фiтосанiтарнiй лабораторiї код вiдповiдно до алгоритму, визначеного Держпродспоживслужбою, який використовується при нумерацiї висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     вносить змiни до Реєстру;

     повiдомляє про таке рiшення фiтосанiтарнiй лабораторiї та з метою оновлення iнформацiї в Реєстрi щодо висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) надає формат обмiну даними з iнформацiйною (автоматизованою) системою.

     З метою роботи в Реєстрi та попередження пiдробки висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарна лабораторiя налаштовує обмiн даними з iнформацiйною (автоматизованою) системою.

     10. Заява про уповноваження та включення до Реєстру залишається без розгляду у разi, коли:

     подана (пiдписана) особою, яка не має на це вiдповiдних повноважень;

     вiдсутнiй або подано неповний перелiк документiв, передбачений пунктом 8 цього Порядку.

     Про залишення заяви без розгляду лабораторiя iнформується в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав протягом десяти робочих днiв з дня реєстрацiї заяви, при цьому заява та документи, що до неї додаються, лабораторiї не повертаються.

     У разi усунення причин, що були пiдставою для залишення заяви без розгляду, лабораторiя може повторно подати заяву про включення до Реєстру. Повторно подана заява розглядається Держпродспоживслужбою вiдповiдно до пункту 8 цього Порядку, при цьому документи, що поданi пiд час попередньої подачi та не потребують виправлення, можуть повторно не подаватися.

     11. Виключними пiдставами для вiдмови в уповноваженнi та включеннi до Реєстру є невiдповiднiсть лабораторiї вимогам, встановленим законом.

     12. Фiтосанiтарна лабораторiя позбавляється уповноваження та виключається з Реєстру на пiдставi рiшення Держпродспоживслужби у разi:

     лiквiдацiї;

     тимчасового зупинення дiї або скасування атестата про акредитацiю;

     повторного протягом 12 мiсяцiв порушення нею законодавства про карантин рослин у частинi проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), що мало наслiдком отримання двох та бiльше нотифiкацiй про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам вiдповiдно до Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 13. До такого порушення належить виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв у вантажi, щодо якого надано висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) про вiдсутнiсть таких органiзмiв;

     виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих iз заявою на уповноваження, зокрема неповiдомлення про змiни вiдомостей, зазначених у заявi та документах, поданих iз заявою на уповноваження, в десятиденний строк з моменту виникнення таких змiн;

     приватизацiї державної фiтосанiтарної лабораторiї.

     Держпродспоживслужба протягом трьох робочих днiв надсилає уповноваженiй фiтосанiтарнiй лабораторiї повiдомлення про прийняте рiшення щодо позбавлення уповноваження та виключення з Реєстру.

     13. Уповноважена фiтосанiтарна лабораторiя зобов'язана:

     дотримуватися вимог нормативно-правових актiв та стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на вiдповiднiсть яких вона акредитована;

     надавати державним фiтосанiтарним iнспекторам на їх запит iнформацiю, необхiдну для з'ясування обставин, що призвели до отримання нотифiкацiї про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам;

     повiдомляти Держпродспоживслужбi про змiни у вiдомостях, що мiстяться у Реєстрi та/або у заявi та документах, поданих iз заявою на уповноваження, в десятиденний строк з моменту виникнення таких змiн.

     14. У випадку необхiдностi внесення змiн до Реєстру щодо iнформацiї про уповноважену фiтосанiтарну лабораторiю, атестата про акредитацiю та/або до заяви i документiв, поданих iз заявою на уповноваження, фiтосанiтарна лабораторiя звертається до Держпродспоживслужби iз заявою в довiльнiй формi, в якiй зазначаються причини та змiни, що необхiдно внести у Реєстр. До заяви про внесення змiн додаються документи, якi пiдтверджують достовiрнiсть вiдомостей. Держпродспоживслужба на безоплатнiй основi вносить змiни до Реєстру в частинi iнформацiї, яка стосується уповноваженої фiтосанiтарної лабораторiї та даних щодо атестата про акредитацiю.

     15. Ведення Реєстру передбачає внесення та за необхiдностi оновлення:

     1) iнформацiї про уповноважену фiтосанiтарну лабораторiю та арбiтражну фiтосанiтарну лабораторiю (код, присвоєний Держпродспоживслужбою, назва, код згiдно з ЄДРПОУ, адреса мiсцезнаходження, адреса офiцiйної електронної скриньки, контактний номер телефону, прiзвище та iм'я керiвника);

     2) iнформацiї щодо атестата про акредитацiю (дата, номер, строк дiї, назва атестата про акредитацiю, найменування органiзацiї, що видала такий атестат);

     3) iнформацiї щодо рiшення Держпродспоживслужби про включення/виключення до/з Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй на проведення робiт з визначення фiтосанiтарного стану рослин i продукцiї рослинного походження у галузi застосування iз зазначенням дати та номера такого рiшення стосовно:

     вiдбору зразкiв для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), з визначенням випадкiв, в яких на пiдставi такого вiдбору можуть використовуватися результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за одним або кiлькома видами аналiзiв: ентомологiя, мiкологiя, бактерiологiя, фiтогельмiнтологiя, вiрусологiя, гербологiя iз зазначенням призначення об'єкта регулювання (експорт, iмпорт, транзит чи реекспорт, обiг, виробництво, зберiгання об'єктiв регулювання, здiйснення державного нагляду, проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв). У випадку акредитацiї уповноваженої фiтосанiтарної лабораторiї за одним або декiлькома видами шкiдливих органiзмiв зазначається наукова назва таких шкiдливих органiзмiв;

     4) iнформацiї щодо виявлених порушень законодавства чи надходження нотифiкацiй про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам;

     5) iнформацiї щодо висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), висновкiв повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) за кожною уповноваженою фiтосанiтарною лабораторiєю окремо, яка включає:

     дату та номер виданих висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     назву особи, що iнiцiювала проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     мiсце призначення об'єкта регулювання;

     назву об'єкта регулювання;

     походження об'єкта регулювання (iмпортне чи вiтчизняне);

     дату, номер та iнформацiю, зазначену у розпорядженнi/направленнi державного фiтосанiтарного iнспектора чи направленнi фахiвця фiтосанiтарної лабораторiї;

     дату надходження зразка до фiтосанiтарної лабораторiї;

     види аналiзiв, що проводилися уповноваженою фiтосанiтарною лабораторiєю;

     методи, за якими проводилася фiтосанiтарна експертиза (аналiзи);

     результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) iз зазначенням видiв виявлених шкiдливих органiзмiв та за необхiдностi кiлькостi виявлених шкiдливих органiзмiв у зразку;

     вiдмову у проведеннi фiтосанiтарної експертизи (аналiзу) iз зазначенням дати та причини;

     додаткову iнформацiю.

     Вiдомостi, що мiстяться у Реєстрi, є вiдкритими i загальнодоступними, крiм iнформацiї з обмеженим доступом у розумiннi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     Всi вiдомостi, що мiстяться у Реєстрi та належать до iнформацiї з обмеженим доступом у розумiннi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", є вiдкритими i доступними для державних фiтосанiтарних iнспекторiв, держателя та адмiнiстратора Реєстру, а для фiтосанiтарних лабораторiй - вся iнформацiя, яка стосується їх дiяльностi.

     16. За необхiдностi у Реєстрi може зазначатися iнша iнформацiя, до якої можуть вноситися змiни та оновлення.

     17. Держпродспоживслужба на безоплатнiй основi оновлює iнформацiю в Реєстрi щодо:

     рiшення Держпродспоживслужби про включення/виключення до/з Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй;

     виявлених порушень законодавства чи надходження нотифiкацiй про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам.

     18. У разi виявлення у Реєстрi технiчної помилки Держпродспоживслужба протягом одного робочого дня виправляє її, про що повiдомляє уповноваженим фiтосанiтарним лабораторiям шляхом надсилання iнформацiї на адреси офiцiйних електронних скриньок.

     19. Оновлення iнформацiї в Реєстрi щодо висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) та повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), якi надаються фiтосанiтарними лабораторiями, вiдбувається в режимi реального часу.

     20. За оновлення iнформацiї в Реєстрi фiтосанiтарнi лабораторiї (крiм державних фiтосанiтарних лабораторiй) вносять плату за кожен включений до цього Реєстру висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) у розмiрi 0,2 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, яка зараховується до спецiального фонду державного бюджету визначеної Держпродспоживслужбою установи з питань карантину та захисту рослин, що належить до сфери управлiння Держпродспоживслужби.

     21. Для оновлення iнформацiї в Реєстрi щодо висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), зокрема висновкiв повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), фiтосанiтарна лабораторiя надсилає iнформацiю до iнформацiйної (автоматизованої) системи шляхом вивантаження такої iнформацiї в електроннiй формi в форматi, погодженому з Держпродспоживслужбою.

     Якщо результати повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) вiдрiзняються вiд результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), в Реєстрi зазначається iнформацiя щодо неможливостi застосування результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Вiдповiдальними за достовiрнiсть вiдомостей, надiсланих до iнформацiйної (автоматизованої) системи, в частинi висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) є уповноваженi фiтосанiтарнi лабораторiї, якi надiслали таку iнформацiю.

     22. Держпродспоживслужба з метою безперервної роботи Реєстру забезпечує цiлодобове функцiонування iнформацiйної (автоматизованої) системи та є вiдповiдальною за повноту та достовiрнiсть вiдомостей у Реєстрi.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 листопада 2019 р. N 1177

ПОРЯДОК
ведення Реєстру виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв

     1. Цей Порядок визначає механiзм ведення Реєстру виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв (далi - Реєстр).

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннi, наведеному в статтi 1 Закону України "Про карантин рослин" та Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 2019 р. N 1177.

     3. Реєстр ведеться з метою:

     здiйснення облiку та створення бази iнформацiйних даних щодо виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв, фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт, висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) та iнформацiї про документи, якi були пiдставою для видачi зазначених сертифiкатiв;

     сприяння захисту iнтересiв особи пiд час отримання фiтосанiтарних сертифiкатiв або фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт;

     надання вiдомостей, що мiстяться в Реєстрi, вiдповiдно до законодавства.

     4. Держателем Реєстру є Держпродспоживслужба, яка забезпечує ведення Реєстру. Для забезпечення ведення Реєстру Держпродспоживслужба може призначити адмiнiстратора Реєстру.

     5. Ведення Реєстру здiйснюється державною мовою, крiм:

     iнформацiї, зазначеної у фiтосанiтарному сертифiкатi та фiтосанiтарному сертифiкатi на реекспорт, яка стосується найменування ботанiчних назв рослин, бiологiчних контрольних органiзмiв та шкiдливих органiзмiв, яка заповнюється латинською мовою, а також назв вiрусiв, яка заповнюється англiйською мовою;

     iнформацiї, зазначеної у висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), яка стосується назв виявлених видiв шкiдливих органiзмiв, що включається до Реєстру, - латинською мовою, а вiрусiв - англiйською мовою;

     iнформацiї, зазначеної у фiтосанiтарному сертифiкатi або фiтосанiтарному сертифiкатi на реекспорт, що включається до Реєстру та вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiтосанiтарних заходiв N 12 "Фiтосанiтарнi сертифiкати" заповнюється англiйською мовою або однiєю з офiцiйних мов Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї ООН (ФАО).

     Для iдентифiкацiї iнформацiї, що вноситься до Реєстру, щодо юридичних та/або фiзичних осiб, якi не є резидентами, така iнформацiя зазначається англiйською мовою або однiєю з офiцiйних мов Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї ООН (ФАО).

     6. Реєстр ведеться в електроннiй формi. Ведення Реєстру забезпечується Держпродспоживслужбою шляхом включення вiдомостей, оновлення iнформацiї та внесення змiн до нього через iнформацiйну (автоматизовану) систему.

     Обмiн iнформацiєю Реєстру з iншими державними електронними iнформацiйними ресурсами здiйснюється через систему електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв.

     Iдентифiкацiя в Реєстрi здiйснюється з використанням електронного квалiфiкованого пiдпису через iнтегровану систему електронної iдентифiкацiї.

     7. Iнформацiйна (автоматизована) система Реєстру повинна забезпечувати:

     автоматизацiю процесу включення вiдомостей, внесення змiн та оновлення iнформацiї про виданi та/або анульованi чи переоформленi фiтосанiтарнi сертифiкати або фiтосанiтарнi сертифiкати на реекспорт, висновки фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) в електроннiй формi та створення електронного архiву;

     зберiгання протягом 10 рокiв вiдомостей про виданi та/або анульованi чи переоформленi фiтосанiтарнi сертифiкати, фiтосанiтарнi сертифiкати на реекспорт, висновки фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     захист персональних даних згiдно iз Законом України "Про захист персональних даних";

     можливiсть адмiнiстрування Реєстру (накопичення, проведення аналiзу, актуалiзацiї та обробки даних, надання права доступу тощо);

     можливiсть здiйснювати обмiн iнформацiєю з державними органами України та нацiональними органiзацiями захисту рослин iноземних держав;

     можливiсть проведення iнших дiй, визначених цим Порядком.

     8. Ведення Реєстру передбачає включення вiдомостей, внесення та оновлення:

     1) iнформацiї щодо фiтосанiтарних сертифiкатiв або фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт (кожним територiальним органом Держпродспоживслужби окремо), яка включає:

     номер та дату видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт;

     повне найменування експортера, якому видано фiтосанiтарний сертифiкат, фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт, найменування держави особистого закону експортера та адреса. Якщо особистим законом експортера є законодавство України, зазначається iнформацiя щодо коду згiдно з ЄДРПОУ або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб), або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку у паспортi) суб'єкта господарювання;

     повне найменування iмпортера та його адресу;

     мiсце походження об'єкта регулювання;

     пункт ввезення;

     спосiб транспортування;

     маркування, кiлькiсть та опис пакування, найменування об'єктiв регулювання, ботанiчну назву рослин;

     кiлькiсть об'єктiв регулювання;

     додаткову декларацiю;

     iнформацiю щодо проведеного та зазначеного у фiтосанiтарному сертифiкатi, фiтосанiтарному сертифiкатi на реекспорт знезараження;

     додаткову iнформацiю;

     за наявностi iнформацiю щодо прикрiплених письмових повiдомлень до фiтосанiтарного сертифiката, фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт;

     мiсце оформлення фiтосанiтарного сертифiката, фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт;

     прiзвище державного фiтосанiтарного iнспектора;

     iнформацiю щодо вiдмови у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт iз зазначенням дати такої вiдмови та пiдстави;

     за наявностi iнформацiю (вiдмiтку) про анулювання чи переоформлення фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт;

     2) iнформацiї щодо висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) за кожною фiтосанiтарною лабораторiєю окремо, яка включає:

     дату та номер виданого висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     повне найменування особи, що iнiцiювала проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), найменування держави особистого закону такої особи та адресу. Якщо особистим законом такої особи є Україна, зазначається iнформацiя щодо коду згiдно з ЄДРПОУ або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб), або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку у паспортi) суб'єкта господарювання;

     країну призначення об'єкта регулювання;

     найменування об'єктiв регулювання (ботанiчних назв рослин);

     походження об'єкта регулювання (iмпортне чи вiтчизняне);

     дату, номер та iнформацiю, зазначену в розпорядженнi щодо застосування фiтосанiтарних заходiв (процедур) чи направленнi фахiвця фiтосанiтарної лабораторiї;

     дату надходження зразка до фiтосанiтарної лабораторiї;

     види фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), що проводилися фiтосанiтарною лабораторiєю;

     методи, за якими проводилася фiтосанiтарна експертиза (аналiзи);

     результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) iз зазначенням виявлених видiв та кiлькостi шкiдливих органiзмiв у зразку;

     вiдмову у проведеннi фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) iз зазначенням дати та причини, що передбаченi пунктом 46 Порядку проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiркового контролю за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 2019 р. N 1177;

     додаткову iнформацiю щодо проведення та результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     9. Вiдомостi, що мiстяться у Реєстрi, є вiдкритими i загальнодоступними, крiм iнформацiї з обмеженим доступом у розумiннi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     У Реєстрi вiдкритою i доступною є iнформацiя про:

     назву об'єкта регулювання та його обсяг;

     номер та дату видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     номер та дату видачi фiтосанiтарного сертифiката.

     Всi вiдомостi, що мiстяться у Реєстрi та належать до iнформацiї з обмеженим доступом у розумiннi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", є вiдкритими i доступними для державних фiтосанiтарних iнспекторiв, держателя та адмiнiстратора Реєстру, а для фiтосанiтарних лабораторiй - вся iнформацiя, яка стосується їх дiяльностi.

     10. До Реєстру можуть включатися iншi вiдомостi, до яких можуть вноситися змiни та оновлення.

     11. У разi виявлення у Реєстрi технiчної помилки Держпродспоживслужба протягом одного робочого дня виправляє її, про що iнформує територiальнi органи Держпродспоживслужби та фiтосанiтарнi лабораторiї шляхом надсилання iнформацiї на адреси їх офiцiйних електронних скриньок.

     12. Включення вiдомостей, внесення змiн та оновлень iнформацiї в Реєстрi щодо фiтосанiтарного сертифiката та висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), якi надаються фiтосанiтарними лабораторiями, здiйснюється Держпродспоживслужбою в автоматичному режимi.

     13. Включення вiдомостей, внесення змiн та оновлень iнформацiї в Реєстрi здiйснюється за допомогою iнформацiйної (автоматизованої) системи в режимi реального часу.

     Для включення вiдомостей, внесення змiн та оновлень iнформацiї в Реєстрi щодо висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарна лабораторiя надсилає iнформацiю до Держпродспоживслужби шляхом її вивантаження в електроннiй формi у форматi, погодженому з Держпродспоживслужбою.

     Вiдповiдальними за достовiрнiсть вiдомостей, надiсланих до iнформацiйної (автоматизованої) системи, в частинi висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) є фiтосанiтарнi лабораторiї, якi надiслали таку iнформацiю.

     14. Держпродспоживслужба з метою безперервної роботи Реєстру забезпечує цiлодобове функцiонування iнформацiйної (автоматизованої) системи та є вiдповiдальною за повноту та достовiрнiсть вiдомостей у Реєстрi.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 листопада 2019 р. N 1177

ПЕРЕЛIК
об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування об'єкта регулювання
0106 49 00 Клiщi, нематоди та комахи для науково-дослiдних цiлей
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212
0602 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)
0701 Картопля, свiжа або охолоджена
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) та цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi (крiм грибiв та трюфелiв)
0712 90 11 00 Цукрова кукурудза гiбрид для сiвби (Zea mays var. saccharata)
0712 90 19 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) iнша
0713 Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, цiлих чи порiзаних у виглядi гранул або скибок; та крiм серцевини сагової пальми)
0803 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi
0806 Виноград, свiжий або сушений
0807 Динi, кавуни i папая, свiжi
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi
0810 Iншi плоди, свiжi
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801-0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi
1001* Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)
1001 11 00 00 Пшениця тверда насiннєва
1001 91 Iншi насiннєвi
1002* Жито
1002 10 00 00 Жито насiннєве
1003* Ячмiнь
1003 10 00 00 Ячмiнь насiннєвий
1004* Овес
1004 10 00 00 Овес насiннєвий
1005* Кукурудза
1005 10 Кукурудза насiннєва
1006* Рис
1006 10 10 00 Рис для сiвби
1007* Сорго зернове
1007 10 Сорго зернове насiннєве
1008* Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури
1008 10 00 00 Гречка насiннєва
1008 21 00 00 Просо насiннєве
1103* Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур
1104* Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi
1107 10* Солод необсмажений
1201* Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi
1201 10 00 00 Соєвi боби для сiвби
1202* Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений
1204 00* Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене
1204 00 10 00 Насiння льону для сiвби
1205* Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене
1205 Насiння свирiпи або рiпаку для сiвби
1206 00* Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
1206 00 10 00 Насiння соняшнику для сiвби
1207* Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi
1207 10 00 00 Горiхи та ядра пальм
1207 21 00 00 Насiння бавовнику для сiвби
1207 30 00 00 Насiння рицини для сiвби
1207 40 10 00 Насiння кунжуту для сiвби
1207 50 10 00 Насiння гiрчицi для сiвби
1207 60 00 00 Насiння сафлору (Carthamus tinctorius) для сiвби
1207 70 00 00 Насiння динi для сiвби
1207 91 10 00 Насiння маку для сiвби
1207 99 91 00 Насiння конопель для сiвби
1207 99 20 00 Iнше насiння для сiвби
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби
1210* Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул (крiм лупулiну)
1211* Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi
1212*
(крiм товарних пiдпозицiй
1212 21 00 00
та
1212 29 00 00)
Плоди рiжкового дерева, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, подрiбнених або неподрiбнених); кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi
1214* Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi
1401 Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння
1404 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi (крiм соняшникового лушпиння)
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи i залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi
2308 00* Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi (крiм вичавкiв iз яблук та виноградних вичавкiв)
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи
2530 90 00 00 Ґрунт
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований
3002 90 50 00,
3002 90 90 00
Живi фiтопатогеннi бактерiї, грибки та вiруси рослин для науково-дослiдних цiлей
4401 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв тощо; деревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн (крiм брикетiв та гранул)
4403
(крiм товарної пiдпозицiї
4403 10 00 00,
що обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами)
Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi
4404 Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки, стовпи загостренi з дерева, але не розпилянi уздовж; лiсоматерiали, начорно обтесанi, але не обточенi, не вигнутi або не обробленi iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв або подiбних виробiв; деревина лущена та аналогiчна
4406 10 00 00 Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних колiй, не просоченi
4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мiлiметрiв
4409 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi
5101 11 00 00 Вовна немита, стрижена
5201 00 Бавовна, не пiддана кардо- та гребенечесанню
5301 Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та вiдходи льону (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину)
9705 00 00 00 Колекцiї та предмети колекцiонування з акарологiї, гельмiнтологiї, ентомологiї, паразитологiї та ботанiки

____________
     * Видача карантинного сертифiката на зазначенi об'єкти регулювання у сферi карантину рослин для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України не обов'язкова. Видача карантинного сертифiката здiйснюється виключно у разi добровiльного звернення осiб.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 листопада 2019 р. N 1177

ПЕРЕЛIК
об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування об'єкта регулювання Країни-експортери або зони країн походження, для яких заборонено iмпорт в Україну об'єктiв регулювання Країни-iмпортери, на вимогу яких об'єкти регулювання супроводжуються фiтосанiтарними документами пiд час експорту та реекспорту з України
0106 49 00 Клiщi, нематоди та комахи для науково-дослiдних цiлей   усi країни свiту
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212   усi країни свiту
0602 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв   усi країни свiту
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)   усi країни свiту
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)   усi країни свiту
0701 Картопля, свiжа або охолоджена Сирiйська Арабська Республiка усi країни свiту
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi Сирiйська Арабська Республiка усi країни свiту
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi   усi країни свiту
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi   усi країни свiту
0705 Салат-латук
(Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi
  усi країни свiту
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi   усi країни свiту
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi   усi країни свiту
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi   усi країни свiту
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi (крiм грибiв та трюфелiв)* Сирiйська Арабська Республiка усi країни свiту
0712 90 11 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) гiбрид для сiвби   усi країни свiту
0712 90 19 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) iнша   усi країни свiту
0713 Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi   усi країни свiту
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, цiлих чи порiзаних у виглядi гранул або скибок; крiм серцевини сагової пальми)   усi країни свiту
0801 Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, iз шкiркою або без шкiрки   усi країни свiту, крiм Грузiї
0802 Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, iз шкiркою або без шкiрки   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0803 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi   усi країни свiту
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi   усi країни свiту
0806 Виноград, свiжий або сушений   усi країни свiту
0807 Динi, кавуни i папая, свiжi   усi країни свiту
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi   усi країни свiту
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi   усi країни свiту
0810 Iншi плоди, свiжi   усi країни свiту
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0814 00 00 00 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi (крiм морожених, сушених або консервованих для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю)   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь, Республiки Казахстану, Республiки Вiрменiї, Киргизької Республiки, Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0901 11 00 Кава несмажена з кофеїном   усi країни свiту
0901 12 00 00 Кава несмажена без кофеїну   усi країни свiту
0903 00 00 00 Мате або парагвайський чай (крiм розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)   усi країни свiту
0904 Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрiбнений чи мелений   усi країни свiту
0906 Кориця та квiти коричного дерева   усi країни свiту, крiм Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0907 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки)   усi країни свiту, крiм Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0908 Горiх мускатний, мацiс i кардамон   усi країни свiту, крiм Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумину, кмину; ягоди ялiвцю   усi країни свiту, крiм Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi   усi країни свiту, крiм Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)   усi країни свiту
1002 Жито   усi країни свiту
1003 Ячмiнь   усi країни свiту
1004 Овес   усi країни свiту
1005 Кукурудза   усi країни свiту
1006 Рис   усi країни свiту
1007 Сорго зернове   усi країни свiту
1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури   усi країни свiту
1101 00 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або сумiшi пшеницi та жита (меслину)   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), крiм рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1106 Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 (крiм iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08)   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1107 10 Солод необсмажений   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1201 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi   усi країни свiту
1202 Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1203 00 00 00 Копра   усi країни свiту, крiм Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене   усi країни свiту
1205 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене   усi країни свiту
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене   усi країни свiту
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi   усi країни свiту
1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби   усi країни свiту
1210 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул (крiм лупулiну)   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь, Республiки Казахстану, Республiки Вiрменiї, Киргизької Республiки, Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1211 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi   усi країни свiту
1212
(крiм товарних пiдпозицiй
1212 21 00 00 та
1212 29 00 00)
Плоди рiжкового дерева, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, подрiбненi або неподрiбненi); кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi   усi країни свiту
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi   усi країни свiту
1401 Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння   усi країни свiту, крiм Туреччини, Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1404 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi   усi країни свiту
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи з какао   усi країни свiту, крiм Туреччини, Грузiї, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
2308 00 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi (крiм вичавкiв з яблук та виноградних вичавкiв)   усi країни свiту
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
2530 90 00 00** Ґрунт   усi країни свiту
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований   усi країни свiту
3002 90 50 00,
3002 90 90 00
Живi фiтопатогеннi бактерiї, грибки та вiруси рослин для науково-дослiдних цiлей   усi країни свiту
4401 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв тощо; деревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн (крiм брикетiв та гранул)   усi країни свiту
4403
(крiм товарної пiдпозицiї
4403 10 00 00,
обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами)
Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi   усi країни свiту
4404 Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки, стовпи загостренi з дерева, але не розпилянi уздовж; лiсоматерiали, начорно обтесанi, але не обточенi, не вигнутi або не обробленi iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв або подiбних виробiв; деревина лущена та аналогiчна   усi країни свiту
4406 10 00 00 Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних аналогiчних колiй, не просоченi   усi країни свiту
4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мiлiметрiв   усi країни свiту
4409 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, заокругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання   усi країни свiту, крiм Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi   усi країни свiту
4416 00 00 00 Бочки, барила, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку   усi країни свiту
5101 11 00 00 Вовна, немита, стрижена   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь, Республiки Казахстану, Республiки Вiрменiї, Киргизької Республiки, Грузiї, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
5201 00 Бавовна, не пiддана кардо- та гребенечесанню   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь, Республiки Казахстану, Республiки Вiрменiї, Киргизької Республiки
5301 Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та вiдходи льону (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину)   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь, Республiки Казахстану, Республiки Вiрменiї, Киргизької Республiки, Туреччини, Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї
9406 00 20 00 Конструкцiї будiвельнi збiрнi з дерева   усi країни свiту, крiм Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь, Республiки Казахстану, Республiки Вiрменiї, Киргизької Республiки, Туреччини
9705 00 00 00 Колекцiї та предмети колекцiонування з акарологiї, гельмiнтологiї, ентомологiї, паразитологiї та ботанiки   усi країни свiту, крiм Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Республiки Кiпр, Чеської Республiки, Данiї, Естонiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччини, Грецiї, Угорщини, Республiки Iрландiї, Iталiї, Латвiї, Литви, Люксембургу, Мальти, Нiдерландiв, Польщi, Португалiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Iспанiї, Швецiї, Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, Хорватiї

____________
     * Iз Сирiйської Арабської Республiки забороняється ввезення в Україну товарiв, якi класифiкуються за кодом згiдно з УКТЗЕД 0709 30 00 00 (баклажани) та за кодом згiдно з УКТЗЕД 0709 60 (перець).
     ** З урахуванням вимог статтi 53 Закону України "Про охорону земель".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 листопада 2019 р. N 1177

ПЕРЕЛIК
об'єктiв регулювання будь-якого походження, що пiдлягають державному контролю на основi ризик-орiєнтованого пiдходу, та критерiї вибiрковостi контролю

1. Перелiк об'єктiв регулювання будь-якого походження, що пiдлягають державному контролю на основi ризик-орiєнтованого пiдходу

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування об'єкта регулювання
0106 49 00* Клiщi, нематоди та комахи для науково-дослiдних цiлей
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212
0602 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)
0701 Картопля, свiжа або охолоджена
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi
0703 Цибуля-шалот, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi (крiм цибулi рiпчастої та часнику)
0703 Цибуля рiпчаста, часник
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi (крiм грибiв та трюфелiв)
0712 90 11 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) гiбрид для сiвби
0712 90 19 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) iнша
0713 Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi (крiм сiвби)
0713 Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi для сiвби
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, цiлих чи порiзаних у виглядi гранул або скибок; крiм серцевини сагової пальми)
0801 Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, iз шкiркою або без шкiрки
0802 Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, iз шкiркою або без шкiрки
0803 Банани, включаючи плантайни, свiжi
0803 Банани, включаючи плантайни, сушенi
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, сушенi
0805 Цитрусовi, свiжi
0805 Цитрусовi, сушенi
0806 Виноград, свiжий
0806 Виноград, сушений
0807 Динi, кавуни i папая, свiжi
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi
0810 Iншi плоди, свiжi
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи
0814 00 00 00 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi (крiм морожених, сушених або консервованих для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю)
0901 11 00 Кава несмажена з кофеїном
0901 12 00 00 Кава несмажена без кофеїну
0903 00 00 00 Мате, або парагвайський чай (крiм розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)
0904 Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрiбнений чи мелений
0906 Кориця та квiти коричного дерева
0907 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки)
0908 Горiх мускатний, мацiс i кардамон
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумину, кмину; ягоди ялiвцю
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi свiжi
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi сушенi
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин) (крiм сiвби)
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин) для сiвби
1003 Ячмiнь (крiм сiвби)
1003 Ячмiнь для сiвби
1004 Овес (крiм сiвби)
1004 Овес для сiвби
1005 Кукурудза (крiм сiвби)
1005 Кукурудза для сiвби
1006 Рис (крiм сiвби)
1006 Рис для сiвби
1007 Сорго зернове (крiм сiвби)
1007 Сорго зернове для сiвби
1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури (крiм сiвби)
1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури для сiвби
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або сумiшi пшеницi та жита (меслину)
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi
1106 Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 (крiм iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08)
1107 10 Солод необсмажений
1201 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi (крiм сiвби)
1201 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi для сiвби
1203 00 00 00 Копра
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене (крiм сiвби)
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене для сiвби
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене (крiм сiвби)
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене для сiвби
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi (крiм для сiвби)
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур для сiвби
1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби
1210 Шишки хмелю, свiжi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул (крiм лупулiну)
1210 Шишки хмелю, сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул (крiм лупулiну)
1212
(крiм товарних пiдпозицiй
1212 21 00 00 та
1212 29 00 00)
Плоди рiжкового дерева, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, подрiбнених або неподрiбнених); кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул
1214 Сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi (крiм брукви кормової, буряку кормового (мангольду), кормових коренеплодiв)
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди (крiм сiна, люцерни, конюшини, еспарцету, капусти кормової, люпину, вики та аналогiчних кормових продуктiв, гранульованих або негранульованих)
1401 Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння
1404 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, смаженi
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи з какао
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi
2308 00 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi (крiм вичавкiв з яблук та виноградних вичавкiв)
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи
2530 90 00 00*/** Ґрунт
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований
3002 90 50 00*,
3002 90 90 00*
Живi фiтопатогеннi бактерiї, грибки та вiруси рослин для науково-дослiдних цiлей
4401 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв тощо; деревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн (крiм брикетiв та гранул)
4403
(крiм
товарної пiдпозицiї
4403 10 00 00,
обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами)
Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi
4404 Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки, стовпи загостренi з дерева, але не розпилянi уздовж; лiсоматерiали, начорно обтесанi, але не обточенi, не вигнутi або не обробленi iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв або подiбних виробiв; деревина лущена та аналогiчна
4406 10 00 00 Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних аналогiчних колiй, непросоченi
4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мiлiметрiв (для партiї товару)
4407*** Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мiлiметрiв (як супровiдний дерев'яний пакувальний матерiал для товарiв)
4409 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, заокругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi (для партiї товару)
4415*** Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi (як супровiдний дерев'яний пакувальний матерiал для товарiв)
4416 00 00 00 Бочки, барила, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку
5101 11 00 00 Вовна, немита, стрижена
5201 00 Бавовна, не пiддана кардо- та гребенечесанню
5301 Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та вiдходи льону (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину)
9406 00 20 00 Конструкцiї будiвельнi збiрнi з дерева
9705 00 00 00* Колекцiї та предмети колекцiонування з акарологiї, гельмiнтологiї, ентомологiї, паразитологiї та ботанiки

2. Критерiї вибiрковостi контролю

     До критерiїв вибiрковостi контролю вантажiв з об'єктами регулювання будь-якого походження, що пiдлягають державному контролю на основi ризик-орiєнтованого пiдходу, належить:

     стан товару;

     подальше використання на територiї України;

     iнформацiя щодо виявлень регульованих шкiдливих органiзмiв за iнформацiєю офiцiйних веб-сайтiв EPPO i EUROPHYT та Держпродспоживслужби;

     вид транспортування або транспортного обладнання;

     неоднорiднiсть складу вантажу (наявнiсть у вантажi декiлькох видiв об'єктiв регулювання).

     Зазначенi критерiї вибiрковостi контролю не застосовуються до товарiв, якi мiстять позначки "*","**", "***" в перелiку об'єктiв регулювання будь-якого походження, що пiдлягають державному контролю на основi ризик-орiєнтованого пiдходу.

     На пiдставi критерiїв вибiрковостi контролю щодо вантажiв з об'єктами регулювання будь-якого походження, що пiдлягають державному контролю, ризик-орiєнтований пiдхiд застосовується за сумою балiв:

     3 - 2,5 бала - вантажi з об'єктами регулювання будь-якого походження пiдлягають фiтосанiтарному контролю з проведенням огляду та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) у 100 вiдсоткiв випадкiв;

     2,4 - 2 бали - вантажi з об'єктами регулювання будь-якого походження (за кожним видом об'єкта регулювання) пiдлягають фiтосанiтарному контролю з проведенням огляду та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), якщо вони ввозяться на митну територiю України у супроводi одного фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт:

     автомобiльним транспортом та водним чи морським транспортом - у 100 вiдсоткiв випадкiв;

     залiзничним транспортом - у 50 вiдсоткiв випадкiв (кожен другий залiзничний вагон з вантажем);

     контейнерами на водному чи морському транспорт - у 50 вiдсоткiв випадкiв (кожен другий контейнер з вантажем);

     1,9 - 1,4 бала - вантажi з об'єктами регулювання будь-якого походження (за кожним видом об'єкта регулювання) пiдлягають фiтосанiтарному контролю з проведенням огляду та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), якщо вони ввозяться на митну територiю України у супроводi одного фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт:

     автомобiльним транспортом - у 33 вiдсоткiв випадкiв (кожен третiй автомобiль з вантажем);

     залiзничним транспортом - у 33 вiдсоткiв випадкiв (кожен третiй залiзничний вагон з вантажем);

     контейнерами на водному чи морському транспортi - у 33 вiдсоткiв випадкiв (кожен третiй контейнер з вантажем).

     1,3 - 1 бал - вантажi з об'єктами регулювання будь-якого походження (за кожним видом об'єкта регулювання) пiдлягають фiтосанiтарному контролю з проведенням огляду та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), якщо вони ввозяться на митну територiю України у супроводi одного фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт:

     автомобiльним транспортом - у 25 вiдсоткiв випадкiв (кожен четвертий автомобiль з вантажем);

     залiзничним транспортом - у 25 вiдсоткiв випадкiв (кожен четвертий залiзничний вагон з вантажем);

     контейнерами на водному чи морському транспортi - у 25 вiдсоткiв випадкiв (кожен четвертий контейнер з вантажем).

     У випадку неоднорiдностi складу вантажу застосовується ризик-орiєнтований пiдхiд до всього вантажу iз застосуванням вищого бала, визначеного до об'єкта регулювання, який перебуває у такому вантажi.

     Ризик-орiєнтований пiдхiд не застосовується до вантажiв з об'єктами регулювання, якi надходять повiтряним транспортом, у поштових або експрес-вiдправленнях.

     Визначення ступеня ризику вантажiв з об'єктами регулювання будь-якого походження на основi ризик-орiєнтованого пiдходу здiйснюється за такими критерiями:

Критерiї Стан товару Подальше використання на територiї України Виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв за даними офiцiйних веб-сайтiв EPPO, EUROPHYT i CABI та Держпродспо-
живслужби
живi рослини, насiння або садивний матерiал, зерно свiжi фрукти та овочi, деревина iншi стан товару лишається незмiнною iнше використання
сiвба/посадка споживання
Ступiнь ризику високий середнiй низький високий середнiй низький високий
Бали 1 0,7 0,5 1 0,7 0,5 1

____________
     * Пiдлягає фiтосанiтарному контролю з проведенням огляду та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) у 100 вiдсоткiв випадкiв.
     ** З урахуванням вимог статтi 53 Закону України "Про охорону земель".
     *** Пiдлягає фiтосанiтарному контролю з урахуванням таких критерiїв вибiрковостi фiтосанiтарного контролю супровiдного дерев'яного пакувального матерiалу:

Кiлькiсть виявлених порушень фiтосанiтарних вимог України у разi ввезення дерев'яного пакувального матерiалу за рiк Обсяг вантажiв з дерев'яним пакувальним матерiалом, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю пiд час iмпорту, вiдсоткiв Розповсюдження в країнах експорту регульованих шкiдливих органiзмiв та iнформацiя про їх виявлення країнами ЄС (офiцiйнi веб-сайти EPPO, EUROPHYT та CABI) Обсяг вантажiв з дерев'яним пакувальним матерiалом, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю пiд час iмпорту, вiдсоткiв
0 - 2 випадки 10 0 видiв 10
3 - 4 випадки 25 1 - 2 види 25
5 - 9 випадкiв 50 3 - 4 види 50
10 i бiльше випадкiв 100 5 i бiльше видiв 100

     У разi ввезення на митну територiю України товарiв у супроводi об'єктiв регулювання - дерев'яного пакувального матерiалу - контроль вiдповiдностi вимогам Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 15 "Регулювання дерев'яного пакування матерiалу в мiжнароднiй торгiвлi" та фiтосанiтарним заходам здiйснюється в розрiзi країн державними фiтосанiтарними iнспекторами з урахуванням аналiзу та управлiння ризиками на пiдставi критерiїв вибiрковостi контролю дерев'яного пакувального матерiалу.

     У разi невiдповiдностi вимогам Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 15 "Регулювання дерев'яного пакувального матерiалу в мiжнароднiй торгiвлi" та фiтосанiтарним заходам обсяг вантажiв (у вiдсотках), якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю, визначається за бiльшим iз критерiїв. Оновлення iнформацiї про виявленi порушення фiтосанiтарних заходiв у разi ввезення дерев'яного пакувального матерiалу проводиться один раз на квартал.

     Єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" автоматично формує вiдмiтку про здiйснення фiтосанiтарного контролю зазначених товарiв на пiдставi аналiзу та управлiння ризиками вiдповiдно до критерiїв вибiрковостi контролю та надсилає пiдприємству повiдомлення про автоматично сформованi рiшення.

     Держпродспоживслужба розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi оновлену iнформацiю, яка стосується вибiрковостi фiтосанiтарного контролю супровiдного дерев'яного пакувального матерiалу.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 листопада 2019 р. N 1177

ВИМОГИ
до сейф-пакетiв

     1. Сейф-пакет повинен вiдповiдати таким вимогам:

     бути одноразовим пакетом, який забезпечує зберiгання, захист i транспортування для фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) зразкiв, арбiтражних зразкiв та/або зразкiв-документiв та супровiдної документацiї;

     оснащеним прозорою кишенею для супровiдної документацiї;

     бути виготовленим iз високостiйкого полiетилену, щiльнiстю не менше 70 мкм (одна сторона), який забезпечує стiйкiсть сейф-пакета до температурних режимiв вiд -60° C до +60° C та можливiсть збереження сейф-пакета у складських умовах за дотримання температурного режиму вiд +5° C до +20° C протягом трьох рокiв;

     мати унiкальний номер, який розташований пiд заклеєним клапаном для виключення можливостi пiдмiни сейф-пакета, та запаянi термiчним шляхом шви шириною не менш як 4 - 5 мм, якi мають мiкрошрифт;

     повинен забезпечувати неможливiсть несанкцiонованого доступу до його вмiсту пiсля запечатування шляхом маскуванням слiдiв вiдкриття;

     повинен легко заклеюватися за принципом самоклеючого клапана, який має властивiсть саморуйнування пiд час вiдкривання та появи незникаючого надпису, який iнформує про вiдкриття пакета, у тому числi шляхом нагрiвання або охолодження, що виключає можливiсть маскування слiдiв несанкцiонованого доступу та повторного використання сейф-пакета;

     внутрiшня сторона сейф-пакета повинна мати непрозорий шар чорного кольору, що унеможливлює зчитування вмiсту шляхом просвiчування пакета;

     мати властивiсть iндикацiї термiчного впливу (пiсля нагрiвання до t > 50° C) на його конструкцiю та вмiст, яка сигналiзує змiною кольору в прихованiй зонi контролю.

     2. Зовнiшня сторона сейф-пакета повинна мати надписи: "Увага! Не заклеювати без необхiдностi", "Повторне використання неможливе", "Несанкцiоноване розкриття заборонено!" та назву органiзацiї, яка його використовує.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 листопада 2019 р. N 1177

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2011 р. N 1348

     1. Доповнити постанову пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Установити, що сплата платних послуг, якi надаються головними управлiннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києвi i бюджетними установами, що належать до сфери управлiння Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, у сферi карантину рослин може здiйснюватися iз застосуванням авансових платежiв (предоплати).".

     2. У додатку 1 до постанови:

     1) у графi "Найменування послуги":

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) або повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв):";

     абзац дев'ятнадцятий пiсля слова "iмуноферментного" доповнити словами "або iмунофлюоресцентного";

     2) у графi "Одиниця вимiру":

     назву графи викласти в такiй редакцiї: "Одиниця вимiру, кiлькiсть";

     у пунктi 1 слово "гектарiв" замiнити цифрою i словом "1 гектар";

     у пунктi 2 слово "кв. метрiв" замiнити цифрою i словом "1 кв. метр";

     у пунктi 3 слова "тонн", "куб. метрiв", "партiй" замiнити вiдповiдно цифрами i словами "1 тонна", "1 куб. метр", "1 партiя";

     у пунктi 4 слова "партiй", "куб. метрiв", "тонн", "одиниць" замiнити вiдповiдно цифрами i словами "1 куб. метр", "1 тонна", "1 одиниця", "1 партiя";

     у пунктi 5 слова "одиниць", "куб. метрiв" замiнити вiдповiдно цифрами i словами "1 одиниця", "1 куб. метр";

     у пунктi 6:

     у графi "одиниця вимiру" слова "одиниць", "пасток" замiнити вiдповiдно цифрами i словами "1 одиниця", "1 пастка";

     3) доповнити додаток пунктами 21 та 22 такого змiсту:

"21. Обстеження мiсць вирощування, виробництва рослин та рослинних продуктiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин" на вимогу особи 1 гектар 0,00303
22. Обстеження мiсць зберiгання та переробки рослин та рослинних продуктiв на вимогу особи 1 мiсце 0,09859".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 листопада 2019 р. N 1177

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 705 "Про деякi питання реалiзацiї Закону України "Про карантин рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1459).

     2. Пункт 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2009 р. N 992 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 72, ст. 2487).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2010 р. N 236 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 705" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 16, ст. 755).

     4. Пункт 14 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2011 р. N 853 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 61, ст. 2439).

     5. Пункт 49, змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2013 р. N 955 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 4, ст. 101).

     6. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2015 р. N 42 "Деякi питання дерегуляцiї господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 12, ст. 316).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2016 р. N 829 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 705 та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 93, ст. 3038).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.