ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про карантин рослин

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України

вiд 18 червня 1997 року N 367/97-ВР,
вiд 30 червня 1999 року N 783-XIV,
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 3 квiтня 2003 року N 674-IV
(Законом України вiд 3 квiтня 2003 року N 674-IV
цей Закон викладено в новiй редакцiї),
вiд 17 червня 2004 року N 1804-IV,
вiд 31 травня 2005 року N 2600-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3369-IV
(Законом України вiд 19 сiчня 2006 року N 3369-IV
цей Закон викладено у новiй редакцiї),
вiд 21 грудня 2010 року N 2817-VI,
вiд 3 лютого 2011 року N 2973-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 15 липня 2015 року N 617-VIII,
вiд 8 грудня 2015 року N 867-VIII,
вiд 10 липня 2018 року N 2501-VIII
(крiм змiн, внесених
абзацом сорок п'ятим пiдпункту 5 пункту 2 роздiлу I Закону України
вiд 10 липня 2018 року N 2501-VIII, якi вводяться в дiю з 2 лютого 2022 року),
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 1 квiтня 2022 року N 2173-IX,
вiд 12 травня 2022 року N 2246-IX

(У текстi Закону: слова "державнi органи у сферi карантину рослин", "Державна служба з карантину рослин України", "органи Державної служби з карантину рослин України", "Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики у сферi карантину рослин" та "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "державний iнспектор з карантину рослин" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "державний фiтосанiтарний iнспектор" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

(У текстi Закону пiсля слiв "фiтосанiтарна експертиза", "(арбiтражна) експертиза" у всiх вiдмiнках i числах доповнено словом "(аналiзи)" у вiдповiдному вiдмiнку i числi; слова "фумiгацiя (знезараження)" у всiх вiдмiнках замiнено словом "фумiгацiя" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "процедура перевiрки" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словом "перевiрка" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 10 липня 2018 року N 2501-VIII)

     Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та фiнансово-економiчнi основи карантину рослин, повноваження органiв державної влади, їх посадових осiб, права i обов'язки юридичних та фiзичних осiб, спрямованi на запобiгання занесенню та поширенню вiдсутнiх на територiї України регульованих шкiдливих органiзмiв, i становить частину законодавства України щодо захисту життя та здоров'я рослин.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються у такому значеннi:

     аналiз ризикiв - процес оцiнки бiологiчних, екологiчних та економiчних даних з метою визначення необхiдностi здiйснення i контролю за регульованими шкiдливими органiзмами та необхiдних фiтосанiтарних заходiв;

     антагонiст - органiзм (звичайно патоген), який не завдає значної шкоди рослинi i може використовуватися для здiйснення бiологiчного контролю;

     арбiтражний зразок - частина середньої проби, вiдiбрана вiд об'єкта регулювання, що за своїми характеристиками є рiвноцiнною зразку та призначена для проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв);

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     бiологiчний контроль - це спосiб контролю за регульованими шкiдливими органiзмами з використанням бiологiчних контрольних органiзмiв чи їх природних ворогiв, антагонiстiв, конкурентiв, що самовiдтворюються;

     бiологiчний контрольний органiзм - природний ворог, антагонiст, конкурент або iнша мiкроскопiчна бiотична одиниця, що вiдтворюється сама та використовується для боротьби iз регульованими шкiдливими органiзмами;

     вантаж - певна кiлькiсть об'єктiв регулювання (або об'єктiв, на якi поширюється правовий режим об'єктiв регулювання), якi транспортуються з однiєї країни до iншої або в межах України i на якi поширюється єдиний мiжнародний фiтосанiтарний або карантинний сертифiкат (вантаж може складатися з однiєї або бiльше партiй);

(абзац статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     визначення фiтосанiтарної небезпеки - процес визначення кiлькостi регульованих шкiдливих органiзмiв, якi можуть бути потенцiйно занесенi на територiю України шляхом ввезення об'єктiв регулювання;

     виїмка - точкова проба, взята за один прийом вiд однiєї партiї або певної її частини;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     державна фiтосанiтарна лабораторiя - фiтосанiтарна лабораторiя, яка належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     вiзуальна перевiрка - фiзична перевiрка об'єктiв регулювання неозброєним оком за допомогою лупи, бiнокуляра або мiкроскопа з метою виявлення шкiдливих органiзмiв без проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     державний нагляд - дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, що здiйснюється перiодично, з метою забезпечення дотримання особами фiтосанiтарних заходiв у процесi виробництва, зберiгання, транспортування, реалiзацiї, в тому числi експорту, iмпорту об'єктiв регулювання, встановлених законодавством;

     додаткова декларацiя - заява, що супроводжує мiжнародний фiтосанiтарний сертифiкат на вимогу країни-iмпортера, в якiй зазначається додаткова iнформацiя щодо фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання;

     економiчний порiг шкодочинностi - рiвень витрат на здiйснення фiтосанiтарних заходiв;

     заiнтересованi партнери - члени мiжнародних органiзацiй, суб'єкти договорiв, стороною яких є Україна, що регулюють здiйснення фiтосанiтарних заходiв;

     занесення - проникнення регульованого шкiдливого органiзму, яке призводить до його укорiнення;

     зараження - присутнiсть в об'єктi регулювання живого регульованого шкiдливого органiзму, який становить загрозу для рослин;

     знезараження - методи обробки (фiзичнi, хiмiчнi чи бiологiчнi), у тому числi фумiгацiя, спрямованi на лiквiдацiю шкiдливих органiзмiв;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     зона - офiцiйно визначена країна, територiя країни або територiя декiлькох країн;

     зона, вiльна вiд регульованого шкiдливого органiзму - зона, в якiй науково пiдтверджена вiдсутнiсть регульованого шкiдливого органiзму i ця умова офiцiйно пiдтримується протягом визначеного перiоду;

     зона з незначною кiлькiстю регульованих шкiдливих органiзмiв - зона, яка визначена центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, у якiй регульований шкiдливий органiзм наявний у кiлькостi, що перевищує економiчний порiг шкодочинностi, i пiдлягає нагляду, контролю та/або знищенню;

     зразок - частина середньої проби, вiдiбрана вiд об'єкта регулювання та призначена для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     зразок-документ - шкiдливi органiзми або зараженi об'єкти регулювання, вiдiбранi в ходi iнспектування або фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), якi засвiдчують фiтосанiтарний стан об'єкта регулювання;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     iнспектування - вiзуальна перевiрка об'єктiв регулювання для визначення наявностi регульованих шкiдливих органiзмiв та/або вiдповiдностi фiтосанiтарним заходам;

(абзац частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     карантин - утримання об'єктiв регулювання у визначених мiсцях для проведення їх монiторингу або подальшого iнспектування, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) та/або обробки;

     визначення термiна статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     карантинна зона - територiя, на якiй запроваджено карантинний режим у зв'язку з виявленням карантинного органiзму;

     карантинний нагляд - нагляд за iмпортованим вантажем пiсля завершення митного оформлення та/або вивезеним з карантинної зони до мiсця призначення;

     карантинний органiзм - вид шкiдливого органiзму, який у разi занесення або обмеженого поширення на територiї України може завдати значної шкоди рослинам i рослинним продуктам;

     карантин рослин - система заходiв, спрямованих на запобiгання занесенню та/або поширенню регульованих шкiдливих органiзмiв або забезпечення контролю за ними (локалiзацiї);

     карантинний режим - особливий правовий режим, що передбачає систему фiтосанiтарних заходiв, якi здiйснюються у карантиннiй зонi з метою локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних органiзмiв;

     карантинний сертифiкат - документ, який видається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, та засвiдчує фiтосанiтарний стан об'єктiв регулювання, що вивозяться та/або ввозяться у карантинну зону, транспортуються територiєю України;

     лабораторiя - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх структурний пiдроздiл, що має намiр здiйснювати дiяльнiсть з перевiрки об'єктiв регулювання в лабораторних умовах на предмет наявностi або вiдсутностi регульованих шкiдливих органiзмiв або їх iдентифiкацiї;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     лiквiдацiя - знищення регульованих шкiдливих органiзмiв вiдповiдно до вимог фiтосанiтарних заходiв;

     локалiзацiя - здiйснення фiтосанiтарних заходiв з метою запобiгання поширенню регульованого шкiдливого органiзму;

     монiторинг - офiцiйний триваючий процес для перевiрки фiтосанiтарного стану або статусу шкiдливих органiзмiв;

     нагляд - процес збору та реєстрацiї даних про наявнiсть або вiдсутнiсть регульованого шкiдливого органiзму у визначенiй зонi за допомогою обстеження, монiторингу або iнших процедур;

(абзац частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     надзвичайнi обставини - обставини, за яких пiдтверджена або пiдозрюється присутнiсть карантинного органiзму в країнi походження або транзиту, що може спричинити невиправну шкоду здоров'ю чутливих до цього органiзму рослин по всiй територiї України чи в частинi України у разi iмпорту чутливих до цього органiзму об'єктiв регулювання, якi можуть переносити карантинний органiзм;

     належний рiвень фiтосанiтарного захисту - рiвень захисту, визначений для здiйснення фiтосанiтарних заходiв;

     насiння - насiннєвий матерiал, не призначений для споживання та переробки;

     нотифiкацiя про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам - iнформування заiнтересованих партнерiв про серйознi випадки невiдповiдностi фiтосанiтарним заходам країни-iмпортера;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     об'єднана проба - сукупнiсть всiх виїмок, взятих вiд однiєї партiї або певної її частини;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     об'єкт - мiсце вирощування, виробництва, зберiгання та переробки рослин та рослинних продуктiв;

     об'єкти регулювання - будь-яка рослина, продукт рослинного походження, мiсце зберiгання, упаковка, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, якi визначаються окремо для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, а також для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України;

(абзац статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     особа - юридична та/або фiзична особа;

     обробка - офiцiйна процедура щодо знищення, iнактивацiї або вилучення шкiдливих органiзмiв, або їх стерилiзацiї чи знешкодження;

(абзац частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     обстеження - офiцiйний захiд, який проводиться у певний обмежений перiод часу з метою визначення характеристик популяцiї шкiдливого органiзму або визначення видового складу присутнiх у данiй зонi шкiдливих органiзмiв;

(абзац частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     огляд - вiзуальна перевiрка об'єктiв регулювання, пiд час якої здiйснюється вiдбiр зразкiв та/або арбiтражних зразкiв;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     оцiнка фiтосанiтарних ризикiв - оцiнка вiрогiдностi, бiологiчних, екологiчних та/або економiчних наслiдкiв занесення чи поширення регульованих шкiдливих органiзмiв;

     партiя - будь-яка кiлькiсть об'єктiв регулювання (товару), що характеризується однорiднiстю складу, походження та є частиною вантажу;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     повiдомлення про ризик - обмiн iнформацiєю про ризик появи, поширення регульованого шкiдливого органiзму;

     повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи) - фiтосанiтарна експертиза (аналiзи), яка проводиться на вимогу особи, що оскаржує результати попередньої фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     перевiрка - будь-якi дiї з визначення фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання;

(абзац частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     пункт карантину рослин - спецiально облаштоване мiсце, в якому визначається фiтосанiтарний стан об'єкта регулювання;

     регульована зона - зона, де здiйснюються фiтосанiтарнi заходи з метою запобiгання занесенню та/або поширенню карантинних органiзмiв пiд час ввезення або вивезення об'єкта регулювання;

     регульований некарантинний шкiдливий органiзм - некарантинний шкiдливий органiзм, наявнiсть якого в насiннєвому та садивному матерiалi справляє економiчно неприйнятний вплив на очiкуване використання цих рослин i внаслiдок чого пiдлягає регулюванню;

     регульований шкiдливий органiзм - карантинний органiзм або регульований некарантинний шкiдливий органiзм;

     ризик - можливiсть наявностi та вiрогiдний масштаб наслiдкiв несприятливої подiї протягом визначеного перiоду;

     рослини - рослини та їх частини, у тому числi насiння частини живих рослин, фрукти, овочi, бульби, бульбоцибулини, цибулини, кореневища, зрiзанi квiти, гiлля з пагонами i листям, зрiзанi дерева, культури рослинних тканин, крiм тих, до яких застосовується метод заморожування або термообробки;

     сейф-пакет - одноразовий пакет, призначений для зберiгання, захисту i транспортування зразка, арбiтражного зразка та зразка-документа;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     середня проба - проба, сформована з однiєї або декiлькох об'єднаних проб, з якої одночасно формуються зразок та/або арбiтражний зразок;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     список А1 - перелiк карантинних органiзмiв, вiдсутнiх у державах - членах Європейської та Середземноморської органiзацiї захисту рослин (ЄОЗР);

     список А2 - перелiк карантинних органiзмiв, наявних щонайменше в однiй державi - членi ЄОЗР, але не поширених, що офiцiйно контролюється (локалiзується);

     визначення термiна статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     статус шкiдливого органiзму (в зонi) - визнання центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, присутностi або вiдсутностi на даний час шкiдливого органiзму в зонi, включаючи за необхiдностi данi про його географiчне поширення, на пiдставi експертної думки, що базується на поточних та минулих повiдомленнях про шкiдливий органiзм та iншiй iнформацiї;

     управлiння ризиками - процес визначення заходiв, якi здiйснюються з метою зменшення рiвня ризику;

     фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) - перевiрка об'єктiв регулювання в лабораторних умовах на предмет наявностi та iдентифiкацiї або вiдсутностi шкiдливих органiзмiв;

(абзац частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     фiтосанiтарна лабораторiя - лабораторiя будь-якої форми власностi, уповноважена на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     фiтосанiтарний сертифiкат - документ у паперовiй або електроннiй формi, що вiдповiдає зразку, затвердженому Мiжнародною конвенцiєю про захист рослин, i засвiдчує, що вантаж з об'єктами регулювання вiдповiдає фiтосанiтарним вимогам держави-iмпортера;

(термiн частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт - документ у паперовiй або електроннiй формi, що вiдповiдає зразку, затвердженому Мiжнародною конвенцiєю про захист рослин, i засвiдчує, що iмпортований вантаж з об'єктами регулювання вiдповiдає фiтосанiтарним вимогам держави-iмпортера;

(частину першу статтi 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     фiтосанiтарний стан - наявнiсть або вiдсутнiсть регульованих шкiдливих органiзмiв в об'єктах регулювання;

     фiтосанiтарнi заходи - законодавство або фiтосанiтарна процедура, спрямованi на попередження появи та запобiгання поширенню карантинних органiзмiв або на обмеження економiчно несприятливого впливу регульованих некарантинних органiзмiв;

(абзац статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     фiтосанiтарнi правила - встановленi нормативно-правовими актами правила iз запобiгання занесенню та/або поширенню карантинних органiзмiв та обмеження економiчного впливу регульованих некарантинних шкiдливих органiзмiв, включаючи процедури фiтосанiтарної сертифiкацiї;

     фiтосанiтарна процедура - спосiб застосовування фiтосанiтарних заходiв, включаючи iнспектування, огляд, фiтосанiтарну експертизу (аналiзи), нагляд або здiйснення контролю за знезараженням об'єктiв регулювання;

(абзац частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     фумiгацiя - знезараження, яке проводиться шляхом обробки хiмiчною речовиною в газоподiбному станi, що повнiстю або переважно впливає на вантаж;

(абзац частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     шкiдливий органiзм - будь-який вид, штам або бiотип рослин, тварин, патогенний агент, шкiдливий для рослин чи продуктiв рослинного походження, у тому числi комахи, клiщi, грибки, бактерiї, вiруси, нематоди та бур'яни.

     Термiн "реальний конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Термiн "аудитор iз сертифiкацiї (агроном-iнспектор)" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про насiння i садивний матерiал".

(статтю 1 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     Стаття 2. Законодавство про карантин рослин

     Законодавство про карантин рослин базується на Конституцiї України i складається з цього Закону, Мiжнародної конвенцiї про захист рослин та iнших нормативно-правових актiв, що прийнятi вiдповiдно до них.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

Роздiл II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ У СФЕРI КАРАНТИНУ РОСЛИН

     Стаття 3. Органи, що здiйснюють державне управлiння у сферi карантину рослин

     Державне управлiння у сферi карантину рослин здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин.

     Стаття 4. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi карантину рослин

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi карантину рослин належать:

     забезпечення здiйснення державної полiтики у сферi карантину рослин;

     розроблення i здiйснення вiдповiдних загальнодержавних програм;

     спрямування та координацiя дiяльностi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин;

     укладення мiжнародних договорiв вiд iменi Уряду України, включаючи договори про визнання еквiвалентностi певних фiтосанiтарних заходiв;

     запровадження та скасування карантинного режиму в порядку, встановленому цим Законом;

     встановлення для центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, перелiку платних послуг та їх розмiру;

     затвердження перелiку об'єктiв регулювання, порядку видачi карантинного сертифiката, фiтосанiтарного сертифiката, фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт та строку їх дiї;

(абзац восьмий статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     здiйснення iнших повноважень у сферi карантину рослин вiдповiдно до Конституцiї та законiв України.

     Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин, належать:

     визначення прiоритетних напрямiв, стратегiї та механiзмiв розвитку у сферi карантину рослин;

     здiйснення нормативно-правового забезпечення у сферi карантину рослин;

     визначення вiдповiдно до закону порядку ввезення, вивезення та використання рослин i рослинних продуктiв, у тому числi за погодженням iз карантинними службами iнших держав вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     затвердження перелiку регульованих шкiдливих органiзмiв;

     внесення подання до Кабiнету Мiнiстрiв України про запровадження або скасування карантинного режиму;

     здiйснення iнших повноважень, визначених законами України.

(абзац сьомий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)
(стаття 5 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 6. Завдання центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин

(назва статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, є:

     охорона територiї України вiд занесення регульованих шкiдливих органiзмiв;

     виявлення, локалiзацiя i лiквiдацiя регульованих шкiдливих органiзмiв;

     запобiгання проникненню регульованих шкiдливих органiзмiв у зони, вiльнi вiд таких регульованих шкiдливих органiзмiв на територiї України;

     здiйснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму i проведенням заходiв з карантину рослин при вирощуваннi, заготiвлi, вивезеннi, ввезеннi, транспортуваннi, зберiганнi, переробцi, реалiзацiї та використаннi об'єктiв регулювання;

     реєстрацiя осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання.

     Частину другу статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Частину третю статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, належать:

     абзац другий частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     вивчення видового складу, бiологiї та екологiї регульованих шкiдливих органiзмiв, розробка прогнозу їх поширення з метою запобiгання занесенню та/або поширенню;

     розробка проектiв нормативно-правових актiв у сферi карантину рослин;

     ведення баз даних та iнформування громадськостi та заiнтересованих партнерiв про виявлення, наявнiсть, поширення, локалiзацiю та за необхiдностi лiквiдацiю регульованих шкiдливих органiзмiв;

     перевiрка наявностi документального пiдтвердження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони прав на сорти рослин, про ввезення дослiдних зразкiв сортiв для цiлей експертизи заявки;

(частину першу статтi 7 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     перевiрка наявностi пiдтвердження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, про ввезення зразкiв насiння i садивного матерiалу для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування;

(частину першу статтi 7 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, у зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять третiй вважати вiдповiдно абзацами восьмим - двадцять п'ятим)

     проведення iнспектування та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) об'єктiв регулювання у випадках, встановлених цим Законом;

(абзац частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     здiйснення державного контролю за виконанням фiтосанiтарних заходiв;

     абзац восьмий частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     здiйснення координацiї монiторингу, виявлення та iдентифiкацiї регульованих шкiдливих органiзмiв в Українi;

     пiдготовка перелiку регульованих шкiдливих органiзмiв;

     пiдготовка перелiку об'єктiв регулювання;

     здiйснення контролю за використанням бiологiчних контрольних органiзмiв;

     пiдготовка подання до Кабiнету Мiнiстрiв України про запровадження або скасування карантинного режиму;

(абзац п'ятнадцятий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     проведення науково-дослiдних робiт у сферi карантину рослин;

     контроль за проведенням фумiгацiї особами об'єктiв регулювання, якi перемiщуються через державний кордон України та/або кордони карантинних зон;

     абзац шiстнадцятий частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     представництво України у мiжнародних органiзацiях вiдповiдно до встановленого законом порядку;

     проведення спецiальних дослiджень спiльно з нацiональними органiзацiями з карантину та захисту рослин iнших країн щодо оцiнки вiдповiдностi (невiдповiдностi) об'єктiв регулювання фiтосанiтарним правилам;

     надання повiдомлень заiнтересованим партнерам про фiтосанiтарнi заборони чи обмеження, а також iнформування в порядку iнформацiйної взаємодiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, про наявнiсть дiючих заборон для iмпорту в Україну об'єктiв регулювання iз зазначенням конкретних країн-експортерiв або зон країн походження, з яких заборонено iмпорт об'єктiв регулювання та/або щодо яких заборонено iмпорт об'єктiв регулювання, якi надходять з цих територiй, а також розмiщення на офiцiйному веб-сайтi iнформацiї про заборону iмпорту об'єктiв регулювання в розрiзi країн, зон походження, строкiв та пiдстав протягом трьох днiв з дня прийняття рiшення про таку заборону;

(абзац двадцять перший частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     встановлення спецiально визначеного вiдсотка вантажiв, якi пiдлягають вибiрковому фiтосанiтарному прикордонному контролю на основi проведення аналiзу ризикiв вiдповiдно до вимог статтi 17 цього Закону;

(абзац двадцять другий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     забезпечення ведення реєстрiв, передбачених цим Законом;

(абзац частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     надання вiдповiдей на запити стосовно фiтосанiтарних заходiв;

     публiкацiя у вiльному доступi на своїй офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi iнформацiї про розробленi та/або переглянутi фiтосанiтарнi заходи та фiтосанiтарнi заходи країн призначення, результатiв аналiзу ризику, рiшень про запровадження або скасування карантинного режиму, у тому числi перелiку територiй, на яких запроваджено карантинний режим, а також перелiку регульованих шкiдливих органiзмiв, перелiкiв шкiдливих органiзмiв A1 та A2 Європейської та Середземноморської органiзацiї захисту рослин, протягом одного робочого дня з дня отримання такої iнформацiї, якщо iнше не передбачено цим Законом.

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом двадцять п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     звернення до Нацiонального органу України з акредитацiї з письмовим вмотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дiї або скасування атестата про акредитацiю фiтосанiтарної лабораторiї та притягнення її посадових осiб до вiдповiдальностi за порушення вимог законодавства про карантин рослин;

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     розмiщення на офiцiйному веб-сайтi перелiкiв фiтосанiтарних лабораторiй та арбiтражних фiтосанiтарних лабораторiй;

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     уповноваження та позбавлення уповноваження лабораторiй на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), проведення огляду в частинi вiдбору зразкiв;

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     включення та виключення з Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй;

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     контроль за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiрковий контроль за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     уповноваження та позбавлення уповноваження державних фiтосанiтарних лабораторiй на проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв);

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     обов'язкове повiдомлення про нотифiкацiю осiб, якi експортували вантаж з об'єктами регулювання, та фiтосанiтарну лабораторiю, що видала висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), на пiдставi якого було видано фiтосанiтарний сертифiкат (фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт), щодо якого було отримано нотифiкацiю;

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом.

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Частину другу статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, для виконання своїх повноважень взаємодiє iз центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та мiсцевими державними адмiнiстрацiями.

     Стаття 8. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 9. Посадовi особи, якi здiйснюють державний контроль з карантину рослин

     Органiзацiя та здiйснення державного контролю покладаються на Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, їх заступникiв i державних фiтосанiтарних iнспекторiв.

     На посадових осiб, яким надано повноваження державних фiтосанiтарних iнспекторiв, поширюється дiя Закону України "Про державну службу".

     Державнi фiтосанiтарнi iнспектори забезпечуються форменим одягом за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Зразки форменого одягу, знаки розрiзнення та строки їх носiння, порядок забезпечення встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 10. Права та обов'язки посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль та нагляд

     Частину першу статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Державнi фiтосанiтарнi iнспектори у межах своїх повноважень мають право:

     проводити фiтосанiтарнi процедури до об'єктiв регулювання;

     перевiряти наявнiсть документального пiдтвердження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони прав на сорти рослин, про ввезення дослiдних зразкiв сортiв для цiлей експертизи заявки;

(частину другу статтi 10 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     перевiряти наявнiсть пiдтвердження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, про ввезення зразкiв насiння i садивного матерiалу для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування;

(частину другу статтi 10 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - десятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дванадцятим)

     затримувати згiдно iз законом об'єкти регулювання для iнспектування та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), якщо вони перемiщуються без вiдповiдних фiтосанiтарних документiв або у разi вiзуального виявлення у вантажi регульованого шкiдливого органiзму;

(абзац п'ятий частини другої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     здiйснювати державний контроль та нагляд, iнспектування та монiторинг вiдповiдної територiї, об'єктiв регулювання;

     отримувати iнформацiю, необхiдну для здiйснення повноважень вiдповiдно до закону;

     проводити вiдбiр зразкiв з партiї рослин i рослинних продуктiв для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) вiдповiдно до цього Закону;

(абзац частини другої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     видавати в межах своїх повноважень розпорядження, що пiдлягають обов'язковому виконанню, на здiйснення фiтосанiтарних заходiв;

     надавати висновки органам страхування щодо завданих збиткiв внаслiдок лiквiдацiї карантинних органiзмiв;

     накладати у порядку, встановленому законом, адмiнiстративнi стягнення на осiб, винних у порушеннi законодавства про карантин рослин;

     безперешкодного доступу до потужностей (об'єктiв) виробництва та обiгу об'єктiв регулювання, включених до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України, в порядку, встановленому Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

(абзац дванадцятий частини другої статтi 10 у редакцiї Законiв України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     здiйснювати контроль за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв фахiвцями фiтосанiтарної лабораторiї та вибiрковий контроль за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

(частину другу статтi 10 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     здiйснювати iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

(частину другу статтi 10 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України, головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори в Автономнiй Республiцi Крим, областях, їх заступники i державнi фiтосанiтарнi iнспектори зобов'язанi:

(абзац перший частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     у разi виявлення карантинних органiзмiв протягом доби внести вiдповiднi подання про запровадження карантинного режиму;

     дiяти на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, що передбаченi законом, i додержуватися вимог нормативно-правових актiв у сферi карантину рослин;

     забезпечувати конфiденцiйнiсть будь-якої iнформацiї, яка становить комерцiйну таємницю, за винятком випадкiв, передбачених законом;

     надавати документи, якi засвiдчують їх повноваження;

     надавати власникам об'єктiв регулювання, якi пiдлягають державному контролю, акти про результати нагляду, iнспектування та монiторингу;

     здiйснювати iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

(частину третю статтi 10 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     За порушення вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв державнi фiтосанiтарнi iнспектори несуть передбачену законом вiдповiдальнiсть.

     Стаття 11. Гарантiї дiяльностi посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль та нагляд

     Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України, головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори в Автономнiй Республiцi Крим, областях, їх заступники i державнi фiтосанiтарнi iнспектори у своїй дiяльностi незалежнi i керуються Конституцiєю України, цим Законом, iншими нормативно-правовими актами.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Рiшення державного фiтосанiтарного iнспектора щодо заборони вирощування, вивезення, ввезення, транспортування (у тому числi експорту, iмпорту, транзиту), зберiгання, реалiзацiї чи використання об'єктiв регулювання, прийнятi в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання.

     Образа посадової особи, що здiйснює державний контроль з карантину рослин, а також опiр, погрози, насильство та iншi дiї, що перешкоджають виконанню покладених на неї обов'язкiв та повноважень, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 12. Права та обов'язки осiб у сферi карантину рослин

(назва статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Особи, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберiганням, транспортуванням i торгiвлею рослинами та рослинними продуктами, мають право одержувати вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, iнформацiю про фiтосанiтарний стан на вiдповiднiй територiї.

     Особам, яким завдано шкоду внаслiдок запровадження карантинного режиму або у зв'язку з проведенням робiт щодо лiквiдацiї карантинних органiзмiв, збитки вiдшкодовуються вiдповiдно до закону.

     Особи, майно яких використовувалося з метою запобiгання поширенню i лiквiдацiї карантинних органiзмiв, мають право на вiдшкодування завданих їм збиткiв вiдповiдно до закону та у порядку i розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особи, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберiганням, транспортуванням, торгiвлею рослинами i рослинними продуктами, зобов'язанi:

     виконувати фiтосанiтарнi правила та здiйснювати фiтосанiтарнi заходи;

     виконувати законнi розпорядження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, щодо проведення вiдповiдних карантинних заходiв;

(абзац третiй частини четвертої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     подавати визначену законом iнформацiю для реєстрацiї до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, якщо це вимагається згiдно iз статтею 27 цього Закону;

(абзац четвертий частини четвертої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     подавати на вимогу спецiалiстiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, вiдомостi про об'єкти регулювання;

     здiйснювати систематичний монiторинг земельних угiдь, якi належать їм на правах власностi або користування, а також потужностей (об'єктiв), на яких здiйснюється виробництво та/або обiг рослин, продуктiв рослинного походження з метою виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв;

     надавати державним фiтосанiтарним iнспекторам у визначених законом випадках безперешкодно доступ до об'єктiв регулювання на будь-якiй стадiї виробництва, переробки чи обiгу для проведення iнспектування, перевiрки документацiї та вiдбору зразкiв вiд об'єктiв регулювання для визнання їх фiтосанiтарного стану в порядку, передбаченому цим Законом;

(абзац сьомий частини четвертої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     сприяти проведенню карантинних заходiв у карантинних та прилеглих до них зонах у разi виявлення карантинних органiзмiв;

     зберiгати усi фiтосанiтарнi сертифiкати, карантиннi сертифiкати протягом одного року починаючи з дати видачi.

(абзац дев'ятий частини четвертої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Фiтосанiтарнi заходи є обов'язковими для виконання органами державної влади та особами.

(частина п'ята статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Особи та органи державної влади зобов'язанi сприяти державним фiтосанiтарним iнспектором у виконаннi ними своїх повноважень.

Роздiл II1
ФIТОСАНIТАРНА ЕКСПЕРТИЗА (АНАЛIЗИ)

     Стаття 13. Вiдбiр зразкiв та фiтосанiтарна експертиза (аналiзи)

     Виїмки та формування зразкiв об'єктiв регулювання (у тому числi арбiтражних) для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) здiйснюються державними фiтосанiтарними iнспекторами або фахiвцями фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи. Проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарною лабораторiєю приватної форми власностi здiйснюється виключно для цiлей експорту.

     У разi якщо фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) проводиться фiтосанiтарною лабораторiєю приватної форми власностi, власник вантажу або уповноважена ним особа зобов'язаний не пiзнiше нiж за 24 години до початку вiдбору зразкiв повiдомити засобами електронного зв'язку вiдповiдний територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, про транспортний засiб, вантаж i запланованi дату та час початку вiдбору зразкiв фахiвцями такої фiтосанiтарної лабораторiї. Таке повiдомлення вважається отриманим з моменту його направлення. У такому разi державний фiтосанiтарний iнспектор та фахiвець фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi здiйснюють спiльний огляд вантажу. При спiльному оглядi вантажу державний фiтосанiтарний iнспектор проводить iнспектування та контроль за вiдбором зразкiв фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi.

     У разi здiйснення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарною лабораторiєю приватної форми власностi вiдбiр зразкiв здiйснює фахiвець такої лабораторiї, а в разi здiйснення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) державною фiтосанiтарною лабораторiєю вiдбiр зразкiв здiйснює державний фiтосанiтарний iнспектор.

     Вiдiбранi зразки запаковуються у сейф-пакети, про що складається акт, який пiдписується державним фiтосанiтарним iнспектором (якщо фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) буде здiйснюватися у державнiй фiтосанiтарнiй лабораторiї) або фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi, який здiйснював вiдбiр зразкiв. Фахiвець фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi, який проводив вiдбiр зразкiв, направляє зразки до фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi, яка буде проводити фiтосанiтарну експертизу (аналiзи). Державний фiтосанiтарний iнспектор направляє зразки до державної фiтосанiтарної лабораторiї, яка буде проводити фiтосанiтарну експертизу (аналiзи). Форма акта та вимоги до сейф-пакетiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вiдсутнiсть державного фiтосанiтарного iнспектора пiд час вiдбору зразкiв фахiвцями фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi не є пiдставою для вiдмови у проведеннi фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), а також видачi фiтосанiтарного сертифiката.

     Систематичне (п'ять i бiльше разiв протягом року) порушення методiв вiдбору зразкiв є пiдставою для звернення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, до Нацiонального органу України з акредитацiї з письмовим вмотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дiї або скасування атестата про акредитацiю фiтосанiтарної лабораторiї.

     Фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) об'єктiв регулювання проводиться вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй з метою виявлення та/або iдентифiкацiї шкiдливих органiзмiв фiтосанiтарною лабораторiєю за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи. Фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) у випадках, прямо передбачених мiжнародними договорами та/або зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), здiйснюється державними фiтосанiтарними лабораторiями.

     Фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) об'єктiв регулювання включає:

     здiйснення аналiзу фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання з метою виявлення шкiдливих органiзмiв;

     визначення видiв шкiдливих органiзмiв, їхнього стану, стадiї розвитку та кiлькостi;

     формування зразка-документа (за наявностi).

     Фiтосанiтарна лабораторiя проводить фiтосанiтарну експертизу (аналiзи) об'єктiв регулювання для цiлей експорту з метою виявлення та визначення видiв шкiдливих органiзмiв з урахуванням фiтосанiтарних вимог країни-iмпортера. Фiтосанiтарна лабораторiя приватної форми власностi для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) для цiлей експорту повинна мати уповноваження та акредитацiю ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, у галузi застосування методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за тими видами аналiзiв (експертиз), якi вимагаються країною-iмпортером для визначення фiтосанiтарного стану вiдповiдної партiї вантажу.

     За результатами проведеної фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарна лабораторiя надає висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), який встановлює фiтосанiтарний стан всiєї партiї вантажу.

     У разi надходження до фiтосанiтарної лабораторiї зразка з порушенням цiлiсностi сейф-пакета фiтосанiтарна лабораторiя надає висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) щодо фiтосанiтарного стану виключно цього зразка.

     Строк дiї висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) становить 14 днiв.

     Порядок проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державний фiтосанiтарний iнспектор на пiдставi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) встановлює карантинне значення виявлених шкiдливих органiзмiв, на основi якого приймає рiшення про застосування фiтосанiтарних заходiв та видачу або вiдмову у видачi сертифiкатiв, передбачених цим Законом.

     Стаття 131. Уповноваження на проведення огляду та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

     Лабораторiя уповноважується на проведення огляду в частинi вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), якщо вона:

     акредитована вiдповiдно до стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на проведення робiт з визначення фiтосанiтарного стану рослин i продукцiї рослинного походження у галузi застосування методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за одним або кiлькома видами аналiзiв (експертиз): ентомологiя, мiкологiя, бактерiологiя, фiтогельмiнтологiя, вiрусологiя, гербологiя;

     не порушувала протягом останнiх шести мiсяцiв вимог нормативно-правових актiв та стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на вiдповiднiсть яким вона акредитована.

     Для отримання уповноваження на проведення огляду в частинi вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) лабораторiя подає центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, заяву у довiльнiй формi. До заяви додаються такi документи:

     копiя атестата про акредитацiю;

     iнформацiя про наявну матерiально-технiчну базу для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) та копiї документiв, що засвiдчують право власностi або користування лабораторним обладнанням;

     iнформацiя про вiдсутнiсть порушень вимог нормативно-правових актiв та стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на вiдповiднiсть яким вона акредитована, протягом останнiх шести мiсяцiв;

     заява у довiльнiй формi про вiдсутнiсть реального конфлiкту iнтересiв, що впливає на об'єктивнiсть або неупередженiсть при проведеннi огляду в частинi вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Лабораторiя уповноважується на проведення огляду в частинi вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) на пiдставi рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, про уповноваження. Рiшення про уповноваження або вiдмову в уповноваженнi приймається протягом десяти робочих днiв з дня подачi заяви.

     Виключними пiдставами для вiдмови в уповноваженнi є невiдповiднiсть лабораторiї вимогам, встановленим цiєю статтею.

     Фiтосанiтарна лабораторiя позбавляється уповноваження на пiдставi рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, у разi:

     лiквiдацiї;

     тимчасового зупинення дiї або скасування атестата про акредитацiю;

     повторного протягом 12 мiсяцiв порушення нею законодавства про карантин рослин в частинi проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), що мало наслiдком отримання двох та бiльше нотифiкацiй про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам вiдповiдно до Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 13. До такого порушення належить виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв у вантажi, щодо якого надано висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) про вiдсутнiсть таких органiзмiв;

     виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих iз заявою на уповноваження;

     приватизацiї державної фiтосанiтарної лабораторiї.

     Фiтосанiтарна лабораторiя зобов'язана:

     дотримуватися вимог нормативно-правових актiв та стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на вiдповiднiсть яких вона акредитована;

     надавати державним фiтосанiтарним iнспекторам на їх запит iнформацiю, необхiдну для з'ясування обставин, що призвели до отримання нотифiкацiї про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам.

     Стаття 132. Повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи)

     Повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи) проводиться державною фiтосанiтарною лабораторiєю, уповноваженою на проведення такої експертизи (аналiзiв) (далi - арбiтражна фiтосанiтарна лабораторiя).

     Державна фiтосанiтарна лабораторiя уповноважується на проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) на пiдставi рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, якщо вона:

     вiдповiдає вимогам до фiтосанiтарних лабораторiй;

     має досвiд проведення робiт з визначення фiтосанiтарного стану рослин i продукцiї рослинного походження не менше нiж два роки.

(абзац третiй частини другої статтi 132 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII вводиться в дiю з 02.02.2022р. вiдповiдно до абзацу другого пункту 1 роздiлу II Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Арбiтражна фiтосанiтарна лабораторiя позбавляється уповноваження на проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) на пiдставi рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, у разi позбавлення уповноваження на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) або її приватизацiї.

     Повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи) проводиться на вимогу особи, яка оскаржує результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв). Результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) можуть оскаржуватися лише особою, яка є власником вантажу, або уповноваженою нею особою протягом строку дiї висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Об'єктами повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) є арбiтражний зразок або зразок-документ. Зразок-документ, сформований пiд час проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), є об'єктом фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) у разi вiдсутностi арбiтражного зразка.

     Арбiтражний зразок за кiлькiстю, якiстю та часом вiдбору має бути рiвноцiнним зразку. Арбiтражний зразок передається на зберiгання особi, яка є власником вантажу, або її уповноваженому представнику. Арбiтражний зразок зберiгається протягом строку дiї висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Зразки для повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) запаковуються у сейф-пакети, про що складається акт за формою, встановленою Кабiнетом Мiнiстрiв України. Акт пiдписується державним фiтосанiтарним iнспектором або фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї, який здiйснював вiдбiр зразкiв.

     Зразок-документ, вiдiбраний пiд час проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), запаковується у сейф-пакет, про що складається вiдповiдний акт з описом вкладення у довiльнiй формi, що пiдписується представником лабораторiї, яка проводила фiтосанiтарну експертизу (аналiзи).

     Якщо результати повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) вiдрiзняються вiд результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), застосовуються результати повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв).

     Порядок проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 133. Реєстр уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, забезпечує ведення в електроннiй формi та є держателем Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй.

     Пiдставою для включення до Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй є рiшення про уповноваження.

     Пiдставою для виключення з Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй є рiшення про позбавлення уповноваження.

     До Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй включаються вiдомостi про:

     назву та адресу фiтосанiтарної лабораторiї iз зазначенням строку дiї її атестата про акредитацiю;

     номер та дату видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Вiдомостi, що мiстяться у Реєстрi уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй, є вiдкритими i загальнодоступними.

     За оновлення iнформацiї в Реєстрi уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй фiтосанiтарнi лабораторiї (крiм державних фiтосанiтарних лабораторiй) вносять плату за кожен включений до цього Реєстру висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) у розмiрi 0,2 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, яка зараховується до спецiального фонду державного бюджету.

     Порядок ведення Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 134. Реєстр виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, забезпечує ведення в електроннiй формi та є держателем Реєстру виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв.

     У Реєстрi виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв вiдкритою i загальнодоступною є iнформацiя про:

     назву об'єкта регулювання та його обсяг;

     номер та дату видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     номер та дату видачi фiтосанiтарних сертифiкатiв.

     Порядок ведення Реєстру виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, замiнена роздiлом II1 згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

Роздiл III
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ФIТОСАНIТАРНИХ ЗАХОДIВ

     Стаття 14. Цiлi фiтосанiтарних заходiв

     Органи, що здiйснюють державне управлiння у сферi карантину рослин, вживають необхiднi фiтосанiтарнi заходи з метою досягнення таких цiлей:

     захист життя та здоров'я рослин на територiї України вiд ризикiв внаслiдок занесення та/або поширення регульованих шкiдливих органiзмiв в Українi або зменшення цих ризикiв;

     запобiгання або обмеження будь-якої шкоди внаслiдок занесення та/або поширення регульованих шкiдливих органiзмiв.

     Стаття 15. Належний рiвень фiтосанiтарного захисту

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин, визначає належний рiвень фiтосанiтарного захисту.

     Належний рiвень фiтосанiтарного захисту визначається на пiдставi:

     пiдтвердженої наявностi регульованих шкiдливих органiзмiв в Українi;

     прогнозованої оцiнки економiчних витрат для сiльськогосподарського та/або лiсового виробництва, пов'язаних з занесенням або подальшим поширенням регульованих шкiдливих органiзмiв в Українi;

     визначення рiвня ризику, прийнятного для сусiднiх країн та заiнтересованих партнерiв;

     мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй;

     мiнiмiзацiї негативного впливу фiтосанiтарних заходiв на мiжнародну та внутрiшню торгiвлю.

     Стаття 16. Розробка, перегляд, внесення змiн та прийняття фiтосанiтарних заходiв

     Фiтосанiтарнi заходи розробляються та/або переглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, i приймаються вiдповiдними органами державної влади згiдно з їх повноваженнями.

     Розробка та перегляд фiтосанiтарних заходiв проводиться на пiдставi:

     наукових принципiв, вiдповiдних процесiв та методiв виробництва;

     вiдповiдностi методам iнспектування, вiдбору зразкiв та проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     рiвня поширеностi регульованих шкiдливих органiзмiв, наявностi зон, у яких вiдсутнi регульованi шкiдливi органiзми, або зон з незначною їх кiлькiстю;

     екологiчних умов та умов навколишнього природного середовища;

     методiв обробки;

     мiжнародних стандартiв у сферi карантину та захисту рослин;

     результатiв аналiзу ризику, проведеного за методикою, розробленою мiжнародними органiзацiями;

     iнформацiї, отриманої вiд мiжнародних органiзацiй, що використовується заiнтересованими партнерами.

     Пiд час розроблення та здiйснення фiтосанiтарних заходiв щодо iмпортованих об'єктiв регулювання необхiдно враховувати статус регульованих шкiдливих органiзмiв в Українi порiвнюючи iз статусом регульованих шкiдливих органiзмiв у країнi походження.

     Забороняється дискримiнацiя заiнтересованих партнерiв, що iмпортують до України об'єкти регулювання з країн, у яких статус регульованого шкiдливого органiзму такий, як в Українi.

(частина четверта статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Фiтосанiтарнi заходи, якi здiйснюються в iншiй країнi, вважаються еквiвалентними тим, що застосовуються в Українi, якщо така країна на основi науково обґрунтованої iнформацiї доведе, що цi заходи вiдповiдають рiвню захисту рослин або перевищують його порiвняно з тими, що здiйснюються в Українi.

(частина п'ята статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Фiтосанiтарнi заходи, включаючи фiтосанiтарнi правила, пiдлягають перегляду та оновленню в мiру надходження нової науково обґрунтованої iнформацiї або важливих (iстотних) коментарiв вiд заiнтересованих партнерiв.

     Фiтосанiтарнi заходи переглядаються не пiзнiше нiж протягом шести мiсяцiв пiсля їх прийняття або останнього перегляду.

     Усi фiтосанiтарнi заходи, прийнятi за надзвичайних обставин, переглядаються та оновлюються не пiзнiше 6 мiсяцiв вiд дати їх прийняття або останнього перегляду, з метою забезпечення того, щоб такi заходи досягали, але не перевищували належний рiвень фiтосанiтарного захисту.

     Проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної (арбiтражної) фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених цим Законом, контроль за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiрковий контроль за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) здiйснюються у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина дев'ята статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Стаття 17. Проведення аналiзу ризику та управлiння ризиком

     Результати аналiзу ризику об'єктiв регулювання оформляються письмово i повиннi мiстити таку iнформацiю:

     мета проведення аналiзу;

     факти виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв та шляхи їх проникнення (носiї, тип передачi), укорiнення та поширення;

     джерела iнформацiї;

     висновки щодо оцiнки фiтосанiтарного ризику, включаючи вiрогiднiсть заподiяння шкоди рослинам та наслiдки, що можуть бути цим викликанi;

     варiанти управлiння ризиком та причини, за якими вiдхиляються альтернативнi варiанти.

     Результати аналiзу ризику розмiщуються на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, протягом трьох робочих днiв iз дня затвердження висновкiв.

(частина друга статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Проведення аналiзу ризику здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин.

     Управлiння ризиком полягає у зменшеннi ризику для життя та здоров'я рослин вiдповiдно до належного рiвня фiтосанiтарного захисту, який встановлений в Українi.

     При розглядi альтернативних варiантiв зменшення ризику занесення карантинних органiзмiв визначенi фiтосанiтарнi заходи не повиннi обмежувати торгiвлю бiльше, нiж необхiдно для досягнення належного рiвня фiтосанiтарного захисту, враховуючи технiчну та економiчну доцiльнiсть запропонованих альтернативних заходiв.

     Стаття 18. Визначення ефективностi iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин

     Визначення ефективностi iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин ґрунтується на об'єктивних критерiях, встановлених Секретарiатом Мiжнародної конвенцiї з захисту рослин.

     При визначеннi ефективностi iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин також враховується перiодичнiсть визнання недiйсними фiтосанiтарних сертифiкатiв, якi засвiдчують вiдсутнiсть регульованих шкiдливих органiзмiв у вантажi з об'єктами регулювання, що iмпортується i якi були виданi уповноваженою посадовою особою iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин на вантаж з об'єктами регулювання, що iмпортується, але були визнанi недiйсними в результатi фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) зразкiв цього вантажу.

     Усi розглянутi фактори та вiдповiднi висновки, зробленi пiд час оцiнки ефективностi iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин, документуються та надаються iноземнiй нацiональнiй органiзацiї захисту рослин за її запитом. У разi якщо iноземна країна звертається iз запитом про проведення консультацiй та надання коментарiв щодо оцiнки її ефективностi, розпочинаються консультацiї, а результати та пояснення аналiзуються на предмет наявностi пiдстав перегляду оцiнки ефективностi iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин.

     Стаття 19. Повiдомлення про здiйснення фiтосанiтарних заходiв

     Для повiдомлення про здiйснення фiтосанiтарних заходiв центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин:

     у триденний строк пiсля завершення розроблення фiтосанiтарних заходiв розмiщує вiдповiдне повiдомлення у перiодичних виданнях, а також на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин;

(абзац другий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     iнформує про фiтосанiтарнi заходи Центр обробки запитiв країн - членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi i Свiтової органiзацiї торгiвлi (далi - Центр обробки запитiв), який доводить їх до країн - членiв цiєї органiзацiї з метою зменшення впливу на експортнi можливостi заiнтересованих партнерiв.

     Повiдомлення публiкується не пiзнiше нiж за 60 днiв до здiйснення фiтосанiтарного заходу. Повiдомлення складається за формою та вимогами вiдповiдних мiжнародних органiзацiй або мiжнародних договорiв. У повiдомленнi зазначаються об'єкти регулювання, яких стосується та/або на якi вплине фiтосанiтарний захiд, з коротким змiстом та обґрунтуванням щодо здiйсненого заходу.

     На письмовий запит осiб чи заiнтересованих партнерiв центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, надає iнформацiю щодо фiтосанiтарних заходiв iз зазначенням у разi потреби положень, що iстотно вiдрiзняються вiд мiжнародних стандартiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, розглядає письмовi коментарi щодо надзвичайного фiтосанiтарного заходу, отриманi вiд заiнтересованих партнерiв та осiб, i за їх письмовим запитом обговорює такi коментарi i враховує їх та результати обговорень при розглядi питання про внесення змiн до надзвичайного фiтосанiтарного заходу.

     У разi виникнення надзвичайних обставин та, як наслiдок, здiйснення фiтосанiтарного заходу повiдомлення публiкується в офiцiйних друкованих виданнях органiв державної влади i на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин.

(частина п'ята статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, визначає вплив надзвичайного фiтосанiтарного заходу на експортнi можливостi заiнтересованих партнерiв.

     Стаття 20. Документацiя фiтосанiтарних заходiв

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, протягом 10 календарних днiв вiдповiдає на всi питання та запити, пов'язанi з фiтосанiтарними заходами, що включають:

(абзац перший частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     ухваленi або запропонованi фiтосанiтарнi заходи; процедури контролю, iнспектування та ухвалення;

     процедури оцiнки фiтосанiтарного ризику, фактори, що беруться до уваги, та методи визначення належного рiвня фiтосанiтарного захисту;

     членство та участь України у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях або вiдповiдних мiжнародних договорах стосовно фiтосанiтарних заходiв та тексти таких договорiв.

     Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює розмiр плати, що стягується, за надання iнформацiї заiнтересованим партнерам та особам.

     Стаття 21. Опублiкування та здiйснення фiтосанiтарних заходiв

     Фiтосанiтарнi заходи в триденний термiн пiсля їх прийняття публiкуються в офiцiйних друкованих виданнях вiдповiдних органiв державної влади i на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин.

(частина перша статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Фiтосанiтарнi заходи здiйснюються не ранiше нiж через 6 мiсяцiв пiсля опублiкування, за винятком надзвичайних фiтосанiтарних заходiв.

     Стаття 22. Принципи застосування фiтосанiтарних заходiв

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, пiд час здiйснення фiтосанiтарних заходiв враховує:

     обсяги, необхiднi для досягнення мети, зазначеної у статтi 15 цього Закону;

     недопущення прихованого обмеження для мiжнародної торгiвлi;

     уникнення довiльного їх встановлення або дискримiнацiї мiжнародної торгiвлi.

     Стаття 23. Договори щодо еквiвалентностi фiтосанiтарних заходiв

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, на вимогу заiнтересованих партнерiв проводить консультацiї про визнання еквiвалентностi фiтосанiтарних заходiв з метою подальшого укладення договорiв про таку еквiвалентнiсть вiдповiдно до закону.

     Стаття 24. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

Роздiл IV
ВИЯВЛЕННЯ, МОНIТОРИНГ ТА БОРОТЬБА IЗ РЕГУЛЬОВАНИМИ ШКIДЛИВИМИ ОРГАНIЗМАМИ

     Стаття 25. Встановлення перелiку регульованих шкiдливих органiзмiв

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, готує перелiк регульованих шкiдливих органiзмiв, який включає:

     карантиннi органiзми, вiдсутнi в Українi (список 1);

     карантиннi органiзми, обмежено поширенi в Українi (список 2);

     регульованi некарантиннi шкiдливi органiзми.

     Перелiк регульованих шкiдливих органiзмiв встановлюється на основi перелiкiв шкiдливих органiзмiв, якi занесенi до спискiв А1 та А2 Європейської та Середземноморської органiзацiї захисту рослин та/або спискiв iнших вiдповiдних мiжнародних органiзацiй, якщо на основi оцiнки фiтосанiтарного ризику встановлено високий рiвень загрози занесення або поширення таких шкiдливих органiзмiв для рослин на територiї України.

     Рiвень присутностi регульованих некарантинних шкiдливих органiзмiв, який становить зараження, визначається для кожного виду насiннєвого та садивного матерiалу.

     Перелiк регульованих шкiдливих органiзмiв затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин, та публiкується в офiцiйних друкованих виданнях органiв державної влади i на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин.

(частина четверта статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Перелiк регульованих шкiдливих органiзмiв поновлюється за необхiдностi вiдповiдно до статусу шкiдливих органiзмiв в Українi та змiн у перелiках А-1 та А-2 Європейської та Середземноморської органiзацiї захисту рослин та затверджується у термiн, що не перевищує 30 днiв, i публiкується в офiцiйних друкованих виданнях органiв державної влади та на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин.

(частина п'ята статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Стаття 26. Встановлення перелiку об'єктiв регулювання

     Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин, затверджує окремi перелiки об'єктiв регулювання:

     для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту;

     для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України.

     Перелiк об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України складається вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй на основi проведення аналiзу ризикiв вiдповiдно до вимог статтi 17 цього Закону.

     У перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту визначаються:

     об'єкти регулювання для цiлей iмпорту iз зазначенням конкретних країн-експортерiв або зон країн походження, якi забороненi для iмпорту внаслiдок статусу регульованих шкiдливих органiзмiв на територiї, з якої походять такi об'єкти регулювання;

     об'єкти регулювання для цiлей експорту та реекспорту iз зазначенням конкретних країн-iмпортерiв, якi вимагають супроводження фiтосанiтарними документами.

     Змiни до перелiкiв об'єктiв регулювання вносяться вiдповiдно до змiни статусу регульованих шкiдливих органiзмiв iноземної держави та/або України, нової науково обґрунтованої iнформацiї, повiдомлень країн-iмпортерiв та мiжнародних стандартiв.

     Перелiки об'єктiв регулювання розмiщуються на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, протягом трьох робочих днiв iз дня набрання ними чинностi.

     На рослини, продукти рослинного походження, мiсця зберiгання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, не включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту, реекспорту та контролю за перемiщенням територiєю України, за запитом особи, яка здiйснює перемiщення вантажу з такими об'єктами, поширюється правовий режим об'єктiв регулювання, встановлений цим Законом.

(стаття 26 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Стаття 27. Реєстрацiя осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання

     Реєстрацiї у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, пiдлягають особи, якi:

(абзац перший частини першої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     здiйснюють господарську дiяльнiсть з обiгу об'єктiв регулювання у карантиннiй та регульованiй зонах;

     виробляють насiннєвий та садивний матерiал;

     здiйснюють бiологiчний контроль з використанням бiологiчних контрольних органiзмiв;

     здiйснюють господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу;

     здiйснюють зберiгання та переробку зерна.

     Реєстрацiя проводиться протягом 10 робочих днiв на основi заяви, поданої особою, яка здiйснює господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання, вiдповiдно до закону за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин.

(частина друга статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Особам, зареєстрованим в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, надається реєстрацiйний номер.

(частина третя статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Плата за реєстрацiю не стягується.

     Порядок реєстрацiї осiб визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин.

     Стаття 28. Система раннього попередження про карантиннi органiзми

     Особи проводять iнспектування рослин, що ростуть на землях сiльськогосподарського призначення, у розсадниках, садах, лiсах, вiдкритому ґрунтi, теплицях та в iнших мiсцях, включаючи мiсця для зберiгання, переробки i транспортнi засоби для перемiщення об'єктiв регулювання.

     У разi виявлення пiдозри зараження об'єктiв регулювання регульованими шкiдливими органiзмами особа повинна протягом доби повiдомити державного фiтосанiтарного iнспектора.

     Державний фiтосанiтарний iнспектор здiйснює фiтосанiтарнi процедури з метою перевiрки пiдозри наявностi регульованого шкiдливого органiзму. У разi пiдтвердження такої пiдозри державний фiтосанiтарний iнспектор визначає фiтосанiтарнi заходи, спрямованi на запобiгання поширення, локалiзацiї та/або лiквiдацiї регульованих шкiдливих органiзмiв, якi повиннi здiйснюватися особами.

     Стаття 29. Контроль за перемiщенням об'єктiв регулювання територiєю України

(назва статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Об'єкти регулювання, включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України, перемiщуються територiєю України за наявностi карантинного сертифiката у разi вивезення з карантинної зони об'єктiв регулювання, якi здатнi поширювати карантинний органiзм, щодо якого запроваджено карантинний режим.

(частина перша статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII, у редакцiї Закону України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     Карантинний сертифiкат видається державним фiтосанiтарним iнспектором у разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови, передбачених цiєю статтею. Карантинний сертифiкат також може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, мiсця зберiгання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, не включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України, за запитом особи, яка здiйснює перемiщення вантажу з такими об'єктами.

(частина друга статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII, вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику карантинний сертифiкат або прийняти рiшення про вiдмову в його видачi на пiдставi заяви власника вантажу або уповноваженої ним особи на оформлення карантинного сертифiката та висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв). Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику карантинний сертифiкат чи прийняти рiшення про вiдмову в його видачi протягом 8 робочих годин пiсля отримання ним висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв). Висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) надається за результатами аналiзу щодо наявностi шкiдливих органiзмiв протягом 24 годин з моменту завершення завантаження транспортного засобу. Початок та завершення завантаження транспортного засобу фiксуються шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повiдомлення до фiтосанiтарної лабораторiї, яка за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи здiйснюватиме фiтосанiтарну експертизу (аналiзи). Повiдомлення має мiстити iнформацiю про транспортний засiб, вантаж, запланованi час та дату початку i завершення завантаження. У разi проведення складного аналiзу (мiкологiчного, бактерiологiчного, вiрусологiчного, гельмiнтологiчного), залежно вiд виявленого виду органiзму, строк видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) може бути продовжено, але не бiльше нiж на 30 днiв з дня подання зразка об'єкта регулювання на аналiз.

(частина третя статтi 29 у редакцiї Законiв України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII, вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Рiшення про вiдмову у видачi карантинного сертифiката надається особi у письмовiй формi.

     Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi карантинного сертифiката є:

     невiдповiднiсть об'єктiв регулювання вимогам фiтосанiтарних заходiв;

     виявлення зараження об'єктiв регулювання регульованими шкiдливими органiзмами;

     вiдсутнiсть реєстрацiї особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;

     невiдповiднiсть наявних об'єктiв регулювання, заявлених особою для перемiщення територiєю України;

     невиконання розпоряджень державного фiтосанiтарного iнспектора щодо застосування фiтосанiтарних заходiв;

     вiдсутнiсть оплати за видачу карантинного сертифiката.

     Виключними пiдставами для анулювання карантинного сертифiката є:

(абзац перший частини шостої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     порушення особою вимог фiтосанiтарних заходiв, якi визначенi у карантинному сертифiкатi;

     повiдомлення особи про втрату карантинного сертифiката;

     пошкодження карантинного сертифiката, що не дає можливостi визначити фiтосанiтарний стан об'єктiв регулювання;

     пiдробка карантинного сертифiката.

     Порядок оформлення карантинних сертифiкатiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Плата за видачу карантинного сертифiката справляється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особа, яка у встановленому порядку надала державному фiтосанiтарному iнспектору усi необхiднi документи та провела оплату i не отримала у визначенi термiни рiшення про видачу або вiдмову у видачi карантинного сертифiката, має право здiйснити задеклароване перемiщення об'єктiв регулювання.

     Частину десяту статтi 29 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Об'єкти регулювання можуть перемiщуватися територiєю України без наявностi карантинного сертифiката у разi їх перемiщення в межах та за межi:

     зони, вiльної вiд регульованих шкiдливих органiзмiв;

     мiсця виробництва або виробничої дiлянки, вiльних вiд регульованих шкiдливих органiзмiв.

(частина одинадцята статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII, у редакцiї Закону України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     Рiшення про вiдмову у видачi карантинного сертифiката може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, або до суду.

     Заява про оскарження рiшення про вiдмову у видачi карантинного сертифiката подається до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, у строк, що не перевищує 10 днiв пiсля одержання вiдповiдного рiшення. Заява розглядається не пiзнiше двох робочих днiв пiсля її подання.

(частина тринадцята статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Про результати розгляду заявник повiдомляється у письмовiй формi.

     Стаття 30. Iнспектування об'єктiв регулювання

     Об'єкти регулювання пiдлягають iнспектуванню з метою перевiрки їх фiтосанiтарного стану.

(частина перша статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Частину другу статтi 30 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     У разi якщо пiд час iнспектування виявляється загроза поширення регульованих шкiдливих органiзмiв, державний фiтосанiтарний iнспектор видає розпорядження про здiйснення особою вiдповiдних фiтосанiтарних процедур.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, визначає методи iнспектування, огляду, у тому числi вiдбору зразкiв та проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

(частина четверта статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Стаття 31. Мiсця виробництва або виробничi дiлянки, вiльнi вiд регульованих шкiдливих органiзмiв

     Мiсце виробництва або виробничi дiлянки, вiльнi вiд регульованих шкiдливих органiзмiв, є виробництво або дiлянки, де на пiдставi iнспектування офiцiйно встановлена вiдсутнiсть регульованих шкiдливих органiзмiв i за необхiдностi їх вiдсутнiсть офiцiйно пiдтримується протягом визначеного перiоду.

     Мiсця виробництва або виробничi дiлянки, вiльнi вiд регульованих шкiдливих органiзмiв, встановлюються на вимогу особи, що займається виробництвом об'єктiв регулювання.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, та особа, що займається виробництвом об'єктiв регулювання, виконують процедури для встановлення та/або пiдтримання статусу мiсця виробництва або виробничої дiлянки, вiльних вiд регульованих шкiдливих органiзмiв.

(частина третя статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Порядок офiцiйного встановлення та/або пiдтримання статусу мiсця виробництва або виробничої дiлянки, вiльних вiд регульованих шкiдливих органiзмiв, позбавлення такого статусу, його поновлення та iншi умови офiцiйного встановлення мiсця виробництва або виробничої дiлянки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин.

     Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює розмiр платежiв за надання послуг, зазначених у цiй статтi, згiдно з чинним законодавством.

     Стаття 32. Бiологiчний контроль за шкiдливими органiзмами

     Бiологiчнi контрольнi органiзми, що можуть бути використанi з метою бiологiчного контролю за регульованими шкiдливими органiзмами, а також вимоги до об'єктiв та обладнання, що використовуються особами, якi здiйснюють бiологiчний контроль, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин.

     Використання бiологiчних контрольних органiзмiв може вважатися фiтосанiтарними заходами з локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних органiзмiв, що здiйснюється пiд контролем центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, веде облiк iмпорту та використання бiологiчних контрольних органiзмiв.

     Стаття 33. Порядок запровадження та скасування карантинного режиму в Українi

     У разi виявлення карантинних органiзмiв на територiї України карантинний режим запроваджується: у межах декiлькох областей Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України; на територiї Автономної Республiки Крим, областей, декiлькох районiв, району, населеного пункту чи територiї окремого господарства - вiдповiдно Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевою державною адмiнiстрацiєю за поданням вiдповiдно головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв чи державних фiтосанiтарних iнспекторiв з карантину рослин.

(частина перша статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2010р. N 2817-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Карантинний режим запроваджується протягом доби з моменту виявлення карантинного органiзму.

     Орган, що приймає рiшення про запровадження або скасування карантинного режиму, протягом доби оприлюднює таке рiшення в офiцiйних друкованих виданнях та на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин. Рiшення про запровадження або скасування карантинного режиму набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування в офiцiйному друкованому виданнi та на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин.

(частина третя статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2010р. N 2817-VI, вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     У рiшеннi про запровадження карантинного режиму обов'язково зазначається таке:

     обставини, що спричинили запровадження карантинного режиму, включаючи iдентифiкацiю конкретного карантинного органiзму;

     межi карантинної зони, в якiй запроваджується карантинний режим;

(абзац третiй частини четвертої статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     час, з якого запроваджується карантинний режим;

     фiтосанiтарнi заходи, що здiйснюються в карантиннiй зонi, та органи, що їх здiйснюють.

     Карантинний режим скасовується органом, що прийняв рiшення про його запровадження, за поданням вiдповiдних головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв чи державних фiтосанiтарних iнспекторiв.

(статтю 33 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 21.12.2010р. N 2817-VI)

     У рiшеннi про скасування карантинного режиму обов'язково зазначаються:

     обставини, що спричинили скасування карантинного режиму;

     час, з якого скасовується карантинний режим.

(статтю 33 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 21.12.2010р. N 2817-VI)

     Стаття 34. Фiтосанiтарнi заходи, що застосовуються у карантиннiй зонi

(назва статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     На пiдставi та в порядку, встановлених законом, у карантинних зонах здiйснюються такi спецiальнi заходи:

(абзац перший частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     iнспектування та фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) об'єктiв регулювання;

     здiйснення контролю за проведенням локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних органiзмiв особами;

     заборона вивезення з карантинних зон заражених карантинними органiзмами об'єктiв регулювання;

(абзац четвертий частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     фумiгацiя об'єктiв регулювання у разi їх вивезення з карантинної зони у зону, вiльну вiд регульованих шкiдливих органiзмiв;

(абзац п'ятий частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     технiчна переробка об'єктiв регулювання, заражених карантинними органiзмами.

     Рослини, продукти рослинного походження та iншi об'єкти регулювання, зараженi карантинними органiзмами, якi неможливо знезаразити або направити на технiчну переробку, пiдлягають знищенню в порядку, встановленому законом.

     Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, власники (уповноваженi ними органи) морських i рiчкових портiв (пристаней), залiзничних станцiй, аеропортiв (аеродромiв), пiдприємств поштового зв'язку, автовокзалiв (автостанцiй), посадовi особи митниць та пунктiв пропуску на державному кордонi України, на автомобiльних шляхах сполучення повиннi сприяти державним фiтосанiтарним iнспекторам у здiйсненнi карантинних заходiв.

     Вiдшкодування збиткiв, що заподiянi внаслiдок неправомiрних дiй органiв та посадових осiб, якi забезпечують виконання карантинних заходiв, здiйснюється вiдповiдно до закону.

Роздiл V
МIЖНАРОДНА ТОРГIВЛЯ

     Стаття 35. Заборона або обмеження iмпорту

     Забороняється iмпорт об'єктiв регулювання, що:

     зараженi карантинними шкiдливими органiзмами;

     можуть спричинити занесення карантинних органiзмiв на територiю України;

     можуть збiльшити популяцiю мiсцевих регульованих шкiдливих органiзмiв до рiвня, який не вiдповiдає рiвню фiтосанiтарного захисту.

     Iмпорт бiологiчних контрольних органiзмiв для проведення наукових дослiджень або бiологiчного контролю та шкiдливих органiзмiв, якi завозяться для науково-дослiдних цiлей, дозволяється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частини другу та третю статтi 35 замiнено однiєю частиною згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Стаття 36. Вимоги до iмпортних i транзитних вантажiв

     Iмпортнi i транзитнi вантажi з об'єктами регулювання повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     бути вiльними вiд карантинних органiзмiв;

     супроводжуватися оригiналом фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт;

(абзац третiй частини першої статтi 36 у редакцiї Закону України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     абзац четвертий частини першої статтi 36 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     не походити з об'єкта або зони виробництва чи перемiщуватися через зону, на яку поширюється карантинний режим, що пiдтверджується iноземною нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни - експортера або транзиту.

     У разi якщо iмпортний або транзитний вантаж з об'єктами регулювання був доставлений або зберiгався, перепаковувався чи роздiлявся в iншiй країнi, крiм оригiналу фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт вiн супроводжується оригiналом мiжнародного фiтосанiтарного сертифiката з країни походження або його завiреної копiї.

     Якщо iмпортний або транзитний вантаж з об'єктами регулювання був iмпортований у кiлька країн та у зв'язку з цим було видано кiлька фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт, такi вантажi, крiм оригiналу або завiреної копiї фiтосанiтарного сертифiката, виданого в країнi походження, повиннi супроводжуватися оригiналом фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт.

     Якщо на вiдмiну вiд країни призначення країна реекспорту не вимагає фiтосанiтарного сертифiката країни походження на вiдповiдний вантаж, то вiн супроводжується оригiналом фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт.

     Дозволяється iмпорт без фiтосанiтарного сертифiката у поштових вiдправленнях, ручнiй поклажi та багажi пасажирiв, членiв екiпажiв морських, рiчкових та повiтряних суден, транспортних засобiв свiжих або сушених фруктiв та овочiв (крiм картоплi) у кiлькостi, що не перевищує двох кiлограмiв кожного виду.

(статтю 36 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Дозволенi до ввезення без перемiщення за межi транспортних засобiв об'єкти регулювання для продовольчих цiлей членiв екiпажiв морських, рiчкових та повiтряних суден, автомобiльних та залiзничних засобiв.

(статтю 36 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Фiтосанiтарнi процедури до об'єктiв регулювання при ввезеннi в Україну, включаючи методи iнспектування та вiдбору зразкiв, здiйснюються вiдповiдно до порядку ввезення об'єктiв регулювання в Україну.

(статтю 36 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Оригiнали фiтосанiтарного сертифiката та фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, виданi державою-iмпортером, визнаються в Українi у паперовiй та електроннiй формах.

(статтю 36 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     Стаття 37. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Стаття 38. Пункти карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордонi України

     Фiтосанiтарний контроль вантажiв з об'єктами регулювання, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється державними фiтосанiтарними iнспекторами у визначених пунктах карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордонi України (далi - прикордоннi пункти карантину рослин).

(частина перша статтi 38 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2973-VI)

     У пунктах пропуску на державному кордонi України фiтосанiтарний контроль об'єктiв регулювання, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється митними органами у формi попереднього документального контролю.

(статтю 38 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2973-VI, у зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою, частина друга статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi припинення попереднього документального контролю митними органами для здiйснення фiтосанiтарного контролю залучається посадова особа вiдповiдного уповноваженого органу.

(статтю 38 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою, частина третя статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Прикордонний пункт карантину рослин облаштовується у пунктi пропуску на державному кордонi України i обладнується за рахунок коштiв Державного бюджету України:

     засобами та примiщеннями для проведення iнспектування транспортних засобiв i об'єктiв регулювання, вiдбору зразкiв, проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) та фумiгацiї;

     засобами зв'язку, включаючи Iнтернет.

     Прикордоннi пункти карантину рослин повиннi мати спецiально вiдведеннi та обладнанi вiдповiдно до закону мiсця для знищення об'єктiв регулювання, заражених регульованими шкiдливими органiзмами.

     Об'єкти регулювання, що надходять у пункти пропуску на державному кордонi України, на яких вiдсутнi прикордоннi пункти карантину рослин, перенаправляються до найближчого прикордонного пункту карантину рослин.

     Стаття 39. Стандартний фiтосанiтарний контроль

     Усi iмпортнi або транзитнi вантажi з об'єктами регулювання включеними до перелiкiв об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту, реекспорту та для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України пiдлягають стандартному фiтосанiтарному прикордонному контролю, який здiйснюється шляхом iнспектування, з метою встановлення, що:

(абзац перший частини першої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     абзац другий частини першої статтi 39 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     об'єкт регулювання супроводжується дiйсним фiтосанiтарним сертифiкатом, якщо такий вимагається згiдно з дiючими фiтосанiтарними заходами;

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     об'єкти регулювання вiдповiдають документам, якi його супроводжують;

     вiдсутнi карантиннi органiзми та ознаки пошкодження вантажу.

     Ввезення в Україну або транзит через її територiю вантажу дозволяється за таких умов:

     об'єкт регулювання не iмпортований та не походить iз забороненої для iмпорту країни-експортера чи зони країни походження;

(частину другу статтi 39 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим)

     вiдсутнiсть повiдомлення компетентного органу країни походження, реекспорту чи транзиту про надзвичайнi обставини та/або пiдтвердження виявлення вогнища та поширення карантинного органiзму на конкретнiй територiї або виробничiй дiлянцi країни походження чи транзиту;

(абзац третiй частини другої статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     наявнiсть повного та дiйсного фiтосанiтарного сертифiката;

     вiдсутнiсть карантинних органiзмiв та ознак зараження ними;

     наявнiсть непошкодженого опломбування транзитного вантажу, здiйсненого митним органом країни-експортера;

     попереднi вантажi з аналогiчними об'єктами регулювання з країни походження та/або конкретного об'єкта походження супроводжувалися повними та дiйсними фiтосанiтарними сертифiкатами;

     вантаж вiдповiдає вимогам фiтосанiтарних заходiв.

(абзац восьмий частини другої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Якщо вантаж з об'єктами регулювання, який повинен супроводжуватися фiтосанiтарним сертифiкатом, прибуває на прикордонний пункт карантину рослин без такого документа, вiн пiдлягає затриманню державним фiтосанiтарним iнспектором та здiйсненню процедур, передбачених статтею 41 цього Закону.

(частина третя статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     У випадках, якщо державний фiтосанiтарний iнспектор встановлює, що фiтосанiтарний сертифiкат, яким супроводжується об'єкт регулювання, є недiйсним, неповним чи пiдробленим або iншим чином сфальсифiкованим, або якщо вiн робить висновок, що об'єкти регулювання у даному вантажi не вiдповiдають зазначеним у фiтосанiтарному сертифiкатi, то вантаж затримується на вiдповiдному прикордонному пунктi карантину рослин, про що повiдомляється Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України або посадова особа, уповноважена на те центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин.

(частина четверта статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України або посадова особа, уповноважена на те центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, протягом доби зв'язується з iноземною нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни походження чи реекспорту для консультацiй i спiльно визначає дiї, якi повиннi бути вжитi по вiдношенню до даного вантажу.

(частина п'ята статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     У разi якщо у вантажi вiзуально виявлений карантинний органiзм, державний фiтосанiтарний iнспектор протягом доби повiдомляє про це власника вантажу та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, i здiйснює процедури, передбаченi статтею 41 цього Закону.

     Стандартний фiтосанiтарний прикордонний контроль може здiйснюватися вiдповiдно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин, у спецiально призначеному мiсцi на територiї України за умови, що такий вантаж залишається пiд митним контролем.

(частина сьома статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Вантажi з об'єктами регулювання можуть iнспектуватися державним фiтосанiтарним iнспектором або уповноваженими центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, в мiсцях завантаження в країнi походження чи реекспорту на вимогу та за рахунок iмпортера. У таких випадках фiтосанiтарний контроль проводиться за мiсцем призначення вантажу.

(частина восьма статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 40. Вибiрковий фiтосанiтарний контроль

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, на основi даних щодо виявлення карантинних органiзмiв у вантажах з об'єктами регулювання будь-якого походження, що iмпортуються, а також на основi iнших факторiв, що можуть впливати на життя та здоров'я рослин, враховуючи результати аналiзу ризикiв вiдповiдно до вимог статтi 17 цього Закону, встановлює спецiально визначений вiдсоток вантажiв, якi пiдлягають обов'язковому розширеному фiтосанiтарному контролю.

(частина перша статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Обов'язковий розширений фiтосанiтарний прикордонний контроль на кордонi застосовується вiдповiдно до порядку про вибiрковий фiтосанiтарний контроль, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин, до початку нового календарного року на наступний рiк.

(частина друга статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Порядком про вибiрковий фiтосанiтарний контроль встановлюються, враховуючи результати аналiзу ризикiв вiдповiдно до вимог статтi 17 цього Закону, спецiально визначенi вiдсотки вантажiв з об'єктами регулювання за категорiями:

(абзац перший частини третьої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     живi рослини будь-якого походження;

     продукти рослинного походження;

     iншi об'єкти регулювання будь-якого походження.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, здiйснює регулярнi заходи державного контролю щодо вантажiв з об'єктами регулювання будь-якого походження на основi ризик-орiєнтованого пiдходу в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин. Перелiк об'єктiв регулювання будь-якого походження, що пiдлягають державному контролю на основi ризик-орiєнтованого пiдходу, та критерiї вибiрковостi контролю встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 40 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Стаття 41. Розширений фiтосанiтарний контроль вантажiв з об'єктами регулювання, що iмпортуються

     Пiдставами для проведення розширеного фiтосанiтарного контролю вантажiв з об'єктами регулювання, що iмпортуються, на прикордонному пунктi карантину рослин є:

     вiдсутнiсть фiтосанiтарного сертифiката, якщо вантаж з об'єктами регулювання повинен супроводжуватися таким документом;

(абзац другий частини першої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     пiдроблений або iншим чином сфальсифiкований фiтосанiтарний сертифiкат, яким супроводжується об'єкт регулювання;

     невiдповiднiсть об'єктiв регулювання у вантажi фiтосанiтарному сертифiкату;

     вiзуально виявлене зараження вантажу регульованими шкiдливими органiзмами або наявнi ознаки зараження ними;

     наявнi ознаки пошкодження вантажу та/або транспортного засобу, у якому знаходиться вантаж.

     Рiшення про затримання вантажу для здiйснення розширеного фiтосанiтарного контролю приймає державний фiтосанiтарний iнспектор за наявностi однiєї з перелiчених пiдстав.

     При цьому державний фiтосанiтарний iнспектор повiдомляє власника вантажу про причину його затримання i проводить вiдбiр зразкiв вантажу згiдно з процедурою для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) державними фiтосанiтарними лабораторiями.

(частина третя статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Вантажi, якi пiдлягають розширеному фiтосанiтарному контролю, iзолюються на час проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) на прикордонному пунктi карантину рослин.

     У разi якщо за результатами фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) буде пiдтверджено зараження карантинним органiзмом, про це повiдомляється власник вантажу.

     У разi якщо фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) не пiдтвердить зараження карантинним органiзмом, вантаж пiдлягає проходженню подальших митних процедур та на нього видається карантинний сертифiкат.

     У разi якщо фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) пiдтвердить зараження карантинним органiзмом, власник вантажу або уповноважена ним особа може оскаржити результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) та провести повторну фiтосанiтарну (арбiтражну) експертизу (аналiзи).

(частина сьома статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Стаття 42. Поводження з вантажами, яким було вiдмовлено у ввезеннi

     Пiсля пiдтвердження зараження карантинним органiзмом iмпортних i транзитних вантажiв з об'єктами регулювання центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, зв'язується з iноземною нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни походження чи реекспорту з метою визначення фiтосанiтарних заходiв щодо цього вантажу.

     До вантажiв, заражених карантинними органiзмами, застосовуються всi можливi фiтосанiтарнi процедури, проведення яких дозволить ввезення об'єктiв регулювання, за погодженням та за рахунок власника.

     Якщо до вантажу неможливо застосувати фiтосанiтарнi процедури, проведення яких дозволить ввезення об'єктiв регулювання, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, повiдомляє про повернення вантажу iноземну нацiональну органiзацiю захисту рослин країни походження чи реекспорту та власника вантажу.

     Якщо природа карантинного органiзму, яким заражено об'єкт регулювання, не дозволяє вiдкласти здiйснення необхiдних фiтосанiтарних процедур та призведе до неналежного рiвня фiтосанiтарного захисту (тобто iснує високий ризик занесення карантинного органiзму в Україну), вантаж може бути знищено у безпечний спосiб без будь-яких консультацiй з iноземною нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни походження або реекспорту чи з власником вантажу.

     Про проведенi фiтосанiтарнi процедури центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, протягом доби повiдомляє власника вантажу, iноземну нацiональну органiзацiю захисту рослин країни походження або реекспорту та у разi потреби країну транзиту.

     Стаття 43. Виявлення вогнища карантинних органiзмiв у країнi походження, реекспорту або транзиту

     При пiдтвердженнi виявлення вогнища та поширення карантинного органiзму на конкретнiй територiї або виробничiй дiлянцi країни походження чи транзиту не дозволяється iмпорт з них або транзит через них вантажу з об'єктами регулювання, якi можуть спричинити занесення та поширення цього карантинного органiзму.

(частина перша статтi 43 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Виявлення вогнища карантинних органiзмiв та їх поширення повинно бути пiдтверджено вiдповiдними мiжнародними органiзацiями або iноземною нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни походження, реекспорту чи транзиту.

     При надходженнi таких вантажiв державний фiтосанiтарний iнспектор зупиняє цей вантаж на кордонi i повiдомляє центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, для вжиття заходiв, передбачених статтею 41 цього Закону.

     У разi ризику занесення карантинного органiзму в Україну або передачi через реекспортнi чи транзитнi вантажi України або через вантажi, якi перемiщуються територiєю сусiдньої країни внаслiдок неконтрольованого поширення такого карантинного органiзму на сусiднiй територiї, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, встановлює:

(абзац перший частини четвертої статтi 43 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     контроль за наявнiстю карантинних органiзмiв на прикордонних територiях, якщо iснує така загроза для об'єктiв регулювання, якi є чутливими до конкретного карантинного органiзму або можуть його переносити;

     заборону або обмеження iмпорту, реекспорту або транзиту об'єктiв регулювання у зв'язку з ризиком зараження вантажу внаслiдок перемiщення його через таку територiю.

(абзац третiй частини четвертої статтi 43 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Заборона або обмеження iмпорту, реекспорту або транзиту об'єктiв регулювання запроваджується на перiод до усунення причин, якi були пiдставою для запровадження цих фiтосанiтарних заходiв.

(статтю 43 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Стаття 44. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 45. Фiтосанiтарнi процедури вантажiв у митницях призначення

     До вантажiв з об'єктами регулювання у митницях призначення або на митних складах застосовуються фiтосанiтарнi процедури, передбаченi статтями 39 - 41 цього Закону, у тому числi для забезпечення вiдповiдностi фiтосанiтарних заходiв пiд час зберiгання, пакування, розпакування, перепакування, переробки та обробки об'єктiв регулювання у митницях призначення та на митних складах.

(частина перша статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину другу статтi 45 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     При експортi таких вантажiв видається фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт.

     Стаття 451. Використання механiзму "єдиного вiкна"

     Взаємодiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, та державних фiтосанiтарних iнспекторiв з митними органами, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, та iншими заiнтересованими особами пiд час проведення фiтосанiтарного контролю вантажiв з об'єктами регулювання, що iмпортуються або ввозяться на митну територiю України з метою транзиту, здiйснюється з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(частина перша статтi 451 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Вiдомостi про результати здiйснення фiтосанiтарного контролю в електроннiй формi, засвiдченi електронним цифровим пiдписом, вносяться державним фiтосанiтарним iнспектором до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" протягом строкiв, встановлених статтею 319 Митного кодексу України.

(Закон доповнено статтею 451 згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Стаття 46. Фiтосанiтарний контроль вантажiв з об'єктами регулювання, що експортуються, iмпортуються або реекспортуються

(назва статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Iмпорт, експорт, реекспорт об'єктiв регулювання, включених до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, здiйснюється в супроводi оригiналу фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, виданого в електроннiй або паперовiй формi, якi мають однакову юридичну силу, та/або iншої документацiї за запитом країни призначення.

(частина перша статтi 46 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     Оригiнали фiтосанiтарного сертифiката та фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт видаються державним фiтосанiтарним iнспектором:

     у паперовiй формi - якщо цього вимагають фiтосанiтарнi заходи країни призначення;

     в електроннiй формi - в iнших випадках, у тому числi на вимогу особи.

(статтю 46 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX, у зв'язку з цим частини другу - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - шiстнадцятою)

     Фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт видається державним фiтосанiтарним iнспектором не ранiше, нiж за 14 дiб до дати перемiщення об'єктiв регулювання на пiдставi проведених фiтосанiтарних процедур. Фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт також може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, мiсця зберiгання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, не включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, за запитом особи, яка здiйснює перемiщення вантажу з такими об'єктами.

(частина третя статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт та/або iнший документ за запитом країни призначення або прийняти рiшення про вiдмову в його видачi на пiдставi заяви власника вантажу або уповноваженої ним особи на оформлення фiтосанiтарного сертифiката, фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт та висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв). Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт чи прийняти рiшення про вiдмову в його видачi протягом 8 робочих годин пiсля отримання ним висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв). Висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) надається за результатами аналiзу щодо наявностi шкiдливих органiзмiв протягом 24 годин з моменту завершення завантаження транспортного засобу. Початок та завершення завантаження транспортного засобу фiксуються шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повiдомлення до фiтосанiтарної лабораторiї, яка за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи здiйснюватиме фiтосанiтарну експертизу (аналiзи). Повiдомлення має мiстити iнформацiю про транспортний засiб, вантаж, запланованi час та дату початку i завершення завантаження. У разi проведення на вимогу країни-iмпортера чи власника вантажу або його уповноваженого представника складного аналiзу (мiкологiчного, бактерiологiчного, вiрусологiчного, гельмiнтологiчного) строк видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) може бути продовжено, але не бiльше нiж на 30 днiв з дня подання зразка об'єкта регулювання на аналiз. Фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт може видаватися на об'єкти регулювання, зараженi регульованими шкiдливими органiзмами, за умови вiдсутностi заборон у країнi iмпорту на ввезення таких об'єктiв регулювання.

(частина четверта статтi 46 у редакцiї Законiв України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII, вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Рiшення про вiдмову у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт надається особi у письмовiй формi.

     Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт є:

     невiдповiднiсть об'єктiв регулювання вимогам фiтосанiтарних заходiв країни-iмпортера;

(абзац другий частини шостої статтi 46 у редакцiї Закону України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     абзац третiй частини шостої статтi 46 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     вiдсутнiсть реєстрацiї особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;

     невiдповiднiсть наявних об'єктiв регулювання заявленим особою для перемiщення;

     невиконання розпоряджень державного фiтосанiтарного iнспектора щодо застосування фiтосанiтарних заходiв;

     вiдсутнiсть оплати за видачу фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт.

     Пiдставами для анулювання та/або переоформлення фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт є:

(абзац перший частини сьомої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     повiдомлення особи про втрату фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт;

     змiна способу транспортування або транспортного засобу;

     змiна адреси, країни призначення чи пункту ввезення;

(абзац четвертий частини сьомої статтi 46 у редакцiї Закону України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     пошкодження фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, що не дає можливостi визначити фiтосанiтарний стан об'єктiв регулювання.

     Порядок оформлення, переоформлення фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина восьма статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     Плата за видачу фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт справляється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рiшення про вiдмову у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, або до суду.

     Заява про оскарження рiшення про вiдмову у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт подається до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, у строк, що не перевищує 10 днiв пiсля одержання вiдповiдного рiшення. Заява розглядається не пiзнiше двох робочих днiв пiсля її подання.

(частина одинадцята статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Про результати розгляду заявник повiдомляється у письмовiй формi.

     Особа, яка у встановленому порядку надала державному фiтосанiтарному iнспектору всi необхiднi документи та здiйснила оплату i не отримала у визначенi термiни рiшення про видачу або вiдмову у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, має право здiйснити задеклароване перемiщення об'єктiв регулювання та отримати вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок неотримання такого рiшення.

(частина тринадцята статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 617-VIII)

     Фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт повинен мати серiйний номер та вiдповiдати типовим сертифiкатам мiжнародних органiзацiй i в разi потреби мiстити додаткову декларацiю, визначену країною призначення.

     Строк дiї фiтосанiтарного сертифiката на територiї України становить 14 днiв з дня його видачi.

(статтю 46 доповнено частиною п'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Проведення фiтосанiтарних процедур може здiйснюватися вiдповiдно до мiжнародних договорiв України у порядку, погодженому з нацiональними органiзацiями захисту рослин країн-iмпортерiв.

(статтю 46 доповнено частиною шiстнадцятою згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

Роздiл VI
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КАРАНТИН РОСЛИН

     Стаття 47. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про карантин рослин

     Особи, виннi в порушеннi законодавства про карантин рослин, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi карантину рослин несуть особи, виннi у:

     поширеннi карантинних органiзмiв;

     порушеннi вимог фiтосанiтарних заходiв;

     невиконаннi розпорядження державного фiтосанiтарного iнспектора щодо проведення вiдповiдних карантинних заходiв;

     непроведеннi реєстрацiї вiдповiдно до статтi 27 цього Закону;

     неповiдомленнi державного фiтосанiтарного iнспектора про виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв;

     завезеннi на територiю України, вивезеннi з карантинних зон об'єктiв регулювання, якi не пройшли фiтосанiтарного контролю, та їх реалiзацiї;

     невиконаннi законних вимог посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль за додержанням законодавства про карантин рослин;

     повторному протягом 12 мiсяцiв порушеннi законодавства про карантин рослин у частинi проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), що мало наслiдком отримання вiд країни-iмпортера двох та бiльше нотифiкацiй про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам вiдповiдно до Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 13.

(частину другу статтi 47 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Законами України може бути встановлено вiдповiдальнiсть i за iншi правопорушення у сферi карантину рослин.

Роздiл VII
НАУКОВЕ ТА ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРI КАРАНТИНУ РОСЛИН

     Стаття 48. Наукове забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, органiзовує вiдповiдно до закону та здiйснює наукове забезпечення у сферi карантину рослин, у тому числi через науковi установи, пiдприємства та органiзацiї.

     Стаття 49. Фiнансування фiтосанiтарних заходiв

     Фiнансування фiтосанiтарних заходiв здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, коштiв осiб та iнших не заборонених законами України джерел.

     Вичерпний перелiк платних послуг центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, визначається виключно цим законом та включає в себе обстеження, iнспектування, огляд, фiтосанiтарну експертизу (аналiзи), повторну фiтосанiтарну (арбiтражну) експертизу (аналiзи), знезараження, видачу сертифiкатiв вiдповiдно до цього Закону, органiзацiю та здiйснення контролю за роботами з фумiгацiї об'єктiв регулювання, оновлення iнформацiї в Реєстрi уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй.

(частина друга статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2501-VIII)

     Розмiри платних послуг, якi затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України, мають дорiвнювати фактичним витратам на їх надання.

     Плата за проведення державним фiтосанiтарним iнспектором фiтосанiтарного контролю товарiв, транспортних засобiв, якi ввозяться на митну територiю України, в тому числi з метою транзиту, в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України в розмiрi, що не перевищує розмiру плати за перевiрку документiв на товари i транспортнi засоби (контейнери), включається до складу єдиного збору згiдно iз Законом України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".

(статтю 49 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Стаття 50. Фiнансування i матерiально-технiчне забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин

     Фiнансування i матерiально-технiчне забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, здiйснюється за рахунок коштiв загального та спецiального фондiв Державного бюджету України.

     Джерелами фiнансування центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин. за рахунок спецiального фонду Державного бюджету України можуть бути кошти, що надходять вiд надання платних послуг, визначених у статтi 49 цього Закону.

Роздiл VIII
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI КАРАНТИНУ РОСЛИН

     Стаття 51. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 52. Участь у мiжнародних органiзацiях

     Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України в установленому порядку представляє Україну у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях та їх спецiалiзованих органах з метою захисту iнтересiв України, спiвробiтництва для розв'язання спiльних проблем та забезпечення ефективного обмiну iнформацiєю, методиками i технологiями, якi гармонiзують фiтосанiтарнi заходи та забезпечують захист рослин i розвиток мiжнародної торгiвлi.

(стаття 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

Роздiл IX
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

(назва роздiлу IX у редакцiї Закону України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     11. Установити, що тимчасово, на перiод до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Українi, Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати особливостi здiйснення фiтосанiтарного контролю вантажiв з об'єктами регулювання, що ввозяться на митну територiю України (крiм транзиту).

(роздiл IX доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 01.04.2022р. N 2173-IX)

     12. Установити, що пiд час воєнного стану та протягом 90 днiв з дати його припинення або скасування:

     1) огляд та вiдбiр зразкiв для цiлей фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) можуть здiйснюватися державними фiтосанiтарними iнспекторами, аудиторами iз сертифiкацiї (агрономами-iнспекторами) та фахiвцями фiтосанiтарної лабораторiї, включеної до Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй, передбаченого пiдпунктом 2 цього пункту.

     Зразки, вiдiбранi суб'єктами, зазначеними у цьому пiдпунктi:

     можуть направлятися до будь-якої фiтосанiтарної лабораторiї, включеної до Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй, для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     засвiдчують фiтосанiтарний стан всiєї партiї вантажу.

     Вiдбiр зразкiв здiйснюється вiдповiдно до методiв iнспектування, огляду, у тому числi вiдбору зразкiв, та проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), затверджених вiдповiдно до цього Закону;

     2) уповноваження лабораторiй на проведення огляду, вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) здiйснюється вiдповiдно до цього пiдпункту.

     Лабораторiя уповноважується на проведення огляду, вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) у разi наявностi акредитацiї вiдповiдно до стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 на проведення робiт iз визначення фiтосанiтарного стану рослин i продукцiї рослинного походження у галузi застосування методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за одним або кiлькома видами аналiзiв (експертиз): ентомологiя, мiкологiя, бактерiологiя, фiтогельмiнтологiя, вiрусологiя, гербологiя.

     Для уповноваження лабораторiя направляє в електроннiй або паперовiй формi до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин:

     копiю чинного атестата про акредитацiю;

     заяву довiльної форми iз зазначенням:

     iнформацiї про види робiт, якi лабораторiя має намiр проводити, зокрема огляд, вiдбiр зразкiв, фiтосанiтарну експертизу (аналiзи) в частинi визначення фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання у галузi застосування методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за одним або кiлькома видами аналiзiв (ентомологiя, мiкологiя, бактерiологiя, фiтогельмiнтологiя, вiрусологiя, гербологiя) та з уточненням методу проведення таких аналiзiв;

     контактних даних.

     Лабораторiя, уповноважена на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) за одним або кiлькома видами та методами проведення аналiзiв, включається до Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй.

     Рiшення про уповноваження та включення лабораторiї до Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй або про вiдмову в уповноваженнi центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, приймає протягом шiстнадцяти робочих годин з моменту одержання ним документiв, зазначених у цьому пiдпунктi.

     Якщо протягом шiстнадцяти робочих годин з моменту одержання документiв, зазначених у цьому пiдпунктi, рiшення про вiдмову в уповноваженнi не прийнято, лабораторiя пiдлягає обов'язковому включенню центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, до Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй та має право на проведення огляду, вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) як фiтосанiтарна лабораторiя, включена до Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй.

     Результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), проведеної фiтосанiтарною лабораторiєю, включеною до Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй, визнаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, для цiлей видачi сертифiкатiв, передбачених цим Законом.

     Виключною пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову в уповноваженнi є вiдсутнiсть або недостовiрнiсть документiв, зазначених у цьому пiдпунктi.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, веде Перелiк фiтосанiтарних лабораторiй, пiдтримує його в актуальному станi та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, пiсля включення лабораторiї до Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй зобов'язаний пересвiдчитися у чинностi її атестата про акредитацiю, поданого для уповноваження.

     Невiдповiднiсть та/або вiдсутнiсть чинного атестата про акредитацiю є пiдставою для виключення лабораторiї з Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй.

     До Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй включається така iнформацiя про лабораторiю:

     назва та мiсцезнаходження;

     види робiт, якi проводить лабораторiя, зокрема огляд, вiдбiр зразкiв, фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) в частинi визначення фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання у галузi застосування методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за одним або кiлькома видами аналiзiв (ентомологiя, мiкологiя, бактерiологiя, фiтогельмiнтологiя, вiрусологiя, гербологiя) та з уточненням методу проведення таких аналiзiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, забезпечує обмiн iнформацiєю з фiтосанiтарними лабораторiями, включеними до Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй, щодо виданих висновкiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) у паперовому або електронному виглядi, у тому числi шляхом пiдключення до своєї iнформацiйної (автоматизованої) системи або шляхом обмiну електронними листами.

(роздiл IX доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     13. Установити, що пiд час воєнного стану строк дiї фiтосанiтарного сертифiката та фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт на територiї України становить 30 днiв з дня його видачi.

(роздiл IX доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ
30 червня 1993 року
N 3348-XII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.