ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про карантин рослин" щодо зменшення адмiнiстративного навантаження

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 167; 2011 р., N 25, ст. 192; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     визначення термiна "вантаж" пiсля слiв "об'єктiв регулювання" доповнити словами "(або об'єктiв, на якi поширюється правовий режим об'єктiв регулювання)";

     визначення термiна "об'єкти регулювання" доповнити словами "якi визначаються окремо для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, а також для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України".

     2. В абзацi сьомому статтi 5 слова "та покладених на нього актами Президента України" виключити.

     3. У частинi першiй статтi 7:

     абзац двадцятий доповнити словами "на основi проведення аналiзу ризикiв вiдповiдно до вимог статтi 17 цього Закону";

     доповнити абзацом двадцять третiм такого змiсту:

     "публiкацiя у вiльному доступi на своїй офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi iнформацiї про розробленi та/або переглянутi фiтосанiтарнi заходи та фiтосанiтарнi заходи країн призначення, результатiв аналiзу ризику, рiшень про запровадження або скасування карантинного режиму, у тому числi перелiку територiй, на яких запроваджено карантинний режим, а також перелiку регульованих шкiдливих органiзмiв, перелiкiв шкiдливих органiзмiв А1 та А2 Європейської та Середземноморської органiзацiї захисту рослин, протягом одного робочого дня з дня отримання такої iнформацiї, якщо iнше не передбачено цим Законом".

     4. Абзаци третiй i десятий частини другої статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "затримувати згiдно iз законом об'єкти регулювання для iнспектування та фiтосанiтарної експертизи, якщо вони перемiщуються без вiдповiдних фiтосанiтарних документiв або у разi вiзуального виявлення у вантажi регульованого шкiдливого органiзму";

     "безперешкодного доступу до потужностей (об'єктiв) виробництва та обiгу об'єктiв регулювання, включених до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України, в порядку, встановленому Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     5. В абзацi четвертому частини четвертої статтi 12 слова "зареєструватися у вiдповiднiй iнспекцiї з карантину рослин" замiнити словами "подавати визначену законом iнформацiю для реєстрацiї до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин".

     6. У статтi 16:

     у частинi четвертiй слова "довiльна або необґрунтована" виключити;

     у частинi п'ятiй слово "об'єктивно" замiнити словами "на основi науково обґрунтованої iнформацiї".

     7. Частину другу статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Результати аналiзу ризику розмiщуються на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, протягом трьох робочих днiв iз дня затвердження висновкiв".

     8. У статтi 19:

     в абзацi другому частини першої слова "у перiодичних виданнях вiдповiдне повiдомлення" замiнити словами "вiдповiдне повiдомлення у перiодичних виданнях, а також на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин";

     частину п'яту доповнити словами "i на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин".

     9. Частину першу статтi 21 доповнити словами "i на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин".

     10. У статтi 25:

     частину четверту доповнити словами "i на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин";

     у частинi п'ятiй слова "а також в мережi Iнтернет" замiнити словами "та на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин".

     11. Статтю 26 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 26. Встановлення перелiкiв об'єктiв регулювання

     Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин, затверджує окремi перелiки об'єктiв регулювання:

     для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту;

     для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України.

     Перелiк об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України складається вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй на основi проведення аналiзу ризикiв вiдповiдно до вимог статтi 17 цього Закону.

     У перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту визначаються:

     об'єкти регулювання для цiлей iмпорту iз зазначенням конкретних країн-експортерiв або зон країн походження, якi забороненi для iмпорту внаслiдок статусу регульованих шкiдливих органiзмiв на територiї, з якої походять такi об'єкти регулювання;

     об'єкти регулювання для цiлей експорту та реекспорту iз зазначенням конкретних країн-iмпортерiв, якi вимагають супроводження фiтосанiтарними документами.

     Змiни до перелiкiв об'єктiв регулювання вносяться вiдповiдно до змiни статусу регульованих шкiдливих органiзмiв iноземної держави та/або України, нової науково обґрунтованої iнформацiї, повiдомлень країн-iмпортерiв та мiжнародних стандартiв.

     Перелiки об'єктiв регулювання розмiщуються на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, протягом трьох робочих днiв iз дня набрання ними чинностi.

     На рослини, продукти рослинного походження, мiсця зберiгання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, не включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту, реекспорту та контролю за перемiщенням територiєю України, за запитом особи, яка здiйснює перемiщення вантажу з такими об'єктами, поширюється правовий режим об'єктiв регулювання, встановлений цим Законом".

     12. Частину другу статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Реєстрацiя проводиться протягом 10 робочих днiв на основi заяви, поданої особою, яка здiйснює господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання, вiдповiдно до закону за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин".

     13. У статтi 29:

     абзаци перший i другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Об'єкти регулювання, включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України, перемiщуються територiєю України за наявностi карантинного сертифiката у випадках:

     вивезення об'єктiв регулювання з карантинної зони";

     частину другу доповнити реченнями такого змiсту: "Карантинний сертифiкат видається державним фiтосанiтарним iнспектором у разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови, передбачених цiєю статтею. Карантинний сертифiкат також може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, мiсця зберiгання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, не включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України, за запитом особи, яка здiйснює перемiщення вантажу з такими об'єктами";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику карантинний сертифiкат або прийняти рiшення про вiдмову у його видачi протягом 24 годин пiсля завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фiксується шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повiдомлення про початок завантаження транспортного засобу до вiдповiдного територiального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, iз зазначенням iнформацiї про транспортний засiб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження";

     в абзацi першому частини шостої слово "Пiдставами" замiнити словами "Виключними пiдставами";

     частину десяту виключити;

     частину одинадцяту пiсля слiв "в межах" доповнити словами "та за межi";

     друге речення частини тринадцятої викласти в такiй редакцiї: "Заява розглядається не пiзнiше двох робочих днiв пiсля її подання".

     14. У статтi 33:

     друге речення частини першої виключити;

     у частинi третiй:

     перше речення доповнити словами "та на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин";

     доповнити реченням такого змiсту: "Рiшення про запровадження або скасування карантинного режиму набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування в офiцiйному друкованому виданнi та на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин";

     абзац третiй частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "межi карантинної зони, в якiй запроваджується карантинний режим".

     15. У статтi 34:

     у назвi слова "i регульованiй" виключити;

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "i регульованих" виключити;

     в абзацi четвертому слова "та регульованих" виключити;

     абзац п'ятий доповнити словами "у разi їх вивезення з карантинної зони у зону, вiльну вiд регульованих шкiдливих органiзмiв".

     16. Абзац перший частини першої статтi 39 пiсля слiв "об'єктами регулювання" доповнити словами "включеними до перелiкiв об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту, реекспорту та для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України".

     17. У статтi 40:

     частину першу пiсля слiв "здоров'я рослин" доповнити словами i цифрами "враховуючи результати аналiзу ризикiв вiдповiдно до вимог статтi 17 цього Закону";

     абзац перший частини третьої пiсля слова "встановлюються" доповнити словами i цифрами "враховуючи результати аналiзу ризикiв вiдповiдно до вимог статтi 17 цього Закону".

     18. У статтi 46:

     назву доповнити словами "iмпортуються або реекспортуються";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Iмпорт, експорт, реекспорт об'єктiв регулювання, включених до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, здiйснюється в супроводi оригiналу фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт та/або iншої документацiї за запитом країни призначення";

     частину другу доповнити реченням такого змiсту: "Фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт також може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, мiсця зберiгання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, не включенi до перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, за запитом особи, яка здiйснює перемiщення вантажу з такими об'єктами";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт чи прийняти рiшення про вiдмову у його видачi протягом 24 годин пiсля завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фiксується шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повiдомлення про початок завантаження транспортного засобу до вiдповiдного територiального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, iз зазначенням iнформацiї про транспортний засiб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження";

     друге речення частини десятої викласти в такiй редакцiї: "Заява розглядається не пiзнiше двох робочих днiв пiсля її подання";

     частину дванадцяту доповнити словами "та отримати вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок неотримання такого рiшення".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 липня 2015 року
N 617-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.