ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо врегулювання проведення деяких фiтосанiтарних процедур

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) главу 13 доповнити статтею 1721-1 такого змiсту:

     "Стаття 1721-1. Порушення посадовими особами фiтосанiтарної лабораторiї законодавства України про карантин рослин

     Повторне протягом року порушення посадовими особами фiтосанiтарної лабораторiї законодавства про карантин рослин в частинi проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), що мало наслiдком отримання вiд країни-iмпортера двох i бiльше нотифiкацiй про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам вiдповiдно до Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 13, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) частину першу статтi 2382 доповнити словами i цифрами "порушенням посадовими особами фiтосанiтарної лабораторiї законодавства про карантин рослин (стаття 1721-1)".

     2. У Законi України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 167 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     у частинi першiй:

     доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiнами такого змiсту:

     "арбiтражний зразок - частина середньої проби, вiдiбрана вiд об'єкта регулювання, що за своїми характеристиками є рiвноцiнною зразку та призначена для проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв);

     виїмка - точкова проба, взята за один прийом вiд однiєї партiї або певної її частини;

     вiзуальна перевiрка - фiзична перевiрка об'єктiв регулювання неозброєним оком за допомогою лупи, бiнокуляра або мiкроскопа з метою виявлення шкiдливих органiзмiв без проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     державна фiтосанiтарна лабораторiя - фiтосанiтарна лабораторiя, яка належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин;

     знезараження - методи обробки (фiзичнi, хiмiчнi чи бiологiчнi), у тому числi фумiгацiя, спрямованi на лiквiдацiю шкiдливих органiзмiв;

     зразок - частина середньої проби, вiдiбрана вiд об'єкта регулювання та призначена для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     зразок-документ - шкiдливi органiзми або зараженi об'єкти регулювання, вiдiбранi в ходi iнспектування або фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), якi засвiдчують фiтосанiтарний стан об'єкта регулювання;

     лабораторiя - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх структурний пiдроздiл, що має намiр здiйснювати дiяльнiсть з перевiрки об'єктiв регулювання в лабораторних умовах на предмет наявностi або вiдсутностi регульованих шкiдливих органiзмiв або їх iдентифiкацiї;

     нотифiкацiя про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам - iнформування заiнтересованих партнерiв про серйознi випадки невiдповiдностi фiтосанiтарним заходам країни-iмпортера;

     об'єднана проба - сукупнiсть всiх виїмок, взятих вiд однiєї партiї або певної її частини;

     огляд - вiзуальна перевiрка об'єктiв регулювання, пiд час якої здiйснюється вiдбiр зразкiв та/або арбiтражних зразкiв;

     партiя - будь-яка кiлькiсть об'єктiв регулювання (товару), що характеризується однорiднiстю складу, походження та є частиною вантажу;

     сейф-пакет - одноразовий пакет, призначений для зберiгання, захисту i транспортування зразка, арбiтражного зразка та зразка-документа;

     середня проба - проба, сформована з однiєї або декiлькох об'єднаних проб, з якої одночасно формуються зразок та/або арбiтражний зразок;

     фiтосанiтарна лабораторiя - лабораторiя будь-якої форми власностi, уповноважена на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин";

     у визначеннi термiна "iнспектування" слово "правилам" замiнити словом "заходам";

     термiн "нагляд" викласти в такiй редакцiї:

     "нагляд - процес збору та реєстрацiї даних про наявнiсть або вiдсутнiсть регульованого шкiдливого органiзму у визначенiй зонi за допомогою обстеження, монiторингу або iнших процедур";

     термiн "обробка" викласти в такiй редакцiї:

     "обробка - офiцiйна процедура щодо знищення, iнактивацiї або вилучення шкiдливих органiзмiв, або їх стерилiзацiї чи знешкодження";

     термiн "обстеження" викласти в такiй редакцiї:

     "обстеження - офiцiйний захiд, який проводиться у певний обмежений перiод часу з метою визначення характеристик популяцiї шкiдливого органiзму або визначення видового складу присутнiх у данiй зонi шкiдливих органiзмiв";

     термiн "процедура перевiрки" викласти в такiй редакцiї:

     "перевiрка - будь-якi дiї з визначення фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання";

     термiн "спостереження" виключити;

     термiн "фiтосанiтарна експертиза" викласти в такiй редакцiї:

     "фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) - перевiрка об'єктiв регулювання в лабораторних умовах на предмет наявностi та iдентифiкацiї або вiдсутностi шкiдливих органiзмiв";

     термiн "фiтосанiтарнi заходи" викласти в такiй редакцiї:

     "фiтосанiтарнi заходи - законодавство або фiтосанiтарна процедура, спрямованi на попередження появи та запобiгання поширенню карантинних органiзмiв або на обмеження економiчно несприятливого впливу регульованих некарантинних органiзмiв";

     термiн "фiтосанiтарна процедура" викласти в такiй редакцiї:

     "фiтосанiтарна процедура - спосiб застосовування фiтосанiтарних заходiв, включаючи iнспектування, огляд, фiтосанiтарну експертизу (аналiзи), нагляд або здiйснення контролю за знезараженням об'єктiв регулювання";

     термiн "фумiгацiя (знезараження)" викласти в такiй редакцiї:

     "фумiгацiя - знезараження, яке проводиться шляхом обробки хiмiчною речовиною в газоподiбному станi, що повнiстю або переважно впливає на вантаж";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Термiн "реальний конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     2) у частинi першiй статтi 7:

     абзац шостий доповнити словами "у випадках, встановлених цим Законом";

     абзац двадцять перший викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечення ведення реєстрiв, передбачених цим Законом";

     доповнити абзацами двадцять четвертим - тридцять першим такого змiсту:

     "звернення до Нацiонального органу України з акредитацiї з письмовим вмотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дiї або скасування атестата про акредитацiю фiтосанiтарної лабораторiї та притягнення її посадових осiб до вiдповiдальностi за порушення вимог законодавства про карантин рослин;

     розмiщення на офiцiйному веб-сайтi перелiкiв фiтосанiтарних лабораторiй та арбiтражних фiтосанiтарних лабораторiй;

     уповноваження та позбавлення уповноваження лабораторiй на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), проведення огляду в частинi вiдбору зразкiв;

     включення та виключення з Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй;

     контроль за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiрковий контроль за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     уповноваження та позбавлення уповноваження державних фiтосанiтарних лабораторiй на проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв);

     обов'язкове повiдомлення про нотифiкацiю осiб, якi експортували вантаж з об'єктами регулювання, та фiтосанiтарну лабораторiю, що видала висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), на пiдставi якого було видано фiтосанiтарний сертифiкат (фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт), щодо якого було отримано нотифiкацiю;

     здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом";

     3) у статтi 10:

     у частинi другiй:

     в абзацi шостому слова "до закону" замiнити словами "до цього Закону";

     доповнити абзацами одинадцятим i дванадцятим такого змiсту:

     "здiйснювати контроль за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв фахiвцями фiтосанiтарної лабораторiї та вибiрковий контроль за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     здiйснювати iншi повноваження, передбаченi цим Законом";

     частину третю доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "здiйснювати iншi повноваження, передбаченi цим Законом";

     4) у статтi 12:

     у назвi слово "щодо" замiнити словами "у сферi";

     у частинi п'ятiй слова "Правила фiтосанiтарного контролю" замiнити словами "Фiтосанiтарнi заходи";

     5) статтю 13 замiнити роздiлом II1 такого змiсту:

"Роздiл II1
ФIТОСАНIТАРНА ЕКСПЕРТИЗА (АНАЛIЗИ)

     Стаття 13. Вiдбiр зразкiв та фiтосанiтарна експертиза (аналiзи)

     Виїмки та формування зразкiв об'єктiв регулювання (у тому числi арбiтражних) для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) здiйснюються державними фiтосанiтарними iнспекторами або фахiвцями фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи. Проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарною лабораторiєю приватної форми власностi здiйснюється виключно для цiлей експорту.

     У разi якщо фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) проводиться фiтосанiтарною лабораторiєю приватної форми власностi, власник вантажу або уповноважена ним особа зобов'язаний не пiзнiше нiж за 24 години до початку вiдбору зразкiв повiдомити засобами електронного зв'язку вiдповiдний територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, про транспортний засiб, вантаж i запланованi дату та час початку вiдбору зразкiв фахiвцями такої фiтосанiтарної лабораторiї. Таке повiдомлення вважається отриманим з моменту його направлення. У такому разi державний фiтосанiтарний iнспектор та фахiвець фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi здiйснюють спiльний огляд вантажу. При спiльному оглядi вантажу державний фiтосанiтарний iнспектор проводить iнспектування та контроль за вiдбором зразкiв фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi.

     У разi здiйснення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарною лабораторiєю приватної форми власностi вiдбiр зразкiв здiйснює фахiвець такої лабораторiї, а в разi здiйснення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) державною фiтосанiтарною лабораторiєю вiдбiр зразкiв здiйснює державний фiтосанiтарний iнспектор.

     Вiдiбранi зразки запаковуються у сейф-пакети, про що складається акт, який пiдписується державним фiтосанiтарним iнспектором (якщо фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) буде здiйснюватися у державнiй фiтосанiтарнiй лабораторiї) або фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi, який здiйснював вiдбiр зразкiв. Фахiвець фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi, який проводив вiдбiр зразкiв, направляє зразки до фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi, яка буде проводити фiтосанiтарну експертизу (аналiзи). Державний фiтосанiтарний iнспектор направляє зразки до державної фiтосанiтарної лабораторiї, яка буде проводити фiтосанiтарну експертизу (аналiзи). Форма акта та вимоги до сейф-пакетiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вiдсутнiсть державного фiтосанiтарного iнспектора пiд час вiдбору зразкiв фахiвцями фiтосанiтарної лабораторiї приватної форми власностi не є пiдставою для вiдмови у проведеннi фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), а також видачi фiтосанiтарного сертифiката.

     Систематичне (п'ять i бiльше разiв протягом року) порушення методiв вiдбору зразкiв є пiдставою для звернення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, до Нацiонального органу України з акредитацiї з письмовим вмотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дiї або скасування атестата про акредитацiю фiтосанiтарної лабораторiї.

     Фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) об'єктiв регулювання проводиться вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй з метою виявлення та/або iдентифiкацiї шкiдливих органiзмiв фiтосанiтарною лабораторiєю за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи. Фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) у випадках, прямо передбачених мiжнародними договорами та/або зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), здiйснюється державними фiтосанiтарними лабораторiями.

     Фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) об'єктiв регулювання включає:

     здiйснення аналiзу фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання з метою виявлення шкiдливих органiзмiв;

     визначення видiв шкiдливих органiзмiв, їхнього стану, стадiї розвитку та кiлькостi;

     формування зразка-документа (за наявностi).

     Фiтосанiтарна лабораторiя проводить фiтосанiтарну експертизу (аналiзи) об'єктiв регулювання для цiлей експорту з метою виявлення та визначення видiв шкiдливих органiзмiв з урахуванням фiтосанiтарних вимог країни-iмпортера. Фiтосанiтарна лабораторiя приватної форми власностi для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) для цiлей експорту повинна мати уповноваження та акредитацiю ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, у галузi застосування методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за тими видами аналiзiв (експертиз), якi вимагаються країною-iмпортером для визначення фiтосанiтарного стану вiдповiдної партiї вантажу.

     За результатами проведеної фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарна лабораторiя надає висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), який встановлює фiтосанiтарний стан всiєї партiї вантажу.

     У разi надходження до фiтосанiтарної лабораторiї зразка з порушенням цiлiсностi сейф-пакета фiтосанiтарна лабораторiя надає висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) щодо фiтосанiтарного стану виключно цього зразка.

     Строк дiї висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) становить 14 днiв.

     Порядок проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державний фiтосанiтарний iнспектор на пiдставi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) встановлює карантинне значення виявлених шкiдливих органiзмiв, на основi якого приймає рiшення про застосування фiтосанiтарних заходiв та видачу або вiдмову у видачi сертифiкатiв, передбачених цим Законом.

     Стаття 131. Уповноваження на проведення огляду та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)

     Лабораторiя уповноважується на проведення огляду в частинi вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), якщо вона:

     акредитована вiдповiдно до стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на проведення робiт з визначення фiтосанiтарного стану рослин i продукцiї рослинного походження у галузi застосування методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за одним або кiлькома видами аналiзiв (експертиз): ентомологiя, мiкологiя, бактерiологiя, фiтогельмiнтологiя, вiрусологiя, гербологiя;

     не порушувала протягом останнiх шести мiсяцiв вимог нормативно-правових актiв та стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на вiдповiднiсть яким вона акредитована.

     Для отримання уповноваження на проведення огляду в частинi вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) лабораторiя подає центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, заяву у довiльнiй формi. До заяви додаються такi документи:

     копiя атестата про акредитацiю;

     iнформацiя про наявну матерiально-технiчну базу для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) та копiї документiв, що засвiдчують право власностi або користування лабораторним обладнанням;

     iнформацiя про вiдсутнiсть порушень вимог нормативно-правових актiв та стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на вiдповiднiсть яким вона акредитована, протягом останнiх шести мiсяцiв;

     заява у довiльнiй формi про вiдсутнiсть реального конфлiкту iнтересiв, що впливає на об'єктивнiсть або неупередженiсть при проведеннi огляду в частинi вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Лабораторiя уповноважується на проведення огляду в частинi вiдбору зразкiв та фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) на пiдставi рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, про уповноваження. Рiшення про уповноваження або вiдмову в уповноваженнi приймається протягом десяти робочих днiв з дня подачi заяви.

     Виключними пiдставами для вiдмови в уповноваженнi є невiдповiднiсть лабораторiї вимогам, встановленим цiєю статтею.

     Фiтосанiтарна лабораторiя позбавляється уповноваження на пiдставi рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, у разi:

     лiквiдацiї;

     тимчасового зупинення дiї або скасування атестата про акредитацiю;

     повторного протягом 12 мiсяцiв порушення нею законодавства про карантин рослин в частинi проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), що мало наслiдком отримання двох та бiльше нотифiкацiй про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам вiдповiдно до Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 13. До такого порушення належить виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв у вантажi, щодо якого надано висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) про вiдсутнiсть таких органiзмiв;

     виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих iз заявою на уповноваження;

     приватизацiї державної фiтосанiтарної лабораторiї.

     Фiтосанiтарна лабораторiя зобов'язана:

     дотримуватися вимог нормативно-правових актiв та стандартiв ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, на вiдповiднiсть яких вона акредитована;

     надавати державним фiтосанiтарним iнспекторам на їх запит iнформацiю, необхiдну для з'ясування обставин, що призвели до отримання нотифiкацiї про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам.

     Стаття 132. Повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи)

     Повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи) проводиться державною фiтосанiтарною лабораторiєю, уповноваженою на проведення такої експертизи (аналiзiв) (далi - арбiтражна фiтосанiтарна лабораторiя).

     Державна фiтосанiтарна лабораторiя уповноважується на проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) на пiдставi рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, якщо вона:

     вiдповiдає вимогам до фiтосанiтарних лабораторiй;

     має досвiд проведення робiт з визначення фiтосанiтарного стану рослин i продукцiї рослинного походження не менше нiж два роки.

     Арбiтражна фiтосанiтарна лабораторiя позбавляється уповноваження на проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) на пiдставi рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, у разi позбавлення уповноваження на проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) або її приватизацiї.

     Повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза (аналiзи) проводиться на вимогу особи, яка оскаржує результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв). Результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) можуть оскаржуватися лише особою, яка є власником вантажу, або уповноваженою нею особою протягом строку дiї висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Об'єктами повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) є арбiтражний зразок або зразок-документ. Зразок-документ, сформований пiд час проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), є об'єктом фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) у разi вiдсутностi арбiтражного зразка.

     Арбiтражний зразок за кiлькiстю, якiстю та часом вiдбору має бути рiвноцiнним зразку. Арбiтражний зразок передається на зберiгання особi, яка є власником вантажу, або її уповноваженому представнику. Арбiтражний зразок зберiгається протягом строку дiї висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Зразки для повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) запаковуються у сейф-пакети, про що складається акт за формою, встановленою Кабiнетом Мiнiстрiв України. Акт пiдписується державним фiтосанiтарним iнспектором або фахiвцем фiтосанiтарної лабораторiї, який здiйснював вiдбiр зразкiв.

     Зразок-документ, вiдiбраний пiд час проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), запаковується у сейф-пакет, про що складається вiдповiдний акт з описом вкладення у довiльнiй формi, що пiдписується представником лабораторiї, яка проводила фiтосанiтарну експертизу (аналiзи).

     Якщо результати повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) вiдрiзняються вiд результатiв фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), застосовуються результати повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв).

     Порядок проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи (аналiзiв) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 133. Реєстр уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, забезпечує ведення в електроннiй формi та є держателем Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй.

     Пiдставою для включення до Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй є рiшення про уповноваження.

     Пiдставою для виключення з Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй є рiшення про позбавлення уповноваження.

     До Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй включаються вiдомостi про:

     назву та адресу фiтосанiтарної лабораторiї iз зазначенням строку дiї її атестата про акредитацiю;

     номер та дату видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв).

     Вiдомостi, що мiстяться у Реєстрi уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй, є вiдкритими i загальнодоступними.

     За оновлення iнформацiї в Реєстрi уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй фiтосанiтарнi лабораторiї (крiм державних фiтосанiтарних лабораторiй) вносять плату за кожен включений до цього Реєстру висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) у розмiрi 0,2 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, яка зараховується до спецiального фонду державного бюджету.

     Порядок ведення Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 134. Реєстр виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, забезпечує ведення в електроннiй формi та є держателем Реєстру виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв.

     У Реєстрi виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв вiдкритою i загальнодоступною є iнформацiя про:

     назву об'єкта регулювання та його обсяг;

     номер та дату видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв);

     номер та дату видачi фiтосанiтарних сертифiкатiв.

     Порядок ведення Реєстру виданих фiтосанiтарних сертифiкатiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) частину дев'яту статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Проведення iнспектування, огляду, фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), повторної (арбiтражної) фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), нагляду, обстеження, монiторингу, знезараження об'єктiв регулювання, оформлення сертифiкатiв, передбачених цим Законом, контроль за проведенням огляду в частинi вiдбору зразкiв та вибiрковий контроль за проведенням фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) здiйснюються у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     7) статтю 24 виключити;

     8) у статтi 29:

     назву доповнити словами "територiєю України";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику карантинний сертифiкат або прийняти рiшення про вiдмову в його видачi на пiдставi заяви власника вантажу або уповноваженої ним особи на оформлення карантинного сертифiката та висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв). Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику карантинний сертифiкат чи прийняти рiшення про вiдмову в його видачi протягом 8 робочих годин пiсля отримання ним висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв). Висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) надається за результатами аналiзу щодо наявностi шкiдливих органiзмiв протягом 24 годин з моменту завершення завантаження транспортного засобу. Початок та завершення завантаження транспортного засобу фiксуються шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повiдомлення до фiтосанiтарної лабораторiї, яка за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи здiйснюватиме фiтосанiтарну експертизу (аналiзи). Повiдомлення має мiстити iнформацiю про транспортний засiб, вантаж, запланованi час та дату початку i завершення завантаження. У разi проведення складного аналiзу (мiкологiчного, бактерiологiчного, вiрусологiчного, гельмiнтологiчного), залежно вiд виявленого виду органiзму, строк видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) може бути продовжено, але не бiльше нiж на 30 днiв з дня подання зразка об'єкта регулювання на аналiз";

     9) у статтi 30:

     у частинi першiй слова "вiдповiдно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин" виключити;

     частину четверту пiсля слова "iнспектування" доповнити словами "огляду, у тому числi";

     10) статтю 36 доповнити частинами п'ятою - сьомою такого змiсту:

     "Дозволяється iмпорт без фiтосанiтарного сертифiката у поштових вiдправленнях, ручнiй поклажi та багажi пасажирiв, членiв екiпажiв морських, рiчкових та повiтряних суден, транспортних засобiв свiжих або сушених фруктiв та овочiв (крiм картоплi) у кiлькостi, що не перевищує двох кiлограмiв кожного виду.

     Дозволенi до ввезення без перемiщення за межi транспортних засобiв об'єкти регулювання для продовольчих цiлей членiв екiпажiв морських, рiчкових та повiтряних суден, автомобiльних та залiзничних засобiв.

     Фiтосанiтарнi процедури до об'єктiв регулювання при ввезеннi в Україну, включаючи методи iнспектування та вiдбору зразкiв, здiйснюються вiдповiдно до порядку ввезення об'єктiв регулювання в Україну";

     11) статтю 40 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, здiйснює регулярнi заходи державного контролю щодо вантажiв з об'єктами регулювання будь-якого походження на основi ризик-орiєнтованого пiдходу в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин. Перелiк об'єктiв регулювання будь-якого походження, що пiдлягають державному контролю на основi ризик-орiєнтованого пiдходу, та критерiї вибiрковостi контролю встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     12) у статтi 41:

     частину третю доповнити словами "державними фiтосанiтарними лабораторiями";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо фiтосанiтарна експертиза (аналiзи) пiдтвердить зараження карантинним органiзмом, власник вантажу або уповноважена ним особа може оскаржити результати фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) та провести повторну фiтосанiтарну (арбiтражну) експертизу (аналiзи)";

     13) у статтi 43:

     у частинi четвертiй:

     в абзацi першому слово "експортнi" замiнити словом "реекспортнi";

     в абзацi третьому слово "експорту" замiнити словом "реекспорту";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Заборона або обмеження iмпорту, реекспорту або транзиту об'єктiв регулювання запроваджується на перiод до усунення причин, якi були пiдставою для запровадження цих фiтосанiтарних заходiв";

     14) у статтi 46:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт та/або iнший документ за запитом країни призначення або прийняти рiшення про вiдмову в його видачi на пiдставi заяви власника вантажу або уповноваженої ним особи на оформлення фiтосанiтарного сертифiката, фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт та висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв). Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний видати заявнику фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт чи прийняти рiшення про вiдмову в його видачi протягом 8 робочих годин пiсля отримання ним висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв). Висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) надається за результатами аналiзу щодо наявностi шкiдливих органiзмiв протягом 24 годин з моменту завершення завантаження транспортного засобу. Початок та завершення завантаження транспортного засобу фiксуються шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повiдомлення до фiтосанiтарної лабораторiї, яка за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи здiйснюватиме фiтосанiтарну експертизу (аналiзи). Повiдомлення має мiстити iнформацiю про транспортний засiб, вантаж, запланованi час та дату початку i завершення завантаження. У разi проведення на вимогу країни-iмпортера чи власника вантажу або його уповноваженого представника складного аналiзу (мiкологiчного, бактерiологiчного, вiрусологiчного, гельмiнтологiчного) строк видачi висновку фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) може бути продовжено, але не бiльше нiж на 30 днiв з дня подання зразка об'єкта регулювання на аналiз. Фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт може видаватися на об'єкти регулювання, зараженi регульованими шкiдливими органiзмами, за умови вiдсутностi заборон у країнi iмпорту на ввезення таких об'єктiв регулювання";

     у частинi п'ятiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "невiдповiднiсть об'єктiв регулювання вимогам фiтосанiтарних заходiв країни-iмпортера";

     абзац третiй виключити;

     доповнити частинами чотирнадцятою та п'ятнадцятою такого змiсту:

     "Строк дiї фiтосанiтарного сертифiката на територiї України становить 14 днiв з дня його видачi.

     Проведення фiтосанiтарних процедур може здiйснюватися вiдповiдно до мiжнародних договорiв України у порядку, погодженому з нацiональними органiзацiями захисту рослин країн-iмпортерiв";

     15) частину другу статтi 47 доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "повторному протягом 12 мiсяцiв порушеннi законодавства про карантин рослин у частинi проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), що мало наслiдком отримання вiд країни-iмпортера двох та бiльше нотифiкацiй про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам вiдповiдно до Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 13";

     16) у частинi другiй статтi 49 слова "проведення огляду, обстеження, аналiз, знезараження, iнспектування, обробку, органiзацiю та здiйснення контролю за роботами з фумiгацiї (знезараження) об'єктiв регулювання" замiнити словами "обстеження, iнспектування, огляд, фiтосанiтарну експертизу (аналiзи), повторну фiтосанiтарну (арбiтражну) експертизу (аналiзи), знезараження, видачу сертифiкатiв вiдповiдно до цього Закону, органiзацiю та здiйснення контролю за роботами з фумiгацiї об'єктiв регулювання, оновлення iнформацiї в Реєстрi уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй";

     17) у текстi Закону пiсля слiв "фiтосанiтарна експертиза", "(арбiтражна) експертиза" у всiх вiдмiнках i числах доповнити словом "(аналiзи)" у вiдповiдному вiдмiнку i числi; слова "фумiгацiя (знезараження)" у всiх вiдмiнках замiнити словом "фумiгацiя" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "процедура перевiрки" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словом "перевiрка" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через шiсть мiсяцiв з дня набрання ним чинностi, крiм:

     пункту 1 роздiлу I цього Закону стосовно притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб державних фiтосанiтарних лабораторiй, абзацу сорок п'ятого пiдпункту 5 пункту 2 роздiлу I цього Закону, якi вводяться в дiю через три роки з дня введення в дiю цього Закону;

     пункту 3 роздiлу II цього Закону, який вводиться в дiю з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Установити, що державнi фiтосанiтарнi лабораторiї, що входять до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, пiдлягають автоматичному включенню до Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй з дня введення в дiю цього Закону i є уповноваженими вiдповiдно до цього Закону. Позбавлення державних фiтосанiтарних лабораторiй уповноваження та їх виключення з Реєстру уповноважених фiтосанiтарних лабораторiй з пiдстав, передбачених абзацом тридцять шостим пiдпункту 5 пункту 2 роздiлу I цього Закону, дозволяється не ранiше нiж через три роки з дня введення в дiю цього Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України з метою створення належних умов для реалiзацiї цього Закону вжити заходiв щодо приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правових актiв, забезпечивши набрання ними чинностi одночасно iз введенням у дiю цього Закону, шляхом:

     1) приведення своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом та прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     2) забезпечення приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     3) забезпечення на момент введення в дiю цього Закону функцiонування реєстрiв, передбачених цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
10 липня 2018 року
N 2501-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.