КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИM

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 квiтня 2008 р. N 334


Про затвердження Порядку використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у ветеринарнiй медицинi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 жовтня 2010 року N 929,
вiд 2 листопада 2011 року N 1125,
вiд 25 грудня 2013 року N 955,
вiд 2 березня 2016 року N 150,
вiд 8 серпня 2016 року N 512,
вiд 29 березня 2017 року N 210,
вiд 28 жовтня 2020 року N 1012

     Вiдповiдно до статтi 23 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у ветеринарнiй медицинi, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 квiтня 2008 р. N 334

ПОРЯДОК
використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у ветеринарнiй медицинi

     1. Цей Порядок визначає механiзм реалiзацiї (вiдпуску), придбання, перевезення, зберiгання, застосування i ведення облiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що використовуються у ветеринарнiй медицинi.

     2. Наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори використовуються тiльки закладами ветеринарної медицини та ветеринарними аптеками з метою лiкування тварин, а прекурсори також лабораторiями ветеринарної медицини та державними установами ветеринарної медицини (далi - установи ветеринарної медицини) з метою провадження дiяльностi, передбаченої установчими документами.

     3. Заклади ветеринарної медицини, ветеринарнi аптеки та установи ветеринарної медицини повиннi мати лiцензiю на провадження вiдповiдного виду дiяльностi згiдно iз Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

     4. Ветеринарнi препарати, що мiстять наркотичнi засоби та/або психотропнi речовини, дозволенi до застосування у ветеринарнiй медицинi (далi - препарати), реалiзуються (вiдпускаються) закладам ветеринарної медицини через ветеринарнi аптеки.

     Прекурсори можуть придбаватися у юридичних осiб, якi мають лiцензiю на провадження вiдповiдного виду дiяльностi.

     5. Для придбання препаратiв заклад ветеринарної медицини надсилає ветеринарнiй аптецi замовлення за формою, що встановлюється Держкомветмедицини, яке пiдписується керiвником та скрiплюється печаткою закладу.

     У замовленнi зазначається найменування закладу ветеринарної медицини, призначення препарату, з якою метою та для якої тварини вiн виписаний, прiзвище лiкаря, найменування, кiлькiсть (словами) i дозування препарату, а також спосiб застосування (для iн'єкцiй, зовнiшнього застосування, внутрiшнього вживання, очнi краплi тощо).

     Замовлення на препарати оформлюється окремо вiд замовлень на iншi ветеринарнi лiкарськi засоби i засоби ветеринарної медицини.

     Придбання прекурсорiв може здiйснюватися без замовлення.

     6. Препарати одержує матерiально вiдповiдальна особа закладу ветеринарної медицини за наявностi доручення, оформленого в установленому порядку. Пiд час їх одержання у присутностi зазначеної особи складається накладна.

     7. Препарати та прекурсори перевозяться закладами та установами ветеринарної медицини самостiйно або iз залученням в установленому порядку пiдприємств, установ та органiзацiй всiх форм власностi.

     Перевезення препаратiв здiйснюється на пiдставi супровiдних документiв та за умови збереження вантажу. Вiдповiдальнiсть за охорону та збереження препаратiв пiд час їх перевезення покладається на керiвника закладу ветеринарної медицини.

(абзац другий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955)

     У разi потреби пiд час перевезення препаратiв та прекурсорiв вантаж може супроводжуватися представником територiального (вiдокремленого) пiдроздiлу мiжрегiонального територiального органу Нацiональної полiцiї з питань боротьби з наркозлочиннiстю.

(абзац третiй пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 150, вiд 29.03.2017р. N 210, вiд 28.10.2020р. N 1012)

     8. Препарати та прекурсори беруться на облiк в день придбання.

     В установi ветеринарної медицини придбанi прекурсори приймаються комiсiєю в складi не менш як трьох осiб на чолi з керiвником установи або його заступником, про що складається вiдповiдний акт. Склад комiсiї затверджується наказом керiвника установи.

     9. Препарати та прекурсори зберiгаються з урахуванням їх фiзико-хiмiчних i токсикологiчних властивостей у замкнених вогнетривких сейфах або металевих шафах в окремому примiщеннi (кiмнатi), обладнаному вiдповiдно до встановлених МВС вимог.

     В установах ветеринарної медицини металевi шафи для зберiгання прекурсорiв повиннi бути надiйно прикрiпленi до пiдлоги чи стiни.

     Зберiгання не дозволених до використання у ветеринарнiй медицинi препаратiв та прекурсорiв забороняється.

     10. Доступ до сейфiв, металевих шаф i примiщень (кiмнат), в яких зберiгаються препарати та прекурсори, надається лише особам, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з їх обiгом, у порядку, визначеному керiвником закладу або установи ветеринарної медицини.

     Пiсля закiнчення робочого дня сейфи, металевi шафи i примiщення (кiмнати), в яких зберiгаються препарати та прекурсори, замикаються, опечатуються або пломбуються. Ключi вiд цих сейфiв, металевих шаф i примiщень (кiмнат), а також печатки i пломбiратори зберiгаються у матерiально вiдповiдальних осiб, призначених наказом керiвника закладу або установи ветеринарної медицини.

     11. Ветеринарнi аптеки вiдпускають препарати тiльки для лiкування тварин.

     Препарати, виготовленi у порошках, таблетках чи драже (ангро), вiдпускаються ветеринарними аптеками в упаковках виробника з маркуванням українською мовою.

     Вiдпуск препаратiв, якi упакованi лише в папiр чи целофан або на яких вiдсутнє маркування українською мовою чи якi не вiдповiдають вимогам технiчної документацiї, забороняється.

     Препарати вiдпускаються в межах адмiнiстративного району.

     Забороняється вiдпуск препаратiв з аптечних пунктiв та кiоскiв.

     12. В установi ветеринарної медицини прекурсори видаються для поточної роботи тiльки з письмового дозволу керiвника установи або його заступника за вимогою, пiдписаною керiвником структурного пiдроздiлу, в якiй зазначається прiзвище та посада особи, яка її одержує.

     Пiд час видачi прекурсорiв особа, вiдповiдальна за їх зберiгання, особисто перевiряє правильнiсть оформлення супровiдних документiв i якiсть упаковки, пiсля чого пiдписує всi примiрники вимоги.

     13. У закладах ветеринарної медицини застосовуються лише препарати, зареєстрованi в Українi в установленому законодавством порядку.

     Використання препаратiв без призначення ветеринарного лiкаря, а також тих, якi за експертним висновком лабораторiї аналiзу якостi не придатнi до застосування, забороняється.

     Препарати призначаються ветеринарними лiкарями вiдповiдно до медичних показань з обов'язковим записом про це в амбулаторному журналi (iсторiї хвороби).

     У разi призначення препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, бiльш як на три днi подальше їх застосування пiдтверджує комiсiя закладу ветеринарної медицини (далi - комiсiя), про що складається протокол у двох примiрниках. Комiсiя утворюється в складi не менш як трьох осiб з числа працiвникiв закладу, яку очолює керiвник (його заступник чи особа, що виконує їх обов'язки), вiдповiдним наказом. Якщо у закладi працює менш як три особи, до складу комiсiї включаються також представники установ ветеринарної медицини. Протокол пiдписується всiма членами комiсiї i затверджується керiвником закладу ветеринарної медицини, якщо вiн не очолює комiсiю. Один примiрник протоколу передається ветеринарнiй аптецi, яка вiдпускатиме препарат. Номер i дату складення протоколу ветеринарний лiкар записує в амбулаторному журналi (iсторiї хвороби).

     14. Порожнi ампули, в яких мiстилися препарати та прекурсори, знищуються не рiдше нiж один раз на десять днiв, про що складається акт за формою згiдно з додатком 1, який пiдписується всiма членами комiсiї.

     Керiвники установ ветеринарної медицини, в яких застосовуються прекурсори в ампулах, повиннi встановити i затвердити письмовим наказом порядок приймання-передачi порожнiх ампул.

     Не придатнi до застосування препарати та прекурсори пiдлягають знищенню згiдно з Порядком знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, визначених непридатними для подальшого використання або переробки, а також вiдходiв, що мiстять наркотичнi засоби чи психотропнi речовини, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2001 р. N 299 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 13, ст. 558).

     15. У закладах ветеринарної медицини забороняється:

     розфасовувати, пересипати, пересiвати i перекладати в iншу тару препарати;

     змiнювати етикетки на упаковках препаратiв, виготовлених в аптечних закладах або на пiдприємствi.

     16. Запаси прекурсорiв в установах ветеринарної медицини не повиннi перевищувати одномiсячної потреби в них.

     17. Рекламування препаратiв та прекурсорiв здiйснюється вiдповiдно до статтi 35 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори".

     18. У закладах та установах ветеринарної медицини, а також їх вiддiленнях, кабiнетах i постах, амбулаторiях, пунктах, в яких дозволяється зберiгання i застосування препаратiв та прекурсорiв, ведеться їх облiк у журналах за формою згiдно з додатком 2.

     Журнали облiку препаратiв та прекурсорiв нумеруються, шнуруються, пiдписуються керiвником закладу чи установи ветеринарної медицини та скрiплюються печаткою.

     Журнали облiку препаратiв та прекурсорiв, що ведуться у вiддiленнях, кабiнетах, постах, амбулаторiях, пунктах, пiдписуються керiвником закладу або установи ветеринарної медицини, яким вони пiдпорядковуються, i скрiплюються печаткою закладу або установи.

     Вiдомостi про операцiї, пов'язанi з реалiзацiєю (вiдпуском), придбанням, перевезенням, прийманням, зберiганням препаратiв та прекурсорiв, заносяться до журналу облiку препаратiв та прекурсорiв у день їх проведення.

     19. Документи про реалiзацiю (вiдпуск), придбання, перевезення, приймання, зберiгання, застосування i облiк препаратiв та прекурсорiв, зазначенi у цьому Порядку, зберiгаються протягом п'яти рокiв (не враховуючи поточного року). Пiсля закiнчення зазначеного строку такi документи знищуються шляхом спалювання, про що комiсiя складає вiдповiдний акт.

     20. Заклади та установи ветеринарної медицини проводять щокварталу в установленому порядку iнвентаризацiю препаратiв та прекурсорiв. Копiї документiв, складених за результатами такої iнвентаризацiї, подаються Держлiкслужбi. Вiдомостi про розбiжностi в балансi або невiдповiднiсть показникiв балансу результатам проведеної iнвентаризацiї препаратiв та прекурсорiв протягом трьох календарних днiв пiсля їх виявлення подаються територiальним (вiдокремленим) пiдроздiлам мiжрегiонального територiального органу Нацiональної полiцiї з питань боротьби з наркозлочиннiстю.

(пункт 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2010р. N 929, вiд 02.11.2011р. N 1125, вiд 02.03.2016р. N 150, вiд 08.08.2016р. N 512, вiд 29.03.2017р. N 210, вiд 28.10.2020р. N 1012)

     21. Керiвники закладiв та установ ветеринарної медицини i ветеринарних аптек зобов'язанi:

     забезпечити конфiденцiйнiсть iнформацiї про проведення операцiй, пов'язаних з реалiзацiєю (вiдпуском), придбанням, перевезенням, прийманням, зберiганням препаратiв та прекурсорiв;

     ознайомити матерiально вiдповiдальних осiб з наказом про їх призначення, зокрема тимчасово, на роботу, пов'язану з реалiзацiєю (вiдпуском), придбанням, перевезенням, прийманням, зберiганням, застосуванням i веденням облiку препаратiв та прекурсорiв.

 

Додаток 1
до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ
 
(пiдпис)
 
(iнiцiали та прiзвище керiвника закладу (установи)
___ _______________20__ р.

АКТ
про знищення порожнiх ампул, у яких зберiгалися препарати, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, i прекурсори у закладах та установах ветеринарної медицини

Комiсiя у складi  
(посада, iнiцiали та прiзвище члена комiсiї)
 
 
 

знищила ___ ____________20__ р. порожнi ампули, в яких зберiгалися препарати, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, i прекурсори, використанi за перiод з ___ ____________20__ р. по ___ ____________20__ р. (включно), в кiлькостi

 
(цифрами i словами)
 
у тому числi за найменуваннями:
Найменування препарату, прекурсору Кiлькiсть
(цифрами i словами)
   
   
   

Порожнi ампули знищенi шляхом розчавлювання. Рештки знаходяться у спецiально вiдведених мiсцях.

Голова комiсiї    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
Члени комiсiї    
   

 

Додаток 2
до Порядку
 
(найменування закладу або установи ветеринарної медицини)

ЖУРНАЛ
облiку в закладах або установах ветеринарної медицини препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, та прекурсорiв

Найменування препарату або прекурсору  
Одиниця вимiру  
Дата одержання (придбання) Надходження Витрата Залишок
звiдки одержано i номер документа кiлькiсть пiдпис матерiально вiдповiдальної особи дата видачi кому видано (на що витрачено) кiлькiсть пiдпис
видано одержано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.