Документ скасований: Постанова КМУ № 118 від 01.03.2017

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 1 червня 2011 р. N 567


Про затвердження Правил оформлення вiз для в'їзду в Україну i транзитного проїзду через її територiю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 грудня 2011 року N 1340,
вiд 15 лютого 2012 року N 150,
вiд 11 вересня 2013 року N 684,
вiд 25 грудня 2013 року N 955,
вiд 23 вересня 2014 року N 482,
вiд 16 жовтня 2014 року N 539,
вiд 12 серпня 2015 року N 613,
вiд 8 вересня 2015 року N 673

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Правила оформлення вiз для в'їзду в Україну i транзитного проїзду через її територiю, що додаються.

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2012р. N 150)

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     4. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади привести у тримiсячний строк власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

     5. Ця постанова набирає чинностi через три мiсяцi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 червня 2011 р. N 567

ПРАВИЛА
оформлення вiз для в'їзду в Україну i транзитного проїзду через її територiю

Загальна частина

     1. Цi Правила регулюють процедуру оформлення iноземцям та особам без громадянства вiз для в'їзду в Україну i транзитного проїзду через її територiю, зберiгання та надсилання бланкiв вiзових етикеток до уповноважених органiв, знищення бланкiв вiзових етикеток, а також оформлення документа, що дає право на перетинання державного кордону в межах мiсцевого прикордонного руху.

     2. Термiни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

     вiза - наданий уповноваженим органом України в установленiй законодавством формi дозвiл, необхiдний для в'їзду або для транзитного проїзду через територiю України протягом вiдповiдного строку;

(абзац другий пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     вiзова анкета - заява на оформлення вiзи для в'їзду в Україну i транзитний проїзд через її територiю, форма якої затверджена МЗС;

     вiзова етикетка - кольорова наклейка, що приклеюється на вiзову сторiнку паспортного документа;

     документ, що дає право на перетинання державного кордону в межах мiсцевого прикордонного руху, - дозвiл на перетинання iноземцем та особою без громадянства державного кордону та перебування на територiї України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про мiсцевий прикордонний рух;

     iноземець - особа, що не перебуває у громадянствi України i є громадянином (пiдданим) iншої держави або держав;

     особа без громадянства - особа, яку жодна держава вiдповiдно до законодавства такої держави не вважає своїм громадянином;

     паспортний документ - виданий уповноваженим органом iноземної держави або статутною органiзацiєю ООН документ, що пiдтверджує громадянство iноземця, посвiдчує особу iноземця чи особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави i визнається Україною;

(абзац восьмий пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     посвiдчення закордонного українця - документ, що засвiдчує статус особи як закордонного українця вiдповiдно до Закону України "Про правовий статус закордонних українцiв";

     приймаюча сторона - зареєстрованi в установленому законом порядку українськi пiдприємства, установи та органiзацiї, представництва (фiлiї) iноземних пiдприємств, установ та органiзацiй, представництва мiжнародних органiзацiй, а також фiзичнi особи (громадяни України, iноземцi та особи без громадянства), якi постiйно проживають або тимчасово перебувають на територiї України у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою або на iнших законних пiдставах та запрошують чи приймають iноземцiв та осiб без громадянства;

(абзац десятий пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     члени сiм'ї iноземця чи особи без громадянства - чоловiк (дружина), неповнолiтнi дiти, в тому числi неповнолiтнi дiти чоловiка (дружини), непрацездатнi батьки та iншi особи, якi вважаються членами сiм'ї вiдповiдно до права держави походження.

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     3. Уповноваженими органами, що мають право надавати та оформляти вiзу, є:

(абзац перший пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     дипломатичне представництво або консульська установа України;

     департамент консульської служби МЗС;

     представництво МЗС на територiї України.

     4. Рiшення про оформлення вiзи приймається щодо кожного iноземця та особи без громадянства окремо працiвником уповноваженого органу, на якого покладено вiдповiднi обов'язки згiдно з письмовим рiшенням МЗС.

     5. Для оформлення вiзи iноземцi та особи без громадянства особисто або через уповноважену особу подають звернення про оформлення вiзи та необхiднi документи до дипломатичного представництва або консульської установи України.

     6. Департамент консульської служби МЗС або представництво МЗС на територiї України оформляє вiзи в пунктi пропуску через державний кордон iноземцям та особам без громадянства, що не змогли завчасно оформити вiзи в дипломатичному представництвi або консульськiй установi України та мають поважну причину невiдкладно в'їхати в Україну, зокрема:

     1) з дипломатичною або службовою метою за клопотанням органiв державної влади України;

     2) з метою лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї в Українi за клопотанням МНС;

     3) з метою невiдкладного медичного лiкування або участi в похованнi близького родича, що пiдтверджено вiдповiдними документами;

     4) у разi необхiдностi транзитного проїзду через територiю України членiв екiпажiв iноземних суден, що перебувають в українських портах, за наявностi виписки iз суднової ролi;

     5) з метою активiзацiї взаємодiї у галузi культури та спорту, а також забезпечення iнтересiв у сферi зовнiшньої полiтики або iнших сферах, якi є життєво важливими для суспiльства, або з гуманiтарних питань. Порядок в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну iз зазначеною метою встановлюється МЗС.

     Вiзи оформляються як разовi у випадках, передбачених пiдпунктами 1 - 3 i 5 цього пункту, на строк до 15 днiв, а у випадку, передбаченому пiдпунктом 4 цього пункту, - до п'яти днiв.

     7. Вiзи для в'їзду в Україну громадян Антигуа i Барбуди, Барбадосу, Республiки Маврикiй, Об'єднаних Арабських Емiратiв, Республiки Ель Сальвадор, Республiки Сейшельськi Острови та Турецької Республiки з метою туризму можуть бути оформленi у пунктi пропуску через державний кордон департаментом консульської служби МЗС або представництвом МЗС на територiї України за наявностi вiдповiдних документiв, що пiдтверджують туристичний характер поїздки згiдно iз Законом України "Про туризм", як разовi на строк до 15 днiв.

(пункт 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482)

     8. Департамент консульської служби МЗС оформляє вiзи у випадках, передбачених мiжнародними договорами.

(пункт 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

Облiк, зберiгання, використання i знищення бланкiв вiзових етикеток

     9. Бланки вiзових етикеток надсилаються Банкнотно-монетним двором Нацiонального банку до МЗС з використанням фельд'єгерського зв'язку, а МЗС до дипломатичних представництв та консульських установ України виключно дипломатичною поштою.

(пункт 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955)

     10. Порядок облiку, зберiгання, використання, знищення бланкiв вiзових етикеток, звiтування про оформлення вiз iноземцям та особам без громадянства встановлюється МЗС.

Типи i види вiз, строки їх дiї, пiдстави для оформлення

     11. Вiзи залежно вiд мети поїздки подiляються на такi типи, що позначаються лiтерним та цифровим кодом (лiтерами латинського алфавiту - в машинозчитуванiй зонi):

     1) транзитна вiза (позначається лiтерою B, у машинозчитуванiй зонi - VB). Оформляється iноземцям та особам без громадянства у разi транзитного проїзду через територiю України до третьої держави, а також здiйснення транзитного перевезення вантажiв i пасажирiв автомобiльним транспортом.

     Транзитна вiза оформляється як разова, дво- та багаторазова на перiод, зазначений у документах, що є пiдставою для оформлення такої вiзи, але не бiльш як на один рiк, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України. При цьому строк перебування на територiї України пiд час кожного транзитного проїзду через її територiю не повинен перевищувати п'яти дiб.

     Пiдставами для оформлення транзитної вiзи є один з таких документiв:

     документ, що пiдтверджує транзитний характер поїздки (вiза до третьої держави (у разi потреби), проїзний квиток тощо);

     документ, що пiдтверджує транзитний характер перевезень вантажiв i пасажирiв автомобiльним транспортом;

     лiцензiя на здiйснення мiжнародних перевезень, видана вiдповiдним компетентним органом держави перебування;

     2) короткострокова вiза (позначається лiтерою C, у машинозчитуванiй зонi - VC). Оформляється iноземцям та особам без громадянства для в'їзду в Україну, якщо строк їх перебування в Українi не перевищує 90 днiв протягом 180 днiв з дати першого в'їзду.

     Короткострокова вiза оформляється як разова, дво- та багаторазова на шiсть мiсяцiв або перiод, зазначений у документах, що є пiдставою для оформлення такої вiзи, але не бiльш як на п'ять рокiв.

     У разi коли iноземна держава оформляє вiзи для громадян України на строк, що перевищує п'ять рокiв, строк дiї короткострокової вiзи для громадян такої держави визначається МЗС з урахуванням принципу взаємностi.

     Пiдставою для оформлення короткострокової вiзи є один з таких документiв:

     запрошення встановленого зразка приймаючої сторони, оформлене територiальним органом або пiдроздiлом ДМС;

(абзац п'ятий пiдпункту 2 пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     запрошення мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади, державної установи, державного пiдприємства або державної органiзацiї;

(абзац шостий пiдпункту 2 пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     договiр на перевезення вантажiв i пасажирiв автомобiльним транспортом, а також лiцензiя на здiйснення мiжнародних перевезень;

(абзац сьомий пiдпункту 2 пункту 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     посвiдчення закордонного українця або його особиста заява, до якої додаються результати спiвбесiди з представником дипломатичного представництва або консульської установи України та документи чи свiдчення, що пiдтверджують українське етнiчне походження або походження з України iноземця чи особи без громадянства, а подружжя закордонного українця та його дiти у разi їх спiльного в'їзду та перебування на територiї України подають заяву та документ про пiдтвердження родинних вiдносин;

     документ, що пiдтверджує туристичний характер поїздки згiдно iз Законом України "Про туризм";

     запрошення лiкувального закладу України;

     документ, що пiдтверджує державну реєстрацiю iноземної iнвестицiї в економiку України в iноземнiй валютi на суму не менш як 50 тис. доларiв США;

(абзац одинадцятий пiдпункту 2 пункту 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     пiдтвердження Мiнсоцполiтики про в'їзд iноземця чи особи без громадянства з метою надання гуманiтарної допомоги або провадження благодiйної дiяльностi;

(абзац дванадцятий пiдпункту 2 пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482)

     запрошення релiгiйної органiзацiї, що погоджене з державним органом, який здiйснив реєстрацiю вiдповiдної релiгiйної органiзацiї, для короткострокового перебування з метою проповiдування релiгiйних вiровчень, виконання релiгiйних обрядiв чи iншої канонiчної дiяльностi;

(абзац тринадцятий пiдпункту 2 пункту 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     звернення керiвника iноземного засобу масової iнформацiї щодо оформлення вiзи iноземному кореспондентовi або представниковi iноземного засобу масової iнформацiї, що в'їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов'язкiв;

     звернення органiв державної влади iноземних держав або мiжнародних органiзацiй;

     письмове розпорядження керiвника дипломатичного представництва або консульської установи України про оформлення вiзи з метою забезпечення iнтересiв у сферi зовнiшньої полiтики;

(пiдпункт 2 пункту 11 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482)

     3) довгострокова вiза (позначається лiтерою Д, у машинозчитуванiй зонi - VD). Видається iноземцям та особам без громадянства для в'їзду в Україну з метою оформлення документiв, що дають право на перебування або проживання в Українi на строк, що перевищує 90 днiв.

     Довгострокова вiза оформляється дипломатичним представництвом або консульською установою України як разова на 45 днiв, якщо iнше не передбачено законодавством, а на територiї України - департаментом консульської служби МЗС згiдно з пунктом 8 цих Правил як разова, дво- та багаторазова на строк до трьох рокiв.

     Пiдставою для оформлення довгострокової вiзи є один з таких документiв:

     засвiдчена в установленому порядку копiя дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства, виданого державною службою зайнятостi. Для iноземцiв та осiб без громадянства, працевлаштування яких вiдповiдно до законодавства України здiйснюється без дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства, замiсть такого дозволу подається трудовий договiр (контракт), а для осiб, якi мають статус закордонного українця, - трудовий договiр (контракт) та посвiдчення закордонного українця;

(абзац четвертий пiдпункту 3 пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482)

     копiя рiшення про надання дозволу на iммiграцiю, оформленого територiальним органом або пiдроздiлом ДМС;

     дозвiл МЗС на оформлення вiзи членам сiм'ї особи, яку визнано бiженцем в Українi або особою, яка потребує додаткового захисту або якiй надано тимчасовий захист в Українi;

(абзац шостий пiдпункту 3 пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482)

     оригiнал запрошення на навчання (стажування) встановленого зразка, виданий вищим навчальним закладом та зареєстрований в установленому МОН порядку;

(абзац сьомий пiдпункту 3 пункту 11 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340, вiд 11.09.2013р. N 684)

     запрошення державної установи, пiдприємства або органiзацiї, що є реципiєнтом проекту мiжнародної технiчної допомоги;

     запрошення релiгiйної органiзацiї, що погоджене з державним органом, який здiйснив реєстрацiю вiдповiдної релiгiйної органiзацiї, для довгострокового перебування з метою проповiдування релiгiйних вiровчень, виконання релiгiйних обрядiв чи iншої канонiчної дiяльностi;

(абзац дев'ятий пiдпункту 3 пункту 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     запрошення фiлiалу, вiддiлення, представництва або iншого структурного осередку громадської (неурядової) органiзацiї iноземної держави, зареєстрованої у встановленому порядку;

     запрошення представництва iноземного суб'єкта господарювання, зареєстрованого у встановленому порядку, що погоджене з Мiнекономрозвитку;

(абзац одинадцятий пiдпункту 3 пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     запрошення фiлiї або представництва iноземного банку, зареєстрованого у встановленому порядку;

(абзац дванадцятий пiдпункту 3 пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     звернення iноземного засобу масової iнформацiї;

(абзац тринадцятий пiдпункту 3 пункту 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2015р. N 613)

     абзац чотирнадцятий пiдпункту 3 пункту 11 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482)

     звернення органiв влади iноземних держав або мiжнародних органiзацiй щодо оформлення вiз спiвробiтникам дипломатичних представництв i консульських установ, мiжнародних органiзацiй та їх представництв, якi в'їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов'язкiв, i членам їх сiмей;

     запрошення вiдповiдного державного органу, вiдповiдального за виконання культурних, освiтнiх, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участi в яких iноземець чи особа, без громадянства в'їжджає в Україну, або волонтерської органiзацiї, зареєстрованої в Українi в установленому порядку;

(пiдпункт 3 пункту 11 доповнено новим абзацом шiстнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340, абзац шiстнадцятий пiдпункту 3 пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482)

     документ, що пiдтверджує факт перебування у шлюбi з громадянином України (якщо шлюб мiж громадянином України та iноземцем чи особою без громадянства укладено за межами України вiдповiдно до права iноземної держави, дiйснiсть такого шлюбу визначається згiдно iз Законом України "Про мiжнародне приватне право");

(пiдпункт 3 пункту 11 доповнено новим абзацом сiмнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     документ, що пiдтверджує належнiсть до членiв сiм'ї iноземця чи особи без громадянства, якi мають посвiдку на тимчасове проживання в Українi (документи, виданi компетентними органами iноземної держави, повиннi бути легалiзованi, якщо iнше не передбачено законом чи мiжнародним договором України, та поданi разом iз засвiдченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разi вiдсутностi такої можливостi - на англiйську мову), копiя вiдповiдної посвiдки на тимчасове проживання в Українi та документа встановленого зразка, що пiдтверджує наявнiсть в iноземця чи особи без громадянства достатнього фiнансового забезпечення для утримання членiв сiм'ї в Українi;

(пiдпункт 3 пункту 11 доповнено новим абзацом вiсiмнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340, у зв'язку з цим абзац шiстнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим, абзац вiсiмнадцятий пiдпункту 3 пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482)

     iншi документи, якщо це передбачено мiжнародними договорами України.

     12. У вiзовiй етикетцi зазначається строк, протягом якого iноземець та особа без громадянства може в'їхати в Україну та перебувати на її територiї.

     Загальний строк перебування на територiї України iноземцiв та осiб без громадянства на пiдставi транзитної або короткострокової вiзи не повинен перевищувати 90 днiв протягом 180 днiв з дати першого в'їзду.

     13. Короткострокова вiза громадянам Австралiї, Республiки Албанiя, Республiки Гватемала, Держави Катар, Держави Кувейт, Малайзiї, Мексиканських Сполучених Штатiв, Нової Зеландiї, Об'єднаних Арабських Емiратiв, Республiки Сiнгапур та Турецької Республiки оформлюється без подання вiдповiдних запрошень, крiм випадку, передбаченого пунктом 7 цих Правил.

(пункт 13 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340, вiд 23.09.2014р. N 482)

     14. У разi потреби працiвник уповноваженого органу може запросити iноземця чи особу без громадянства, яка подає звернення про оформлення вiзи, для додаткової спiвбесiди та одержати додатковi документи, що уточнюють мету поїздки, зокрема:

     документи, що пiдтверджують бронювання або оплату житла, оплату харчування в Українi;

     гарантiйний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов'язань iз сплати всiх витрат, пов'язаних з перебуванням iноземця чи особи без громадянства в Українi та виїздом з її територiї;

     iншi документи, що свiдчать про наявнiсть в iноземця чи особи без громадянства достатнього фiнансового забезпечення на перiод запланованого перебування в Українi i повернення до держави походження або транзитного проїзду через територiю України до третьої держави чи можливiсть отримати достатнє фiнансове забезпечення в законний спосiб на територiї України;

     документи, що дають змогу встановити намiр iноземця чи особи без громадянства залишити територiю України до закiнчення строку дiї вiзи (проїзнi квитки, виписка з банкiвського рахунка, довiдка з мiсця роботи, наявнiсть нерухомостi, родинних вiдносин тощо).

     15. Iноземцi та особи без громадянства подають звернення про оформлення короткострокової вiзи не ранiше нiж за три мiсяцi до початку запланованої поїздки.

     У разi наявностi в уповноваженому органi системи попереднього запису документи повиннi бути прийнятi в iноземцiв та осiб без громадянства не пiзнiше нiж через два тижнi пiсля подання звернення про оформлення вiзи.

     16. Строк оформлення вiзи становить 15 календарних днiв з дати отримання вiзової анкети та документiв, необхiдних для оформлення вiзи, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

     Строк оформлення вiзи може бути продовжено до 30 календарних днiв у разi необхiдностi проведення подальшої перевiрки зазначених документiв.

     Термiнове оформлення вiзи (до 15 календарних днiв) здiйснюється за бажанням iноземця та особи без громадянства та у разi можливостi у строки, що визначаються уповноваженим органом.

     Оформлення вiзи у пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється в день отримання вiзової анкети та документiв, необхiдних для оформлення вiзи.

(пункт 16 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482)

     17. Оформлення вiз громадянам держав, перелiк яких за погодженням з Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби, ДМС та СБУ визначається МЗС, та особам без громадянства, якi постiйно проживають у зазначених державах, здiйснюється дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державi тимчасового або постiйного проживання, а в разi вiдсутностi таких представництв та установ - у будь-якiй iншiй державi вiдповiдно до встановлених МЗС зон вiдповiдальностi дипломатичних представництв та консульських установ України, пiсля проведення особистої спiвбесiди з iноземцем та особою без громадянства та за погодженням з СБУ, крiм випадкiв, визначених МЗС. Порядок такого погодження встановлюється СБУ i МЗС.

(пункт 17 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     18. Уповноважений орган забезпечує вiльний та безоплатний доступ iноземцiв та осiб без громадянства до бланкiв вiзової анкети.

     Iноземець та особа без громадянства подають належним чином заповнену i пiдписану вiзову анкету. Недiєздатна особа подає вiзовi анкети за пiдписом свого законного представника. Особи, вiдомостi про яких внесенi до паспортного документа iноземця та особи без громадянства, i якi прямують разом з ним, подають окрему вiзову анкету. Вiзовi анкети неповнолiтнiх осiб подаються за пiдписом одного з батькiв або законного представника.

(абзац другий пункту 18 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     19. Паспортний документ повинен вiдповiдати таким вимогам:

     бути дiйсним не менш як три мiсяцi пiсля задекларованої дати виїзду з територiї України. У разi подання вiдповiдного обґрунтування зазначена вимога може не застосовуватися;

     мiстити не менш як двi вiльнi сторiнки;

     бути виданим не бiльш як 10 рокiв тому.

     20. Уповноважений орган проводить перевiрку таких документiв:

     вiзової анкети, поданої у встановлений абзацом першим пункту 15 цих Правил строк;

     дiйсного паспортного документа;

     двох фотокарток розмiром 3 х 4 сантиметри;

     документа, що пiдтверджує сплату консульського збору, якщо iнше не передбачено законодавством та мiжнародними договорами України.

     У разi коли документи, зазначенi в абзацах другому - п'ятому цього пункту, не поданi, звернення про оформлення вiзи залишається без розгляду i уповноважений орган зобов'язаний невiдкладно повернути iноземцевi чи особi без громадянства вiзову анкету та iншi документи, а також консульський збiр.

     Звернення про оформлення вiзи, яке не вiдповiдає вказаним у цьому пунктi вимогам, може бути прийняте до розгляду з метою забезпечення нацiональних iнтересiв у порядку, встановленому МЗС.

     21. У разi розгляду звернення про оформлення вiзи неповнолiтнiм особам додатково перевiряється наявнiсть згоди одного з батькiв або законного представника, iнших необхiдних документiв для самостiйного виїзду таких осiб за кордон чи їх виїзду в супроводi одного з батькiв або законного представника.

     22. У разi вiдмови в оформленнi вiзи iноземець та особа без громадянства можуть подати повторне звернення про оформлення вiзи вiдповiдно до цих Правил.

Оформлення вiзи

     23. У разi подання iноземцем та особою без громадянства особисто або через уповноважену особу звернення про оформлення вiзи уповноважений орган:

     приймає вiзову анкету та iншi документи, реєструє i розглядає звернення про оформлення вiзи;

     приймає рiшення щодо оформлення вiзи;

     забезпечує заповнення бланка вiзової етикетки та вклеювання її до паспортного документа;

     видає iноземцевi та особi без громадянства або уповноваженiй особi паспортний документ з вклеєною вiзовою етикеткою.

     Особа, якiй видається паспортний документ iз вклеєною вiзовою етикеткою, ставить дату та пiдпис за отримання паспортного документа в журналi облiку оформлених та виданих вiз для в'їзду в Україну i транзитного проїзду через її територiю, форма якого визначається МЗС.

(пункт 23 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482, у зв'язку з цим абзаци шостий i сьомий вважати вiдповiдно абзацами сьомим i восьмим)

     У разi вiдмови в оформленнi вiзи вiзова анкета та поданi документи не повертаються, крiм паспортного документа. При цьому в паспортному документi ставиться вiдмiтка про подання звернення про оформлення вiзи, дата i пiдпис посадової особи, що скрiплюється печаткою.

     У разi виявлення технiчної помилки, допущеної пiд час заповнення бланка вiзової етикетки та вклеювання її до паспортного документа, вiза анулюється шляхом перекреслення та проставлення на нiй вiдмiтки "Анульовано", дати i пiдпису посадової особи, що скрiплюється печаткою.

(пункт 23 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     24. Порядок заповнення вiзової етикетки встановлюється МЗС.

     25. Iнформацiя про iноземцiв та осiб без громадянства, яким оформлено або вiдмовлено в оформленнi вiзи, подається Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби у порядку та строки, встановленi МЗС i зазначеною Адмiнiстрацiєю.

     26. Вiзовi анкети та документи, що стали пiдставою для оформлення вiзи, зберiгаються уповноваженим органом протягом п'яти рокiв, пiсля чого знищуються у порядку, встановленому МЗС.

Консульський збiр

     27. За оформлення вiз дипломатичним представництвом або консульською установою України справляється консульський збiр за такими тарифними ставками, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України:

     разова вiза - 85 доларiв США;

     дворазова вiза - 130 доларiв США;

     багаторазова вiза - 200 доларiв США.

     За термiнове оформлення вiз чи оформлення їх у позаробочий час консульський збiр справляється у подвiйному розмiрi. Термiнове оформлення вiз здiйснюється за бажанням iноземцiв та осiб без громадянства у разi наявностi можливостi.

     У разi коли iноземна держава справляє за оформлення вiз для громадян України консульський збiр, що перевищує зазначенi у цьому пунктi тарифнi ставки, дипломатичним представництвом або консульською установою України за оформлення громадянам такої держави вiз справляється консульський збiр з урахуванням принципу взаємностi в порядку, встановленому МЗС.

     За оформлення вiз у пунктах пропуску через державний кордон у випадках, передбачених пунктом 6 цих Правил, департаментом консульської служби МЗС або представництвом МЗС на територiї України справляється консульський збiр у розмiрi 120 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

(абзац сьомий пункту 27 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.2014р. N 539)

     За оформлення громадянам Антигуа i Барбуди, Барбадосу, Республiки Маврикiй, Республiки Ель Сальвадор, Республiки Сейшельськi Острови та Турецької Республiки вiз для в'їзду в Україну з туристичною метою у пунктах пропуску через державний кордон департаментом консульської служби МЗС або представництвом МЗС на територiї України справляється консульський збiр у розмiрi 24 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

(абзац восьмий пункту 27 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.2014р. N 539)

     За оформлення вiз у випадках, передбачених пунктом 8 цих Правил, департаментом консульської служби МЗС справляється консульський збiр у розмiрi 13 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

     28. Оформлення вiз здiйснюється за нульовою тарифною ставкою консульського збору:

     1) дiтям до шести рокiв;

     2) закордонним українцям за умови пред'явлення посвiдчення закордонного українця, подружжям закордонних українцiв, їх дiтям у разi спiльного в'їзду та перебування на територiї України;

(пiдпункт 2 пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     3) особам, що в'їжджають в Україну в службових справах та користуються дипломатичним або службовим паспортом;

     4) спiвробiтникам iноземних дипломатичних представництв i консульських установ в Українi та членам їх сiмей;

     5) спiвробiтникам мiжнародних органiзацiй та їх представництв в Українi, а також членам їх сiмей;

     6) спiвробiтникам представництв держав при мiжнародних органiзацiях, якi мають штаб-квартиру в Українi i вiдповiдно до статутних документiв таких органiзацiй чи вiдповiдних мiжнародних угод користуються дипломатичними привiлеями та iмунiтетом, а також членам їх сiмей;

     7) главам та членам офiцiйних делегацiй iноземних держав та особам, що їх супроводжують, якi в'їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України та МЗС;

(пiдпункт 7 пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     8) особам, що виконують функцiї почесних консулiв України;

     9) особам, що в'їжджають в Україну з метою надання гуманiтарної допомоги або провадження благодiйної дiяльностi у разi вiдповiдного пiдтвердження Мiнсоцполiтики;

(пiдпункт 9 пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482)

     10) особам, що в'їжджають в Україну для участi у реалiзацiї проектiв мiжнародної технiчної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, на запрошення державної установи, пiдприємства або органiзацiї, що є реципiєнтом такого проекту;

     11) працiвникам рятувальних служб, що в'їжджають в Україну з метою лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї на звернення МНС;

     12) членам сiм'ї осiб, яким надано статус бiженця в Українi;

     13) представникам вiйськових формувань та установ, що в'їжджають в Україну у службових справах на запрошення вiдповiдного мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади;

     14) пiдпункт 14 пункту 28 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014р. N 482)

     141) офiцiйним спостерiгачам вiд iноземних держав та мiжнародних органiзацiй на виборах Президента України, народних депутатiв України, мiсцевих виборах та всеукраїнському референдумi за списками, поданими до МЗС Центральною виборчою комiсiєю;

(пункт 28 доповнено пiдпунктом 141 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.2014р. N 539, пiдпункт 141 пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.09.2015р. N 673)

     15) iншим особам, що в'їжджають з метою забезпечення iнтересiв у сферi зовнiшньої полiтики або гуманiтарних питань, на пiдставi обґрунтованого подання керiвника уповноваженого органу вiдповiдно до Положення про консульський збiр України та за погодженням з Мiнфiном.

     29. У разi вiдмови в оформленнi вiзи консульський збiр не повертається.

Пiдстави для вiдмови в оформленнi вiзи та її скасування

     30. Рiшення про вiдмову в оформленнi вiзи приймається у разi:

     1) необхiдностi забезпечення нацiональної безпеки або охорони громадського порядку;

     2) необхiдностi охорони здоров'я, захисту прав i законних iнтересiв громадян України та iнших осiб, що проживають в Українi;

     3) наявностi вiдомостей про iноземця чи особу без громадянства у базi даних осiб, яким згiдно iз законодавством не дозволяється в'їзд в Україну, або тимчасово обмежено право виїзду з України;

(пiдпункт 3 пункту 30 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     4) коли паспортний документ iноземця чи особи без громадянства пiдроблений, зiпсований або не вiдповiдає встановленому зразку чи належить iншiй особi;

     5) подання завiдомо неправдивих вiдомостей або пiдроблених документiв;

     6) вiдсутностi в iноземця чи особи без громадянства дiйсного полiсу медичного страхування за умови можливостi його оформлення на територiї держави, в якiй подається вiдповiдне клопотання;

(пiдпункт 6 пункту 30 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     61) вiдсутностi в iноземця та особи без громадянства достатнього фiнансового забезпечення на перiод запланованого перебування i для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливостi отримати достатнє фiнансове забезпечення у законний спосiб на територiї України;

(пункт 30 доповнено пiдпунктом 61 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     7) непiдтвердження iноземцем чи особою без громадянства мети запланованого перебування в Українi;

     8) вiдсутностi документiв, що дають змогу встановити намiр iноземця чи особи без громадянства залишити територiю України до закiнчення строку дiї вiзи;

     9) звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення вiзи.

(пiдпункт 9 пункту 30 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в оформленнi вiзи iноземцевi та особi без громадянства повiдомляються пiдстави такої вiдмови. Форма рiшення про вiдмову в оформленнi вiзи визначається МЗС.

     Iноземець та особа без громадянства, яким вiдмовлено в оформленнi вiзи, мають право оскаржити таке рiшення, звернувшися до керiвника уповноваженого органу, що розглядав звернення про оформлення вiзи, з апеляцiйним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд звернення про оформлення вiзи. Апеляцiйний лист подається протягом двох мiсяцiв пiсля отримання iноземцем та особою без громадянства рiшення про вiдмову в оформленнi вiзи.

     У разi надходження звернення iноземця та особи без громадянства з проханням не оформляти їм вiзи рiшення про вiдмову в оформленнi вiзи оскарженню не пiдлягає.

     31. Рiшення про вiдмову в наданнi вiзи приймається уповноваженими органами, якi прийняли рiшення про її надання та оформлення.

(пункт 31 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     32. Вiза може бути скасована уповноваженою службовою особою Держприкордонслужби пiд час проходження iноземцем чи особою без громадянства прикордонного контролю у разi наявностi:

     рiшення уповноваженого державного органу України про заборону в'їзду в Україну iноземця чи особи без громадянства;

     обґрунтованих пiдстав вважати вiзу такою, що отримана у незаконний спосiб.

     Вiза скасовується пiд час перебування iноземця та особи без громадянства на територiї України у разi:

(пункт 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     виявлення факту подання особою пiд час оформлення вiзи недiйсного чи виданого iншiй особi паспортного документа, або пiдроблених iнших документiв, або подання завiдомо неправдивих вiдомостей;

(пункт 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     прийняття рiшення про примусове повернення або примусове видворення iноземця чи особи без громадянства за межi територiї України.

(пункт 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     Скасування вiзи здiйснюється:

(пункт 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     у випадках, передбачених абзацом п'ятим цього пункту, - уповноваженими посадовими особами ДМС або Держприкордонслужби;

(пункт 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     у випадках, передбачених абзацом шостим цього пункту, - уповноваженими службовими особами органу, що прийняв рiшення про примусове повернення або який подав позов до суду про прийняття рiшення про примусове видворення, - пiсля прийняття такого рiшення судом.

(пункт 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

     321. Рiшення про скасування вiзи може бути оскаржено в порядку, передбаченому законом.

(Правила доповнено пунктом 321 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1340)

Документ, що дає право на перетинання державного кордону в межах мiсцевого прикордонного руху

     33. Документ, що дає право на перетинання державного кордону в межах мiсцевого прикордонного руху (позначається лiтерами ДПК, у машинозчитуванiй зонi - VN), оформляється дипломатичними представництвами або консульськими установами України, визначеними мiжнародними договорами України про мiсцевий прикордонний рух у порядку, встановленому МЗС, на аркушi паперу формату А4, на який приклеюється вiзова етикетка. До зазначеного документа вносяться вiдомостi вiдповiдно до таких договорiв.

     34. За оформлення документа, що дає право на перетинання державного кордону в межах мiсцевого прикордонного руху, стягується консульський збiр вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про мiсцевий прикордонний рух.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 червня 2011 р. N 567

ЗМIНИ,
що вносяться до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю

Змiни втратили чиннiсть
(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 лютого 2012 року N 150)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 червня 2011 р. N 567

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 1999 р. N 227 "Про запровадження нового порядку оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 8, ст. 285).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 1999 р. N 228 "Про порядок оформлення дозволiв для в'їзду в Україну".

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 1999 р. N 1457 "Про затвердження тарифiв консульського збору, що справляється за оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 32, ст. 1676).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня 2000 р. N 750 "Про внесення доповнення до Правил оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 18, ст. 753).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 вересня 2000 р. N 1376 "Про внесення доповнення до Правил оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 36, ст. 1534).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2001 р. N 113 "Про доповнення пункту 12 Правил оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 6, ст. 231).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2001 р. N 192 "Про внесення змiни до пункту 12 Правил оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 9, ст. 365).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2001 р. N 1003 "Про внесення змiн до Правил оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 33, ст. 1543).

     9. Пункт 25 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв. України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, вiд 27 грудня 2001 р. N 1758 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 4).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 410 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 1999 р. N 228".

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2002 р. N 894 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 1999 р. N 1457" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 27, ст. 1269).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1969 "Про внесення змiн до Правил оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2388).

     13. Пункт 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2003 р. N 1161 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 31, ст. 1617).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 липня 2003 р. N 1168 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 1999 р. N 228" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 31, ст. 1623).

     15. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2004 р. N 909 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 1999 р. N 288" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 28, ст. 1890).

     16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2004 р. N 1025 "При внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 1999 р. N 227 i вiд 9 серпня 1999 р. N 1457" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 32, ст. 2152).

     17. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2007 р. N 1309 "Про внесення змiн до Правил оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 86, ст. 3163).

     18. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 1999 р. N 227 i вiд 22 лютого 2008 р. N 64, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2009 р. N 677 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 50, ст. 1703).

     19. Пункт 5 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 810 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2073).

     20. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 р. N 1074 i вiд 20 лютого 1999 р. N 227, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2009 р. N 811 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 61, ст. 2157).

     21. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 р. N 1074 i вiд 20 лютого 1999 р. N 227, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 2009 р. N 858 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 61, ст. 2171).

     22. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2010 р. N 410 "Про внесення змiн до Правил оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 43, ст. 1409).

     23. Пункт 2 змiн, що вносяться до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю та Правил оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 2010 р. N 521 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 50, ст. 1634).

     24. Пункт 6 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 липня 2010 р. N 559 "Деякi питання державного управлiння у сферi мiграцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 51, ст. 1696).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.