КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 лютого 2012 р. N 150


Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства на територiї України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 березня 2015 року N 163,
вiд 12 серпня 2015 року N 613,
вiд 13 липня 2016 року N 437,
вiд 18 листопада 2020 року N 1135

     Вiдповiдно до частини четвертої статтi 17, частини третьої статтi 20, абзацу другого частини другої статтi 24 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства на територiї України, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади привести в мiсячний строк власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 лютого 2012 р. N 150

ПОРЯДОК
продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства на територiї України

     1. Цей Порядок визначає процедуру продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства на територiї України.

     2. Iноземцi та особи без громадянства, якi на законнiй пiдставi прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її територiї:

     1) протягом наданого вiзою дозволу в разi в'їзду з держав з вiзовим порядком в'їзду, якщо iнший строк не визначено мiжнародними договорами України;

(пiдпункт 1 пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2015р. N 163)

     2) не бiльш як 90 днiв протягом 180 днiв у разi в'їзду iноземцiв, якi є громадянами держав з безвiзовим порядком в'їзду, якщо iнший строк не визначено мiжнародними договорами України. Порядок обчислення зазначеного строку встановлюється МВС;

(пiдпункт 2 пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2015р. N 163)

     3) на перiод дiї вiзи, але не бiльш як 90 днiв протягом 180 днiв у разi в'їзду за вiзою, оформленою до 11 вересня 2011 року.

(пiдпункт 3 пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2015р. N 163)

     3. Реєстрацiя iноземцiв та осiб без громадянства, якi в'їжджають в Україну, крiм осiб, якi вiдповiдно до частин четвертої та п'ятої статтi 16 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" звiльняються вiд реєстрацiї або паспортнi документи яких реєструються у МЗС та його представництвах, здiйснюється в пунктi пропуску через державний кордон посадовою особою Держприкордонслужби.

     4. Iноземцi та особи без громадянства з метою транзитного проїзду територiєю України перемiщуються в межах визначеного у проїзному квитку строку, а в разi вiдсутностi квитка - строку, необхiдного для транзитного проїзду на вiдповiдному видi транспорту.

     5. Строк перебування iноземцiв та осiб без громадянства на територiї України, паспортнi документи або документи, що пiдтверджують особу без громадянства, яких зареєстровано посадовою особою Держприкордонслужби, продовжується територiальними органами або пiдроздiлами ДМС.

     6. Строк перебування iноземцiв та осiб без громадянства на територiї України продовжується у разi, коли вони прибули:

     1) за короткостроковою вiзою, а також з держав з безвiзовим порядком в'їзду за наявностi обґрунтованих пiдстав (лiкування, вагiтнiсть чи пологи, догляд за хворим членом родини, оформлення спадщини, подання заяви про отримання дозволу на iммiграцiю чи набуття громадянства України, виконання службових обов'язкiв iноземним кореспондентом або представником iноземного засобу масової iнформацiї тощо) та за умови подання пiдтверджувальних документiв - на перiод iснування таких пiдстав, але не бiльш як 180 днiв з дати останнього в'їзду в Україну. До короткострокових вiз прирiвнюються вiзи типу С-2, С-3, Б, Л, М, Н, Р, Г, К, Т, П-1, ОП i П-2, оформленi до 11 вересня 2011р. (до закiнчення строку їх дiї);

(пiдпункт 1 пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2015р. N 613)

     2) за транзитною вiзою в разi вимушеної зупинки на територiї України у зв'язку з надзвичайними обставинами (стихiйне лихо, хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) за наявностi документа, що пiдтверджує причину та тривалiсть вимушеної зупинки, - на перiод, необхiдний для усунення таких обставин. До транзитних вiз прирiвнюються вiзи типу ТР-1 i ТР-2, оформленi до 11 вересня 2011 р. (до закiнчення строку їх дiї);

     3) за довгостроковою вiзою, якщо протягом строку дiї вiзи з поважних причин не оформлено посвiдки на постiйне чи тимчасове проживання, за умови подання пiдтверджувальних документiв - на перiод не бiльш як один мiсяць. До довгострокових вiз прирiвнюються вiзи типу О, IМ-1, IМ-2, IМ-3 i Ф, оформленi до 11 вересня 2011 р. (до закiнчення строку їх дiї).

     7. Рiшення про продовження строку перебування iноземцiв та осiб без громадянства на територiї України понад встановленi цим Порядком строки приймається керiвником територiального органу або пiдроздiлу ДМС чи його заступником у разi подання заяви про отримання дозволу на iммiграцiю чи набуття громадянства України та наявностi пiдстав, якi не дають змоги виїхати з України, вiдповiдно до статтi 22 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", а також Головою ДМС або його заступником в iнших випадках за умови подання пiдтверджувальних документiв.

     8. Заяви про продовження строку перебування на територiї України (далi - заяви) подаються iноземцями та особами без громадянства i приймаючою стороною не ранiше нiж за десять та не пiзнiше нiж за три робочi днi до закiнчення такого строку до територiальних органiв або пiдроздiлiв ДМС за мiсцем проживання. Зразок заяви та порядок її розгляду затверджуються МВС.

     9. Для продовження строку перебування на територiї України iноземець та особа без громадянства i приймаюча сторона разом iз заявою подають такi документи:

     1) у разi, коли приймаючою стороною є фiзична особа:

     паспортний документ iноземця або документ, що посвiдчує особу без громадянства (пiсля пред'явлення повертається), копiю його сторiнок з особистими даними, вiзою (за наявностi) i вiдмiткою про реєстрацiю та/або копiю iммiграцiйної картки (за наявностi);

     переклад українською мовою сторiнок паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, з особистими даними, засвiдчений в установленому законодавством порядку;

     паспортний документ фiзичної особи, що є приймаючою стороною (пiсля пред'явлення повертається), та копiю його сторiнок з особистими даними;

     копiю посвiдки на постiйне чи тимчасове проживання або iншого документа, що пiдтверджує законнiсть перебування на територiї України (якщо приймаючою стороною є iноземець та особа без громадянства);

     документ, що пiдтверджує наявнiсть фiнансового забезпечення для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням iноземця та особи без громадянства на територiї України, чи гарантiйний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов'язань iз сплати всiх витрат, пов'язаних з перебуванням iноземця та особи без громадянства на територiї України та їх виїздом з України;

     документ про право власностi або свiдоцтво про державну реєстрацiю права власностi на житло, яке надається iноземцевi та особi без громадянства для перебування (пiсля пред'явлення повертається), та його копiя, а в разi, коли житло не належить приймаючiй сторонi, - письмова згода власника (спiввласника) такого житла. Якщо житло, яке надається iноземцевi та особi без громадянства для перебування, перебуває в державнiй або комунальнiй власностi, замiсть документа про право власностi подається документ, що пiдтверджує право приймаючої сторони на користування таким житлом (ордер, договiр найму / оренди / пiднайму тощо) (пiсля пред'явлення повертається), та його копiя, а також письмова згода на перебування iноземця та особи без громадянства всiх повнолiтнiх осiб, мiсце проживання яких зареєстровано в такому житлi;

(абзац сьомий пiдпункту 1 пункту 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2020р. N 1135)

     чотири фотокартки iноземця та особи без громадянства розмiром 3,5 х 4,5 сантиметра;

     квитанцiя про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який пiдтверджує наявнiсть пiльг щодо сплати;

     2) у разi, коли приймаючою стороною є юридична особа:

     паспортний документ iноземця або документ, що посвiдчує особу без громадянства (пiсля пред'явлення повертається), копiю його сторiнок з особистими даними, вiзою (за наявностi) i вiдмiткою про реєстрацiю та/або копiю iммiграцiйної картки (за наявностi);

     переклад українською мовою сторiнок паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, з особистими даними, засвiдчений в установленому законодавством порядку;

     паспортний документ керiвника юридичної особи, що є приймаючою стороною, та/або уповноваженої ним особи (пiсля пред'явлення повертається) та копiю його сторiнок з особистими даними;

     копiю витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     копiю розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу, доручення тощо) про призначення працiвникiв, якi вiдповiдають за оформлення документiв iноземцям та особам без громадянства, засвiдчену в установленому законодавством порядку;

     документ, що пiдтверджує наявнiсть фiнансового забезпечення для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням iноземця та особи без громадянства на територiї України, чи гарантiйний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов'язань iз сплати всiх витрат, пов'язаних з перебуванням iноземця та особи без громадянства на територiї України та їх виїздом з України;

     документ про право власностi або свiдоцтво про державну реєстрацiю права власностi юридичної особи на житло, яке надається iноземцевi та особi без громадянства для перебування (пiсля пред'явлення повертається), та його копiю, а у разi, коли житло не належить приймаючiй сторонi, - письмову згоду власника (спiввласника) житла чи уповноваженої ним особи;

     чотири фотокартки iноземця та особи без громадянства розмiром 3,5 х 4,5 сантиметра;

     квитанцiя про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який пiдтверджує наявнiсть пiльг щодо сплати.

     За наявностi системи електронної iнформацiйної взаємодiї територiальний орган або територiальний пiдроздiл ДМС отримує вiдомостi щодо права власностi на житло, яке надається iноземцевi та особi без громадянства для перебування, шляхом доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вiдповiдно до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2015р. N 1127 "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Офiцiйний вiсник України, 2016р., N 2, ст. 108; 2018р., N 52, ст. 1827).

(пункт 9 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2020р. N 1135)

     За наявностi зазначених вiдомостей у Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно документ про право власностi або свiдоцтво про державну реєстрацiю права власностi фiзичної або юридичної особи на житло, яке надається iноземцевi та особi без громадянства для перебування, та його копiя разом iз заявою не подаються.

(пункт 9 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2020р. N 1135)

     10. Рiшення про вiдмову в продовженнi строку перебування iноземця та особи без громадянства на територiї України приймається в разi:

     1) необхiдностi забезпечення нацiональної безпеки або охорони громадського порядку;

     2) необхiдностi охорони здоров'я, захисту прав i законних iнтересiв громадян України та iнших осiб, що проживають в Українi;

     3) коли паспортний документ iноземця або документ, що посвiдчує особу без громадянства, пiдроблений, зiпсований або не вiдповiдає встановленому зразку чи належить iншiй особi;

     4) подання iноземцем та особою без громадянства завiдомо неправдивих вiдомостей чи пiдроблених документiв;

     5) коли виявлено факти невиконання iноземцем та особою без громадянства рiшення суду чи органiв державної влади, уповноважених накладати адмiнiстративнi стягнення, або вони мають iншi майновi зобов'язання перед державою, фiзичними або юридичними особами, включаючи тi, що пов'язанi з попереднiм видворенням за межi України, у тому числi пiсля закiнчення строку заборони подальшого в'їзду в Україну;

     6) коли є обґрунтованi пiдстави вважати, що iноземець та особа без громадянства мають iншi, нiж заявленi у заявi, пiдстави та мету перебування в Українi або вони не подали вiдповiдного пiдтвердження;

     7) вiдсутностi в iноземця та особи без громадянства достатнього фiнансового забезпечення на перiод перебування або вiдповiдних гарантiй приймаючої сторони.

     Зазначене рiшення може бути оскаржене до територiального органу ДМС (у разi, коли рiшення прийняте територiальним пiдроздiлом ДМС), ДМС або суду.

     11. Iноземець та особа без громадянства у разi втрати на територiї України паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, повиннi про це негайно письмово повiдомити територiальний орган або пiдроздiл ДМС, який зобов'язаний видати довiдку та надiслати вiдповiдне повiдомлення до Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби. У такому разi питання про продовження строку перебування iноземця та особи без громадянства на територiї України чи їх виїзду з України вирiшується пiсля отримання ними в дипломатичному представництвi чи консульськiй установi країни громадянської належностi або походження чи попереднього постiйного проживання паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, на пiдставi особистої заяви, копiї довiдки, виданої територiальним органом або пiдроздiлом ДМС, про втрату такого документа та довiдки, виданої Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби, про перетинання державного кордону (в разi, коли строк перебування пiд час останнього в'їзду не продовжувався).

     12. Строк тимчасового перебування iноземця та особи без громадянства на територiї України скорочується у разi, коли нема установлених частинами четвертою - дванадцятою статтi 4 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" пiдстав для їх тимчасового проживання або тимчасового перебування на територiї України.

     13. Рiшення про скорочення строку тимчасового перебування iноземця та особи без громадянства на територiї України приймається керiвником територiального органу або пiдроздiлу ДМС чи його заступником або керiвником органу СБУ в разi вiдсутностi пiдстав для тимчасового перебування, а також заяви приймаючої сторони, органу Нацiональної полiцiї чи органу охорони державного кордону.

(пункт 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2016р. N 437)

     14. У рiшеннi про скорочення строку тимчасового перебування iноземця та особи без громадянства на територiї України зазначається строк, протягом якого особа зобов'язана виїхати з України. Такий строк не може бути бiльш як десять дiб з дня прийняття рiшення.

     Копiя зазначеного рiшення видається iноземцевi та особi без громадянства пiд розписку.

     У паспортному документi iноземця або документi, що посвiдчує особу без громадянства, ставиться вiдмiтка "Строк тимчасового перебування скорочено до ___ ____________ 20__ року".

     15. Рiшення про скорочення строку тимчасового перебування iноземця та особи без громадянства на територiї України може бути оскаржене протягом п'яти робочих днiв з дня його прийняття до ДМС (у разi, коли рiшення прийняте територiальним органом або пiдроздiлом ДМС), СБУ (у разi, коли рiшення прийняте органом СБУ) або суду.

     Оскарження такого рiшення зупиняє його виконання.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 лютого 2012 р. N 150

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 р. N 1074 "Про Правила в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2000 р. N 910 "Про внесення змiн i доповнень до Правил в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 23, ст. 954).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2001 р. N 1259 "Про внесення змiн до Правил в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 40, ст. 1798).

     4. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2003 р. N 1161 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 31, ст. 1617).

     5. Пункт 20 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

     6. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 липня 2004 р. N 962 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 30, ст. 2015).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2005 р. N 735 "Про внесення змiни до пункту 27 Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 32, ст. 1948).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 2006 р. N 547 "Про внесення змiни до пункту 8 Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 16, ст. 1203).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 2006 р. N 910 "Про внесення змiн до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 27, ст. 1951).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2007 р. N 917 "Про внесення змiн до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 52, ст. 2117).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2007 р. N 1358 "Про доповнення додатка 4 до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 95, ст. 3470).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2007 р. N 1407 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2007 р. N 1358" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 99, ст. 3585).

     13. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1995 р. N 57 i вiд 29 грудня 1995 р. N 1074, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 квiтня 2008 р. N 360 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 31, ст. 971).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2009 р. N 445 "Про внесення змiн до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 33, ст. 1159).

     15. Пункт 3 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 810 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2073).

     16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2009 р. N 811 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 р. N 1074 i вiд 20 лютого 1999 р. N 227" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 61, ст. 2157).

     17. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 2009 р. N 858 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 р. N 1074 i вiд 20 лютого 1999 р. N 227" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 61, ст. 2171).

     18. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 2010 р. N 385 "Про внесення змiн до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 41, ст. 1344).

     19. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2010 р. N 447 "Про здiйснення прикордонного контролю в перiод пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 45, ст. 1467).

     20. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 2010 р. N 521 "Про внесення змiн до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю та Правил оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 50, ст. 1634).

     21. Пункт 3 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 липня 2010 р. N 559 "Деякi питання державного управлiння у сферi мiграцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 51, ст. 1696).

     22. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2011 р. N 536 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 39, ст. 1605).

     23. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2011 р. N 567 "Про затвердження Правил оформлення вiз для в'їзду в Україну i транзитного проїзду через її територiю" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 41, ст. 1681).

     24. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 р. N 1074 i вiд 17 липня 2003 р. N 1110, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 2011 р. N 943 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 69, ст. 2629).

     25. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2011 р. N 1226 "Про внесення змiни до додатка 5 до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 93, ст. 3379).

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.